Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga pravilnika o gospodarenju otpadom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 EKO-FLOR PLUS d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 24. Predlažemo brisati navedeni članak, radi se o komercijalnim uvjetima i na navedeni način pravne osobe se onemogućavaju u tržišnom natjecanju jer su u obvezi dostaviti cijene javnosti. Prihvaćen Odredba brisana
2 HGK PRATEĆI LIST ZA OTPAD, UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OTPAD U odnosu na posljednji paragraf "Napomena i prilozi" članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako je potrebno jasnije opisati navedeni dio. Naime, u ovom dijelu “F” definirat će se da je određena pošiljka prijevoza otpada za vlastite potrebe, odnosno za slučajeve kada je otpada nastao na lokaciji gradilišta za koju ne postoji lokacija predviđena za GO, te se otpada treba za vlastite potrebe prevesti na lokaciju na kojoj postoje uvjeti privremenog skladištenja otpada. Međutim, na obrascu PL-O predviđeno je da se pod “Primatelj C” definira “OVLAST ZA PREUZIMANJE - upisuje se jedna od slijedećih oznaka ovisno o dodijeljenoj ovlasti za preuzimanje pošiljke otpada u posjed: ...”, stoga je potrebno razjasniti što je potrebno upisivati kada je prijevoz za vlastite potrebe. Članice predlažu da se propiše iznimka i to na sljedeći način: 1.)iznimka od popunjavanja “OVLAST ZA PREUZIMANJE”, jer više nije obvezan upis u “OČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTITI PROIZVODNI OTPAD”. Ili 2.) Dodavanje mogućnosti upisa u “OVLAST ZA PREUZIMANJE” “BROJA UPISA U OČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTITI PROIZVODNI OTPAD “. Prihvaćen Upute za ispunjavanje pratećeg lista su izuzete iz Pravilnika. "- kad su pošiljatelj i primatelj ista osoba upisuje se „VL“"
3 HGK PRATEĆI LIST ZA OTPAD, UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OTPAD U odnosu na dio teksta koji glasi: "NAMIJENA", članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako nije jasno je li potrebno pisati samo R ili D ili i odgovarajući broj...npr R4. Predlaže se jasnije definirati u uputama. Prihvaćen Upute za ispunjavanje pratećeg lista su izuzete iz Pravilnika. "NAMIJENA – upisuje se znak „X“ uz odgovarajuće polje čime se označava da li je pošiljka otpada namijenjena oporabi ili zbrinjavanju, pri čemu nije potrebno navoditi oznaku postupka"
4 Istarska županija - Regione Istriana Elaborat gospodarenja otpadom, Članak 29. Članak 29., stavak 2. Molim obrazložiti što se navedenom odredbom trebalo postići. Prihvaćen (2) Elaboratom se može odrediti korištenje otpada umjesto primarne sirovine u sklopu proizvodnog procesa, ako je dozvola za gospodarenje otpadom kojom je to određeno izdana u skladu s ovim Pravilnikom te svrha proizvodnog procesa nije gospodarenje otpadom već proizvodnja proizvoda iz primarne sirovine koja nije otpad, a recikliranjem otpad zamjenjuje dio ili u cijelosti primarnu sirovinu.
5 Istarska županija - Regione Istriana Reciklažno dvorište, Članak 21. Članak 21., stavak 4. nije definiran tako da je stavak 5. potrebno brisati tj. odredbu prebaciti u stavak 4. Prihvaćen Odredbe su uređene
6 Istarska županija - Regione Istriana Skladištenje otpada, Članak 10. Članak 10., stavak 8. Odredba nije do kraja definirana. Nedostaje završni dio. Prihvaćen Odredba dorađena
7 Istarska županija - Regione Istriana Skladištenje otpada, Članak 10. Članak 10., stavak 4. Nejasno definirano jer u praksi postoje razna tumačenja. Da li se čvrstom podnom površinom može smatrati i tlo koje nije asfaltirano/ betonirano. Npr. upitno je da li je skladištenje metala u rasutom stanju na čvrstom tlu u skladu s odredbama Pravilnika. Prihvaćen Odredba dorađena
8 HGK Registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 17. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako u Pravilniku nije dovoljno razrađena funkcija posrednika, posebice tko je posrednik, stoga nije dovoljno jasno niti tko ispunjavanja prateće listove i na koji način ako je uključen posrednik. Članice predlažu da se navedeno dodatno razradi. Prihvaćen Obrazac pratećeg lista i uloga posrednika su dorađene.
9 Istarska županija - Regione Istriana Prihvat otpada, Članak 9. Članak 9. Tehnološki proces prihvata otpada spada u djelatnost sakupljanja otpada (postupci S i IS). S obzirom da je uputama za popunjavanje elaborata određeno da se za proces prikupljanja otpada ne određuje kapacitet te da se za kapacitet postupka sakupljanja i interventnog sakupljanja upisuje znak „∞“ smatramo da nije primjenjiva odredba da se kapacitet prihvata određuje u tonama u godini. Naime, prihvat se ne vrši samo na lokaciji gospodarenja otpadom već i se vrši i kod prihvata otpada kod proizvođača kada sakupljač dolazi kod proizvođača. Dakle, ako je sakupljanje beskonačno onda to mora biti i prihvat. U suprotnom treba odrediti na koji se način određuje kapacitet prihvata. Prihvaćen Pitanje će se riješiti u sklopu uputa izvan okvira pravilnika
10 Istarska županija - Regione Istriana Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. Članak 6., stavak 1. Nejasno na koji način se utvrđuje prihvatljiva mjera ili izbjegavanje rizika Prihvaćen Odredba izmijenjena.
11 Istarska županija - Regione Istriana PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM • potrebno je uskladiti brojeve dodataka u odredbama s brojem dodataka (uskladiti broj dodatka u odredbama i prilozima) Prihvaćen Prihvaćeno
12 HGK Dodatak III, POPIS OTPADA KOJEG JE OSOBA KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM DUŽNA ZAPRIMATI U odjeljku "električna i elektronička oprema" predlaže se nakon ključnog broja: "17 01 03 crijep/pločice i keramika" dodati broj: "17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedeno pod 17 01 06*" Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu predlažu uvrštavanje navedenog ključnog broja u tablicu budući da je riječ o neopasnom građevnom otpadu i moguće ga je jednostavno zaprimiti od građanstva u reciklažnim dvorištima. Prihvaćen Prihvaćeno
13 HGK Lokacija za obradu otpada mobilnim uređajem, Članak 15. Predlaže se posljednju riječ članka izmijeniti na način da glasi: "materijale". Prihvaćen Prihvaćeno
14 HGK Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), Članak 43. U odnosu na stavak 2. Grupacija održavanja čistoće Udruženja komunalnog gospodarstva predlaže pojasniti pojmove; e-Onto se mora voditi, ali ima puno davatelja javne usluge koji imaju vlastita softverska rješenja iz kojih podatke direktno prebacuju u e-Onto, dakle ne stoji da vode dvostruku evidenciju. Kako je tekst u stavku 2. definiran, daje se zaključiti da davatelji javne usluge uopće ne smiju koristiti dosadašnje softvere jer se zovu „očevidnik“, a u naravi se radi o drugoj poslovnoj evidenciji. Prihvaćen Odredba brisana
15 Petrica Koštić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 52. Članak 52. - Zašto se nakon svake promjene propisa ponovo traže upisi u očevidnike ili izdavanje dozvola (dodatni administrativni poslovi uz ionako veliko opterećenje) ? Predlaže se formulacija da svi postojeći upisi u očevidnike važe do nastupanja neke od bitnih promjena, a postojeće dozvole do roka za reviziju Prihvaćen Navedeno upravo tako vrijedi jer nije propisano.
16 Petrica Koštić Dokumentacija o pošiljci otpada koja se prevozi, Članak 40. Članak 40. st. 1. - Kako je već navedeno, za unutarnji prijevoz ne bi trebao prateći list u papirnatom obliku uz uvjet da se očevidnici i prateći listovi vode u elektronskom obliku. Članak 40 . st. 2. - Prema katalogu otpada u komunalni otpad (grupa 20) spada i nekoliko vrsta opasnog otpada. Otpad postaje u onom trenutku kad posjednik odbaci ili namjerava odbaciti tvar ili predmet (prema ZOGO), pa je pitanje da li je otpad u trenutku kad ga fizička osoba dovozi do mjesta predaje ili tek kad ga preda . Ograničenje od 50 kg nije realno kod nekih vrsta otpada (npr. glomaznog otpada kojeg posjednik dovozi u auto-prikolici ili traktorskoj prikolici). Članak 40. st. 3. i 41. st. 5. - Zašto voditi evidenciju u papirnatom obliku, ako se vodi u elektronskom ? Prihvaćen Stavak 1. Prihvaćeno Stavak 2. primljeno na znanje stavak 3. Prihvaćeno
17 Petrica Koštić RECIKLAŽNO DVORIŠTE I MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Članak 20. Članak 20. st. 3. - U odnosu na važeći pravilnik koji je propisao da se na reciklažno dvorište zaprima otpad naveden u dodatku, a po ovom prijedlogu je dodana riječ samo otpad, čime je onemogućen prijem i drugih vrsta otpada . Ovime se vraća korak unazad u odnosu na postojeće stanje jer se na recikalžnom dvorištu više neće moći zaprimati npr. otpadno motorno ulje što je znatno ekonomičnije nego da ovlašteni skupljači odlaze na kućne adrese s velikim kamionima i preuzimaju po jednu ili dvije litre motornog ulja. Umjesto riječi samo vrste otpada propisane Dodatkom III, predlaže se formulacija najmanje vrste otpada propisane Dodatkom III . Članak 20. st. 5. - Što podrazumijeva osiguranje neovlaštenog pristupa neovlaštenim osobama izvan radnog vremena reciklažnog dvorišta ? Prihvaćen Reciklažno dvorište ima svoje definirano mjesto u sustavu, a u uobičajenim okolnostima u prosječnom domaćinstvu ne nastaje otpadno motorno ulje, stoga ne vidimo ni razloga da bi se isto prikupljalo u sklopu usluge povezane s javnom uslugom. Navedeno, što opisujete, može biti ili komercijalna usluga ili usluga koja se obavlja u sklopu sustava kojim upravlja FZOEU, a u oba slučaja nema razloga da se ovim propisom navedeno uređuje.
18 Petrica Koštić Oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Članak 16. Članak 16. stavak 1. i 2. - Navedeno je da je popis postupaka obrade za koju ne treba dozvola naveden u Dodatku III (ovaj dodatak se odnosi samo na vrste otpada koja se moraju zaprimati na reciklažna dvorišta). Stavak 2. je preopćenit i nejasan te će isto stvarati probleme u obavljanju djelatnosti. Prihvaćen Numeracija dodataka je dorađena. Postupci su propisani u normativnom dijelu propisa. Popis otpada kojega je obvezna zaprimati osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem je zasebni dodatak.
19 Petrica Koštić Skladištenje otpada, Članak 11. Članak 11. stavak 2. - Da li se odredba o volumenu sekundarnog spremnika odnosi na postojeća spremišta za opasan otpad s tankvanama koja nisu građevine ? Prihvaćen Odredbe o "tankvanama" odnose se na sve sekundarne spremnike bili oni pokretnine ili građevine.
20 HGK Dodatak XVII, 4. Podaci upisani u Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad koji se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva: Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu postavljaju pitanje je li navedeno pogreška, budući da tekst Nacrta pravilnika ove upise u očevidnik briše/ukida sukladno zadnjim izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Također, ove članice smatraju kako nije jasno je li obaveza upisa u očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad ukinuta, te postavljaju pitanje je li potrebno i dalje voditi podatke od strane Ministarstva. Članice predlažu brisanje navedene točke. Prihvaćen Pogreška ispravljena.
21 Petrica Koštić Skladištenje otpada, Članak 10. Članak 10. stavak 2. - Što podrazumijeva stalni nadzor skladišta ? Prihvaćen Pitanje je nejasno, odredbom je propisan što je potrebno postići, a način izvršenja obveze određuje se elaboratom o kojem se odlučuje u sklopu postupka rješavanja zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom
22 Petrica Koštić Pojmovi i definicije, Članak 3. U članku 3. st. 1. t. 15. smatram nepotrebnim propisivanje sastava spremnika na zelenim otocima sa svih pet vrsta otpada, već isključivo za one vrste otpada koje nisu obuhvaćene preuzimanjem na kućnom pragu (inzistiranjem na ovome se nepotrebno povećavaju troškovi gospodarenja otpadom, a korisnicima je na već na raspolaganju prikupljanje određenih vrsta otpada putem spremnika na adresi korisnika) Prihvaćen Pojam "zeleni otok" je uklonjen iz pravilnika jer nije neophodan.
23 HGK ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM, II.POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA U odnosu na Tablicu 4., članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako je potrebno završiti navedenu rečenicu. Prihvaćen Prihvaćeno
24 HGK POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM , 1. Energetska oporaba određenog neopasnog otpada Nakon ključnog broja 03 03 07, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu dodavanje sljedećeg: 03 03 10 Otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji. 03 03 11 Muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10. Također, u odnosu na navedeni iznos od 50 tona otpada, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako definirani iznos neće zadovoljiti potrebe njihovog rada. Potrebno je osigurati kontinuitet rada ovih postrojenja s osiguranom sirovinom za barem nekoliko dana. Stoga se predlaže da se navedeni iznos poveća na 250 tona. Prihvaćen Prihvaćeno
25 VESNA PETROVIĆ Sadržaj i način vođenja Očevidnika, Članak 32. Kriva numeracija Dodatka. Prihvaćen Odredba dorađena
26 HGK PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 53. U odnosu na stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu skreću pažnju na krivo navedeni naziv Očevidnika (radi se o Očevidniku izvoznika). Prihvaćen Odredba ispravljena
27 HGK DIO DESETI, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno navesti i rok za izmjenu e-ONTO. Članice su također su mišljenja kako je potrebno razmotriti mogućnost ukidanja i vođenja zasebnog ONTOU obrasca, kao što je to prethodno ukinuto za obrasce ONTOBA i ONTOG. Prihvaćen Odredbe dorađene
28 HGK Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), Članak 42. U odnosu na stavak 6. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu da se u ovom stavku jasnije navede jesu li tvrtke upisane u Očevidnik obvezne voditi e-ONTO. Članice predlažu da se ovaj tekst nadopuni. U odnosu na stavak 7. predlaže se brisati riječ: "proizvođač" s obzirom da se radi o pogrešci. Prihvaćen Prihvaćeno
29 VESNA PETROVIĆ Oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Članak 16. Krivo numeriranje Dodatka. Prihvaćen Numeracija dodataka je dorađena.
30 VESNA PETROVIĆ Pojmovi i definicije, Članak 3. U definiciju lokacije gospodarenja otpadom treba dodati i lokaciju na kojoj se obavlja obrada otpada mobilnim uređajem za obradu otpada. Prihvaćen Prihvaćeno
31 VESNA PETROVIĆ Lokacija za obradu otpada mobilnim uređajem, Članak 15. Lokacija na kojoj se obavlja obrada mobilnim uređajem osim mjesta nastanka otpada trebala bi bi biti i lokacija na kojoj se otpad prikuplja. Primjer je obrada glomaznog i građevnog otpada mobilnim uređajima. Sakupljač koji prikupi glomazni otpad od različitih subjekata na svom skladištu, reciklažnom dvorištu za građevni otpad i sl. ne mora investirati u vlastiti uređaj za obradu otpada, već može "outsourcati" uslugu obrade glomaznog/ građevnog otpada mobilnim uređajem. Prihvaćen Pitanje uređeno kroz definiciju lokacije gospodarenja otpadom.
32 HGK Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 24. U odnosu na stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je zadiranje u poslovnu politiku svake od tvrtki. Naime, ovime se zadire u tržišno natjecanje i može utjecati na sustave gospodarenja otpadom. PRIJEDLOG: Izmijeniti zadnji dio teksta na način da glasi: „dužna je dostaviti Ministarstvu ukupne prosječne cijene gospodarenja otpadom“. Prihvaćen Odredba brisana
33 HGK DIO PETI, FINANCIJSKO JAMSTVO I OSIGURANJE Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu postavljaju pitanje što kada je FZOEU vlasnik otpada, kao primjerice ambalažnog otpada? Zbog čeka bi koncesionar trebao ishoditi financijsko jamstvo nakon izdane koncesije na određeni iznos i kada nije bilo jasno koliki bi trošak sveukupnog sakupljanja bio? Ovime se svi sustavi gospodarenja PKO dovode u pitanje. Stoga je potrebno razjasniti na koji način sačuvati postojeće sustave gospodarenja PKO. Prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
34 Zagrebačka županija PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 53. Skrećemo pozornost da je u članku 53. stavku 1. dva puta upisano - Očevidnik uvoznika koji je podliježe notifikacijskom postupku. Prihvaćen Odredba ispravljena
35 Zagrebačka županija Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), Članak 45. U članku 45. stavku 5. umjesto Dodatka XIV navesti ispravnan Dodatak XV. Prihvaćen Odredba dorađena
36 HGK Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 12. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako ovaj članak nije u skladu s člankom 10. koji kaže da: “ (1) Tehnološki proces skladištenja otpada, osim skladištenja vlastitog proizvodnog otpada iz članka 12. ovoga Pravilnika, mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.”, dakle, s iznimkom skladištenja vlastitog proizvodnog otpada. Članice smatraju kako jedan izričaj pobija drugi, odnosno kako su u suprotnosti međusobno. U cilju doprinosa jednoznačnog tumačenja propisa i pravilnog definiranja skladištenja u procesu gospodarenja otpadom R13, D15 s jedne strane i skladištenja vlastitog proizvodnog otpada s druge strane predlaže se jasnije definirati odredbe Pravilnika vezane uz skladištenje. Nadalje, u odnosu na stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako članak 10. primarno propisuje obveze osobe koja se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom tako da npr. obveza označavanja nije primjenjiva, kao niti drugi uvjeti jer sad govorimo i o najmanjim firmama s 3 čovjeka na lokaciji gdje nastaje 2 tonera i 100 kg papira. Stoga se predlaže u stavku 1. dodati riječi: "kada je primijenjivo". U odnosu na stavak 3. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno definirati značenje pojma 'drugi odgovarajući način'. Članice smatraju kako bi se navedenim tumačenjem doprinijelo jasnoći propisa. Prihvaćen Odredbe dorađene i pitanje skladištenja vlastitog proizvodnog otpad je riješeno u zasebnom članku.
