Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK O KATASTARSKOJ IZMJERI I TEHNIČKOJ REAMBULACIJI Uvodno napominjemo kako bi davanje komentara na ovaj nacrt Pravilnika bilo moguće kvalitetnije pripremiti da su u isto vrijeme bili objavljeni i nacrti pratećih tehničkih specifikacija, kao što je to npr. bilo kod Savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o geodetskim elaboratima. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom propisuju se način prikupljanja i obrade podataka te postupci koji se provode u okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije. Tehničkim specifikacijama za provođenje katastarske izmjere ili tehničke reambulacije se npr. propisuje izgled i sadržaj ploče kojom se označava radilište, izgled trajnih i vidljivih oznaka, izgled skice obilježavanja i dr., te je stoga sadržaj Pravilnika moguće sagledati bez obzira na sadržaj Tehničkih specifikacija.
2 ANTE ZRINUŠIĆ PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O NEKRETNINAMA, Članak 8. trebalo bi pisati (2) Područje na kojem se provodi katastarska izmjera se planom obilježavanja dijeli u grupe Prihvaćen Ispravljen članak 8. na način da se umjesto riječi “dijela” piše se riječ “dijeli”.
3 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 13. Članak 13. stavka 2. Potrebno preciznije definirati što se preuzima. Da li se to odnosi samo na koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica sa popisom katastarskih čestica koje su osnovane u katastarskom operatu na temelju pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) ili se to odnosi na sve čestice? Također se postavlja pitanje tko dostavlja podatke po česticama i u kojem formatu? Članak 13. stavka 3. Postavlja se pitanje što to znači „po potrebi“ te tko definira tu potrebu? Članak 13. stavka 8. Postavlja se pitanje da li prema navedenom izvoditelj treba bez naknade iskočavati točke za koje su ranije izrađeni i provedeni geodetski elaborati, te koliko ranije i o kojim se geodetskim elaboratima radi? Ako se radi o točkama koje su definirane u članku 13. stavka 2. ovog Nacrta Pravilnika onda je ova stavka 8. nepotrebna i treba je brisati. Članak 13. stavka 12. Ako su nositelji prava obilježili granice zemljišta kako mogu biti ne suglasni sa onim što su obilježili? Što se događa s katastarskom česticom ako nositelj prava nije suglasan s obilježenim granicama zemljišta? Prihvaćen Izmijenjen članak 13. stavak 2. na način da glasi: Koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje su osnovane u katastarskom operatu na temelju pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku, koje sadrži popis koordinata osnovanih katastarskih čestica, preuzimaju se u elaborat katastarske izmjere. Način isporuke podataka iz službenog katastarskog operata određena je ugovorom. Izmijenjen članak 13. stavak 3. na način da glasi: Ako se u tijeku provođenja katastarske izmjere utvrdi da su vidljive trajne oznake, lomnih točaka iz stavka 2. ovoga članka uništene ponovno se obilježavaju. Članak 13. stavak 8. se briše. Članak 13. stavak 12. se briše.
4 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 15. Članak 15. stavka 2. Da li navedeno znači da izvoditelj mora iskolčavati katastarski plan na terenu? Zašto se moraju obilježavati međe koje nositelj prava nije obilježio? Izvoditelj ionako preuzima obilježene granice susjednih zemljišta ili preuzima podatke iz katastarskog operata ili sa katastarskog plana. Nije prihvaćen Sukladno članku 46. i 47. Zakona sve katastarske čestice u katastarskoj izmjeri obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama osim u slučaju kada to nije moguće te se tada primjenjuje članak 15. stavak 2. ovog Pravilnika.
5 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 16. Da li je skica obilježavanja sastavni dio grafičkog dijela elaborata? Ako nije, koja je njezina svrha? Nije prihvaćen Skica obilježavanja nije sastavni dio grafičkog dijela elaborata izmjere, već služi kao pomoćna dokumentacija prilikom provođenja tehničkog nadzora i prilikom postupanja po prigovoru od strane izvoditelja.
6 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 17. Članak 17. stavka 1. Tko određuje vrstu vidljive trajne oznake? Što ako nositelj prava ne želi onu trajnu oznaku koju mu izvoditelj ponudi? Nije prihvaćen Bitno je da izgled trajnih međnih oznaka bude u skladu Tehničkim specifikacijama za provođenje katastarske izmjere ili tehničke reambulacije.
7 ANTE ZRINUŠIĆ PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 18. u (1) i (3) bi trebalo dodati riječ "službenom" tako da piše "službenom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske" Nije prihvaćen Koordinatni sustav RH je propisan Zakonom.
