Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Slatki život PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE Sporne su odredbe članka 22. PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE (pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/15 i 132/17) kojim se, uz uvjete iz članka 13. istog Pravilnika, određuju bolesti i stanja u kojima se vozači i kandidati za vozače druge skupine, neovisno o vrsti pregleda, ocjenjuju nesposobnima ili privremeno nesposobnima za upravljanje vozilom kod osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1. Tražimo izmjenu članka 22. točka h točka 1 Pravilnika uvede odredba da se C kategorija kod dijabetičara tipa1 (ovisnog o inzulinu) obnavlja svake godinu na temelju detaljnog specijalističkog pregleda. U današnje vrijeme tehnološkog napretka u kontroli glukoze u krvi i mogućnosti kontinuiranog praćenje iste putem senzora koji prati kratanje i u slučaju nižih vrijednosti putem alarma obaviještava dijabetičara na opasnost od hipoglikemije ne možemo govoriti o ograničenjima za dijabetičara koji odgovorno skrbi o svom zdravstvenom stanju. Iako je sve ovo struci poznato, zakonodavac iz neznanja radi nepravdu i diskriminaciju osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1. Stoga ljubazno molimo Mjerodavne da naš zahtjev prihvate i donesu promjene na Pravilniku. Hvala! Primljeno na znanje Nije predmet izmjene i dopune Pravilnika.
2 Jan Šneler PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE Dopuna članka 9. koji glasi: "(1) Redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača u svrhu produljenja vozačke dozvole sastoji se od: – kompletnog pregleda specijaliste medicine rada/sporta ili izabranog doktora (anamneza, kompletan status), – izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor, osim ako drugim propisima nije drugačije određeno, – pregleda vidnih funkcija: oštrine vida oba oka i svakog oka pojedinačno – naturalnog i korigiranog, bulbomotorike, raspoznavanja boja, orijentacijsku širinu vidnog polja), (2) Kod redovitog nadzornog pregleda vozača, uz pregled specijaliste medicine rada/sporta ili izabranog doktora, obavlja se samo onaj pregled po kojemu je vozač dobio ograničenje. (3) Ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen na specijalistički pregled ovisno o indikaciji." Dodavanja stavka (4): "U slučajevim kada je izdana vozačka dozvola uz obvezu ponovnog liječničkog pregleda zbog nošenja naočala, pregled vidnih funkcija može obaviti specijalist oftalmologije uz anamnezu izabranog doktora". Obrazloženje: Vozači amateri B kategorije i povezanih kategorija, diskriminirani su zbog nošenja naočala ili kontaktnih leća. Naime, osim financijskih izdataka za izdavanje nove vozačke dozvole, vozači amateri moraju odraditi kompletni specijalistički pregled koji prema istraživanju tržišta može iznositi i do 450 kuna. Time se ugrožava načelo ekonomičnosti jer Zakonodavac ne priznaje medicinsku dokumentaciju i preglede specijalista oftalmologije, kao niti dokumentaciju dobivenu na redovnom sistematskom pregledu. S obzirom na to da se radi o ograničenjima vidnih funkcija koje su neophodne za normalno funkcioniranje, potpuno je neshvatljivo zašto bi netko tko ima takva ograničenja odbijao redoviti liječnički pregled kod oftalmologa ili svjesno narušavao vlastito zdravlje izbjegavajući takve benigne i jednostavne preglede. S obzirom na to da je namjera Zakonodavca izdavanje vozačke dozvole zdravstveno sposobnim osobama, ograničenje vidnih funkcija, uz legitimnu dokumentaciju od ovlaštenih specijalista oftalmologije, ne bi smjelo biti razlogom nepotrebnog dodatnog troška i diskriminiranja vozača amatera s obzirom na potrebnu nošenja naočala ili kontaktnih leća. Primljeno na znanje Nije predmet izmjene i dopune Pravilnika.
3 Tomislav Dvorski PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE Ako je ikako moguće uvrstiti, vozači koji imaju skraćeno trajanje vozačke dozvole zbog slabijeg vida, da pri produživanju vozačke dozvole moraju ishoditi samo potvrdu oftalmologa, uz izbjegavanje sistematskog pregleda i povezanih troškova Svakih 5 godina morao bih kesnuti €100 na produživanje vozačke jer kao slabo vidim, ali ja to znam, i idem doktoru koji me pregledava, i mijenja mi terapiju odnosno dioptriju na lećama i naočalama Volio bih da taj doktor može svakih 5 godina dati mišljenje da sam vozno sposoban, a svakih 10 godina ili koliko, da onda moram sistematski i sve povezane aktivnosti Primljeno na znanje Nije predmet izmjene i dopune Pravilnika.