37 HGK Skladištenje otpada, Članak 11. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu skreću pažnju kako je potrebno uskladiti numeraciju u ovome članku. Također, ove članice smatraju kako u stavku 1. treba jasnije naznačiti odnosi li se navedeno na bilo kakvo skladištenje tekućeg otpada ili vrijedi samo za skladištenje koje zahtjeva dozvolu za gospodarenje otpadom. U odnosu na posljednji stavak, članice skreću pažnju kako rečenica nije dovršena te predlažu dodavanje riječi 'dozvola'. Prihvaćen Odredbe dorađene
38 HGK Skladištenje otpada, Članak 10. U odnosu na stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno jasno definirati koji su uvjeti za skladištenje vlastitog otpada. U odnosu na stavak 2. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno izbrisati riječ 'neprekidni'. Neovlaštenim osobama onemogućen je pristup skladištu otpada. Osiguravanje videonadzora ili čuvarske službe nosi visoke troškove za mala poduzeća te je njihov učinak upitan. Stoga predlažemo da propis ostane u ovom dijelu nepromijenjen. Prihvaćen Prihvaćeno
39 Zagrebačka županija Sadržaj rješenja o upisu u očevidnik, Članak 34. U članku 34. stavcima 2. do 5. umjesto navedenih Dodataka IX staviti oznake Dodatka X. Prihvaćen Odredba dorađena
40 Zagrebačka županija Zahtjev za upis u očevidnik , Članak 33. U članku 33. stavku 1. umjesto oznake Dodatka X, navesti ispravan Dodatak IX. Prihvaćen Odredba dorađena
41 Zagrebačka županija Sadržaj i način vođenja Očevidnika, Članak 32. U članku 32. stavku 4. umjesto oznake Dodatka IX, navesti ispravan Dodatak X. Prihvaćen Odredba dorađena
42 C.I.A.K. d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 24. Predloženi članak je protivan pravilima tržišnog natjecanja jer nitko (pa tako niti država) ne bi smio biti involviran u pitanja formiranja cijene niti bi na bilo koji način trebao biti obavIješten o cijenama koje formira uprava društva. Članak 49. Ustava RH propisuje da su tržišna i poduzetnička sloboda temelj gospodarskog ustroja RH. Sa predloženim člankom Pravilnika ulazi se u poduzetničku slobodu jer se nalaže društvima da dostavljaju podatke koje se na bilo koji način ne tiču države. Tržišna sloboda znači da se država na bilo koji način ne upliće u pitanja cijena proizvoda i usluga. Dostavljanjem podataka o cijenama daje se mogućnosti manipulacije s podacima obzirom da društvima nitko ne jamči tajnost tih podataka. Prihvaćen Odredba brisana
43 KD Čistoća d.o.o. Rijeka UVODNE ODREDBE, Članak 1. 1. Članak 15. koji opisuje lokaciju za obradu otpada mobilnim uređajem je prijeko potrebno proširiti i pojasniti. Ako lokacija u navedenom članku mora biti mjesto nastanka otpada ili mjesto ugradnje otpada u materijale, to se praktički odnosi samo na građevni otpad i samo za obradu istoga mobilnim uređajem. Ako se temeljem Dozvole za gospodarenje otpadom na nekoj lokaciji obavlja razvrstavanje glomaznog otpada pri čemu nastaje nova vrsta otpada, npr. 20 01 38 - drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* da li tu lokaciju podrazumijevamo kao mjesto nastanka otpada. I da li bi to značilo da se spomenuto drvo može usitnjavati mobilnim uređajem samo na toj lokaciji? Ako se glomazni otpad želi usitniti zbog smanjenja troškova prijevoza do građevine za njegovo zbrinjavanje ili u slučaju da ta građevina ne prihvaća glomazni otpad u glomaznom rasutom stanju jer ne posjeduje uređaj za usitnjavanje, da li iz predmetnog članka proizlazi da se mobilni uređaj ne može koristiti na lokaciji koja sukladno članku 88. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) ne posjeduje akt za uporabu građevine i dokaz o raspolaganju građevinom? Da li se mjestom nastanka glomaznog otpada smatra samo obračunsko mjesto korisnika javne usluge ili bi to mogla biti i lokacija na koju bi se dovozio glomazni otpad prikupljen od korisnika kako bi se usitnio prije daljnje predaje na zbrinjavanje? 2. Pretpostavka je da se u stavku 1. članka 23. potkrala greška, odnosno da se u navedenom iznosu u kunama za Ko potkrala greška i izostavio decimalni zarez između brojki. U suprotnom, za bilo koju djelatnost gospodarenja neopasnim otpadom za količinu otpada od 1.000 tona, iznos financijskog jamstva bio bi 1.125.000,00 kuna, što je abnormalno puno i drastično više od iznosa osiguranja koje se plaća po postojećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17). 3. Stavak 2. članka 28. je nedovršen. 4. Potrebno je uskladiti numeraciju Dodataka s numeracijom u tekstu Pravilnika. Prihvaćen Odredbe o lokaciji gospodarenja otpadom te o financijskom jamstvu su izmijenjene, članak 28. stavak 3. je dorađen, a navedene numeracije su usklađene. U opisanom slučaju lokacija nije mjesto nastanka otpad. Opisanu obradu otpada potrebno je obavljati u skladu sa dozvolom za gospodarenje otpadom.
44 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 13. Naziv „gorivo iz otpada“ ne nalazi se u Katalogu otpada RH. Stoga je taj naziv neophodno izbaciti iz predloženog pravilnika. „RDF, SRF“ su kratice tuđica; kratice za „gorivi otpad“ koji se nalazi u Katalogu otpada RH pod nazivom „gorivi otpad“ (19 12 10). Ni u kojem slučaju otpad nije gorivo. Ako otpad ima svojstvo zapaljivosti tj. gorenja to ga ne čini gorivom. On i dalje ostaje otpad – gorivi otpad. Gorivi otpad je OTPAD i ukoliko se želi uvrstiti u predloženi Pravinik mora biti upisan s točnim nazivom – „GORIVI OTPAD“. Prihvaćen Pojmovi "SRF" i "RDF" su uklonjeni iz teksta propisa.
45 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. 1. Naziv „gorivo iz otpada“ ne nalazi se u Katalogu otpada RH. Stoga je taj naziv neophodno izbaciti iz predloženog pravilnika. „RDF, SRF“ su kratice tuđica; kratice za „gorivi otpad“ koji se nalazi u Katalogu otpada RH pod nazivom „gorivi otpad“ (19 12 10). Ni u kojem slučaju otpad nije gorivo. Ako otpad ima svojstvo zapaljivosti tj. gorenja to ga ne čini gorivom. On i dalje ostaje otpad – gorivi otpad. Gorivi otpad je OTPAD i ukoliko se želi uvrstiti u predloženi Pravinik mora biti upisan s točnim nazivom – „GORIVI OTPAD“. 2. „Gorivi otpad“ (19 12 10) ni u kojem slučaju ne može u sebe uključiti biorazgradivi otpad, otpadno drvo, otpadni papir i karton te tekstil. Sve navedene vrste otpada imaju svoje kataloške brojeve i u predloženom pravilniku moraju biti uporabljeni točni nazivi kako su navedeni u Katalogu otpada RH Prihvaćen Pojmovi "RDF" i "SRF" su uklonjeni iz teksta propisa.
46 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM , 5. Oporaba drvnog otpada radi proizvodnje proizvoda od drva uključujući i drvno gorivo 1. „Drvno gorivo“ ne postoji. Ovakva vrsta goriva nije propisana ni jednim zakonskim aktima Republike Hrvatske i EU (ni kao gorivo, ni kao biogorivo, ni kao alternativno gorivo, ni kao obnovljivi izvor energije). „Drvno gorivo“, prema Katalogu otpada RH, može biti jedino kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari (19 02 09*), gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* (19 02 10) ili gorivi otpad (19 12 10). U svakom slučaju radi se o OTPADU a ne gorivu. Stoga je naziv „drvno gorivo“ neophodno izbaciti iz predloženog Pravilnika. Prihvaćen Brisan pojam "drvno gorivo"
47 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 55. U stavku 4 ovog članka predviđa se ukidanje članka 13. Pravilnika o vrstama otpada (NN 27/96) koji se odnosi na primjenu svježih ulja i obvezne faktore skupljanja otpadnih ulja ovisno o području primjene. S druge strane u članku 14. Pravilnika o vrstama otpada koji i dalje ostaje na snazi ostaje obveza proizvođačima otpadnih ulja o vođenju evidencija o nabavljenim količinama svježeg ulja i vođenje očevidnika o količinama prikupljenog otpadnog ulja i načinima postupanja s otpadnim uljima tzv. ONTO-U. Predlaže se razmotriti ukida li se obveza vođenja ONTO-U obrasca kao što je ukinuta obveza za vođenje očevidnika baterije i akumulatore - ONTO-BA i gume ONTO-G. Prihvaćen Ukinuti članak 18. stavci 1. i 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima. Ukinut članak 14. Pravilnika o vrstama otpada.
48 Udruga gradova u RH Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), Članak 43. U čl. 43, st.2. (Pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja vodi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO-a ne smije voditi taj očevidnik na drugi način, ali može voditi druge poslovne evidencije koje sadrže podatke iz toga očevidnika) treba razjasniti pojmove. e-Onto se mora voditi, ali ima puno davatelja javne usluge koji imaju vlastita softverska rješenja iz kojih podatke direktno prebacuju u e-Onto, dakle ne stoji da vode dvostruku evidenciju. Kako je tekst u stavku 2. definiran, ispada da davatelji javne usluge uopće ne smiju koristiti dosadašnje softvere, jer se zovu „očevidnik“, a u naravi se radi o drugoj poslovnoj evidenciji. Prihvaćen Odredba brisana
49 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM Opće primjedbe Mišljenja smo da i novim pravilnikom o gospodarenju otpadom nije riješen problem pratećeg lista. Smatram da na jednom pratećem listu trebaju pisati prijevoznici otpada, proizvođač otpada, skupljač otpada i oporabitelj otpada. Kao i konačan način zbrinjavanja otpada i mjesto zbrinjavanja otpada (odlaganja ili recikliranje). Nakon toga bi se prateći list trebao vratiti proizvođaču otpada. Bez toga ne možemo biti sigurni gdje naš otpad završava i kako se zbrinjava jer se skupljača otpada nigdje zakonski ne obavezuje da nam da taj podatak predoči. Drugi problem je e-ONTO i elektroničko praćenje otpada. Nažalost program ne prepoznaje šifre pratećih listova, tako da ne razlikuje za isti ključni broj otpada očevidnik proizvođača otpada (proizvodni otpad), skupljača otpada (skupljeni otpad) i oporabitelja otpada (oporabljeni otpad). Također je problem što se sa sustavom e-ONTA ne služi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zbog toga sve podatke o količinama skupljenih mazivih otpadnih ulja od posjednika otpada, kao i količinama predanih otpadnih mazivih ulja oporabiteljima, ovlašteni skupljači i oporabitelji otpadnih mazivih ulja i dalje moraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvješćivati u papirnatom obliku svaki mjesec. Umjesto da Fond te podatke vadi iz e-ONTA u obliku izvještaja. Na ovaj način operateri postrojenja isti posao rade dvaput i gube na to mnogo vremena i resursa. Prihvaćen Obrazac i odredbe o pratećem listu su izmijenjeni. propisano je da se iz e-ONTO-a izrađuju izvješća za FZOEU.
50 INA Industrija nafte d.d. Prateći list, Članak 38. Članak 38 stavak (1) predlažemo jasno definirati tko sve treba dobiti kopiju pratećeg lista (ovjerenu)? Prihvaćen Prihvaćeno, odredbe promijenjene
51 INA Industrija nafte d.d. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Članak 36. Članak 36. stavak (4) je li ova iznimka pravilo za sve tvrtke koje ne obavljaju djelatnost odnosno koje nemaju dozvolu za GO, jer se radi o pojednostavljenom očevidniku ? Prihvaćen ONTO-S brisan
52 INA Industrija nafte d.d. Registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 17. U cijelom pravilniku nije opisana funkcija posrednika. Postavlja se pitanje tko je posrednik, tko ispunjavanj prateće listove i na koji način ako je uključen posrednik, i sl. Predlažemo razraditi članak. Prihvaćen Obrazac pratećeg lista i uloga posrednika su dorađene.
53 INA Industrija nafte d.d. Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 12. Članak 12. stavak (1) U ovom članku kaže se da se skladištenje vlastitog proizvodnog otpada mora obavljati na način propisan čl 10., a u čl.10 se kaže da: “ (1) Tehnološki proces skladištenja otpada, osim skladištenja vlastitog proizvodnog otpada iz članka 12. ovoga Pravilnika, mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.”, DAKLE S IZNIMKOM SKLADIŠTENJA VLASTITOG PROIZVODNOG OTPADA ? Da li je ovo u suprotnosti?Jedno pobija drugo? Radi ovakve upitnosti, nedosljednosti i diskutabilnosti pravilnog definiranja skladištenja u procesu gospodarenja otpadom R13, D15 – nasuprot skladištenja vlastitog proizvodnog otpada, i jesu pitanja u komentaru u čl.3 st. 1. Točka 13 ? Prihvaćen Odredbe dorađene i pitanje skladištenja vlastitog proizvodnog otpad je riješeno u zasebnom članku.
54 INA Industrija nafte d.d. Skladištenje otpada, Članak 11. Postavlja se pitanje da li se članak 11. odnosi na kod bilo kakvog skladištenja tekućeg otpada ili vrijedi samo za skaldištenje koje zahtjeva dozvolu za gospodarenje otpadom? Prihvaćen Pitanje skladištenja vlastitog proizvodnog otpada je riješeno u zasebnom članku.
55 INA Industrija nafte d.d. Skladištenje otpada, Članak 10. Članak 10. točka 1. Koji su uvjeti za skladištenje vlastitog proizvodnog otpada? Predlažemo definirati uvjete za skladištenje istog. Prihvaćen Pitanje riješeno zasebnim člankom.
56 INA Industrija nafte d.d. Pojmovi i definicije, Članak 3. Pod točkom 13. članka 3. predlažemodefinirati što je privremeno skaldištenje vlastitog proizvodnog otpada (ako ono ne spada u ovu definiciju). Nadalje postavlja se pitanje da li je skladištenje otpada ujedno i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada? Je li privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada sadržano u “gospodarenju otpadom”, odnosno odnose li se svi uvjeti definirani za “gospodarenje otpadom” i za privremeno skladištenje otpadom, jer mišljenja smo da u čl. 12. postoje diskutabilnosti. Prihvaćen Prihvaćeno, pitanje riješeno zasebnim člankom.
57 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Skladištenje otpada, Članak 10. Prije članka 10., u naslovu treba umjesto "Skladištenje otpada" dodati "Skladištenje otpada kada se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom". Na ovaj način napravit će se jasna razlika za tehnološki proces skladištenja otpada u okviru djelatnosti gospodarenja otpadom i skladištenja vlastitog proizvodnog otpada. U članku 12., stavak 1, navodi se da se skladištenje vlastitog proizvodnog otpada mora obavljati, između ostalog, sukladno članku 10., a u tom članku u stavku 6. spominje se Elaborat gospodarenja otpadom koji nije potrebno izrađivati za skladištenje vlastitog proizvodnog otpada. Prihvaćen Pitanje riješeno zasebnim člankom.
58 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak IV U Obrascu Zahtjeva za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, Prilozi zahtjeva potrebno je brisati „Izvadak iz sudskog/obrtnog registra u ovjerenoj preslici“, „uvjerenje o nekažnjavanju“ i „Mišljenje tijela nadležnog za prostorno planiranje“. Obrazloženje Navedeno se predlaže jer je člankom 88., stavak 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) propisano da nadležno tijelo iz članka 85. istog Zakona će po službenoj dužnosti pribaviti izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, očitovanje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz članka 91., stavka 1. točke 6. ovog Zakona, osim za mobilni uređaj, a člankom 89. stavak 1., točka 4. propisano je da je podnositelj zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom dužan imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom koja, između ostalog, udovoljava uvjetu da u tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za dozvolu nije osuđena za kazneno djelo propisano Kaznenim zakonom glavom koja propisuje: kaznena djela protiv okoliša, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv gospodarstva ili za prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, a koju može pribaviti samo nadležno tijelo iz članka 85. ovog Zakona će po službenoj dužnosti, a ne fizička/pravna osoba. Prihvaćen Prihvaćeno.
59 GRAD ZAGREB Registar djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 46. Na kraju članka 46. potrebno je navesti „Popis dodijeljenih prava“ koji nedostaje. Obrazloženje Navedeno se predlaže obzirom da je na kraju članka 46. naveden „Popis dodijeljenih prava“ koji nedostaje. Potrebno je isti dostaviti/navesti. Prihvaćen Odredba dorađena
60 GRAD ZAGREB Elaborat gospodarenja otpadom, Članak 30. U stavku 2. potrebno je ispraviti riječ „abličnom“ u riječ „tabličnom“. Obrazloženje Očitom omaškom napravljena je tipografska greška u riječi „tabličnom“. Prihvaćen Odredba ispravljena
61 GRAD ZAGREB Elaborat gospodarenja otpadom, Članak 28. Na kraju stavka 2. potrebno je dovršiti rečenicu. Obrazloženje Očitom omaškom ispušten je kraj rečenice. Prihvaćen Stavak 2. je dorađen.
62 GRAD ZAGREB Reciklažno dvorište, Članak 21. U stavku 4. potrebno je brisati „(5)“. Obrazloženje Očitom omaškom dodan je tekst „(5).“ Prihvaćen Prihvaćeno
63 GRAD ZAGREB Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 13. U stavku 2. potrebno je definirati „mjere kojima se sprječava širenje vatre s jedne hrpe na drugu“. Obrazloženje Nejasno je koje su mjere kojima se sprječava širenje vatre s jedne hrpe na drugu. Prihvaćen Uklonjene odredbe o hrpama. Pitanja zaštite od požara rješavati će se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara.
64 GRAD ZAGREB Skladištenje otpada, Članak 11. Na kraju stavka 8. potrebno je dodati „dozvolu.“ Obrazloženje Očitom omaškom ispušten je tekst „dozvolu.“ Prihvaćen Prihvaćeno
65 GRAD ZAGREB Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. U stavku 1. potrebno je definirati na koji način se određuje „svođenje na prihvatljivu mjeru“ navedenih rizika, pojava i štetnih utjecaja. Obrazloženje: Nejasno je na koji način će se odrediti „svođenje na prihvatljivu mjeru rizika od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti, pojavu neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom i štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa i nastajanje eksplozije ili požara.“ u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom. Prihvaćen Odredba izmijenjena na način da je uklonjen pojam "svođenje na prihvatljivu mjeru". Pitanje se rješava u sklopu elaborata gospodarenja otpadom.
66 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM U cijelom tekstu riječ Preuzimatelj potrebno je izmijeniti sa riječ Primatelj. Prihvaćen Prihvaćeno
67 CE-ZA-R d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 24. Brisati članak. Cijene se određuju na slobodnom tržištu i predstavljaju poslovnu tajnu radi konkurentnosti. Prihvaćen Odredba brisana
68 CE-ZA-R d.o.o. Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 13. Gorivo iz otpada - podrazumijeva li se tu samo ključni broj otpada 19 12 10? Pod pojmom gorivi otpad, podrazumijevaju li se samo ključni brojevi otpada koji u nazivu sadrže taj pojam (npr 19 02 10 i sl.)? Prihvaćen Uklonjene odredbe o hrpama. Pitanja zaštite od požara rješavati će se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara.
