Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RIT Croatia P R A V I L N I K Smatramo da se kod izrade prijedloga Pravilnika nije uzelo u obzir da ISVU nije obavezan sustav i da postoje visoka učilišta koja ne koriste ISVU-a. Smatramo da je potrebno osigurati informacijski sustav za cjelovito vođenje svih evidencija predviđenih Pravilnikom. Svakako je potrebno i definirati rokove primjene Pravilnika na način da obveza institucije počinje teći u trenutku kada je MZO omogućio sustav cjelovitog vođenjea sukladno Pravilniku. Nije prihvaćen Poštovani, uzelo se u obzir i to izričito u uvodnim odredbama gdje se ISVU i interoperabilnost definiraju, kao u svim drugim odredbama gdje se ISVU spominje, a gdje se sustavno napominje kako visoka učilišta osim ISVU-a mogu koristiti i drugi interoperabilni sustav. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
2 IGOR SOLDIĆ P R A V I L N I K Treba omogućiti otvorenost evidencija drugim sustavima gdje bi se oni međusobno preuzimali. Potrebno je definirati koji su podaci javni, koji podaci će biti dostupni drugim sustavima i kojim. Prihvaćen Poštovani, Interoperabilnost, preuzimanje i spajanje definirano je kroz Pravilnik i u uvodnim odredbama (evidencije), zasebno kod različitih evidencija (evidencija zaposlenih) ali i načelno u članku 9. – načelo jednog unosa. Vrlo detaljno je propisano koji su podaci javni a pristup podacima, osim onih osobnih, omogućen je u statističke, znanstvene i povijesne svrhe svim zainteresiranima (članak 10). Prihvaća se unaprijediti što je od podataka javno i koji su dostupni drugim sustavima. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
3 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) P R A V I L N I K (1) Potrebno je razjasniti da li se ovaj tekst piše i (1a) usklađuje s postojećim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO) (1b) usklađuje s planiranim izmjenama ili nekom verzijom novog ZZDVO (1c) određuje ono što je najbolje napraviti u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Dalje u ovom komentaru pretpostavljamo opciju (1c). (2) Potrebno je odlučiti o vezi registara i evidencija vezanih uz visoko obrazovanje s registrima i evidencijama u sustavu znanosti. Načelno prepoznajemo da među subjektima iz područja visokog obrazovanja od interesa za MZO postoji jasna veza prema subjektima koji djeluju i u području znanosti (npr. ustanove ili zaposlenici) pa bi MZO svakako trebalo odlučiti da li za sustav visokog obrazovanja i za sustav znanosti postoje potpuno nezavisni skupovi registara, evidencija (i upisnika?), koji eventualno mogu razmjenjivati podatke ili se ipak radi o jedinstvenom skupu, u kojem registara i evidencija koji pokriva podatke važne i za visoko obrazovanje i za znanost. Napominjemo da se trenutno, ali i u budućnosti (realizacijom Upisnika ustanova u sklopu izgradnje informacijskog sustava znanosti CroRIS) i visokoobrazovne i znanstvene ustanove u praksi vode u jednom upisniku (znanstvenih organizacija). (3) Potrebno je Pravilnikom regulirati samo registre i evidencije koje vodi MZO, ne ulaziti u evidencije i poslovanje visokih učilišta. Iako sadašnji zakon popisuje da treba urediti i evidencije koje vodi MZO i evidencije koje vode visoka učilišta, vezano uz evidencije koje vode visoka učilišta njih treba propisati samo načelno, npr. da se kaže da vode u elektroničkom obliku, da trebaju biti spremne za elektroničku razmjenu podataka / interoperabilnost s nacionalnim sustavima, da visoka učilišta i uprave visokih učilišta odgovaraju za točnost i cjelovitost podataka u tim evidencijama i sl. Utoliko nema smisla propisivati evidencije koje vode visoka učilišta o zaposlenicima, a onda tražiti da se dostavljaju u MZO u strojno čitljivom obliku. Treba propisati svrhu evidencije koju će voditi MZO i definirati način preuzimanja (dostave) podataka s visokih učilišta u MZO (u pravilu kroz programska sučelja tipa REST API). Na kraju, ako MZO propisuje detalje i način vođenja evidencija na visokim učilištima, time de facto preuzima obavezu osigurati visokim učilištima informacijski sustav za vođenje takvih evidencija i to sukladno svim općim, ali i specifičnim poslovnim pravilima i potrebama visokih učilišta, što je dugoročno neodrživo. (4) Revidirati popis i nazive registara i evidencija koje se uređuju ovim pravilnikom Ako govorimo o popisu i nazivima registara i evidencija od interesa za sustav visokog obrazovanja predlažemo da taj popis glasi: (4a) Registar visokih učilišta (ili ako je potrebno Upisnik visokih učilišta) (4b) Registar studijskih programa (ili ako je potrebno Upisnik studijskih programa) (4c) Evidencija prijavljenih za postupke upisa na studijske programe (4d) Evidencija studenata (4e) Evidencija diploma i drugih javnih isprava o završetku studija i stečenim akademskim i stručnim nazivima i stupnjevima (4f) Evidencija zaposlenika visokih učilišta (4g) Evidencija nastavnog osoblja i sudionika u nastavi (4h) Evidencija studentskih iskaznica i studentskih prava Dodatne napomene vezane uz popis registara i evidencija vezanih uz visoko obrazovanje: Ad (4d) i (4e) – smatramo da evidenciju studenata svakako treba odvojiti od evidencije javnih isprava / diploma jer se radi o različitim temeljnim subjektima (osoba vs. isprava). Jasno da trebaju postojati poveznice između podataka u te dvije evidencije. Ad (4f) – s obzirom na postojanje COP-a u FINA-i upitna je potreba ove evidencije. Ako se ipak radi o potrebi proširenog skupa podataka, Pravilnik bi onda odmah trebao urediti odnose između tih sustava, npr. na način da se kaže da ova evidencija nastaje preuzimanjem podataka koji se vode u COP-u i podataka koji se vode o zaposlenicima na visokim učilištima. Nadalje, opis ove evidencije može sadržavati