Izvješće o provedenom savjetovanju - Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija  , FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI Iz priloženog materijala nije razvidno o kakvom se aktu radi (pravilnik, uputa …). Primljeno na znanje Dokument je rađen kao podloga za izradu Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini kojeg donosi ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove EU i koji će po donošenju biti objavljen u Narodnim novinama, te kao podloga za izradu Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
2 Ivana Bujas Rupić  , FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI U članku Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava, u stavku 2. iza nositelji projekata bi trebalo dodati i partneri; Prihvaćen Biti će dopunjeno.
3 Vukovarsko-srijemska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Uvod Osim Fonda za sufinanciranje provedbe potrebno je u novoj financijskoj perspektivi imati i Fond za predfinanciranje ili to uklopiti u jedan Nije prihvaćen Za dobivanje sredstava Fonda korisnici Fonda moraju imati sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020., te time imaju pravo na isplatu predujma, ako je na temelju Ugovora dopuštena isplata predujma.
4 Primorsko-goranska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Uvod Predlaže se uspostava sustava za raspored sredstava Fonda na razini županija na način da županije određene iznose sredstava samostalno raspoređuju ili da se raspored sredstava Fonda odvija na razini NUTS II regija putem Partnerskih vijeća. Primljeno na znanje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je zaduženo za izradu kriterija o raspodjeli sredstava temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14). Ministarstvo je ujedno i provedbeno tijelo Fonda. U prvim godinama provedbe nije predviđeno da se raspored sredstva Fonda odvija na NUTS II razini putem Partnerskih vijeća. Međutim, predložena opcija može se razmotriti u sljedećim godinama provedbe Fonda.
5 Ivana Bujas Rupić FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Uvod Može li se dodati EEA fondovi i Norveški fond? Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) sredstva su namijenjena samo za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondovi - Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fonda i Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo). EEA fondovi i Norveški fond nisu dio ESI fondova.
6 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovne značajke Fonda U pojedinim programima nužno je unaprijed definirati izvore sredstava za financiranje vlastitog udjela - da li kršimo odredbe pojedinog programa ukoliko ne upišemo da očekujemo financiranje kroz ovaj Fond pošto u trenutku prijave ne znamo da li ćemo ostvariti financiranje ili ne? Konkretan primjer - proračun u sklopu prijava na CBC SI-HR treba navesti vlastito financiranje i nacionalno financiranje. Primljeno na znanje Pravila se ne krše.
7 Primorsko-goranska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Prihvatljiva područja sufinanciranja Smatramo da bi u okviru prihvatljivih područja sufinanciranja Fonda trebali biti uključeni Programi Unije te Programi teritorijalne suradnje. Djelomično prihvaćen Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) sredstva Fonda su namijenjena samo za europske strukturne i investicijske fondove. Sredstvima Fonda sufinanciraju se projekti koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva u sklopu programa koji su navedeni u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13 i 157/13) u financijskom razdoblju 2007.-2013. i Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih i strukturnih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020 (Narodne novine, broj 92/14). Temeljem ovih Zakona, programi europske teritorijalne suradnje su prihvatljivi za financiranje sredstvima Fonda.
8 Vukovarsko-srijemska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava Iznos sredstava Fonda treba isplaćivati sukladno indeksu razvijenosti, nikako sukladno broju stanovnika, ovime se pogoduje većim JLRS i gradu Zagrebu, u konačnici manje županije mogu imati više projekata već velike, broj stanovnika nije mjerilo vrednovanja za dodjelu sredstava točnije ograničenje sufinanciranja iz Fonda Nije prihvaćen Ograničenja po županijama stavljena su radi pravednije raspodjele novca, i kako bi se osiguralo da sva sredstva ne odu u mali broj županija. Kako se Fond puni iz prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren od obveznika poreza na dohodak, ograničenja na razini županija su prihvatljiva. Ograničenja u udjelu sufinanciranja na razini projekta vezuju se uz indeks razvijenosti JLS odnosno JPS na kojoj se projekt provodi.
