Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zdravko Novosel Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Izvjestan broj višestambenih zgrada je natječajem provedenim 14. siječnja 2015. godine energetski obnovljen na način da im je obnovljen samo DIO arhitektonske cjeline zgrade, što je tada bilo dopušteno. Kako ovakva djelomična obnova jedinstvene građevinske cjeline na kasnijim natječajima za energetsku obnovu više nije bila dopuštena, preostali dijelovi takovih zgrade se nisu mogli RAVNOPRAVNO natjecati za dobivanje bespovratnih sredstava jer je cijela zgrada ocjenjivana kao jedinstvena građevinska cjelina, pa je prethodno energetski obnovljeni dio zgrade značajno snižavao postotak energetske uštede. U cilju ispravljanja ove nejednakosti suvlasnika prilikom natjecanja za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova za energetsku obnovu njihovih stanova, držim da je potrebno dopuniti primjedbu ** koja detaljnije određuje što se smatra jedinstvenom građevinskom cjelinom. Predlažem da primjedba s dopunom glasi: **Jedinstvena arhitektonska cjelina podrazumijeva jedinstvenu konstruktivnu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija. Predmet jednog projektnog prijedloga moraju biti sve zgrade koje čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. Izuzetak od ovoga pravila čine višestambene zgrade koje su prethodno energetski obnovljene tijekom financijskog razdoblja 2014. - 2020. u jednome svojem dijelu. Takove zgrade bit će ocjenjivane na način da se energetski obnovljen dio zgrade izuzme od ocjenjivanja i da se samo dio višestambene zgrade koji nije energetski obnovljen razmatra i ocjenjuje kao jedinstvena građevinska cjelina. Prihvaćen Navedena iznimka odnosna dopuna definicije jedinstvene arhitektonske cjeline bit će razmotrena i sukladno tome implementirana u Upute za prijavitelje Poziva, naravno, uz detaljniju razradu uvjeta pod kojima bi u tim slučajevima sufinanciranje energetske obnove neobnovljenog preostalog dijela jedinstvene arhitektonske cjeline bilo prihvatljivo.
2 RAFAEL RALIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Čitajući ovaj Nacrt, stječe se dojam da je pisan ofrlje i na brzinu, tek toliko da se zadovolji forma. Iz komentara je vidljivo da je zaista tako i da mnoge stvari iz prethodnog Poziva nisu riješene. Savjetujem da se ovaj Poziv nadopuni komentarima te se onda 'puna verzija' ponovno da na javnu raspravu obzirom da sada komentirano nacrt Poziva, a fale detalji. Nije prihvaćen Nacrt dokumenta koji je predmet ovog javnog savjetovanja pisan je prema obvezama koje proizlaze iz Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) i sadrži ključne elemente Poziva, nikako nije izrađen na način opisan u Vašem komentaru. Ujedno je i sama procedura provođenja javnog savjetovanja propisana navedenim pravilima te ju je moguće obaviti samo jednom i to minimalno 30 (trideset) dana prije objave samog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. U ovom dokumentu objavljeni su svi dijelovi s ključnim elementima natječaja koji obuhvaćaju: indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera; indikativni popis prihvatljivih aktivnosti; indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koje se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele; ako je primjenjivo, indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju; ako je primjenjivo, indikativnu prihvatljivu lokaciju projekta; indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja; indikativni popis prihvatljivih (neprihvatljivih) izdataka.
3 Damir Marasović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ 1. Prva rečenica predloženog Nacrta sadrži nedozvoljive greške koje se provlače kroz sve dosadašnje Pozive. QH,nd ne označava potrošnju energije za grijanje/hlađenje. Indeks H oznaka je za grijanje, hlađenje se označava sa C. Oznaka Q ne označava potrošnju energije nego toplinske gubitke zgrade. A to nije isto. Potrošnja energije, osim o toplinskim gubicima, ovisi i o postrojenju u kojem se proizvodi toplinska energija - kotlovi na plinovito, tekuće ili kruto gorivo, korištenje topline kondenzacije dimnih plinova, kotlovi ili grijalice koje koriste električnu energiju, dizalice topline,... 2. Pretpostavljam da ste mislili na toplinske gubitke odnosno potrebnu toplinsku energiju za grijanje pa evo još jedna primjedba. Zašto postavljati to kao preduvjet za prihvatljivost prijave. Svaka mjera koja vodi uštedi energije je vrijedna. Uvjet je da nije preskupa u odnosu na uštedu (tako bi otpalo i ograničenje za zgrade sa statusom kulturnog dobra). Očekujem odgovor (ako ga uopće bude) da se natječajem utječe i na povećanje zaposlenosti u građevinarstvu. Ovako postavljeno, diskriminirajuće je prema električarima, cjevarima, limarima, pa i inženjerima tih struka. I oni bi trebali biti predmet vaše brige. 3. Učestvovao sam na svim dosadašnjim savjetovanjima pa primjećujem velike razlike u kriterijima za stambene i javne zgrade. Ovdje je, za izvedbu i nadzor, predviđen poticaj 60%, jednako za svih. Kod javnih zgrada predviđena je razlika ovisno o lokaciji, 35 i 50% za primorje odnosno kontinent. Što je, ma što vi o tome kazali ili napisali, neopravdano, neprihvatljivo i diskriminirajuće za investitore u primorskom dijelu Hrvatske. A ovdje se postavlja i još jedno pitanje. Kod javnih zgrada predviđen je dodatak 5 do 10% za slabije razvijene županije. Zašto razlika u pristupu energetskoj učinkovitosti stambenih i javnih zgrada. Ako je društveni standard županija različit pa je poželjno bilo predvidjeti i taj dodatak, zar nije i privatni standard također različit?. A jest različit. Dapače! 4. Ako je natječaj ograničen datumom početka i završetka prijave, svi koji su svoje prijedloge dostavili unutar tog roka moraju biti ravnopravni. Ne može, i ne smije, prednost dobiti onaj koji je u prijavi bio brži. Prednost mora imati onaj koji je ponudio bolji prijedlog, onaj koji je dobio više bodova (iako se mogu postaviti i primjedbe na kriterije bodovanja). To je pošteno ali i pametno, jer omogućava racionalnije korištenje raspoloživog novca a time i zadovoljavanje većeg broja investitora. Tome i treba da služe vaši kriteriji bodovanja. Zadržavanje ovakvog rješenja otvara mogućnost sumnji u pogodovanje nekima pa i sumnji u korupciju. 5. Ako vrijede kriteriji bodovanja iz prethodnog natječaja za višestambene zgrade, mogle bi se dati primjedbe i na to. Međutim oni nisu objavljeni pa se takva mogućnost i ne pruža. Ukratko, previše kriterija, pa se gubi utjecaj onog najvažnijeg, racionalnosti prijedloga mjereno odnosom visine investicije i uštede energije. 