napomenu da sadrži i podatke iz osobnog kartona zaposlenika, pa nema potrebe osobni karton uvrštavati u naziv evidencije. Ad (4f) i (4g) – treba razmisliti o spajanju evidencija (4f) i (4g) zbog evidentnog preklapanja podataka. Naziv evidencije npr. Evidencija zaposlenika i suradnika visokih učilišta. Ad (4d) i (4h) – treba razmisliti da se evidencija (4h) spoji s evidencijom (4d) zbog preklapanja podataka. Pri tome se poslovne potrebe / transakcijske funkcije vezane uz iskaznice i studijska prava i dalje obavljaju putem sustava ISAK/ISSP, a samo se osnovni podaci o iskaznicama i pravima evidentiraju i čuvaju u Evidenciji studenata. (5) ISVU ne može biti registar/evidencija i nije uputno "gurati" ga prema statusu obaveznog sustava u RH. ISVU je dizajniran i razvija se kao poslovni sustav visokih učilišta, dakle primarna mu je funkcija obavljati svakodnevne poslovne transakcije vezane uz poslovne procese na visokim učilištima, pri čemu se osim zakonskih odredbi primjenjuju i mnogobrojna poslovna pravila specifična za pojedino visoko učilište. Zbog toga ISVU ne može postati i/ili prerasti u sustav nacionalnih registara i evidencija. Dodatni razlog za postojanje jasne granice između ISVU i nacionalnih registara i evidencija je u nadležnosti i (ne)promjenjivosti podataka. Naime podaci u ISVU se stalno mijenjaju prema spomenutim poslovnim pravilima visokih učilišta, dok u nacionalnim registrima i evidencijama stanje i promjene podataka podliježu pravilima koje određuje MZO i promjene preuzetih podataka u nekom trenutku ne mogu biti pitanje volje visokih učilišta. Stoga se odredbe Pravilnika ne mogu temeljiti na pretpostavci da je ISVU obavezan sustav ili da se iz ISVU mogu preuzimati svi podaci, potrebni za nacionalne evidencije. Pri tome nije sporno da trebaju postojati poveznice i mogućnost preuzimanja podataka iz ISVU u registre i evidencije, kao i preuzimanje u suprotnom smjeru. Ali takva preuzimanja treba omogućiti i s drugim informacijskim sustavima (npr. ISAK/ISSP, ISRHKO ili MOZVAG), pa je upitno da li se u Pravilniku uopće treba posebno navoditi i definirati ISVU, s obzirom da postoje i drugi informacijski sustavi koji čine informacijski krajobraz visokog obrazovanja u RH. (6) Jasnije definiranje svrhe evidencija zbog GDPR-a. Zbog odredbi i obaveza koje proizlaze iz GDPR-a, svrhu pojedinih registara i posebno evidencija bi trebalo dodatno razraditi. Osim svrhe trebalo bi preciznije (jasno) definirati i rokove čuvanja i pravila i uvjete razmjenu osobnih podataka s trećim stranama. Upitno je da li fraze koje se koriste, npr. "i drugi potrebni podaci" mogu biti temelj za naknadno proširenje skupa osobnih podataka koji će se prikupljati, pa bi trebalo dodatno konzultirati pravnike vezano uz taj izričaj. S druge strane bilo bi poželjno osigurati što veću otvorenost podataka i za objavu i za dostupnost kroz programska sučelja, što se djelomično i pokušalo člankom 12, pa to svakako treba zadržati. Prihvaćen Poštovani, svakako pravilnik mora biti u skladu s postojećim zakonima i drugim propisima. On je naime i temelj za buduće sustave i politike informatizacije podataka. Napomenu primamo na znanje, iako sustav podataka u znanosti također vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, pa tako i izgradnju CroRisa. Komentar koji se tiče propisivanja samo onih podataka koje vodi Ministarstvo nije utemeljen jer je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje: ZZDVO) jasno propisano kako Ministarstvo pravilnikom određuje vođenje i sadržaj podataka iz obaveznih evidencija visokih učilišta, no ovim se pravilnikom ne propisuje detaljno sadržaj evidencija visokih učilišta već samo podaci koje ona moraju dostaviti Ministarstvu. Nadalje, ne može se revidirati nazive registara niti evidencija jer su oni propisani ZZDVO-om. Evidencije studenata i diplomiranih ZZDVO-om su odvojene. Ovim Prijedlogom one su navedene zajedno s drugim evidencijama koje Ministarstvo preuzima od visokih učilišta no tehničko rješenje svakako će se voditi najefikasnijim modelom izrade sustava. Usvaja se prijedlog o navođenju zakonom propisane svrhe za svaku evidenciju i to temeljem zakonski odredbi ZZDVO-a (članci 51. i 90.) kao i komentar u vezi rokova i izričaja “drugo”. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
4 Ivica Šušak P R A V I L N I K U preambuli, uvodnom dijelu prijedloga Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju ( u daljnjem tekstu prijedlog Pravilnika) nije naznačeno da je ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražio prethodno mišljenje od Agencije za znanost i visoko obrazovanje što propisuje članak 90. stavak 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 45/09, 63/11, 94/13, 101/14, 60/15, 131/17). Također iz samog materijala koji je priložen na e-savjetovanje nije vidljivo da je proveden postupak prethodnog savjetovanja s nadležnom Agencijom za znanost i visoko obrazovanje prema citiranom propisu. Nadalje člankom 90. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisano je kako zbirke podataka (Upisnik visokih učilišta; Upisnik studijskih programa; Evidenciju studenata; Evidenciju studenata s invaliditetom; Evidenciju diplomiranih studenata; Evidenciju prijavljenih za upisni postupak koja uključuje i rezultate postupka; Evidenciju prijavljenih i korisnike subvencioniranog stanovanja, prehrane i troškova studija; Evidenciju zaposlenika visokih učilišta; Evidenciju nastavnog osoblja i opterećenja u nastavi; Druge evidencije i zbirke podataka propisane zakonom i provedbenim aktima te potrebne za provedbu zakonskih ovlasti) prikupljaju i obrađuju Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za znanost i visoko obrazovanje za potrebe utvrđivanja prava studenata na studij i drugih prava na teret javnih sredstava, planiranja politika i praćenja visokog obrazovanja, obavještavanja javnosti, planiranja i praćenja mreže visokih učilišta i studijskih programa, za izradu analiza, statistika i provedbu istraživanja iz područja visokog obrazovanja, provedbu postupaka vanjskog osiguranja kvalitete te izrade analiza i statističkih izvješća o visokom obrazovanju. Kroz cijeli tekst prijedloga Pravilnika ne omogućuje se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje korištenje navedenih zbirci podataka. Samo člankom 5. prijedloga Pravilnika propisuje se kako je tijelo nadležno za vođenje Evidencije prijavljenih za postupke upisa na studijske programe je „agencija nadležna za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju“. Kroz cjelokupni tekst prijedloga Pravilnika nije vidljivo da će se podatci bitni za planiranja politika i praćenja visokog obrazovanja, obavještavanja javnosti, planiranja i praćenja mreže visokih učilišta i studijskih programa, za izradu analiza, statistika i provedbu istraživanja iz područja visokog obrazovanja, provedbu postupaka vanjskog osiguranja kvalitete te izrade analiza i statističkih izvješća o visokom obrazovanju dostaviti odnosno staviti na raspolaganje Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kao strateškom najvišem stručnom tijelu koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj a koje kao i ministricu znanosti i obrazovanja imenuje Hrvatski sabor. Skrećemo pozornost na cijeli niz odredbi članka 7. prijedloga Pravilnika kojim se uspostavlja evidencija zaposlenika i suradnika visokih učilišta prema odredbama članka 90. stavka 6. točka 8. i 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijedlog Pravilnika prekoračuje zakonski okvir postavljen odredbom članka 90. stavak 6. točka 8. i 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz podatke o zaposlenicima ministarstvo uvodi i evidenciju i vanjskih suradnika i gostujućih profesora izražavajući nepovjerenje u razinu, vjerodostojnost i kvalitetu angažiranih vanjskih suradnika i gostujućih profesora. Uz osnovne podatke o zaposlenima, vanjskim suradnicima i gostujućim profesorima Ministarstvo znanosti i obrazovanja zahtijeva, kroz prijedlog Pravilnika i podatke o: - napredovanju sudionika u nastavi - radnom opterećenju u nastavi i znanosti - statusne podatke. Navedeni podaci trebali bi, prema prijedlogu Pravilnika, biti prikupljani u svrhu uvjeta za obavljanje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti, praćenja radnih i nastavnih obveza nastavnog osoblja te u svrhu izvješćivanja javnosti itd. Predloženim odredbama o evidencijama zaposlenih, vanjskih suradnika i gostujućih nastavnika krši se jedan od temeljnih elemenata ustavom zajamčene autonomije sveučilišta koja se ogleda u slobodi izbora nastavnika na sveučilištu. Odredbama članka 7. prijedloga Pravilnika krše se odredbe članka 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 45/09) gdje se Ministarstvu znanosti i obrazovanja dodjeljuju određene nadležnosti ovlasti i poslovi iz djelokruga i nadležnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Riječ je o odredbi koja može imati dalekosežne posljedice na sposobnost akreditacije i priznavanja i visokoškolskih diploma i javnih isprava iz Republike Hrvatske. Uvodi se centralizacija raspolaganja i uporabe podataka o zaposlenicima visokih učilišta. „Zaboravlja se“ kako sveučilišta imaju autonomiju sveučilišta unutar koje imaju i pravo na akademsku samoupravu. U konačnici sveučilišta kao i druga visoka učilišta su javne i/ili privatne ustanove koje imaju status pravne osobe kao i prava i obveze poslodavca za zaposlene odnosno naručitelja posla za vanjske suradnike. Podatci koji su predviđeni u prilogu 3. (Podatkovni sadržaj evidencija nastavnog osoblja i sudionika u nastavi) ograničavaju ovlasti, prava i obveze poslodavaca u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Spomenutim prilogom prekoračuju se ovlasti Ministarstva znanosti i obrazovanja kao tijela državne uprave nadležnog između ostalog i za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Moramo primijetiti kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavlja dosadašnju praksu unošenja odredbi o kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje u sve podzakonske akte koji su u njezinoj nadležnosti iz područja znanosti i visokog obrazovanja kako bi i na taj način pokušala uvesti primjenu odredbi kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje a za koje smo se osvjedočili kako ih nije moguće primijeniti na većini javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. O tome svjedoče i višekratni zaključci Rektorskog zbora koji su dostavljeni Vladi Republike Hrvatske. Na kraju, za postavljanje prijedloga Pravilnika na e-savjetovanje nedostaje ključno mišljenje i očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka jer se u predloženim zbirkama i evidencijama zahtijeva cijeli niz osobnih podataka za koje je upitno ima li Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovlast i pravo zahtijevati ih kako od sveučilišta tako i od osoba koje su u sustavu visokog obrazovanja. Člankom 14. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/2018) propisano je da su središnja tijela državne uprave i druga državna tijela dužna Agenciji za zaštitu podataka dostaviti nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa kojima se uređuju pitanja vezana za obradu osobnih podataka radi davanja stručnih mišljenja u odnosu na područje zaštite podataka. Ivo Šušak Primljeno na znanje Poštovani, člankom 90. propisano je kako ministar pravilnik donosi uz prethodno mišljenje a ne suglasnost Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Preambule pravilnika kao ni drugih propisa ne navode što je sve javnopravno tijelo koje donosi pravilnik poduzelo prije donošenja, poput savjetovanja, povjerenstva ili radne skupine koja je na tekstu radila, javnog savjetovanja i dr. Zatraženo je mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje kao i Agencije za zaštitu osobnih podataka. Nadalje, u svim će se, a kako je to definirano Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje: ZZDVO) pa nije potrebno da se ovdje ponavlja, evidencijama omogućiti pristup Agenciji da ih obrađuje, pa i prikuplja (u slučaju evidencije prijavljenih na upisne postupke). ZZDVO-om je jasno propisano da evidencije vodi Ministarstvo. Komentar o kolektivnom ugovoru neutemeljen je jer se evidencije o zaposlenima moraju voditi a kolektivnim je ugovorom propisan način mjerenja radnog opterećenja na javnim znanstvenim i visokoobrazovnim ustanovama pa je logično da se i ovdje spominje, uz navođenje kako se radi samo o onim ustanovama koje kolektivni ugovor primjenjuju. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
5 Višnja Pranjić P R A V I L N I K Zbirke podataka u visokom obrazovanju, su dokumenti koji će spriječiti zlouporabu nepravovaljanih diploma. Iako su nepravovaljane diplome otkrivene u sustavu obrazovanja, u odnosu na ukupan broj zaposlenika, taj broj nije velik (mada je i jedna previše). Prijedlog - iz Priloga 2. Podatkovni sadržaj evidencija studenata i diplomiranih te podatkovni sadržaj javne evidencije diploma i javnih isprava - brisati točku 7. (Nacionalnost) zbog mogućih predrasuda pri odabiru kandidata pri zapošljavanju. Prihvaćen Poštovana, usvaja se primjedba o obaveznom navođenju nacionalnosti. Nacionalnost je zamišljena kao opcionalni podataka koji se unosi ukoliko osoba ostvaruje prava temeljem njega (stipendije za pripadnike nacionalnih manjina). Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
6 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu P R A V I L N I K Očekuje se da će MZO kao vlasnik ISVU-a osigurati da će vođenje svih propisanih evidencija biti moguće u ISVU kako se ne bi dogodila situacija da institucije budu prisiljene voditi veliki broj različitih vlastitih evidencija radi udovoljavanju odredbama pravilnika. Stoga, u pravilniku bi trebalo propisati da obveza institucije počinje teći u trenutku kada cjelovito vođenje podatka uključujući i revizijski trag vođenje podataka bude omogućeno u ISVU. Prihvaćen Poštovani, točno. Pravilnik je podloga za ostvarivanje infrastrukturnih informatičkih investicija. Prihvaća se prijedlog o odgodi do ispunjavanja uvjeta za dostavu podataka. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
7 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 2. OSNOVNI POJMOVI, Članak 2. Upitno je treba li spominjati samo ISVU; načelno bi bilo potrebno onda spomenuti i ISSP/ISAK, ISRHKO, COP i sl. Primljeno na znanje Poštovani, primljeno na znanje. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
8 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) P R A V I L N I K, 3.  REGISTAR VISOKIH UČILIŠTIMA – UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA Ispravak teksta: visokih učilištima --> visokih učilišta Prihvaćen Poštovani, prihvaća se. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
9 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 3.  REGISTAR VISOKIH UČILIŠTIMA – UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA, Članak 3. pod (2) u tekstu "... javni je registar svih visokih ..." smatramo da je riječ "svih" suvišna Prihvaćen Poštovani, prihvaća se. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
10 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 4. REGISTAR STUDIJSKIH PROGRAMA – UPISNIK STUDIJSKIH PROGRAMA, Članak 4. ad (2) ispravak teksta: studijski --> studijskih ad (3) spominje se "zbirka isprava" - predlažemo pojasniti kojih to točno isprava. Treba neka referenca na moguće akreditacijske postupke i isprave koje rezultiraju iz istih ad (6) Na koje se podatke misli u ovom stavku? Na koji način se očekuje obavještavanje Ministarstva? ad (7) Gdje je definiran elektronički oblik podataka za razmjenu između sustava koji se spominje u ovom stavku? Prihvaćen Poštovani, prihvaćaju se ispravke. Ostali komentari primaju se na znanje i bit će uzeti u obzir prilikom izrade informacijskog sustava. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
11 RIT Croatia P R A V I L N I K, 5. EVIDENCIJA PRIJAVLJENIH ZA POSTUPKE UPISA NA STUDIJSKE PROGRAME članak 5 stavak 1 Agencija koja se spominje u ovom članku trenutno nema pristup informacijama o svim prijavljenima za postupke upisa na studijske programe, već samo o onima koji se prijavljuju i upisuju kroz NISpVu. Biti će važno definirati na koji način će se dostavljati agenciji informacije o prijavame te hoće li agencija zaista tražiti informacije o svim prijavljenima ili ipak samo o upisanima članak 5 stavak 2 Potrebno definirati način dostavljanja podataka. Ponavljamo i pitanje vezano uz razlikovanje svih prijavljenih i svih upisanih studenata, jer se radi o velikoj razlici u volumenu. Primljeno na znanje Poštovani, jasno je definirano člankom 90. Zakona o znanstvenoj djelatnosti (dalje: ZZDVO) kako ovu evidenciju vode visoka učilišta. Ministarstvo (preuzimanjem od njih, posredno putem Agencije koja temeljem istog članka ima pravo prikupljanja podataka). Ukoliko neka visoka učilišta do sada nisu upisivala studente putem sustava Agencije, podatke iz obaveznih evidencija morat će dostaviti Agenciji temeljem ZZDVO-a i ovog Pravilnika (koji pobliže određuje koji su to podaci). Podaci se prikupljaju i za prijavljene (od visokih učilišta i Agencije) i upisane (od visokih učilišta). Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
