Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima Prijedlog Pravilnika ne definira na jasan način obveze i način postupanja krajnjih korisnika - pravnih i fizičkih osoba-obrtnika - s otpadnim baterijama i akumulatorima. U pravilniku je potrebno jasnije definirati odredbe vezane uz nositelje troškova preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora od krajnjih korisnika. Nadalje, prijedlog Pravilnika sadrži glavu naziva 'Sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojima upravlja Fond'. Iako je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom predviđeno više mogućnosti uspostave sustava (organizacija, samostalno), ovim zakonskim prijedlogom isto nije obuhvaćeno. Predlažemo da se u Pravilnik svakao ugrade i odredbe iz zakona o mogućnosti uspostave sustava ili putem organizacije ili samostalno. Prihvaćen Odredbe uređene (članci 16., 17. i 18.)
2 HGK PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima Ovakvim zakonskim prijedlogom detaljno i jasno su razrađeni svi postupci registriranja gospodarskih subjekata (svakog proizvođača i prodavatelja baterije ili akumulatora te osobe koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom koja uključuje gospodarenje otpadnim baterijama ili akumulatorima i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem), međutim ne daju se jednoznačne obveze i način postupanja s aspekta krajnjeg korisnika baterija i akumulatora. S obzirom da prema članku 8. stavak 3. proizvođač i prodavatelj koji stavlja na tržište baterije i akumulatore ne smije prilikom prodaje nove prijenosne baterije ili akumulatora krajnjem korisniku zasebno prikazati troškove sakupljanja, postupanja s otpadnim baterijama i akumulatorima i procesa recikliranja otpadnih baterija i akumulatora, može se očekivati da će zasigurno proizvođači i prodavatelji ove troškove ugraditi u tržišnu cijenu novih proizvoda. S druge strane uzimajući u obzir istaknute i obrazložene nejasnoće u predloženom tekstu Pravilnika, krajnji korisnik može samo očekivati da će ovakav sustav gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima u odnosu na dosadašnju predaju otpadnih baterija i akumulatora ovlaštenom skupljaču bez naknade, donijeti nove troškove. Također, ocjenjuje se nelogičnim da krajnji korisnik organizira vlastiti prijevoz otpadnih baterija i akumulatora proizvođaču jer za to niti nema/niti bi trebao imati uvjete. S obzirom da je stavkom 3. članka 21. propisano od koga sve je ovlašteni sakupljač dužan preuzeti otpadne baterije i akumulatore bez naplate, ocjenjuje se da krajnjem korisniku preostaje jedino predaja otpadnih baterija i akumulatora ovlaštenom skupljaču uz naplatu. Iz navedenog je razvidno da postojeći tekst Prijedloga Pravilnika o otpadnim baterijama i akumulatorima s aspekta krajnjih korisnika (posjednika iz gospodarstva) zahtijeva daljnju doradu jer: • nije jasno kome i pod kojim uvjetima bi trebali predavati naše otpadne baterije i akumulatore; • ostaje otvoreno pitanje tko je nositelj troška preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora od krajnjih korisnika; • nije jasno može li krajnji korisnik predati otpadne baterije i akumulatore bilo kojem prodavatelju ili isključivo onom od kojeg je kupio (poznata je situacija da prodavatelji danas jesu, a sutra ih nema); • nije jasno na koji način je zamišljena predaja otpadnih baterija i akumulatora proizvođaču i prodavatelju od strane krajnjih korisnika (krajnji korisnici u sustavu gospodarenja otpadom nisu predviđeni biti prijevoznici otpada). Zalažemo se za Pravilnik koji će omogućiti da kao i do sada imamo pravo poziva za predaju odvojeno skupljenih otpadnih baterija i akumulatora na lokaciji krajnjeg korisnika baterija i akumulatora, bez naknade. Ocjenjujemo da je Pravilnik potrebno ozbiljno doraditi kako bi se sustav gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima odvija na način propisan Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i te sukladno Direktivi 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ. Djelomično prihvaćen Odredbe Pravilnika su u velikoj mjeri dorađene.
3 Ivan Čuljak PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi ovaj Pravilnik. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i cilj gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora, obveze vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, zahtjeve u pogledu baterija i akumulatora koje su proizvod, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, način i uvijete označavanja baterija i akumulatora i ambalaže, vrste proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada i način obveznog postupanja proizvođača proizvoda i posjednika otpada. Članak 2. (1) Ovaj Pravilnik je u skladu s odredbama Direktive 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (SL L 266, 26. 9. 2006.), koja je zadnji put izmijenjena Direktivom 2013/56/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni o izmjeni Direktive 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima s obzirom na stavljanje na tržište prijenosnih baterija i akumulatora koji sadržavaju kadmij namijenjenih za korištenje u bežičnim električnim alatima te gumbastih ćelija s niskim sadržajem žive te o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/603/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 329, 10.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/66/EZ) (2) Ovaj Pravilnik je u skladu i sa sljedećim aktima Europske komisije izdanima u svezi provedbe Direktive 2006/66/EZ: 1. Odlukom Komisije 2008/763/EZ od 29. rujna 2008. kojom se uspostavlja, sukladno Direktivi 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, opća metodologija za izračun godišnje prodaje prijenosnih baterija i akumulatora krajnjim korisnicima (SL L 262, 1. 10. 2008.), (u daljnjem tekstu: Odluka 2008/763/EZ). 2. Odlukom Komisije 2009/851/EZ od 25. studenog 2009. kojom se uređuje upitnik kojim države članice izvještavaju o provedbi Direktive 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (SL L 312, 27. 11. 2009.), (u daljnjem tekstu: Odluka 2009/851/EZ). 3. Uredbom Komisije (EU-a) br. 1103/2010 od 29. studenog 2010. kojom se utvrđuju, sukladno Direktivi 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, pravila u pogledu označavanja kapaciteta prijenosnih sekundarnih (punjivih) i automobilskih baterija i akumulatora (SL L 313, 30. 11. 2010.), (u daljnjem tekstu: Uredba 1103/2010/EU). 4. Uredbom Komisije (EU-a) br. 493/2012 od 11. lipnja 2012. kojom se, sukladno Direktivi 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća utvrđuju detaljna pravila za izračun efikasnosti recikliranja u procesu recikliranja otpadnih baterija i akumulatora (SL L 151, 12. 6. 2012.), (u daljnjem tekst: Uredba 493/2012/EU). (3) Ovaj Pravilnik se objavljuje uz poštivanje postupka obavješćivanja u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL L 204, 21.7.1998., sa svim izmjenama). Članak 3. Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na sve vrste baterija i akumulatora, neovisno o njihovom obliku, zapremini, masi, sastavu ili načinu uporabe, osim baterija i akumulatora koje se koriste u: - opremi namijenjenoj zaštiti bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske, oružju, municiji ratnom materijalu, osim u proizvodima koji nisu namijenjeni specifično za vojnu namjenu - u opremi namijenjenoj za upućivanje u svemir. Pojmovi Članak 4. Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. „Agencija“ je Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija); 2. „baterija“ ili „akumulator“ je svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije i koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija/članaka (koji se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih članaka (koji se mogu puniti); 3. „baterijski sklop“ je bilo koji niz baterija ili akumulatora koje su međusobno povezane i/ili obuhvaćene zajedničkim vanjskim kućištem na način da tvore cjelovitu jedinicu koja nije namijenjena da ju krajnji korisnik razdvaja ili otvara; koju krajnji korisnik ne treba razdvajati ili otvarati; 4. „bežični električni alat“ je svaki ručni uređaj koji se napaja baterijom ili akumulatorom i koji je namijenjen održavanju, gradnji ili vrtlarstvu; 5. „Fond“ je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; 6. „gospodarski subjekt“ je svaki proizvođač i prodavatelj baterija ili akumulatora te osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom koja uključuje gospodarenje otpadnim baterijama ili akumulatorima i ovlaštena osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem; 7. „gumbasta baterija“ (ćelija) je svaka mala okrugla prijenosna baterija ili akumulator, čiji je promjer veći od visine i koja je namijenjena za posebne svrhe kao što su slušna pomagala, satovi, mala prijenosna oprema i sigurnosno napajanje; 8. „industrijska baterija ili akumulator“ je svaka baterija ili akumulator koji je dizajniran za isključivo industrijsku ili profesionalnu uporabu ili se koristi u bilo kojoj vrsti električnog vozila; 9. „krajnji korisnik“ je zadnji korisnik baterije ili akumulatora prije nego je ista postala otpad, i uključuje posjednika iz kućanstva te pravnu osobu i fizičku osobu - obrtnik; 10. „maseni udio određene tvari“ je omjer mase te tvari sadržane u određenom materijalu i mase materijala u kojem se određuje maseni udio te tvari; 11. „naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima“ je naknada gospodarenja posebnom kategorijom otpada iz članka 74. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, određena na način propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima koji donosi Vlada Republike Hrvatske; 12. „otpadna baterija ili akumulator“ je svaka baterija ili akumulator koja je otpad; 13. „prijenosna baterija ili akumulator“ je svaka baterija, gumbasta čelija, baterijski sklop ili akumulator koji: - je zatvoren/zapečaćen/zabrtvljen - se može rukama prenositi i prenositi u ruci - nije ni industrijska baterija ili akumulator niti starter; 14. „proces recikliranja otpadnih baterija ili akumulatora“ (u daljnjem tekstu: proces recikliranja) je prerada otpadnog materijala baterija i/ili akumulatora u proizvodnom procesu, u izvornu svrhu ili u drugu svrhu osim oporabe u energetsku svrhu; 15. „postupanje sa otpadnim baterijama ili akumulatorima“ je svako postupanje s otpadnim baterijama ili akumulatorima koji su predani u postrojenje radi razvrstavanja, pripreme za proces recikliranja ili pripreme za zbrinjavanje; 16. „prodavatelj“ je svaka osoba koja u sklopu svoje djelatnosti dobavlja baterije i akumulatore krajnjem korisniku; 17. „proizvođač baterija ili akumulatora“ (u daljnjem tekstu: proizvođač) je svaka osoba koja prva, na području Republike Hrvatske, neovisno o načinu prodaje, stavlja na tržište baterije ili akumulatore uključujući i baterije ili akumulatore koji su ugrađeni u uređaje, odnosno vozila; 18. „posjednik iz kućanstva“ je proizvođač otpada koji je fizička osoba - građanin i koja posjeduje otpadnu bateriju ili akumulator; 19. „ovlašteni sakupljač“ je pravna ili fizička osoba – obrtnik za kojeg je donesena odluka iz članka 70. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i koji je s Fondom sklopio ugovor o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora; 20. „serviser“ je osoba koja u sklopu obavljanja svoje registrirane djelatnosti obavlja poslove održavanja i popravaka i čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpadna baterija ili akumulator. 21. „starter“ (automobilska baterija ili akumulator) je svaka baterija ili akumulator koji se koristi za pokretanje, osvjetljavanje ili paljenje vozila; 22.„stavljanje baterije i akumulatora na tržište“ (u daljnjem tekstu: stavljanje na tržište) je dobava ili činjenje dostupnim, u zamjenu za plaćanje ili bez plaćanja, trećoj strani unutar Europske unije, uključujući i uvoz no carinsko područje Europske unije; 23. „stopa sakupljanja“ je omjer mase sakupljenih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u određenoj kalendarskoj godini putem sustava kojim upravlja Fond i prosječne mase prijenosnih baterija i akumulatora, koje su svi proizvođači prodali izravno krajnjim korisnicima ili isporučili trećim osobama radi prodaje krajnjim korisnicima u Republici Hrvatskoj u toj i prethodne dvije kalendarske godine, izražen kao postotak; 24. „uređaj“ je svaki električni i elektronički uređaj i oprema definirana posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom i koja se djelomično ili u cijelosti napaja energijom dobivenom iz baterija ili akumulatora ili koja ima sposobnost takvoga napajanja; 25. „vrste baterija ili akumulatora“ su: - prijenosne baterije i akumulatori, - industrijske baterije i akumulatori - starteri; 26. „Zakon“ je Zakon o održivom gospodarenju otpadom; 27. „zbrinjavanje otpadnih baterija ili akumulatora“ (u daljnjem tekstu zbrinjavanje) je svaki postupak zbrinjavanja otpada u skladu sa Zakonom koji je prikladan i primjenjiv za zbrinjavanje otpadnih baterija ili akumulatora. Ciljevi u sustavu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima Članak 5. (1) Cilj sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, čiji je sastavni dio sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, je smanjenje negativnih učinaka na okoliš kojeg uzrokuju baterije i akumulatori i s tim u vezi postupci svih gospodarskih subjekata. (2) U svrhu ostvarenja cilja iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika. (3) Cilj kojeg su dužni ispuniti proizvođači je postizanje godišnje stope sakupljanja koja je veća od 25 % te sa 26. rujnom 2016. godine veća od 45 % i to odvojenim sakupljanjem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjilo odbacivanje i zbrinjavanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u miješanom komunalnom otpadu. (4) Na izračun mase prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište u kalendarskoj godini primjenjuje se Odluka EU 2008/763/EZ. Obveze proizvođača Članak 6. (1) Proizvođač je dužan osigurati da su baterije i akumulatori koje stavlja na tržište dizajnirani i proizvedeni na način: -da je uporaba opasnih tvari u baterijama i akumulatorima smanjena na najmanju moguću mjeru, uz poštivanje ograničenja uporabe određenih opasnih tvari koji su unutar EU regulirani posebnim propisima, -da je moguće rastavljanje i oporaba otpadnih baterija i akumulatora i posebno recikliranje njihovih komponenata i materijala, -da su baterije i akumulatori, sukladno posebnom propisu, u skladu s tehničkim zahtjevima za ekološki dizajn proizvoda koji olakšava postupanje s otpadnim baterijama i akumulatorima; -da su u proizvodnji baterija i akumulatora u najvećoj mogućoj mjeri korišteni reciklirani materijali. (2) Proizvođač ne smije putem specifičnosti dizajna baterija ili akumulatora ili proizvodnog postupka sprječavati ponovnu uporabu baterije ili akumulatora, osim ako takav dizajn ili postupci predstavljaju osobite prednosti u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva korištenja baterija i akumulatora i opreme u koju su ugrađeni. Članak 7. (1) Proizvođač uređaja je dužan osigurati da dizajn uređaja omogućava jednostavno izdvajanje otpadne baterije ili akumulatora iz uređaja. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada dizajn uređaja ne omogućava krajnjem korisniku jednostavno izdvajanje otpadne baterije ili akumulatora, proizvođač uređaja je dužan osigurati da dizajn uređaja omogućava jednostavno izdvajanje otpadne baterije ili akumulatora iz uređaja kojeg mogu obaviti stručne osobe neovisne o proizvođaču uređaja. (3) Proizvođač uređaja je dužan osigurati da jeuz uređaj kojeg stavlja na tržište i koji sadrži ugrađenu bateriju ili akumulator, priložena uputa o načinu izdvajanja ugrađene baterije ili akumulatora iz uređaja i informacija o vrsti baterije ili akumulatora koja je ugrađena u taj uređaj. (4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kada je neophodno neprekidno napajanje i nužna je trajna veza uređaja s baterijom ili akumulatorom iz razloga sigurnosti, neprekidnog rada uređaja, medicinskih zahtjeva ili iz razloga očuvanja cjelovitosti podataka. Članak 8. (1) Proizvođač i prodavatelj koji stavlja na tržište prijenosne baterije i akumulatore, dužan je, u maloprodajnoj trgovini u kojoj stavlja na tržište prijenosne baterije i akumulatore, osigurati preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora od posjednika iz kućanstva bez naknade i bez obveze kupnje nove baterije ili akumulatora.. (2) Proizvođač i prodavatelj dužan je na vidnom mjestu na ulazu za kupce u maloprodajnu trgovinu i na istaknutom mjestu na blagajni postaviti obavijest krajnjem korisniku o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja otpadnih prijenosnih baterija ili akumulatora oznakom sadržaja „PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE“ veličine jednake ili veće od 15 x 5 centimetara te po potrebi i usmeno o načinu i uvjetima preuzimanja. (3) Proizvođač i prodavatelj koji stavlja na tržište baterije i akumulatore ne smije prilikom prodaje nove prijenosne baterije ili akumulatora krajnjem korisniku zasebno prikazati troškove sakupljanja, postupanja s otpadnim baterijama i akumulatorima i procesa recikliranja otpadnih baterija i akumulatora. (4) Prodavatelj, koji nije proizvođač, je dužan, na zahtjev nadležnom tijelu dostaviti dokaz da je prijenosnu bateriju ili akumulator, koja je predmet nadzora, pribavio od proizvođača. (5) U slučaju internetske prodaje, proizvođač i prodavatelj obavezan je na svojim mrežnim stranicama obavijestiti kupca o lokaciji na kojoj je osigurana mogućnost preuzimanja otpada od tih proizvoda. Članak 9. (1) Proizvođač i prodavatelj koji stavlja na tržište industrijske baterije ili akumulatore, dužan je preuzeti otpadnu industrijsku bateriju ili akumulator od krajnjeg korisnika neovisno o kemijskom sastavu i podrijetlu te otpadne industrijske baterije ili akumulatora. (2) Proizvođač i prodavatelj koji stavlja na tržište startere, dužan je preuzeti otpadne startere od krajnjeg korisnika. (3 ) Proizvođač i prodavatelj iz stavka 1. ovoga članka dužan je preuzeti otpadni starter od posjednika iz kućanstva bez naknade i bez obveze kupnje nove baterije, akumulatora ili startera.. Članak 10. (1) Proizvođač je dužan informirati javnost o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima i upoznati krajnjeg korisnika sa sljedećim informacijama o: -mogućim učincima koje tvari korištene u baterijama i akumulatorima imaju na okoliš i ljudsko zdravlje; -obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora u cilju olakšavanja procesa recikliranja i postupanja s otpadnim baterijama i akumulatorima; -programima sakupljanja i recikliranja; -doprinosu tog proizvođača recikliranju otpadnih baterija i akumulatora; -značenjem simbola simbolom odvojenog sakupljanja i zabrane odbacivanja u miješani komunalni otpad iz Dodatka II. ovoga Pravilnika -značenjem simbola Hg, Cd i Pb iz članka 8. ovoga Pravilnika. (2) Proizvođač je dužan snositi sve troškove informiranja propisane ovim člankom. Način označavanja baterija i akumulatora Članak 11. (1) Proizvođač je dužan bateriju, akumulator i baterijski sklop kojeg stavlja na tržište označiti simbolom iz Dodatka II. ovoga Pravilnika. (2) Veličina simbola iz stavka 1. ovoga članka mora pokrivati od najmanje 3 % površine najveće plohe baterije ili akumulatora do najviše 5 x 5 centimetara. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučaju cilindrične ćelije, veličina simbola iz stavka 1. ovoga članka mora pokrivati od najmanje 1,5 % površine plohe baterije ili akumulatora do najviše 5 x 5 centimetara (4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju kada je veličina baterije, akumulatora odnosno baterijskog sklopa takva da bi simbol iz stavka 1. bio manji od 0,5 x 0,5 centimetara proizvođač baterija i akumulatore nije dužan bateriju, akumulator odnosno baterijski sklop kojeg stavlja na tržište označiti simbolom odvojenog sakupljanja i zabrane odbacivanja u miješani komunalni otpad iz Dodatka II. ovoga Pravilnika već je dužan označiti ambalažu te baterije, akumulatora odnosno baterijskog sklopa tim simbolom veličine od najmanje 1 x 1 centimetar. (5) Proizvođač je dužan bateriju, akumulator i gumbastu ćeliju koju stavlja na tržište i koja sadrži više od: - 0,0005 % masenog udjela žive označiti simbolom Hg, - 0,002 % masenog udjela kadmija označiti simbolom Cd i - 0,004 % masenog udjela olova označiti simbolom Pb. (6) Veličina simbola sadržaja teškog metala iz stavka 5. ovoga članka (Hg, Cd i Pb) mora biti najmanje 25 % veličine simbola iz stavka 1. ovoga članka i mora se nalaziti neposredno ispod istog. (7) Proizvođač je dužan na prijenosnoj bateriji i akumulatoru kojeg stavlja na tržište označiti kapacitet te baterije ili akumulatora sukladno Uredbi EU 1103/2010. (8) Simboli propisani ovim člankom postavljeni na bateriju ili akumulator moraju biti vidljivi, čitljivi i neizbrisivi. Zabrana stavljanja određenih baterija i akumulatora na tržište Članak 12. (1) Zabranjeno je stavljanje na tržište baterije ili akumulatora čiji maseni udio žive je veći od 0,0005 %, bilo da je baterija ili akumulator ugrađena u uređaj, bilo da je zasebni proizvod. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju gumbaste ćelije čiji maseni udio žive nije veći od 2 % zabrana iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu 01. listopada 2015. godine. (3) Zabranjeno je stavljanje na tržište prijenosne baterije ili akumulatora, koja je ugrađena u uređaj ili je zasebni proizvod, a čiji maseni udio kadmija je veći od 0,002 %, osim prijenosne baterije ili akumulatora koja je specifično namijenjena samo za korištenje u: sigurnosnom odnosno alarmnom sustavu , uključujući i sigurnosnu rasvjetu, te u medicinskoj opremi i bežičnom električnom alatu. (4) Iznimka propisana stavkom 3. ovoga članka u slučaju bežičnog električnog alata primjenjuje se do 31. prosinca 2016. godine. (5) Zabrane iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ne odnose se na baterije i akumulatore koji su prije stupanja na snagu ove zabrane stavljene na tržište u skladu sa važećim propisima, te se isti mogu prodavati do isteka zaliha. Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora Članak 13. (1) Posjednik otpadnog uređaja koji sadrži otpadnu bateriju ili akumulator dužan je istu izdvojiti iz otpadnog uređaja i predati ju odvojeno od uređaja, osim kada dizajn uređaja onemogućava jednostavno izdvajanje otpadne baterije ili akumulatora.. (2) Osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost druge obrade, oporabe ili zbrinjavanja otpadnih uređaja, kao i serviser, smatra se stručnom osobom u smislu članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, i dužna je iz uređaja ili otpadnog uređaja, koji sadrži otpadnu bateriju ili akumulator, istu izdvojiti i predati osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom. (3) Proizvođač i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem je dužna osigurati prostor za smještaj spremnika za skladištenje otpadnih baterija i akumulatora koje je dužan preuzimati. Otpadne baterije i akumulatori moraju se skladištiti u zasebnom spremniku odvojeno od ostalog otpada i odvojeno od tvari i materijala koji nisu otpad. Članak 14. (1) Posjednik iz kućanstva dužan je predati otpadnu bateriju ili akumulator proizvođaču, prodavatelju, osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili osobi koja je ishodila odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom. (2) Proizvođač, prodavatelj i serviser je dužan otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator predati ovlaštenom sakupljaču. (3) Proizvođač, prodavatelj i serviser je dužan otpadni starter i otpadnu industrijsku bateriju ili akumulator predati osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost sakupljanja, druge obrade, oporabe ili zbrinjavanja otpada koja uključuje otpadne baterije i akumulatore. (4) Proizvođač, prodavatelj, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem i serviser, dužan je, radi provedbe članka 67. stavka 1. Zakona, predati otpadne prijenosne baterije i akumulatore koje skladišti jednom godišnje odnosno kada je težina pošiljke otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora veća od 195 kilograma. Iznimka od obveze predaje izvješća o ispitivanju svojstava otpada i deklaracije o svojstvima otpada Članak 15. Posjednik otpadne baterije ili akumulatora, koji je opasni otpad, nije dužan osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, uz prateći list, predati deklaraciju o svojstvima otpada kao niti izvješće o ispitivanju svojstava tog otpada, sukladno članku 49. stavku 2. Zakona, osim u slučaju propisanom posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada i na zahtjev osobe koja preuzima taj otpad. Postupci gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima Članak 16. (1) Zabranjeno je gospodariti prijenosnim baterijama i akumulatorima, koji sadrže kadmij, živu ili olovo, i koji su odvojeno sakupljeni ili izdvojeni iz drugog otpada, sljedećim postupcima gospodarenja otpadom: D2, D3, D4, D7 i D8, a postupci D1, D5 i D12 su zabranjeni, ukoliko nisu dopušteni državnim planskim odnosno strateškim dokumentom, donesenim temeljem procjene ekoloških, gospodarskih i socijalnih utjecaja koji pokazuje da je odlaganje prikladnija opcija od procesa recikliranja tih baterija ili akumulatora. (2) Zabranjeno je gospodariti starterom te otpadnom industrijskom baterijom ili akumulatorom sljedećim postupcima gospodarenja otpadom: R1, D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8 i D10. (3) Zabrana iz stavka 2. ne primjenjuje se na otpad nastao procesom recikliranja i postupanja s otpadnim starterima i otpadnim industrijskim baterijama ili akumulatorima. Članak 17. (1) Posebni uvjet, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja, oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore je raspolaganje vagom za određivanje mase otpadnih baterija i akumulatora. (2) Posebni uvjeti, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore su: - postupak oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji se smatra postupanjem s otpadnim baterijama i akumulatorima mora uključiti najmanje izdvajanje sve tekućine i kiseline iz otpadne baterije ili akumulatora i obavljati se u građevini izvedenoj s nepropusnom podlogom te koja je natkrivena i sa svih strana zatvorena, - postupak oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otvaranje baterijskog ili akumulatorskog članka, radi ograničavanja ispuštanja čestica ili para materijala iz otpadnih baterija ili akumulatora mora se izvoditi u sa svih strana zatvorenoj i natkrivenoj građevini. (3) Postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpadnih baterija i akumulatora (priprema za proces recikliranja) uključuje razvrstavanje, izdvajanje ambalaže i zajedničkog vanjskog kućišta baterijskog sklopa, no ne uključuje otvaranje baterijskog članka. (4) Postupanje koje uključuje otvaranje baterijskog članka, smatra se početkom procesa recikliranja, i dopušteno je obavljati samo sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije i akumulatore. Članak 18. (1) Postupak oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji se smatra postupanjem s otpadnim baterijama i akumulatorima mora udovoljavati zahtjevima najboljih raspoloživih tehnika, sukladno posebnom propisu koji uređuje zaštitu okoliša, (2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati sljedećim zahtjevima najmanje učinkovitosti procesa recikliranja: -65% prosječne mase otpadnih olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova -75% prosječne mase otpadnih nikal-kadmijevih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova -50% prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora. (4) Osoba koja je temeljem dozvole za gospodarenje otpadom ovlaštena preuzeti otpadnu bateriju ili akumulator, i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, dužna je, prilikom zaprimanja pošiljke otpadnih baterija ili akumulatora, masu te pošiljke utvrditi vagom. Članak 19. (1) Postupanje s otpadnim baterijama i akumulatorima i proces recikliranja otpadnih baterija i akumulatora može se obavljati izvan Republike Hrvatske i izvan Europske unije ukoliko su otpadne baterije i akumulatori izvezeni sukladno posebnom propisu koji uređuje pošiljke otpada. (2) Postupanje s otpadnim baterijama i akumulatorima i proces recikliranja otpadnih baterija i akumulatora izvezenih izvan Europske unije uključuje se prilikom izračuna ispunjenja obveza sukladno ovom Pravilniku ukoliko se dostavi dokaz u obliku pisane potvrde ili očitovanja nadležnog tijela države, u kojoj se obavlja proces recikliranja ili njegov dio, ili drugi odgovarajući dokaz da se taj proces obavlja pod uvjetima koji su ekvivalentni uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. (3) Osoba koja izvozi otpadne baterije i akumulatore u državu izvan Europske unije dužna je, prije izvoza, pribaviti potvrdu iz stavka 2. ovoga članka. (4) Osoba iz stavka 3. ovoga članka dužna je na zahtjev nadležnog tijela dostaviti potvrdu iz stavka 2. ovoga članka. Sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond Članak 20. (1) Ispunjavanje ciljeva proizvođača u svrhu ispunjavanja ciljeva Republike Hrvatske o odvojenom sakupljanju otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz članka 4. ovog Pravilnika prati Fond. (2) Fond je u kalendarskoj godini obvezan ispuniti cilj proizvođača koji Fondu plaćaju naknadu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima. Članak 21. (1) Sakupljanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond obavlja ovlašteni sakupljač s kojim Fond prema postupku provedenom po javnom pozivu, temeljem podnesenog programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, sukladno Zakonu sklopio ugovor. (2) Usluga sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora uključuje: - preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, - prijevoz otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora do odgovarajućeg skladišta otpada, - skladištenje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora do godinu dana od dana zaprimanja. (3) Ovlašteni sakupljač je dužan, bez naplate, od proizvođača, osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem i servisera, preuzeti sve količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sukladno međusobnom dogovoru u roku ne duljem od 15 dana od poziva. (4) Ovlašteni sakupljač dužan je o svom trošku otpadne prijenosne baterije predati osobi koja posjeduje dozvolu za djelatnost oporabe ili zbrinjavanja tog otpada ili izvesti na oporabu odnosno zbrinjavanje izvan Republike Hrvatske. (5) Ovlašteni sakupljač je dužan osigurati da osoba kojoj predaje otpadne prijenosne baterije i akumulatore udovoljava zahtjevima najmanje učinkovitosti procesa recikliranja i odgovarajući dokaz o istome dostaviti Fondu na zahtjev. Članak 22. Fond je dužan ovlaštenom sakupljaču isplatiti iznos za izvršenu uslugu sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sukladno odgovarajućem ugovoru iz članka 70. stavka 7. Zakona VOĐENJE EVIDENCIJA I IZVJEŠĆIVANJE Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada Članak 23. (1) Proizvođač koji stavlja na tržište bateriju ili akumulator dužan je upisati se u Registar gospodarenja otpadom podnošenjem zahtjeva za upis u taj Registar Fondu. (2) Zahtjev iz stavka 1. sadrži sljedeće podatke: 1. ime proizvođača i zaštićena imena (ako postoje) pod kojima obavljaju djelatnost, 2. adresa/e proizvođača: poštanski broj i mjesto, naziv ulice i broj, država, internetska adresa, broj telefona, podaci o kontakt osobi, broj telefaksa te adresa e-pošte ako postoji, 3. naznaka vrste baterije i akumulatora koje proizvođač stavlja na tržište, 4. informacije o tome kako proizvođač ispunjava svoje obveze: u okviru pojedinačnog ili zajedničkog sustava, 5. datum prijave za registraciju, 6. OIB, 7. izjava u kojoj se navodi da su dostavljeni podaci istiniti. (3) Osoba koji ima poslovno sjedište u državi članici Europske unije, osim Republike Hrvatske, a na područje Republike Hrvatske stavlja na tržište baterije i akumulatore, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se proizvođačem i dužna je imenovati osobu u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom. (4) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Fond na svojoj mrežnoj stranici. Članak 24. (1) Proizvođač je dužan za svaki proizvod koji stavlja na tržište i koji je baterija ili akumulator, i za svaki proizvod koji u svojem sklopu sadrži bateriju ili akumulator dostaviti informacije propisane člankom 43. stavkom 2. točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Zakona Fondu radi unosa u Registar gospodarenja otpadom. (2) Informacije propisane člankom 43. stavkom 2. točkama 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona, dostavljene sukladno stavku 1. ovoga članka, Fond javno objavljuje u sklopu Registra gospodarenja otpadom kako bi iste bile dostupne osobama koje posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom. (3) Rok za dostavu informacija za proizvod iz stavka 1. ovoga članka u Registar gospodarenja otpadom je jedna godina od dana stavljanja na tržište tog proizvoda. (4) Informacije iz stavka 1., dostavljaju se na obrascu kojeg Fond objavljuje na svojim mrežnim stranicama. (5) Proizvođač je dužan Fondu dostaviti izvješće iz članka 74. stavka 8. Zakona na obrascu iz Dodatka III. ovoga Pravilnika. (6) Obrazac iz stavka 5. ovoga članka u digitalnom tabličnom obliku objavljuje Fond na svojim mrežnim stranicama. Članak 25. (1) Ovlašteni sakupljač dužan je dostaviti Fondu za Registar posebnih kategorija otpada mjesečno izvješće za područje određeno odlukom iz članka 68. stavka 2. Zakona, o preuzetim, skladištenim i predanim na oporabu odnosno zbrinjavanje količinama otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz Dodatka V. ovoga Pravilnika. Mjesečnom izvješću se prilaže izvadak iz odgovarajućeg Očevidnika o nastanku i tijeku otpada ovlaštenog sakupljača u digitalnom tabličnom obliku kako je objavljen na mrežnoj stranici Agencije. (2) Podate iz stavka 1. ovoga članka koristi Fond, te ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za carinsku upravu za provedbu mjera nadzora izvršenja obveza proizvođača proizvoda sukladno članku 142. stavku 1. Zakona. Članak 26. Evidencije proizvođača propisane člankom 74. stavkom 7. Zakona, koje se odnose na baterije i akumulatore moraju sadržavati sljedeće podatke: količina proizvedenih, uvezenih, unesenih, izvezenih i iznesenih baterija i akumulatora, i druge elemente temeljem kojih se utvrđuje iznos naknade iz članka 74. stavka 1. Zakona. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada Članak 27. (1) U svrhu sljedivosti različitih tokova istog ključnog broja otpadnih baterija i akumulatora, osoba koja je, sukladno Zakonu, dužna voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO), propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, dužna je isti voditi na način da se u stupcu „Način“ obrasca ONTO unosi odgovarajuća oznaka: 1. U slučaju otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u svakom unosu ulaza navodi se oznaka »F« (Fond) koja će omogućiti prikazivanje izdvojenih količina otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji je u sustavu kojim upravlja Fond iz ukupnih količina otpadnih baterija i akumulatora po ONTO obrascu, 2. U slučaju uvezenih otpadnih baterija i akumulatora mora se u svakom unosu ulaza navesti oznaka »OU« (Ostalo-uvoz), 3. Za ostale otpadne baterije i akumulatore u svaki unos ulaza navodi Djelomično prihvaćen Odredbe Pravilnika su u velikoj mjeri dorađene.
4 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima, Članak 1. Tekst u ovom članku potrebno je uskladiti s tekstom iz članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Prihvaćen Odredba dorađena (članak 1. stavak 1.)
5 HGK PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima, Članak 1. Članak 1. nije u potpunosti usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom(NN 94/13) kao npr. s člankom 53. stavak 3. te predlažemo da se isti dopuni. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 1. stavak 1.)
6 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima, Članak 3. U članku je potrebno izvršiti gramatičke ispravke u riječima 'municijii' i 'namjenui' Prihvaćen Odredba dorađena (članak 3. stavak 2.)
