Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lapor d.o.o. PRAVILNIK Prema objavljenom javnom savjetovanju za donošenje Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava, te poslova mjera redovite izvanredne obrane od poplava te održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje dajemo prijedlog za korekciju kapaciteta zaposlenika, strojeva i opreme iz Priloga I i II za branjeno područje 13 kako slijedi: U Prilogu I pod potrebnim brojem stručnosti zaposlenika koji se odnosi na tehničku struku pod SSS navedeno je 16 zaposlenika, a naš prijedlog je 26 zaposlenika. Pod PKV i NKV navedeno je 53 zaposlenika, a naš prijedlog je 38 zaposlenika. Gore navedeno je iz razloga što za potrebne strojeve i kamione prema Prilogu II istog pravilnika treba odgovarajući broj kvalificiranih radnika kako smo naveli u našem prijedlogu. Istim prijedlogom ne mijenja se ukupan broj potrebnih zaposlenika. U Prilogu II pod oprema: kamioni i prikolice do 100 kW navedeno je 6 kamiona, a naš prijedlog je 8 kamiona. Razlozi su sljedeći: istima se prevoze i radnici i oprema (vreče, cijevi, pijesak, agregati, pumpe) radi učinkovitije obrane od poplave, zbog veličine branjenog područja (rijeka Sava, rijeka Odra, rijeka Kupa, O.K. Odra, lateralni kanal, G.A.2. kanal, velik broj vodotoka...), te broja lokacija koje u hitnim slučajevima treba pokriti. U Prilogu II pod oprema: stroj s mlatilicom veći od 70 kW navedeno je 4 stroja, a naš je prijedlog 7 strojeva s mlatilicom. Razlozi su učinkovitija košnja na vodotocima (rijeka Sava, rijeka Odra, rijeka Kupa, O.K. Odra, lateralni kanal, G.A.2. kanal, pedesetak vodotoka), a vezano je za vrijeme košnje propisano od vašeg ministarstva, te uklanjanje invazivnih vrsta (ambrozije i sl.) višekratnim malčiranjem na velikim površinama. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio komentara koji se odnosi na Prilog I. Pravilnika. Ne prihvaća se dio komentara koji se odnosi na izmjene Priloga II Pravilniku jer se propisani broj opreme iz Priloga II smatra dostatnim, kao minimalni uvjet tehničke opremljenosti
2 Sokol d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. stavak 1., kao i u daljnjem tekstu Pravilnika, predlažemo da se brišu riječi: „ili fizička osoba obrtnik“ . U članku 3. stavak 1. točka 2., kao i u daljnjem tekstu Pravilnika, predlažemo da se brišu riječi: „osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana“ Nije prihvaćen Propisivanjem posebnih uvjeta za obavljanje posebnih djelatnosti potrebnih za upravljanje vodama osigurava se mogućnost pristupa gospodarskih subjekta javnoj nabavi. Prihvaćanjem primjedbi narušavala bi se načela jednakog tretmana i zabrane diskriminacije iz Zakona o javnoj nabavi. Nadalje, u postupcima javne nabave dozvoljeno je natjecanje poslovnih subjekata koji imaju pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana.
3 Odvodnja d.d. Darda PRAVILNIK, Članak 3. ODVODNJA D.D. DARDA Počevši sa člankom 3. stavak 1., kao i u daljnjem tekstu Pravilnika, predlažemo da se brišu riječi: „ili fizička osoba obrtnik“ . Počevši sa člankom 3. stavak 1. točka 2., kao i u daljnjem tekstu Pravilnika, predlažemo da se brišu riječi: „osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana“ . Nije prihvaćen Isti razlozi kao u obrazloženju za neprihvaćane primjedbe pod rednim brojem 2.
4 Hidrogradnja d.o.o. PRAVILNIK, Članak 7. Predlaže se izmijeniti članak 7. točka 7. nacrta prijedloga pravilnika tako da ista sada glasi: 7. da ima u vlasništvu ili leasingu, pod uvjetom iz članka 6. stavka 2. ovog pravilnika, najmanji broj i vrstu opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno Prilogom II. ovom pravilniku te da su strojevi i oprema ispitani i ispunjavaju standarde povećane opasnosti za siguran rad, u skladu s propisima o zaštiti na radu te da je izvršen tehnički nadzor plovne mehanizacije Obrazloženje: člankom 7. točka 7. nacrta Pravilnika propisani su posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava na način da su strojevi i oprema ispitani i ispunjavaju standarde povećane opasnosti za siguran rad, u skladu s propisima o zaštiti na radu, međutim za plovnu mehanizaciju tehnički pregled i certifikaciju brodova unutarnje plovidbe obavlja Hrvatski registar brodova na temelju kojeg pregleda izdaje svjedodžbu kojom podnositelj dokazuje da posjeduje plovnu mehanizaciju kojoj je dopuštena plovidba, odnosno bez koje svjedodžbe ne može ploviti a time niti izvršavati djelatnosti predviđene Zakonom o vodama. Prihvaćen Primjedba prihvaćena u cijelosti
5 Hidrogradnja d.o.o. PRAVILNIK, Članak 7. Predlaže se izmijeniti članak 7. točka 4. nacrta prijedloga pravilnika tako da ista sada glasi: 4. da je solventan u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta i da u proteklih 6 mjeseci nije bio u blokadi računa ukupno duže od 15 dana. Obrazloženje: dodatkom posebnog uvjeta da u proteklih 6 mjeseci nije bio u blokadi računa ukupno duže od 15 dana podnositelj dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje i da je pouzdan partner u ispunjavanju i izvršenju svih djelatnosti iz članka 209. Zakona o vodama (djelatnost preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava). Nije prihvaćen Dodatni dokazi koji se ovom primjedbom predlažu predmet su provjere u postupku javne nabave za obavljanje djelatnosti za koje se izdaje rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta.
6 Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo PRAVILNIK, Članak 7. U članak 7. točki 10. se treba dodati srednja stručna sprema građevinske struke na način: „10. da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje dva rukovodna zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja ili srednje stručne spreme, imaju najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje dva zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja ili srednje stručne spreme, imaju najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama ili ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje jedan rukovodni zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja ili srednje stručne spreme, ima najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava i da najmanje jedan zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja ili srednje stručne spreme, ima najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama." Nije prihvaćen Odredbom o ključnim zaposlenicima sa preddiplomskim ili diplomskim stupnjem stručne spreme osigurava se najmanja razina kvalitete i standard usluge te je navedena odredba u kontinuitetu od 2008. godine do danas sastavni dio Pravilnika kojim se definiraju posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava.
7 Sokol d.o.o. PRAVILNIK, Članak 7. Članak 7 toč. 10. Pravilnika predlažemo da glasi: 10. da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje tri rukovodna zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, imaju najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje tri zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, imaju najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje dva rukovodni zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, ima najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava i da najmanje jedan zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, ima najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama. Obrazloženje: S obzirom da se radi o vrlo odgovornoj i ozbiljnoj djelatnosti, smatramo da bi društva kojima se dodjeljuju licence trebala imati veći broj zaposlenih tehničkih stručnjaka kako bi se osiguralo stručnije, kvalitetnije i brže obavljanje djelatnosti u svako doba, posebno kada se radi o hitnim slučajevima. S nižim brojem zaposlenih tehničke struke ne osigurava se dovoljan nivo sigurnosti koji se zahtjeva za ovakvu djelatnost, a potrebno je uzeti u obzir i odljev radne snage tehničkih struka. Nije prihvaćen Odredba o dva ključna zaposlenika sa preddiplomskim ili diplomskim stupnjem stručne spreme dovoljna je za osiguranje najmanje razine kvalitete i standarda usluge te je navedena odredba u kontinuitetu od 2008. godine do danas sastavni dio Pravilnika kojim se definiraju posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava. Na svakom branjenom području propisana je obveza zapošljavanja dva rukovodna zaposlenika propisane stručne spreme bez obzira na njihove granice definirane Pravilnikom o granicama područja podslivova malih slivova i sektora (Narodne novine, broj 97/10 i 31/13), koje se nisu mijenjale od 2010. godine. Povećanje broja rukovodnih zaposlenika nedvojbeno bi dovelo do otežavanja uvjeta poslovanja predmetnih pravnih osoba. Nadalje, minimalan broj i stručnost ostalih zaposlenika definiran je Prilogom I. ovome Pravilniku ovisno o specifičnostima svakog branjenog područja (veličina, broj vodotoka, vodnih građevina, broj poplavnih događaja i sl.).