6. Primjedbu bih dao i na ograničenja u smislu ukupne minimalne i maksimalne visine poticaja. Razumljivo je inzistiranje na prijavi arhitektonskih cjelina, što znači i zgrada s više ulaza. Ali, promotrite što se dešava kod visokih zgrada, npr. 15-erokatnica s jednim ili pet ulaza. Već kod građevinskih mjera s istim a maksimalno prihvatljivim iznosom (600 kn/m2 GBP) bit će prihvaćen prijedlog za zgradu s jednim ulazom, dok će ona s pet ulaza doživjeti redukciju iznosa a i neprihvaćanje ostalih, eventualno predloženih, mjera. Mislim da u tome treba napraviti neke korekcije. 7. Prilikom savjetovanja u prethodnom natječaju za višestambene zgrade upozorio sam na specifičnost tih zgrada, posebno na činjenicu da je broj stanova ujedno i broj vlasnika. Ljudi, različitih po odnosu prema zajedničkom vlasništvu, po interesu u odnosu na položaj stana u zgradi, po mogućnostima učešća u financiranju... Problem je još veći ako se sagleda da broj ulaza može biti jednak broju upravitelja. S više reda u upravljanju zgradama problemi koji iz ove činjenice proizlaze bili bi ublaženi. A uvođenje reda u upravljanju zgradama je obveza Ministarstva. Ne samo zbog mjera energetske učinkovitosti, nego i zbog održavanja zgrada. I prvenstveno zbog toga. Nije prihvaćen 1. Termin „energija za grijanje/hlađenje“ preuzet je iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ koji je temeljni programski dokument u korištenju sredstava iz ESI fondova. U smislu ovoga Poziva mjerodavna je potrebna energija za grijanje i stoga se koristi oznaka QH,nd u zagradama. 2. Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u višestambenih zgradama. Postignuta ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) u odnosu na godišnju potrošnju energije (energetske potrebe zgrada) prije provedbe projekta je specifični kriterij prihvatljivosti Specifičnog cilja 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Specifični kriteriji prihvatljivosti su eliminacijski kriteriji koji nužno moraju biti ispunjeni kako bi pojedina operacija mogla biti prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. 3. Prilikom definiranja intenziteta sufinanciranja po ovom, kao i prethodnim Pozivima na dostavu projektnih prijedloga objavljenim od strane ovog Ministarstva, uzet je u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativa Europske unije, pravila i praksa. 4. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva koji je otvoren do odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva trenutno iznose 152.000.000,00 kuna s mogućnosti povećanja iste. U modalitetu trajnog poziva, nakon što je određeni broj ili svi projektni prijedlozi budu ocijenjeni, priprema se lista projektnih prijedloga, poredanih po datumu i vremenu predaje svakog pojedinog projektnog prijedloga, koji su ostvarili minimalni broj bodova i zadovoljili propisane minimalne bodovne pragove za određene kriterije odabira. Projektni prijedlozi se ne uspoređuju međusobno te se lista ne formira s obzirom na postignut broj bodova, već se ista formira s obzirom na iskorištenost alokacije. Napominjemo kako se postupci dodjele bespovratnih sredstava temelje na načelima jednakog postupanja, zabrane diskriminacije, transparentnosti, zaštite osobnih podataka, razmjernosti, sprječavanja sukoba interesa i tajnosti postupka dodjele bespovratnih sredstava. 5. Ocjena kvalitete projektnog prijedloga izvršit će se sukladno kriterijima odabira koji će biti detaljno raspisani u Uputama za prijavitelje Poziva. 6. Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti određen je temeljem javno dostupnih izvora podataka te iskustava s prethodnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (referentni broj: KK.04.2.2.01.). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu uvećan je za 4.000.000,00 kn u odnosu na prethodni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (referentni broj: KK.04.2.2.01.) kada je iznosio 13.000.000,00 kn. Uz maksimalno i minimalno ograničenje iznosa po projektnom prijedlogu, definirani su i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po m2 GBP-a zgrade za pojedinačne aktivnosti i mjere energetske obnove. 7. Sukladno kriterijima prihvatljivosti projektnih prijedloga, koji će detaljno biti raspisani u Uputama za prijavitelje Poziva, natpolovična većina suvlasnika zgrade (koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) mora biti suglasna s obavljanjem radova energetske obnove zgrade. Temeljem natpolovične suglasnosti suvlasnika zgrade donosi se Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade, a koja je definirana u skladu s člankom 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18).
4 MAJA DE PRATO - KRALJ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada" trebao biti otvoren i onim suvlasnicima koji su, u razdoblju kad nije bilo raspisanih poziva za prijavu zgrade na energetsku obnovu, samostalno započeli ili dovršili energetsku obnovu. Ovi suvlasnici zgrada bili bi dovedeni u neravnopravan, diskriminirajući, položaj u odnosu na one koji imaju pravo sudjelovanja u Pozivu na energetsku obnovu. Smatram da se i ovim suvlasnicima mora omogućiti sudjelovanje u pozivu, omogućiti dopunu projekta energetske obnove u skladu s Pozivom, te prihvatiti ugovore s izvođačima i nadzorima. Nije prihvaćen Sukladno Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga iz Nacrta ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, projekt energetske obnove zgrade na kojoj su započeli radovi energetske obnove nije prihvatljiv u okviru ovog Poziva.
5 K-Index d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ - da li se iznos subvencije od 270.000,00 kn za ugradnju dizala predviđa po svakom dizalu (npr. zgrada s 4 ulaza treba ugraditi 4 komada dizala) ili ukupno po projektu bez obzira na broj dizala (što je nepovoljno za suvlasnike) ? - da li se možemo negdje pripremiti/obučiti za e-unos ? Prihvaćen Maksimalni iznos bespovratnih sredstava kojim će biti moguće sufinancirati provedbu mjera osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti u okviru predmetnog Poziva je 270.000,00 kn po ulazu zgrade (jedinstvene arhitektonske cjeline). Po objavi Poziva bit će organizirane informativno - edukativne radionice, a prijaviteljima će na raspolaganju biti i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, o čemu će detalji biti raspisani u Uputama za prijavitelje Poziva.