7 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Pojmovi, Članak 4. U navedenom članku potrebno je izvršiti pojmovno usklađivanje (primjerice koristiti izraze baterijske ćelije/članci). Nadalje, u točci 6. potrebnno je dodati izraz 'ovlaštena' ispred teksta 'osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem. U točki 13. predlažemo da se u alineji prvoj i drugoj koristi sljedeći tekst: - je zatvoren/zapečaćen/zabrtvljen i - se može prenositi u ruci Članak 4. u pojmovima navodi 'naknadu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima'. Spomenuti pojam smatramo suvišnim budući da Zakon o održivom gospodarenju otpadom navodi kako će se naknade biti definirane Uredbom (članak 53.). Ovaj pojam stoga je suvišan. Nadalje, pojam 'postupanje sa otpadnim baterijama illi akumulatorima' potrebno je uskladiti s definicijom postrojenja iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Određeni pojmovi koji se koriste u Prijedlogu Pravilnika definirani su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Predlažemo da se u ovom članku naznači kako za razumijevanje ovog Pravilnika vrijede sve definicije navedene u spomenutom Zakonu. Istim će se postići bolje razumijevanje ovog propisa. Djelomično prihvaćen "Usvojena riječ članak Ovlaštena osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem – nije usvojeno je zatvoren/zapečaćen/zabrtvljen… - usvojeno temelj obračuna naknade definiran je pravilnikom postupanje sa otpadnim baterijama i akumulatorima zamijenjeno sa „obrada otpadnih baterija ili akumulatora“
8 HGK Pojmovi, Članak 4. Ocjenjujemo da je definicija pojma krajnji korisnik suvišna i nepotrebna za uspostavu sustava, a s obzirom na činjenicu da ni Zakon o održivom gospodarenju otpadom kao ni Direktivi 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ ne sadrže definiciju pojma krajnji korisnik. Vezano na alineju 11. , u slučaju navođenja naknada gospodarenja otpadom, ocjenjujemo da je potrebno Pravilnikom definirati sve naknade za gospodarenje koje predviđa Zakon o održivom gospodarenju otpadom, npr. naknada za sustav , povratna naknada . Predlažemo da se izričaj u alineji 15. uskladi s definicijom iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a s obzirom na to da je u članku 4. stavak 1., Zakona o održivom gospodarenju otpadom definiran pojam gospodarenje otpadom kao i postupci gospodarenja otpadom. Također je u članku 4. stavak 1. alineja 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom definirano da se sa otpadom može gospodariti u građevinama za gospodarenje otpadom , pa se pojam postrojenja predlaže uskladiti sa Zakonom. Definiciju pojma posjednik iz kućanstva ocjenjujemo suvišnom jer je u članku 4. stavak 1. alineja 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom definiran pojam posjednik otpada kao proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada. Prijedlogom pravilnika izostavljena je definicija ovlaštenog obrađivača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kako je to definirano članacima 71. i 72. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, pa predlažemo da se ista doda u prijedlog Pravilnika. U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom kao i u Direktivi 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ nije definiran pojam serviser. U Zakonu je definiran pojam „proizvođač otpada“ pa ocjenjujemo da je definiranje pojma serviser nepotrebno jer je serviser osoba čijom aktivnošću nastaje otpad. Djelomično prihvaćen Odredba je usklađena s odgovarajućom odredbom direktive (end-user)
9 Hrvatski Telekom d.d. Pojmovi, Članak 4. HT temeljem lex specialis Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 107/14), čl. 3. toč. 3. i toč. 5. plaća sve potrebne naknade za sve komponente uključujući elektroničke uređaje i baterije. Postupanje sukladno navedenim točkama HT bi plaćao dvostruku naknadu po istoj osnovi. Stoga HT smatra da je nametanje ove obveze u slučaju HT i drugih operatera neopravdana. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 26. stavak 3.)
10 Našicecement d.d. Pojmovi, Članak 4. Točka 17. Nije jasno značenje riječi „prva osoba“. Da li to znači da postoji i „druga osoba „na koju se ovaj pojam „proizvođač“ kao i ovaj pravilnik onda ne odnose? Potrebno pojašnjenje ili ispravak. Točka 17. i 22. Ova dva pojma podrazumijevaju jedino slučaj kada se baterija ili akumulator nabavljaju za treće strane (stavljaju na tržište). Što ako se nabavljaju za vlastite potrebe kao dio uređaja ili samostalno? Da li je ta osoba onda obveznik ovog pravilnika? Potrebno pojašnjenje ili ispravak Prihvaćen Odredba dorađena.
11 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Pojmovi, Članak 5. U stavku 1. potrebno je naglasiti kako se misli na negativne učinke. Nadalje, potrebno je jasno naznačiti govorimo li samo o otpadnim prijenostim baterijama i akumulatorima ili o svim baterijama i akumulatorima. U tom je smislu potrebno uskladiti i tekst članka. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 5. stavak 1.)
12 HGK Pojmovi, Članak 5. Vezano na odredbe stavka 2. koje se odnose na provođenje mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima iz Dodatka IV ovog pravilnika postavlja se pitanje na koji način će se vrjednovati već uloženo ako znamo da su neki subjekti već proveli određene mjere unaprjeđenja. Djelomično prihvaćen Svi subjekti u gospodarenju baterijama i akumulatorima, te otpadnim baterijama i akumulatorima dužni su temeljem Direktive, te ostali propisa unaprjeđivati životnog ciklusa proizvoda kroz sustave zaštite okoliša i ostale sustave koji vrednuju dobru proizvođačku praksu.
13 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Obveze proizvođača, Članak 8. Nije jasno kako mora postupati prodavatelj koji baterije prodaje putem internetske prodaje. Potrebno je i ovu mogućnost uključiti u obvezu, odnosno naznačiti kako navedeni prodavatelj mora postupati (u smislu informiranja kupaca o mogućnosti odlaganja navedenog otpada, i sl.). Djelomično prihvaćen Prodaja baterija i akumulatora putem interneta provodi se sukladno članku 42. stavku 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
14 HGK Obveze proizvođača, Članak 8. Predlažemo odredbu stavka 3. uskladiti s odredbom članka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom kojim je definiran pojam gospodarenje otpadom, a ne postupanje s otpadom. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 13. stavak 1.)
15 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Obveze proizvođača, Članak 9. Treba li u stavku 3. navesti i startere? Prihvaćen "usvojeno Članak 4. stavak 1. Točka 28. Pravilnika Vrste baterija ili akumulatora su: - prijenosne baterije i akumulatori, - industrijske baterije i akumulatori i - automobilske baterije i akumulatori (starteri); Članak 12. (3) Prodavatelj i proizvođač koji je dužan osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora, serviser i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je preuzete otpadne automobilske baterije i akumulatore predati osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada."
16 HGK Obveze proizvođača, Članak 9. Predlažemo da se obveza proizvođača iz članka 9. uskladi sa Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ, odnosno da se doda pojam treća osoba te Pravilnikom odredi njena definicija. Djelomično prihvaćen svrha odredbe propisane direktivom je ostvarena i bez uvođenja dodatnog pojma
17 Našicecement d.d. PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima, Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora Tko je posjednik otpada? U definicijama ovaj pojam i što on podrazumijeva nije naveden. Potrebno pojasniti. Prihvaćen Pojam "Posjednik otpada" propisan je člankom 4. stavkom 1. točkom 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te člankom 4. stavkom 1. točkom 19. Pravilnika.
