Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRAVILNIKA O UPISNIKU KNJIŽNICA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gordana Ramljak PRAVILNIK, Članak 3. Čl.3 Nacrta propisuje da se prilikom upisa promjena unose novi podaci u odgovarajuću rubriku, a prethodni podaci se brišu. U slučaju spajanja ili funkcionalne integracije knjižnica, gube se podaci o značajnim formalno-pravnim odnosno statusnim promjenama. Treba omogućiti da se dio prethodnih podataka kao što su naziv, sjedište i godina osnutka samostalne knjižnice, raniji broj iz upisnika odnosno naziv, sjedište i godina osnutka ustanove te osnutka knjižnice u njezinom sastavu, tako da se mogu pratiti sve promjene, kao što je to moguće u sudskom registru subjekata. Predlaže se čl.3, stavak (3) kako slijedi: Prilikom upisa promjena unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku, a prethodni podaci se ne brišu već se sažimaju i povezuju s novim podacima u svrhu prikaza svih prethodnih promjena.. Prihvaćen Prihvaćeno. U odredbi članka 3. stavka 3. brisane su riječi: "a prethodni podaci se brišu".
2 Ljiljana Črnjar PRAVILNIK, OBRAZAC UPISNOG LISTA – za prijavu Upisni list bi trebalo prilagoditi statusu knjižnice s ciljem da se maksimalno eliminiraju moguće pogreške na način da se prije popunjavanja upisnog lista odabere: - knjižnica/pravna osoba - knjižnica u sastavu U tom slučaju na upisnom listu nalazili bi se samo podaci koji se odnose na svaku od ove dvije kategorije. Nadalje trebao bi razlikovati obrazac za prvi upis te obrazac za upis promjena jer nema potrebe ponavljati ono što je već upisano i važeće je. Prihvaćen Ne prihvaća se jer su jasno definirani podaci koji se traže, a podatke ispunjavaju stručne osobe koje moraju imati i položen stručni ispit što znači da su upoznati s propisima koji uređuju knjižničnu djelatnost. Nadalje, nije potreban poseban obrazac za izmjene jer se u slučaju izmjene podataka ispunjava samo ona rubrika u kojoj je došlo do izmjene.
3 Ljiljana Črnjar PRAVILNIK, Članak 3. Smatram da se prethodni podaci ne smiju brisati već se trebaju arhivirati te bi prigodom pretraživanja trebala postojati mogućnost pregleda povijesti podataka. Prihvaćen Prihvaćeno. U odredbi članka 3. stavka 3. brisane su riječi: "a prethodni podaci se brišu".
4 Mirela Podobnik,dipl.knjiž.,prof., predsjednica Komisije za bolničke knjižnice HKD-a PRAVILNIK, Članak 3. Čl.3, stavak (3) Nacrta propisuje da se prilikom upisa promjena unose novi podaci u odgovarajuću rubriku, a prethodni podaci se brišu. U slučaju spajanja knjižnica ili ustanova u čijem je sastavu knjižnica, gube se podaci o značajnim formalno-pravnim odnosno statusnim promjenama knjižnica/ustanova koje se spajaju. Treba omogućiti da se u Upisniku vidi dio prethodnih podataka kao što su naziv, sjedište i godina osnutka knjižnice, datum i broj prvog upisa knjižnice u Upisnik tako da se mogu pratiti sve promjene, kao što je to moguće u sudskom registru subjekata. Predlaže se: čl. 3. stavka (3) Prilikom upisa promjena unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku, a prethodni podaci se ne brišu već se sažimaju i povezuju s novim podacima. Prihvaćen Prihvaćeno. U odredbi članka 3. stavka 3. brisane su riječi: "a prethodni podaci se brišu".
5 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je dodati novi članak vezano za ispis knjižnica koje su prestale s radom sukladno proceduri iz Zakona NN 17/19, čl. 34. st. 2 alineja 2. Prihvaćen Nije potrebno posebno propisivati ispis knjižnica jer je prestanak knjižnice propisan Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i posebnim propisima o čemu se donosi akt o prestanku u kojem se nalaže brisanje knjižnice iz upisnika.
6 Emilia Domazet PRAVILNIK, Članak 5. Što je s osnivačima knjižnica koje nalazimo i u drugim registrima, a ne samo sudskim (npr. Evidenciji vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj)? Prihvaćen Preuređeno
7 Irena Gotal PRAVILNIK, Članak 2. 11. statut (broj i datum donošenja i sugalsnosti osnivača) Knjižnice koji osnivaju vjerske zajednice ne mogu u potpunosti zadovoljiti ovaj uvjet. Naime, na temelju važećih zakonskih propisa vjerske zajednice u RH nisu obvezne sastaviti statut u kojem bi navele kojim se sve djelatnostima bave. Stoga, postavlja se pitanje što učiniti u slučaju kada neka vjerska ustanova (npr u Katoličkoj crkvi biskupija, redovnička zajednica i sl.) želi osnovati knjižnicu? Može li se pozvati na interne dokumente, poput Zakonika kanonskog prava (kanon 1220, st. 2; kanon 1254. st. 1) koji dozvoljava i potiče na brigu o vremenitim crkvenim dobrima? Prihvaćen Razmotreno, svatko tko osniva knjižnicu mora poštovati odredbe Zakona o knjižnicama.
