Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI​, Članak 2. Smatramo da odredbe temeljem kojih se rješenje o predujmu poreza donosi samo za prvu godinu poslovanja obrtnika, a što je propisano izmjenama Zakona o porezu na dohodak, nije dobro rješenje jer će dodatno administrativno opteretiti obrtnike. Oni koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, u pravilu su najmanji obrtnici koji će sada morati dodatno voditi računa i sami obračunavati svoje porezne obveze, što zahtijeva znanje i vrijeme za to, ili trošak usluge osobe koja će to raditi za njih. Nije prihvaćen S ciljem administrativnog rasterećenja porezni obveznici koji počinju obavljati samostalnu djelatnost koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu početkom obavljanja djelatnosti plaćati će svoje obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema rješenju Porezne uprave, a u ovisnosti kojom dinamikom se mijenja poslovanje obveznika, moći će sami izračunati koliki će za buduće razdoblje biti predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. Time će se omogućiti kontrola poslovanja i uplata obveza poreza na dohodak u obliku predujma u svakom trenutku jer neće morati čekati rješenje kako bi počeo izvršavati svoje obveze, već će ih sam moći izračunati i pravovremeno platiti.
2 HOK PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI​, Članak 3. Izmijenjeni način utvrđivanja razdoblja za koje postoji porezna obveza je nepovoljniji za obveznike jer je brisano da se broj mjeseci računa „u korist poreznog obveznika“, a uz to je vrlo teško shvatljivo na koji se način po novom računa broj mjeseci jer se govori o „punom mjesecu“ koji nije definiran, a na to se još dodaje 1 mjesec. Predlažemo da se ovaj način računanja mjeseci detaljnije objasni tako da svima bude shvatljivo što se smatra „punim mjesecom“ te kada se taj broj uvećava za još jedan mjesec. Naime, u odredbi se navodi da se uvećava za posljednji mjesec i to „bez obzira na broj dana obavljanja djelatnosti u tom mjesecu, što može navesti na zaključak da se npr. i u slučaju ako je djelatnost obavljana od 1. travnja do 31. kolovoza računa ukupno 6 mjeseci iako se zapravo radi o „punih“ 5 mjeseci. Prihvaćen Prihvaćen
3 HOK PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI​, Članak 4. U ovom se članku propisuje da se iznos poreza i prireza utvrđuje temeljem izvješća, osim za početnu godinu poslovanja, pa skrećemo pozornost još jednom da će to za najmanje obrtnike biti dodatno administrativno i financijsko opterećenje te se time neće olakšati niti posao Porezne uprave. U stavku 8. predlažemo propisati da je obveznik dužan razliku poreza uplatiti u roku 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi, kako bi rokovi iz ovog članka bili usklađeni s rokom propisanim člankom 6. Pravilnika. Prihvaćen Prihvaćen
4 HOK PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI​, Članak 7. Obrazac PO-SD propisuje daleko više podataka od važećeg obrasca. I to za obrtnike koji su obveznici plaćanja paušalnog poreza znači dodatno administriranje u kojem je upitno koliko će se moći snaći, bez dodatne stručne pomoći. Posebno se to odnosi na unos podataka o paušalnom dohotku i zatim o obračunu obveze paušalnog poreza. Predlažemo da se, vodeći računa da se kod paušala doista radi o najmanjim poreznim obveznicima, koji često sami vode svoje porezne knjige i evidencije, obrazac kreira na način da u njemu budu navedeni propisani porezni razredi definiranim primicima te odgovarajući iznos dohotka i pripadajućeg poreza, kako bi se obveznicima omogućilo da jednostavnije popune obrazac. Ako to nije moguće, obrazac bi trebao sadržavati uputu s podacima po poreznim razredima i objašnjenje kako izračunati obvezu poreza, osobito za razmjerni dio godine. Nepotreban je podatak o broju zaposlenih (Porezna uprava raspolaže tim podatkom), u slučaju promjene prebivališta, na koji način obrtnik može popuniti podatak o prirezu? – isto je potrebno definirati Pravilnikom. Vezano za obrasce koji se podnose za zajednički obrt, smatramo da obveza podnošenje dvije vrste obrazaca posebno komplicira situaciju za ortake jer je predloženo rješenje po kojem se obrazac PO-SD djelomično popunjava, a onda uz njega još svaki ortak ima obvezu dostaviti PO-SD-S obrazac. Stoga predlažemo obvezu pojednostavniti tako da samostalni obrt podnosi PO-SD obrazac a ortaci u zajedničkom obrtu zajednički podnose drugačiji, ali samo jedan obrazac. Smatramo da je uvođenje obrasca PO-SD-S dobro rješenje, ali da ga treba prilagoditi na način da njegovim podnošenjem svakako budu završene sve obveze podnositelja. Ujedno podsjećamo na naš višekratni zahtjeva da se osigura plaćanje paušalnog poreza na dohodak za ortake prema ostvarenom udjelu, a ne kao do sada na sveukupan primitak. Djelomično prihvaćen Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu zbog pojednostavljenja sustava i administrativnog rasterećenja obveznika neće se izdavati rješenja o obvezi poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Kako će si obveznici sami izračunavati obvezu predujma za buduće razdoblje novim obrascima PO-SD i PO-SD-S u slučaju obavljanja zajedničke djelatnosti omogućit će se transparentniji obrazac kako bi mogli izračunati točnu obvezu prema podacima o primicima i iznosima ukupno uplaćenih predujmova tijekom poreznog razdoblja. Godišnji paušalni dohodak propisan je Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti u pet poreznih razreda. Za fizičke osobe koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu od zajedničke djelatnosti izdavati će se rješenje i podnosit će PO-SD-Z za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti i PO-SD svaka osoba koja obavlja samostalnu djelatnosti pojedinačno i/ili u zajedničkoj djelatnosti za svoj udio u djelatnosti.