6 AZ Consulting Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ 8. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) (dizalo, rampa i sl.); Prema pravilniku članak 4. stavak 2. "Osoba smanjene pokretljivosti jest osoba koja ima privremene ili trajne smetnje pri kretanju uslijed invalidnosti, dobi, trudnoće ili drugih razloga." Obzirom da nam nitko nije objasnio i nitko mi ne zna jasno reći, moje je pitanje ? Ide li tu dizalo izrađeno prema pravilniku? Primljeno na znanje Mjere kojima se osigurava pristupačnost u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) odnose se na elemente pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću osobe smanjene pokretljivosti. Konkretno mogu se koristiti sljedeći elementi pristupačnosti: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma i koso podizna sklopiva platforma. Prilikom donošenja odluke o odabiru elementa pristupačnosti potrebno je uzeti u obzir da, u skladu s intenzitetom potpore za aktivnost Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i horizontalne mjere maksimalni iznos bespovratnih sredstava za horizontalne mjere sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) iznosi 270.000,00 kn po ulazu zgrade (jedinstvene arhitektonske cjeline). U smislu horizontalnih mjera kod višestambenih zgrada koje već imaju izvedene elemente pristupačnosti, prihvatljiv je trošak prilagodbe postojećih elemenata pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u skladu s gore navedenim Pravilnikom.
7 Tomislav Kukuljica Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Uvod Jedinstvena arhitektonska cjelina. Predložio bih da razmotrite opciju da se omogući arhitektonskim cjelinama koju čini niz zasebnih višestambenih zgrada prijavu projektnog prijedloga pod određenim uvjetima. Ti uvjeti mogu biti npr. izrada jedinstvenog idejnog projekta koji će obvezujuće prihvatiti suvlasnici kao odabrano jednistveno rješenje pri budućoj izgradnji te izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade u skladu sa ranije prihvaćenim idejnim projektom. Na taj način omogućili bi i tim suvlasnicima pokretanje energetske obnove uz unaprijed jasne određene smjernice pri oblikovanju arhitektonske cjeline. Pozdrav Nije prihvaćen Jedinstvena arhitektonska cjelina je specifični kriterij prihvatljivosti preuzet iz prethodnog nacionalnog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu višestambenih zgrada iz 2015. godine pa preko zadnjeg poziva na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada EU sredstvima objavljenog od strane ovog Ministarstva u listopadu 2016. godine, sve s ciljem cjelovite energetske obnove zgrada. Kontinuitet kriterija u energetskoj obnovi je među važnim elementima za njegovo korištenje. Cilj uvođenja ovog kriterija bio je osigurati da se višestambena zgrada koja se sastoji od jednog ili više ulaza ili dilatacija, u međusobnom kontaktu, istog arhitektonskog oblikovanja (u odnosu na oblikovanje pročelja i balkona/loggia, visine etaža, dimenzije i pozicije vanjske stolarije, funkcionalnu povezanost, obradu krovnih ploha, uređenje okoliša), obnavlja kao cjelina te da se izbjegnu situacije kojima bi se onemogućila uspješna izvedba radova energetske obnove na kontaktnim površinama dvaju elemenata unutar niza. Također, smatramo da ne postoji način niti uporište kojim bismo uvjetovali suvlasnike iz dijelova arhitektonskih cjelina koji nisu (niti će možda ikad biti) zainteresirani za energetsku obnovu prejudicirajući tako neke buduće uvjete javnih poziva za energetsku obnovu. Isto tako, ne postoji način na koji bismo jamčili da će u dogledno vrijeme ti idejni projekti bili doista i realizirani.
8 Ivana Teklić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Uvod S obzirom da prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:  ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade;  upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, ljubazno molimo u dijelu Uvoda kojim se definira pojam višestambene zgrade dodati:  ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Unaprijed hvala. Nije prihvaćen Prijedlog se odnosi na prihvatljivost prijavitelja i isti se navodi u Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Nacrta ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Više detalja o istome će biti raspisano u Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva.
9 PRVA NEKRETNINA d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Pošto suvlasnici znaju za rizik da možda uz sve odrađeno (glavni projekt i prvi certifikat) sami na kraju snose trošak plaćanja istoga, zanima nas kako će se provoditi pregled i ocjena projekata? Također Vas molimo da nam pojasnite što će se dogoditi kada se potroše sva planirana sredstva ,(istovremeno puno prijavitelja), suvlasnike zanima da li će biti daljnjih natječaja i da li će vrijediti projekt koji će bit već plaćen, da li će se isti sufinancirati retroaktivno. Hvala, Primljeno na znanje Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. U modalitetu trajnog poziva, Odbor za odabir projekata pregledava sve projektne prijedloge prema redoslijedu prijava, provjerava zadovoljavaju li isti kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira, ocjenjuje ih te priprema listu projektnih prijedloga, poredanih po datumu i vremenu predaje svakog pojedinog projektnog prijedloga, koji su ostvarili minimalni broj bodova i zadovoljili propisane minimalne bodovne pragove za određene kriterije odabira. Raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva trenutno iznose 152.000.000,00 kuna s mogućnosti povećanja iste, kao što je navedeno u Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Nakon iskorištenja predviđenog iznosa bespovratnih sredstava za dodjelu i po eventualnom povećanju alokacije, Poziv se ponovno otvara do iskorištenja nove raspoložive alokacije. Detalji o provođenju cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava bit će raspisani u Uputama za prijavitelje Poziva.
10 RAFAEL RALIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Smanjiti postotak ukupne korisne površine koja se koristi za stanovanje sa 66% na 60% Nije prihvaćen Predmet projektnog prijedloga, između ostalog, mora biti višestambena zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine koristi za stanovanje suvlasnika stanova. Prilikom definiranja višestambene zgrade uzet je u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativa Europske unije, pravila i praksa te će u Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ biti dodatno pojašnjena definicija višestambene zgrade.
11 Kristijan Lovrenščak Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Ovaj natječaj je prilika da se barem djelomično ublaže nelogičnosti i kontroverze oko: a) ugradnje razdjelnika b) balansiranja sustava grijanja c) uredbe oko eko-dizajna grijača prostora posebice za suvlasnike koji imaju bojlere tipa C na zajedničkom dimnjaku U uvjetima natječaja treba uvjetovati ono što je već zakonska obveza, posebice kada se odluke donose na razini višestambene zajednice, kao u spomenuta 3 slučaja. Suvlasnik sa C trošilom na zajedničkom dimnjaku imat će velikih problema kada dođe vrijeme za zamjenu bojlera i vjerojatno će morati bušiti tek izgrađenu fasadu te improvizirati vlastiti dimnjak. Općenito gledajući,smatram da bi popis prihvatljivih mjera trebao biti određeniji u tehničko-tehnološkom smislu te slijediti smjernice EU zakonodavstva i strategija posebice kada je u pitanju daljinsko grijanje. Primljeno na znanje Tehnički uvjeti koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove u višestambenim zgradama te pripadajući radovi i oprema kojima se isti postižu bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Skrećemo pozornost kako prema kriterijima prihvatljivosti, predmet projektnog prijedloga mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%, a zadatak projektanta je da postigne zadanu uštedu kombinacijom mjera energetske učinkovitosti.