8 Žarko Ljubić PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 22. smatram da bi sudjelovanje i obavješčivanje susjeda u svezi načina uporabe k.č. trebalo potpuno ukinuti u svim pravilnicima , a ostaviti samo za slučajeve izmjene dodirnih granica (međa). to susjedsko sudjelovanje je vječito kamen spoticanja u elaboratima i ta susjedska "prava" se svode uglavnom na nepotpisivanje elaborata , kasnije neopravdane žalbe itd.itd. koje beskonačno odugovlače sve postupke . Konačno što ima susjed sa "odobravanjem" uporabe na mojoj k.č. ako je ta "upraba" sukladna Pravilniku i Zakonu? Nije prihvaćen Katastarska izmjera i tehnička reambulacija je postupak prikupljanja podataka određenih člankom 2. ovog Pravilnika, a utvrđivanje načina uporabe zemljišta određen je člancima 39. i 40. Zakona.
9 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 23. Treba definirati način određivanja površine katastarske čestice (iz koordinata ili kao suma dijelova uporaba). Treba definirati način zaokruživanja površine dijelova čestica (Površina izračunata iz koordinata ne mora odgovarati sumi dijelova uporabe; Površina poligona granice katastarske općine ne mora odgovarati sumi površina kastarskih čestica). Nije prihvaćen Člankom 23. stavak 1 Zakona propisano je da je osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina katastarska čestica.
10 ANTE ZRINUŠIĆ PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 23. članak bi se trebao odnositi na "površinu" umjesto na "površine" znači "Površina katastarskih čestica i površina dijelova katastarskih čestica koji se upotrebljavaju na različit način, izračunava se iz koordinata lomnih točaka međa i drugih granica i iskazuje se u kvadratnim metrima."" Nije prihvaćen Odnosi se na sve čestice.
11 ANTE ZRINUŠIĆ PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 25. u (1) bi se trebalo dodati riječ "jedinstveni" tako da tekst glasi: (1) U okviru katastarske izmjere, katastarskoj čestici odrediti će se jedinstveni broj Nije prihvaćen Nepotrebno navoditi jedinstveni broj jer se brojevi katastarskih čestica unutar katastarske općine ne ponavljaju.
12 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA, Članak 26. Članak 26. stavka 1. Postavlje se pitanje koji su to „drugi“ podaci o zgradama za potrebe registra zgrada? Članak 26. stavka 2. Potrebno je napomenuti da se kućni broj broj prikuplja samo za zgrade za koje se određuje kućni broj. Prema predloženoj formulaciji ispada da se za sve zgrade iskazuje tlocrtni prikaz zgrade, podatak o načinu uporabe i kućni broj. Djelomično prihvaćen Druge podatke iz registra zgrada propisuje se Pravilnikom o zgradama. Izmijenjen članak 26. stavak 2. na način da glasi: Položaj i oblik zgrade iskazuje se tlocrtnim prikazom zgrade.
13 ANTE ZRINUŠIĆ PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA, Članak 26. u (2) i (3) bi trebalo maknuti "i" i zamijeniti ga "," odnosno "te". Tekst treba glasiti "(2) Položaj i oblik zgrade iskazuje se tlocrtnim prikazom zgrade, podatkom o načinu uporabe zgrade te kućnim brojevima." (3) Tlocrtni prikaz zgrade, način uporabe zgrade te kućni broj iskazuju se u skladu s pravilnikom koji propisuje sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina." Moje mišljenje je ukoliko zgrada nema tri osnovna podatka ne bi se trebala niti evidentirati. Djelomično prihvaćen Izmijenjen članak 26. stavak 2. na način da glasi: Položaj i oblik zgrade iskazuje se tlocrtnim prikazom zgrade. Izmijenjen članak 26. stavak 3. na način da glasi: Tlocrtni prikaz zgrade, način uporabe zgrade i kućni broj iskazuju se u skladu s pravilnikom koji propisuje sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina.
14 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O NOSITELJIMA PRAVA NA KATASTARSKIM ČESTICAMA, Članak 30. Članak 30. stavka 3. Postavlja se pitanje koji je to pravilnik kojim se propisuje sadržaj i oblik katastarskog operata? Članak 30. stavka 4. Postavlja se pitanje koji su to posebni propisi sukladno kojima se prikupljaju podaci za identificiranje osobe? Nije prihvaćen Sadržaj i oblik katastarskog operata je propisuje se pravilnikom iz članka 62. stavka 2. Zakona. Identificiranje osobe sukladno posebnim propisima iz članka 30. odnose se na važeće zakonske i podzakonske propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
15 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GRAFIČKI DIO ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE, Članak 36. Članak 36. stavka 2. Postavlja se pitanje tko i po kojim uvjetima određuje potrebu za analognim primjerkom detaljnih listova? Prihvaćen Izmijenjen članak 36. stavak 2. na način da glasi: Detaljni listovi katastarskog plana ispisuju se u analognom obliku u jednom primjerku, u mjerilu 1:500 i/ili 1:1000 te u drugom odgovarajućem mjerilu na kvalitetnom crtačem papiru.
