Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 KPMG Croatia d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT, Članak 11. S obzirom na sve veći broj događaja koji su organizirani u RH, a na kojima nastupaju strani izvođači i uzimajući u obzir utjecaj ovog vida aktivnosti na turizam i gospodarstvo RH općenito, smatramo kako je dodatno potrebno regulirati institut naknada za nastup stranih izvođača. Člankom 31. stavkom 10. Zakona o porezu na dobit propisano je kako se porez po odbitku po stopi od 15% plaća na naknade za nastupe stranih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada se naknada plaća prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu izvođača. Zakon o porezu na dobit ne propisuju što sve podrazumijeva pojam „naknada za nastup“ te je stoga potrebno ovaj pojam dodatno razjasniti podzakonskim propisom. Naime, u praksi se organizatorima zaračunavaju različite naknade koje su povezane s nastupom izvođača. Točnije, naknade se često sastoje od raznih segmenata, za koje prema gore navedenoj odredbi Zakona o porezu na dobit nije jasno je li ista u dosegu članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit i stoga oporeziva porezom po odbitku ili ne. Prema praktičnim iskustvima, organizatori su uz samu naknadu za nastup izvođaču dužni, između ostalog, podmiriti i: — Naknadu za produkciju (npr. rasvjeta, razglas, prijevoz opreme, i sl) Naknada za produkciju može biti zaračunata od društava koja su specijalizirana za pružanje takvih usluga, a ponekad, posebice kod većih izvođača, se usluge produkcije i sama naknada zaračunava od istog društva koje zaračunava i naknadu za nastup izvođača. Omjer troška produkcije u odnosu na naknadu izvođaču varira od nastupa do nastupa no u prosjeku iznosi 40%:60% u korist izvođača do 50%:50% — Naknadu za ugovaranje nastupa (tzv. booking fee) — Naknadu za promociju (izvođač promovira događaj na društvenim mrežama i drugim kanalima) — Naknadu za putne troškove i sl. Prema dostupnim podacima sljedeće zemlje članice EU već u lokalnom propisu ne predviđaju oporezivanje porezom po odbitku naknade produkcije i promocije: Austrija, Danska, Irska, Nizozemska i Francuska. U Sloveniji se porezom po odbitku oporezuje naknada za nastup izvođača dok se naknada za produkciju ne oporezuje. Prijedlog za dopunu Pravilnika: U odnosu na navedeno, smatramo kako je potrebno sljedeće: — Jasno odrediti što podrazumijeva „naknada za nastup izvođača“ - je li to isključivo naknada za nastup, dok se ostale naknade (npr. produkcija i promocija) ne smatraju dijelom naknade za nastup; — U odnosu na objašnjenje što se smatra naknadom za nastup izvođača propisati potpuno ili parcijalno oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku za naknadu produkcije i promocije; — Ukoliko izvođač ima dvostruku ulogu, izvođač i producent, prema svim okolnostima utvrditi koja je uloga prevladavajuća. Nije prihvaćen Tijekom 2018. godine izvršene se izmjene Zakona o porezu na dobit s ciljem administrativnog pojednostavljenja prilikom utvrđivanja poreznih obveza i obveznih doprinosa prilikom nastupa inozemnih izvođača u Republici Hrvatskoj, u slučaju kada se naknade ugovaraju s inozemnom osobom koja nije fizička. Međutim, izborom porezne stope od 15% koja se plaća po odbitku došlo je i do značajnog poreznog rasterećenja i potpunog oslobođenja od obračuna i uplate obveznih doprinosa za nastupe inozemnih izvođača, stoga daljnje snižavanje porezne stope, posrednim umanjenjem porezne osnovice nije prihvatljivo.