12 Giorgio Lucanich Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Poštovani, zgrade koje su energetski obnovile ovojnicu ne mogu sudjelovati za energetsku obnovu ugradnje visokoučinkovitog sustava grijanja, pripreme tople vode, zamjene unutrašnje rasvjete, ugradnja fotonaponskih modula, solarnih kolektora, uvođenja sustava automatizacije upravljanja zgradom niti primjenu horizontalnih mjera gradnje rampi za slabopokretne osobe, jer se prijavljivati mogu samo višestambene zgrade D (kontinentalna) odnosno C (primorska hrvatska) i lošijeg energetskog razreda. Hvala i lp Nije prihvaćen Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u višestambenih zgradama. Postignuta ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) u odnosu na godišnju potrošnju energije (energetske potrebe zgrada) prije provedbe projekta je specifični kriterij prihvatljivosti Specifičnog cilja 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Specifični kriteriji prihvatljivosti su eliminacijski kriteriji koji nužno moraju biti ispunjeni kako bi pojedina operacija mogla biti prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
13 RAFAEL RALIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Nigdje nije navedeno da li se prihvatljivim troškovima smatraju zamjena prozora, vrata, prozirnih elemenata pročelja, toplinske izolacije podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacije (vidi točku 1 na str. 12 brošure koju ste nam podijelili sa konferenciji). Šta je s refundacijom troškova zgardama koje su napravile svu dokumentaciju, ali iz nekih razloga nisu prošle na Pozivu? Ukoliko iz nekog razloga ne prođe na natječaju iako je dokumentacija ispravna, zgradi se neće refundirati nastali troškovi. To nije pošteno. Ako je dokumentacija ispravna, TREBA je refundirati bez obzira što zgrada nije prošla na natječaju. To je bilo puno bolje realizirano na natječaju iz 2014.g. kada se posebno refundirao certifikat, posebno projekt, a posebno radovi. Isto tako pojavio se problem zgrada koje nisu prošle na natječaju 2016.g. i imaju gotovu dokumentaciju. Zbog promjene načina izračuna, napravljeni energ. certifikati i pregledi su postali hrpe bezvrijednog papira. Isto se dogodilo i projektima obzirom da su od 2016.g. do danas cijene materijala i radova otišle u nebesa. Ispada da bi te zgrade morale napraviti novi EC i projekt. Kako njima refundirati troškove za, sada bezvrijednu, dokumentaciju? Nije prihvaćen U Indikativnom popisu prihvatljivih aktivnosti Nacrta ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ navedeno je kako je u okviru energetske obnove prihvatljiva aktivnost obnova ovojnice zgrade, a koja obuhvaća sve navedeno. Detalji će dodatno biti raspisani u Uputama za prijavitelje i Popisu tehničkih uvjeta Poziva. Kako je cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u višestambenih zgradama, u okviru predmetnog Poziva nije moguće sufinanciranje isključivo izrade projektne dokumentacije. Sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije je isključivo retroaktivno. Sukladno kriterijima prihvatljivosti projektnih prijedloga, projektna dokumentacija prihvatljiva za sufinanciranje ovim Pozivom, ukoliko je trošak za istu nastao nakon 1. siječnja 2014. godine i nabava za istu provedena prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, je: - izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat za zgradu koja je predmet energetske obnove, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine i - glavni projekt energetske obnove zgrade, s pripadajućim elaboratima, ne stariji od 1. srpnja 2013. godine.
14 Tomislav Kukuljica Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti 2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg; Je li pod ovom stavkom prihvatljivih aktivnosti omogućeno projektiranje i izgradnja priključka na daljinsko grijanje toplane sa izgradnjom strojarskih instalacija, opreme i podstanice zgrade ? Primljeno na znanje Tehnički uvjeti koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove u višestambenim zgradama te pripadajući radovi i oprema kojima se isti postižu bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.
15 Nina Grlaš Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Komentar se odnosi na ukupan iznos alokacije. Obzirom na ogroman interes potencijalnih prijavitelja, iznos od 152.000.000,00 kn je zaista premalen pa bi svakako bilo dobro da povećate alokaciju. Primljeno na znanje Raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva trenutno iznose 152.000.000,00 kuna s mogućnosti povećanja iste, kao što je navedeno u Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Nakon iskorištenja predviđenog iznosa bespovratnih sredstava za dodjelu i po eventualnom povećanju alokacije, Poziv se ponovno otvara do iskorištenja nove raspoložive alokacije.
16 Rura j.d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Ovaj način odobravanja projektnih prijedloga je izrazito nejasan te loš. Ako postoji ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga, a koje se (vjerojatno) sastoji od bodovanja pojedinog projektnog prijedloga po određenom kriteriju te na kraju, ostvarivanja određenog broja bodova na temelju kojeg se formira neka lista projekata koji ostvaruju pravo na sufinanciranje, čemu onda zatvaranje Poziva odobrenjem posljednjeg projekta koji udovoljava kriterijima? Na kraju se sve svodi na najbrži prst. Predlažem da natječaj bude otvoren mjesec dana, pa se poslije toga evaluiraju projektni prijedlozi i stvori lista prihvatljivih projekata. Nije prihvaćen Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. U modalitetu trajnog poziva, Odbor za odabir projekata pregledava sve projektne prijedloge prema redoslijedu prijava, provjerava zadovoljavaju li isti kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira, ocjenjuje ih te priprema listu projektnih prijedloga, poredanih po datumu i vremenu predaje svakog pojedinog projektnog prijedloga, koji su ostvarili minimalni broj bodova i zadovoljili propisane minimalne bodovne pragove za određene kriterije odabira. Projektni prijedlozi se ne uspoređuju međusobno te se lista ne formira s obzirom na postignut broj bodova, već se ista formira s obzirom na iskorištenost alokacije. Navedeni modalitet trajno otvorenog Poziva je usuglašen između tijela u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova nadležnih za pripremu i provođenje predmetnog Poziva zbog potrebe za sukcesivnošću u provođenju projekata, a izazvane pritiskom istovremeno velikog broja projekata u realizaciji, što je posljedično utjecalo na nestašicu materijala i rast cijena na tržištu te u uvjetima nedostatka građevinskih tvrtki i kvalificirane radne snage rezultiralo time da je isti izvođač bio angažiran na nizu projekata, čije je izvođenje zbog toga kasnilo. Detalji o provođenju cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava bit će raspisani u Uputama za prijavitelje Poziva.
