Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Denis Franković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE Poštovani, Budući da članak 289. stavak 1. ZJN 2016 propisuje da je naručitelj obvezan zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na radove, robu ili usluge; predlažem da se članak 22. stavak 1. Pravilnika izmijeni na sljedeći način: "Naručitelj je obvezan od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 1. zaprimljene su najmanje tri valjane ponude 2. cijena ili trošak ponude su više od 20% niži od cijene ili troška drugorangirane valjane ponude, i 3. cijena ili trošak ponude su više od 50% niži od prosječne cijene ili troška preostalih valjanih ponuda." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 22. stavak 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine broj 65/17), nije predmet ovoga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika.
2 Sanja Milić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE Predlaže se izmjena čl. 4. st. 6. Pravilnika (ili dodavanje dodatne opije kroz novi st. 7.) vezana uz objedinjeni iznos i troškovnik. S obzirom da naručitelj sukladno sadašnjoj odredbi objedinjeni iznos ne smije uvrstiti u troškovnik, u praksi se za ponuditelje javlja problem utvrđivanja je li njihova ponuda iznad ili ispod procijenjene vrijednosti nabave (navedeno je vrlo važan element zbog mogućnosti odbijanja ponude). Naručitelji s tim ciljem u dokumentaciji moraju davati složene napomene da ponuditelji moraju uzeti u obzir i objedinjeni iznos s ciljem utvrđivanja prelaženja procijenjene vrijednosti nabave, a i da bi navedeno mogli primijeniti prilikom ocjene ponuda. Stoga se predlaže da se naručiteljima omogući da prilikom izrade troškovnika u njega unesu predviđeni objedinjeni iznos, a koji bi tada za sve ponuditelje u jednakom bio uključen u cijenu ponude. Na taj način bi i naručitelj i ponuditelji jednostavnim uvidom u konačni zbroj troškovnika mogli odmah utvrditi prelazi li ponuda procijenjenu vrijednost nabave ili ne. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 4. stavak 6. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine broj 65/17), nije predmet ovoga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika.
3 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, Članak 1. Za rješavanje problema dokazivanja ažuriranih popratnih dokumenata se predlaže Izmjenama i dopunama Pravilnika riješiti problem koji se događa u praksi. Naime, člankom 263. Zakona o javnoj nabavi stavkom (1) definirano je da je javni naručitelj obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, da dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente. U praksi je javni naručitelj obvezan dokumente iz članka 265. Zakona o javnoj nabavi (kaznena evidencija, potvrda porezne i izvadak iz sudskog registra) dohvatiti putem EOJN RH, a ne od ponuditelja, dok ponuditelji niti ne znaju da javni naručitelji vrše dohvat, a čime se ne osigurava rok od najmanje 5 dana za dostavu istih, a koji je osiguran člankom 265. Zakona o javnoj nabavi, a niti načelo jednakog tretmana, jer dohvat dokumenata putem EOJN RH nije osiguran za sve ponuditelje, već samo za one registrirane u RH (što znači da javni naručitelj navedene ažurirane popratne dokumente od stranog ponuditelja traži putem dopisa s rokom dostave ne kraćem od 5 dana, dok od domaćeg dohvaća i bez njegovog znanja). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno članku 20. stavku 3. Pravilnika „Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH“. Rok od najmanje pet dana ostavlja se ponuditelju koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu kako bi imao dovoljno vremena da sam prikupi i dostavi naručitelju ažurirane popratne dokumente. Kada naručitelj ima izravan pristup tim dokumentima, rok od pet dana nije potreban. Članak 20. stavak 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, usklađen je s člankom 263. ZJN 2016. Smisao navedene odredbe je smanjiti administrativno i financijsko opterećenje gospodarskih subjekata u postupku javne nabave, ali i naručitelja. Nadogradnjom EOJN RH, kao informatičke platforme sustava javne nabave, značajno je ubrzan postupak javne nabave, osobito u fazi pregleda i ocjene ponuda, što je u skladu s načelima javne nabave, osobito načelom ekonomičnosti u postupanju naručitelja tijekom provedbe postupka javne nabave. Iako postupak javne nabave kojeg provodi naručitelj koji je obveznik primjene ZJN 2016, nije upravni postupak, navedeno normativno rješenje koje donosi važeći Zakon o javnoj nabavi i njegovi provedbeni propisi, korespondira sa zakonskim rješenjima iz Zakona o općem upravnom postupku (članak 47. stavci 1. i 2.), sukladno kojima: „Službena osoba utvrđuje sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje o upravnoj stvari“, te „Službena osoba pribavit će po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javnopravno tijelo kod kojeg se vodi postupak, odnosno drugo javnopravno tijelo ili sud“.