16 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GRAFIČKI DIO ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE, Članak 39. Članak 39. stavka 1. Postavlja se pitanje treba li skica izmjere sadržavati podatke o načinu stabilizacije lomnih točaka međa te da li se točke geodetske osnove prikazuju na skici izmjere? Članak 39. stavka 2. Postavlja se pitanje treba li dopustiti mogućnost sitnijih mjerila u dogovoru sa nadležnim uredom za katastar i tehničkim nadzorom (npr. za velika šumska područja)? Prihvaćen Izmijenjen članak 39. stavak 1. na način da glasi: Skice izmjere izrađuju se iz digitalnog ortofoto plana u mjerilu pogodnom za prikazivanje međa i drugih granica katastarskih čestica, brojeva katastarskih čestica, zgrada, oznaka načina uporabe zgrada, granica načina uporabe katastarskih čestica, oznaka načina uporabe katastarskih čestica, podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama (indikacijama), granica adresa katastarskih čestica, imena ulica, trgova, ostalog nazivlja, kućnih brojeva, oznaka stabilizacije lomnih točaka međa, točaka geodetske osnove, kontrolnih terenskih mjerenja, te oznake međa i drugih granica katastarskih čestica iz članka 17. stavak 2. ovog Pravilnika. Izmijenjen članak 39. stavak 2. na način da glasi: Mjerilo skice izmjere ne može biti sitnije od 1:500 za zemljište unutar granica građevinskog područja i za građevinsko zemljište izvan granica tog područja. Za ostala zemljišta mjerilo skice izmjere izrađuje se u mjerilu 1:1000 i sitnije uz prethodnu potvrdu osoba koje provode tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere i odobrenje katastarskog ureda.
17 ANTE ZRINUŠIĆ GRAFIČKI DIO ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE, Članak 40. u (2) bi trebalo dodati riječ "sporne" tako da tekst glasi: "(2) Do rješenja spora o tijeku međe, lomne točke sporne granice između katastarskih čestica se izračunavaju (srednja točka iz različito pokazanih točaka na terenu), a izračunate točke služe za prikazivanje sporne granice katastarskih čestica na katastarskom planu i obračun površina." Nije prihvaćen Članak se odnosi na sporne međe i nije potrebno ponavljati.
18 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PISANI DIO ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE, Članak 48. Članak 48. stavka 2. Prema navedenom u popisnom listu ne prikazuje se podatak o identifikaciji a po našem mišljenju bi trebao. Nije prihvaćen Podatci o K i Z identifikaciji sastavni su dio elaborata katastarske izmjere sukladno članku 46. ovog Pravilnika i nisu nužni u Popisnom listu
19 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREDOČAVANJE PODATAKA O NEKRETNINAMA, Članak 53. Članak 53. stavka 2. Postavlja se pitanje koji su to akti i koji su to posebni propisi? Da li su to akti iz članka 28. stavka 2. ovog Nacrta Pravilnika ili neki drugi, te gdje se evidentiraju ti akti (na izvješću o zgradi ili …?)? Prihvaćen Izmijenjen članak 53. stavak 2. na način da glasi: Nositelji prava na predočavanju elaborata mogu priložiti akte nadležnog tijela iz članka 28. stavak 2. ovoga Pravilnika
20 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREDOČAVANJE PODATAKA O NEKRETNINAMA, Članak 55. Članak 55. stavka 2. Postavlja se pitanje tko određuje potrebu obavljanja terenskog očevida te tko snosi troškove terenskog očevida? Ako nositelj prava nije bio na obilježavanju zašto izvoditelj mora na predočavanju obavljati terenski očevid? Što ako je nositelj prava bio na obilježavanju, i obilježio među, ali se do predočavanja predomislio po pitanju tijeka međe? Članak 55. stavka 4. i 6. Postavlja se pitanje što ako su susjedi već obilježili svoje međe? Ako su bili na obilježavanju i potpisali zapisnik obilježavanja, zar oni opet trebaju dolaziti na trenski očevid? Nije prihvaćen Člankom 50. Zakona propisano je da je izvoditelj dužan, kada nositelj prava nije suglasan s predočenim podacima, po potrebi obaviti terenski očevid. Potrebu određuje izvoditelj, a u cilju poboljšanja podataka elaborata katastarske izmjere u okviru ugovorne obaveze.
21 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREDOČAVANJE PODATAKA O NEKRETNINAMA, Članak 57. Postavlja se pitanje je li potrebno voditi i predavati Popis tehničkih ispravaka? Nije prihvaćen Nije potrebno voditi popis tehničkih ispravaka u okviru aktivnosti predočavanja elaborata katastarske izmjere.
22 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE NADZOR, Članak 62. Članak 62. stavka 1. U tekstu nedostaje riječ "dijelovi": Ako se provedbom tehničkog nadzora utvrdi da se pojedini DIJELOVI katastarske izmjere ne obavljaju ..... Prihvaćen Izmijenjen članak 62. stavak 1. na način da glasi: Ako se provedbom tehničkog nadzora utvrdi da se pojedine radnje u postupku katastarske izmjere ne obavljaju sukladno ovom Pravilniku i ugovornim obvezama, tehnički nadzor dužan je u okviru izvješća pravovremeno upozoriti na utvrđene nepravilnosti izvoditelja, Središnji ured i katastarski ured te predložiti način i rok za njihovo otklanjanje.