12 Josip Barić P R A V I L N I K, 5. EVIDENCIJA PRIJAVLJENIH ZA POSTUPKE UPISA NA STUDIJSKE PROGRAME članak 6. stavak 5. Barić Josip Medicinski fakultet Split, u svoje ime Da li se uspostavlja evidencije diplomiranih ili evidencija diploma i izdanih javnih isprava? Prema članku 90. stavak (6) Zakona o ZZDVO „Ministarstvo vodi sljedeće zbirke podataka o visokom obrazovanju: 1. Upisnik visokih učilišta; 2. Upisnik studijskih programa; 3. Evidenciju studenata; 4. Evidenciju studenata s invaliditetom; 5. Evidenciju diplomiranih studenata; Dakle evidentiraju se diplomirani studenti a ne diplome i javne isprave. Nadalje, postoji jedan vremenski period unazad 40 godina (krajem 1980. - tih i početkom 1990. – tih) kada se nisu izdavale diplome automatizmom već samo na zahtjev… a licence za rad se dobivale na osnovi potvrda koje je tajnik potpisivao…Stoga, bi ovakvim prijedlogom odmah u startu u povijesnom periodu bile rupe jer nema papirnatih diploma. Da li ste sigurni da će apsolutno sva visoka učilišta pregledom 40 godina unazadno svojih arhiva uspjeti pronaći kopije izdanih diploma, a istih nema iz tko zna kojih opravdanih i neopravdanih razloga? Prijedlog: stav (5) treba da glasi: Temeljem gore navedenih skupova podataka Ministarstvo će uspostaviti evidenciju diplomiranih u visokom obrazovanju. Prihvaćen Poštovani, prihvaća se komentar. Uspostavlja se evidencija diplomiranih. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
13 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) P R A V I L N I K, 5. EVIDENCIJA PRIJAVLJENIH ZA POSTUPKE UPISA NA STUDIJSKE PROGRAME Nedostaje popis podataka u ovoj evidenciji. Nije definirano jesu li, i koji podaci, javni. Primljeno na znanje Poštovani, prihvaća se komentar a tekst će biti nadopunjen s osnovnim setom podataka ove evidencije. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
14 RIT Croatia P R A V I L N I K, 6. EVIDENCIJA STUDENATA I EVIDENCIJA DIPLOMIRANIH članak 6 stavak 7 Smatramo da je potrebno osigurati informacijski sustav za cjelovito vođenje svih evidencija predviđenih Pravilnikom. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, zbog potrebne prethodne suglasnosti na tekst Prijedlog Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka, isti se povlači iz procedure. Vaše komentare razmotrit ćemo prije ponovne objave na e-savjetovanju. Molimo da pratite stranice resornog ministarstva na kojima ćemo pravodobno izvijestiti javnost o ponovnom upućivanju pravilnika u proceduru.
15 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) P R A V I L N I K, 6. EVIDENCIJA STUDENATA I EVIDENCIJA DIPLOMIRANIH Predlažemo razdvajanje na dvije evidencije. Evidencija studenata i Evidencija javnih isprava. Nije definirano jesu li, i koji podaci, javni. Primljeno na znanje Poštovani, ovo i jesu dvije evidencije no Pravilnikom je propisan podatkovni sadržaj zajedno za evidencije studenata, evidencije studentskih potpora, studenata s invaliditetom i diplomiranih jer se one praktično vode zajedno na visokim učilištima i u Ministarstvu, kroz period studiranja osobe. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
16 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 6. EVIDENCIJA STUDENATA I EVIDENCIJA DIPLOMIRANIH, Članak 6. ad (2) Nije jasna razlika u evidenciji na razini visokog učilišta i na razini Ministarstva; U tekstu "...o socijalnom i dugom statusu ..." riječ "dugom" zamijeniti s "drugom"; Može li podatak o invalidnosti biti obavezan podatak? U prilogu 2. ne navode se podaci o ispitima osim o prosjecima ocjena? Koje su to "druge studijske obaveze"? ad (3) Sva navedena područja (prava) se posebno reguliraju i podložna su čestim/godišnjim promjenama – Kako će se ova Evidencija studenata i diplomiranih studenata usklađivati s tim promjenama? ad (7) Ovdje nastaje paralelizam / nejasnoća odnosa ISVU i evidencija koje treba voditi visoko učilište. Upitno je da li sve podatke potrebne za navedeno u (2) visoko učilište može voditi u ISVU, jer ISVU ima drugu namjenu (poslovni procesi visokog učilišta). Gdje je definiran elektronički oblik podataka za razmjenu između sustava? Primljeno na znanje Poštovani, podatkovni se sadržaj propisuje kao obvezan dio evidencija visokih učilišta koje Ministarstvo preuzima. Ostali komentari primljeni na znanje posebno prilikom izrade informacijskog sustava ili nadogradnje ISVU-a. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
17 Svjetlana Bebić 6. EVIDENCIJA STUDENATA I EVIDENCIJA DIPLOMIRANIH, Članak 6. Ako bi svi ovi podaci bili evidentirani, je li znači to da bi studentima olakšalo upise na svaku sljedeću akademsku godinu u smislu obilazaka raznih institucija u potražnji za silnom dokumentacijom kako bi predali zahtjev za ostvarivanje prava na dom, na stipendiju, na prehranu...? Prihvaćen Poštovani, studentima bi se budućim sustavom, ili nadogradnjom postojećeg (ISVU) omogućilo da pristupe svojim diplomama i javnim ispravama a Ministarstvo bi dodatno vodilo evidenciju diplomiranih u elektroničkom obliku dostupnu nositelju isprave na zahtjev u obliku potvrde – uz planove za povezivanje državne informacijske infrastrukture (e-građanin). Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
18 RIT Croatia P R A V I L N I K, 7. EVIDENCIJA ZAPOSLENIKA I SURADNIKA VISOKIH UČILIŠTA Nije jasno jesu li, i koji podaci, javni . Prihvaćen Poštovani, definirano je kako su registri Upisnik visokih učilišta i studijskih programa javni. Nadalje će javni biti podaci iz evidencija diplomiranih ukoliko ih zatraži osoba vlasnik diplome ili uz njeno dopuštenje. Prijedlog će se doraditi da bude nedvojbeno jasno koje su evidencije i podaci javni i na koji način. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
