Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIKA O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Opći organizacijski uvjeti, Članak 2. U stavku 1. točke 4. i 5. nedostaje što se traži (propisati, ustrojiti, poštivati, osigurati)? Stavak 1 točka 5. je nejasan. Traže se pravila za provjeru funkcioniranja pravila? Predlaže se brisati točku 5. U stavku 6. predlaže se umjesto termina "imovina korisnika" koristiti termin "imovina za pokriće tehničkih privčuva", što je u skladu s Zakonom o mirovniskim osiguravajućim društvima, te obzirom da korisnik mirovine nije član mirovinskog osiguravajućeg društva već mu se mirovina isplaćuje po ugovornoj obvezi. Djelomično prihvaćen Ispravljeno u stavku 1. točkama 4. i 5. te je točka 5. preformulirana. Prihvaćen kometar za stavak 6.
2 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Organizacijski zahtjevi za sustav upravljanja rizicima i funkciju upravljanja rizicima, Članak 3. Uvažavajući odredbu članka 126. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima prema kojem mirovinsko osiguravajuće društvo ne smije odbiti korisnika koji želi sklopiti ugovor o mirovni, preuzimanje rizika iz stavka 2. točke 1. nema značaj u kontekstu IORP 2 Direktive koja kaže: "The risk-management system shall cover, in a manner that is proportionate to the size and internal organisation of IORPs, as well as to the size, nature, scale and complexity of their activities, risks which can occur in IORPs or in undertakings to which tasks or activities of an IORP have been outsourced, at least in the following areas, where applicable: (a) underwriting and reserving; (b) asset–liability management; (c) investment, in particular derivatives, securitisations and similar commitments; (d) liquidity and concentration risk management; (e) operational risk management; (f) insurance and other risk-mitigation techniques; (g) environmental, social and governance risks relating to the investment portfolio and the management thereof." Predlaže se brisanje riječi "preuzimanje rizika" u stavku 2. točka 1. jer nije primjenjiv na mirovnsko osiguravajuće društvo. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, , činjenica da mirovinsko osiguravajuće društvo ne smije odbiti korisnika koji želi sklopiti ugovor o mirovni nije relevantna u kontekstu da se rizilk stvarno preuzima, njegovog praćenja i oblikovanja pričuva.
3 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Organizacijski zahtjevi za obavljanje funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, Članak 5. Stavci i točke se sadržajno ponavljaju, Stavak 1. toč. 1. i stavak 4. Stavak 1. toč. 3. i stavak 3. Potrebno pročistiti cijeli članak kako ne bi dolazilo do preklapanja te kako bi zahtjevi bili jasni. Prihvaćen Prihvaća se
4 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Organizacijski zahtjevi za provođenje mjera za neprekidno poslovanje, Članak 8. Stavak 1, točke 3. i 4. su sadržajno identični. Pogrešno nabrajanje točaka. Nije prihvaćen U pogledu točaka 3. 4. nije moguće prihvatiti komentar kao osnovan. Naime, točkom 3. regulira se pohrana u slučaju izvanrednih okolnosti, a točkom 4. reguliraju se obveze društva u slučaju kada uz sve napore, društvo ne može uspostaviti nesmetano obavljanje djelatnosti u izvanrednim okolnostima.
5 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Organizacijski zahtjevi za politike primitaka , Članak 9. Upitna je svrha stavka 8., prema kojoj bi mirovinsko osiguravajuće društvo bilo potrebno osnovati organizacijsku jedinicu "Odbor za primitke". Obzirom da u Republici Hrvatskoj posluje samo jedno mirovinsko osiguravajuće društvo znači li to da ispunjava uvjet veličine, prirode, opsega i složenosti poslovanja. Dodatno se napominje da mirovina korisnika nije ni na koji način vezana za iznos plaća djelanika ili ostalih ugovornih obveza koje nastaju u poslovanju mirovinskog osiguravajućeg društva. Na izradu cjenika mirovinskog programa ne utječe plaća djelatnika mirovinskog osiguravajućeg društva! Stoga je nerazumljiva obveza osnivanja "Odbora za primitke" obzirom da se ne radi o nikakvoj ugrozi interesa korisnika mirovine. Prepostavka je da navedeno više odgovara investicijskim i sličnim društvima koji su vezani za broj članova, dok kod mirovinskog osiguravajućeg društva isto nije slučaj. Predlaže se brisanje stavka 8. Nije prihvaćen Predlažemo ove primjedbe ne usvojiti iz nekoliko razloga: - Vezano za čl. 8 i prijedlog da se briše odredbe o osnivanju Odbora za primitke , (R)MOD ne mora automatski imati Odbor za primitke – kriteriji su: društva značajna po svojoj veličini te prirodi, opsegu i složenosti poslovanja. RMOD nema opseg ni složenost poslovanja koja bi zahtijevala Odbor za primitke, međutim, primjena Pravilnika je šira i mora obuhvatiti i potencijalne buduće situacije.