9 Vukovarsko-srijemska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava Svakako treba dopuniti kod korisnika Fonda da to mogu biti i projektni partneri Prihvaćen Biti će dopunjeno.
10 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava osim "nositelja projekta" korisnici bi trebali biti i partneri na projektu, odnosno ""nositelji projektnih aktivnosti" na pojedinom području, budući da provodimo i prekogranične i transnacionalne projekte u kojima je jedan vodeći partner i projektni partneri na pojedinom teritoriju Prihvaćen Biti će dopunjeno.
11 Grad Jastrebarsko FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava „Bespovratna sredstava Fonda mogu ostvariti Korisnici ako su: • ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta, s time da za programsko razdoblje 2007.-2013. minimalno učešće Korisnika mora biti 15%; • nisu dobili bespovratna sredstva iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika); „ Nastavno na navedene predložene odredbe ističemo sljedeće: - Omogućiti sufinanciranje bez obzira na nacionalnu komponentu - Omogućiti sufinanciranje bez obzira na nacionalnu komponentu i vlastito učešće min. 15% za razdoblje 2007.-2013.; primjer „projekti poboljšanja sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama; IPA komponenta IIIb Operativni program okoliš 2007-2013“, višemilijunski projekt preko 100 mil.kn; učešće EU 71%, nacionalna razina 23%, lokalna razina 6% odnosno cca 7 mil.kn; Uzeti u obzir ovakve višemilijunske projekte od strateškog značaja za RH i omogućiti sufinanciranje iz Fonda Nije prihvaćen Korisnici koji su dobili sredstva iz drugih nacionalnih izvora ne mogu kandidirati i za sredstva Fonda.
12 Udruga gradova u RH FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava Podržavamo prijedlog da se za Korisnike bespovratnih sredstava Fonda mogu kandidirati i projektni partneri. Naime, partnerstvo na projektu također može imati značajan financijski udio koji je manjim i siromašnijim jedinicama lokalne samouprave teško sufinancirati. Osim toga, ovakvi Korisnici često nemaju kapaciteta (ljudskih, financijskih) za preuzimanje uloge Nositelja projekta, pa ih financijska pomoć može stimulirati za veći angažman u povlačenju sredstava iz ESI fondova. Sufinanciranje manjih projekata kod korisnika s ograničenim kapacitetima može predstavljati značajan postotak u godišnjem proračuna ali istodobno i značajan učinak u lokalnoj zajednici. Prihvaćen Biti će dopunjeno.
13 Primorsko-goranska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava Projektni partneri također moraju osigurati udio vlastitih sredstava. Stoga smo mišljenja da bi i projektnim partnerima trebalo biti omogućeno korištenje bespovratnih sredstava Fonda. Prihvaćen Biti će dopunjeno.
14 Slobodan Tolić FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava "Nisu dobili bespovratna sredstva iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika);" - Ako smo za EU projekt dobili 38 tisuća kuna od Ministarstva turizma, sad gubimo mogućnost dobiti milijun kuna?! Molim da navedeno preformulirate. Nije prihvaćen Korisnici koji su dobili sredstva iz drugih nacionalnih izvora ne mogu kandidirati i za sredstva Fonda.
15 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava Da li je definirano koliko je postotak suvlasništva jedinica lokalne i područne samouprave u pravnim osobama (navodi se samo u većinskom)? Da li sredstva Fonda mogu koristiti ustanove koje su u vlasništvu države (npr. muzeji i slično)? Sukladno Zakonu o proračunu, čl. 86 - 88 izdavanje vrijednosnih papira (zadužnica) smatra se zaduživanjem koje ne smije prijeći 20% izvornih prihoda (čl. 88) - da li se izdavanje ove zadužnice ubraja u zaduživanje sukladno Zakonu ili se može kod izdavanja zadužnice primijeniti stavak 5. čl. 88 Zakona o proračunu? Primljeno na znanje Nije definiran postotak suvlasništva jedinica lokalne i područne samouprave u pravnim osobama. U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave piše: „čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači“. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) sredstva Fonda ne mogu koristiti ustanove koje su u vlasništvu države. Zadužnica za potrebe ovoga Fonda služi da se osigura financijska garancija/jamstvo za izvršenje obveza korisnika (u slučaju potrebe naplate potraživanja).
