Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN IVANDIĆ NACRT P RIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU S obzirom na to da nacionalno zakonodavstvo ni na koji način ne uređuje sekuritizaciju kao oblik strukturnog financiranja, smatramo da odredbe u ovom prijedlogu zakona nisu dostatne kako bi se transakcije sekuritizacije propisane Uredbom (EU) br. 2017/2402 („Uredba“) mogle provesti u Republici Hrvatskoj uz zadovoljavajuću razinu pravne sigurnosti. Primarno, potrebno je izrijekom ograničiti primjenu pojedinih odredaba stečajnog zakona u kontekstu članka 24. Uredbe. Naime, Uredba predviđa isključivo limitiranu mogućnost pobijanja pravnih radnji prodavatelja (inicijatora) u slučaju nesolventnosti i to na način da se isključuju tzv. stroge odredbe o povratu sredstava u slučaju nesolventnosti prodavatelja. Imajući na umu da tekst Uredbe ne konkretizira pojedine odredbe inslovencijskog prava svake države članice, smatramo da bi zbog zahtjeva pravne sigurnosti (a posebice imajući u vidu kontekst pravne kulture u RH), trebalo u ovom prijedlogu zakona točno definirati slučajeve pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika koje su isključene u transakcijama sekuritizacije. Predlažemo i preciznije uređenje SSPN-a (kako je definiran Uredbom). Hrvatski tekst Uredbe navodi zakladu kao primjer SSPN-a. Uzimajući u obzir pravno uređenje zaklade po hrvatskom pravu, SSPN ne može biti zaklada bez ozbiljnijih zakonodavnih zahvata. Kako bi se ostvario jedan od ciljeva Uredbe – jednostavniji, transparentniji i standardiziraniji okvir za sekuritizaciju, postupak obavještavanja dužnika u slučaju prijenosa tražbine na SSPN je potrebno pojednostaviti. U tu svrhu predlažemo uvođenje kolektivne obavijesti dužnicima (uključujući i potrošače) oglasom u dnevnim novinama ili Narodnim novinama RH. Slično prethodnom, jednostavniji i brži postupak prijenosa registarskih založnih prava na SSPN uvelike bi pridonio stvaranju odgovarajućeg pravnog konteksta za sekuritizaciju. Također, kako bi se ostvarila svrha Uredbe, potrebno je regulirati i pitanje stupanja SSPN-a (ili Servisera) u ovršne i parnične postupke u tijeku. U suprotnom, razina pravne nesigurnosti onemogućit će provođenje sekuritizacije određenih portfelja potraživanja sukladno Uredbi. S poštovanjem, Jelena Nushol i Ivan Ivandić, odvjetnici u OD Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o. Prihvaćen Ovim Zakonom isključivo se omogućava provedbe Uredbe o sekuritizaciji, a širi kontekst vezan uz sekuritizaciju razmotriti će se u budućem razdoblju uvažavajući sve navedene aspekte uključujući potrebu izmjena drugih posebnih propisa.