17 BORANA VLASTELIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Referirajući se na natječaj "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" gdje je maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za aktivnost Upravljanje projektom i administracija iznosio 40.000,00 kn, predlažem da isti iznos bude prihvatljiv i za ovaj natječaj. Iznos od 22.000,00 kn je nedovoljan obzirom na kompleksnost same provedbe. Predlažem da se dio iznosa bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi aktivnosti Promidžba i vidljivost projekta preraspodijeli na aktivnost Upravljanje projektom i administracija, obzirom da je maksimalni iznos bespovratnih sredstava za tu stavku prilično velik. Nije prihvaćen Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za aktivnost „Upravljanje projektom i administracija“ iznosi 22.000,00 kn, a uvećan je za 14.350,00 kn u odnosu na prethodni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (referentni broj: KK.04.2.2.01.) kada je iznosio 7.650,00 kn. Navedeni iznos temeljen je na analizi tržišta te iskustvima sa spomenutog prethodnog Poziva.
18 RAFAEL RALIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Ako je Poziv trajan, zašto postoji rok za dostavu projektnih prijedloga od 15.03.2021.g.? Ukupni iznos namjenjenih sredstava je smiješno malen. Za sve zainteresirane vsz (osobno očekujem bar 1.200 prijava vsz do kraja 2020.g.) vam ne bi bilo dosta 300 mil. €, a kamoli 300 mil. kn koje se spominju u vašem najnovijem biltenu. Do više sredstava se može doći, ali je pitanje postoji li volja i stručnost da se do njih dođe. Jedan od izvora može biti preusmjeravanje sredstava iz drugih namjena kao npr. EO javnih ustanova. Energ. obnova neke javne ustanove košta puno više od troška obnove vsz, a rezultati, u smislu uštede energije su vrlo upitni. Naime, većina tih objekata radi u jednoj smjeni, ne rade vikendom ni praznikom i tada nema potrošnje energije, pa ni uštede iste. Za razliku od njih, vsz su stalno nastanjene i u njima se energija troši 24/7/365. Jasno je da će vsz uštediti puno više energije nakon obnove u odnosu na javnu zgradu i zato je novac uložen u nju puno isplatljivija investicija s bržim povratom uloženog. Mogu razumjeti obnovu škola i vrtića, ali ne mogu razumjeti obnove zgrada Gradova i Općina, društvenih domova, sudova i sl. Takve ustanove treba izbaciti iz natječaja za obnovu i ušteđena sredstva preusmjeriti u vsz jer će ona uložena sredstva puno prije vratiti kroz ušteđenu energiju. Primljeno na znanje Sredstva koja su na raspolaganju Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2014.-2020. iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) projekata koriste se po pravilu N+3 do kraja 2023. godine, što znači da do tada svi ugovoreni projekti u okviru financijskog razdoblja 2014.-2020. trebaju biti završeni i plaćeni. 15.3.2021. naveden je kao krajnji datum prijave projektnih prijedloga kako bi se osiguralo dovoljno vremena da se projekti realiziraju do zatvaranja financijskog razdoblja. Raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva trenutno iznose 152.000.000,00 kuna s mogućnosti povećanja iste.
19 Renato Slaviček Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Budući je jedan od uvjeta da je zgrada jedna arhitektonska cjelina a koja se nerijetko sastoji od 2 ili više ulaza iz Poziva nije jasno definirano da li je max. iznos bespovratnih sredstava za horizontalne mjere (liftovi) 270.000 kn po liftu ili po zgradi. Ako je to po zgradi onda su zgrade sa više ulaza a koji bi svaki uveo lift u nepovoljnijem položaju jer navedeni iznos vjerojatno neće biti dovoljan za 2 ili više liftova u istoj zgradi. Predlažem da se navedeni iznos odnosi na jedan lift a ne na zgradu. Prihvaćen Maksimalni iznos bespovratnih sredstava kojim će biti moguće sufinancirati provedbu mjera osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti u okviru predmetnog Poziva je 270.000,00 kn po ulazu zgrade (jedinstvene arhitektonske cjeline).
20 Dario Mančić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Potrebno je povećati iznos bespovratnih sredstava za upravljanje projektom i administraciju na minimalno 26.000 kn. Uzmite u obzir količinu i složenost posla provedbe ovakvih projekata. Nije prihvaćen Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za aktivnost „Upravljanje projektom i administracija“ iznosi 22.000,00 kn, a uvećan je za 14.350,00 kn u odnosu na prethodni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (referentni broj: KK.04.2.2.01.) kada je iznosio 7.650,00 kn. Navedeni iznos temeljen je na analizi tržišta te iskustvima sa spomenutog prethodnog Poziva.
21 Rura j.d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Najviši iznos potpore od 17.000.000,00 kn je prevelik. Uzevši u obzir alokaciju, postoji mogućnost da sredstva za obnovu ode na nekoliko projekata u cijeloj HR. Fokus ovog programa treba biti na manjim višestambenim zgradama koje čine većinu stambenih objekata takvog tipa u Hrvatskoj a i s druge strane utjecaj na gospodarstvo će biti sigurno povoljniji ako se obnavlja veći broj višestambenih objekata. Nije prihvaćen Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u okviru kojeg se bespovratna sredstva uspješnim projektnim prijedlozima dodjeljuju prema datumu i vremenu registriranja prijava u sustav eFondovi, neovisno o veličini zgrade. Nadalje, veličina zgrade nije kriterij prihvatljivosti projektnog prijedloga. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti određen je temeljem javno dostupnih izvora podataka te iskustava s prethodnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (referentni broj: KK.04.2.2.01.). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu uvećan je za 4.000.000,00 kn u odnosu na spomenuti prethodni Poziv na dostavu projektnih prijedloga kada je iznosio 13.000.000,00 kn. Uz maksimalno ograničenje iznosa po projektnom prijedlogu, definirani su i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po m2 GBP-a zgrade za pojedinačne aktivnosti i mjere energetske obnove.