69 CE-ZA-R d.o.o. Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. Točka 3. stavka 1 ovog članka ("štetan utjecaj na području kulturno-povijesnih, estetskih,..") je nepotrebna jer uvjeti za lokaciju građevine za gospodarenje otpodom su definirani propisima prostornog uređenja i smatramo da nije potrebno obrazlagati ove utjecaje. Molimo pojašnjenje šta se smatra drugim vrijednostima koji su od posebnog interesa Prihvaćen Odredba brisana,, međutim kako se radi o uvjetu propisanom Zakonom navedeno pitanje će se rješavati u sklopu elaborata gospodarenja otpadom.
70 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), Članak 42. U stavku 7., umjesto teksta "osim proizvođača proizvođač otpadnog mulja", treba pisati "osim proizvođača otpadnog mulja". Prihvaćen Prihvaćeno
71 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Prateći list, Članak 37. Potrebno je ispraviti grešku u stavku 6. - umjesto "primatelj vraća pošiljku otpada primatelju", treba pisati “primatelj vraća pošiljku otpada pošiljatelju”. Prihvaćen Odredba dorađena
72 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Elaborat gospodarenja otpadom, Članak 28. Stavak 2. nije dovršen – nedostaje dio stavka pa je potrebno nadopuniti. Prihvaćen Stavak 2. je dorađen.
73 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak VI Potrebno je uskladiti kazalo elaborata sa prikazanim poglavljima u elaboratu. Prihvaćen Prihvaćeno
74 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak IV Mišljenja smo da iz priloga kojeg podnositelj prilaže uz zahtjev treba izbaciti „Izvadak iz sudskog/obrtnog registra u ovjerenoj preslici“ i „Mišljenje tijela nadležnog za prostorno planiranje“ jer je navedeno suprotno Zakonu. Naime, izmjenama Zakona iz 2019. je propisano da ta dva dokumenta pribavlja po službenoj dužnosti tijelo koje izdaje dozvolu. Također, kao jedan od priloga koji je podnositelj dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom navedeno je i uvjerenje o nekažnjavanju za osobu odgovornu za gospodarenje otpadom. S obzirom da dokument takvog naziva formalno ne postoji, smatramo da bi istog bilo potrebno točno definirati, odnosno napisati da li se za osobu odgovornu za gospodarenje otpadom prilaže uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (koje izdaje nadležni Općinski sud) ili uvjerenje iz kaznene evidencije (koje izdaje Ministarstvo pravosuđa). Pored toga, u obrascu Odluke o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom trebalo bi uskladiti uvjete kojima ta osoba treba udovoljavati, a koji su navedeni na kraju obrasca, sa odredbom članka 89. Zakona Prihvaćen Prihvaćeno
75 Primorsko-goranska županija Reciklažno dvorište, Članak 21. U članku 21. stavku 4. treba izbrisati „(5)“. Prihvaćen Prihvaćeno
76 Primorsko-goranska županija Oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Članak 16. U članku 16. stavku 1. Pravilnika pogrešno napisano da je popis postupaka oporabe otpada za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom propisan Dodatkom III. Naime, Dodatak III se odnosi na popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati, dok se u Dodatku I, između ostaloga, nalazi popis postupaka oporabe koji se obavljaju temeljem upisa u očevidnik oporabe otpada za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom. Prihvaćen Numeracija dodataka je dorađena.
77 Primorsko-goranska županija Skladištenje otpada, Članak 11. Članak 11. stavak 8. nije napisan do kraja (nedostaje zadnji dio teksta odredbe). Prihvaćen Odredbe dorađene.
78 Primorsko-goranska županija Skladištenje otpada, Članak 10. Smatramo da bi u potpoglavlju „Skladištenje otpada“, u članku 10. Prijedloga Pravilnika, trebali biti propisani adekvatni uvjeti za skladištenje otpada u građevini za gospodarenje otpadom kao što su propisani u potpoglavlju „Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada“ u članku 13. Prihvaćen Pitanje riješeno zasebnim člankom.
79 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM - Mišljenja smo da bi trebalo uskladiti numeraciju Dodataka sa numeracijom u tekstu Pravilnika (konkretno, u tekstu Pravilnika se Obrazac za dozvolu za gospodarenje otpadom vodi kao Dodatak VI, a u dodacima kao Dodatak V). Prihvaćen Numeracije usklađene
80 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 13. članak 13. stavak 1. Može li se prethodno opisani boks smatrati primarnim spremnikom otpada? Otpadna guma se kao takva ne može rasipati u okoliš, ali možemo reći da ogradni zidovi drže gume na okupu i sprječavaju njihovo „rasipanje“. Napominjemo da je svim boksovima omogućen vatrogasni pristup. Prihvaćen Uklonjene odredbe o hrpama. Pitanja zaštite od požara rješavati će se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara.
81 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 13. članak 13. stavak 1. Otpadna guma ne bi trebala biti ovdje. Otpadne gume su specifične i njihova zapremnina se ne može uspoređivati sa zapremninom ostalog (usitnjenog) otpada. Predložena zapremnina od 400 m3 nije dovoljna. Naše otvoreno skladište guma izgrađeno je 2005. godine u skladu s propisima koji su tada bili na snazi. Skladište se sastoji od 5 betonskih pregrada („boksova“), a prostire se na 2.000 m2. Boksovi imaju nepropusnu betonsku podlogu, a ograđeni su betonskim zidovima sa tri strane. Ogradni betonski zidovi su visine 4,5 m i služe kao zvučna i vizualna zaštita prema naselju. Betonske pregrade su postavljene kao mjera protupožarne zaštite s ciljem spriječavanja širenja požara s jedne pregrade na drugu. Prema svojoj površini i dopuštenoj visini od 4 m, otvoreno skladište može prihvatiti ukupno 8.000 m3 guma, odnosno cca 1.600 m3 po boksu. Predlažemo da se otpadna guma kao specifična vrsta otpada izbaci iz stavka 1. Prihvaćen Uklonjene odredbe o hrpama. Pitanja zaštite od požara rješavati će se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara.
82 Tomislav Dvorski PRATEĆI LIST ZA OTPAD, UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OTPAD Ispravak tipfelera "NAMIJENA" kod POŠILJKA OTPADA (A) Prihvaćen Upute za ispunjavanje pratećeg lista su izuzete iz Pravilnika. "NAMIJENA – upisuje se znak „X“ uz odgovarajuće polje čime se označava da li je pošiljka otpada namijenjena oporabi ili zbrinjavanju, pri čemu nije potrebno navoditi oznaku postupka"
83 Tomislav Dvorski Dodatak XIII, PRATEĆI LIST ZA OTPAD Ispravak tipfelera "FIZIKLANO SVOJSTVO" Pod POŠILJKA OTPADA (A) kod PORIJEKLO KOMUNALNOG OTPADA dodati *, te na dnu dokumenta napomenu da ispunjavaju samo davatelji javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Pod POŠILJATELJ (B) kod NKD RAZRED (2007) dodati **, te na dnu dokumenta napomenu da ispunjavaju samo osobe koje obavljaju uslužne djelatnosti Pod PRIJEVOZNIK (D) dodati ***, te napomenu da ispunjavaju samo ovlašteni prijevoznici iz očevidnika prijevoznika otpada Prihvaćen Tipfeler ispravljen Uputa izuzeta iz Pravilnika.
84 Tomislav Dvorski PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak IV U skladu s načelom "samo jednom" (Once-Only Policy) iz Akcijskog plana EU-a za e-upravu 2016.-2020. (COM(2016), 179 final, Bruxelles, 19. travnja 2016.), predložio bih sljedeće izmjene u Dodatku IV: Uklanjanje "Akt kojim se dozvoljava uporaba građevine" iz Priloga zahtjevu *takav akt izdaje nadležno ministarstvo te ga sukladno načelu "samo jednom" može dostaviti po službenoj dužnosti Uklanjanje "b. uvjerenje o nekažnjavanju" pod "Za osobu odgovornu za gospodarenje otpadom" iz Priloga zahtjevu *uvjerenje izdaje nadležno tijelo državne uprave te ga sukladno načelu "samo jednom" može dostaviti po službenoj dužnosti Uklanjanje "d. potvrda HZMO o radnom stažu" pod "Za osobu odgovornu za gospodarenje otpadom" iz Priloga zahtjevu *potvrdu izdaje javna ustanova koja je dio državne administracije te je sukladno načelu "samo jednom" može dostaviti po službenoj dužnosti Prihvaćen Uspostavom REDGO-sustava omogućiti će se upravo predloženo (Once-Only Policy).
85 Tomislav Dvorski PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak IV Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), čl. 88. st.6. Nadležno tijelo iz čl. 85. Zakona će pribaviti po službenoj dužnosti: izvadak iz sudskog/obrtnog registra, očitovanje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz čl. 91. st. 1. t. 6. ZOGO Nastavno na takav Zakon, predlažem uklanjanje Izvatka i Mišljenja iz Priloga zahtjeva (Dodatak IV) Prihvaćen Prihvaćeno
86 Toni Grossi Trgovanje otpadom, Članak 14. Predlažem da se izbriše točka (6) ovog članka. Recikliranje ili kako Vi to zovete trgovanje otpadom mora biti omogućeno svima. Poželjno je da se djeca educiraju i uključe u proces recikliranja od prvih dana. Umjesto da porezno rasteretimo one koji čiste Lijepu našu, mi zabranjujemo trgovanje osobama mlađima od 18. godina. Jedan lijepi primjer je na sljedećem linku: https://www.24sata.hr/news/curica-13-skupila-cak-85-tona-papira-u-mikanovcima-42276 Prihvaćen Prihvaćeno
87 EKO-FLOR PLUS d.o.o. RECIKLAŽNO DVORIŠTE I MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Članak 20. Izgradnja reciklažnih dvorišta u obvezi i ovlasti je jedinica lokalne samouprave pa na iste treba staviti i teret onemogućavanja pristupa otpadu izvan radnog vremena. Nije prihvaćen Navedeno je obveza osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.
88 Franjo Golubić Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. Predlažem da se u st.7. Pravilnika navedu kriteriji na temelju kojih se u Elaboratu gospodarenja otpadom utvrđuje zašto građevina ne treba biti natkrivena, radi jedinstvene primjene propisa na cijelom području RH, jer nije dobro da ovlaštenici koji izrađuju Elaborat proizvoljno, od slučaja do slučaj, različito obrazlažu i tumače istu obvezu u samim Elaboratima. Nije prihvaćen Nedostaje prijedlog kriterija.
89 Franjo Golubić PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM Smatram da su ovim Pravilnikom prekoračene ovlasti Ministra određene čl.86. st.4. Zakona o održivom gospodarenja otpadom, dalje u tekstu: ZOGO, kao i sama procedura donošenja i obavezan sadržaj sukladno određenim odredbama Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.godine, dalje u tekstu: PLAN, i odredbama posebnih zakona, iz slijedećih razloga: 1. smatram da odredbe Pravilnika nisu sukladne odredbama PLANA koji u točci 4.1.1. Kriteriji za određivanje potrebnih kapaciteta novih građevina i postrojenja za gospodarenje otpadom određuje da isti projekti moraju imati prethodno izrađenu Studiju izvedivosti, a što u ovom Pravilnikom nije predviđeno kao obaveza. Predlažem da se isto ugradi u Pravilnik kao prethodna obveza za sve projekte gospodarenja otpadom jer je to i zakonska obveza vezano na potrebu informiranja javnosti o projektima gospodarenja otpadom vezano na primjenu odredbi Direktiva EU o zaštiti okoliša i prirode i sukladno obvezi iz Plana. 2. U točki 5. Plana, opći tehnički zahtjevi za građevine i postrojenja propisano je da su opći tehnički zahtjevi za gospodarenje otpadom definirani u propisima koji uređuje građenje građevina i postrojenja sukladno propisanim temeljnim zahtjevima za građevinu i postrojenja, t e posebnim propisima o gospodarenju otpadom koji uređuju osnovne tehničke i tehnološke uvjete za gospodarenje otpadom koji se odnose na građevine i postrojenja. Smatram da se ovim Pravilnikom ne mogu uređivati opći tehnički uvjeti za građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom jer je isto u ovlasti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a uvjeti su propisani odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. Stoga predlažem da se odredbe Pravilnika kojima se uređuju opći uvjeti za lociranje i gradnju građevina i postrojenja za gospodarenje otpadom brišu jer isto ne smije biti predmet uređenja ovog Pravilnika (čl.5 i čl.6 Pravilnika, kao i drugi dijelovi u tekstu koji propisuju opće uvjete za gradnju građevina i postrojenja i uvjete za lociranje istih građevina). 3. Vezano na točku 2. stavljam primjedbu na proceduru donošenja Pravilnika jer ista procedura nije provedena sukladno čl.4., st.4. i st.5. Zakona o prostornom uređenju i čl.5., st.2. i st.3. Zakona o gradnji. Istim odredbama tih posebnih zakona jasno je određeno da se pravilnici i tehnički propisi, čije je donošenje propisano posebnim zakonima, moraju donositi uz suglasnost Ministra graditeljstva i prostornog uređenja radi osiguranja jedinstva pravnog sustava RH. 4. Sukladno primjedbama pod točkom 3. smatram da Ministar nema ovlast da samostalno, protivno odredbama Zakona o zaštiti požara i pod zakonskih propisa, bez prethodne suglasnosti Ministra unutarnjih poslova, propisuje uvjete zaštite od požara, kao što je to propisano u čl.12. i čl.13. Pravilnika, kao i u drugim odredbama Pravilnika jer nije provedeni prethodni postupak usaglašavanja uvjeta i mjera zaštite od požara sa MUP-om. Pošto je u zadnje vrijeme zabilježeno više požara na objektima i lokacijama gdje se provodi gospodarenje otpadom očito je da se krše odredbe Zakona o zaštiti od požara i pod zakonskih propisa te je neophodno u propisivanju mjera zaštite od požara uključiti i stručne službe MUP-a 5. Predlažem da se Pravilnik ugradi odredba o obvezi lociranja građevina i postrojenja za gospodarenje otpadom na minimalnoj udaljenosti od 500 m od najbližih vodnih površina (rijeka, jezera, mora i dr. otvorenih vodnih površina), kao i zaštićenih dijelova prirode i krajobraza radi prevencije mogućeg štetnog utjecaja na vode i okoliš, sukladno čl.13. Direktive EU 2008/98/EZ, kao i njezinim kasnijim izmjenama te odgovarajućim odredbama ZOGO-a. Nije prihvaćen Pravilnikom se uređuju uvjeti za gospodarenje otpadom sukladno članku 86. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Pitanja zaštite od požara ne uređuju se ovim propisom. Propisivanjem općeg zahtjeva za udaljenost od 500 m lokacije gospodarenja otpadom od određenih područja ne bi se riješilo pitanje prevencije mogućeg štetnog utjecaja, a izvjesno je da bi se uzrokovale poteškoće te smo mišljenja da se pitanja lokacije građevine treba uređivati propisima i aktima prostornog uređenja, a pitanja sprečavanja štetnih utjecaja na okoliš u skladu sa propisima zaštite okoliša.
90 HGK Dodatak X, ODREĐIVANJE BROJA UPISA U OČEVIDNIK U odnosu na oznaku OP4, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu predlažu izmjenu teksta na način da glasi: Oporaba otpadnog ulja i oporaba koprocesingom na hidroobradi otpadnog ulja radi proizvodnje biodiesela. OBRAZLOŽENJE: BIOGORIVA - Zakonu o biogorivima za prijevoz (NN 65/2009) biodizel je metilni ester masnih kiselina (FAME) koji se proizvodi od biljnog ili životinjskog ulja, koji ima svojstva dizela, da bi se koristio kao biogorivo, a značajke kvalitete su definirane normom HRN EN 14214. Oporabom otpadnog jestivog ulja u rafinerijskim postrojenjima za hidroobradu dobiva se hidrogenirano biljno ulje (engl. hydrotreated vegetable oil) čije su značajke kvalitete definirane normom HRN EN 15940. Nije prihvaćen Odredba izmijenjena
91 Istarska županija - Regione Istriana Prateći list, Članak 37. Članak 37., stavak 4. Nejasno je na koji način odrediti na što se odnosi „manja količina“. Prijedlog je definirati granicu određenom masom ili na neki drugi jasan način. Nije prihvaćen Odredba je brisana
92 Istarska županija - Regione Istriana Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica, Članak 22. Članak 22., stavak 5., ostaje neriješeno pitanje da li bi u projektnoj dokumentaciji (glavnom projektu) na temelju kojih su ishođeni akti o gradnji za pojedini zahvat, u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom, trebali biti navedeni uvjeti i lokacije (k.č.) na kojima bi gospodarenje otpadom mobilnim uređajem bilo moguće. Nije prihvaćen Ne postoji članak 22. stavak 5.
93 Istarska županija - Regione Istriana Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica, Članak 22. Članak 22., stavak 2. odredba nije do kraja definirana Nije prihvaćen Netočna tvrdnja, jer je odredba u članku 22. stavku 2. do kraja definirana.
94 Istarska županija - Regione Istriana Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica, Članak 22. Članak 22., stavak 1., alineja 4. Na početku rečenice ili brisati „reciklažnog dvorišta“ ili izmijeniti da glasi „mobilnog reciklažnog dvorišta“ Nije prihvaćen Netočna tvrdnja, članak 22. stavak 1. alineja 4. ne počine s "reciklažnog dvorišta" već s "utjecaj rada ...".
95 Istarska županija - Regione Istriana POSLOVI OSOBE ODGOVORNE ZA GOSPODARENJE OTPADOM , Članak 18. Članak 18. Predlaže se da se kao dužnost odgovorne osobe za gospodarenje otpadom dodati i vođenje evidencije o pritužbama vezanim uz rad prilikom obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom. Nije prihvaćen Nije razvidna svrha uvođenja dodatne obveze.
96 Istarska županija - Regione Istriana Skladištenje otpada, Članak 10. Članak 10., stavak 2. U praksi se na različite načine tumači „stalni nadzor“ pa je potrebno definirati da li se to odnosi na video nadzor, nadzor čuvarske službe (koja periodično obilazi lokaciju) ili interni nadzor (osobe pod dežurstvom koja periodično obilazi lokaciju). Nije prihvaćen Pitanje se rješava u sklopu postupka rješavanja zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom.
97 Istarska županija - Regione Istriana Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. Članak 6., stavak 6. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da gospodarenje otpadom u morskom okolišu obuhvaća gospodarenje otpadom nastalim uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, potapanje otpada s plovnog objekta i zrakoplova i gospodarenje morskim otpadom. Nadalje, iako je propisano da je zabranjeno potapanje otpada protivno odredbama predmetnog zakona i propisa donesenih na temelju tog zakona te da ministar pravilnikom propisuje uvjete potapanja otpada na morsko dno, uvjete za ukopavanje otpada u morsko podzemlje s plovnog objekta ili zrakoplova te vrste tvari koje je dopušteno potapati u more temeljem dozvole za gospodarenje otpadom isto je propušteno učiniti Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15). U tom pogledu potrebno je sagledati propisanu odredbu jer prema navedenom područje nije jasno regulirano. Nije prihvaćen Pitanje se ne uređuje ovim propisom.
98 Istarska županija - Regione Istriana Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. Članak 6., stavak 3. alineja 1. spojiti s odredbom stavka 7. istog članka Nije prihvaćen Primjedba nije jasna kao ni posljedice koja bi provedbom predloženog trebale nastati.