8 BINĐO d.o.o. PRAVILNIK, Članak 7. U članku 7. stavku 5. treba uz obvezu ugovora na neodređeno vrijeme dodati i obvezu ugovaranja punog radnog vremena. Prihvaćen Primjedba je u cijelosti prihvaćena
9 BINĐO d.o.o. PRAVILNIK, Članak 7. U čl. 7. stavku 9. dodati i "ISO 45001" S obzirom na uvjete rada pri obavljanju predmetnih poslova, a koji uključuju rukovanje teškom mehanizacijom te rad na otvorenom, odnosno rad u vanjskim/nepredvidljivima uvjetima, bitno je zadovoljiti i standarde zaštite na radu. Nije prihvaćen Pravilnikom su propisani minimalni uvjeti o ispunjavanju ISO standarda, što uključuje ISO 9001 i ISO 14001, a člankom 7. točkom 5. propisano je da zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i zdravstveno sposobni za radna mjesta s posebnim uvjetima rada.
10 Odvodnja d.d. Darda 4. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I  GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE, Posebni uvjeti za održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju ODVODNJA D.D. DARDA Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama te tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju: · Za svako branjeno područje zasebno bi se trebale iskazati minimalne potrebe u pogledu broja zaposlenih sa stručnim kvalifikacijama i tehničke opremljenosti – sadašnji prijedlog posebnih uvjeta (prilog III.a) je preopćenit odnosno ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Konkretno, na branjenom području 16. – područje malog sliva Baranje osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava, uređena kanalska mreža za melioracijsku odvodnju je ukupne duljine cca 585 km. Stoga je razvidno da tehničku opremljenost treba utvrditi na temelju te činjenice. · Za branjeno područje 16. – područje malog sliva Baranje osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava minimalne potrebe u pogledu broja zaposlenih sa stručnim kvalifikacijama i tehničke opremljenosti bi trebale biti identične kao i za posebne uvjete za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava (prilog II) – uređena kanalska mreža za melioracijsku odvodnju zajedno s vodotocima I i II reda čini jedinstvenu cjelinu oborinske odvodnje svakog branjenog područja. Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga propisuju se minimalni uvjeti brojnosti zaposlenika i tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje predmetnih djelatnosti. Naručitelj usluga u postupku javne nabave može propisati i druge uvjete za uredno ispunjenje ugovora.
11 Hidrogradnja d.o.o. PRAVILNIK, Članak 15. Predlaže se izmijeniti članak 15. stavak 2. točka 12. nacrta prijedloga pravilnika tako da ista sada glasi: 12. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasinga) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 7. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva, kao i zapisnike o pregledu i ispitivanju radne opreme te za plovnu mehanizaciju važeću svjedodžbu Hrvatskog registra brodova radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7 točke 7. ovog Pravilnika; u preslici Obrazloženje: člankom 7. točka 7. nacrta Pravilnika propisani su posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava na način da su strojevi i oprema ispitani i ispunjavaju standarde povećane opasnosti za siguran rad, u skladu s propisima o zaštiti na radu, međutim za plovnu mehanizaciju tehnički pregled i certifikaciju brodova unutarnje plovidbe obavlja Hrvatski registar brodova na temelju kojeg pregleda izdaje svjedodžbu kojom podnositelj dokazuje da posjeduje plovnu mehanizaciju kojoj je dopuštena plovidba, odnosno bez koje svjedodžbe ne može ploviti a time niti izvršavati djelatnosti predviđene Zakonom o vodama. Prihvaćen Primjedba je u cijelosti prihvaćena
12 Hidrogradnja d.o.o. PRAVILNIK, Članak 15. U članku 15. stavak 1. predlaže se dodati točka 5. koji glasi: Radi dokazivanja posebnih uvjeta iz članka 7. točka 4. ovog Pravilnika; u izvorniku isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-1 i BON-1) kojom se dokazuje solventnost stranke i da nije u proteklih 6 mjeseci bio u blokadi ukupno duže od 15 dana, ne starija od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta. Obrazloženje: člankom 7. točka 4. nacrta Pravilnika propisani su posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava i to podaci koji su dostupni u obliku službene isprave od bankarske ili druge financijske institucije (BON-1 i BON-2), a budući da predlagatelj nacrta Pravilnika člankom 15. nacrta Pravilnika (prilozi uz zahtjev) nije propisao kojim se službenim dokumentom dokazuju traženi uvjeti predlaže se izmijeniti navedeni članak 15 nacrta Pravilnika na predloženi način. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio primjedbe o dostavi isprave izdane od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost stranke. Dio primjedbe koji se odnosi na blokadu društva u proteklih šest mjeseci se ne prihvaća, jer se isto utvrđuje u postupku javne nabave.
13 Hidrogradnja d.o.o. PRAVILNIK, Članak 15. U članku 15. stavak 1. predlaže se dodati točka 4. koji glasi: Radi dokazivanja posebnih uvjeta iz članka 7. točka 3. ovog Pravilnika; u izvorniku potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ili nagodba o podmirenju tih obveza. Obrazloženje: člankom 7. točka 3. nacrta Pravilnika propisani su posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava i to podaci koji su dostupni i upisani u službenu Potvrdu porezne uprave Ministarstva Financija Republike Hrvatske da nema dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili je sklopljena nagodba o podmirenju tih obveza, a budući da predlagatelj nacrta Pravilnika člankom 15. nacrta Pravilnika (prilozi uz zahtjev) nije propisao kojim se službenim dokumentom dokazuju traženi uvjeti predlaže se izmijeniti navedeni članak 15 nacrta Pravilnika na predloženi način. Prihvaćen Primjedba se u cijelosti prihvaća
14 Hidrogradnja d.o.o. PRAVILNIK, Članak 15. U članku 15. stavak 1. predlaže se dodati točka 3. koji glasi: Radi dokazivanja posebnih uvjeta iz članka 7. točka 1., točka 2. i točka 8. ovog Pravilnika; u izvorniku službeni izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda ne stariji od dana podnošenja zahtjeva za izdavanja certifikacijskog rješenja. Obrazloženje: člankom 7. točka 1., točka 2. i točka 8. nacrta Pravilnika propisani su posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava i to podaci koji su dostupni i upisani u službeni izvadak iz sudskog registra koji izdaju trgovački sudovi Republike Hrvatske, a budući da predlagatelj nacrta Pravilnika člankom 15. nacrta Pravilnika (prilozi uz zahtjev) nije propisao kojim se službenim dokumentom dokazuju traženi uvjeti predlaže se izmijeniti navedeni članak 15 nacrta Pravilnika na predloženi način. Nije prihvaćen Jedna od mjera propisana Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2019. godinu je ukidanje dostavljanja izvatka iz sudskog registra obzirom da isti javnopravno tijelo može pribaviti samostalno.
15 Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo PRAVILNIK, Članak 18. U članku 18. postoji greška. Treba izbaciti broj: „7.,“ iz stavka 1. budući da je rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. važi samo za branjeno područje za koje je izdano (što je uređeno stavkom 2.). U protivnom se može tumačiti i da rješenje iz članka 7. važi na cjelom području RH. Prihvaćen Primjedba se u cijelosti prihvaća
16 HGK PRAVILNIK, Članak 21. Zajednica djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu HGK predlaže dopuniti stavak 1. tako da glasi: “ (1) Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti ažuran popis svih važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdanih na temelju ovoga Pravilnika u roku ne dužem od 15 dana od izdavanja rješenja.” Prihvaćen Primjedba se u cijelosti prihvaća
17 Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo PRAVILNIK, Članak 25. Članak 25. je u potpunosti nejasan kada propisuje obvezu usklađivanja imateljima rješenja sa izmjenama Pravilnika, osim s odredbama članka 7. točke 10. i Priloga I., II., III.a i III.b. Budući da su to glavne i jedine bitne izmjene ovog Pravilnika (prilozi i članak 7.), kako je moguće da se pravne osobe ne moraju uskladiti sa novim zahtjevima koji se tiču broja radnika, broja opreme i strojeva? Primljeno na znanje Usklađenje važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta sa zahtjevima povećanog broja radnika, opreme i strojeva (Prilozi I,II; III a. i III b. Pravilnika) zahtjevalo bi znatne financijske izdatke, u odnosu na usklađenje sa odredbama normativnog dijela Pravilnika (čl. 7. npr.), čime bi se umesto olakšanja poslovanja gospodarskim subjektima, isto otežalo.
18 Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo PRAVILNIK, PRILOG I. Prilozi I. i prilog II. nisu objektivno određeni te se na temelju tako propisanih minimalni uvjeta (ljudi-radnika i opreme-strojeva) ne mogu izvesti radovi/usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave na branjenom području 15. Dalje u svakom prilogu dajemo svoju primjedbu. Primljeno na znanje Propisani broj opreme iz Priloga II smatra dostatnim, kao minimalni uvjet tehničke opremljenosti za branjeno područje broj 15.