19 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) P R A V I L N I K, 7. EVIDENCIJA ZAPOSLENIKA I SURADNIKA VISOKIH UČILIŠTA Nije definirano jesu li, i koji podaci, javni. Prihvaćen Poštovani, definirano je kako su registri Upisnik visokih učilišta i studijskih programa javni, dok je ostalo evidencija Ministarstva koja se vodi u skladu sa zaštitom osobnih podataka te svrhom naznačenom u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (npr. izvještavanje javnosti, objava statističkih podataka i sl.). Prijedlog će se doraditi da bude nedvojbeno jasno koje su evidencije i podaci javni i na koji način. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
20 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 7. EVIDENCIJA ZAPOSLENIKA I SURADNIKA VISOKIH UČILIŠTA, Članak 7. ad (2) Je li ovaj pojam stvarno negdje zakonski definiran, osim što se spominje u ZZDVO bez definicije što je to? U ISVU u svakom slučaju nema osobnih kartona. U COP-u isto nema osobnih kartona. Odnos ove evidencije i COP-a je ozbiljno pitanje, koje bi trebalo elaborirati pa i dogovoriti unaprijed s FINA-om ad (3) koji su to "osnovi podaci"? koji su to točno "podaci o napredovanju"? "statusne podatke" je potrebno detaljnije opisati ad (5) Gdje je definiran taj elektronički oblik? Primljeno na znanje Poštovani, spominjanje evidencije u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju temelj je da ta evidencija postoji a pravilnik, kako zakon kaže, određuje vođenje, sadržaj i drugo. Osobni karton je dio evidencija o zaposlenima koje vode visoka učilišta a koji se preuzima u registar zaposlenika kojima se plaća isplaćuje iz državnog proračuna. Ostale komentare primamo na znanje za buduće planove izrade informacijskog sustava. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
21 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 8. IZVORI PODATAKA, Članak 8. ad (1) Prema ZDII postoji samo pojam "Temeljni registar" a njih propisuje Vlada RH. Upitno je jesu li svi podaci koji se vode o osobama porijeklom iz temeljnih registara ili su nastali na VU, npr. podatak o invaliditetu. Primljeno na znanje Poštovani, temeljni registar se i spominje, te se odnosi na postojeće registre poput OIB sustava podataka. Kao što dalje u rečenici piše, neki podaci nastaju na visokom učilištu. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
22 IGOR SOLDIĆ 9. VOĐENJE, ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA, Članak 9. Potrebno je propisati prihvatljiv rok ovisno o broju diplomiranih. Primljeno na znanje Poštovani, rok se ne propisuje ni propisima o arhiviranju te je nerealno propisivati nešto što se neće moći ostvariti ukoliko nema interesa dionika. Plan je novim informacijskim sustavom prvenstveno omogućiti prelazak na digitalne (potpisane) diplome, uspostaviti evidenciju diplomiranih te zatim, omogućiti infrastrukturu i potaknuti interes svih dionika za digitalizacijom diploma kako bi se administrativno olakšao teret visokih učilišta da izdaju papirnate diplome. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
23 Josip Barić 9. VOĐENJE, ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA, Članak 9. Josip Barić 14.02.2020 11:28 Što je to prihvatljiv rok za pretvoriti podatke u zadnjih 40 godina? Barić Josip Medicinski fakultet Split, u svoje ime Što znači u digitalni oblik pretvoriti podatke? Valjda bi Ministarstvo trebalo poslati excell tablicu visokim učilištima za popuniti podatke o diplomiranima za sve studente za koje ne postoje kompletni podatci o studentu u ISVU (o diplomiranju). Jedino ispravno je da stoji da se digitaliziraju podaci o diplomiranim studentima. Prijedlog: stav (7) treba da glasi: Sukladno propisima iz stavka 6. ovog članka visoka učilišta kao stvaratelji javnih isprava i vršitelji obrade podataka iz evidencija iz ovog Pravilnika dužna su u prihvatljivom roku u digitalni oblik pretvoriti podatke o prethodno diplomiranima u visokom obrazovanju te Ministarstvu dostaviti digitalizirane podatke za sve diplomirane u svrhu evidencije diplomiranih koji su od javnog interesa, odnosno za kohorte diplomiranih koji su još uvijek radno aktivni (posljednjih 40 godina). Primljeno na znanje Poštovani, prihvatljiv rok je onaj kojeg odredi visoko učilište. Visoka učilišta trebala bi imati vlastiti interes da digitaliziraju sve diplome koje im sada predstavljaju administrativni teret kad ih trebaju na zahtjev strane papirnato izdavati. Ministarstvo planira omogućiti infrastrukturne uvjete da se podaci digitaliziraju, a buduće diplome digitalno potpisuju i izdaju kao uobičajena praksa. Ostalo primljeno na znanje. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
24 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 9. VOĐENJE, ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA, Članak 9. ad (1) Ovo se odnosi na evidencije na razini visokih učilišta i na nacionalnoj razini? ad (2) Što je bitna promjena? Što je ovlaštenje promjene? ad (3) U tom slučaju bi trebalo uz pojedinu evidenciju definirati koji podaci iz te evidencije NISU izvorni podaci (jer će takvih, pretpostavlja se, biti manje) ad (7) Koji je to "prihvatljivi rok"? U kojem formatu i na koji način treba dostaviti podatke o diplomama i ispravama? Primljeno na znanje Poštovani, prihvatljivi rok određuju sama visoka učilišta (ostatak odgovora isto kao i ranije). Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
25 SILVANA VULAS 9. VOĐENJE, ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA, Članak 9. Poštovani, nadam se brzini u pretvorbi podataka. Primljeno na znanje Poštovana, primljeno na znanje. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
26 Josip Barić 9. VOĐENJE, ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA, Članak 9. Što je to prihvatljiv rok za pretvoriti podatke u zadnjih 40 godina? Primljeno na znanje Poštovani, prihvatljivi rok određuju sama visoka učilišta. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
