Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo NACRT Predmetni pravilnik bi trebao obuhvatiti i reverzibilne hidroelektrane koje imaju dvije nazivne i priključne snage, za smjer predaje ( + XYMW) u mrežu i smjer preuzimanja (- YZ MW) iz mreže, te u pravilu nisu jednake. Nije prihvaćen Nacrtom Pravilnika o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja predviđeno je da se u energetskim odobrenjima ne navodi snaga koja se odnosi na preuzimanje iz mreže.
2 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. članak 2. stavak 2. Definirate izraze: „etapna izgradnja“ i „fazna izgradnja“ koji se višestruko navode u pravilniku (čl. 6. st. (3); čl. 7. st. (1); čl. 11 st (2). Nije prihvaćen Pojmovi su definirani u Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 I 98/19).
3 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. članak 3. stavak 2. Predlažemo brisati stavak (2) obzirom da „stjecanje statusa povlaštenog proizvođača nije predmet ovog akta“. Nije prihvaćen Svrha ove odredbe je da se nositelja projekta obavijesti da postoji mogućnost ishođenja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.
4 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo III. IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA , Članak 7. članak 7. stavak 1. Uskladiti navođenje osnovnih podataka u tekstu st. (1) s istima u tablici iz Prologa I (Zahtjev), odnosno ujednačiti navođenje npr. priključne snage i nazivnog napona te grupa, odnosno vrsta i tip postrojenja, godišnje planirane proizvodnje u oba (članak 7., prilog I.) dijela pravilnika. članak 7. stavak 2. točka 6. Umjesto izraza „pozicija postrojenja elektrane“ pisati „pozicija strojarnice hidroelektrana“, s obzirom da se radi o preciznijem nazivu dijela tehnološke cjeline, navod „postrojenje“ je preopćenito a može biti i više vrsta postrojenja (proizvodno, rasklopno, za rashladu, pom. pogoni, za vlastitu i opću potrošnju, itd). Umjesto izraza „trafostanica“ pisati „transformatorska stanica“. članak 7. stavak 5. Predloženi tekst je neprecizan s obzirom na postojanje Zakona o tržištu toplinske energije (pozvati se izravno u stavku), umjesto navođenja „elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu“ pisati ugovor o priključenju na toplinsku mrežu i/ili termoenergetska suglasnost, slično točki. 4. st (2) ovog članka. Primljeno na znanje Odredbe članaka će se doraditi prema danim prijedlozima.
5 Dragutin Domitrović III. IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA , Članak 7. Čl. 7. st. 4. traži da pri podnošenju zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja za geotermalne elektrane bude priložen i ugovor o eksploataciji geotermalnih voda. S obzirom da velika većina geotermalnih resursa RH nije obuhvaćena eksploatacijskim poljima nego će biti nuđena kroz istražna područja, ovime su potencijalni investitori u geotermalne elektrane stavljeni u vrlo nepovoljan položaj u odnosu na investitore u druge oblike obnovljive energije, jer je za dobivanje ugovora o eksploataciji prvo potrebno provesti program istraživanja u kojem je najskuplji dio (očekivano 5 do 8 milijuna EUR) bušenje i ispitivanje istražne bušotine - a to sve prije nego što investitor uopće može aplicirati na natječaj za dodjelu tržišne premije. Kako bi se prag za pristupanje projektima izgradnje geotermalnih elektrana ujednačio s drugim OIE tehnologijama, predlaže se da se tekst ovog stavka promijeni kako bi glasio "podnositelj zahtjeva prilaže i odobreni naftno-rudarski projekt za istražnu bušotinu ili ugovor o eksploataciji geotermalnih voda". Naime, može se procijeniti da do trenutka odobrenja projekta za istražnu bušotinu investitor (ovisno o programu istraživanja i uvjetima u istražnom području) mora potrošiti 250 do 500 tisuća EUR na pripremna ispitivanja i izradu projektne dokumentacije. Radi dodatnog pojašnjenja treba napomenuti da je, s obzirom na ranija istraživanja koja je u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske provodila INA te relativno dobro poznata regionalna svojstva stijena iz kojih se očekuje crpljenje geotermalnih voda, i prije bušenja istražne bušotine moguće u razumnoj mjeri procijeniti očekivanu snagu geotermalne elektrane koja se može izgraditi na određenom prostoru. Nije prihvaćen Dosadašnja praksa traženja dostave spomenutog ugovora prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem energetskog odobrenja za geotermalne elektrane se pokazala dobrom.
6 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo III. IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA , Članak 8. članak 8. stavak 1. S obzirom na raspoložive informacije, status povlaštenog proizvođača se izdavao za proizvodno postrojenje pa predlažemo da se izostavi „i/ili proizvodna jedinica“. Vidjeti da se u stavku 2. ovog članka navodi samo proizvodno postrojenje, bez proizvodne jedince. članak 8. stavak 2. Predlažemo izostaviti „i mišljenje operatora tržišta električne energije“ s obzirom da se radi o problematici vezanoj uz registraciju energetskih projekata za izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju proizvodnih postrojenja ( tehnički aspekt, ne tržišni aspekt). Djelomično prihvaćen Sukladno čl. 21. st. 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15, 123/16, 131/16 i 111/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija može donijeti i djelomično rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije ukoliko se radi o faznom ili etapnom građenju.
7 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo IV. ROKOVI VAŽENJA ENERGETSKOG ODOBRENJA, Članak 12. članak 12. stavak 5. Nije jasno zašto energetsko odobrenje „prestaje teći izdavanjem prve građevinske dozvole“, s obzirom da kod etapnosti gradnje po jednom energetskom odobrenju, tek po završetku gradnje 1. etape može započeti izgradnja 2. etape. Predlaže se preciznije definirati stavak 5. Djelomično prihvaćen Spomenuta odredba će se izmijeniti na način da će rok prestaje teći dostavom prve građevinske dozvole.