16 Vukovarsko-srijemska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Oblici i visina sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata Minimalnu vrijednost zahtjeva potrebno je smanjiti na 30.000 kn zbog malih projekata i fiskalnog kapaciteta JLS-ova Djelomično prihvaćen Minimalna vrijednost zahtijeva je smanjena na 75.000 kuna.
17 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Oblici i visina sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata Obzirom na posebnosti područja te s ciljem unapređenja kvalitete života i doprinosa razvoju gospodarstva predlažemo da otočne jedinice lokalne samouprave (JLS obuhvaćene Zakonom o otocima) imaju isti intenzitet učešća sufinanciranja kao i jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine Primljeno na znanje Indeks razvijenosti je opće primjenjivi sintetički kriterij koji omogućava objektivnu usporedbu svih JLS prema stupnju razvijenosti. Stoga smo stajališta da je indeks razvijenosti odgovarajući kriterij za određivanje udjela sufinanciranja EU projekta sredstvima Fonda koji je primjenjiv i na otočne jedinice lokalne samouprave.
18 Udruga gradova u RH FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Oblici i visina sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata Podržavamo prijedlog za snižavanje minimalne vrijednosti Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda na 50.000 kuna. Ograničenje od 100.000 kuna diskriminirat će nositelje manjih projekata kao potencijalne Korisnike. S nižim minimalnim vrijednostima, potaknule bi se na prijavu i financijski siromašnije JLS koje nemaju kapaciteta za provedbu većih projekata. Djelomično prihvaćen Minimalna vrijednost zahtijeva je smanjena na 75.000,00 kuna.
19 Primorsko-goranska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Oblici i visina sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata Udio sufinanciranja učešća sredstava iz Fonda za jedinice lokalne samouprave dodjeljuje se prema indeksu razvijenosti pri čemu nisu izdvojena područja u nepovoljnom položaju poput Gorskog kotara i otoka. Slijedom navedenog predlažemo da područja obuhvaćena Zakonom o brdsko-planinskim područjima te Zakonom o otocima imaju isti intenzitet učešća sufinanciranja kao i jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine, što bi bilo u skladu s posebnostima tih područja i naporima da se poboljša ukupna kvaliteta života u tim područjima. Također smo mišljenja da bi upravo kriterij kvalitete projekta umjesto kriterija indeksa razvijenosti trebao biti glavni temelj za raspored sredstva između projekata. Naime tzv. nerazvijena područja su i do sada bila povlaštena u dodjeli bespovratnih sredstava nasuprot ostalih područja kojima nisu svi natječaji bili dostupni poput npr. komponente IPA IIIc, mjera 1.1., koja je bila namijenjena sufinanciranju izgradnje, opremanja i razvoja poslovne i turističke infrastrukture u deset županija koje najviše zaostaju u razvoju. Primljeno na znanje Indeks razvijenosti je opće primjenjivi sintetički kriterij koji omogućava objektivnu usporedbu svih JLS prema stupnju razvijenosti. Stoga smo stajališta da je indeks razvijenosti odgovarajući kriterij za određivanje udjela sufinanciranja EU projekta sredstvima Fonda koji je primjenjiv i na otočne i brdsko-planinske jedinice lokalne samouprave.