5 Vesna Varšava PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI​, Članak 7. Vezano za sadržaj PO-SD obrasca smatram da je: 1. suvišan podatak => broj zaposlenih u razdoblju obavljanja djelatnosti , ako obveznik ima zaposlenike PU raspolaže podacima obzirom se predaje JOPPD obrazac 2. Godišnji paušalni dohodak se 2x upisuje - nepotrebno, dovoljno je pod IV.1.2 3. Na koji način će obveznik koji je mijenjao prebivalište tokom godine upisati iznos prireza i postotak pod IV. 1.4 - potrebno je definirati Prihvaćen Prihvaćen
6 HOK PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI​, Članak 8. Nastavno na prijedlog vezan uz obrazac PO-SD iz članka 7. Pravilnika, predlažemo da se člankom 8. propiše obrazac za zajedničke obrte, koji će zajednički imati obvezu podnijeti ortaci u tom obrtu, ali bez obveze podnošenje dva obrasca. U obrascu za zajednički obrt treba predvidjeti sve opće podatke koje sadrži PO-SD obrazac za zajednički obrt, s time da se u nastavku popunjavaju podaci o udjelu svakog ortaka. I kod ovog obrasca trebali bi biti navedeni porezni razredi, odnosno barem uputa koji su porezni razredi propisani i kako se izračunava obveza za svakog od ortaka. Ovdje posebno napominjemo problem uočen u dosadašnjoj praksi zaduživanja porezom na dohodak u paušalnom iznosu za zajedničke obrte, jer se događalo da oba ortaka budu zadužena punim iznosom poreza u paušalnom iznosu, kao da se radi o dva samostalna obrta i porezna obveznika. Porezna uprava na te se primjedbe očitovala na način da su zakonske odredbe jasne i propisuju dijeljenje dohotka na supoduzetnike prema njihovom ugovoru, temeljem čega se dijeli i obveza paušalnog poreza, pa molimo da se i nadalje provjerava dosljedna primjena zakonskih odredbi u praksi. Djelomično prihvaćen Fizičke osobe koje dohodak od samostalnih djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu u roku 15 dana po isteku kalendarske godine podnose obrazac PO-SD. Pod rednim brojem III. u PO-SD obrascu unosi se podatak o ukupno ostvarenim primicima temeljem kojih se utvrđuje dohodovni razred. Za fizičke osobe koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu od zajedničke djelatnosti izdavati će se rješenje i podnosit će PO-SD-Z za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti i PO-SD svaka osoba koja obavlja samostalnu djelatnosti pojedinačno i/ili u zajedničkoj djelatnosti za svoj udio u djelatnosti.
7 HOK PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI​, Članak 12. Predlažemo da se novi Pravilnik donese i usvoji te objavi do kraja ove godine, kako bi stupio na snagu od 1. siječnja 2020. godine, tj. istovremeno s izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Nije prihvaćen Pravilnikom o porezu na dohodak dodatno je pojašnjena primjena odredbi iz Zakona o porezu na dohodak. Stoga, Pravilnik o porezu na dohodak ne može stupiti na snagu prije stupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak, već stupa na snagu nakon što je na snagu stupio Zakon o porezu na dohodak.