8 Aleksandra Pikić PRAVILNIK, OBRAZAC UPISNOG LISTA – za prijavu Potrebno je dodati podatak o rješenju nadležnih ministarstava o osnivanju knjižnice i knjižnice u sastavu. Prihvaćen Prihvaćeno.
9 Aleksandra Pikić PRAVILNIK U Pravilnik o upisniku knjižnica potrebno je implementirati rješenju o osnivanju knjižnice koji Zakonodavac spominje u čl. 11, st. 2 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti: "(2) Postojanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje rješenjem ministarstvo nadležno za poslove kulture za narodne i specijalne knjižnice, a ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva." - i to u: 1) Obrascu upisnog lista i čl. 2 Prijedloga Pravilnika 2) Postupku upisa u Upisnik u čl. 5 Prijedloga Pravilnika. Prihvaćen Prihvaćeno
10 Aleksandra Pikić PRAVILNIK, Članak 2. U Obrascu upisnog lista nedostaje podatak o rješenju o osnivanju knjižnice koji se spominje u čl. 11, st. 2 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti: "(2) Postojanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje rješenjem ministarstvo nadležno za poslove kulture za narodne i specijalne knjižnice, a ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva." Potrebno je doraditi Obrazac s obzirom na spomenuta rješenja. "7. naziv i sjedište osnivača" - Misli li se na osnivača knjižnice u sastavu ili na osnivača matične institucije knjižnice u sastavu? "11. statut (broj i datum donošenja i suglasnosti osnivača)" - što ovdje upisuju knjižnice u sastavu? Prihvaćen Prihvaćeno
11 Gordana Ramljak PRAVILNIK, Članak 5. Zbog nemogućnosti upisa knjižnične djelatnosti u sudski registar ustanova koje imaju u svojem sastavu knjižnicu, potrebno je doraditi proceduru za upis knjižnične djelatnosti u statut ustanove te sudski registar za knjižnice u sastavu ustanova/pravnih osoba koje su već upisane u postojeći Upisnik pri Ministartvu kulture kao i za one knjižnice u sastavu, koje se uspisuju po prvi put u Upisnik. Nije prihvaćen Materija nije predmet ovog Pravilnika.
12 Gordana Ramljak PRAVILNIK Predlažu se dva obrasca upisnog lista: 1. Obrazac upisnog lista za samostalne knjižnice 2. Obrazac upisnog lista za knjižnice u sastavu kako bi se razriješile neodumice oko točaka 10. 11, 13, 14 Predlaže se dorada postupka za upis knjižnične djelatnosti u statut ustanove te sudski registar za knjižnice u sastavu koje su već upisane u Upisnik knjižnica pri Ministarstvu kulture. Nije prihvaćen Razmotreno, nije prihvaćeno jer su podaci u obrascu koji se traže jasno razdijeljeni i razvidno je koji se podaci traže za knjižnicu a koji za knjižnicu u sastavu. Ovim pravilnikom ne uređuje se djelatnost već upis činjenica koje su već nastale u određenom pravnom postupku, tako da predloženo ne može biti predmet ovog pravilnika.
13 Ljiljana Črnjar PRAVILNIK, Članak 6. Podrazumijeva se da podaci moraju biti točni i da za njih odgovara odgovorna osoba prema gore navedenim člancima. Stoga predlažem da drugi stavak glasi: Prijava mora sadržavati sve podatke koji se odnose na knjižnicu i knjižnicu u sastavu. Nije prihvaćen Odredba je dovoljno jasna.
14 Mirela Podobnik,dipl.knjiž.,prof., predsjednica Komisije za bolničke knjižnice HKD-a PRAVILNIK, Članak 5. Većina ustanova koje imaju knjižnicu u svojemu sastavu nemaju registriranu knjižničnu djelatnost u sudskom registru. Može li se smatrati dostatnim rješenje Ministarstva kulture prema čl.11.st.2 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti za upis knjižnica u Upisnik? Svakako je potrebno doraditi proceduru upisa. Predlaže se dopuna čl. 5. st.(2): Prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu. Temeljem podataka iz postojećeg Upisnika knjižnica pri Ministarstvu kulture i suglasnosti nadležnog ministarstva za pojedinu vrstu knjižnice provodi se upis knjižnične djelatnosti u statut matične ustanove u čijem je sastavu knjižnica te u sudski registar matične ustanove u čijem je sastavu knjižnica. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, registriranje knjižnične djelatnosti uobičajena je procedura propisana zakonskim propisima, a predviđena je i nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.