19 BINĐO d.o.o. PRAVILNIK, PRILOG I. Potrebno je razjasniti pojam "tehničke struke" u odnosu na traženi broj radnika, odnosno potvrditi da isti pojam podrazumijeva i osobe koje su osposobljene za rukovanje strojevima i uređajima s povećanom opasnošću te koje osobe su u svojoj izobrazbi prošle i tehničku i stručnu obuku. Nije prihvaćen Pojam tehnička struka se odnosi na osobe sa minimalno završenim srednjoškolskim obrazovanjem tehničke struke
20 Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Dolje je navedena usporedba broja ljudi, opreme i strojeve (priloga) za branjeno područje br. 15. iz Pravilnika iz 2010. godine, 2014. godine i ovog prijedloga iz 2019. godine Pravilnik iz 2010. godine Broj ljudi 70 i to: 66 tehničke struke i 4 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijih: 4 bagera, 2 kombinirke, 5 pumpi i agregata, 2 kamiona, 5 mlatilica i 17 kosilica Program A.02. u novcima za navedeno razdoblje (2011. godina): 10.989.399,76 kn bez PDV-a Pravilnik iz 2014. godine Broj ljudi 45 i to: 42 tehničke struke i 3 ostale struke Broj opreme i strojeva: 3 bagera, 2 kombinirke, 5 pumpi i agregata, 2 kamiona, 2 mlatilica i 11 kosilica Program A.02. u novcima za to razdoblje: 8.547.138,32 kn bez PDV-a (plus 6.567.328,60 kn poslova obrane od poplave koji su odrađeni izvan matičnog slivnog područja BP 15) Pravilnik iz 2019. godine (prijedlog Pravilnika) Broj ljudi 53 i to: 50 tehničke struke i 3 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijih: 4 bagera, 2 kombinirke, 36 pumpi i agregati – očigledna greška ili tipfeler, 2 kamiona, 4 stroja sa mlatilicom (novi izraz umjesto „mlatilice“ koristie se „stroj sa mlatilicom) i 1 kosilica Program A.02. u novcima za to razdoblje: 14.543.971,05 kn bez PDV-a Ovim prijedlogom Pravilnika iz 2019. godine se u odnosu na Pravilnik iz 2014. godine poveća broj ljudi za 8 (19%), a u odnosu na Pravilnik iz 2010. godine broj ljudi je manji za 16 (32%). Također se smanjuje broj mlatilica/kosilica sa 13 na 5 (160%). Trenutni okvirni sporazum za A.02. program za branjeno područje broj 15. iznosi 67 milijuna kn, što je prosječno po godini 16,75 milijuna kn (bez PDV-a). Navedeno znači da je trenutni A.02. program veći za 32,3% nego 2010. godine i 70,01% veći nego 2014. godine (za branjeno područje 15.), a smanjuju se potrebni uvjeti za broj ljudi i opreme i strojeva. Nejasno je po kojim kriterijima se predlažu ove izmijene Pravilnika. Pravilnik iz 2010. godine je imao naviše zahtjeve za broj ljudi, opreme i strojeva, što je objektivno realan prikaz, no imao je najmanje ugovorenog iznosa iz A.02. Ugovora. Pravilnikom iz 2014. su svi zahtjevi smanjeni na nerealne razine. Sada je prilika da se novim izmjenama Pravilnika iz 2019. godine korigiraju uvjeti koji bi objektivno i realno predstavljali potreban broj ljudi, opreme i strojeva da se poslovi na određenom branjenom području obave. Umjesto toga prijedlog Pravilnika iz 2019. je i dalje ostao na nerealno malim uvjetima (uz mala povećanja broja ljudi sa 45 na 53). Pravna osoba koja bi za usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave za branjeno područje 15. ispunila minimalne uvjete iz ovog prijedloga Pravilnika ne bi mogla izvršiti taj posao sa tim brojem ljudi i strojeva. Prijedlog od 4 stroja sa mlatilicom i 1 kosilicom je smiješno nizak. Radi usporedbe Vuka d.d. ima 16 traktora te na svakom od njih jedan ili dva priključka te čak i s tim brojem strojeva i opreme jedva ne obaviti cijeli posao tijekom godine. Za 2019. godinu je Vuka d.d. morala pored svojih 16 traktora iznajmiti još pet traktora od ovlaštenih pravnih osoba za iznajmljivanje strojeva da bi uspjela u potpunosti obaviti svoj A.02. i A.03. program. Za sljedeću godinu će još i kupiti 4 stroja (traktora) kako bi imala 20 jedinica s kojima bi mogla sama obaviti taj A.02. program. Kada se to uzme u obzir apsolutno je nejasno kako itko može A.02. program na branjenom području 15. odraditi sa 4 stroja sa mlatilicama (traktora) i 1 kosilicama. Odgovor je ne može. Radi dodane usporedbe, Prilog III. ovog Pravilnika određuje održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju – A.03. program. Očigledno je da će isti uvjeti vrijediti za svaki A.03. u RH. Na branjenom području 15. je trenutni godišnji A.03. program 10 milijuna kn, a uvjeti za njega su 15 radnika (13 tehničke struke) i 16 strojeva i opreme (1 mlatilica, 1 kosilica, 1 bager itd.). Za A.02. od oko 15 milijuna na BP 15. treba 53 radnika, a za A.03. od 10 milijuna na BP 15. treba 15 radnika. To nema nikakvog smisla. Primljeno na znanje Propisani broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kao potreban broj tehničke opremljenosti iz Priloga ovome Pravilniku, stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Pravilnika, smatra dostatnim, kao minimalni uvjet osposobljenosti pravnih osoba.
21 Sokol d.o.o. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA u Prilogu 1 Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava predlažemo bod brojem 1: - umjesto dosadašnja 3 tražena zaposlenika srednje stručne sprema uključujući gimnaziju (SSS) navesti 5, - umjesto dosadašnjih 14 traženih zaposlenika visokokvalificiranih I kvalificiranih (VKV I KV) navesti 17, - umjesto 65 ukupnog broja zaposlenika tehničke struke navesti 70, - umjesto 69 sveukupno broja zaposlenika navesti 74 Obrazloženje: S obzirom da se radi o vrlo odgovornoj i ozbiljnoj djelatnosti, smatramo da bi društva kojima se dodjeljuju licence trebala imati veći broj zaposlenih tehničkih stručnjaka kako bi se osiguralo stručnije, kvalitetnije i brže obavljanje djelatnosti u svako doba, posebno kada se radi o hitnim slučajevima. S nižim brojem zaposlenih tehničke struke ne osigurava se dovoljan nivo sigurnosti koji se zahtjeva za ovakvu djelatnost, a potrebno je uzeti u obzir i odljev radne snage tehničkih struka. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaćaju izmjene vezano za redistribuciju unutar kvalifikacija, smanjenje PKV i NKV i povećanje VKV i KV i SSS na ukupno 74 zaposlenika
22 Odvodnja d.d. Darda PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA ODVODNJA D.D. DARDA U Prilogu I., Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava za branjeno područje broj 16. pod potrebnim brojem stručnosti zaposlenika koji se odnosi na tehničku struku u stupcu DSS ili VSS naveden je jedan (1) zaposlenik, a naš prijedlog je četiri (4) zaposlenika. Nije prihvaćen Podnositelj komentara nije obrazložio potrebnu izmjenu. Nacrtom prijedloga propisuju se minimalni uvjeti brojnosti zaposlenika i tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje predmetnih djelatnosti. Naručitelj usluga u postupku javne nabave može propisati i druge uvjete za uredno ispunjenje ugovora.