4 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, Članak 1. Predlaže se obrisati cijeli stavak (11) ili iz stavka (11) obrisati tekst: „iz stavaka 9. i 10. ovoga članka“. Obrazloženje: Navedeno u predloženom stavku (11) je u suprotnosti s člankom 265. stavkom (4) Zakona o javnoj nabavi, koji definira da u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. ovoga odjeljka, pri tome ne ograničavajući dokumente na koje se to odnosi. Osim navedenog, stavak (2) članka 20. Pravilnika definira da je ažurirani popratni dokument svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. U ESPD obrascu gospodarski subjekt navodi i svoju ekonomsku, te tehničku i stručnu sposobnost. Stoga, iz propisivanja da je u postupku javne nabave dopušteno dokazivati da činjenice navedene u ažuriranim popratnim dokumentima iz stavaka 9. i 10. ovoga članka nisu istinite, direktno slijedi da za ostale ažurirane dokumente isto nije dopušteno. Definiranjem stavka (11) kako stoji u prijedlogu Pravilnika uvela bi se konfuzija i dodatna pravna nesigurnost. Prihvaćen Prihvaća se. Briše se tekst: „iz stavaka 9. i 10. ovoga članka“.
5 Tomislav Medančić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, Članak 1. Predložene izmjene su neprihvatljive. Predloženim izmjenama nastale bi sljedeće nedosljednosti: • osim neosuđivanosti, iste činjenice (čl. 252. st. 1. ZJN 2016 - neplaćanje dospjelih obveza, čl. 254. st. 1. t. 2. ZJN 2016 - stečaj, likvidacija..) bilo bi dopušteno dokazivati dokumentima različite starosti, npr. neplaćnje dospjelih obveza – potvrdom PU ne starijom od dana otvaranja ponuda, a podredno izjavom ne starijom od 6 mjeseci od dana otvaranja ponuda, • dokazi neosuđivanosti (izvadak, izjava) starosti unutar razdoblja od 6 mjeseci od dana otvaranja ponuda bili bi valjani, ali dokaz npr. plaćanja dospjelih obveza (potvrda) iste starosti ne. Predložene izmjene dodatno su protivne st. 2. čl. 20. Pravilnika po kojem je ažurirani popratni dokument svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u, jer bi se dokazima starijim od dana otvaranja ponuda dokazivale činjenice navedene u ESPD-u a koji dokument se naručitelju dostavlja kao sastavni dio ponude. Za javne isprave javnopravnih tijela RH temeljem čl. 60. Zakona o općem upravnom postupku već postoji presumpcija oborivosti pa je predloženi stavak 11. čl. 20. Pravilnika u tom smislu suvišan. Predloženom izmjenom naručiteljima bi se stvorio dodatni neopravdani teret provjeravanja istinitosti činjenica za koje već posjeduje valjani dokaz. Pritom valja imati u vidu i da se u postupcima javne nabave javljaju i ponuditelji koji nemaju poslovni nastan u RH, a koji relevantne činjenice dokazuju ispravama koje ne izdaju tijela RH, pa bi propisivanjem da za takve dokumente postoji presumpcija oborivosti naručitelju bila nametnuta obveza traženja đavoljeg dokaza. Stoga predlažem samo dopunu odredbe stavka 9. članka 20. Pravilnika na način da ista glasi: “Oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.”, čime bi se starost svih dokaza koje propisuje ZJN 2016 u čl. 265. regulirala na jednak način i sukladno članku 20. stavku 2. Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakonskim rješenjima te povezivanjem EOJN RH s besplatnim nacionalnim bazama podataka, omogućen je automatski pristup tim dokumentima za gospodarske subjekte i osobe iz RH kroz platformu EOJN-a. U tom smislu gospodarski subjekti koji nemaju poslovni nastan u RH i osobe koje su državljani neke druge članice EU ili treće zemlje, imaju otežano prikupljanje navedenog dokumenta s obzirom da se dokumenti prikupljaju od proširenog kruga osoba. Cilj ovih izmjena, na prijedlog poslovne zajednice, je da se administrativno olakša pribavljanje potrebnih ažuriranih dokumenata koji nisu u riziku česte izmjene, kao što je to slučaj s potvrdom o plaćenim porezima. Praksa je pokazala da problemi u vezi s time, postoje i na strani naručitelja. Napominjemo da postupak javne nabave nije upravni postupak, pa se odredbe ZUP-a ne primjenjuju.