15 Mirela Podobnik,dipl.knjiž.,prof., predsjednica Komisije za bolničke knjižnice HKD-a PRAVILNIK, OBRAZAC UPISNOG LISTA – za prijavu Predlaže se oblikovanje DVA OBRASCA UPISNOG LISTA - JEDAN ZA SAMOSTALNE KNJIŽNICE I DRUGI ZA KNJIŽNICE U SASTAVU Točka 10. obrasca: OSNIVAČKI AKT (broj i datum donošenja) -knjižnice u sastavu nemaju akt o osnivanju, taj akt postoji samo za ustanovu u čijem je sastavu knjižnica. Predlaže se: Osnivački akt ustanove u čijem je sastavu knjižnica Točka 11. obrasca: STATUT – knjižnice u sastavu nemaju statut već samo akt o radu/poslovanju. Predlaže se: Statut ustanove u čijem je sastavu knjižnica Točka 14 obrasca STATUSNE PROMJENE – predlaže se upis više podataka o formalno-pravnim i li statusnim promjenama Nacrt Pravilnika te obrazac upisnog lista izrijekom spominju osnivanje i gašenje knjižnice, ali ništa ne kažu o knjižnicama koje djeluju dugi niz godina, imaju sve uvjete iz čl. 11, st.2 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te su upisane u Upisnik. Stoga se predlaže upis podataka o formalno-pravnim ili statusnim promjenama (npr. datum osnivanja knjižnice, njezino sjedište, datum spajanja ili funkcionalne integracija ustanova /knjižnica, promjene sjedišta, itd.) tako da se mogu pratiti sve promjene u djelovanju knjižnice/ustanove, kao što je to moguće u sudskom registru, u kojem se može vidjeti povijest nekog subjekta. Predlaže se novi podatak: datum osnivanja knjižnice (u Upisniku se ne vidi kada je osnovana knjižnica) Predlaže se novi podatak: datum i broj prvog upisa knjižnice u Upisnik (Upisnik sadrži podatke od 1998. kada je donesen akt o upisniku, no nema datuma osnutka knjižnice niti datuma statusnih ili formalno-pravnih promjena) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, u jednom obrascu su svi podaci pregledni i razumljivi.
16 Mirela Podobnik,dipl.knjiž.,prof., predsjednica Komisije za bolničke knjižnice HKD-a PRAVILNIK, Članak 2. Obzirom na nedoumice koje donosi predloženi Obrazac upisnog lista predlaže se oblikovati posebno Obrazac upisnog lista za knjižnice u sastavu. Nije prihvaćen Razmotreno, nije prihvaćeno jer su podaci u obrascu koji se traže jasno razdijeljeni i razvidno je koji se podaci traže za knjižnicu a koji za knjižnicu u sastavu,
17 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je doraditi proceduru upisa prema vrstama knjižnica s obzirom na rješenje Ministarstva kulture RH ili Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nije prihvaćen Upis se vrši uz dostavu rješenja o postojanju uvjeta bez obzira tko rješenje donosi.
18 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu PRAVILNIK, Članak 1. Je li riječ o roku upisivanja u Upisnik, roku preuzimanja Upisnika u NSK ili nekim drugim rokovima? Potrebno je precizno navesti o kojim je rokovima riječ. Nije prihvaćen Radi se o roku od 8 dana od stjecanja uvjeta za upis u Upisnik knjižnica koji je upućujući i nije prekluzivan.
