Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Uvodne odredbe, Članak 1. U stavku 2. točka 1., nejasno pozivanje na stavak 6 ovog Pravilnika? Ako se misli na članak 6. ovog Pravilnika, isti obuhvaća sve osobe iz čl. 120. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima koje su po zakonu dužne osigurati potencijalnim korisnicima mirovina dostupnost svih relevantnih dokumenata i podataka, što ne bi bilo moguće ako bi davanje dodatnih informacija ili pružanje savjeta u odnosu na mirovinske programe bilo isključeno kao što se predlaže ovom točkom. Predlaže se u stavku 2. točka 1. brisati dio rečenice koji glasi: "bez davanja dodatnih informacija u odnosu na sadržaj tog materija ili naknadno pružanje savjeta u odnosu na mirovinske programe korisnicima i potencijalnim korisnicima mirovina", kako bi odredba bila u skladu sa člankom 123. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društivma i poslovnom praksom. Djelomično prihvaćen Djelomično uvaženo, preformulirano na sljedeći način: 1. dostava odnosno ponuda brošura ili sličnog informativnog odnosno promidžbenog materijala Društva, kao i ostalih relevantnih dokumenata i podataka, što uključuje i dokumente iz stavka 2. članka 6. ovoga Pravilnika, koje Društvo osobama koje nude mirovinske programe stavi na raspolaganje bez naknadnog pružanja savjeta o odabiru konkretnog mirovinskog programa korisnicima i potencijalnim korisnicima mirovina
2 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe ovlaštene za ponudu mirovinskih programa, Članak 3. Predlaže se izmijeniti stavak 5. da glasi: "(5) Ako osoba koja obavlja poslove ponude mirovinskog programa ujedno obavlja poslove ponude mirovinskih programa za mirovinsko društvo sukladno zakonu kojim su uređeni dobrovoljni odnosno obvezni mirovinski fondovi, ta je osoba dužna o tome prethodno obavijestiti potencijalnog korisnika mirovine kako bi mogla učinkovito upravljati sukobima interesa koji proizlaze iz obavljanja tih poslova. " Nije prihvaćen Ne prihvaća se
3 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe ovlaštene za ponudu mirovinskih programa, Članak 3. Nije jasno zbog čega je važan uvjet iz stavka 1. točke 1. o stečaju potrošača za osobu koja nudi proizvode druge pravne osobe i gdje je u čl. 2. st. 4 definirano da: „…Društvo u potpunosti odgovara za poslove koje je povjerilo pravnoj ili fizičkoj osobi…“, a što je i bitni sastojak ugovora. Ako je predmetno važno regulirati radi poslovnog integriteta osobe koje nudi mirovinske programe, na poslovni integritet jednako utječu i prekršajni postupci ili civilne tužbe, ali to se ne traži ovim Pravilnikom. Pretpostavka je da je utvrđivanje navedene činjenice važno kod investicijskih i sličnih fondova, no u ovom slučaju radi se o suvišnom gomilanju uvjeta. Također upitna je osnovanost uvjeta za rehabilitiranu osobu. Nije prihvaćen Radi usporedivosti uvjeta za fizičku i pravnu osobu.
4 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Način poslovanja osoba ovlaštenih za ponudu mirovinskih programa, Članak 4. Predlaže se izmijeniti stavak 3. budući da nije potrebno da te osobe čuvaju duple dokumente, obzirom da ih prosljeđuju Društvu te je dovoljno je da vode evidenciju o proslijeđenim zahtjevima (uzimajući u obzir ekološke čimbenike – očuvanje šuma), Nema odgovora
5 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Način poslovanja osoba ovlaštenih za ponudu mirovinskih programa, Članak 4. U stavku 2., predlaže se brisanje riječi "promidžba". Promidžba Društva nije predmet pravilnika o ponudi već je isto definirano posebnim pravilnikom. Nema odgovora
6 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Ponuda mirovinskih programa, Članak 6. Vezano uz stavak 3., dokument o informacijama sadržanima u stavku 2., sadržajno gotovo u potpunosti odgovara Pravilima koja su potencijalnom korisniku mirovine dostupne putem prodajnog zastupnika, mirovinskog osiguravajućeg društva i interneta. Ako se traži još jedan dodatni dokument koji se treba predočiti potencijalnom korisniku mirovine dolazimo do multipliciranja dokumenata s istim podacima čime se zbunjuje potencijalnog korisnika mirovine i odvraća od sklapanja ugovora zbog previše formulara i komplicirane procedure. Razmisliti koliko je nužno dodatno opterećivati korisnika s novim dokumentima na kojima ne saznaje ništa novog. Podredno, ako korisnik potpisuje ugovor o mirovni više nije podnositelj zahtjeva već ugovorna stranka (korisnik mirovine). Predlaže se brisanje stavka 3. Prihvaćen Namjera je bila propisati info dokument koji bi na jednostavniji i skraćen način potencijalnom korisniku mirovine približiti mirovinski program.
7 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Ponuda mirovinskih programa, Članak 6. Predlaže se u cijelom članku, ispred riječi "korisnika" dodati riječ "potencijalnog", obzirom da se kod ponude mirovinskih programa radi isključivo o potencijalnim korisnicima mirovine. Prihvaćen Prihvaćeno
8 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Stupanje na snagu, Članak 8. Predlaže se ostaviti rok za usklađivanje s ovim Pravilnikom od 6 mjeseci. Nema odgovora