22 RAFAEL RALIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Povećati max. iznos bespovratnih sredstava za upravljanje projektom i administraciju. Iznos od 22.000kn nije dovoljno za takvu aktivnost koja je dugotrajna i kompleksna. Nije prihvaćen Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za aktivnost „Upravljanje projektom i administracija“ iznosi 22.000,00 kn, a uvećan je za 14.350,00 kn u odnosu na prethodni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (referentni broj: KK.04.2.2.01.), kada je iznosio 7.650,00 kn. Navedeni iznos temeljen je na analizi tržišta te iskustvima sa spomenutog prethodnog Poziva.
23 Tomislav Kukuljica Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Državne potpore - De minimis potpore Molimo vas da razmotrite promjenu ograničenja prijave projektnih prijedloga zgrada u kojima postoje suvlasnici koji se bave gospodarskom djelatnošću a iskoristili su maksimum državnih potpora na način da se suvlasnicima zgrade omogući prijava na natječaj uz umanjenje subencije za iznos koji pripada prema suvlasničkom udjelu predmetnom gospodarstveniku - suvlasniku predmetne zgrade. Obrazloženje: Sukladno Zakonu o potpomognutim područjima mnogi gospodarstvenici u manje razvijenim područjima koriste potpore i ograničavajući su faktor prijave projektnog prijedloga. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen De minimis potpore dodjeljuju se u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) namijenjenih energetskoj obnovi višestambenih zgrada kojim su propisani uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru“, za postizanje Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“. Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti (OJ EU L 352, 24.12.2013., p. 1).
24 RAFAEL RALIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju Razmisliti o drugačijim kriterijima/načinima penalizacije. Iako 5 ili 10% penalizacije ne zvuči kao puno, kada se pomnoži sa iznosom investicije, dođe se do ogromnih cifri. Penalizaciju treba drugačije uobličiti tj. da ne bude vezana za iznos investicije već odrediti konkretne cifre i odrediti max. iznos penalizacije. Nije prihvaćen Visina financijske korekcije utvrđuje se u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama pripremljenim u skladu s Odlukom Europske komisije C (2019) 3452 od 14.5.2019. o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koji se u slučaju nepoštivanja primjenjivih pravila o nabavi primjenjuju na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija. Pravila o financijskim korekcijama sadržana su u okviru Zajedničkih nacionalnih pravila, v.5.1 (Prilog 17 Smjernice br. 5 Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava), donesenih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u srpnju 2019. godine. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova dužno je pridržavati se smjernica navedenih Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP).
25 Tomislav Kukuljica Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju Znači li to da u slučaju projekata kojima je dodjela bespovratnih sredstava predmet državnih potpora, a vanjsko sufinanciranje može obuhvatiti isključivo sredstva osigurana po tržišnim uvjetima (npr. zajam ili jamstvo poslovne banke ili javnog tijela uz uvjet da se primjenjuju tržišni uvjeti) da suvlasnici zgrada ne bi mogli dobiti potporu Gradova i Općina ? Primljeno na znanje De minimis potpore dodjeljuju se u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) namijenjenih energetskoj obnovi višestambenih zgrada kojim su propisani uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru“, za postizanje Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“. Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti (OJ EU L 352, 24.12.2013., p. 1). Ukoliko je predmet projektnog prijedloga energetska obnova višestambene zgrade u kojoj jedan ili više suvlasnika zgrade obavljaju gospodarsku djelatnost u višestambenoj zgradi, za osiguravanje sufinanciranja prihvatljivih troškova Prijavitelj smije koristiti javna sredstva kao vanjsko financiranje samo do onolikog iznosa koji zbrojen s ostalim potporama koje je suvlasnik zgrade ukupno primio (uključujući potpore iz ovoga Poziva) ne prelazi iznos od 200.000 eura (radi se o iznosu primljenih sredstava u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine), dok je sredstva za neprihvatljive troškove Prijavitelj dužan osigurati vanjskim financiranjem po tržišnim uvjetima (npr. zajam ili jamstvo poslovne banke ili javnog tijela uz uvjet da se primjenjuju tržišni uvjeti). Dodatno, projekt ne smije predstavljati dvostruko financiranje, odnosno Prijavitelj ne smije tražiti/primiti sredstva iz drugih javnih izvora za troškove koji će biti nadoknađeni u sklopu prijavljenog projektnog prijedloga, odnosno za financiranje odabranog projekta.
26 Renato Slaviček Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Iz predmetnog teksta nisu vidljivi postotni udjeli kriterija koji će očito biti važni pri odabiru projekata s obzirom na veliki interes a manji iznos sufinanciranja u odnosu na zadnji poziv. U prošlom Pozivu oni su bili navedeni ali nisu primjenjivani iz razloga jer su prihvaćeni svi projekti koji su bili kompletni. Nije prihvaćen Iz komentara nije jasno na koje kriterije i njihove postotne udjele se misli. Postoje dvije kategorije kriterija koje projektni prijedlog mora zadovoljiti da bi bio uspješno odabran za sufinanciranje u postupku dodjele - kriteriji prihvatljivosti i kriteriji odabira. Kriteriji prihvatljivosti proizlaze iz zahtjeva nacionalnih propisa i propisa EU i moraju biti ispunjeni kako bi se projektni prijedlog mogao uzeti u obzir za financiranje. Kriteriji odabira su oni po kojima se ocjenjuju projektni prijedlozi nakon čega se priprema lista projektnih prijedloga, poredanih po datumu i vremenu predaje, koji su ostvarili minimalni broj bodova i zadovoljili propisane minimalne bodovne pragove za određene kriterije odabira. Kriteriji prihvatljivosti i odabira bit će detaljno raspisani u Uputama za prijavitelje Poziva.
27 Kristijan Lovrenščak Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Nelogičan je kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga za zgrade energetskog razreda C u primorskoj Hrvatskoj. Ako se zgrada već nalazi u području blage klime i još pritom troši samo 50-100kWh/m2 godišnje za zagrijavanje ne treba joj dati prednost spram iste zgrade u kontinentalnoj klimi. U najmanju ruku trebalo bi dati istu pogodnost zgradama C razreda i na kontinentu. Osim toga stanovi u zgradama u primorskoj Hrvatskoj nerijetko se koriste isključivo za ljetni najam, stoga je njigov realni Qhnd još i niži. Nije prihvaćen Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u višestambenih zgradama. Postignuta ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) u odnosu na godišnju potrošnju energije (energetske potrebe zgrada) prije provedbe projekta je specifični kriterij prihvatljivosti Specifičnog cilja 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Specifični kriteriji prihvatljivosti su eliminacijski kriteriji koji nužno moraju biti ispunjeni kako bi pojedina operacija mogla biti prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Temeljno specifično obilježje stambenog fonda RH je regionalni položaj s obzirom na podneblje, odnosno klimatske uvjete koji su podijeljeni u dvije zone, primorsku i kontinentalnu. Kriterij prihvatljivosti projektnog prijedloga vezan za energetske razrede proizlazi iz ex-ante analize u odnosu na analiziranu potrošnju energije u zgradama u primorskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj.