18 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora, Članak 13. U stavku 1. potrebno je jasno naznačiti kome se predaje otpadna baterija ili akumulator kada se ista odvoji iz uređaja. Na kraju teksta vjerujemo kako treba stajati tekst 'akumulatora' umjesto 'uređaja'. U stavku 3. nije jasno naznačeno preuzimaju li ne otpadne baterije od krajnjih korisnika u reciklažnim dvorištima bez naknade. Predlažemo da se isto doda u ovom stavku. Prihvaćen "Usvojeno Prvi dio nije usvoje jer se baterije moraju ukloniti iz uređaja sukladno Direktivi. Člankom 10. Pravilnika (1) Prodavatelj je dužan osigurati preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika na lokaciji prodajnog prostora u kojem prodaje prijenosne baterije ili akumulatore, bez troškova po krajnjeg korisnika i bez obveze kupnje nove prijenosne baterije ili akumulatora. (2) Proizvođač koji stavlja na tržište industrijske baterije ili akumulatore, dužan je osigurati preuzimanje otpadnih industrijskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika, neovisno o kemijskom sastavu i porijeklu te industrijske baterije ili akumulatora. (3) Prodavatelj i proizvođač koji stavlja na tržište automobilske baterije i akumulatore, dužan je osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika koji je posjednik iz kućanstva, bez troškova po tog krajnjeg korisnika i bez obveze kupnje nove baterije ili akumulatora. (4) Serviser i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora od posjednika iz kućanstva bez troškova po tog posjednika iz kućanstva. "
19 HGK Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora, Članak 13. U obvezama posjednika otpadnog uređaja koji sadrži otpadnu bateriju ili akumulator stavak 1. propisuje samo da je posjednik dužan otpadnu bateriju ili akumulator izdvojiti iz otpadnog uređaja i predati ju odvojeno od uređaja. Ne propisuje se jasno kojem sudioniku u lancu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima! Stavak 2. samo definira da se osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost druge obrade, oporabe ili zbrinjavanja otpadnih uređaja i serviser smatraju stručnom osobom u smislu članka 7. stavka 2. (stručne osobe koje, neovisno o proizvođaču uređaja, izdvajaju otpadne baterije ili akumulatore iz uređaja, kad krajnji korisnik to sam ne može obaviti). Dalje je ovdje propisano da je stručna osoba dužna izdvojiti otpadnu bateriju ili akumulator iz uređaja otpadnog uređaja i predati osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom. Nije jasno kakva je procedura predaje u slučaju da krajnji korisnik sam obavlja izdvajanje otpadne baterije ili akumulatora iz uređaja. Stavak 1. Budući da je u članku 4. Pravilnika definiran samo posjednik iz kućanstva ocjenjujemo da je isto potrebno uskladiti na način da se u članku 4. Izostavi riječ iz kućanstva. Stavak 3. sukladno prethodnim člancima ocjenjujemo potrebnim ili ostaviti samo pojam proizvođača baterija i akumulatora prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ili dodati u Pravilnik na svim prikladnim mjestima i pojam prodavatelja baterija i akumulatora. Prihvaćen "usvojeno Članak 17. (1) Posjednik iz kućanstva dužan je otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator predati prodavatelju, serviseru prilikom održavanja uređaja koji sadrži prijenosnu bateriju i akumulator, osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili ugovornom sakupljaču. (2) Posjednik iz kućanstva dužan je otpadnu bateriju ili akumulator, osim otpadne prijenosne baterije ili akumulatora, predati proizvođaču, prodavatelju, serviseru, osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada. Članak 18. (1) Pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja se smatra krajnjim korisnikom prijenosne baterije ili akumulatora, dužna je predati otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator ugovornom sakupljaču. (2) Pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja se smatra krajnjim korisnikom industrijske baterije ili akumulatora, dužna je predati otpadnu industrijsku bateriju ili akumulator osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada. (3) Pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja se smatra krajnjim korisnikom automobilskih baterija i akumulatora, dužna je predati otpadnu automobilsku bateriju ili akumulator osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada. Na svim prikladnim mjestima – nije usvojeno jer predaja tih vrsta otpada mora biti kontrolirana zbog otpadnih svojstava baterija i akumulatora "
20 Našicecement d.d. Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora, Članak 13. Tko je posjednik? Da li taj pojam obuhvaća i pojam „posjednik iz kućanstva“? Ako da potrebno je uskladiti stavak 1 i članak 14. Stavak 1. Nije definirano kome se treba predati. Specificirati kao u čl.14 stavak 2. ili stavak 3. Stavak 2. Na kraju dodati sa kojim otpadom jer ovako ostaje previše općenito. Stavak 3. Treba obuhvatiti i sakupljača jer prema sadašnjem tumačenju Zakona i postupka ishođenja dozvola za gospodarenje otpadom, kada govorimo o procesu sakupljanja podrazumijeva se i skladištenje. Prihvaćen "Definirano člankom 4. Stavkom 1. točkom 19. Pravilnika 19. Posjednik je proizvođač otpadnih baterija i akumulatora ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu te vrste otpada. Predaja definirana člankom 17 i 18. Pravilnika "
21 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora, Članak 14. Navedenim člankom propisane su obveze pojedinih dionika u sustavu gospodarenja otpadom. No nažalost, čini se kako nisu definirane obveze za posjednika (sukladno definiciji iz članka 4. stavka 1. točke 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Pravilnik bi trebao obuhvatiti sve dionike u sustavu, stoga predlažemo ili da se revidira definicija iz članka 4. ovog prijedloga Pravilnika: 'posjednik iz kućanstva' te da se primijenjuje definicija iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Ili da se u ovom članku definiraju i obveze posjednika sukladno definiciji iz Zakona. Prihvaćen "Definirano člankom 4. Stavkom 1. točkom 19. Pravilnika 19. Posjednik je proizvođač otpadnih baterija i akumulatora ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu te vrste otpada; usvojeno "
22 HGK Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora, Članak 14. Stavkom 1. propisuje se kome je posjednik iz kućanstva dužan predati otpadnu bateriju ili akumulator, a stavci 2. i 3. određuju kome je proizvođač, prodavatelj i serviser dužan predati otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator, odnosno otpadni starter i otpadnu industrijsku bateriju ili akumulator. Niti ovdje nije jasno propisano kome je krajnji korisnik kao pravna osoba dužan predati otpadnu prijenosnu bateriju, otpadni starter i otpadnu industrijsku bateriju ili akumulator. U stavku 2., sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji definira pojam posjednik otpada u članku 4. stavak 1. alineja 39., predlažemo pojam serviser zamijeniti s pojmom posjednik otpadnih baterija i akumulatora te isto učiniti u cijelom tekstu Pravilnika. Nadalje, nije jasno zbog čega je navedena količina od 195 kg. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 17. i 18.)
23 Našicecement d.d. Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora, Članak 14. Stavak 1. Da li pod pojmom odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom ulazi i sakupljač i oporabitelj/zbrinjavatelj ili samo jedno od njih. Potrebno je specificirati kao što je specificirano u stavku 2. Ili 3., Prihvaćen Odgovarajućom se smatra su smislu ključnih brojeva i postupaka određenih dozvolom za gospodarenje otpadom.
24 HGK Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora, Članak 15. U potpunosti podržavamo odredbe članka 15. budući da izvješće o ispitivanju otpadnih baterija i akumulatora nije moguće provoditi na način predviđen za otpad. Prihvaćen Nepotrebno obrazloženje.
