Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Visoka poslovna škola PAR KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, Članak 2. Predlažemo i da se u “Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture“ doda i predinkubacijska faza potencijalnih poduzetnika (fizičkih osoba) te ukoliko smatrate da je neophodno da se iste obaveže na otvaranje poduzeća u određenom roku (ako su registrirani pri poduzetničkoj potpornoj instituciji). U predinkubacijskoj fazi potencijalni poduzetnici trebaju itekako pomoć potpornih institucija te zbog navedenog predlažemo promjenu Članka 4., Točke 3. „Poslovni inkubatori.“ - da se promjeni u: „Poslovni inkubatori - registrirane fizičke i pravne osobe zadužene za pomoć i podršku poduzetnicima u ranoj fazi razvoja poduzetničkih projekata uključujući fizičke osobe koji rade na razvoju svoje poslovne ideje u predinkubacijskoj fazi.“ Također, da se unutar Točke 3. doda i Točka 3.3. Studentski poduzetnički i/ili poslovni inkubator - u kojem studenti visokoškolske ustanove mogu razvijati poduzetničke ideje, na taj način promiče se poduzetnička kultura među studentima te dolazi do povezivanja akademske i gospodarske zajednice te da se doda i Točka 3.4. Poduzetnički inkubator za mlade - kako bi pokrili sve faze razvoja poduzetničkih projekata od predinkubacijske faze nadalje. Imamo primjere da su se unutar PAR inkubatora u sklopu Visoke poslovne škole PAR razvile poduzetničke ideje studenata te su isti tijekom ili nakon završetka studija osnovali pravne subjekte. Iz definicije poduzetničke potporne institucije ovog prijedloga Zakona (Članak 1.) da su poduzetničke potporne institucije subjekti usmjereni na stvaranje kvalitetnog, korisničko orijentiranog poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj koji provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva - vidljivo je da imamo iste ciljeve te na temelju toga predlažemo sve navedeno. Nije prihvaćen Primljeno na znanje, ne prihvaća se: predinkubacijska faza odnosi se na aktivnosti fizičkih osoba; usluge usmjerene na fizičke osobe koje su tek u razmatranju opcija otvaranja poslovanja (uključujući studente) i razvijanja svojih poduzetničkih ideja, te već imaju na raspolaganju usluge koje poduzetničke potporne institucije pružaju fizičkim osobama kroz svoje redovne aktivnosti.
2 Women in Adria, Matić savjetovanje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, Članak 3. Pohvalno je da ste dodali da fizičke osobe mogu biti osnivači. Moja tvrtka Matić savjetovanje d.o.o. upravlja brandom za žene u biznisu Women in Adria i definitivno suštinski pruža potporu poduzetnicama, što znači da bi se mogla registrirati kao potporna institucija. Mislim da bi problem mogao nastati kod djelatnosti jer ove djelatnosti koje ste naveli: "... strukovne i druge udruge i druge pravne osobe kao osnivači, odnosno upravitelji poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koje su registrirane za djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture i/ili koje se bave i/ili promoviraju istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj u poslovnom sektoru...." mogu registrirati samo državna tijela i institucije. Takvu informaciju sam ja dobila od suda kad sam pokušala dodati te tražene djelatnosti. Nije prihvaćen Primljeno na znanje, ne prihvaća se: (navod „djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture“ podrazumijeva djelatnosti za koje su pravne osobe registrirane, a obuhvaćaju one djelatnosti kojima se potiče razvoj poduzetnika i poduzetničke infrastrukture, npr. savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem i sl.; nadalje, za upis nekog od oblika PPI u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture biti će potrebno priložiti programe usmjerene na razvoj poduzetništva.