28 Giorgio Lucanich Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Ako se dozvoli sudjelovanje zgrada boljih energetskih razreda od D ili C za korištenje poticaja za OIE, nije primjeren uvjet da se za 50% smanji potrošnja energije za grijanje/hlađenje, uvjet bi trebao biti iz Tehničkog propisa u vidu postotka energije koja se mora proizvoditi iz sufinanciranih strojarskih i elektro radova. Odnosno 10% energije za grijanje i hlađenje je dovoljan uvjet za prihvatljivost predloženog projekta. Hvala, lp Nije prihvaćen Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u višestambenih zgradama. Postignuta ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) u odnosu na godišnju potrošnju energije (energetske potrebe zgrada) prije provedbe projekta je specifični kriterij prihvatljivosti Specifičnog cilja 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Specifični kriteriji prihvatljivosti su eliminacijski kriteriji koji nužno moraju biti ispunjeni kako bi pojedina operacija mogla biti prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
29 Giorgio Lucanich Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Poštovani, neprihvatljivo je da za korištenje OIE višestambena zgrada u kontinentalnoj hrvatskoj mora biti D ili niži odnosno za primorsku hrvatsku C ili niži energetski razred. Višestambene zgrade koje su ulagale u fasade (ovojnice) koje su sudjelovale na početnim natječajima Fonda ovom diskriminacijom ne mogu sudjelovati u natječaju da bi realizirale ostale mjere energetske obnove, prvenstveno mislim korištenjem OIE, odnosno sve mjere koje Fond sada sufinancira (sa velikim iznosima), a to su: - Zeleni krov/zid: 450,00 kn/m² krova/fasade - Strojarske mjere koje ne uključuju uvođenje OIE: 250,00 kn/m² GBP-a - Uvođenje OIE: 380,00 kn/m² GBP-a - Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom: 5,00 kn/m² GBP-a - Sustav automatizacije i upravljanja zgradom: 36.000,00 kn - Horizontalne mjere sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13): 270.000,00 kn. Ova greška se mora ispraviti jer zgrade koje su se kreditno zadužile u prijašnjim natječajima Fonda imaju ušteđenih sredstava i suvlasnici ponukani izvanrednim rezultatima u energetskoj obnovi naprosto očekuju daljnju pomoć, da se omogući po povoljnim uvjetima stvaranje zelene energije na zgradama ili njenoj neposrednoj okolini, tu se također moramo obvezati i stvaranje e-parkirnih mjesta za e-mobilnost ... HVALA Nije prihvaćen Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u višestambenih zgradama. Postignuta ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) u odnosu na godišnju potrošnju energije (energetske potrebe zgrada) prije provedbe projekta je specifični kriterij prihvatljivosti Specifičnog cilja 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Specifični kriteriji prihvatljivosti su eliminacijski kriteriji koji nužno moraju biti ispunjeni kako bi pojedina operacija mogla biti prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. U okviru kriterija odabira bodovat će se i doprinos zelenoj infrastrukturi, a primjena zahtjeva za povećanje elektromobilnosti regulirana je novim izmjenama Zakona o gradnji (NN 125/19) koje ne stupaju na snagu s datumom donošenja istog, već s vremenskim odmakom. U sljedećem financijskom razdoblju i prilikom novog programiranja će se u većoj mjeri uzeti u obzir navedeni zahtjevi vezani uz doprinos zelenoj infrastrukturi i cirkularnom gospodarenju prostorom i građevinama te zahtjevi vezani uz e-mobilnost.
30 RAFAEL RALIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Razraditi i navesti detalje vezane za glasanje stanova koji imaju više vlasnika. Npr. stan koji ima 10% ukupne površine u vlasništvu je 4 vlasnika (svaki 2,5%). Trojica (7,5%) glasaju za obnovu, a jedan ne (2,5%). Hoće li se njihovih 7,5% pribrojiti ostatku pozitivnih glasova? Nigdje ništa nije napisano u vezi žalbi. Ni kome, ni u kojim rokovima,... Pri zadnjem Poziva je bilo velikih problema sa brzinom i načinom rješavanja žalbi. Konkretan primjer: upravitelj se žalio na odluku Fonda glede nepriznanja određenog troška kao opravdanog. MGIPU je žalbu riješio tek nakon godinu dana! Rješio ju je u korist žalitelja i vratio Fondu. Fond je žalbu opet odbacio! U svemu tome, žalitelj je izgubio živce i vrijeme, a da nije napravio ama baš ništa. To treba promijeniti u smislu da ako Žalbena komisija utvrdi da je žalitelj u pravu, ustanova na koju se žalitelj žalio MORA izmjeniti svoju odluku u korist žalitelja. Nije prihvaćen Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade definirana je u skladu s člankom 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) te se donosi temeljem natpolovične većine suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine (ukoliko je riječ o jedinstvenoj arhitektonskoj cjelini, odluke o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi se podnose za svaki pojedinačni dio te cjeline koji ima svog predstavnika suvlasnika i/ili upravitelja). U skladu s mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-02/16-01/193, URBROJ: 517-526-04-01-02-02/1-16-02 od 7. prosinca 2016. godine u vezi tumačenja navedenog članka, odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi mora ovjeriti natpolovična većina suvlasnika po dva kriterija: 1. kriterij: Po suvlasničkom udjelu: tako da natpolovična većina vlasnika zgrade izraženo u ploštini površine zgrade ovjeri odluku po kriteriju jedan stan (s izraženom ploštinom površine) – jedan glas; 2. kriterij: Po broju suvlasnika stambenih jedinica: tako da natpolovična većina suvlasnika stambenih jedinica ovjeri odluku i to po kriteriju: jedan stan – jedan glas. Ako jedna stambena jedinica ima više suvlasnika odluku ovjerava predstavnik tog stana (jednim glasom), a predstavnik suvlasnika predmetnog stana natpolovičnu podršku ostalih suvlasnika dokazuje potpisima ostalih suvlasnika te se zajednička odluka suvlasnika tog stana broji kao jedan glas u Odluci o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi. Sve gore navedeno odnosi se i na poslovne prostore u višestambenoj zgradi. Ako Prijavitelj smatra da je oštećen zbog nepravilnog postupanja tijekom postupka dodjele, ima pravo podnijeti prigovor čelniku Upravljačkog tijela. Upravljačko tijelo, odnosno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nadležno je tijelo za prigovore te propisuje postupanja vezana za iste. Detaljan postupak vezan za prigovore bit će raspisan u Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada.“