4 Petar Šaravanja PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 1. Poštovani, referirao bih se na Pravilnik o zdravstvenom pregledu vozača i kandidata za vozače (NN br.: 137/15 i 132/17) kojim se osobe sa dijagnozom Diabetes Mellitus typ1 (ovisni o inzulinu) upućuje na godišnji specijalistički pregled za produljenje vozačke dozvole C kategorije. Mišljenja sam kako je u današnje vrijeme tehnološki naprednih sustava za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi koji dokazano poboljšavaju regulaciju glukoze te smanjuju broj hipoglikemija nepotrebno dodatno opterećivati zdravstveni sustav ali i samu osobu. Napominjem kako je jedan takav sustav za kontinuirano mjerenje glukoze je i na listi HZZO-a za osobe sa DM dijagnozom - FreeStyle Libre. Molio bih Vas da moj zahtjev prihvatite i donesete promjene na Pravilniku. Unaprijed hvala! Primljeno na znanje Nije predmet izmjene i dopune Pravilnika.
5 Valentina Vitković PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 1. Poštovani, ovim putem dajem komentar na Pravilnik o izmjeni dopuni Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidatima za vozače („Narodne novine“, broj 137/15 i 132/17). Iako članak 22. važećeg Pravilnika nije predmet izmjena i dopuna, vrlo je ograničavajući za vozače dijabetičare (ovisne o inzulinu) s C-kategorijom. Navedeni članak uskraćuje mogućnost upravljanja vozilima C-kategorije vozačima dijabetičarima, što je diskriminirajuće te ih se na taj način marginalizira, posebice kad se radi o osobama mlađe životne dobi kojima je vožnja kamiona i sličnih vozila jedini izvor egzistencije. Ovim člankom Pravilnika oni su ograničeni radom, zakinuti za sposobnost rada te nažalost vrlo često nezaposlene osobe. Molim da se razmotri mogućnost izmjena i dopuna članka 22. Pravilnika na način da se dijabetičarima tipa A (ovisnima o inzulinu) uvjetuje izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti temeljem specijalističkog nalaza ili već na neki drugi način kojim će se njima omogućiti rad. Na ovaj način vozači s dijagnosticiranim dijabetesom tipa A su marginalizirani, oštećeni te u nemogućnosti se baviti odabranim pozivom. Iskreno zahvaljujem. Primljeno na znanje Nije predmet izmjene i dopune Pravilnika.
6 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 1. Procjene doktora medicine mogu biti različite odnosno nisu standardizirane, mogu biti objektivne ili subjektivne, opravdane ili ne, dakle ovisne ovisno o doktoru pojedincu. Obzriom da sposobnost upravljanja vozilom daje ovlašteni doktor medicine rada. Treba omogućiti preventivno i upozoravajuće, a pogrešno je doktore medicine kao osobe od povjerenja prema pacijentu apriori dovoditi pod pritisak prekršajne odgovornosti i prije svega taj postupak zahtjeva specifičan pristup zbog osobnosti pacijenta-vozača. Prijedlog je ispraviti i dopuniti članak : (1) Ako doktor medicine sukladno odredbama zakona kojima je regulirana sigurnost prometa na cestama tijekom liječničkog pregleda ili tijekom liječenja procijeni kako opće zdravstveno stanje, bolest, tjelesno oštećenje ili invaliditet vozača mogu utjecati na sposobnost sigurnog upravljanja vozilom, obvezan je odmah po saznanju o tim promjenama obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj vozač ima prijavljeno prebivalište (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: CEZIH). (2) Iznimno, ako doktor medicine iz stavka 1. ovoga članka nema mogućnost dostave obavijesti putem CEZIH-a, obvezan je odmah procjene kako opće zdravstveno stanje, bolest, tjelesno oštećenje ili invaliditet vozača mogu utjecati na sposobnost sigurnog upravljanja vozilom, izvijestiti nadležno tijelo na obrascu Izvješća o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vozača (u daljnjem tekstu: Obrazac) koji se nalazi u Prilogu II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.“ (3) pod ovaj stavak dodati mogućnost i odredbu prava na potpisivanje izjave vozača kojom će potvrditi primitak upozorenja i koji će pristankom ili nepristankom preuzeti materijalnu i kaznenu odgovornost Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 1. HUUGO: pristupanju liječničkom pregledu vozač u ordinaciji specijeliste medicine rada potpisuje Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošču o svom zdravstvenom stanju i bolestima radi kojih više nije sposoban sigurno upravljati vozilom, uz donošenje potvrde liječnika obiteljske medicine o bolestima evidentiranim u bolesničkom kartonu. Ovo je jedini pravno valjani postupak kojim se odgovornost za postupanja u prometu prebacuje na počinitelja a ne njegovog liječnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Marina Ferenac Kiš PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 1. Poštovani, trebalo bi definirati na koji način policijska uprava pristupa podacima putem CEZIH-a i na koji način ih prikuplja i koje točno podatke. Znači li to da administrativni djelatnik MUP-a ima pristup zdravstvenom kartonu pacijenta? Da li je osigurano i kako u slučaju pristupanja djelatnika MUP-a računalnom programu CEZIH da djelatnik ne može pristupiti ostalim zdravstvenim podacima? Izvještava li liječnik samo o tome da vozač nije sposoban voziti ili izvještava o dijagnozama i terapijama pacijenta koje se smatraju liječničkom tajnom? Nije prihvaćen MUP putem CEZIH sustava dobiva OIB osobe vozača kojem je utvrđeno da boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. MUP nema pristup CEZIH sustavu, odnosno nema uvid u zdravstvene podatke.