Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“– provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ALEN RENDULIĆ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Nije jasno i jednoznačno definirano smatra li se Porez na dodatnu vrijednost (PDV) prihvatljim troškom ili neprihvatljivim troškom. Isto nije definirano niti u Prilogu 1. Nije prihvaćen Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova navedenih u Prilogu 4 Natječaja za četiri tipa i devet načina izvođenja konverzije. PDV se posebno ne iskazuje jer nema dostave računa nego se Kolaudacijskim zapisnikom (Prilog 5 Natječaja) potvrđuje završetak radova prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu.
2 Marko Zorić  , 15. POPIS PRILOGA PRILOG 6 - predlažem da Elaborat šumskouzgojnih radova za šume privatnih šumoposjednika, naveden pod točkom 4. izrađuju i ovjeravaju ovlašteni inženjeri šumarstva te ga šalju na potvrdu u Ministarstvo poljoprivrede. Navedenom promjenom procedure bi se značajno ubrzalo prikupljanje potrebne dokumentacije i smanjilo opterećenje MP, koje po sadašnjim procedurama izdaje dva dokumenta. U slučaju da se predmetna šuma za koju se izdaje Elaborat nalazi na području ekološke mreže, ovlašteni inženjer šumarstva prije ishođenja potvrde MP, mora ishoditi i prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, tek nakon toga Elaborat zajedno s rješenjem o prihvatljivosti za ekološku mrežu šalje prema MP sa zahtjevom za izdavanjem potvrde. Na isti način se izrađuju i programi gospodarenja šumama, koje izrađuju ovlašteni inženjeri šumarstva, a rješenjem ga potvrđuje MP. Također, predlažem da se isti dokument izdaje i za šume u državnom vlasništvu, jer će se na takav način izbjeći dugotrajni postupci revizije programa gospodarenja, koje sada mora provoditi trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., te će HŠ moći prijaviti značajno veći broj projekata, odnosno moći će se provesti konverzija šume na značajno većim površinama. Nije prihvaćen Preduvjet za usvajanje predložene izmjene je izmjena zakonske osnove u propisima iz djelokruga šumarstva što iziskuje analizu i usklađivanje propisa. Navedene prijedloge nije moguće usvojiti u sklopu ovoga Natječaja već će se razmotriti za uvrštavanje u sklopu ovog tipa operacije u sljedećem programskom razdoblju.
3 Marko Zorić  , 15. POPIS PRILOGA PRILOG 2 - predlažem da se u kriterijima odabira koristi indeks razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Navedeno je iznimno bitno iz razloga što velika većina privatnih šumovlasnika živi i u vlasništvu ima šume koje se nalaze na područjima ne razvijenih jedinica lokalne samouprave. U slučaju da se primjenjuje indeks razvijenosti regionalne samouprave, veliki broj šumovlasnika primjerice na području Gorskog Kotara, koji se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji (4. stupanj razvoja), će biti uskraćena za bodove i samim time će biti stavljeni u nepovoljan položaj. Odnosno, navedeni način bodovanja djeluje destimulirajuće za privatne šumovlasnike. Osim područja Gorskog Kotara, isti primjer se može primijeniti i na Zagrebačku, Međimursku i Varaždinsku županiju. Sve navedene županije na svom području imaju značajne površine privatnih šuma i velik broj šumovlasnika koji iskazuju interes za navedeni tip operacije. Nije prihvaćen U ovom trenutku za potrebe ovoga Natječaja nije moguće usvojiti predložene izmjene. Navedeno će se razmotriti za slijedeće programsko razdoblje 2021.-2027. za koje će se provesti analiza i izvršiti korekcija ukoliko se potreba za time utvrdi.