19 Emilia Domazet PRAVILNIK, Članak 2. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19) utvrđuje sljedeće : Članak 22. (1) Voditelj javne knjižnice u sastavu pravne osobe kojoj je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska ili pravna osoba u njezinu pretežitom vlasništvu mora ispunjavati iste uvjete kao ravnatelj javne knjižnice, a voditelj javne knjižnice u sastavu pravne osobe kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba u njezinu pretežitom vlasništvu može biti osoba koja ima obrazovanje propisano člankom 20. stavkom 10. ovoga Zakona te ispunjava druge uvjete propisane statutom, osim ako drugim zakonom nije drukčije određeno. (2) Odluku o izboru i razrješenju voditelja javne knjižnice u sastavu iz stavka 1. ovoga članka donosi tijelo upravljanja pravne osobe u sastavu koje je knjižnica. Shodno navedenom pojedini diplomirani knjižničari u specijalnim knjižnicama pri Ministarstvu kulture NEMAJU PRIZNATI STATUS VODITELJA KNJIŽNICE . Stavka 13. ime i prezime voditelja knjižnice u sastavu (ustrojstvene jedinice ili podružnice) te broj i datum akta o imenovanju – pojedine specijalne knjižnice NEMAJU. Ako pod tom stavkom treba upisati ime i prezime zaposlenog knjižničara (koji NIJE IZABRANI voditelj knjižnice u sastavu) , onda treba precizno odrediti što se upisuje. Nadalje, što je s knjižnicama u kojima rade diplomirani knjižničari koji NEMAJU priznati status voditelja, a nalaze se u depozitu? Tko je dužan podnijeti prijavu? Diplomirani knjižničar BEZ priznatog statusa voditelja, ravnatelj institucije u čijem dopozitu se knjižnica nalazi ili vlasnik knjižnice? 11. statut (broj i datum donošenja i suglasnosti osnivača) – Knjižnice vjerskih zajednica ne mogu u potpunosti zadovoljiti ovaj uvjet, ako uzmemo u obzir važeće zakonske propise vjerskih zajednica u RH koje nisu obvezne imati statut u kojem se navodi s kojim se sve djelatnostima bave. Također se treba precizirati što onda učiniti u tom slučaju. Mogu li umjesto toga dostaviti konstitucije ili neki drugi dokumenti? Mogu li se pozvati na Zakonik kanonskog prava (Knjiga 5) koji dozvoljava i potiče na brigu o vremenitim kulturnim dobrima? Nije prihvaćen Razmotreno, nije prihvaćeno Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti predviđa voditelja te je potrebno da svaka knjižnica u sastavu ima voditelja sukladno Zakonu.
20 Josip Rihtarić PRAVILNIK, Članak 2. Stavke 7., 10. 11. i 13 upisnog lista ne mogu se primijeniti na školske knjižnice, potrebno je precizirati koji se podatci za školske knjižnice upisuju pod tim stavkama. Obrazloženje: Budući da članak 55. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 92/10 i dalje) utvrđuje sljedeće: (1) Školska ustanova ima knjižnicu. (2) Djelatnost knjižnice iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio obrazovnog procesa u kojem se stručno-knjižnična djelatnost obavlja u manjem opsegu ili uobičajeno i služi za ostvarivanje obrazovnog procesa. (3) Knjižnica mora udovoljavati uvjetima koji su propisani standardima. a Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19) utvrđuje sljedeće Članak 9. (5) Knjižnicu u sastavu osniva pravna osoba kao svoju podružnicu odnosno kao svoju samostalnu ustrojstvenu jedinicu. Članak 10. (1) Školske ustanove, visoka učilišta i javni znanstveni instituti dužni su osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova, odnosno posebnim ugovorom s kojom drugom javnom knjižnicom visoka učilišta i javni znanstveni instituti mogu osigurati knjižnične usluge nužne za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti, sukladno standardima iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 22. (1) Voditelj javne knjižnice u sastavu pravne osobe kojoj je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska ili pravna osoba u njezinu pretežitom vlasništvu mora ispunjavati iste uvjete kao ravnatelj javne knjižnice, a voditelj javne knjižnice u sastavu pravne osobe kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba u njezinu pretežitom vlasništvu može biti osoba koja ima obrazovanje propisano člankom 20. stavkom 10. ovoga Zakona te ispunjava druge uvjete propisane statutom, osim ako drugim zakonom nije drukčije određeno. (2) Odluku o izboru i razrješenju voditelja javne knjižnice u sastavu iz stavka 1. ovoga članka donosi tijelo upravljanja pravne osobe u sastavu koje je knjižnica. razvidno je da škole NE OSNIVAJU školske knjižnice, školske knjižnice NEMAJU IZABRANOG voditelja knjižnice. Slijedom navedenoga sljedeće se stavke ne mogu primijeniti na školsku knjižnicu: 7. naziv i sjedište osnivača – školska knjižnica nema OSNIVAČA, odnosno ne postoji AKT o osnivanju školske knjižnice jer prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđeno osnivanje školske knjižnice, nego se samo konstatira da Školska ustanova IMA knjižnicu (kao što ima i školski restoran, primjerice). Ako pod ovom stavkom treba upisati osnivača ŠKOLE, onda treba biti jasno navedeno da školske knjižnice ne navode svojeg osnivača, nego osnivača škole. 10. osnivački akt (broj i datum donošenja), i 11. statut (broj i datum donošenja i suglasnosti osnivača) – školske knjižnice nemaju osnivački akt niti statut – ako pod ovom stavkom treba upisati osnivački akt ŠKOLE i statut ŠKOLE, onda to treba biti jasno navedeno. 13. ime i prezime voditelja knjižnice u sastavu (ustrojstvene jedinice ili podružnice) te broj i datum akta o imenovanju – školske knjižnice NEMAJU voditelja knjižnice o sastavu. Ako pod tom stavkom treba umjesto zaposlenog školskog knjižničara upisati ravnatelja škole, onda to za školske knjižnice treba precizirati, ako pak treba upisati ime i prezime zaposlenog knjižničara (koji NIJE IZABRANI voditelj knjižnice u sastavu) , onda treba precizno odrediti što se upisuje. Nije prihvaćen Razmotreno, nije prihvaćeno iz razloga što je potrebno da svaka knjižnica u smislu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti bude ustrojena na način kako je to predviđeno u navedenom Zakonu. U odnosu na osnivača knjižnica u sastavu, za školsku kao i svaku drugu u sastavu se upisuje osnivač pravne osobe u čijem je sastavu.