6 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Organizacijski zahtjevi za politike primitaka , Članak 9. Vezano uz stavak 7. te obzirom da IORP 2 uređuje politike nagrađivanja, a naknada za obavljen posao je uređena prema ugovoru o izdvojenim poslovima, odnosno ugovorom o ponudi mirovinskih primanja, preurediti ovaj stavak na način da uređuje nagrade a ne ono što pripada po ugovoru. Nagrada nije ugovorna obveza. Nije prihvaćen Ne prihvaća se.
7 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Organizacijski zahtjevi za politike primitaka , Članak 9. Prema Zakonu o radu plaća je naknada za obavljeni posao koju isplaćuje poslodavac prema ugovoru o radu sklopljenim s radnikom. Neisplata plaće predstavlja kršenje ugovorne obveze temeljem čega se može pokrenuti sudski i ovršni postupak, dok obračun plaće predstavlja ipso iure ovršnu ispravu. Plaća koju radnik prima nije nagrada već kako je prethodno objašnjeno naknada za obavljeni posao. Prema radnom zakonodavstvu RH nagrada može biti dodatni primitak koji proizlazi iz samostalne odluke poslodavca, te nije ugovorno obvezni odnos za razliku od plaće koja to jest. Iako se u poreznom smislu nagrada ponekad može tretirati kao plaća, isplata drugih materijalnih prava nerijetko ima drugačiji porezni tretman od plaće, što znači da se plaća ne smatra nagradom. Dodatno, kao primjer možemo navesti čl. 62. st. 6. Zakona o radu koji također pravi razliku između plaće i drugih materijalnih prava koje uključuju nagrade (jubilarna nagrada, nagrada za božićne blagdane i sl.).Stoga plaća koju djelatnik mirovinskog osiguravajuće društva prima nije nagrada u smislu čl. 23. IORP 2 Direktive. Čl. 23. IORP 2 direktive definira „Remuneration policy“, odnosno u hrvatskom prijevodu „Politika nagrađivanja“. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima u čl. 66. politiku nagrađivanja slobodnije i šire prevodi kao „Politike primitaka“, ali čak ni u tom članku se izričito ne navodi da bi se plaće smatrale nagradom. Predmetno nije samo stvar semantike već se radi o institucionalno različitim primicima, a o čemu je svoj stav u više navrata već zauzeo Vrhovni sud Republike Hrvatske (usp. Revr-1771/15, Revr-1582/10). Ovaj Pravilnik po prvi put u hrvatskom zakonodavstvu, u normativnom smislu, počinje plaću smatrati nagradom, čime ne samo da ide iznad i preko IORP 2 Direktive nego na potpuno novi način tumači plaću radnika koja nije u skladu sa Zakonom o radu. Predlaže se uskladiti ovaj članak s čl. 23. IORP 2 i Zakonom o radu. Nije prihvaćen - Vezano za politike primitaka, tumačenje koje RMOD predlaže nikako nije u skladu sa kontekstom politike primitaka iz IORP II direktive (koja se, kao i kod ostalih financijskih institucija, odnosi na primitke radnika, a koji se dijele na fiksne i varijabilne primitke, te nikako nije ograničena na nagrađivanje radnika), ni sa drugim primjenjivim propisima. Intencija zakonodavca u IORP II direktivi je dodatno pojašnjena u recitalu 53, u kojem se navodi da je namjera da se načela i zahtjevi za objavljivanjem kod politika primitaka koji se primjenjuju na ostale financijske institucije u Uniji trebali bi se primjenjivati i na institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, ali vodeći računa o specifičnoj upravljačkoj strukturi institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u usporedbi s ostalim financijskim institucijama i potrebi uzimanja u obzir veličine, vrste, opsega i složenosti djelatnosti institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, što je ovdje i provedeno.
8 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Organizacijski zahtjevi za primjereno upravljanje informacijskim sustavom, Članak 12. Obzirom da je mirovinsko osiguravajuće društvo osnovano i posluje po Zakonu o mirovniskim osiguravajućim društvima, predlaže se raspisati stavak 4., a ne se pozivati na podzakonski propis Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Uzimajući u obzir da društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima posluju po drugim postulatima, postoji mogućnost pravne nesigurnosti ako bi i mirovinska osiguravajuća društva trebala postupati po Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno nekom njegovom podzakonskom aktu što propisuje ovako sročen stavak. Nije prihvaćen Smatramo da je ovakva formulacija sa pozivanjem prihvatljiva i već se koristi i u drugim pravilnicima koje je Hanfa donijela, primjerice Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a koji se kod likvidacije AIF-ova sa javnom ponudom poziva na odredbe Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fonda. Osim toga, odredbe na koje se stavak 4. poziva odnose se na postupanje od strane Hanfe, ne od strane MOD-a te u tom kontekstu pravne nesigurnosti ne bi smjelo biti.
9 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Stupanje na snagu, Članak 13. Predlaže se ostaviti rok za usklađivanje od najmanje 6 mjeseci od dana stupanja na snagu. Prihvaćen Prihvaćeno.