Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata poziva Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 EKO-FLOR PLUS d.o.o. Nacrt ključnih elemenata poziva Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti EKO-FLOR PLUS d.o.o. Smatramo kako je najviši iznos bespovratnih sredstava utvrđen u preniskom iznosu uzimajući u obzir činjenicu kako pojedini davatelji javnih usluga javnu uslugu pružaju u većem broju jedinica lokalne samouprave. Predlažemo da se najviši iznos poveća na 2.500.000,00 EUR. Nije prihvaćen U sklopu ovog Poziva, bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se de minimis potporom (potporom male vrijednosti) i dodjeljuju se u skladu s pravilima o potporama sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.). Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, sukladno članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom prijavitelju u sklopu ovog Poziva je 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000 € u HRK po srednjem tečaju HNB-a.
2 Komunalac Petrinja Nacrt ključnih elemenata poziva Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Obzirom da je iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog Fonda koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu i poduzetniku ograničen, smatramo da treba dozvoliti mogućnost podnošenja većeg broja projektnih prijedloga po poduzetniku. Također smatramo da je postotak sufinanciranja trebao biti naveden u ovom nacrtu poziva, jer bitan čimbenik. Prihvaćen Prijavitelj će u sklopu ovog Poziva imati mogućnost podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga, uz napomenu da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna EU. Također, bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se de minimis potporom (potporom male vrijednosti) i dodjeljuju se u skladu s pravilima o potporama sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.). Ukupan iznos de minimis potpore koja se u državi članici može dodijeliti jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, sukladno članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji će moći biti dodijeljen pojedinačnom prijavitelju u sklopu ovog Poziva je 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000 € u HRK po srednjem tečaju HNB-a.
3 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Nacrt ključnih elemenata poziva Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Smatramo da uz vozila treba biti prihvatljiva i nabava plovila za prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada i dr. otpada s obzirom da mnogi Davatelji javne usluge koji djeluju na otocima i u priobalju obavljaju prijevoz otpada i morskim putem. Napominjemo kako nije uvijek moguć prijevoz vozila trajektom do naseljenih otoka kako bi se preuzeo otpad već se otpad mora prevoziti plovilom u spremnicima do lokacije gdje se može pristupiti vozilom radi preuzimanja otpada. Nije prihvaćen U sklopu Poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ aktivnost nabave plovila nije predviđena kao prihvatljiva aktivnost.
4 EKO-FLOR PLUS d.o.o. Nacrt ključnih elemenata poziva Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva, Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju EKO-FLOR PLUS d.o.o. Nije definirano koliki iznos u postotnom dijelu se može odnositi na prihvatljive troškove te smatramo da je isto potrebno precizirati. Primljeno na znanje Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom prijavitelju u sklopu ovog Poziva je 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000 € u HRK po srednjem tečaju HNB-a.
5 Grad Đurđevac Nacrt ključnih elemenata poziva Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva, Indikativni popis prihvatljivih (neprihvatljivih) izdataka Predlažemo da prihvatljiv trošak bude i nabava dvokomornih smećara budući da će se nabavom ovakvog tipa vozila smanjiti troškovi odvoza otpada istovremenim odvoženjem više vrsta otpada. Prihvaćen U sklopu ovog Poziva bit će prihvatljivi troškovi nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, što uključuje podvozje vozila i/ili potrebne nadogradnje ovisno o vrsti otpada te načinu i mjestu prikupljanja otpada, kao što su sustavi za sabijanje otpada, višekomorna vozila, adekvatni automatski podizači za podizanje i pražnjenje ovisno o vrstama spremnika za otpad, hidrauličke dizalice za pražnjenje raznih vrsta podzemnih, polu-podzemnih i nadzemnih zvonolikih spremnika, nadogradnje za pranje kontejnera, kiper nadogradnje i dr.).
6 palamida Nacrt ključnih elemenata poziva Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva, Indikativni popis prihvatljivih (neprihvatljivih) izdataka Ovaj poziv bi trebao ići na sve lokalne zajednice koje rješavaju i imaju odvoz otpada. Sve zajednice bi trebale napraviti zajedničku narudžbu zbog umanjenja cijene, tražiti ekološki prihvatljivije vozilo (LPG / struja), kao i dogovoriti održavanje i možebitno sklapanje određene količine vozila u RH. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koju obavlja u skladu s odredbama čl. 31 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO, NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i/ili davatelj usluge povezane s javnom uslugom u skladu s odredbama čl. 3, st. 1, točka 22 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Uredba, NN 50/17, 84/19) u jedinicama lokalne samouprave koje imaju donesenu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno čl. 30, st. 7 ZOGO-a i čl. 4 Uredbe, te Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i/ili Odluku o davanju koncesije sukladno čl. 31 ZOGO-a. S obzirom na kategorije prihvatljivih prijavitelja, svaki korisnik obvezan je samostalno provesti postupak nabave, bez obzira radi li se o obveznicima ili neobveznicima Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).