99 Istarska županija - Regione Istriana Pojmovi i definicije, Članak 3. Članak 3., stavak 15. Na području Istarske županije spremnici za otpadni tekstil u pravilu nisu pored spremnika za papir, staklo, metal i plastiku što bi prema predloženoj definiciji značilo da se ne takve lokacije ne mogu ubrojiti u zelene otoke. Predlaže se da se definira da se zelenim otokom može smatrati i lokacija na kojoj se odvojeno prikuplja najmanje 3 ili 4 tipa otpada iz kućanstva. Nije prihvaćen Pojam "zeleni otok" je uklonjen iz pravilnika jer nije neophodan.
100 HGK Polica osiguranja i jamstvo banke za pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku, Članak 25. U odnosu na stavak 1., članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu u dijelu teksta: "FJ je financijsko jamstvo (polica osiguranja ili jamstvo banke)" riječi "jamstvo banke" izmijeniti u "bankarsku garanciju". Nije prihvaćen Vrijedi i polica osiguranja i jamstvo banke
101 HGK PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak III Grupacija održavanja čistoće Udruženja komunalnog gospodarstva predlaže iz Dodatka III - "Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati" brisati otpad ključnog broja 18 01 01 - oštri predmeti te otpad ključnog broja 20 01 31* - citotoksici, citostatici; 20 01 32 - lijekovi. Otpad svrstan pod 18 01 01 spada u kategoriju otpada koji nastaje kod zaštite zdravlja, ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja, te je za radnike koji se bave komunalnim otpadom vrlo opasno da se takav otpad zaprima u reciklažnom dvorištu. Logičnije je da se isti mora zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača za medicinski otpad, odnosno da ga od građana preuzimaju ljekarne i liječničke ordinacije Otpad svrstan pod 20 01 31* i 20 01 32 također spada u kategoriju „medicinskog“ otpada. Ljekarne i liječničke ordinacije dužne su ga preuzimati, a djelatnici zaposleni na komunalnom reciklažnom dvorištu nisu niti educirani za raspoznavanje tog otpada, niti svrstavanje u kategoriju citostatika i citotoksika. Također, potrebno je pojednostaviti postupak ishođenja izmjena dozvole za gospodarenje otpadom…npr. ukoliko se pojavi naknadna potreba za povećanjem količina otpada koji se odlaže na odlagalište, ili se javi novi proizvođač otpada koji proizvodi otpad koji do tada nije bio obuhvaćen dozvolom - ukratko: da ne ide kompletna procedura sa svim postupcima kao da se traži nova dozvola, već da za to postoji skraćeni postupak. Nije prihvaćen Radi se opasnom otpada koji je ujedno i komunalni otpad, a temeljna svrha reciklažnog dvorišta je upravo sakupljanje opasnog otpada od građana, posebice onoga koji se ne sakuplja u sustavima koje vodi FZOEU. Pitanje pojednostavljenja postupka izmjene dozvole uređeno je Zakonom.
102 Petrica Koštić Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica, Članak 22. Članak 22. st. 1. alineja 6. - Za mobilno reciklažno dvorište staviti izuzetak u pogledu prihvata glomaznog otpada (ne postoji mogućnost prihvata velikih komada namještaj ). Nije prihvaćen Tehnička pitanja rada mobilnog reciklažnog dvorišta rješava osoba koja upravlja istim.
103 HGK OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA PROIZVOĐAČA OTPADA, UPUTE ZA POPUNJAVANJE ONTO-a U odnosu na dio: "Podaci o tijeku otpada", članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je predloženih 48 sati premalo za ažuriranje podataka u ONTO. Predlaže se da se navedeni period poveća na 15 do 30 dana sukladno prijedlogu. OBRAZLOŽENJE: Tvrtkama koje proizvode otpad na više od jedne lokacije, odgovorna osoba fizički ne može obuhvatiti podatke i evidentirati ih u roku od 48 sati. Treba uzeti i u obzir da u slučaju kvara pogona tvrtke ne mogu ažurirati podatke u očevidnik otpada jer otpad se ne može ni obraditi. U odnosu na dio teksta "UVP - Broj Pratećeg lista" članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodrastvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno jasnije opisati na koji se način numerira prateći list kada je riječ o prijevozu otpada unutar tvrtke s različitim lokacijama skladištenja. Nije prihvaćen Prilikom otkupa otpada, pošiljka se važe i u pravilu isplaćuje u roku nekoliko minuta, stoga 15 do 30 dana za ispunjavanje podataka nije prihvatljiv rok. Upute za ispunjavanje ONTO su izuzete iz Pravilnika.
104 HGK PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak VIII U odnosu na obrazac Očevidnika oporabe za koji se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu predlažu da se navedeni obrazac drugačije postavi te da one tvrtke koje imaju više postrojenja u jednom upisu navedu sva postrojenja te da se ne mora obavljati zaseban upis za svako postrojenje. Nije prihvaćen Različita postrojenja mogu raditi različite postupke, a obrasci iz Dodatka su temelj za aplikaciju putem koje se vodi Očevidnik.
105 VESNA PETROVIĆ Prateći list, Članak 39. Dodati i izuzeće: - kada davatelj javne usluge prikuplja miješani komunalni i biorazgradivi otpada s javnih površina i vozi ih na lokaciju (odlagalište ili postrojenje za obradu biorazgradivog otpada) kojim sam upravlja. Stavak 1. alineja 6. - zašto bi samo obrtnici bili izuzeti iz obaveze?! Kakve veze ima način registracije poslovnog subjekta s njegovim obavezama? Postoje obrtnici koji imaju desetke zaposlenih i promet od par milijuna kuna, kao i trgovačka društva koja imaju jednog zaposlenog i promet od par desetaka tisuća kuna. Drugo, ograničenje od 50 kg je premalo. Kako obrtnik zna koliko mu je težak otpad, 50 ili 55 kg ako nema vagu. Dakle, ova odredba ne pojednostavljuje, već dodatno komplicira obaveze poduzetnika. Treba ostaviti mogućnost da bilo koji poslovni subjekt neovisno od registracije (obrt, OPG, d.o.o., udruga itd.) može predati otpad bez pratećeg lista za znatno veće limite. Uskladiti ih s limitima iz ROOa - 500 kg za opasni otpad i 20 t za neopasni otpad godišnje. Nije prihvaćen Obuhvaćeno člankom 39. stavkom 1. točkom 7. prijedloga. Posljedice provedbe prijedloga izuzeća od obveze ispunjavanja pratećeg lista nisu posve jasne.
106 HGK Prateći list, Članak 37. U odnosu na stavak 3. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu da se uz ugovor omogući radi i temeljem drugih tržišnih mehanizama. Zašto bi morali imati ugovor? Treba navesti „ili temeljem drugog dokumenta (narudžbenice)". U odnosu na stavak 6. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu skreću pažnju na krivo navedeni izričaj. Trebalo bi stajati 'primatelj vraća pošiljku otpada pošiljatelju'. Nije prihvaćen Odredba brisana
107 HGK OČEVIDNICI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM, Zahtjev za upis u očevidnik Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu da se definiraju i odredbe u kojim je slučajevima moguće 'izaći' iz upisa u Očevidnik. Navedeno članice predlažu budući da je došlo do promjene Zakona te članice više nisu u obvezi biti upisani u Očevidnik. Nije prihvaćen Pitanje je uređeno člankom 116. Zakona
108 HGK Elaborat gospodarenja otpadom, Članak 28. U odnosu na stavak 1. točku 8. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu pitaju se što ako postoji elaborat zaštite od požara. Članice predlažu da se u ovom članku definiraju izuzeća ukoliko postoji Elaborat zaštite od požara. U odnosu na stavak 2. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu pozivaju predlagatelja propisa da završi rečenicu. Nije prihvaćen Odredba brisana
109 HGK FINANCIJSKO JAMSTVO I OSIGURANJE, Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako treba u prijelazne i završne odredbe ugraditi rok u kojem tvrtke s važećim dozvolama moraju ishoditi financijsko jamstvo. Nije prihvaćen Odredba je propisana člankom 89. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19)
110 HGK POSLOVI OSOBE ODGOVORNE ZA GOSPODARENJE OTPADOM , Članak 18. U odnosu na stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu pitaju se je li potrebno voditi zapise o navedenom. Također, smatraju da ukoliko tvrtka posjeduje npr. jedan od standarda certificirani ili necertificirani ISO, EMAS i sl. nije u obvezi raditi dodatne kontrole i nadzore. Navedene odredbe, vode povećanju obujma papirologije te zahtjeva uspostavljanje jedne vrste sustava upravljanja. Navedene aktivnosti se provode tijekom redovnog poslovanja ili sukladno redovitih inspekcijskih nadzora i propisa iz drugih područja. Članice također predlažu da se konkretnije definirati u kojem segmentu je odgovoran direktor tj. odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku, a u kojem osoba odgovorna za gospodarenje otpadom u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom sukladno članku 89. stavku 2. Zakona, a navedenom odredbom Zakona propisana je i obveza osobe odgovorne za gospodarenje otpadom.
111 Zagrebačka županija Prateći list, Članak 37. U članku 37. stavku 4. nije uopće određeno što se smatra "manjim količinama istovrsnog otpada". Nužno je odrediti gornju granicu dopuštene količine koju je za smatrati manjom količinom istovrsnog otpada. Nije prihvaćen Odredba brisana
112 HGK Posebni uvjeti, Članak 7. U odnosu na stavak 2. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno omogućiti izuzeće temeljem elaborata ili slično jer oporabitelju nije nužno skladište za oporabu odnosno otpad može po dovozu ići odmah na obradu. Ukoliko ovako ostane nameću se nepotrebne obaveze za koje je potreban prostor i novac. Primjer je Našicecement koji već ima takve dozvole-bez skladištenja. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je postojanje skladišta za otpad nužnost.
113 HGK Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. U odnosu na stavak 2. točku 2. članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu pitaju se što kada govorimo o otvorenom skladištu neopasnog papirnatog otpada? Ukoliko je vjetrovito vrijeme, neizbježno je raznošenje u okoliš. Hoće li se tvrtke kažnjavati za takva otvorena skladišta? U odnosu na točku 4. članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako postoje situacije prilikom otkupa otpada od građanstva kada navedeno nije moguće. Pitaju se je li moguće napraviti izuzeća? Nije prihvaćen Ako je vjetrovito vrijeme izvjesna pojava na određenoj lokaciji, korištenjem tehnologije "otvorenog skladišta papira" vjerojatno se ne sprečava raznošenje otpada u okoliš te nije ispunjen zahtjev iz općih uvjeta za lokaciju gospodarenja otpadom, a o čemu se treba odlučiti u postupku rješavanja zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom. Izuzeće kojim bi se dopustilo opisano raznošenje otpada u okoliš bilo bi protivno Zakonu.
114 Zagrebačka županija DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, Članak 27. U članku 27. stavku 1. umjesto Dodatka VI (koji se odnosi na Elaborat gospodarenja otpadom) navesti ispravan Dodatak V. Nije prihvaćen Odredba brisana
115 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 51. 1. Za svaki oblik godpodarenja otpadom neophodno je ishodovati dozvolu za gospodarenje otpadom po pojedinoj vrsti otpada. Nije prihvaćen Pitanje je uređeno Zakonom
116 Udruga gradova u RH Dodatak III, POPIS OTPADA KOJEG JE OSOBA KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM DUŽNA ZAPRIMATI Iz Dodatka III - "Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati" treba izbaciti otpad ključnog broja 18 01 01 - oštri predmeti, te otpad ključnog broja 20 01 31* - citotoksici, citostatici; 20 01 32 - lijekovi. Otpad svrstan pod 18 01 01 spada u kategoriju otpada koji nastaje kod zaštite zdravlja, ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja, te je za radnike koji se bave komunalnim otpadom vrlo opasno da se takav otpad zaprima u reciklažnom dvorištu. Logičnije je da se isti mora zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača za medicinski otpad, odnosno da ga od građana preuzimaju ljekarne i liječničke ordinacije Otpad svrstan pod 20 01 31* i 20 01 32 također spada u kategoriju „medicinskog“ otpada. Ljekarne i liječničke ordinacije dužne su ga preuzimati, a djelatnici zaposleni na komunalnom reciklažnom dvorištu nisu niti educirani za raspoznavanje tog otpada, niti svrstavanje u kategoriju citostatika i citotoksika. Potrebno je pojednostaviti postupak ishođenja izmjena dozvole za gospodarenje otpadom…npr. ukoliko se pojavi naknadna potreba za povećanjem količina otpada koji se odlaže na odlagalište, ili se javi novi proizvođač otpada koji proizvodi otpad koji do tada nije bio obuhvaćen dozvolom - ukratko: da ne ide kompletna procedura sa svim postupcima kao da se traži nova dozvola, već da za to postoji skraćeni postupak. Nije prihvaćen Radi se o opasnom otpadu koji je komunalni otpad, a reciklažno dvorište služi upravo za sakupljanje navedenog.
117 INA Industrija nafte d.d. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA PROIZVOĐAČA OTPADA, UPUTE ZA POPUNJAVANJE ONTO-a Slijedeće slučajeve, za koje su pitali kako ih riješiti – urediti, imamo kod ITIGO, a nakon što je ugovoreno da je prilikom rušenja objekata vlasnik otpada STSI - a lokacije su izvan lokacija gospodarenja otpadom (privremeno skladištenje). Otpad se treba prevesti na definiranu lokaciju GO, a ONTO se vodi na toj lokaciji: Nije prihvaćen Primjedba nije jasna.
118 INA Industrija nafte d.d. Dodatak X, ODREĐIVANJE BROJA UPISA U OČEVIDNIK Dodatak X druga tablica dio koji se odnosi na OP4 predlaćžemo dodati na način da glasi; "Oporaba otpadnog ulja i oporaba koprocesingom na hidroobradi otpadnog ulja radi proizvodnje biodiesela" Obrazloženje: BIOGORIVA - Zakonu o biogorivima za prijevoz (NN 65/2009) biodizel je metilni ester masnih kiselina (FAME) koji se proizvodi od biljnog ili životinjskog ulja, koji ima svojstva dizela, da bi se koristio kao biogorivo, a značajke kvalitete su definirane normom HRN EN 14214. Oporabom otpadnog jestivog ulja u rafinerijskim postrojenjima za hidroobradu dobiva se hidrogenirano biljno ulje (engl. hydrotreated vegetable oil) čije su značajke kvalitete definirane normom HRN EN 15940. Nije prihvaćen Odredba izmijenjena
119 INA Industrija nafte d.d. Dodatak I, POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U tablici "POSTUPAK I SVRHA" pod točkom 4. predlažemo izvršiti izmjene na način da glasi: Oporaba otpadnog ulja i oporaba koprocesingom na hidroobradi otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva Nije prihvaćen U vezi oporbae ulja, tekst je izmijenjen na način da glasi: "Oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva".
120 GRAD ZAGREB Dodatak XVII, 7. Podaci upisani u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom koji se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva: U točki 7. „Podaci upisani u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom koji se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva“ predlaže se tekst dopuniti tekstom „i nadležnog upravnog tijela“ . Obrazloženje Navedeno se predlaže jer je člankom 109. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano da nadležno upravno tijelo vodi Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom. Nije prihvaćen Nadležno upravno tijelo može objavljivati na svojim mrežnim stranicama podatke, međutim mišljenja smo da nije nužno isto propisivati kao obvezu jer su podaci dostupni iz središnjeg sustava.
121 GRAD ZAGREB ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM, VI. MJERE SPREČAVANJA NASTANKA EKPLOZIJE ILI POŽARA U točki „VI. MJERE SPREČAVANJA NASTANKA EKPLOZIJE ILI POŽARA“ potrebno je ispraviti riječ „EKPLOZIJE“ u riječ „EKSPLOZIJE“. Obrazloženje Očitom omaškom napravljena je tipografska greška u riječi „EKSPLOZIJE“. Nije prihvaćen Tekst brisan. Pitanja zaštite od požara će se rješavati u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu od požara.
122 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak IV U Obrascu Odluke o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom potrebno je definirati kojim se aktom dokazuje radno iskustvo na poslovima gospodarenja otpadom, kojim se aktom dokazuje da odgovorna osoba za gospodarenje otpadom nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola za gospodarenje otpadom te kojim se aktom dokazuje da odgovorna osoba za gospodarenje otpadom posjeduje temeljna znanja o propisima o gospodarenju otpadom, kategorizaciji otpada te rizicima i mogućnostima skladištenja i obrade otpada. Nadalje, potrebno je brisati „nije osuđen u zadnje tri godine za kazneno djelo ili prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom odnosno za kazneno djelo gospodarskog kriminaliteta“. Obrazloženje Navedeno se predlaže jer je nejasno kojim aktom se dokazuje radno iskustvo na poslovima gospodarenja otpadom, kojim se aktom dokazuje da odgovorna osoba za gospodarenje otpadom nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola za gospodarenje otpadom te kojim se aktom dokazuje da odgovorna osoba za gospodarenje otpadom posjeduje temeljna znanja o propisima o gospodarenju otpadom, kategorizaciji otpada te rizicima i mogućnostima skladištenja i obrade otpada. Nadalje predlaže se da se briše „nije osuđen u zadnje tri godine za kazneno djelo ili prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom odnosno za kazneno djelo gospodarskog kriminaliteta“, obzirom da dokaz o istome može pribaviti samo nadležno tijelo iz članka 85. ovog Zakona će po službenoj dužnosti, a ne fizička/pravna osoba. Nije prihvaćen Odluka o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom sadrži traženu izjavu, a ako navedeno nije dostatno može se u sklopu postupka koristiti i druga dokumentacija.
123 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak IV U Obrascu Zahtjeva za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom potrebno je definirati kojim se aktom dokazuje radno iskustvo na poslovima gospodarenja otpadom. Obrazloženje Nejasno je kojim se aktom dokazuje radno iskustvo na poslovima gospodarenja otpadom. Nije prihvaćen Odluka o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom sadrži traženu izjavu, a ako navedeno nije dostatno može se u sklopu postupka koristiti i druga dokumentacija.
124 GRAD ZAGREB Neugoda uzrokovana mirisom otpada, Članak 50. U članku 50. potrebno je definirati kako se utvrđuje postojanje neugode uzrokovane mirisom od otpada, odnosno na koje ključne brojeve/količine se ta neugoda odnosi. Obrazloženje Nejasno je koji ključni brojevi/količine otpada uzrokuju neugodu uzrokovanu mirisom, odnosno kako će se utvrditi tko treba provoditi postupak utvrđivanja neugode uzrokovane mirisom. Nije prihvaćen Odnosi se na sav otpad, odnosno na sve ključne brojeve.
125 GRAD ZAGREB DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, Članak 27. U stavku 2. potrebno je definirati „postupke koji uključuju ograničenje postupanja s otpadom“. Obrazloženje Nejasno je koji su postupci koji uključuju ograničenja postupanja s otpadom koji su dozvoljeni dozvolom za gospodarenje otpadom. Nije prihvaćen Odredba brisana
126 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Dodatak XII, OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA PRIJEVOZNIKA OTPADA ONTO se vodi za kalendarsku godinu tj. od 1.1. do 31.12., potrebno je dodati u uputi koja se odgovorna osoba unosi u slučaju da se unutar iste godine promijeni odgovorna osoba - obje ili odgovorna osoba na dan 31.12. te ukoliko obje je li potrebno stavljati datum do kojeg je koja osoba bila odgovorna osoba? Nije prihvaćen Brisano polje "odgovorna osoba".