27 Josip Barić 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Članak 10. članak 10. Barić Josip Medicinski fakultet Split, u svoje ime Općenito, da li se misli sa ovom očito nekompletnom evidencijom, zamijeniti upite visokim učilištima o diplomiranim studentima od strane npr. policije? Ili bi bilo normalno da se stavi neki datum od kojega će se voditi potpuna evidencija npr. 01.01.2021. (valjda nešto treba ustrojiti…), a evidencije koje se „digitalno rekonstruiraju“ će biti samo „indikativne“. Ponavljate Zakon o ZDVO koji govori o svrsi a ona se po pitanju evidencije diplomiranih svodi na „izradu analiza, statistika i provedbu istraživanja iz područja visokog obrazovanja, provedbu postupaka vanjskog osiguranja kvalitete te izrade analiza i statističkih izvješća o visokom obrazovanju“. U koju zamislivu analizu ide evidentirati tko je kada od čelnika VU potpisao i pod kojim brojem diplomu? To bi imalo smisla kada bi to bila borba protiv krivotvorenja ali ona nije za cilj, jer da je to cilj onda bi MZO kontroliralo zašto većina visokih učilišta u RH ne želi izdavati diplome i javne isprave od 2011. godine u skladu sa Odlukom o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima Vlade RH (»Narodne novine«, br. 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15, 34/16, 17/17, 86/17 i 97/18) odnosno zašto se isto primjenjuje u osnovnim i srednjim školama ali isto se ne želi primjenjivati na visokim učilištima odnosno da svaka diploma od 2011. treba biti po citiranoj odluci Vlade RH tiskana u AKD-u Zagreb jer Vlada RH smatra da se tako štiti od krivotvorenja, a predlagatelj ovog pravilnika smatra da će se ta zaštita postići tako da se analiziraju povijesno klase i urudžbeni brojevi i imena čelnika visokih učilišta u izdanim diplomama? Prijedlog: stav (2) treba da glasi: Za vjerodostojnost izvornih podataka visokih učilišta, a koji se nalaze u javno dostupnim evidencijama, poput evidencija diplomiranih, odgovorna su visoka učilišta. Primljeno na znanje Poštovani, propisi o zaštiti osobnih podataka, a između ostalog i propisi u visokom obrazovanju te Ustav RH, detaljno navode uvjete vođenja osobnih podataka. Ako se radi o evidenciji diplomiranih, odnosno javnim ispravama, one se moraju moći potvrditi od strane javnosti ili javnopravnih tijela unutar propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
28 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Članak 10. ad (3) i (4) Kod evidencija o studentima i nastavnicima nije navedeno je li, i koji, podatak javan – znači li to da ništa od tih podataka neće biti javno dostupno? Uključujući i npr. diplome? Primljeno na znanje Poštovani, navedene su kao javne samo evidencije Upisnika visokih učilišta i studijskih programa. Druge evidencije nisu javne. Evidencija diplomiranih bit će omogućena samo unutar propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka – osobama o kojoj se podaci vode ili uz njihovu suglasnost. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
29 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Članak 10. U smislu zaštite osobnih podatka trebalo bi propisati kome će sve biti dostupni i s kime će se sve na razini ISVU-a moći dijeliti obrađivani osobni podaci. Primljeno na znanje Poštovani, navedene su kao javne samo evidencije Upisnika visokih učilišta i studijskih programa. Druge evidencije nisu javne. Evidencija diplomiranih bit će omogućena samo unutar propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka – osobama o kojoj se podaci vode ili uz njihovu suglasnost. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
30 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Prilog 1. Podatkovni sadržaj Upisnika studijskih programa komentar vezano uz osnovne podatke: ad 3 - Kojem stranom jeziku? Bilo kojem? ad 4 i 5 - Zašto je nositelj u jednini, a izvoditelj u množini? Program može imati i više nositelja i više izvoditelja ad 11 - Što je „poveznica“? Misli li se na https link? Postoji li trajna poveznica na standard? Nije li bolje navesti „standard kvalifikacije“? ad 16 - A akademska godina u kojoj program završava s izvođenjem? ad 17 - U kojim mjernim jedinicama? ad 25 - Koji su to "drugi podaci"? Primljeno na znanje Poštovani, ovo su podatkovni sadržaji propisani propisima o osiguravanju kvalitete te dosadašnjom praksom vođenja Upisnika. Visoko učilište može samo birati na kojem stranom jeziku želi imati naziv program ali i ustanove. Prema hrvatskom zakonodavstvu (ZZDVO-u i ZOK-u), samo je jedan nositelj, dok izvoditelja može biti više. Ne misli se na poveznicu https već na povezanost, odnosno informaciju koja ukazuje na to kojem standardu kvalifikacije vodi taj program. Nejasan je komentar dalje. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
31 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Prilog 1. Podatkovni sadržaj Upisnika studijskih programa Komentar za sve priloge: treba jasno naglasiti kardinalnost podataka - može li se neki podatak naći samo jednom unutar zapisa (npr. OIB osobe) ili se može naći više puta (npr. mjesto ili izvođenja studijskog programa). Negdje je to jasno, kad je naziv podataka u množini, ali nije na svim mjestima, pa to treba jasno razlikovati. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, zbog potrebne prethodne suglasnosti na tekst Prijedlog Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka, isti se povlači iz procedure. Vaše komentare razmotrit ćemo prije ponovne objave na e-savjetovanju. Molimo da pratite stranice resornog ministarstva na kojima ćemo pravodobno izvijestiti javnost o ponovnom upućivanju pravilnika u proceduru.