20 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Oblici i visina sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata Predlažemo da se postotak sufinanciranja udjela ujednači između Lokalne i Regionalne samouprave tj. da se postotak kod Regionalne samouprave poveća za dodatnih 10%. Redom da se kod I. skupine jedinaca regionalne samouprave poveća postotak na 90%, zatim kod 2. skupine na 80, 3. skupine na 60. % i 4. skupine na 50%. Nije prihvaćen Postoci sufinanciranja udjela kod lokalne i regionalne samouprave se ne mijenjaju.
21 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Oblici i visina sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata Minimalna vrijednost od 100.000,00 po Zahtjevu je prevelika iz razloga što nemali broj projekta npr. u prekograničnoj suradnji u kojom ima više partnera, te prema predloženom svaki partner mora imati budgete min 850.000,00 kuna da da bi mogao njegov zahtjev biti veći od 100.000,00. Predlažemo da se minimalna vrijednost Zahtjeva izmjeni i bude 50.000,00 kuna. Djelomično prihvaćen Minimalna vrijednost zahtijeva je smanjena na 75.000,00 kuna.
22 Vukovarsko-srijemska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Postupak dodjele sredstava Fonda Predlažemo donošenje Pravilnika o kriterijima i mjerilima dodjele financijskih sredstava Fonda koji će biti objavljen uz Poziv za dodjelu sredstava Fonda Primljeno na znanje Temeljem izrađenog prijedloga Fonda i nakon provedenog savjetovanja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je pristupilo izradi Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini kojeg donosi ministar i koji će po donošenju biti objavljen u Narodnim novinama. Kriteriji i uvjeti za dodjelu sredstva Fonda u Pravilniku su dorađeni i razlikuju se u odnosu na kriterije iskazane u prijedlogu Fonda za kojeg je provedeno savjetovanje u onim dijelovima u kojima su prihvaćeni prijedlozi za njihovu dopunu/doradu/izmjenu zaprimljeni u postupku savjetovanja.
23 Udruga gradova u RH FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Postupak dodjele sredstava Fonda Podržavamo prijedlog za detaljno definiranje jasnih kriterija po kojima bi se dodjeljivala sredstva Fonda. Smatramo da načelo prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog Zahtjeva te odlučivanje ''na osnovu procjene stručnih službi Ministarstva'' nije u skladu s najboljim praksama transparentne javne uprave i dobrog upravljanja. Kao primjer za definiranje kriterija može poslužiti Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Primorsko-goranska županija FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Postupak dodjele sredstava Fonda Prije objave Poziva za dodjelu sredstava Fonda trebali bi se objaviti uvjeti Poziva za javnu raspravu budući da će pozivom biti između ostalog definirana i prihvatljiva područja sufinanciranja. Primljeno na znanje Dokument je rađen kao podloga za izradu Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU i Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Prije donošenja ovog dokumenata htjeli smo obaviti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću zbog dobivanja povratnih informacija te prihvatljive komentare ugraditi u isti.
25 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Postupak dodjele sredstava Fonda Navodi se da će se Odluka o dodjeli Sredstava temeljiti na procjeni stručnih službi Ministarstva, predlažemo da se jasno definiraju kriteriji i osnove za donošenje odluke. Molimo da se jasno navede koji su uvjeti za dodjelu sredstava Fonda ukoliko su drugačiji od navedenih ili su nadopunjeni (u tekstu se navodi da se Obavijest o neodobravanju sredstava šalje onim Korisnicima koji ne ispunjavaju UVJETE za dodjelu sredstava Fonda - u dokumentu su navedeni uvjeti koji se odnose na pravni oblik Korisnika, indeks razvijenosti te kriteriji vezani za same projekte i financiranje, ako postoje drugi kriteriji (UVJETI) temeljem kojih se donosi odluka, molimo navesti). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Slobodan Tolić FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI, Kontrola i nadzor nad korištenjem sredstava Fonda Navesti obveznu objavu korištenja sredstava Fonda na internet stranicama. Prihvaćen Objava korištenja sredstava Fonda bit će na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.