127 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), Članak 42. U stavku 4. potrebno je dodati sljedeći tekst - Obveza vođenja e-ONTO ne odnosi se na proizvođače otpada koji prevoze vlastiti otpad unutar svoje organizacije ili tvrtke i ne obavljaju prijevoz otpada za druge pravne i fizičke osobe-obrtnike. Nije prihvaćen Obveza vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO je propisana, a u opisanom slučaju, ako osoba nije upisana u Očevidnik prijevoznika otpada, za navedeno nema ni obvezu vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO.
128 Tomislav Dvorski Trgovanje otpadom, Članak 14. Po uzoru na Čl.24. ovog nacrta prijedloga Pravilnika, predlažem da trgovci otpadom moraju imati javno objavljen cjenik po kojem otkupljuju otpad. Pod javnom mislim na vlastitim internetskim stranicama naznačenim u Zahtjevu za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, pod Kontakt podaci podnositelja zahtjeva, pod WWW. Alternativno, cijene po kojima se otkupljuje neka budu kvartalno ili češće prijavljivane nadležnom Ministarstvu, koje će ih analizirati i javno objavljivati u dodatnim podacima o Očevidniku trgovaca otpadom, ili već na nekim stranicama. Mislim da bi takva odredba povećala transparentnost otkupa, ograničila samovolju trgovaca pri određivanju cijena, i išla konačno na korist prodavatelja otpada koji bi lakše i transparentnije mogli do informacija o cijenama, i lokacijama ovlaštenih trgovaca. Nije prihvaćen Pitanje određivanja cijena za otkup otpada uređuju se odnosima na tržištu, te nije razvidna svrha dodatnog uređivanja navedenoga kroz ovaj propis.
129 Tomislav Dvorski Dodatak XIII, PRATEĆI LIST ZA OTPAD Nejasno je zašto su za pakiranja otpada navedene sve moguće vrste pakiranja otpada, dok za kraće mogućnosti poput vrste prijevoza u TOK OTPADA (E), načina vaganja/procjene; iste nisu navedene već se iščitavaju iz uputa za popunjavanje PL-O, te nisu sastavni dio predloženog obrasca PL-O, iako jesu Dodatka XIII Ključni broj otpada isto je sastavni dio broja PL-O, te ga je potrebno odvojeno istaknuti, što zapravo podržavam zbog jasnoće i čitljivosti, ali bih onda predložio isključivanje ključnoj broja iz načina zapisivanja broja PL-O Nije prihvaćen Ključni broj je bitni element broja pratećeg lista za potrebe analize podataka.
130 EKO-FLOR PLUS d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. Uo - da li se odnosi na ukupnu količinu svih vrsta otpada koja je u jednom trenutku dopuštena na lokaciji? Ako da, isto je potrebno precizirati na navedeni način obzirom da predmetni članak definiran na ovaj način se može protumačiti na više načina. Ko - koeficijenat je nerealan i previsok. Potrebno ga je redefinirati, odnosno višestruko smanjiti obzirom da je upitna mogućnost ishođenja jamstva od strane financijskih institucija ili osiguravajućih društava. Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
131 EKO-FLOR PLUS d.o.o. Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. Potrebno definirati „svođenje na prihvatljivu mjeru“ jer je isto trenutno podložno subjektivnoj ocjeni pojedinca. Točka 3. brisati. Zakonskom regulativom kao i prostornim planovima već je definirano na kojim područjima je moguće obavljati postupke gospodarenja otpadom. Djelomično prihvaćen Odredba izmijenjena na način da je izostavljen pojam "svođenja na prihvatljivu mjeru". Odredba iz članka 6. stavka 1. točke 3. je brisana iz pravilnika, međutim kako se radi o Zakonom propisanom uvjetu, isto će se rješavati kroz elaborat gospodarenja otpadom.
132 Franjo Golubić PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak X Izračuni b) korisni prostor skladišta-izračuni Smatram da se moraju jasno definirati kriteriji na temelju kojih se određuje stupanj iskorištenja korisnog prostora skladišta i ne smije se proizvoljno propisati da isti iznosi 75%. Isto ne može ovisiti isključivo o nosivosti podloge već treba uzeti u obzir propise iz područja graditeljstva i važeću uporabnu dozvolu, a posebno propise vezano na zaštitu od požara, a što treba utvrditi vezano na stupanj mogućeg korištenja skladišta. Djelomično prihvaćen Upute za ispunjavanje elaborata su izuzete iz pravilnika, a 75 % je postavljeno kao gornja granica.
133 Franjo Golubić PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak I Predlažem da se u točki 6. oporaba mineralnog/anorganskog otpada radi korištenja u gradnji st.3. izmjeni tako da isti glasi: "Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 5000 t po građevini u 3 godine". Ostale odredbe koje propisuju različite izuzetke za javne prometnice od 500 000 t u 3 godine predlažem brisati jer iste predstavlja nejednako postupanje i praktično dovodi do stvaranja novih velikih deponija građevinskog otpada i ugrožavanja okoliša, a što nije u skladu sa EU Direktivama. Predlažem da se st.4. izmjeni tako da isti glasi: "Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom, na kojoj se obavlja postupak oporabe je 300 tona otpada". Smatram da treba ograničiti maksimalnu količinu otpada koja se može u bilo kojem trenutku nalaziti na lokaciji oporabe jer se u protivnom dopušta Pravilnikom stvaranje novih velikih deponija građevinskog otpada temeljem propusta da se isto ograniči i propiše Pravilnikom u razumnoj količini potrebnoj za svakodnevnu oporabu. Predlažem da se u točki 7. oporaba otpadnog asfalta rečenica koja glasi: "Najveći dopušteni kapacitet oporabe pri gradnji i uređenju prometnice može se koristiti 500 000 tona u 3 godine" izmjeni na način da se isto ograniči na 50 000 t u 3 godine jer u protivnom dolazi do stvaranja novih velikih deponija otpadnog asfalta i potencijalnog štetnog utjecaja na okoliš Djelomično prihvaćen Odredbe o najvećem dopuštenom kapacitetu i količinama su izmijenjene.
134 Franjo Golubić Skladištenje otpada, Članak 10. Predlažem da se na kraju st.6. doda ova rečenica koja glasi: "Procjedne oborinske vode, u koliko se kruti otpad odlaže u rasutom stanju, ne smiju se nepročišćene neposredno ulijevati u otvorene vode i takve lokacije za odlaganje krutog otpada u rasutom stanju moraju biti minimalno 500 m udaljene od površinskih voda (rijeke, jezera, more i dr. otvorena vodna tijela)". Djelomično prihvaćen Pitanje je riješeno u općim uvjetima kojima mora udovoljavati lokacija gospodarenja otpadom. Propisivanje općeg zahtjeva za udaljenost od 500 m nije prihvatljiva.
135 HGK POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM , 4. Oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biodiesela Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako je točku 4. potrebno nadopuniti i izmijeniti na sljedeći način: ‘4. Oporaba otpadnog ulja i oporaba koprocesingom na hidroobradi otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva’ Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako najveći dopušteni kapacitet oporabe treba biti 10 tona po danu, a najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe treba biti minimalno 100 tona otpada. Djelomično prihvaćen Naziv je izmijenjen da glasi "Oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva". Primjedba o dnevnom kapacitetu oporabe je prihvaćena.
136 HGK POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM , 3. Biološka anaerobna oporaba (proizvodnja bioplina) biootpada Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju da budući da bioplinska postrojenja rade 24h/dan, količina od 3t/dan je zanemariva u radu bioplinskog postrojenja, npr. bioplinsko postrojenje snage oko 500Kw kosristi dnevno oko 140t goveđe gnojovke. Članice predlaću da se ukoliko bioplinsko postrojenje u postupku anaerobne razgradnje koristi otpad, a ne nusproizvod ili sirovinu koja nije otpad da prag kapaciteta bude 100t/dan a ne 3t/dan ili da se navedeno uskladi s odredbama Uredbe o okolišnoj dozvoli! OBRAZLOŽENJE Kapacitet od 100 t/dan je propisan i Uredbom o okolišnoj dozvoli (NN 8/14, 5/18), Prilog I. 5.3. (b) Oporaba, ili spoj oporabe i odlaganja, neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona po danu, uključujući jedan ili više sljedećih postupaka, što ne uključuje postupke obuhvaćene posebnim propisom kojim se prenose odredbe Direktive 91/271/EEZ: Ako je jedini postupak obrade otpada anaerobna razgradnja, prag kapaciteta za ovaj postupak iznosi 100 tona na dan. Navedenom izmjenom postigla bi se usklađenost različitih dokumenata zaštite okoliša. Da li u količinu od 250 t otpada koji se u jednom trenutku nalazi na lokaciji ulazi i proizvodni otpad koji nastaje na lokaciji tijekom obavljanja tehnološkog procesa, održavanja strojeva i opreme ili samo otpad koji ulazi u biološku anaerobnu oporabu? Navedena pitanja vrijede za cijeli popis postupaka oporabe koji se obavljaju temeljem upisa u očevidnik oporabe otpada za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom. Djelomično prihvaćen Kapacitet je određen kao 99 tona po danu.
137 Istarska županija - Regione Istriana Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 13. Članak 13. Iako je inicijativa zbog učestalih samozapaljenja pohvalna vrste otpada moraju biti jasno definirane. Naime, katalogom otpada navedeno je preko 380 vrsta neopasnog otpada pa je npr. proizvoljno određivanje znatne mjere sadržaja polimera i koji je otpad goriv otpad ili nije neprihvatljivo Djelomično prihvaćen Uklonjene odredbe o hrpama. Pitanja zaštite od požara rješavati će se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara.
138 Istarska županija - Regione Istriana PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM • u dosadašnjoj praksi kao glavni problemi utvrđeni kod izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a koje bi na neki način trebalo regulirati su: - problem oko određivanja ključnog broja otpada pri nastanku/preuzimanju (proizvođač – sakupljač/oporabitelj) – otpad koji se zaprima ne odgovara ključnom broju i tko je taj koji određuje vrstu otpada kada dolazi do neslaganja - navođenje svih vrsta neopasnog otpada u elaboratu, - nejasna razlika između postupaka PP i postupaka R12/D13 - preklapanje lokacija (i građevina) dozvola za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom što dovodi do problema utvrđivanja kapaciteta postupaka, - proizvoljno određivanje koje se vrste otpada mogu skladištiti u rasutom stanju i koje vrste mogu nastati postupcima oporabe, - neadekvatno regulirano područje oko mobilnih uređaja za gospodarenje otpadom (prijedlog da se uredi registar uređaja koji bi sadržavao podatke o kapacitetima, postupcima i vrstama otpada koji se mogu obrađivati i da se na pojedinim lokacijama npr. prostori gospodarenja otpadom, prostori odlagališta, komunalno-servisnih i industrijskih zona i ostala mjesta nastanka i ugradnje na jednostavan način izdaju suglasnosti nadležnih tijela) - nepostojanje propisanih uvjeta koje bi trebalo udovoljavati društvo koje planira gospodariti miješanim i biorazgradivim komunalnim otpadom u sklopu pružanja javne usluge (na koji način odrediti da li društvo zadovoljava uvjete za sakupljanje otpada kada dozvola za sakupljanje vrijedi na području RH, a za kvalitetno i učinkovito obavljanje takve javne usluge treba između ostalog raspolagati sa određenim brojem i vrstom spremnika te specijalnim vozilima za prijevoz). Djelomično prihvaćen Pitanje određivanja ključnog broja otpada uređeno je člankom 12. Zakona te pravilnikm koji uređuje Katalog otpada. Pitanje određivanja kapaciteta postupka rješava se za određenu dozvolu, a ne za sve moguće dozvole zajednički na određenoj lokaciji. Pitanje mogućnosti skladištenja otpada u rasutom stanju rješava se elaboratom gospodarenja otpadom, te kad je potrebno moguće je primijeniti u postupku rješavanja o zahtjevu za izdavanje dozvole članak 91. stavak 4. Zakona. Pitanje popisa lokacija mobilnih uređaja urediti će se kroz REDGO. Uvjeti za davatelja javne usluge propisani su člankom 31. Zakona. Za obavljanje javne usluge nije potrebna dozvola za gospodarenje otpadom, no za obavljanje propisanih djelatnosti jest.
139 HGK Dodatak I, POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu nadopunu točke 4. tako da glasi: "Oporaba otpadnog ulja i oporaba koprocesingom na hidroobradi otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva" Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu izmijeniti točku 7. tako da glasi: "Oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi". Djelomično prihvaćen U vezi oporbae ulja, tekst je izmijenjen na način da glasi: "Oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva". U vezi oporabe asfalta primjedba je prihvaćena.
140 HGK Dodatak I, POPIS DJELATNOSTI I PRIPADAJUĆIH POSTUPAKA ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu nakon tablice u Dodatku 1.: "POPIS DJELATNOSTI I PRIPADAJUĆIH POSTUPAKA ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM" unijeti Dodatak II, odnosno predlaže se da postupci za koje nije potrebna dozvola budu Dodatak II. Djelomično prihvaćen Odredba prebačena u normativni dio.
141 HGK DIO PETI, FINANCIJSKO JAMSTVO I OSIGURANJE Primjedbe članica Udruženja banaka HGK • Banka može izdati činidbenu garanciju/jamstvo u korist Republike Hrvatske, a da se u njemu posebno definira tko točno ima pravo uputiti poziv za plaćanjem (npr. Ministarstvo ili Županija) • Banka takvom garancijom/jamstvom ne može preuzeti obveze na način kako su definirane u čl. 99 Zakona, stavak 4 - pojednostavljeno banka ne može preuzeti obvezu financiranja uklanjanja otpada, već se može samo obvezati da će platiti po valjanom pozivu za plaćanjem ako nalogodavac ne ispuni svoje obveze Naime, u članku čl. 99 Zakona o održivom gospodarenju otpadom navodi se da financijsko jamstvo mora sadržavati obvezu davatelja jamstva da financira uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli odnosno pravilniku iz članka 86. stavka 4. Zakona može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom i kad se radi o jamstvu za dozvolu za gospodarenje otpadom mora sadržavati obvezu davatelja jamstva da financira izvršenje mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom. Financiranje određene radnje odnosno aktivnosti predstavljalo bi određeni vid kreditiranja te bi uključivalo analizu i strukturiranje konkretnog projekta uz potrebno odobrenje odgovarajuće razine odlučivanja u banci. S druge strane, banka garant se izdavanjem činidbene (odnosno platežne) garancije obvezuje isplatiti korisniku garancije garantirani iznos u slučaju da nalogodavac po garanciji ne izvršava (odnosno ne plaća) svoje obveze iz osnovnog odnosa (odnosa između nalogodavca i korisnika garancije). Tu se ne bi radilo o financiranju obavljanja neke radnje nalogodavca, nego o preuzimanju vlastite, samostalne obveze Banke na plaćanje u slučaju ispunjenja uvjeta iz garancije. • Zahtjev korisnika za plaćanjem po garanciji (ili tijela koje bi imalo pravo uputiti poziv) bi morao biti u pisanom obliku, i morao bi izrijekom izjaviti da Nalogodavac nije ispunio obveze po osnovi kojih je izdana garancija/jamstvo (ovo je uobičajeno kod ovakvih vrsta garancija) • U tekstu se može definirati da će plaćanje po pozivu biti izvršeno u roku 7 dana od dana primitka valjanog poziva za plaćanjem • Banka može izdati bankarsku garanciju samo sa određenim rokom važenja i svaki zahtjev za plaćanje prema garanciji mora biti zaprimljen u Banci unutar tog roka jer kako sada proizlazi iz Zakona (čl.99.) financijsko jamstvo bi trebalo biti izdano za svo vrijeme trajanja obveza propisanih dozvolom za gospodarenje otpadom tako da je rok važenja jamstva banke odnosno bankarske garancije potrebno ograničiti • Predlažemo preformulaciju u čl. 25. Pravilnika tako da tekst „FJ je financijsko jamstvo (polica osiguranja ili jamstvo banke)“ glasi „FJ je financijsko jamstvo (polica osiguranja ili bankarska garancija)“ jer se financijsko jamstvo ako ga izdaje Banka treba sukladno odredbama ZOO-a zvati bankarska garancija, a ne jamstvo. Primjedbe članica Udruženja osiguravatelja HGK: • U Zakonu o gospodarenju otpadom i Pravilniku nije jasno definirano što su obveze davatelja jamstva. • Trebale bi biti one koje propisuje st. 1. čl. 99 Zakona (financijsko jamstvo za izvršenje mjera iz točke 1. – mjere nakon zatvaranja (stečaj/likvidacija) osiguranika ili njegovog prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno točka 2. – garancija za stalno dostupna sredstva za uklanjanje i obradu otpada, a prema st. 4. istog članka ista da bi obveza jamca bila financiranje cjelokupnog uklanjanja i obrade otpada – ovo je ogromna razlika – prvo je zaista osiguranje/garancija činidbenog jamstva, a drugo je čisto financijsko jamstvo da će garant financirati obavljanje djelatnosti umjesto osiguranika koji to nije napravio iz inih razloga (čak možda i razloga jer se sam i namjerno doveo do insolventnosti i stečaja). Predlaže se definirati točno obvezu garanta/osiguratelja, tj. što se točno jamstvom financira. • Svugdje u praksi se iznos činidbenih jamstava kreće oko 10-20% vrijednosti posla jer se radi o financiranju mjera u slučaju opasnosti od nastanka rizika koje će spriječiti krajnji default (maksimalnu štetu) mjera koje su premosnice dok naručitelj (ovdje država) ne otkloni opasnost drugim mjerama – npr. nađe unutar iste struke preuzimatelja posla i sl. • Predlaže se ograničiti iznos jamstva na 10-20%, predvidjeti mjere koje je nužno poduzeti prije ili uz korištenje takve police/garancije. • Predlaže se ograničiti trajanje jamstva na godinu dana uz mogućnost obnove, a osiguratelju/banci dati na izbor želi li odmah nekome dati jamstvo za svo vrijeme na koje je izdana dozvola. Predlaže se da osiguranik mora prezentirati jamstvo na najmanje godinu dana ili više te ga obnavljati za vrijeme trajanja dozvole. Ovdje treba legislativom predvidjeti i postupanje/posljedice u slučaju da osiguranik ne dobije obnovu jamstva. Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
142 HGK Dodatak XIII, PRATEĆI LIST ZA OTPAD Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu primjećuju kako je krivo upisana riječ: “fiziklano“ svojstvo umjesto „fizikalno“. Također, u odnosu na dio teksta u tablici koji glasi: "NAČIN I PREDANA KOLIČINA", članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako nije jasno je li ovo podatak koji je potrebno unijeti u prateći list, obzirom da je prethodno u jednom od članaka navedeno da se ispunjavaju svi podaci osim mase. Članice predlažu da se jasnije opiše u uputama. Nadalje, u odnosu na preuzetu količinu,ove članice smatraju kako je potrebno pojasniti u uputama što će se dogoditi kada se utvrdi razlika između navedenih količina. Djelomično prihvaćen Tipfeler ispravljen. Pitanje riješeno u normativnom dijelu: "... 3. fizikalno svojstvo, način pakiranja i opis otpada koji čini pošiljku, te ako je pošiljatelj davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada i podatak o porijeklu komunalnog otpada 4. podatke o pošiljatelju, primatelju, prijevozniku i posredniku: tvrtka, OIB, kontakt podaci i podaci o njihovim ovlastima za preuzimanje otpada 5. naziv vlasnika otpada, način određivanja količine otpada i količina otpada koju osoba koja ne gospodari otpadom može odrediti kao procjenu zapremnine, a osoba koja gospodari otpadom mora odrediti količinu kao masu otpada dobivenu vaganjem 6. namjena pošiljke te očitovanje o obvezi dostave izvješća o obradi otpada...".
