Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu UREDBE O IZMJENI ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Božidar Altus UREDBU Vlada Republike Hrvatske ovim je prijedlogom Uredbe o izmjenama i dopunama zakona o obavljanju studentskih poslova jasno nabrojala stupnjeve studija koji se pohađaju u Republici Hrvatskoj ali i izvan Republike Hrvatske. Time se nastoji izbjeći sve dosadašnje nedoumice u određivanju tko ima pravo obavljati poslove kao „studenti“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Marin Kečkiš UREDBU Smatram da je ovaj prijedlog Vlade Republike Hrvatske odličan. Napokon će studenti koji su izgubili studenska prava zbog mnogobrojnih i opravdanih razloga dobiti pravo da si zarade za školarinu i trošak studentskog života.Iako bi se još dosta trebalo poraditi na pravima studenata/ radnika i obvezama poslodavaca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Milojka Rataić UREDBU Članak 2. točku 1. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/18) trebalo je izmijeniti na naveden način jer je u prvoj verziji navedena točka nejasna i ne uključuje sve kategorije "studenata" što određene skupine stavlja u neravnopravan položaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Alta Pavin Banović UREDBU Jasno su opisani i nabrojani svi stupnjevi studija koji se mogu pohađati u Republici Hrvatskoj i izvan RH. Definirano je u Čl. 1. tko su studenti u RH koji imaju zakonsko pravo obavljati poslove kao studenti za koje su i pravedno plaćeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Marica Brzica UREDBU, Članak 1. Odlična je stavka o izjednačavanju redovnih i izvanrednih studenata, glede njihovih prava i obaveza. Ovakvim zakonom su ravnopravni svi koji studiraju u Republici Hrvatskoj, a ravnopravnost je uvijek dobra. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 RIT Croatia UREDBU, Članak 1. Slažemo se s izmjenama zakona o obavljanju studentskih poslova te proširenjem definicije studenta koja sada obuhvaća i studente trećih zemalja na studiju u Republici Hrvatskoj. Smatramo da bi dodatno bilo dobro jasnije definirati kategoriju studenata na razmjeni na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, kako bi se jasno precizirali oblici razmjena koji su u smislu ovog zakona prihvatljivi. Pretpostavljamo da je Erasmus program oblik razmjene koji je najrašireniji i koji se podrazumijeva, no zanima nas na koji način će se promatrati studente na razmjeni koji dolaze sa visokih učilišta iz trećih zemalja, a s kojima pojedino hrvatsko visoko učilište ima sporazum o razmjeni studenata. Molimo pojašnjenje ove kategorije. RIT Croatia Primljeno na znanje Razmjena podrazumijeva formalizirani studijski boravak i/ili stručnu praksu studenata u okviru visokog učilišta u Republici Hrvatskoj.
7 SONJA IVANČIĆ UREDBU, Članak 1. U definiciji studenta trebalo bi uvrstiti i građane s prebivalištem u RH koji nisu građani EU, a studiraju u RH. Djelomično prihvaćen Iz predložene izmjene predmetnog članka jasno proizlazi pravo na obavljanje studentskih poslova studenata upisanih na navedene razine studijskih programa na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Isti uključuje i studente upisane na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, a koji nisu državljani zemalja članica Europske unije pod pretpostavkom ispunjavanja ostalih uvjeta propisanih Zakonom o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018).
8 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu UREDBU, Članak 2. Predlažemo da se iza članka 1. doda novi čanak 2. koji bi glasio: „U članku 11. stavku 3. točki 8. stavlja se zarez i dodaju se riječi: "odnosno za razdoblje od jednog semestra za obavljanje poslova demonstratora koji pomaže nastavnicima u izvođenju vježbi na visokim učilištima.“ Obrazloženje: Na visokim učilištima veliki broj studenata pomaže nastavnicima i suradnicima u izvođenu vježbi na visokim učilištima kao demonstratori s malim brojem sati rada u mjesecu. Prema važećoj odredbi članka 11. stavka 3. točke 8. za manji broj sati pomaganja nastavnicima u izvođenju vježbi studenti, visoka učilišta i posrednici opterećeni su nerazmjerno velikim administrativnim poslovima i troškovima koji se odnose na sklapanje ugovora i plaćanje naknada po ugovorima. Predloženom dopunom citiranog članka olakšalo bi se studentima i visokim učilištima obavljanje poslova demonstrature. Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet ove Uredbe.
9 Sanja Cmrečnjak UREDBU, Članak 2. Slažem se s izjednačavanjem prava i obveza redovnih i izvanrednih studenata koji nemaju zasnovan radni odnos. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK UREDBU, Članak 2. Smatram da je prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tj. Uredba o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova vrlo dobra, naročito dio u kojem se izjednačavaju prava i obveze redovitih i izvanrednih studenata koji ne zasnivaju radni odnos. Primljeno na znanje Primljeno na znanje