23 Lapor d.o.o. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Prema objavljenom javnom savjetovanju za donošenje Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava, te poslova mjera redovite izvanredne obrane od poplava te održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje dajemo prijedlog za korekciju kapaciteta zaposlenika, strojeva i opreme iz Priloga I i II za branjeno područje 13 kako slijedi: U Prilogu I pod potrebnim brojem stručnosti zaposlenika koji se odnosi na tehničku struku pod SSS navedeno je 16 zaposlenika, a naš prijedlog je 26 zaposlenika. Pod PKV i NKV navedeno je 53 zaposlenika, a naš prijedlog je 38 zaposlenika. Gore navedeno je iz razloga što za potrebne strojeve i kamione prema Prilogu II istog pravilnika treba odgovarajući broj kvalificiranih radnika kako smo naveli u našem prijedlogu. Istim prijedlogom ne mijenja se ukupan broj potrebnih zaposlenika. Prihvaćen Primjedba je u cijelosti prihvaćena
24 Hidrogradnja d.o.o. PRAVILNIK, PRILOG II. Predlaže se dopuniti Prilog II nacrta prijedloga pravilnika za branjeno područje 34 u dijelu gdje je opisana plovna mehanizacija tako da ista sada glasi: BRANJENO PODRUČJE OPREMA VRSTA OPREME NAJMANJI BROJ broj 34 Plovna mehanizacija Samohodni plovni refuler veći od 250 kW 1 Plovni tegljač od 100 kW ili više 2 Plovni bager veći od 120 kW s platformom 2   Plovna teglenica otvorena veća od 150 t 4   Riječni čamac -motorni 4 Pomoćna plovila (ponton za radove blatnjače) 2 Obrazloženje: predlaže se dopuniti uvjetima tehničke opremljenosti za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava u dijelu uvjeta za plovnu mehanizaciju u svrhu djelotvornog i pravodobnog izvršavanja svih djelatnosti predviđene Zakonom o vodama. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika za branjeno područje 2 mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.
25 NERETVANSKI SLIV D.O.O. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA NERETVANSKI SLIV d.o.o. OPUZEN U prilogu II. Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava za branjeno područje broj 32, temeljem dosadašnjeg iskustva u izvođenju radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, predlažemo sljedeće izmjene: BAGERI, klasični do 120 kw - prijedlog izmjena = 5 kom long reach veći od 100 kw - prijedlog izmjena = 2 kom VIBRONABIJAČI pločasti vibronabijači - prijedlog izmjena = 1 PUMPE I AGREGATI, pumpe za vodu - prijedlog izmjena = 4 agregati - prijedlog izmjena = 2 KAMIONI I PRIKOLICE, veći od 100 kW - prijedlog izmjena = 3 prikolice za prijevoz strojeva - prijedlog izmjena = 1 STROJ S MLATILICOM, do 70 kW - prijedlog izmjena = 0 veće od 70kW - prijedlog izmjena = 2 STROJEVI I ALATI ZA SJEČU, motorne pile i ručni rotacijski sjekači - prijedlog izmjena = 7 Zbog specifičnost branjenog područja br.32. predlažemo da se u tablicu unesu i PLOVNI OBJEKTI: naziv potreban broj refuler 200-300 kW 1kom samohodna klapeta 100 t 1 kom plovna kosilica 10 kW 1kom motorni čamac 25 kW 1 kom splav 100 t 1kom motorni brod 96kW 1 kom Prihvaćen Primjedba se u cijelosti prihvaća
26 Karašica-Vučica d.d. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Tvrtka KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Donji Miholjac društvo sa 120-godišnjom tradicijom obavljanja poslova u vodnom gospodarstvu (neprekidno od 1896.godine) te posjeduje certifikacijsko rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava za branjeno područje 17: područje malog sliva Karašica -Vučica, osim međudržavne rijeke Drave; kao i za upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, te kao takvo i dalje kontinuirano obavlja svoju osnovnu djelatnost u vodnom gospodarstvu na području ukupne površine od oko 1.750 kvadratnih kilometara, tj. na području bivših općina Donji Miholjac, Valpovo, Našice, Orahovica i Slatina. Na predmetni prijedlog Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, s obzirom na dugogodišnje iskustvo u obavljanju predmetnih radova, dajemo slijedeći komentar koji se odnosi na Prilog II. Pravilnika - posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava, kako slijedi:: - s obzirom na to da se branjeno područje 17: područje malog sliva Karašica -Vučica, osim međudržavne rijeke Drave prostire i na brdskom području (gradovi Našice, Orahovica i Slatina; te općine Voćin, Mikleuš, Nova Bukovica, Feričanci, Čačinci, Donja Motičina i Podgorač) smatramo da se kao nužni dio tehničke opremljenosti mora propisati posjedovanje barem 1 koračajućeg bagera, a bez kojeg nije moguće obavljati predmetnu djelatnost na brdskom terenu; - nadalje, na navedenom branjenom području nalazi se rijeka Karašica koja teče kroz gradove Belišće i Valpovo te je za košnju vodenog bilja na takvom terenu (barem dva puta godišnje) nužno propisati posjedovanje i plovne kosilice. Navedeni koračajući bager i plovna kosilica nužni su dio opreme koja je potrebna da bi se na branjenom području 17: područje malog sliva Karašica -Vučica, osim međudržavne rijeke Drave, svi zahtjevani radovi izvršili korektno i u skladu sa pravilima struke. Prihvaćen Primjedba se u cijelosti prihvaća
27 Vodoprivreda Sisak d.d. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Temeljem objavljenog e-savjetovanja za donošenje Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje, predlažemo izmjene posebnih uvjeta tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava u Prilogu II, za branjeno područje br. 10: područje maloga sliva Banovina, kako slijedi: oprema vrsta opreme propisani najmanji broj prijedlog izmjene bager klasični do 120 kW 1 2 klasični veći od 120 kW 4 3 long reach veći od 100 kW 1 2 kamioni veći od 100 kW 2 3 stroj s mlatilicom veći od 70 kW 5 9 kosilice do 30 kW 8 5 veće od 30 kW 4 3 strojevi i alati za sječu motorne pile i ručni rotacijski sjekači 18 22 Obrazloženje: Branjeno područje br. 10 je vrlo zahtjevno područje s vrlo velikim površinama za održavanje i velikim brojem objekata (kanala) koji se održavaju jednom godišnje i čiji se broj iz godine u godinu samo povećava. Temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva na poslovima na branjenom području br. 10: područje maloga sliva Banovina, a koji su predmet ovog Pravilnika, dajemo slijedeća pojašnjenja: - ovim Nacrtom prijedloga smanjen je broj klasičnih bagera do 120 kW i povećan broj klasičnih bagera većih od 120 kW, u odnosu na trenutno važeći pravilnik, što smatramo da je u redu, samo predlažemo drugačiji omjer klasičnih bagera, odnosno da se broj klasičnih bagera većih od 120 kW smanji za 1 kom, a broj klasičnih bagera do 120 kW poveća za 1 kom, te da se poveća broj long reach bagera većih od 100 kW za 1 kom iz razloga što postoji veliki broj sabirnih kanala koji nisu dugo održavani, a koje će trebati izmuljiti i koje nije moguće dohvatiti klasičnim bagerima. - ovim Nacrtom prijedloga nije mijenjan broj kamiona većih od 100 kW u odnosu na trenutno važeći pravilnik, što smatramo da nije u redu te predlažemo da se broj kamiona većih od 100 kW poveća za 1 kom kako bi se uskladili zahtjevi za povećanim obimom posla. - ovim Nacrtom prijedloga bitno je povećan broj strojeva s mlatilicom te smanjen broj kosilica, u odnosu na trenutno važeći pravilnik, što smatramo da je u redu, samo predlažemo da se broj strojeva s mlatilicom većih od 70 kW još više poveća, odnosno da se poveća za 4 kom te da se broj kosilica još više smanji, odnosno da se broj kosilica do 30 kW smanji za 3 kom, a broj kosilica većih od 30 kW smanji za 1 kom iz razloga što se pokazalo da su mlatilice puno učinkovitije i rentabilnije od kosilica, jer se, primjerice, iza njih ne mora skupljati trava. - ovim Nacrtom prijedloga povećan je broj motornih pila i ručnih rotacijskih sjekača, u odnosu na trenutno važeći pravilnik, što smatramo da je u redu, samo predlažemo da se broj motornih pila i ručnih rotacijskih sjekača još više poveća, odnosno da se poveća za još 4 kom. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika za branjeno područje 10 mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.