143 HGK POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM , 7. Oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu predlažu da se za stari asfalt koji se koristi za proizvodnju na asfaltnoj bazi izuzme iz obveze ishođenja financijskog jamstva. Predlaže se izmijeniti točku 7. tako da glasi: "Otpadni asfalt se smatra sirovinom, osim u slučajevima kada asfalt sadrži katransko vezivo s njim se postupa sukladno odredbama vezanim uz postupanje s opasnim otpadom. Ukoliko se otpadni asfalt ne iskoristi sukladno postupku PU, tada se mora primijeniti postupak R5. Ukoliko tvrtka privremeno skladišti (PS) otpadni asfalt radi uporabe ili pripreme duže od 3 godine, tada isti mora se zbrinuti Postupak oporabe je: R5 ili PU. Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su 17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* i 17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*. Najveći dopušteni kapacitet oporabe pri gradnji i uređenju prometnice može se koristiti 100.000,00 tona u tri godine. Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe ne smije prelaziti kapacitet lokacije definiran u Očevidniku oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom ." Obrazloženje: Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu pitaju se za koje postupke oporabe je potrebna dozvola za gospodarenje otpadom. Predlažu da se iz točke 7. briše R5. Nadalje, izmjena se predlaže u cilju pojednostavljenja rada tvrtki koje imaju mogućnost korištenja starog asfalta na asfaltnoj bazi (njih je cca. 15). Također, u odnosu na prijedlog izmjene posljednje posljednje rečenice ove točke, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu smatraju kako je potrebno izmijeniti navedeno budući da svaka lokacija nema jednako velik kapacitet. Djelomično prihvaćen Za asfalt je utvrđen koeficijent otpada za izračun jamstva od 70 kn/toni. Brisanje postupka R5 nije prihvaćeno, brisan je postupak PU.
144 VESNA PETROVIĆ Sadržaj rješenja o upisu u očevidnik, Članak 34. Kriva numeracija Dodataka na više mjesta. (?!!) Stavak 7. izmjeniti tako da se uz pojam PROIZVOD doda i pojam SIROVINA. Primjer je stakleni krš i metalni skrap koji se smatraju sirovinama, a ne proizvodima u užem smislu riječi. "Rješenjem o upisu u Očevidnik za ukidanje statusa otpada određuje se upis osobe u taj očevidnik, broj upisa, naziv proizvoda ili SIROVINE koji nastaje ukidanjem statusa otpada, namjena proizvoda ili SIROVINE, adresa lokacije na kojoj se proizvodi proizvod ili SIROVINA koji nastaju ukidanjem statusa otpada." Djelomično prihvaćen Odredbe dorađene u pogledu numeracije. Kako pojam "sirovine" nije definiran nisu ni jasne posljedice prihvaćanja prijedloga.
145 VESNA PETROVIĆ Elaborat gospodarenja otpadom, Članak 28. Stavak 2. nije dovršen. Stavak 4. uskladiti s člankom 87. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te odredbe za mobilni uređaj odvojiti u zaseban stavak u odnosu na lokacije gospodarenja otpadom za fiksne lokacije kako bi se izbjegle nejasnoće. "Dozvolom za djelatnost gospodarenja mobilnim uređajem može se odrediti jedna ili više adresa ......." Djelomično prihvaćen Stavak 2. je dorađen.
146 HGK Prateći list, Članak 38. U odnosu na stavak 1. i stavak 3. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu skreću pažnju na krivo naveden članak. U odnosu na stavak 1. ove članice smatraju kako nije jasno tko sve treba dobiti kopiju pratećeg lista (ovjerenu) te se predlaže jasnije definirati navedene odredbe. U odnosu na stavak 5. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako nije jasno treba li dostaviti ovjereni prateći list sa svim podacima pošiljatelju. Predlaže se jasnije defiinirati. U odnosu na stavak 6. ove članice smatraju kako dostava pratećeg lista mora biti obavezna, a ne na zahtjev. U odnosu na stavak 8. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako je nejasno na koji način primatelj ima obvezu obavještavati o masi (koji dokaz postoji) ukoliko nije dužan pošiljatelju otpada dostaviti kopiju ovjerenog pratećeg lista. Predlaže se jasnije definirati. Također, predlaže se obveza dostavljanja mase, ali i R ili D postupka putem preslike PL-a. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu skreću pažnju na činjenicu kako se u stavku 5. i stavku 8. koriste različiti pojmovi, a čini se kako je riječ o istoj 'osobi'. Članice predlažu da se koristi pojam 'Preuzimatelj'. Djelomično prihvaćen Odredbe izmijenjene. Dodane odredbe o obvezi predaje PL-O. Rok o dostavi informacija određen na 72 sata. Dodane odredbe o dostavi informacija o obradi.
147 HGK Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Članak 36. U odnosu na stavak 4. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu skreću pažnju kako nije jasno koje su obveze proizvođača koji dijelom obavljaju djelatnost i imaju dozvolu, a kod drugih ključnih brojeva otpada su samo proizvođači. Članice smatraju kako je ovaj stavak potrebno jasnije definirati. Također, mišljenja su kako je potrebno pojasniti na koga se točno odnosi obrazac ONTO-S. U odnosu na stavak 7. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu pitaju se znači li navedeno da sav otpad koji nastaje na lokaciji, koji se uvozi i koji se dovozi iz RH na obradu idu na jedan e-ONTO? U odnosu na stavak 8. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu smatraju kako ovom formulacijom nije jasno trebaju li podaci u očevidniku biti ažurni u svakom trenutku. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu smatraju kako bi trebalo voditi računa prilikom definiranja rokova i obveza s odredbama i obvezama koje proizlaze iz drugih propisa iz područja zaštite okoliša (npr. obveznici sustava EU ETS moraju verificirana izvješća koja uključuju i ove podatke dostaviti do 1. ožujka). Predlaže se rok produžiti do 31. svibnja. Djelomično prihvaćen Odredbe dorađene ONTO-S brisan
148 HGK Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. U odnosu na stavak 1., članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu brisanje rečenice: "koeficijent otpada koji iznosi 8250 kuna po toni za opasni otpad i 1125 kuna po toni za neopasni otpad" s obzirom da su predloženi iznosi koeficijenta nerealno visoki. Sukladno navedenom predlaže se sljedeća tablica: "Ko - koeficijent otpada koji se zasebno definira za sljedeće kategorije otpada: - za neopasni otpad: ‒ otpadni papir i karton 1,00 kn/toni ‒ otpadni metal 2,00 kn/toni ‒ otpadno staklo 2,00 kn/toni ‒ građevni otpad 70,00 kn/toni ‒ otpadne gume 10,00 kn/toni ‒ otpadna plastika 15,00 kn/toni ‒ ostali neopasni otpad 350,00 kn/toni - za opasni otpad: ‒ otpadne baterije..." Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
149 HGK Oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Članak 16. U odnosu na stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno na drugačiji način numerirati Dodatke i to na način da postupci za koje nije potrebna dozvola budu Dodatak II. Dodatno skrećemo pažnju na krivo navedeni broj Dodatka (neovisno o promjeni numeriranja, radi se o Dodatku I). Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu da se umjesto navođenja Dodatka propiše 'sukladno upisu u Očevidnik'. Djelomično prihvaćen Numeracija dodataka je dorađena. Postupci su propisani u normativnom dijelu propisa.
150 HGK Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 13. U odnosu na stavak 1. točku 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno odabrati drukčiji format za navedeni tekst u cilju njegovog boljeg razumijevanja te se predlaže da ista glasi: "- najveća dopuštena zapremine svake pojedine hrpe otpada: o 400 m3 kad se skladišti gorivo iz otpada (RDF, SRF), otpadna električna i elektronička oprema, otpadna guma ili otpad koji u znatnoj mjeri sadrži otpadnu plastiku (gorive polimere) o 700 m3 kad se skladišti gorivi otpad, što uključujući biorazgradivi otpad, otpadno drvo, otpadni papir i karton te tekstil" U odnosu na stavak 3. nakon točke 3. (otpadna vozila) predlaže se dodati novu točku koja glasi: "metalni otpad". Također, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je pojam "nezapaljivi mineralni otpad"potrebno definirati. Ujedno, predlaže se dodati novi stavak 5. koji glasi: "(5) Odredbe ovog članka iz stavka 1. ne odnose se na osobe koje skladište otpad u rasutom stanju odvojen betonskim pregradama („boksovima“) i osobe koje skladište otpad u rasutom stanju, a posjeduju Elaborat zaštite od požara." Djelomično prihvaćen Uklonjene odredbe o hrpama. Pitanja zaštite od požara rješavati će se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara.
151 HGK Pojmovi i definicije, Članak 3. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu da se pojasne termini 'primatelj' i 'preuzimatelj' koji se navode u člancima 37. i 38. Dodatno, potrebno je dodati definiciju 'asfaltne baze', definiciju 'hrpa' i definiciju 'nezapaljivi mineralni otpad'. OBRAZLOŽENJE: Kako bi se izbjegle nedoumice vezane uz tumačenje pojedinih odredbi Pravilnika, Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako bi se prijedlog Pravilnika unaprijedio definiranjem navedenih pojmova u članku 3. Također, u odnosu na točku 3. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu mišljenja su kako je potrebno dodati 'RD za građevni otpad'. Nadalje, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu da se pojasne termini predavatelj, posrednik te da se isti koriste u čitavom prijedlogu Pravilnika. U odnosu na stavak 1. točku 13. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu predlažu da se dodatno definira što je privremeno skaldištenje vlastitog proizvodnog otpada (ako ono ne spada u ovu definiciju). Također, potrebno je pojasniti je li privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada sadržano u “gospodarenju otpadom”, odnosno odnose li se svi uvjeti definirani za “gospodarenje otpadom” i za privremeno skladištenje otpadom budući da se odredbe odnose drukčije na jedan oblik gospodarenja odnosno drugi oblik gospodarenja. Djelomično prihvaćen Propisani su pojmovi "pošiljatelj" i "primatelj". Smatramo da nije nužno propisivati pojam "asfaltna baza". Odredbe o skladištenju vlastitog proizvodnog otpada su izdvojene u zasebni članak.
152 C.I.A.K. d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. Koeficijent otpada (Ko) za opasni otpad je previsok, nerealan i neprovediv sa strane financijskih, osiguravajućih kuća te osoba koje posjeduju dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom. Temeljem iskustva u gospodarenju opasnim otpadom prosječnih cijena za obradu opasnog otpada, troškova prijevoza i troškova sanacija zaostalih količina opasnog otpada na nekoj lokaciji predlaže se koeficijent Ko za opasni otpad u iznosu 4250 kn, a ukupna količina otpada za koju se izdaje financijsko jamstvo treba biti ukupna količina svih vrsta opasnog otpada koja se u jednom trenu može zateći na lokaciji gospodarenja opasnim otpadom. Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
153 KD Čistoća d.o.o. Rijeka PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM 1. Članak 15. je prijeko potrebno proširiti i pojasniti. Ako lokacija u navedenom članku mora biti mjesto nastanka otpada ili mjesto ugradnje otpada u materijale, to se praktički odnosi samo na građevni otpad i samo za obradu istoga mobilnim uređajem. Ako se temeljem Dozvole za gospodarenje otpadom na nekoj lokaciji obavlja razvrstavanje glomaznog otpada pri čemu nastaje nova vrsta otpada, npr. 20 01 38 - drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* da li tu lokaciju podrazumijevamo kao mjesto nastanka otpada. I da li bi to značilo da se spomenuto drvo može usitnjavati mobilnim uređajem samo na toj lokaciji? Ako se glomazni otpad želi usitniti zbog smanjenja troškova prijevoza do građevine za njegovo zbrinjavanje ili u slučaju da ta građevina ne prihvaća glomazni otpad u glomaznom rasutom stanju jer ne posjeduje uređaj za usitnjavanje, da li iz predmetnog članka proizlazi da se mobilni uređaj ne može koristiti na lokaciji koja sukladno članku 88. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) ne posjeduje akt za uporabu građevine i dokaz o raspolaganju građevinom? Da li se mjestom nastanka glomaznog otpada smatra samo obračunsko mjesto korisnika javne usluge ili bi to mogla biti i lokacija na koju bi se dovozio glomazni otpad prikupljen od korisnika kako bi se usitnio prije daljnje predaje na zbrinjavanje? 2. U stavku 1. članka 23. se u navedenom iznosu u kunama za Ko potkrala greška i izostavio decimalni zarez između brojki. U suprotnom, za bilo koju djelatnost gospodarenja neopasnim otpadom za količinu otpada od 1.000 tona, iznos financijskog jamstva bio bi 1.125.000,00 kuna, što je abnormalno puno i drastično više od iznosa osiguranja koje se plaća po postojećem Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17). 3. Stavak 2. članka 28. je nedovršen. 4. Potrebno uskladiti numeraciju Dodataka s numeracijom u tekstu Pravilnika. Djelomično prihvaćen Odredbe o lokaciji gospodarenja otpadom te o financijskom jamstvu su izmijenjene. U opisanom slučaju lokacija nije mjesto nastanka otpad. Opisanu obradu otpada potrebno je obavljati u skladu sa dozvolom za gospodarenje otpadom.
154 Alan Perl Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. Ovdje se radi o iznosima jamstava koji daleko premašuju iznose dosadašnjih instrumenata osiguranja. Predlažem da se uvede kategorizacija prema vrsti otpada (npr. frezani asfalt, kako i ostali građevni otpad, se mjeri u stotinama tisuća tona!) i da za neopasni otpad maksimalni iznos bude 10 Eura/toni. Naime, na ovaj način se ne stimulira gospodarenje otpadom, već će se postići efekt manjeg prijavljivanja količina, kako bi se došlo do nižih iznosa za bankovna jamstva. Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
155 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) Dodatak I, POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM 1. Nedopustiva je energetska obrada otpada bez posjedovanja dozvole za gospodarenje tom vrstom otpada 2. „Drvno gorivo“ ne postoji. Ovakva vrsta goriva nije propisana ni jednim zakonskim aktima Republike Hrvatske i EU (ni kao gorivo, ni kao biogorivo, ni kao alternativno gorivo, ni kao obnovljivi izvor energije). „Drvno gorivo“, prema Katalogu otpada RH, može biti jedino kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari (19 02 09*), gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* (19 02 10) ili gorivi otpad (19 12 10). U svakom slučaju radi se o OTPADU a ne gorivu. Stoga je naziv „drvno gorivo“ neophodno izbaciti iz predloženog Pravilnika. Djelomično prihvaćen Energetska oporaba određenog otpada uređena je Zakonom. Izraz "drvno gorivo" je brisan.
156 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM 1. Svaki oblik oporabe otpada, pa i energetska oporaba, je djelatnost gospodarenja otpadom. Za svaki postupak gospodarenja otpadom neophodno je ishodovati odgovarajuću dozvolu za gospodarenjem otpadom. Pogotovo jer nedopustivo energetski oporabljati tj. spaljivati otpad bez dozvole za gospodarenje tom vrstom otpada. 2. Naziv „gorivo iz otpada“ ne nalazi se u Katalogu otpada RH. Stoga je taj naziv neophodno izbaciti iz predloženog pravilnika. „RDF, SRF“ su kratice tuđica; kratice za „gorivi otpad“ koji se nalazi u Katalogu otpada RH pod nazivom „gorivi otpad“ (19 12 10). Ni u kojem slučaju otpad nije gorivo. Ako otpad ima svojstvo zapaljivosti tj. gorenja to ga ne čini gorivom. On i dalje ostaje otpad – gorivi otpad. Gorivi otpad je OTPAD i ukoliko se želi uvrstiti u predloženi Pravinik mora biti upisan s točnim nazivom – „GORIVI OTPAD“. Djelomično prihvaćen Pitanje energetske oporabe određenog otpada propisano je člankom 115. Zakona. Pojmovi "SRF" i "RDF" su uklonjeni iz teksta propisa.
157 IND-EKO d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. Koeficijent otpada (KO) neprihvatljiv. Da li je uzeta u obzir prevelika financijska izloženost osiguravajućih društva? Iznosi osiguranja su veći nego uobičajeni i potrebno je navedeni rizik plasirati u reosiguranje tj. osiguravajuće društvo mora osigurati navedeni rizik kod re-osiguravajućeg društva i navedeno povisuje trošak i za osiguravajuće društvo i za ugovaratelja osiguranja. Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
158 INA Industrija nafte d.d. POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM , 4. Oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biodiesela Predlažemo pod točkom 4. "Oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biodiesela" da se naprave izmjene na način da ista točka glasi: Oporaba otpadnog ulja i oporaba koprocesingom na hidroobradi otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva Postupak oporabe je: R3. Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su: 19 08 09 mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće i 20 01 25 jestiva ulja i masti. Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 10 tona po danu. Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 100 tona otpada. Djelomično prihvaćen Naziv je izmijenjen da glasi "Oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva". Primjedbe o vrstama i količinama koje se mogu nalaziti na lokaciji su prihvaćene.
159 INA Industrija nafte d.d. DIO PRVI, UVODNE ODREDBE Predlažemo dodati defnicije primatelj, predavatelj, posrednik pod "Pojmovi i definicije" i sl. te koristiti istu terminologiju kroz dokument. Djelomično prihvaćen Pojmovi "primatelj" i "pošiljatelj" su propisani, a pojam "posrednik" je već propisan člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Zakona.
160 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Prateći list, Članak 38. U stavku 6 treba promijeniti "presliku takvog pratećeg lista dostaviti pošiljatelju na njegov zahtjev" u "presliku takvog pratećeg lista dostaviti pošiljatelju", dakle obvezno treba vratiti primjerak pratećeg lista ispunjen sa svim podacima i ovjerama pošiljatelju jer su podaci potrebni za vođenje evidencija i podataka o otpadu koje svaka tvrtka vodi te za potrebe inspekcijskih nadzora. Jedino na ovaj način osigurat će se da pošljatelj zna gdje je završio otpad tj. je li izvršena usluga za koju pošiljatelj plaća prijevozniku, odnosno preuzimatelju. Djelomično prihvaćen Propisana je obveza dostave informacija.
