Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredbe o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Financijska agencija UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI Budući će upravna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave obavljati povjerene poslove državne uprave, mišljenja smo kako je potrebno izvršiti i usklađenje Tarifnog broja 3. stavka 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19), u Prilogu I., te u ovom aktu UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI dodati članak 3. koji glasi: "U Tarifnom broju 3. stavku 1. iza riječi „tijelima državne uprave“ dodaje se zarez i riječi: „upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave“, odnosno na isti način na koji je usklađenje izvršeno u članku 2. ove UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI. Nije prihvaćen Tarifnim brojem 3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19. i 97/19.) propisano je plaćanje upravne pristojbe na žalbu protiv rješenja pred tijelima državne uprave i pred ostalim tijelima. Prema odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 66/19.) u drugom stupnju u upravnim stvarima rješavaju tijela državne uprave ako je rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju povjereno jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima. S obzirom na to da je za rješavanje žalbe protiv rješenja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležno tijelo državne uprave, predložena dopuna Tarifnog broja 3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi je suvišna. Navedeno je u skladu s odredbom članka 40. stavka 2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15.) prema kojoj u propisu svaka riječ mora biti upotrijebljena s razlogom, u protivnom propis bez opravdanog razloga postaje duži, a mogućnost pogreške se povećava.