28 Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Prijedlog Vuke d.d. za preventivnu, redovitu i izvanrednu obranu od pooplave na branjeno područje 15. je sljedeći: Ukupan broj ljudi 70, od čega 64 tehničke struke (1 VSS, 3 VŠS, 12 SSS, 10 VKK i KV, 38 NKV i PKV) i 6 ostale struke (3 DSS, 3 SSS). Broje opreme i strojeva bageri klasični do 120 kW 4 klasični veći od 120 kW 0 koračajući do 100 kW 0 long reach veći od 100 kW 1 utovarivači do 75 kW 0 veći od 75 kW 0 buldozeri do 85 kW 1 veći od 85 kW 0 kombinirani strojevi do 75 kW 0 veći od 75 kW 2 vibronabijači valjci 1 pločasti vibronabijači 2 pumpe i agregati pumpe za vodu 4 agregati 2 kamioni i prikolice do 100 kW 0 veći od 100 kW 2 prikolice za prijevoz strojeva 1 stroj s mlatilicom do 70 kW 2 veće od 75 kW 14 kosilice do 30 kW 0 (nepotrebne) veće od 30 kW 0 strojevi i alati za sječu škare za sječu (strojni priključak) 0 (nepotrebne) motorne pile i ručni rotacijski sjekači 50 NAPOMENA: Za odrađivanje A.02. programa stroj sa mlatilicom je najbitniji stroj. Dosada u svim verzijama ovih Pravilnika je bilo rubrika „mlatilica“ sa 3 različite vrste snaga (kW). Sada je u ovom prijedlogu promijenjena rubrika u „stroj sa mlatilicom“ sa 2 različite vrste snaga (kW). Vrlo je bitno da svi na isti način tumačimo navedenu rubriku jer jedan stroj (traktor) može imati više priključaka na sebi istovremeno. Vuka d.d. ima 16 traktora i 34 priključka (od kojih 3 priključka idu na bagere). Mi smo shvatili tu rubriku „stroj s mlatilicom“ na način da se treba upisati samo broj strojeva (traktora) bez obzira na broj priključaka koji mogu oni imati na sebi. Da bi se izbjegli mogući problemi, molimo da se to objasni. NADALJE; Uspoređujući branjena područja za usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda vidljivo je kako je velik nesrazmjer između pojedinih područja. Neka područja imaju sličan obujam posla prema ugovoru, a drastičnu razliku između broja ljudi i potrebne opreme. Ispod je usporedba branjenih područja 1., 2., 3., 4., 5., 10., i 15. s obzirom na obujam ugovorenog A.02. posla, potrebnih ljudi i strojeva te opreme. A) Usporedba u odnosu na sličnu vrijednost A.02. programa, a različit broj ljudi i opreme Za branjeno područje br. 15. (Vuka d.d.) Broj ljudi 53 i to: 50 tehničke struke i 3 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 4 bagera, 2 kombinirke, 4 stroja s mlatilicom i 1 kosilica. Program A.02. u novcima: 14.543.971,05 kn (bez PDV-a) Za branjeno područje br. 1. (u odnosu na BP 15 im 16 ljudi i 11 strojeva više za košnju/krčenje) Broj ljudi 69 i to: 65 tehničke struke i 4 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 4 bagera, 3 kombinirke, 3 stroja s mlatilicom i 13 kosilica. Program A.02. u novcima: 14.160.000,00 kn (bez PDV-a) Za branjeno područje br. 2. (u odnosu na BP 15 ima 23 ljudi i 11 strojeva više za košnju/krčenje) Broj ljudi 76 i to: 72 tehničke struke i 4 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 6 bagera, 3 kombinirke, 3 stroja s mlatilicom i 13 kosilica. Program A.02. u novcima: 14.639.999,67 kn (bez PDV-a) Za branjeno područje br. 10. (u odnosu na BP 15 ima 37 ljudi i 15 strojeva više za košnju/krčenje) Broj ljudi 90 i to: 83 tehničke struke i 7 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 7 bagera, 2 kombinirke, 8 strojeva s mlatilicom i 12 kosilica. Program A.02. u novcima: 15.839.999,93 kn (bez PDV-a) B) Usporedba u odnosu na sličan broj ljudi, a drastičnu razliku u odnosu na veličinu programa (kn) Za branjeno područje br. 3. (u odnosu na BP 15 sličan broj ljudi, a skoro duplo manji program) Broj ljudi 54 i to: 48 tehničke struke i 6 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 11 bagera, 4 kombinirke, 5 strojeva s mlatilicom i 4 kosilice. Program A.02. u novcima: 8.280.000,00 kn (bez PDV-a) Za branjeno područje br. 4. (u odnosu na BP 15 sličan broj ljudi, a skoro duplo manji program) Broj ljudi 60 i to: 57 tehničke struke i 3 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 4 bagera, 2 kombinirke, 2 strojeva s mlatilicom i 11 kosilica. Program A.02. u novcima: 8.320.000,00 kn (bez PDV-a) C) Usporedba u odnosu na sličnu vrijednost A.02. programa, a različit broj ljudi Za branjeno područje br. 3. (u odnosu na BP 5, 16 više ljudi) Broj ljudi 54 i to: 48 tehničke struke i 6 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 11 bagera, 4 kombinirke, 5 strojeva s mlatilicom i 4 kosilice. Program A.02. u novcima: 8.280.000,00 kn (bez PDV-a) Za branjeno područje br. 4. (u odnosu na BP 5, 22 više ljudi) Broj ljudi 60 i to: 57 tehničke struke i 3 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 4 bagera, 2 kombinirke, 2 strojeva s mlatilicom i 11 kosilica. Program A.02. u novcima: 8.320.000,00 kn (bez PDV-a) Za branjeno područje br. 5. Broj ljudi 38 i to: 36 tehničke struke i 2 ostale struke Broj opreme i strojeva – najbitnijh: 3 bagera, 2 kombinirke, 2 strojeva s mlatilicom i 8 kosilica. Program A.02. u novcima: 8.799.999,96 kn (bez PDV-a) Broj potrebnih ljudi i broj opreme i strojeva za branjeno područje 15 se također ne podudaraju. Ispod je detaljno naveden prikaz tog problema. 4 bagera = 4 radnika rukovaoca 1 buldozer = 1 radnik rukovaoca 2 kombinirana stroja = 2 radnika rukovaoca 3 vibronabijača = 3 radnika rukovaoca 5 pumpi i agregata = 5 radnika rukovaoca ? (napomena 34 pumpe za vodu je očigledna greška, treba biti 4) 2 kamiona = 2 radnika vozača 4 stroja s mlatilicom = 4 radnika rukovaoca 1 kosilica = 1 radnik rukovaoc 2 škare za sječu = 2 radnika rukovaoca 30 motornih pila i ručnih rotacijski sjekača = 15 radnika (svaki radnik ima jednu pilu i jednu krčilicu) NAPOMENA: Vibronabijači, pumpe i agregati te škare za sječu nisu stalno potrebni za obavljanje A.02. posla. Nejasno je na koji način je izvršena takva podjela strojeva/opreme s obzirom na potreban broj ljudi. 54 opreme i stroja = 39 radnika Ukupan broj ljudi za branjeno područje 15 je predložen 53 od čega je 50 tehničke struke od čega su 3 inženjera što znači da ostaje 47 radnika koji rukuju nekakvom opremom i strojevima- Budući da je predloženo 54 komada opreme i strojeva kojima može rukovati najviše 39 radnika, što bi trebalo ostalih 7 radnika raditi? Nejasno je općenito mjerilo po kojima se u ovom prijedlogu Pravilnika određivao broj ljudi i broj opreme i strojeva u odnosu na ugovoreni program. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog I i Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika, za branjeno područje 15, mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.