161 CE-ZA-R d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. Koeficijent otpada (KO) je nerealan i neprihvatljiv. Temeljem čega su dobiveni navedeni koeficijenti? Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
162 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Prateći list, Članak 37. Pri izmjeni obrazaca iz Pravilnika gospodarenja otpadom potrebno je voditi računa da tvrtke imaju uvedene informatičke sustave za vođenje evidencija i zapisa o otpadu na propisanim obrascima te da svaka promjena izgleda i forme obrasca zatijeva ažuriranje ovih izmjena u internim informacijskim sustavima, a za to je potrebno određeno vrijeme. Prethodne dvije promjene izgleda obrazaca također su se događale u prosincu - 2015. i 2017. Predlaže se da barem promjene obrazaca stupaju na snagu početkom godine tj. s 1.1. Djelomično prihvaćen određen je rok 1. 11. 2021.
163 Primorsko-goranska županija Elaborat gospodarenja otpadom, Članak 28. Članak 28. stavak 2. nije napisan do kraja (nedostaje zadnji dio teksta odredbe). Mišljenja smo da bi iznimku propisanu člankom 28. stavkom 5. trebalo brisati, s obzirom da je ona u suprotnosti sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Naime, ukoliko u trenutku izdavanja dozvole nije poznata lokacija za koju će se dozvola izdati navedeno znači da tijelo koje izdaje dozvolu nije u mogućnosti provesti zakonom propisani postupak – konkretno, tijelo ne može niti provesti očevid lokacije, niti može utvrditi stranke u postupku te ih pozvati na uvid u elaborat. Također, navedeno se, upravo radi nemogućnosti određivanja stranaka u postupku, kosi i sa novinom propisanom izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom iz 2019., članka 88. stavka 7. Ukoliko se prihvati ova primjedba, valjalo bi i u Dodatku V – Obrazac dozvole za gospodarenje otpadom, u Uputama za ispunjavanje obrasca dozvole za gospodarenje otpadom, izbrisati točku 8.b) koja određuje da se za slučaj mobilnog uređaja za obradu građevnog otpada, kad sve lokacije nisu poznate, upisuje „lokacija gradilišta određena projektnom dokumentacijom izrađenom sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju“ Djelomično prihvaćen Odredbe su dorađene
164 Primorsko-goranska županija Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. U članku 23. stavku 1., u formuli za iznos financijskog jamstva koja glasi IJ = o × Ko treba ispred o ubaciti oznaku U (Ukupna količina otpada u obavljanju djelatnosti gospodarenja otpadom) tako da formula glasi: IJ = Uo × Ko. Također, u navedenom poglavlju nije određen rok važenja financijskog jamstva. Međutim, čak i da se isti odredi, a imajući u vidu da se dozvola za gospodarenje otpadom izdaje na „neodređeno“ vrijeme s provjerom okolnosti najmanje jednom u pet godina, uz pretpostavku da će banke izdavati financijska jamstva na rok kraći od pet godina (budući da je takva praksa bila i sa policama osiguranja), smatramo da bi trebalo u Dodatak V Pravilnika „Obrazac dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom“ u izreku dozvole dodati i točku VII. kojom bi se podnositelj zahtjeva obvezao da u određenom roku dostavi obnovljeno financijsko jamstvo, uz pridržaj ukidanja dozvole ukoliko tako ne postupi. Člankom 21. trenutno važećeg Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 117/17) propisan je minimalni iznos osiguranja od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom. Tako se izračunom za ukupnu količinu neopasnog otpada od 5.000,00 tona dobije minimalni iznos osiguranja od 67.500,00 kn. Prema prijedlogu novoga Pravilnika, za istu količinu otpada, izračunom se dobiva iznos financijskog jamstva od 5.625.000,00 kn. Pretpostavljamo da je došlo do greške u formuli za izračun s obzirom na decimalni zarez, pa smatramo da bi isto trebalo ispraviti. Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
165 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. članak 23. stavak 1. Formula za izračun financijskog jamstva nije realna. Koeficijent treba postaviti na drugačiji način jer ovako ispada da financijsko jamstvo višestruko veće od same financijske vrijednosti otpada. Za primjer uzmimo otpadnu gumu. Računovodstvena vrijednost gume je 10,00 kn/toni, što daje iznos od 250.000,00 kn, dok predloženom formulom iznos financijskog jamstva ispada 28.125.000,00 kn. Smatramo da financijsko jamstvo treba biti bliže financijskoj vrijednosti otpada i da ovako velika razlika u iznosima nije realna. Djelomično prihvaćen Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
166 kristina tibaut PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak VII U dijelu koji se odnosi na prijevoz otpada je propisano da se trgovačka društva koja obavljaju prijevoz otpada moraju registrirati za djelatnost željezničkog prijevoza robe, cestovnog prijevoza robe, pomorskog i obalnog prijevoza robe te za djelatnost prijevoza robe unutrašnjim vodenim putovima, s time da su navedeni razredi (šifre) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD). Prije svega, smatram da je suvišno i nepotrebno traženje navedene registracije za razne vrste prijevoza robe jer su trgovačka društva koja obavljaju prijevoz otpada registrirana za djelatnost prijevoza otpada (ako ne prevoze drugu vrstu robe, već samo otpad). Osim toga, kada bi se ta trgovačka društva registrirala za razne vrste prijevoza robe, a kako je to predloženo ovim prijedlogom pravilnika, tada bi ta trgovačka društva, kada bi se prijavila na javni poziv za nabavku komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (nacrt ključnih elemenata tog poziva je objavljen na esavjetovanju i razvidno je da je riječ o de minimis potpori), morala voditi odvojeno knjigovodstvo jer se na djelatnost cestovnog prijevoza tereta primjenjuju drugačija pravila. Naime, de minimis za djelatnost cestovnog prijevoza tereta iznosi do 100.000,00 EUR, dok "opći" de minimis iznosi do 200.000,00 EUR. Djelatnost prijevoza koji se odnosi na prikupljanje odnosno prijevoz otpada se smatra integriranom uslugom te se na tu djelatnost ne odnosi de minimis potpora za cestovni prijevoz tereta. Međutim, kada bi se trgovačka društva morala registrirati, a kako je to predviđeno ovim prijedlogom, za djelatnost cestovnog prijevoza robe, tada se ta djelatnost ne bi mogla smatrati integriranom uslugom. Zbog navedenog, smatram da bi trebalo odustati od ovog uvjeta za prijevoz otpada. Osim toga, potrebno je istaknuti da se djelatnosti u sudski registar više ne upisuju prema NKD-u odnosno da navedeni razredi (šifre) koje koristi Državni zavod za statistiku nisu primjenjive pri registraciji/doregistraciji djelatnosti u sudskom registru. To pak s jedne strane znači da se te šifre ne upisuju u registar, a s druge strane znači da često registrirana djelatnost nazivom ne odgovara NKD-u jer nekad naziv djelatnosti iz NKD-a ne prolazi na sudskom registru. Zbog navedenog, smatram da bi svakako trebalo izbaciti razrede iz NKD-a. Djelomično prihvaćen Pitanje riješeno na način da je u normativnom dijelu propisan uvjet da mora biti registrirana u odgovarajućem državnom registru (sudski registar, obrtni registar ili registar udruga).
167 Alan Perl POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM , 7. Oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta Da li se ovdje radi o 50.000 ili 500.000 tona u tri godine (pozicija točke je nejasna)? Kakav je postupak ukoliko se na lokaciji nalazi VIŠE od 300 tona otpada, tj. da li je onda potrebno ishoditi Dozvolu za gospodarenje otpadom? Predlažem da se ukine najveći dopušteni kapacitet, kako bi se što veće količine frezanog asfalta ponovno iskoristile, a ukoliko to nije moguće, onda predlažem količinu od 75 ili 100 tisća tona u 3 godine. Što se tiče najveće dopuštene količine, trebalo bi primijeniti iznose iz Tablice 3 Elaborata. Svakako sam mišljenja da bi trebala postojati obaveza izrade Elaborata, neovisno o Dozvoli (koja sada neće biti potrebna). Djelomično prihvaćen Odredba izmijenjena na 100.000 tona godišnje i 50.000 tona u bilo kojem trenutku. Izrada elaborata je sukladno Zakonu, vezana uz dozvolu te se navedeno ne može rješavati pravilnikom.
168 EKO-FLOR PLUS d.o.o. DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, Članak 27. Definirati koji su to postupci. Primljeno na znanje Odredba brisana
169 EKO-FLOR PLUS d.o.o. Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, Članak 13. Smatramo da je potrebno povećati dozvoljene količine pojedinih hrpa otpada, odnosno povećati dozvoljenu visinu, širinu i promjer pojedinih hrpa otpada. Na koji način se određuju mjere sprečavanja širenja vatre s jedne hrpe na drugu, a kako bi došlo do iznimke od stavka 2. ovog članka. Naime, smatramo da brojnim pravnim osobama ovo predstavlja veliki problem zbog kapaciteta postojećih lokacija za gospodarenje otpadom. Primljeno na znanje Uklonjene odredbe o hrpama. Pitanja zaštite od požara rješavati će se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara.
170 Istarska županija - Regione Istriana PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 54. Članak 54., stavak 2. Smatramo da granica od 50 kg komunalnog otpada koju fizička osoba prevozi bez dokumentacije premalena te da je treba povećati na 500 kg. To bi u praksi značilo da fizička osoba kad npr. vozi željezo na otkup ne može voziti preko 50 kg, a u pravilu građani tek nakon što skupe određenu količinu prikolicama voze otpad na otkup. Nije isplativo voziti na otkup 50 po 50 kg jer je cijena otkupa premala da bi se uopće pokrili troškovi. Isto bi trebalo vrijediti i za obrtnike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
171 Istarska županija - Regione Istriana Prateći list, Članak 37. Članak 37. U praksi se javlja problem oko toga tko je u slučaju neslaganja taj koji određuje ključni broj otpada (proizvođač ili prijevoznik/sakupljač/oporabitelj). Potrebno je uzeti u obzir navedeno i odrediti adekvatnu odredbu. Primljeno na znanje Pitanje je uređeno člankom 12. Zakona te Pravilnikom o Katalogu otpada
172 Istarska županija - Regione Istriana Obrazac o statusu obavljanja djelatnosti, Članak 35. Članak 35. Molim obrazložiti svrhu i osnovu „Obrasca o statusu obavljanja djelatnosti“ jer je navedeno samo da je sadržaj i izgled propisan određenim Dodatkom. Primljeno na znanje Pitanje propisano člankom 117. Zakona.
173 HGK Označavanje građevine za gospodarenje otpadom, Članak 31. U odnosu na stavak 2. točku 4. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu smatraju kako je nejasno je li skladištenje vlastitog proizvodnog otpada djelatnost gospodarenja otpadom, odnosno je li skladištenje vlastitog proizvodnog otpada djelatnost za koju treba ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom. Članice su stava kako skladištenje vlastitog otpada nije djelatnost podložna ishođenju dozvole te predlažu da se isto jasno istakne u Pravilniku. Primljeno na znanje Ne, djelatnosti i postupci za koje se izdaje dozvola su propisani zasebnim člankom
174 Istarska županija - Regione Istriana Trgovanje otpadom, Članak 14. Članka 14. stavak 7. Iz kojeg razloga je definirano da se pisana potvrda za preuzeti otpad izdaje na zahtjev. Primljeno na znanje Iz razloga smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva.
175 Istarska županija - Regione Istriana Skladištenje otpada, Članak 10. Članak 10, stavak 3., alineja 2. Nejasno je da li primarni spremnici u svakom slučaju moraju imati mogućnost nepropusnog zatvaranja ili je potrebu moguće utvrđivati Primljeno na znanje Ako postoji potreba za nepropusnim zatvaranjem spremnika, što se utvrđuje elaboratom u sklopu rješavanja zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom, nastaje i obveza opremanja skladišta takvim spremnicima.
176 Istarska županija - Regione Istriana Posebni uvjeti, Članak 7. Članak 7., stavak 2. Poseban uvjet za djelatnost sakupljanja otpada je raspolaganje skladištem otpada no kod sakupljanja miješanog komunalnog otpada to ne bi trebalo biti nužno s obzirom se mora osigurati da predaja miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom koje se vrši na pretovarnim stanicama Primljeno na znanje Za obavljanje javne usluge nije propisana obveza ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom, međutim za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada takva obveza je propisana.
177 Istarska županija - Regione Istriana PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM • u radnoj grupi za izradu prijedloga trebali su sudjelovati predstavnici nadležnih upravnih tijela (jedinica regionalne samouprave) s obzirom da su važan dionik u sustavu izdavanja dozvola i ostalih evidencija u sustavu gospodarenja otpadom. Nakon donošenja predlaže se održavanje radionice od strane MZOE vezane uz vođenje dosadašnjih postupaka i novih postupaka koji su propisani izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (npr. vođenje očevidnika oporabe otpada za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom i izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije), a koji su detaljnije propisani predmetnim pravilnikom u cilju ujednačenog postupanja od strane svih dionika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
178 VESNA PETROVIĆ PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM 1. Ovim Pravilnikom trebale su se ispuniti i neke od obaveza iz Akcijskog plana Vlade RH za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini: i.) Pojednostavniti obrazac PL-O za proizvođača otpada (osobu koja ne gospodari otpadom). - Obrazac PL-O za proizvođače otpada nije pojednostavljen, ali je pojednostavljen obrazac ONTO što je dobro. Kako je navedeno u komentaru za čl. 39. trebalo bi izuzeti sve poslovne subjekte neovisno od registracije (obrt, OPG, d.o.o., udruga itd.) od obaveze predaje otpada uz prateći list za znatno veće limite. Uskladiti ih s limitima iz ROOa - 500 kg za opasni otpad i 20 t za neopasni otpad godišnje. Umjesto pratećeg lista ovi proizvođači bi kao dokaz o predaji otpada trebali posjedovati samo jednostavnu potvrdu o preuzimanju otpada od strane ovlaštene osobe s osnovnim podacima (datum predaje, vrsta otpada). ii) Smanjenje broja obveznika vođenja ONTO-P obrasca. - Iz prijedloga ovog Pravilnika ne vidi se koji su to prijevoznici oslobođeni vođenja ONTO-P obrasca. 2.) Pojam Očevidnik se u propisima o gospodarenju otpadom koristi za dva različita pojma što u moru obrazaca i dodataka Pravilniku stvara nejasnoće kod obveznika. Očevidnik se koristi kao pojam za obrasce raznih evidencija koje trebaju voditi obveznici, ali istovremeno i za evidencije o poslovnim subjektima koje vodi Ministarstvo. Evidencije koje vodi Ministarstvo su različiti registri i tako ih i treba imenovati, a što je praksa i u drugim ministarstvima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
179 Petrica Koštić Udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, Članak 48. Članak 48. st. 1. - Nejasno što se podrazumijeva pod primjenom udjela propisanih Dodatkom XV Primljeno na znanje Odredba dorađena
180 Petrica Koštić Prateći list, Članak 39. Članak 39. st. 1. alineja 6. - Uvjeti za obavljanje prijevoza otpada su propisani ZOGO (neusklađenost sa ZOGO). Primljeno na znanje Člankom 39. stavkom 1. se ne propisuju uvjeti za obavljanje prijevoza otpada.
181 Petrica Koštić Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Članak 36. Članci 36. do 38. - Propisano vođenje evidencija očevidnika u papirnatom i elektronskom obliku, uz štampanje onih koji se vode elektronski. U 21. stoljeću uz svu informatičku tehnologiju ostajemo na razini da se nepotrebno štampaju evidencije i prateći listovi ili se u različitom obliku (papirnatom i elektronskom) vode na više mjesta što je besmisleno . Ukinuti papirnati oblik očevidnika i osigurati tehničke uvjete da se sve evidencije i prateći unose u elektroničkom obliku u jedinstveni sustav, te da tehnologija odrađuje sve one poslove i izvješća koji su nastali unosom podataka. Jedan od mogući načina je da se nakon unosa elektronskog pratećeg lista generira jedinstvena naljepnica s bar kodom i da se zalijepi na spremnik ili vozilo koje ga prijevozi (automatski bi se najavio odvoz skupljaču koji bi dobio zahtjev za odvozom). Skupljač prilikom preuzimanja otpada čitačem očita bar kod te unese podatke o vozilu i vozaču. Prilikom predaje otpada na odlagalištu ili oporabiteljima nakon očitanja bar koda se upisuje masa i zaključuje prateći list. Od ovog postupka treba izuzeti kućanstva i one koji nisu kućanstva ukoliko otpad predaju u malim spremnicima (do 1.100 litara) i koji se prikuplja zajedno s kućanstvima (uz obavezu da imaju ugovor o korištenju usluge) jer će iste za njih te prateće listove izdati skupljač. Inspekcija u svakom trenutku očitanjem bar koda ima sve potrebne informacije do tog trenutka. Primljeno na znanje e-ONTO je upravo sustav kojega opisujete, međutim nije propisana opća obveza korištenja toga sustava, već obveza postoji za osobe koje gospodare otpadom
182 Petrica Koštić DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, Članak 26. Članak 27. st. 2. - Koja su to ograničenja ? Primljeno na znanje Odredba brisana
183 Petrica Koštić Registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 17. Ove obveze nisu od presudnog utjecaja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom već samo nastaju dodatni troškovi i administrativni poslovi zbog upisa promjena u sudski registar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
184 Petrica Koštić Posebni uvjeti, Članak 7. Članak 7. stavak 1. - Nejasno je da li treba dozvola za gospodarenje otpadom ako netko ima samo sakupljanje otpada (obavlja skupljanje otpada, a nema odlagalište u svom vlasništvu) ili je dovoljan samo upis u Očevidnik prijevoznika otpada (prema Dodatku I za skupljanje otpada treba dozvola) Primljeno na znanje Za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada propisana je obveza ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom.
185 Petrica Koštić Opći uvjeti gospodarenja otpadom, Članak 6. U članku 6. stavak 3. i 7. propisano je da građevine za gospodarenje otpadom moraju bit natkrivene ili u spremniku u kojem je onemogućen ulazak vode, te izuzetak ako je to predviđeno elaboratom (svaki izuzetak ili promjena propisa povlači za sobom ponovnu izradu elaborata, što nisu beznačajna sredstva) Treba li za reciklažno dvorišta dozvola za gospodarenje otpadom ? Ako ne treba dozvola , treba li imati Elaborat gospodarenja otpadom (temeljem članka 90. i 91. ZOGO elaborat je propisan kao prilog zahtjevu za izdavanje dozvole) ? Ako za reciklažno ne treba dozvola i elaborat mogu li se na reciklažnom dvorištu i dalje koristiti postojeća spremišta za opasan otpad s tankvanama koja nisu građevina ? Primljeno na znanje Za reciklažno dvorište nije potrebna dozvola za gospodarenje otpadom, a kako je elaborat gospodarenja otpadom sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom, za reciklažno dvorište nije potreban niti elaborat gospodarenja otpadom. Pitanje "korištenja spremišta koja nisu građevine" nije jasno, jer je reciklažno dvorište, po definiciji, građevina.