25 Našicecement d.d. Obvezno postupanje posjednika otpadne baterije ili akumulatora, Članak 15. Nije jasno na koga se sve odnosi pojam posjednik. Prihvaćen Na sve pravne odnosno fizičke osobe – obrtnike i one iz kućanstva u čijem su posjedu otpadne baterije i akumulatori.
26 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Postupci gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, Članak 16. Predlažemo da se ovaj članak uskladi s pravnom stečevinom Europske unije koja zabranjuje odlaganje i spaljivanje startera i otpadnih industrijskih baterija i akumulatora. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 19.)
27 HGK Postupci gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, Članak 16. Nabrajanjem postupaka zbrinjavanja kojima je zabranjeno gospodariti ostavlja se dojam da su ostali postupci zbrinjavanja prihvatljivi što je recimo upitno ako uzmemo u obzir postupak D13 koji označava miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D1-D12. Direktiva zabranjuje odlaganje i spaljivanje startera i otpadnih industrijskih baterija i akumulatora pa predlažemo da se ovaj pojam uskladi sa Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ Direktivom. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 19.)
28 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Postupci gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, Članak 18. Umjesto navoda 'najboljih raspoloživih tehnikama' koristiti tekst 'najboljih raspoloživih tehnika' Prihvaćen Odredba dorađena na drugi način (članak 21. stavak 1.)
29 HGK Postupci gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, Članak 19. U stavku 1. pojam postupanje nije u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom budući da se u Zakonu koristi pojam gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima. Ovaj stavak je u suprotnosti s člankom 120. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i ocjenjujemo da je isti potrebno nadograditi na način da se ugrade odredbe navedenog članka Zakona. Prihvaćen Odredba dorađena (članak 22. stavak 1.)
30 HGK PRAVILNIK O GOSPODARENJU otpadnim baterijama i akumulatorima, Sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond U Pravilniku je dan samo opis sustava kojim upravlja Fond te nije jasno zašto nisu definirani i ostali sustavi koji su omogućeni na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom za posebne kategorije otpada, a predviđeno je da će biti definirani Pravilnikom. Predlažemo da Pravilnik opiše i ostale sustave. Djelomično prihvaćen Pravilnikom je razrađen sustav kojim upravlja Fond, a za sustav kojim upravlja organizacija nisu stečeni Zakonom predviđeni uvjeti (članak 64. stavak 7.). Nadalje vjerujemo da za pojedinačno ispunjavanje cilja ne postoji dostatni interes, no moguće je, dopuniti u tom smislu u narednom razdoblju.
31 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond, Članak 21. Iako se ne opisuje sustav putem Organizacije (sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom), potencijalni sakupljač trebao bi pripremiti 'program za obavljanje usluge sakupljanja' (Zakonom o održivom gospodarenju otpadom isto bi trebala pripremiti Organizacija). Nije jasno zašto bi sakupljač morao raditi program. Zar ne bi bilo dovoljno da izrazi troškovnik sakupljanja? U ovom članku ponovno nije naveden posjednik. Kome bi on trebao predati otpadne startere, otpadne baterije i akumulatore? Djelomično prihvaćen Program sakupljača se odnosi na pružanje usluge Fondu, a program organizacije se odnosi na ispunjavanje odgovarajućeg nacionalnog cilja.
32 Hrvatski Telekom d.d. Sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond, Članak 21. Nacrt prijedloga Pravilnika čl.21.st.3. – definira duži rok, ne duljem od 15 dana od poziva, u kojem je sakupljač dužan preuzeti sve količine otpadnih prijenosnih baterija u odnosu na rok definiran Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, na snazi, rok 24 sata po pozivu. Uvođenje dužeg roka za HT i druge operatere povlači veći trošak radi držanja odnosno eventualnog skladištenja takvog otpada do preuzimanja sa strane sakupljača. Stoga predlažemo definiranje roka od 24 sata po pozivu. Nije prihvaćen predloženi rok bi značajno utjecao na troškove usluge
33 Našicecement d.d. Sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond, Članak 21. Stavak 3. Ovdje se sada ne spominje posjednik iako i on mora predati otpadnu bateriju ili akumulator sukladno čl.13. Potrebno pojasniti. Prihvaćen Uređeno odredbama članka 16., 17 i 18.
34 HGK Sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond, Članak 22. Člankom 20. propisuje se da je ispunjavanje ciljeva proizvođača, u svrhu ispunjavanja ciljeva RH o odvojenom skupljanju otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, obvezan ispuniti FZOiEU, za koje proizvođači FZOiEU plaćaju naknadu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima. Člankom 21. propisuje se da skupljanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja FZOiEU obavlja ovlašteni sakupljač s kojim je FZOiEU sklopio ugovor. Za obavljenu uslugu skupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, prema članku 22. FZOiEU ovlaštenom skupljaču isplaćuje iznos sukladno odgovarajućem ugovoru. U stavku 3. članka 21. propisuje se da je ovlašteni sakupljač dužan preuzeti sve količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, od proizvođača, osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem i servisera bez naplate. Dakle, niti ovdje nije predviđeno preuzimanje od krajnjeg korisnika kao pravne osobe. Također, naziv Registra nije u skladu sa članku 43. Zakona o održivom gospodarenju otpadom u kojem se navodu Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada pa je predlažemo da se naziv Registra uskladiti sa nazivom iz Zakona. Prihvaćen Odredbe uređene
35 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada, Članak 23. Iako u glavi ovog dijela prijedloga Pravilnika jasno stoji naziv naziv, u stavku 1. stoji krivi naziv Registra. Navedeno je potrebno ukladiti. Prihvaćen Odredba uređena (članak 25.)
36 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada, Članak 24. U ovom članku također je potrebno uskladiti naziv Registra s nazivom iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (članak 43.) Prihvaćen Odredba uređena (članak 25.)
37 HGK Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada, Članak 24. U stavcima 1.-3. potrebno je naziv Registra uskladiti s odredbom članka 43. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Prihvaćen Odredba uređena (članak 25.)
38 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Članak 27. Dodatno propisivanje načina vođenja ONTO obrasca, uz već postojeće odredbe u posebnom propisu, može generirati dodatni trošak. Prihvaćen Ne radi se o dodatnom trošku jer se ovim propisom uređuje način vođenja ONTO-a za ovu posebnu kategoriju.
39 HGK Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Članak 27. S obzirom da je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom pravna osoba kao proizvođač/posjednik otpada dužna voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, nije jasno odnosi li se obveza propisanog načina vođenja očevidnika otpada za otpadne baterije i akumulatore iz članka 27 (unošenje propisanih oznaka u ONTO obrazac) i na tu istu pravnu osobu ako je ona ujedno i krajnji korisnik. S obzirom da je u članku 27. stavku 3 navedeno da se otpadna baterija ili akumulator koju je preuzeo proizvođač, za potrebe vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, smatra njegovim proizvodnim otpadom, otvara se pitanje da li krajnji korisnik u slučaju da preda otpadnu bateriju ili akumulator temeljem članka 9. proizvođaču mora voditi očevidnik. Člankom su propisani dodatni zahtjevi za ONTO , a što će sigurni izazvati troškove za novo programiranje i vođenje sustava ONTO. Djelomično prihvaćen Ovim propisom se uređuje način vođenja ONTO-a za ovu posebnu kategoriju.