29 BRODSKA POSAVINA D.D. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA U Prilogu II., Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava za branjeno područje broj 2 temeljem dosadašnjeg iskustva u izvođenju radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave, predlažemo sljedeće izmjene: Prijedlog izmjena Bageri klasični do 120 kW – prijedlog izmjena = 6 kom klasično veći od 120 kW- prijedlog izmjena = 6 kom long reach veći od 100 kW – prijedlog izmjena = 2 kom Obrazloženje: Zbog opsega poslova i veličine branjenog područja 2, na kojem postoje uz glavnI recipijenta vodotoci Orljava i Biđ, zatim na bujičnim tokovima vodotok Glogovica, na osnovnim melioracijskim građevinama kanalI vrlo velikih poprečnih profila i potrebe za istovremenim radom na više lokacija, prema višegodinšenjem iskustvu rada na branjenom području zaključujemo kako je potrebno imati više raznovrsnih bagera kako bi uspješno ispunjavali predviđene radove. Uslijed velikog stupnja postojeće uređenosti vodotoka i sve veće primjene bagera dugog krana, predlažemo također povećanje broja jedinica bagera s dugim kranom (long reach) Prijedlog izmjena Buldozeri do 85 kW – prijedlog izmjena = 0 kom Veći od 85 kW- prijedlog izmjena = 3 kom Obrazloženje: Zbog specifičnosti branjenog područja 2, područja malog sliva Brodska posavina na kome imamo dva velika glavna recipijenta vodotoke Orljavu i Biđ, zatim na bujičnim tokovima vodotok Glogovica, na osnovnim melioracijskim građevinama kanale vrlo velikih poprečnih profila kao što su ILK Jelas polja, ZLK Jelas polja, ZLK Biđ polja, krak ZLK Biđ polja, kao i melioracijski kanal Biđ polja, te brojne druge vodotoke II reda i bujične tokove, na kojima se rade konstantna održavanja na način uklanjanja nanosa iz korita vodotoka i kanala. Kako se na gotovo svim spomenutim vodotocima radi o velikim količinama izmuljenja, a samim tim i potrebi razastiranja spomenutih količina i to prema traženju investitora glavninom na udaljenost od 21 – 30 m, gdje je nužno da se taj izmuljeni materijal djelomično razastre i po privatnim česticama. Kako bi se poslovi razastiranja i planiranja što više ubrzali zbog potrebe obrađivanja navedenih parcela u pojedinim dijelovima godine, nužno je primjenjivati tipove buldozera sa većom snagom od 85 kW iz razloga veće širine gurajuće daske stroja te samim tim veće i bolje učinkovitosti prilikom radova, te smanjenju trajanja samog izvođenja radova. Buldozeri manje snage nisu primjenjivi i efikasni na radovima u ovom opsegu, a primjenjujući suvremeniju i jaču mehanizaciju omogućava se uspješno ispunjenje ugovornih obveza, stoga predlažemo izmjenu. Prijedlog izmjena Kombinirani strojevi: do 75 kW – prijedlog izmjena = 0 kom Veći od 75 kW- prijedlog izmjena = 2 kom Obrazloženje: Kako je područje malog sliva Brodska posavina teritorijalno vrlo veliko područje koje se proteže zapadno od rijeke Orljave – istočno da granice sa Vukovarsko – Srijemskom županijom, te sjeverno od obronaka Dilj i Požeške gore te na jugu do rijeke Save. Obzirom da smo iskustveno u prošlosti imali nekoliko velikih i veliki broj malih obrana od poplava, a uslijed velikog prostora branjenog područja na kome su kombinirani strojevi neophodni pri odrađivanju aktivne obrane od poplave, predlažemo 2 kombinirana stroja preko 75 kW, iz razloga brže i lakše komunikacije po terenu, lakšeg rada u raskvašenom i blatnjavom terenu, zbog veličine kopajuće i utovarajuće korpe, kao i zbog pogona na sva 4 kotača. U odnosu na kombinirane strojeve manje snage, kombinirani strojevi veće snage preko 75 kW su gotovo identični u gabaritima, ali imaju znatno veće mogućnosti i radni kapacitet, stoga predlažemo navedenu izmjenu. Prijedlog izmjena Kosilice: do 30 kW – prijedlog izmjena = 0 kom Veće od 30 kW- prijedlog izmjena = 13 kom Obrazloženje: Obzirom da je branjeno područje 2 teritorijalno vrlo veliko na kome se nalazi veliki broj vodotoka i kanala koji su u sustavu uklanjanja vegetacije košnjom gdje imamo ukupno strojne košnja ravnih površine preko 1.000 ha i ukupno strojne košnja kosih površine preko 900 ha Kako bi se cijeli gore navedeni sustav mogao kvalitetno i učinkovito pokositi i održavati, potrebno je imati i određeni broj velikih i moćnih kosilica za odrađivanje ugovorenih obveza. Uslijed toga prijedlog je da se za radove košnje ovako velike količine hektara koriste kosilice veće od 30 kW koje su samim tim brže i efikasnije, imaju duži dohvat kranova, širi zahvat košenja, ali u konačnici se puno manje i kvare te je i održavanje znatno povoljnije. Većim brojem kosilica veće snage moguće je obaviti potreban posao košnje ravnih i kosih površina efikasnije i odgovoriti na tražene zadaće. Smatramo da kosilice snage manje od 30 kW ne zadovoljavaju potrebe branjenog područja i predstavljaju djelomično zastarjelu tehnologiju kojom nije moguće uspješno izvršiti potrebnu košnju. Ovom izmjenom ukupni broj kosilica ostaje kako je i naveden u pravilniku ali je predloženom izmjenom usklađen sa potrebama područja i aktualnim tehnologijama. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika za branjeno područje 2 mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.
30 Sokol d.o.o. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA (iii) u Prilogu 2 Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava predlažemo za branjeno područje broj 1: - umjesto 2 bagera klasični do 120 kW navesti 8 - umjesto 1 bagera klasični veći od 120 kW navesti 8 - umjesto 0 bagera koračajući do 100 kW navesti 1 - umjesto 1 buldozera veći od 85 kW navesti 2 - umjesto 1 kombiniranog stroja veći od 50 kW navesti 2 - umjesto 1 vibronabijači, valjci navesti 4 - umjesto 4 vibronabijači, pločasti vibronabijači navesti 8 - umjesto 5 pumpe i agregati, pumpe za vodu navesti 11 - umjesto 4 pumpe i agregati, agregati navesti 6 - umjesto 1 kamioni i prikolice veći od 100 kW navesti 13 - umjesto 1 kamioni i prikolice, prikolice za prijevoz strojeva navesti 2 - umjesto 1 mlatilice, 30-70 kW navesti 2 - umjesto 2 mlatilice, veće od 70 kW navesti 10 - umjesto 4 kosilice, 30-60 kW navesti 3 - umjesto 2 kosilice, veće od 60 kW navesti 6 - umjesto 2 strojevi i alati za sječu, škare za sječu (traktorski priključak) navesti 1 - umjesto 35 strojevi i alati za sječu, motorne pile i ručni rotacijski sjekači navesti 39 Obrazloženje: S obzirom da se radi o vrlo odgovornoj i ozbiljnoj djelatnosti, smatramo da bi društva kojima se dodjeljuju licence trebala imati na raspolaganju veći broj opreme i strojeva kako bi se osiguralo stručnije, kvalitetnije i brže obavljanje djelatnosti u svako doba, posebno kada se radi o hitnim slučajevima. S manjim brojem strojeva i opreme ne osigurava se dovoljan nivo sigurnosti koji se zahtjeva za ovakvu djelatnost, a posebno što se radi o specifičnoj opremi i strojevima. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika za branjeno područje 1 mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.
31 Odvodnja d.d. Darda PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA ODVODNJA D.D. DARDA U Prilogu II., Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava za branjeno područje broj 16., temeljem dosadašnjeg iskustva u izvođenju radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave, predlažemo sljedeće izmjene: - u rubrici koja se odnosi na bager long reach veći od 100 kW naveden je najmanji broj jedan (1) komad, a naš prijedlog je dva (2) komada - u rubrici koja se odnosi na stroj s mlatilicom do 70 kW naveden je najmanji broj jedan (1) komad, a naš prijedlog je tri (3) komada - u rubrici koja se odnosi na stroj s mlatilicom veći od 70 kW naveden je najmanji broj jedan (1) komad, a naš prijedlog je devet (9) komada - u rubrici koja se odnosi na kosilice do 30 kW naveden je najmanji broj šest (6) komada, a naš prijedlog je jedan (1) komad - u rubrici koja se odnosi na kosilice veće od 30 kW naveden je najmanji broj pet (5) komada, a naš prijedlog je jedan (1) komad. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika, za branjeno područje 16, mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.
32 BINĐO d.o.o. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA U odnosu na Prilog II za branjeno područje br. 9 dajemo sljedeće komentare i zahtjeve za razjašnjenje: - S obzirom da je u odnosu na ljudstvo u čl. 17. st. 2. propisano da "Zaposlenici više stručne spreme priznaju se kao zaposlenici niže stručne spreme, ako je to stranka tražila u svom zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta" smatramo da bi se navedeno trebalo na odgovarajući način primijeniti i u odnosu na traženu snagu strojeva i opreme obzirom da strojevi i oprema veće snage od propisane suštinski imaju bolje karakteristike, a što ujedno znači lakše i brže obavljanje poslova/pružanje usluga; - u odnosu na traženi broj bagera (klasični do 120 kW) nejasno je iz kojeg razlog i uslijed kojih okolnosti dolazi do ovakvog povećanja tražene opremljenosti, tj. povećanja broja traženih strojeva od čak 150% u usporedbi s Pravilnikom iz 2010. i iz 2014. kada se tražilo dva komada, sada se traži čak pet komada; - u odnosu na traženi broj buldozera nejasno je iz kojeg razloga dolazi do povećanja od čak 150% obzirom da su Pravilnikom koji je bio na snazi 2014. tražena ukupno 2. Također ovim Pravilnikom se uređuje postupak izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava gdje se prvenstveno obavljaju poslovi održavanja i intervencija, a ne poslovi građenja. Navedeni stroj (buldozer) se koristi većinom u poslovima građenja, a ne u prethodno navedenim poslovima, stoga je nejasan razlog/uzrok ovakvog povećanja traženog broja buldozera; - u odnosu na traženu snagu kombiniranog stroja ističe se da je na tržištu gotovo nemoguće naći i kupiti novi kombinirani stroj snage manje od 75 kW; - pojam "kosilica" je potrebno dodatno definirati (ovakav opis ostavlja prostor tumačenju da se može raditi i o vrtnim kosilicama), tj. potrebno je opisati o kakvoj vrsti kosilica se radi obzirom da se kosilica (ako govorimo o roto kosama) u ovoj vrsti poslova gotovo niti ne koristi obzirom da je to tehnologija stara preko 30 godina, a uz to korištenjem te tehnologije postavlja se pitanje zbrinjavanja pokošenog raslinja (otkos) obzirom da isti košnjom kosilicom ne ostaje samljeven već otkošen, tj. time puno veća količina biljnog materijala ostaje u vodotocima što s vremenom povećava humusni dio vodotoka te smanjuje njegovu protočnost; - također kao što je definiran "stroj s mlatilicom" potrebno je dodatno definirati i na koji način će se pogoniti tražene kosilice, jer je riječ o priključku (ukoliko se ne radi o vrtnim kosilicama); Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika, za branjeno područje 9, mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima. Nadalje, stroj s kosilicom nije definiran poput stroja s mlatilicom jer kosilice postoje kao samohodni stroj i kao priključak za stroj.