6 Sanja Bilušić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, Članak 1. Uz novi stavak 10: Osim navedenog u prethodnim komentarima, usvajanjem prijedloga da su ažurirani popratni dokumenti oni dokumenti koji nisu stariji od dana početka postupka javne nabave, smisao bi dobila i odredba čl. 7. st. 7 Pravilnika. Naime, tom odredbom propisano je da se u određenim slučajevima u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje umjesto ESPD obrasca u ponudi dostavljaju traženi dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Međutim, ako se kao ažurirani dokumenti definiraju oni koji nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda, naručitelj će i u tim slučajevima morati ponovo od ponuditelja tražiti te dokumente jer oni dostavljeni u ponudi neće biti ažurirani. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. (ne prihvaća se u dijelu starosti Izvoda iz Kaznene evidencije) Kao dan od kojeg se računa starost ažuriranih popratnih dokumenata iz članka 265. stavka 1. toč. 1. ZJN 2016 (Izvod iz Kaznene evidencije) – „ne stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave“, te, starost ažuriranih popratnih dokumenata iz članka 265. stavka 1. toč. 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 (Potvrda PU i Izvod iz sudskog/obrtnog registra) – „ne stariji od dana početka postupka javne nabave“, uzima se dan početka postupka javne nabave.
7 Denis Franković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, Članak 1. Poštovani, Predlažem da se članak 20. stavak 9. izmijeni na način da se propiše da su ažurirani popratni dokumenti iz članka 265. stavaka 1. i 2. ZJN 2016 oni dokumenti koji nisu stariji od dana početka postupka javne nabave. Na taj način bi se omogućilo ponuditeljima da odmah u ponudi prilože važeće ažurirane popratne dokumente te bi se na taj način ubrzala provedba postupka javne nabave odnosno skratilo trajanje faze pregleda i ocjene ponuda, a s druge strane osiguralo bi se da su dostavljeni dokumenti "ažurirani". Nadalje, predloženim izmjenama Pravilnika bi se propisali različiti uvjeti starosti u odnosu na dokaze nekažnjavanja (ne stariji od 6 mjeseci od dana isteka roka za dostavu ponuda) te potvrdu porezne uprave/izvadak iz sudskog registra (ne stariji od dana isteka roka za dostavu ponuda). Smatram kako je potpuno nepotrebno takvo propisivanje te je nejasno iz kojeg razloga bi se uvjerenje iz kaznene evidencije izdano 5 mjeseci prije isteka roka za dostavu ponuda trebalo smatrati ažuriranim dokumentom dok se istovremeno potvrda porezne uprave izdana dan prije isteka roka za dostavu ponuda ne bi smatrala valjanim ažuriranim popratnim dokumentom. Također, slažem se s prethodnim komentarom gđe. Sanje Milić kako nisu jasni namjera i smisao novog stavka 11. te uz navedeno od strane gđe. Milić dodajem da se u žalbenom postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave može dokazivati da je (odabrani) ponuditelj naveo neistinite informacije/činjenice. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. (ne prihvaća se u dijelu starosti Izvoda iz Kaznene evidencije) Dodatno se ističe: Smisao predloženih izmjena nije u tome da se omogući ponuditeljima/natjecateljima, da umjesto ESPD obrasca dostavljaju odmah u ponudi ili u Zahtjevu za sudjelovanje ažurirane popratne dokumente. Naime, sukladno članku 260. stavku 3. ZJN 2016, „Gospodarski subjekt dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi na standardnom obrascu u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje, a javni naručitelj je mora prihvatiti“. Nadalje, samo od ponuditelja koji je/su dostavio/li ekonomski najpovoljniju ponudu, naručitelj sukladno članku 263. ZJN 2016, zahtijeva dostavu ažuriranih popratnih dokumenata.