21 dr. sc. Dunja Holcer, knjižničarska savjetnica, voditeljica Matične službe za narodne i školske knjižnice Sisačko-moslavačke županije PRAVILNIK, OBRAZAC UPISNOG LISTA – za prijavu U odnosu na trenutno važeći Pravilnik, i u ovom obrascu predloženog Pravilnika trebalo bi dodati broj i datum sudske registracije jer je to podatak koji omogućava uvid u djelatnost subjekta kao i sve prošle i tekuće promjene statutarne i ostale promjene. Također, s obzirom da čl. 11., stavak 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti sada predviđa da se postojanje uvjeta za osnivanje knjižnice utvrđuje rješenjem ministarstva nadležnog za poslove kulture za narodne i specijalne knjižnice, a ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, u obrazac Upisnika bilo bi potrebno dodati i broj rješenja koje je, prema gore navedenom članku 11., stavku 2. potrebno pribaviti prije upisa u sudski registar. Nije prihvaćen Razmotreno, nije prihvaćeno iz razloga što je Sudski registar javna knjiga te je navedeni podatak svakome dostupan i nije potrebno ni svrsishodno oterećivati Upisnik navedenim podacima.
22 dr. sc. Dunja Holcer, knjižničarska savjetnica, voditeljica Matične službe za narodne i školske knjižnice Sisačko-moslavačke županije PRAVILNIK, Članak 2. U odnosu na trenutno važeći Pravilnik, i u ovom članku predloženog Pravilnika trebalo bi dodati broj i datum sudske registracije jer je to podatak koji omogućava uvid u djelatnost subjekta kao i sve prošle i tekuće promjene statutarne i ostale promjene. Također, s obzirom da čl. 11., stavak 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti sada predviđa da se postojanje uvjeta za osnivanje knjižnice utvrđuje rješenjem ministarstva nadležnog za poslove kulture za narodne i specijalne knjižnice, a ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, među potrebne podatke navedene u članku 2. prijedloga Upisnika bilo bi potrebno dodati i broj rješenja koje je, prema gore navedenom članku 11., stavku 2. potrebno pribaviti prije upisa u sudski registar. Nije prihvaćen Razmotreno, nije prihvaćeno iz razloga što je Sudski registar javna knjiga te je navedeni podatak svakome dostupan i nije potrebno ni svrsishodno oterećivati Upisnik navedenim podacima.
23 Vlatka Božičević PRAVILNIK, Članak 2. Vlatka Božičević 7. naziv i sjedište osnivača - Misli li se na osnivača knjižnice ili osnivača pravne osobe u čijem se sastavu nalazi knjižnica 10. osnivački akt (broj i datum donošenja) - Čiji osnivački akt 11. statut (broj i datum donošenja i suglasnosti osnivača)- Statut osnivača pravne osobe u čijem se sastavu nalazi knjižnica ili statut pravne osobe u čijem se sastavu nalazi knjižnica Koji akt ovdje navode crkvene knjižnice (katoličke)? Statut Hrvatske biskupske konferencije, Uredbu HBK o crkvenim knjižnicama ili? Djelomično prihvaćen 1. Prihvaćeno i preuređeno 2. Misli se na statut knjižnice odnosno pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica.