4 ALEN RENDULIĆ  , 15. POPIS PRILOGA PRILOG 4 - Standardni troškovi konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura nužno je povečati cijene navedene i definirane u Prilogu 4!!! OBRAZLOŽENJE: Prosječna površina šumske čestice privatnih šumposjednika je od 0,26 do 0,37 hektara, a prosječna površina šumskog posjeda 0,73 do 2,42 hektara (Izvor: Posjedovne i površinske značajke šuma šumoposjednika u Hrvatskoj prema regijama, Autori: Alen Berta, Vladimir Kušan, Josip Križan,Denis Stojsavljević,Dalibor Hatić, ; Šumarski list, 1–2 (2017): 57–65) što znači da bi se uopće došlo do površine od ukupno 1 hektar potrebno je skupiti puno malih čestica, koje se nalaze na različitim lokacijama, a najčešće udaljene i po barem 2-3 km jedna od druge, što samim time utječe na troškove mobilizacije i demobilizacije strojeva, opreme i radne snage, te utječe na troškove prijevoza na više lokacija. Iz tog razloga molim još jednom za povečanje predloženih cijena i sagledavanje realnog stanja kojeg imamo u Hrvatskoj, a u cilju da se čim veći broj MALIH šumoposjednika uključi u ovaj Natječaj. Nije prihvaćen Za svaki mogući tip konverzije određeni su prosječni troškovi po jedinici površine (hektaru), a dobiveni su temeljem izračuna stvarnog koštanja svih prihvatljivih aktivnosti nužnih za postizanje cilja tipa operacije, napravljeni od strane Hrvatskog šumarskog instituta. Navedeno će se razmotriti za slijedeće programsko razdoblje 2021.-2027. za koje će se provesti analiza trenutno važećih cijena i izvršiti korekcija ukoliko se potreba za time utvrdi.
5 ALEN RENDULIĆ  , 15. POPIS PRILOGA PRILOG 4 - Standardni troškovi konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Nije jasno dali se radi o cijenama s PDV-om ili bez PDV-a. Navedeno je jako bitno budući da se radi o Privatnim šumoposjednicima koji plačaju cijene s PDV-om, te navedene cijene su nerealno niske. Nije prihvaćen Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova navedenih u Prilogu 4 Natječaja za četiri tipa i devet načina izvođenja konverzije. PDV se posebno ne iskazuje jer nema dostave računa nego se Kolaudacijskim zapisnikom (Prilog 5 Natječaja) potvrđuje završetak radova prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu.
6 ALEN RENDULIĆ  , 15. POPIS PRILOGA PRILOG 4 - Standardni troškovi konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Potrebno je priložene cijene podignuti za minimalno 30% budući da je cijena rada, ali i nedostatak radne snage znatno povečao cijene satnice rada. Ukoliko se koristi naknada za cijenu radnika od 240kn/dan, sukladno Članku 5, točka 6, PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/15, 93/15, 57/17 i 46/18), te dnevni učinka od 125 sadnica/dan, ista predstavlja prenisku cijenu radnog dana, a onda i ukupnu cijenu, a istu je nemoguće postići na tržištu niti pronaći radnike za izvođenje radova na sadnji po tako niskim cijenama! Nije prihvaćen Za svaki mogući tip konverzije određeni su prosječni troškovi po jedinici površine (hektaru), a dobiveni su temeljem izračuna stvarnog koštanja svih prihvatljivih aktivnosti nužnih za postizanje cilja tipa operacije napravljeni od strane Hrvatskog šumarskog instituta. Naedeno će se razmotriti za slijedeće programsko razdoblje 2021.-2027. za koje će se provesti analiza trenutno važećih cijena i izvršiti korekcija ukoliko se potreba za time utvrdi.
7 ALEN RENDULIĆ  , 15. POPIS PRILOGA PRILOG 4, tablica 2., 3.,5.,7.,9., - Troškovi konverzije ........ uz ograđivanje zaštitnom ogradom, "Postavljanje zaštitne ograde": stavljen je normativ od 125m/h, a ako znamo da je 1h=10.000 m2, odnosno 100mx100m, što znači da je ukupno ograda po hektaru 400m, pa je samim tim i kriva cijena kn/ha. Trebalo bi biti: 0,4kmx59.375=23.750,00 kn Nije prihvaćen Za svaki mogući tip konverzije određeni su prosječni troškovi po jedinici površine (hektaru), a dobiveni su temeljem izračuna stvarnog koštanja svih prihvatljivih aktivnosti nužnih za postizanje cilja tipa operacije napravljeni od strane Hrvatskog šumarskog instituta. Navedeno će se razmotriti za slijedeće programsko razdoblje 2021.-2027. za koje će se provesti analiza trenutno važećih cijena i izvršiti korekcija ukoliko se potreba za time utvrdi.