8 Sanja Milić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, Članak 1. Uz novi stavak 11: Nije jasna namjera ovog stavka tj. na koga se odnosi, a u kontekstu toga da je u ZJN 2016 u čl. 264. st. 4. definirano da “u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta sukladno ovom pododjeljku, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. ovoga odjeljka.”. Istovremeno, predloženim izmjenama Pravilnika uopće se ne pokušava riješiti stvarni, iznimno veliki problem u praksi vezan uz potvrde Porezne uprave i rješavanje DKOM-a po tom pitanju. Naime, Porezna uprava naručiteljima, kada zatraže kroz EOJN, izdaje potvrde o postojanju / nepostojanju poreznog duga, a koje onda sama negira ako dođe do žalbenog postupka. Dakle, državno tijelo izdaje službene dokumente za koje naknadno izjavljuje da nisu točni. Npr. na potvrdi pribavljenoj kroz EOJN piše da naručitelj ima porezni dug, naručitelj ga na temelju dok dokumenta isključi, a naknadno Porezna uprava u žalbenom postupku izjavljuje da taj gospodarski subjekt ustvari nema porezni dug (obično se radi o zakašnjelom knjiženju Porezne uprave). U tim situacijama štetu neopravdano snose naručitelji jer dolazi do poništavanja odluka o odabiru, pri čemu moraju platiti i visoke troškove žalbene naknade. Na taj način u sustavu dolazi do ogromne pravne nesigurnosti jer se kroz sustav izdaje službeni dokument nadležne institucije kojem naručitelji uopće ne smiju vjerovati. Time dohvat službenih dokumenata, kao načelno izvrstan koncept, gubi svaki smisao. Stoga se predlaže da se i rješavanje ovog velikog problema u praski riješi izmjenama Pravilnika, a na način da se uzme u obzir problematika zakašnjelih knjiženja Porezne uprave. Prihvaćen Prihvaća se. Odredba novog stavka (11) preformulirana je da bude jasnija.
9 Sanja Milić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, Članak 1. Uz novi stavak 10: Predloženi stavak trebalo bi izmijeniti na način da se definira da su ažurni popratni dokumenti oni dokumenti koji nisu stariji od dana početka postupka javne nabave (definirano u čl. 87. ZJN 2016). Naime, ponuditelji ponudu izrađuju u roku za dostavu ponuda, a koji počinje teći započinjanjem postupka javne nabave. Ponuditelji u ponudi dostavljaju ESPD obrazac, međutim, imaju puno pravo odmah u ponudi dostaviti i sve dokaze nepostojanja razloga isključenja i uvjeta sposobnosti, a to uključuje i dokumente iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. ZJN 2016. Važno je naglasiti da ni relevantne EU direktive ni ZJN 2016 ustvari ničime ne obvezuju gospodarske subjekte da u ponudi dostavljaju ESPD obrazac, već oni u ponudi mogu odmah dostaviti sve tražene dokaze. U tom smjeru ide i relevantna ispravna praksa DKOM-a u situacijama kada npr. gospodarski subjekt za neki od kriterija za odabir gospodarskog subjekta u ponudi neispravno popuni ili uopće ne popuni traženu rubriku ESPD-a, ali istovremeno dostavi relevantni dokaz vezan uz taj kriterij. U tom slučaju naručitelj uzima u obzir dokaz dostavljen odmah u ponudi i ne mora ga ponovo tražiti. Ovakvom odredbom vi neutemeljeno onemogućavate isto postupanje vezano za navedene dokumente. Ako kao ažurne dokumente definirate samo one koji su izdani nakon isteka roka za dostavu ponuda, neopravdano prisiljavate ponuditelje koji su dokument ishodili tijekom trajanja postupka da ponovo mora ishoditi isti dokument. To je posebice problematično vezano za potvrdu plaćanja poreza jer time ustvari kažnjavate gospodarske subjekte koji su, primjerice, namirili sva dugovanja tijekom postupka, prije nego su znali je li njihova ponuda ocijenjena kao najpovoljnija ili ne. Istovremeno, potičete praksu da gospodarski subjekti čekaju rezultate pregleda i ocjene ponuda i da namiruju porezna dugovanja tek nakon što vide je li njihova ponuda najbolja ili ne. Prihvaćen Prihvaća se.