24 Gordana Ramljak PRAVILNIK, OBRAZAC UPISNOG LISTA – za prijavu Obrazac upisnog lista koncipiran na predloženi način izaziva nedoumice jer se ne razlikuju podaci za samostalnu knjižnicu i knjižnicu u sastavu. Stoga se predlažu dva obrasca upisnog lista 1. Obrazac za samostalne knjižnice 2. Obrazac za knjižnice u sastavu Sporne točke koje izazivaju nedoumicu: Točka 10. obrasca. OSNIVAČKI AKT (broj i datum donošenja) -knjižnice u sastavu nemaju akt o osnivanju, taj akt postoji samo za ustanovu u čijem je sastavu knjižnica. U postojećem obarscu Upisnika nema podatka o godini osnivanja knjižnice u sastavu. Predlaže se upis godine osnutka knjižnice Točka 11. obrasca STATUT – knjižnice u sastavu nemaju statut već samo akt o radu/poslovanju. Predlaže se: statut za samostalne knjižnice, a za knjižnice u sastavu neki drugi akt o upravljanju Točka 14 obrasca STATUSNE PROMJENE – nije jasno misli li se na ustanovu, samostalnu knjižnicu ili knjižnicu u sastavu neke ustanove/pravne osobe; Predlaže se: propisati upis više podataka o formalno-pravnim i li statusnim promjenama, te zadržavanje podataka i nakon unesenih promjena tako da se može pratiti povijest promjena za ustanovu, samostalnu knjižnicu te knjižnicu u sastavu. To su podaci o datum osnivanja samostalne knjižnice i knjižnice u sastavu, sjedište/adresa, prijašnji broj iz Upisnika, itd. Takav princip se primjenjuje u sudskom registru, gdje se uz najnovije stanje mogu unatrag vidjeti sve promjene od prve registracije Djelomično prihvaćen 1. Razmotreno, nije prihvaćeno jer su podaci u obrascu koji se traže jasno razdijeljeni i razvidno je koji se podaci traže za knjižnicu a koji za knjižnicu u sastavu. Naime, vezano uz osnivački akt, napominjemo da su i knjižnice u sastavu osnovane određenim aktom, primjerice izmjenom statuta pravne osobe u čijem je sastavu, odlukom o osnivanju ustrojstvene jedinice knjižnice u sastavu, koju donosi pravna osoba u čijem je sastavu knjižnica. Dakle, knjižnice u sastavu se upisuje broj i datum donošenja toga akta. Vezano uz Statut knjižnice u sastavu, ista nema statut ali ga ima pravna osoba u čijem je sastavu te je potrebno označiti taj statut. U odnosu na statusne promjene i prestanak knjižnice navedeni podatak se odnosi na sve promjene knjižnice bez obzira radi li se o knjižnici o sastavu ili knjižnici. Vezano uz odredbu o brisanju podataka, prihvaćena je primjedba i odredba brisana.
25 Gordana Ramljak PRAVILNIK, Članak 2. Obrazac upisnog lista koncipiran na predloženi način izaziva nedoumice jer se ne razlikuju podaci za samostalnu knjižnicu i knjižnicu u sastavu. Stoga se predlažu dva obrasca upisnog lista 1. Obrazac za samostalne knjižnice 2. Obrazac za knjižnice u sastavu Sporne točke koje izazivaju nedoumicu: Točka 10. obrasca. OSNIVAČKI AKT (broj i datum donošenja) -knjižnice u sastavu nemaju akt o osnivanju, taj akt postoji samo za ustanovu u čijem je sastavu knjižnica. U postojećem obarscu Upisnika nema podatka o godini osnivanja knjižnice u sastavu. Predlaže se upis godine osnutka knjižnice Točka 11. obrasca STATUT – knjižnice u sastavu nemaju statut već samo akt o radu/poslovanju. Predlaže se: statut za samostalne knjižnice, a za knjižnice u sastavu neki drugi akt o upravljanju Točka 14 obrasca STATUSNE PROMJENE – nije jasno misli li se na ustanovu, samostalnu knjižnicu ili knjižnicu u sastavu neke ustanove/pravne osobe; Predlaže se: propisati upis više podataka o formalno-pravnim i li statusnim promjenama, te zadržavanje podataka i nakon unesenih promjena tako da se može pratiti povijest promjena za ustanovu, samostalnu knjižnicu te knjižnicu u sastavu. To su podaci o datum osnivanja samostalne knjižnice i knjižnice u sastavu, sjedište/adresa, prijašnji broj iz Upisnika, itd. Takav princip se primjenjuje u sudskom registru, gdje se uz najnovije stanje mogu unatrag vidjeti sve promjene od prve registracije Djelomično prihvaćen 1. Razmotreno, nije prihvaćeno jer su podaci u obrascu koji se traže jasno razdijeljeni i razvidno je koji se podaci traže za knjižnicu a koji za knjižnicu u sastavu. Naime, vezano uz osnivački akt, napominjemo da su i knjižnice u sastavu osnovane određenim aktom, primjerice izmjenom statuta pravne osobe u čijem je sastavu, odlukom o osnivanju ustrojstvene jedinice knjižnice u sastavu, koju donosi pravna osoba u čijem je sastavu knjižnica. Dakle, knjižnice u sastavu se upisuje broj i datum donošenja toga akta. Vezano uz Statut knjižnice u sastavu, ista nema statut ali ga ima pravna osoba u čijem je sastavu te je potrebno označiti taj statut. U odnosu na statusne promjene i prestanak knjižnice navedeni podatak se odnosi na sve promjene knjižnice bez obzira radi li se o knjižnici o sastavu ili knjižnici. Vezano uz odredbu o brisanju podataka, prihvaćena je primjedba i odredba brisana.