33 Vodoprivreda "Lonja-Zelina" d.d. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Prema objavljenom javnom savjetovanju za donošenje Pravilnika iznosimo prijedlog za korekciju kapaciteta strojeva i opreme iz Priloga II za branjenom područje 8. U Prilogu II pod OPREMA: kosilice veće od 30 kW naveden je najmanji broj 5 što je nedovoljno brojem i snagom. U našem Prijedlogu potrebne opreme naveli smo najmanji broj kosilica snage veće od 60 kW od 15 komada. Predloženi broj kosilica većih od 60 kW nije slučajan dobije se temeljem naših normi - standardnih kalkulacija koje glase: ravne površine 4,7 ha/sat norma broj 14.01.03.001 te kose površine 8,9 ha/sat norma broj 14.01.03.002. Na branjenom područje broj 8 ima 2500 ha za košnju, a koja se količina svake godine povećava uređenjem kanalske mreže. Za rad na branjenom području broj 8 najviše koristimo priključke za košnju kosih površina kranske kosilice dužine 8 metara, a koje iziskuju težinu traktora minimum 6500 kg i snage 120 kW. Isto tako za košnju ravnih i djelomično kosih površina koristimo mehaničke bočne kosilice čija težina iznosi 1564 kg i one iziskuju težinu traktora od 6500 kg i snage 120 kW. Za manje kranove od 6 metara i manje kosilice mogu se koristiti traktori minimalne težine od 4500 kg i snage 100 kW. Za obranu od poplave i rješavanje zaobalnih voda upravo koristimo pumpe u vlasništvu Hrvatskih voda za pogon kojih su potrebna 2 traktora jačine 90 kW. Upozorenje: iz svega navedenog vidljivo je da predložene kosilice veće od 30 (5 komada) nisu dovoljne i nisu za ništa upotrebljive. STOGA PREDLAŽEMO DA SE U PRAVILNIK NAVEDE MINIMALNI BROJ OD 15 KOSILICA SNAGE VEĆE OD 60 kW. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika, za branjeno područje 8, mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.
34 VODOPRIVREDA-ZAGORJE PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Predlažemo izmjenu Priloga II Prvalniku, za branjeno područje broj 12, pod OPREMA : kombinirani strojevi , do 75 kW – 1 i veći od 75 kW – 1 komad. Dosadašnjim iskustvom na poslovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od polava na BP 12 uočili smo da nema potrebe za većim brojem kombiniranih strojeva od 2 . Prihvaćen Primjedba se u cijelosti prihvaća
35 G.P.V.-GRAĐENJE d.o.o. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA U Prilog II. - tehnička opremljenost, za branjeno područje 25, iz stečenih iskustava na poslovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, smatramo da u potrebnu opremu treba uvrstiti i bager gusjeničar s dugom rukom (long reach) - kom 1, zbog radova na izmuljenju vodotoka velike širine. Nije prihvaćen Predlagatelj Nacrta prijedloga, propisani broj opreme iz Priloga II, smatra dostatnim, kao minimalni uvjet tehničke opremljenosti za branjeno područje broj 25.
36 Lapor d.o.o. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Prema objavljenom javnom savjetovanju za donošenje Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava, te poslova mjera redovite izvanredne obrane od poplava te održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje dajemo prijedlog za korekciju kapaciteta zaposlenika, strojeva i opreme iz Priloga I i II za branjeno područje 13 kako slijedi: U Prilogu II pod oprema: kamioni i prikolice do 100 kW navedeno je 6 kamiona, a naš prijedlog je 8 kamiona. Razlozi su sljedeći: istima se prevoze i radnici i oprema (vreče, cijevi, pijesak, agregati, pumpe) radi učinkovitije obrane od poplave, zbog veličine branjenog područja (rijeka Sava, rijeka Odra, rijeka Kupa, O.K. Odra, lateralni kanal, G.A.2. kanal, velik broj vodotoka...), te broja lokacija koje u hitnim slučajevima treba pokriti. U Prilogu II pod oprema: stroj s mlatilicom veći od 70 kW navedeno je 4 stroja, a naš je prijedlog 7 strojeva s mlatilicom. Razlozi su učinkovitija košnja na vodotocima (rijeka Sava, rijeka Odra, rijeka Kupa, O.K. Odra, lateralni kanal, G.A.2. kanal, pedesetak vodotoka), a vezano je za vrijeme košnje propisano od vašeg ministarstva, te uklanjanje invazivnih vrsta (ambrozije i sl.) višekratnim malčiranjem na velikim površinama. Nije prihvaćen Predlagatelj Nacrta prijedloga Pravilnika, propisani broj opreme iz Priloga II, smatra dostatnim, kao minimalni uvjet tehničke opremljenosti za branjeno područje broj 13
37 HIDROREGULACIJA d.d. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Obzirom da se površina našeg branjenog područja br. 7 - područje maloga sliva Česma-Glogovnica -nije promijenila, a tehnička opremljenost prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti (NN 83/2010, NN 112/2014) je do sada zadovoljavala stvarne potrebe za obavljanje djelatnosti, predlažemo izmjenu u Prilogu 2, posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba (ostanak na broju mehanizacije iz važećeg Pravilnika): Umjesto: 2 buldozera veći od 85 kW predlažemo: 1 buldozer veći od 85 kW 3 vibronabijača: valjaka predlažemo: 1 vibronabijač: valjak Prihvaćen Primjedba je prihvaćena u cijelosti
38 VODOPRIVREDA ZAGREB D.D. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Prema objavljenom javnom savjetovanju za donošenje Pravilnika iznosimo prijedlog za korekciju kapaciteta strojeva i opreme iz Priloga II za branjeno područje 14. U Prilogu II pod OPREMA: bager koračajući do 100 kW naveden je NAJMANJI BROJ: 2, što je nedovoljno obzirom na održavanje podsljemenskih brana i retencija. Smatramo da za ovu OPREMU: bager koračajući do 100 kW treba biti NAJMANJI BROJ: 3. U Prilogu II pod OPREMA: stroj s mlatilicom veći od 70 kW naveden je NAJMANJI BROJ: 4, što je nedovoljno obzirom na veličinu površina za košnju na branjenom području. Traktorskom košnjom se održava najveći dio površina (savska inundacija, pokosi gradskih vodotoka, pokosi oteretnih, lateralnih, spojnih kanala, akumulacijski i retencijski prostori….). Smatramo da za ovu OPREMU: stroj s mlatilicom veći od 70 kW treba biti NAJMANJI BROJ: 15. U Prilogu II pod OPREMA: kosilice do 30 kW naveden je NAJMANJI BROJ: 16, što je nepotrebna količina obzirom na veličinu površina koje se održavaju ovom opremom slabije snage (najviše se održava traktorskom košnjom). Smatramo da za ovu OPREMU: kosilice do 30 kW treba biti NAJMANJI BROJ: 4. U Prilogu II pod OPREMA: kosilice veće od 30 kW naveden je NAJMANJI BROJ: 12, što je nepotrebna količina obzirom na veličinu površina koje se održavaju ovom opremom nedovoljne snage (najviše se održava traktorskom košnjom). Smatramo da za ovu OPREMU: kosilice veće od 30 kW treba biti NAJMANJI BROJ: 6. U Prilogu II pod OPREMA: kamioni veći od 100 kW naveden je NAJMANJI BROJ: 6, što je nedovoljno obzirom na količinu materijala koji se mora dopremiti i otpremiti sa gradskog područja (nemogućnost privremenog deponiranja) na branjenom području. Smatramo da za ovu OPREMU: kamioni veći od 100 kW treba biti NAJMANJI BROJ: 10. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika, za branjeno područje 14, mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.