32 Josip Barić 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Prilog 2. Podatkovni sadržaj evidencija studenata i diplomiranih te podatkovni sadržaj javne evidencije diploma i javnih isprava   Prilog 2. Barić Josip Medicinski fakultet Split, u svoje ime Objasnite mi u čemu je razlika između podataka iz točke 53. i 55. pogotovo kada se ide u „povijest“ gdje nema klasa i ur. brojeva? Što znači u točki 54. „čelnik visokog učilišta“ a koji se nije potpisao već je to npr. tajnik? ili netko u njegovo ime? Zar nije primjerenije ime i prezime osobe sa isprave iza koje stoji visoko učilište? Konkretno treba izbaciti iz naslova: „te podatkovni sadržaj javne evidencije diploma i javnih isprava“ te u podnaslovu „Podaci o stečenim kvalifikacijama diplomiranih – evidencija diploma i javnih isprava“ izbaciti dio „evidencija diploma i javnih isprava“ te točke 53., 54. i 55 Sve su to podaci koji se nepotrebno skupljaju a nemaju osnovu u Zakonu o ZDVO. Djelomično prihvaćen Poštovani, prihvaća se prvi komentar. Čelnik visokog učilišta je onaj koji potpisuje javne isprave sukladno posebnim propisima. Ostalo se ne prihvaća. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
33 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Prilog 2. Podatkovni sadržaj evidencija studenata i diplomiranih te podatkovni sadržaj javne evidencije diploma i javnih isprava   ad 14 - A što je s primarnom tj. službenom e-mail adresom? U koju svrhu se prikuplja ovaj podatak? Kako će se osigurati njegova ažurnost? ad 15 - U koju svrhu se prikuplja ovaj podatak? Kako će se osigurati njegova ažurnost? ad 20 - Jesu li ovo obvezni podaci kako je navedeno u članku 6.? ad 23 - promijene --> promjene ad 50 - Koji su to "identifikacijski podaci"? ad 56 - Koji su to "drugi podaci" i kako će se evidencije usklađivati s promjenama tih drugih propisa? Prihvaćen Poštovani, prihvaća se. Podatak o željenom načinu komunikacije prikupljat će se opcionalno i na način da sami student naznači želi li da ga se kontaktira uopće. Svrha će biti jasno naznačena, osim što će taj podatak biti opcionalni. “Drugi podaci” će se brisati. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
34 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Prilog 2. Podatkovni sadržaj evidencija studenata i diplomiranih te podatkovni sadržaj javne evidencije diploma i javnih isprava   Komentar za sve priloge: treba jasno naglasiti kardinalnost podataka - može li se neki podatak naći samo jednom unutar zapisa (npr. OIB osobe) ili se može naći više puta (npr. mjesto ili izvođenja studijskog programa). Negdje je to jasno, kad je naziv podataka u množini, ali nije na svim mjestima, pa to treba jasno razlikovati. Primljeno na znanje Poštovani, primljeno na znanje. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
35 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Prilog 3. Podatkovni sadržaj evidencija nastavnog osoblja i sudionika u nastavi ad 7 - Koje su to sve uloge i koji su to primjenjivi podaci? ad 16 - Kako će se podaci razdvojiti po studijskom programa u slučaja kada npr. profesor predaje predmet jednoj grupi u kojoj su studenti s tri studijska programa? ad 24 - Koji su to "drugi podaci"? Djelomično prihvaćen Poštovani, primljeno na znanje. Prihvaća se dio o “Drugi podaci” koji će se brisati. Konačno, sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
36 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Prilog 3. Podatkovni sadržaj evidencija nastavnog osoblja i sudionika u nastavi Komentar za sve priloge: treba jasno naglasiti kardinalnost podataka - može li se neki podatak naći samo jednom unutar zapisa (npr. OIB osobe) ili se može naći više puta (npr. mjesto ili izvođenja studijskog programa). Negdje je to jasno, kad je naziv podataka u množini, ali nije na svim mjestima, pa to treba jasno razlikovati. Primljeno na znanje Poštovani, primljeno na znanje. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.
37 Tomislav Dvorski 10. KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA, Prilog 3. Podatkovni sadržaj evidencija nastavnog osoblja i sudionika u nastavi Predlažem da se među podatkovni sadržaj evidencije nastavnog osoblja i sudionika u nastavi uključe podaci o rezultatima anketa nastavnog osoblja gdje se provode, kao pandan ocjenama i postignutom uspjehu koji su za studente evidentirane Mislim da to doprinosi transparentnosti i odgovornosti nastavnika, i pomaže napretku izvrsnih Primljeno na znanje Poštovani, primljeno na znanje. Sukladno pristiglim i prihvaćenim komentarima iz javne rasprave i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predlagatelj će dorađeni Prijedlog Pravilnika ponovno uputiti u javnu raspravu.