26 Ljiljana Črnjar PRAVILNIK, Članak 7. Proizlazi da bi podatke za narodnu knjižnicu trebao dostavljati grad ili općina kao osnivač odnosno za školsku knjižnicu grad ili županija. Smatram da bi umjesto osnivača tu obvezu trebao imati ravnatelj kao odgovorna osoba knjižnice odnosno pravne osobe u čijem je sastavu knjižnice. Predlažem stoga sljedeću formulaciju drugoga stavka: U svrhu provjere ravnatelj knjižnice odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi u čijem je sastavu knjižnica dužan je Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostaviti zatražene podatke. Djelomično prihvaćen Sukladno članku 5. prijavu dostavlja ravnatelj (vršitelj dužnosti ravnatelja odnosno privremeni ravnatelj), a za knjižnicu u sastavu njezin voditelj odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu može radi provjere tražiti podatke osnivača ili osobe iz članka 5. stavka 2. Pravilnika.
27 Ljiljana Črnjar PRAVILNIK, Članak 2. Predlažem pri navođenju podataka u upisnom listu poštovati hijerarhijski slijed: podaci o pravnoj osobi (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11) potom podaci o ustrojstvenim jedinicama (8, 9), potom o odgovornim osobama (12, 13) itd. Predlažem izmijeniti i dopuniti točke kako slijedi: 4. sjedište i podaci za kontakt knjižnice odnosno knjižnice u sastavu (adresa, telefon, adresa e-pošte) 5. naziv, sjedište i podaci za kontakt pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica (adresa, telefon, adresa e-pošte) 7. naziv i sjedište osnivača knjižnice odnosno osnivača pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica 8. naziv i adresa ustrojstvene jedinice (upisati za sve ako ih ima više) Komentar: točke 8 i 9. predlažem spojiti u jednu jer su podružnice ustrojstvene jedinice, prema Zakonu o ustanovama (NN 127/19, Članak 9) te ih je nepotrebno zasebno navoditi 10. osnivački akt knjižnice odnosno pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica (broj i datum donošenja ) te prva sudska registracija (broj i datum registracije) 11. statut (broj i datum donošenja, broj i datum suglasnosti osnivača, broj i datum upisa promjene u sudski registar) 13. ime i prezime voditelja knjižnice u sastavu te broj i datum akta o imenovanju (brisati ustrojstvene jedinice ili podružnice sukladno navedenom uz točke 8./9. ) Komentar: ova točka nije primjenjiva na školske knjižnice 15. Potrebno je dopuniti na što se odnose posebne napomene Nedostaje popis članova UV i njihova stručna sprema (koja je propisna novim Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti) te predlažem uvrstiti u upisni list kao zasebnu točku. Djelomično prihvaćen 1. Prijedlog vezan uz hijerarhijski slijed je djelomično prihvaćen. Prvo se nalazi skupina podataka koja se odnosi na naziv i sjedište, zatim podaci o vrsti knjižnice, podaci o osnivaču, podaci o dokumentima knjižnice te podaci o tijelima knjižnice. 2. Prijedlog vezan uz dopunu podataka vezanih uz kontakt knjižnice odnosno knjižnice u sastavu, prihvaćen. 3. Prijedlog vezan uz spajanje točaka 8. i 9. je prihvaćen. 4. Prijedlog vezan uz datum prve sudske registracije nije prihvaćen jer nije od važnosti za Upisnik knjižnica. 5. Prijedlog vezan uz statut odnosno dopunu točke 11. brojem i datumom upisa promjene u sudski registar, nije prihvaćen jer nije od važnosti za Upisnik knjižnica, a riječi "broj i datum" u navedenoj točki se odnose kako na statut tako i na suglasnost osnivača na statut. 6. Prijedlog vezan uz brisanje podružnice u točci vezanoj uz podatke o voditelju knjižnice u sastavu je prihvaćen 7. Prijedlog vezan uz dopunu posebnih napomena nije prihvaćen jer u ovu rubriku mogu biti upisane sve napomene koje ne predviđaju ostale rubrike a čiji sadržaj nije svrsishodno predvidjeti. Primjedba vezana uz Upravno vijeće je prihvaćena.