31 Renato Slaviček Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Kako će se kod Odluke o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi zgrade primjenjivati kriterij broja suvlasnika ? Naime, pojedini stan može imati jednog vlasnika, a neki drugi, isti takav, i više suvlasnika. Ta dva ista stana imaju isti suvlasnički omjer (po etažnom elaboratu). Ako se gleda ukupni broj suvlasnika onda se u taj broj uračunavaju suvlasnici koji nemaju isti suvlasnički udio (ako je više suvlasnika jedne etažne jedinice) što nije pravedno. Taj problem može se ispoljiti pogotovo kod zgrada s malim brojem stanova. Primljeno na znanje Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade definirana je u skladu s člankom 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) te se donosi temeljem natpolovične većine suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine (ukoliko je riječ o jedinstvenoj arhitektonskoj cjelini, odluke o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi se podnose za svaki pojedinačni dio te cjeline koji ima svog predstavnika suvlasnika i/ili upravitelja). U skladu s mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-02/16-01/193, URBROJ: 517-526-04-01-02-02/1-16-02 od 7. prosinca 2016. godine u vezi tumačenja navedenog članka, odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi mora ovjeriti natpolovična većina suvlasnika po dva kriterija: 1. kriterij: Po suvlasničkom udjelu: tako da natpolovična većina vlasnika zgrade izraženo u ploštini površine zgrade ovjeri odluku po kriteriju jedan stan (s izraženom ploštinom površine) – jedan glas; 2. kriterij: Po broju suvlasnika stambenih jedinica: tako da natpolovična većina suvlasnika stambenih jedinica ovjeri odluku i to po kriteriju: jedan stan – jedan glas. Ako jedna stambena jedinica ima više suvlasnika odluku ovjerava predstavnik tog stana (jednim glasom), a predstavnik suvlasnika predmetnog stana natpolovičnu podršku ostalih suvlasnika dokazuje potpisima ostalih suvlasnika te se zajednička odluka suvlasnika tog stana broji kao jedan glas u Odluci o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi. Sve gore navedeno odnosi se i na poslovne prostore u višestambenoj zgradi.
32 Dario Mančić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Zašto je potrebno uz Projektnu prijavu dostaviti Ugovor o otvaranju računa za provedbu projekta? Trošak otvaranja računa u ovoj fazi je apsolutno nepotreban. Nije prihvaćen Prema članku 30.a Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, među ostalim, sadrži podatak o posebnom računu zgrade za provedbu projekata na koji se uplaćuju bespovratna sredstva. Poseban račun zgrade za provedbu projekata također je jedan od kriterija prihvatljivosti koji će biti detaljno raspisan u Uputama za prijavitelje Poziva.
33 RAFAEL RALIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Treba biti dosta fleksibilniji u vezi de minimis potvrda. Dobiti ih od strane raznih državnih institucija, agencija i ministarstava je vrlo teško i traje duuuuugo vremena. Još ako je sezona godišnjih odmora.... Primljeno na znanje Od prijavitelja se neće zahtijevati potvrde za već primljene de minimis potpore, već izjava o istima koja će u vidu zasebnog obrasca biti dio dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Od trenutka objave Poziva do same prijave projektnih prijedloga u sustavu eFondovi prijavitelji imaju još dodatnih 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana za pripremu/doradu svojih projektnih prijedloga i pripadajuće dokumentacije.
34 Ivan Mužar Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Molim Vas da točno definirate pojam "gospodarska aktivnost" u "Izjavi o primljenim potporama". Imamo slučaj da su vlasnici nekretnine (stana) Središnji državni uredi, srednje škole, opća bolnica (županijska), državni zavodi te neke državne tvrtke. Ti stanovi su ili prazni ili su u najmu po netržišnim uvjetima (zaštićeni stanodavac ili zaposlenik) koji ne plaćaju tržišni najam stana. Što da se radi u tim navedenim slučajevima? Prihvaćen U slučaju da jedan ili više suvlasnika obavlja gospodarsku djelatnost (eng. economic activity) unutar višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, bespovratna sredstva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada. U skladu sa Zakonom o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18), najamnina koju za korištenje stanom plaća najmoprimac može biti: - Zaštićena najamnina, - Slobodno ugovorena najamnina. Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u sklopu provedbe ovog Poziva, odnosi se na stanove u vlasništvu Republike Hrvatske (što podrazumijeva i središnje državne urede, državne tvrtke, državne zavode, škole ili bolnice u vlasništvu RH) ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave (što podrazumijeva i škole ili bolnice u vlasništvu JLP(R)S-a) koji se iznajmljuju, a za čije se korištenje plaća slobodno ugovorena najamnina, dok se najam stana za čije se korištenje plaća zaštićena najamnina ne smatra gospodarskom djelatnošću. Više detalja o istome bit će raspisano u Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.
35 PRVA NEKRETNINA d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis neprihvatljivih troškova/izdataka Poštovani, Na konferenciji prezentirana je provedba postupka nabave po ZNP 05,V.05.0, stoga molim objavu pravila po navedenom, kako bi bolje i lakše proveli nabave? Hvala, Primljeno na znanje „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ dostupna su na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/, a ista će biti i prilog dokumentaciji Poziva.
36 Tomislav Kukuljica Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis neprihvatljivih troškova/izdataka Nabava - NOJN Molimo Vas da čim prije formirate "Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ kako bi se suvlasnici mogli pripremati za energetsku obnovu. Trenutno nemamo informaciju o visini troškova izrade energetskog certifikata i glavnog projekta budući nismo proveli nabavu a nismo ju proveli budući ne znamo pod kojim uvjetima ju moramo provesti. Molimo Vas da požurite sa objavom uvjeta - Pravila. Rok od 45 dana za prijavu Projekta je prekratak za provođenje nabave i pripremu dokumentacije. Primljeno na znanje „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ dostupna su na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/, a ista će biti i prilog dokumentaciji Poziva. Ista su sadržana u okviru Zajedničkih nacionalnih pravila, v.5.0 (Prilog 3 Smjernice br. 5 Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava), donesenih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u ožujku 2019. godine.