Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GKP Komunalac d.o.o.   Da li je komunalno trgovačko društvo u vlasništvu JLS prihvatljiv prijavitelj? Nije prihvaćen Komunalno poduzeće je prihvatljiv korisnik ako se radi o šumoposjedniku upisanom u Upisnik privatnih šumoposjednika.
2 Razvojna agencija Mrav d.o.o.   1. Da li je jedinica lokalne samouprave prihvatljivi prijavitelj/korisnik na navedenom natječaju, sukladno natječajnoj dokumentaciji, Prilog 1 točka 1. stavak 4. 1 Korisnici su: • pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. 2. Da li je jedinica lokalne samouprave prihvatljivi prijavitelj/korisnik na predmetnom natječaju, s obzirom na činjenicu da trenutno još uvijek provodi projekt, odobren za financiranja prema prethodnom natječaju iz 2018./2019. Prihvaćen 1.Jedinica lokalne samouprave kao pravna osoba koja na temelju zakona ima javne ovlasti je prihvatljivi korisnik ako je iz Statuta vidljivo da je njeno djelovanje usmjereno na područje zaštite okoliša i prirode. Isto tako je prihvatljiv korisnik ako se radi o šumoposjedniku upisanom u Upisnik privatnih šumoposjednika. 2. Završetak prethodnog projekta nije prepreka za prijavu na slijedeći natječaj.
3 Hrvatske šume d.o.o.  , 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE Poštovani, stavak 1 nije usklađen s Prilogom 1 Uvjeti prihvatljivosti gdje se navodi "Postupak dodjele potpore uključuje vremensko razdoblje od podnošenja zahtjeva za potporu od strane korisnika do sklapanja Ugovora o financiranju korisnika s Agencijom s plaćanja". Prihvaćen Ispravna je formulacija iz Natječaja iz točke 2. (1) te će ista (Odluka o dodjeli sredstava) zamijeniti neispravnu (Ugovor o financiranju) u Prilogu 1.
4 Hrvatske šume d.o.o. 2.5. Provedba postupka dodjele potpore, 2.5.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Poštovani, budući da je mjera usmjerena na ruralni razvoj, a s obzirom na velike razlike lokalne razvijenosti unutar pojedinih regija, predlažemo da se ostvareni broj bodova po kriteriju odabira br. 5 umjesto navedenog "Indeksa razvijenosti područne (regionalne) samouprave" određuje prema "Indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave". Dokument o područnoj-lokalnoj razvijenosti: Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017). Nije prihvaćen U ovom trenutku za potrebe ovog natječaja nije moguće usvojiti predložene izmjene. Navedeno će se razmotriti za slijedeće programsko razdoblje 2021.-2027. za koje će se provesti analiza i izvršiti korekcija ukoliko se potreba za time utvrdi.
5 Hrvatske šume d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.6. Dopuna/obrazloženje Poštovani, vezano uz stavak 5, molimo da se korisniku prlikom dopune i/ili obrazloženja dokumentacije omogući i dopuna obveznog dokumenta iz Priloga 4a (broj 7 - Akt o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu) ukoliko je korisnik pokrenuo postupak prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ga do datuma podnošenja Zahtjeva nije ishodio. Djelomično prihvaćen Kod podnošenja zahtjeva za potporu korisnik mora dostaviti potvrdu o podnošenju zahtjeva za izdavanje Akta o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Spomenuti Akt može se dostaviti kroz dopunu prije odobrenja zahtjeva za potporu.
6 Hrvatske šume d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.6. Dopuna/obrazloženje Poštovani, predlažemo da se u stavku 3. navedeni rok od sedam dana zamjeni rokom od deset dana. Nije prihvaćen Dostava dopune i obrazloženja propisan je člankom 33. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) koji je pravna osnova za raspisivanje natječaja. Rok za dostavu odgovora na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje produžen je s 5 na 7 dana u odnosu na prijašnje natječaje.
7 Hrvatske šume d.o.o.  , 7. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU U stavki 3 nedostaje podstavka f). Prihvaćen Briše se i/ili na kraju podstavka e), podstavak f) ne postoji.
8 Hrvatske šume d.o.o.  , 7. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU Poštovani, mišljenja smo da primjer naveden nakon stavke 12 baš i nije najbolji primjer, jer se u bodovanju nigdje ne spominju kvalifikacije osoba navedenih u zahtjevu za potporu. Prihvaćen Briše se tekst iz navedenog primjera: „Primjerice, ako je korisnik ostvario bodove zbog određenih kvalifikacija osobe koja je navedena u zahtjevu za potporu, tada mora predložiti osobu jednakovrijednih kvalifikacija.“
9 Hrvatske šume d.o.o.  , 7. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU Poštovani, je li u stavku 11 kod "mladog poljoprivrednika" došlo do pogreške u terminologiji? Prihvaćen Cijeli stavak 11. se briše.
10 Hrvatske šume d.o.o.  , 7. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU Poštovani, vezano uz stavak 9 mišljenja smo da ne bi trebala biti moguća promjena lokacije ulaganja, jer to može utjecati na bodovanje i rang list, izmjenu dokumentacije i sl. (npr. bilo je na području Nature 2000, pa se izmjesti). Prihvaćen Cijeli stavak 9. se briše
11 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ  , 16. POPIS PRILOGA Poštovani, u prilogu 1 UVJETI PRIHVATLJIVOSTI pod točkom 16. navodi se, citiram,:"Ulaganje se u cijelosti provodi izvan šume i šumskog zemljišta." Pretpostavljam da se radi o lapsusu i da treba pisati: Ulaganje se u cijelosti provodi u šumi i na šumskom zemljištu." Prihvaćen Pogrešan navod bit će zamijenjen tekstom:"Projekt nije prihvatljiv ako je u cijelosti izvan šume i/ili šumskog zemljišta."