39 Vodoprivreda Karlovac d.d. PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA Traži se izmjena Priloga II. ovoga Pravilnika za branjeno područje ''broj 11'' tako da se pod vrsta opreme ''kombinirani strojevi veći od 75 kW'' promijeni najmanji broj iz ''2'' u ''1''. Razlog traženja izmjene najmanjeg broja kombiniranih strojeva proizlazi iz stečenih iskustava na obavljanju poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava na branjenom području broj 11, a gdje praksa pokazuje da se veća učinkovitost postiže klasičnim bagerima. Prihvaćen Primjedba se prihvaća u cijelosti
40 Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU Člankom 18. stavkom 4. propisano je kako rješenje za A.02 usluga na određenom branjenom području vrijedi i za obavljanje A.03. usluga. Uvjeti za A.03. su propisani PRILOGOM III.a. Uzimajući primjer za branjeno područje 15: - za A.02. usluge treba 53 ljudi i 54 opreme i strojeva (vrijednost 15 milijuna kn bez PDV-a) - za A.03. usluge treba 15 ljudi i 16 opreme i strojeva (vrijednost 10 milijuna kn bez PDV-a) To bi trebalo značiti da pravna osoba treba minimalno 68 ljudi i 70 opreme i strojeva da odradbi A.02. i A.03. na branjenom području 15. Kako je onda moguće propisati da su samo uvjeti za A.02. (53 ljudi i 54 opreme i strojeva) dovoljni i za A.02. i za A.03. programe. To objektivno nema smisla. Nije moguće sa jednim rješenjem (licencom za A.02.) dozvoliti da se istovremeno ispunjavaju i uvjeti za A.03. program i to pogotovo za određeni A.03. kao što je na branjenom području 15. (10 milijuna kn bez PDV-a). Primljeno na znanje Jedno trgovačko društvo može posjedovati oba rješenja, ali ne mora se natjecati za oba ugovora (ili više njih) ako procijeni da nije u stanju sa postojećim kapacitetima kako brojnosti i stručnosti zaposlenika tako i tehničke opremljenosti uredno izvršavati ugovorne obveze. Posjedovanje Rješenja je samo jedan od preduvjeta za sklapanje okvirnog sporazuma/ugovora. Napominjemo da se Nacrtom prijedloga propisuju minimalni uvjeti sposobnosti pravnih osoba.
41 Odvodnja d.d. Darda PRAVILNIK, POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU ODVODNJA D.D. DARDA Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama te tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju: · Za svako branjeno područje zasebno bi se trebale iskazati minimalne potrebe u pogledu broja zaposlenih sa stručnim kvalifikacijama i tehničke opremljenosti – sadašnji prijedlog posebnih uvjeta (prilog III.a) je preopćenit odnosno ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Konkretno, na branjenom području 16. – područje malog sliva Baranje osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava, uređena kanalska mreža za melioracijsku odvodnju je ukupne duljine cca 585 km. Stoga je razvidno da tehničku opremljenost treba utvrditi na temelju te činjenice. · Za branjeno područje 16. – područje malog sliva Baranje osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava minimalne potrebe u pogledu broja zaposlenih sa stručnim kvalifikacijama i tehničke opremljenosti bi trebale biti identične kao i za posebne uvjete za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava (prilog II) – uređena kanalska mreža za melioracijsku odvodnju zajedno s vodotocima I i II reda čini jedinstvenu cjelinu oborinske odvodnje svakog branjenog područja. Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga Pravilnika propisuju se minimalni uvjeti sposobnosti pravnih osoba. Napominjemo da jedno trgovačko društvo može posjedovati rješenja za više djelatnosti, ali za obavljanje pojedine djelatnosti, pa tako i za obavljanje djelatnosti održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju, izvođač se bira u postupku javne nabave te se društvo ne mora javiti na natječaj, ukoliko smatra da nema raspoloživih kapaciteta u ljudstvu i tehnici za uredno izvršavanje ugovorne obveze.
42 Sokol d.o.o. POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU, A. BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA PRILOGU 3 POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU – kako već dugi niz godina obavljamo radove na održavanju detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i suočavamo se sa teškim uvjetima i izazovima na terenu stečenim iskustvom predlažemo sljedeću brojnost i stručnost osoblja: A. BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA NAJMANJI BROJ 1. ZAPOSLENICI UKUPNO 31 1.1. ZAPOSLENICI TEHNIČKIH STRUKA 28 1.1.1. DSS ILI VSS/PSS ILI VŠS 3 1.1.2. VKV I KV 10 1.1.3. PKV I NKV 15 1.2. ZAPOSLENICI OSTALIH STRUKA 3 1.2.1. DSS ILI PSS 1 1.2.2. SSS 2 Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga pravilnika propisuje se minimalna brojnost i stručnost zaposlenika, kao uvjet za ishođenje određenog rješenja u certifikacijskom postupku, te se istim ne ograničavaju pravne osobe za proširenjem svojih kapaciteta u zaposlenicima i opremi. Napominjemo da naručitelj usluga/radova u postupku javne nabave može propisati i druge uvjete za uredno ispunjenje ugovora.
43 Sokol d.o.o. POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU, B. TEHNIČKA OPREMLJENOST S obzirom na naše dosadašnje iskustvo i zatečeno stanje na terenima i da se radi o vrlo odgovornoj i ozbiljnoj djelatnosti, smatramo da bi društva kojima se dodjeljuju licence trebala imati na raspolaganju veći broj opreme i strojeva kako bi se osiguralo stručnije, kvalitetnije i brže obavljanje djelatnosti u svako doba, posebno kada se radi o hitnim slučajevima. S manjim brojem strojeva i opreme ne osigurava se dovoljan nivo sigurnosti koji se zahtjeva za ovakvu djelatnost, a posebno što se radi o specifičnoj opremi i strojevima. Naš je prijedlog: B. TEHNIČKA OPREMLJENOST TEHNIČKA OPREMLJENOST NAJMANJI BROJ 2. STROJEVI I ALATI UKUPNO 36 2.1. KORAČAJUĆI BAGERI SNAGE DO 100 kW (za rad u težim uvjetima i na nepristupačnim terenima) 1 2.2. BAGERI VELIKOG DOHVATA SNAGE VEĆE OD 100 kW 1 2.3. KOMBINIRANI STROJEVI SNAGE VEĆE OD 50 kW (prikladni kao zamjena za klasične bagere i buldozere) 4 2.4. KOSILICA SNAGE VEĆE OD 60 kW (motorna kosilica za travu, korov i šiblje do 3 cm, te za rad na većim pokosima; sposobna za rad s većim kranovima za priključak reznog alata za košnju trave, te rad s reznim alatom za drvenasto raslinje – rotacijskim i strižnim) 6 2.5. MLATILICA SNAGE VEĆE OD 70 kW (stroj za uklanjanje i usitnjavanje trave s većim radnim alatom, te za uklanjanje korova i šiblja do 10 cm sa sposobnošću rada s većim kranom; što može biti i mlatilica priključena na bager ili traktor snage cca 100 kW ili veći.) 6 2.6. MOTORNE PILE I RUČNI ROTACIJSKI SJEKAČI SJEKAČI 17 2.7. PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ STROJEVA 1 Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga pravilnika propisuje se minimalna brojnost i stručnost zaposlenika, kao uvjet za ishođenje određenog rješenja u certifikacijskom postupku, te se istim ne ograničavaju pravne osobe za proširenjem svojih kapaciteta u zaposlenicima i opremi. Napominjemo da naručitelj usluga/radova u postupku javne nabave može propisati i druge uvjete za uredno ispunjenje ugovora.
44 Vodoinstalacija d.o.o. Zadar POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA, TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE, B. TEHNIČKA OPREMLJENOST Poštovani, Objavljeni nacrt prijedloga Pravilnika o posebnim uvjetima koji se odnosi na naše područje Broj 26-područje malog sliva Zrmanja-Zadarsko područje, smatramo da zahtjeva korekciju. Mišljenja smo da, s obzirom na broj zaposlenika u obavljanju poslova na prevenciji i obrani od poplava*, kapacitet strojeva i opreme ne odgovara. Premali je broj bagera -2 kom ( smatramo da treba 4 klasičnih bagera do 120 kw te 6 klasičnih većih od 120 kw), a preveliki broj motornih pila i ručnih rotacijskih sjekača-25 kom ( smatramo da treba biti 14 ). Nadamo se da ćete uvažiti naš prijedlog izmjena. S poštovanjem, *na dosadašnja iskustva i potrebe predmetnih radova Vodoinstalacija d.o.o. Direktor Davor Jurjević dipl.oec. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog korisnika te se Prilog II. Nacrta prijedloga Pravilnika, za branjeno područje 26, mijenja u skladu s djelomično prihvaćenim komentarima.