186 Petrica Koštić PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, Dodatak I Postoji dilema da li za reciklažno dvorište treba zatražiti dozvola za gospodarenje otpadom ako se na istom obavlja priprema otpada prije oporabe (npr. izdvajanje određenih frakcija otpada kako bi se uopće prikupljeni otpad mogao predati na oporabu). U dodatku je navedeno da za skupljanje otpada i interventno skupljanje otpada treba dozvola (da li treba dozvola za gospodarenje otpadom ako netko ima samo sakupljanje otpada, a nema odlagalište ili mu je dovoljan samo upis u Očevidnik prijevoznika otpada). Prijedlog pravilnika ne ide u smjeru poticanja organizacija civilnog društva i pojednostavljenja dokumentacije za određene vrste neopasnog otpada (otpadni papir i karton, odjeća i slično) koje bi mogle obavljati školske zadruge, udruge ili ustanove čiji su članovi osobe s invaliditetom). U popisu postupaka oporabe koje se obavljaju na temelju upisa u očevidnik (ne treba dozvola) navedeno je kompostiranje, ali se to odnosi ograničeno na količinu od 1 t/dan ili 250 tona (predlaže se da se te količine stave u popis za izdavanje djelatnosti za koje se izdaje dozvola i da se iz toga odmah vide uvjeti). Isto situacija je s količinom obrade drveta gdje postoji ograničenje obavljanja djelatnosti bez dozvole samo do 5 t/dan ili najviše 50 t u bilo kojem trenutku. Postoji ograničenje za građevni otpad od 5.000 t , ali je nejasno da li se to odnosi na ukupnu količinu u tri godine, prosječnu količinu u tri godine ili količinu u jednom određenom trenutku (za reciklažna dvorišta za građevni otpad bi trebalo dopustiti veću količinu jer se radi o kontroliranom privremenom skladištenju). Za građevni otpad i asfalt u izgradnji prometnica navedena je količina od 50.0000 tona u tri godine (da li je to 50.000 ili 500.000 tona) Primljeno na znanje Za reciklažno dvorište nije potrebno ishoditi dozvolu sukladno Zakonu. Za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada potrebna je dozvola. Pitanje "poticanja organizacija civilnog društva" koje navodite riješeno je kroz akcije prikupljanja otpada sukladno članku 40. Zakona. Odredbe o postupcima oporabe dorađene.
187 Petrica Koštić PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM Još jedan u nizu podzakonskih akata koji je nedorečen te u raskoraku s praksom i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti. Postoje nejasnoće i neusklađenosti s drugim propisima koje propisuju gospodarenje otpadom. Učestale izmjene propisa osjetno povećavaju administrativne poslove (dodatne obaveze, ponovna podnošenja zahtjeva i upisi u očevidnike) i stvaraju dodatne troškove kojima se pogoduje određenim interesnim skupinama (učestale izmjene elaborata). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
188 Zagrebačka županija Dodatak VI, UPUTE ZA IZRADU ELABORATA Vezano uz Tablicu 3. trebalo bi predvidjeti da se u slučaju Elaborata za odlagalište otpada iza Tablice 3. navodi "Količina biološki razgradivih sastojaka otpada koji se mogu odložiti u pojedinačnoj kalendarskoj godini iznosi __________", gdje se za svaku pojedinačnu kalendarsku godinu, uz navođenje rednog broja godine, upisuje količina biološki razgradivih sastojaka otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje odlaganje otpada, na način kako je to propisano člankom 18. stavkom 1. alinejom 3. važećeg Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Primljeno na znanje Upute za izradu elaborata su izuzete iz pravilnika.
189 HGK Reciklažno dvorište, Članak 21. U odnosu na stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu pitaju se vrijedi li navedeno i za građevni otpad. Primljeno na znanje Ne jer članak propisuje uvjete kojima mora udovoljavati reciklažno dvorište, a člankom 4. stavkom 1. točkom 50. Zakona, propisano je da se "reciklažno dvorište za građevni otpad" ne smatra reciklažnim dvorištem iz točke 49. toga stavka.
190 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) POPIS POSTUPAKA OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM , 1. Energetska oporaba određenog neopasnog otpada Besmisleno je energetski oporabiti tj. zbrinuti otpad koji se može vrlo uspješno kompostirati i kao kompost uporabiti u poljoprivredi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
191 IND-EKO d.o.o. Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), Članak 43. Molimo pojašnjenje. Da li će biti moguće direktno usklađivanje podatka iz web servisa sa eONTOm kao i do sada? Primljeno na znanje Da
192 IND-EKO d.o.o. Prateći list, Članak 38. Ako je potrebno 72 sata za revizijom pratećeg lista (npr. korekcijom mase) od strane preuzimatelja kako je moguće da predavatelj ili prijevoznik unese u obrscu ONTO sve nastale promjene količina otpada isti dan a najkasnije u roku od 48 sati od kad je promjena nastupila (Dodatak XII, UPUTE ZA POPUNJAVANJE ONTO-a, PODACI O TIJEKU OTPADA). Navdeni rok je prekratak i u stvrnosti se ne može isputiti. Postoji niz primjera iz prakse (npr. interventno sakupljanje) gdje nije moguće ispoštovati takav rok. Rok od 15 dana bi bio prihvatljiv. Da li se navedni rok odnosi na ONTO obrzac ili e -ONTO? Primljeno na znanje Odredba izmijenjena, rok za dostavu informacija određen na 72 sata, što će se mijenjati i u e-ONTO aplikaciji.
193 INA Industrija nafte d.d. Dodatak XVII, 4. Podaci upisani u Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad koji se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva: Postavlja se pitanje je li ova obveza upisa ukinuta, a podaci se i dalje vode ili ? Primljeno na znanje Pogreška ispravljena.
194 INA Industrija nafte d.d. PRATEĆI LIST ZA OTPAD, UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OTPAD Pod "NAPOMENA I PRILOZI (F)" Postavlja se pitanje: u ovom dijelu “F” definirat će se da je određena pošiljka prijevoz otpada za vlastite potrebe, odnosno za slučajeve kada je otpada nastao na lokaciji gradilišta za koju ne postoji lokacija predviđena za GO, te se otpada treba za vlastite potrebe prevesti na lokaciju na kojoj postoje uvjeti privremenog skladištenja otpada. Međutim, na obrascu PL-O predviđeno je da se pod “Primatelj C” definira “OVLAST ZA PREUZIMANJE - upisuje se jedna od slijedećih oznaka ovisno o dodijeljenoj ovlasti za preuzimanje pošiljke otpada u posjed: ...”, što za ovaj slučaj prijevoza otpada za vlastite potrebe nije slučaj ? Tu bi trebala biti definirana ILI: 1.)iznimka od popunjavanja “OVLAST ZA PREUZIMANJE”, jer više nije obvezan upis u “OČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTITI PROIZVODNI OTPAD”. Ili 2.) Dodavanje mogućnosti upisa u “OVLAST ZA PREUZIMANJE” “BROJA UPISA U OČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTITI PROIZVODNI OTPAD “. Primljeno na znanje pitanje riješeno u normativnom dijelu "Kad se obavlja prijenos pošiljke otpada između dvije lokacija kojima upravlja ista osoba ta osoba navodi se u pratećem listu kao »pošiljatelj« i »primatelj«."
195 INA Industrija nafte d.d. PRATEĆI LIST ZA OTPAD, UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OTPAD U djelu koji se odnosi na "NAMIJENA" Da li je potrebno pisati samo R ili D ili i odgovarajući broj...npr R4? Primljeno na znanje Upute za ispunjavanje pratećeg lista su izuzete iz Pravilnika. "NAMIJENA – upisuje se znak „X“ uz odgovarajuće polje čime se označava da li je pošiljka otpada namijenjena oporabi ili zbrinjavanju, pri čemu nije potrebno navoditi oznaku postupka"
196 INA Industrija nafte d.d. Dodatak XIII, PRATEĆI LIST ZA OTPAD Pod "Prijevoznik (D)" Iz kojeg razloga se u ovdje unosi količina? Da li to znači da postoji mogućnost da se razlikuje količine it dijela POšiljatelj i dijela Prijevoznik? Primljeno na znanje Pogreška, obrazac je ispravljen
197 INA Industrija nafte d.d. Dodatak XIII, PRATEĆI LIST ZA OTPAD "NAČIN I PREDANA KOLIČINA" Da li je ovo podatak koji je potrebno unijeti u prateći list, obzirom da je gore u jednom od članaka navedeno da se ispunjavaju svi podaci osim mase: čl. 37 Primljeno na znanje Pitanje riješeno u normativnom dijelu: "(1) Pošiljatelj je dužan uz pošiljku predati ovjeren prateći list sa sljedećim podacima: ... 5. naziv vlasnika otpada, način određivanja količine otpada i količina otpada koju osoba koja ne gospodari otpadom može odrediti kao procjenu zapremnine, a osoba koja gospodari otpadom mora odrediti količinu kao masu otpada dobivenu vaganjem..."
198 INA Industrija nafte d.d. Prateći list, Članak 38. Članak 38. stavak (8) Kako ga obavještava o masi (koji dokaz postoji) ako nije dužan pošiljatelju otpada dostaviti kopiju ovjerenog pratećeg lista? 1.) Nadalje Zašto sada termini Primatelj a ne Preuzimatelj. 2.) Ovdje je propisana obveza obavještavanja (na neki način ) pošiljatelja o masi pošiljke, a u točki 6 da je obveza dostavljanja preslike PL-a samo na poseban zahtjev Pošiljatelja. Zašto ova komplikacija? Prijedlog da je obveza dostavljanja mase, ali i R ili D postupka putem preslike PL-a. Primljeno na znanje Odredbe su izmijenjene te je ujednačeno korištenje pojmova ("pošiljatelj" i "primatelj"), a propisana je obveza dostave informacija. Obveza dostave informacija o obradi je ostavljena kao mogućnost koja nastaje na zahtjev pošiljatelja.
199 INA Industrija nafte d.d. Prateći list, Članak 38. Članak 38. stavak (6) Postavlja se pitanje zašto na zahtjev pošiljatelja a ne obvezno, jer se radi o količinama koje se moraju unositi u ONTO pošiljatelja ? Primljeno na znanje Odredba brisana.
200 INA Industrija nafte d.d. Prateći list, Članak 38. Članak 38. stavak (5) Postavlja se pitanje da li je dužnost unijeti u prateći list, ali ne i dostaviti ovjereni prateći list sa svim podacima pošiljatelju? Primljeno na znanje Odredba izmijenjena na način da je propisana obveza dostave informacija.
201 INA Industrija nafte d.d. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Članak 36. Članak 36. stavak (8) Da li ovo znači da podaci u očevidniku ne moraju biti uvijek ažurni? Primljeno na znanje Ne
202 INA Industrija nafte d.d. Označavanje građevine za gospodarenje otpadom, Članak 31. Članak 31. stavak (2) Postavlja se pitanje, u smislu prethodnih komentara odnosno pitanja: - je li skladištenje vlastitog proizvodnog otpada djelatnost gospodarenja otpadom, a očito da nije, te - Je li skladištenje vlastitog proizvodnog otpada djelatnost za koju treba ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, a ne treba; treba li biti označeno “skladište vlastitog proizvodnog otpada” ? Primljeno na znanje Ne, djelatnosti i postupci za koje se izdaje dozvola su propisani zasebnim člankom
203 GRAD ZAGREB Skladištenje otpada, Članak 11. U stavku 4. potrebno je definirati na koji način se određuje „otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju“. Obrazloženje: Nejasno je na koji način će se odrediti navedene vrste otpada. Primljeno na znanje Nedostaje prijedlog odredbi. Pitanje se razmatra u sklopu elaborata gospodarenja otpadom.
204 CE-ZA-R d.o.o. Dodatak XII, OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA UP- Broj pratećeg lista: ukoliko predavatelj otpada na prateći list ne upiše broj pratećeg lista, kako postupiti u tom slučaju? Primljeno na znanje Pitanje je riješeno kroz upute o ispunjavanju ONTO. "Ako se preuzme pošiljka otpada, za koju osoba koja predaje otpad u odgovarajući Prateći list za otpad nije upisala broj PL-O ili kad upisani broj PL-O očigledno nije u skladu s Uputama za popunjavanje pratećeg lista za otpad, primatelj u vlastiti ONTO unosi „UP-oznaka“, pri čemu oznaka sadrži sljedeće: OIB osobe koja predaje otpad (u slučaju obrta upisuje se MBO obrta) te odvojeno crticom tekst naveden na pratećem listu u polju broj PL-O"
205 CE-ZA-R d.o.o. Prateći list, Članak 38. Stavak 5 - odnosi li se ovo i na ePL-O? Obzirom da preuzimatelj u eONTO aplikaciji ne vidi ePL-Ove sve dok predavatelj ne izradi i zaključi isti, a potom isti mora zaključiti i prijevoznik, rok od 72 h je nerealan jer u praksi trenutni rok od 30 dana ne funkcionira s obzirom da predavatelji ili prijevoznici pravovremeno ne izrade i ne zaključe e-PLOve. Primljeno na znanje Obveza izmijenjena, a odredba se odnosi o na e-ONTO.
206 CE-ZA-R d.o.o. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Članak 36. Stavak 4 - može li proizvođač otpada koji obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, za vrste otpada koje nisu nastale postupkom gospodarenja otpadom, voditi ONTO-S? Primljeno na znanje ONTO-S brisan
207 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Prateći list, Članak 38. 1. Vezano za dostavu podataka o količini stoji u čl. 38 da je Preuzimatelj je dužan u roku 72 sata od preuzimanja pošiljke otpada, u prateći list unijeti podatak o masi preuzete pošiljke, podatak o vremenu preuzimanja pošiljke, podatak o vlasniku otpada prilikom preuzimanja pošiljke, ovjeriti prateći list, te jedan primjerak ovjerenog pratećeg lista uručiti prijevozniku. Isto tako u čl.38. stavak (8) Primatelj je dužan obavijestiti osobu koja predaje otpad o masi pošiljke koju je preuzela, te ukoliko je učinjena pogreška prilikom određivanja ključnog broja. Iz teksta nije jasno je li preuzimatelj prijevoznik ili primatelj? Prijevoznik obično upiše masu , ali prateći list ovjerava primatelj. Ovak ispada da sve radi prijevoznik i šalje opet sam sebi natrag. Preuzimatelj otpada je osoba koja preuzima otpad u posjed na temelju dozvole za gospodarenje otpadom i on upisuje masu otpada, odnosno važe otpad. U uputi za ispunjavanje pratećeg lista stoji: PRIMATELJ (C) Upisuju se podaci o primatelju pošiljke otpada: tvrtka, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime kontakt osobe i kontakt podaci (broj telefona, mobitela, fax-a, e-mail). OVLAST ZA PREUZIMANJE - upisuje se jedna od slijedećih oznaka ovisno o dodijeljenoj ovlasti za preuzimanje pošiljke otpada u posjed: - za slučaj kada otpad preuzima tvrtka temeljem dozvole za gospodarenje otpadom upisuje se D-KLASA te odgovarajuće dozvole (npr. D-UP/I-111-11/11-11/111) - kad otpad preuzima tvrtka temeljem upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta upisuje se: broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta i oznaka (npr. REC-111 ili REC-111-M2) - kad pošiljku otpada preuzima tvrtka temeljem upisa u Očevidnik trgovaca otpadom koji je ovlašten preuzeti otpad u posjed upisuje se: broj upisa u očevidnik trgovaca otpadom i povlakom odvojeni broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta (npr. TRG-111-REC-111) ili D-KLASA dozvole za gospodarenje otpadom (npr. D-UP/I-111-11/11-11/111) - kad pošiljku otpada preuzima tvrtka temeljem upisa u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom upisuje se: broj upisa u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom (npr. OPR-1) - kad pošiljku otpada preuzima osoba koja je korisnik otpadnog mulja u poljoprivredi upisuje se MULJ PRIJEVOZNIK (D) Upisuju se podaci o prijevozniku pošiljke otpada: tvrtka, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime kontakt osobe i kontakt podaci (broj telefona, mobitela, fax-a, e-mail ). OVLAST PRIJEVOZA - upisuje se „broj upisa u Očevidnik prijevoznika otpada“ osobe koja prevozi otpad (npr. „PRV-9999)“sukladno podatku u Očevidniku prijevoznika otpada, osim kad se primjenjuje iznimka iz članka 110. stavka 6. točke 2. Zakona pri čemu se upisuje oznaka „VP“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
208 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Članak 36. Koja je svrha uvođenja ONTO-S obrasca u stavku 4. za proizvođače otpada koji ne obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom? Hoće li ovaj obrazac u budućnosti postati obvezan? Znači li navedeno da ukoliko se vodi ONTO-S, ne mora se voditi ONTO? Primljeno na znanje ONTO-S brisan
209 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Elaborat gospodarenja otpadom, Članak 28. Odredba iz stavka 3. ovog članka navedena je i u važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom, međutim nije jasno iz kojih se razloga traži članstvo u komori nositelja izrade Elaborata. Iz navedenog proizlazi da nositelji izrade elaborate mogu biti strojarski, građevinski i elektroinženjeri, a ne mogu struke koje nemaju svoje komore. Kolegije zaštite okoliša i gospodarenje otpadom imaju u silabusima svojih obrazovnih programa – npr. inženjeri tj. magistri kemijske tehnologije, kemije, ekologije, zaštite okoliš, znanosti o okolišu itd. Predlaže se ukloniti dio stavka “”sadrži presliku dokumenta o članstvu u komori nositelja izrade Elaborata”. Primljeno na znanje Uvjet o raspolaganju osiguranjem preko komore je propisana člankom 90. stavkom 4. Zakona.
210 Sonja Polonijo Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. Financijsko jamstvo definirano je čl. 99. ZOGO-a, smanjuje kreditni potencijal davatelja javne usluge jednako kao da je isti dignuo kredit u tom iznosu (iz kojih sredstava onda ulagati u razvoj sustava?). Ukoliko financijsko jamstvo treba dati za količine iz elaborata za svaku djelatnost za koju se traži dozvola (sortiranje, skladištenje, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, oporaba, sakupljanje, interventno sakupljanje...), dolazimo do enormnih iznosa za koje se postavlja pitanje koji davatelj javne usluge to uopće može podnijeti. Npr. za sakupljanje 1.000 tona biorazgradivog neopasnog otpada ide 1.000 t x 1.125 kn = 1.125.000 kn; za sortiranje 2.000 tona 2.000 t x 1.125 kn = 2.250.000 kn itd. Kada se nakupi, komunalac dolazi do iznosa koji apsolutno ne može podnijeti - a još plativo na prvi poziv? Koja će banka i kome uopće dati garanciju na takav iznos? A količine koje sam navela su izrazito podcijenjene! Bankovne naknade na garancije nisu zanemarive, a komunalci bi ih morali redovito plaćati. Sve ovo još će poskupiti cijeli sustav i izazvati daljnje opravdano nezadovoljstvo građana! Ili možda nešto krivo iščitavam iz ovog članka? Primljeno na znanje Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene
211 CE-ZA-R d.o.o. Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Članak 23. Odnosi li se Uo na zbroj svih količina navedenih u tablici 3. elaborata ili na ukupnu količinu svih vrsta otpada koja je u jednom trenutku dopuštena na lokaciji gospodarenja otpadom? Primljeno na znanje Odredbe o financijskom jamstvu su dorađene