3 Grad Jastrebarsko KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, Članak 4. ODLUKA O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE U prijedlogu je definirano da „Ukupna površina poduzetničke zone definirana je prostornim planom i Odlukom o osnivanju. Odluka o osnivanju sadrži sve zemljišne parcele namijenjene poduzetnicima i ukupnu površinu prometne i druge infrastrukture namijenjene za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone u definiranom obuhvatu zone…“ što je nelogično i nepotrebno budući da već u samom članku 2. stavci 2. zakona poduzetnička zona se definira kao područje definirano prostornim planovima. Nadalje, obuhvat zone i namjena gospodarskih aktivnosti može se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske definirati isključivo dokumentima prostornog uređenja (prostorni plan uređenja grada, urbanistički plan uređenja i detaljni planovi uređenja prostora) sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), a koji su ujedno i jedini provedbeni odnosno pravno utemeljeni dokumenti temeljem kojih se izdaju građevinske dozvole za gradnju infrastrukture u zoni kao i objekata gospodarske namjene. Odluka o osnivanju zone prema prijedlogu ovih izmjena i dopuna Zakona ima isključivo formalni karakter, svrha koje bi trebala biti koja ? s obzirom da ta Odluka ukoliko nije prethodno donesen prostorni dokument koji definira obuhvat zone i njezine gospodarske namjene nema pravni temelj. A ukoliko je donesen prostorni dokument gospodarske zone koji određuje: - površinu zonu i osnovne namjene površina i prikaz površina javne namjene, – razmještaj djelatnosti u prostoru, – površinu i uvjete gradnje prometne, komunalne i druge infrastrukture, – mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, – uređenje zelenih i drugih površina, – obuhvat površine i prostor namijenjen obavljanju poduzetničkih aktivnosti, - uvjeti gradnje, uređenja i korištenja gospodarskih objekata, itd. opet se postavlja pitanja čemu ta Odluka o osnivanju zone služi??? Nastavno na navedeno, navodimo da prijedlog stavaka 5. i 6. članka 6. nema pravni temelj s obzirom da proširenje poduzetničke zone ne može se smatrati nikakvo darovanje zemljišta od strane RH izvan njezina obuhvata, a da prethodno proširenje obuhvata zone nije regulirano prostornim dokumentom jedinice lokalne samouprave doneseno od strane Gradskog vijeća. Također, postavlja se pitanje na koji način jednom takvom „formalnom“ Odlukom osnovati poduzetničke zone koje postoje već 20 godina i u kojima posluju gospodarski subjekti????. POPIS KATASTARSKIH ČESTICA U OBUHVATU PODUZETNIČKE ZONE Popis katastarskih čestica koje se nalaze u obuhvatu zonu je besmislen iz više razloga, i to: - Niti jedan prostorni dokument ne sadrži popis katastarskih čestica koje se nalaze u njegovom obuhvatu, niti se površina grada ili nekog njegovog dijela (npr. poduzetničke zone) ne utvrđuje zbrajanjem površina svih katastarskih čestica koje se nalaze u obuhvatu, već se isključivo obuhvat površine nekog prostora uz podlogu katastarskih planova računa jednostavnim matematičkim obračunom površine koju obuhvaća a koji se onda kao takav i definira u prostorno planskom dokumentu - Niti jedan prostorni dokument ne sadrži popis katastarskih čestica koje se nalaze u njegovom obuhvatu s obzirom da se površine i brojevi katastarskih čestica konstantno mijenjaju na području bilo kojeg grada i cijele RH zbog parcelacije čestica za koridor npr. prometnica, zbog objedinjavanja više čestica npr. za izgradnju industrijskog pogona, itd. i pri tom još jednom napominjemo da ono što je bitno je obuhvat zone gospodarske namjene definirano prostornim dokumentom s obzirom da se čestice mogu spajati i razdvajati, ali obuhvat prostora u kojem je to dozvoljeno ostaje isti. U obuhvatu gospodarske zone grada Jastrebarskog, koja je ujedno prema kategoriji velika zona s površinom od 337 ha nalazi se preko 2.000 katastarskih čestica (većinom u privatnom vlasništvu) a čija se površina i sami brojevi čestica mijenjaju konstantno uslijed provedbe parcelacije (spajanje i razdvajanje) čestica kod izgradnje kako infrastrukture tako i izgradnje gospodarskih subjekata, tako da ne znamo koju svrhu ima da „formalna“ odluka o osnivanju zone sadrži sve zemljišne parcele. Ako je svrha toga kontrola površine pojedine poduzetničke zone, onda nije potrebno raditi popis čestica već je potrebno imati jedino prostorni dokument uređenja kao jedini pravno utemeljen dokument koji definira obuhvat i površinu zone gospodarske namjene. Nije prihvaćen Primljeno na znanje, ne prihvaća se (Odluka o osnivanju poduzetničke zone je osnovni akt poduzetničke zone koji donosi JLPS i njime se iskazuje namjera JLPS o osnivanju poduzetničke zone na području JLPS-a, obuhvat područja poduzetničke zone i ključni podatci o poduzetničkoj zoni. Odluka se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji koja uređuje svrhovitu organizaciju, korištenje i namjenu prostora usmjerenu na razvoj područja JLPS-a, s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja odnosno njome se utvrđuje status i namjena nekretnina određenog prostora. Dakle, sama činjenica da je u prostorno-planskoj dokumentaciji predviđeno područje poduzetničke zone ne iskazuje istovremeno i činjenicu da je poduzetnička zona osnovana te koji je obuhvat područja poduzetničke zone.