28 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu PRAVILNIK, Članak 2. Načelno u upisnom listu ne razlikuju se podaci ovisno o ustroju knjižnice tj. pod brojevima 7., 10., 11. ne razlikuju se podaci za knjižnicu u sastavu i matičnu ustanovu u čijem sastavu je knjižnica. 4. Sjedište knjižnice je adresa, a ne telefon i e-mail pa je potrebno preciznije navesti što sve od tih podataka treba, veznikom, a ne zagradom. 5. Sjedište knjižnice je adresa, a ne telefon i e-mail pa je potrebno precizno navesti koji se podaci traže – npr. Adresa, telefon i e-mail. 7. Dopuniti ovisno o tome radi li se o knjižnici u sastavu ili samostalnoj knjižnici. 8. Sjedište knjižnice je adresa, a ne telefon i e-mail pa je potrebno precizno navesti koji se podaci traže – npr. Adresa, telefon i e-mail. 10. Dopuniti ovisno o tome radi li se o knjižnici u sastavu ili samostalnoj knjižnici. osnivački akt samostalne knjižnice ili matične institucije za knjižnice u sastavu (broj i datum donošenja), 11. Dopuniti ovisno o tome radi li se o knjižnici u sastavu ili samostalnoj knjižnici. statut samostalne knjižnice ili matične institucije za knjižnice u sastavu (broj i datum donošenja i suglasnosti osnivača), 13. Dodati osobu zaduženu za knjižnično poslovanje ime i prezime voditelja knjižnice u sastavu ili osobe zadužene za knjižnično poslovanje za visokoškolske i specijalne knjižnice (ustrojstvene jedinice ili podružnice) ili odgovorne osobe za ustanovu u čijem je sastavu knjižnica za školske knjižnice te broj i datum akta o imenovanju, 14. Dodati rješenje nadležnog ministarstva broj rješenja ministarstva nadležnog za poslove kulture za narodne i specijalne knjižnice ili ministarstva nadležnog za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice 15. Brisati sudski. datum upisa u registar 16. statusne promjene i prestanak rada knjižnice odnosno knjižnice u sastavu (broj i datum akta, te podaci o promjenama i brisanju iz sudskog registra), Djelomično prihvaćen 1. Razmotreno, nije prihvaćeno jer su podaci u obrascu koji se traže jasno razdijeljeni i razvidno je koji se podaci traže za knjižnicu a koji za knjižnicu u sastavu. 2. Prijedlog vezan uz dopunu podataka o sjedištu prihvaćen. 3.Prijedlog vezan uz nadopunjavanje naziva i sjedišta osnivača podacima koji se odnose na ustrojstvenu jedinicu, prihvaćen. 4. Primjedba vezana uz dopunu točke koja se odnosi na statut i osnivački akt nije prihvaćena jer će knjižnica dostaviti podatke o svojem statutu a knjižnica u sastavu statut osobe u čijem je sastavu iz koje proizlaze odredbe o knjižnici u sastavu, isto vrijedi i za osnivački akt - knjižnica u sastavu će dostaviti akt kojim je osnovana unutar pravne osobe, bez obzira o kojem se aktu radilo. 5. Primjedba koja se odnosi na proširenje točke podataka o odgovornoj osobi za knjižnicu u sastavu je prihvaćena. 6. Primjedba koja se odnosi na rješenje nadležnog ministarstva kojim se utvrđuje postojanje uvjeta za osnivanje knjižnice je prihvaćena. 7. Primjedba o brisanju riječi sudski je prihvaćena.
29 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu PRAVILNIK 1. Potrebno je popisati sve vrste registara u koje se upisuju knjižnice ili njihove matične institucije. 2. U Pravilniku o upisniku knjižnica je potrebno implementirati rješenje o osnivanju knjižnice koji Zakonodavac spominje u čl. 11, st. 2 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti: "(2) Postojanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje rješenjem ministarstvo nadležno za poslove kulture za narodne i specijalne knjižnice, a ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva." - i to u: a) Obrascu upisnog lista i čl. 2 Prijedloga Pravilnika b) Postupku upisa u Upisnik u čl. 5 Prijedloga Pravilnika. 3. Također je potrebno doraditi podatke u upisnom listu na način da se razlikuju podaci za knjižnicu u sastavu i matičnu ustanovu u čijem sastavu je knjižnica. Načelno u upisnom listu nije jasno na koga se podaci odnose: na knjižnicu u sastavu ili matičnu ustanovu/instituciju, tj. u čl. 2 pod brojevima 7., 10., 11. 4. Budući da u knjižnicama u sastavu često nema imenovanog voditelja knjižnice, predlažemo da se koristi sintagma „osoba zadužena za knjižnično poslovanje“ za visokoškolske i specijalne knjižnice i osobe odgovorne za ustanovu za školske knjižnice. 5. Potrebno je dodati novi članak koji regulira proceduru ispisa iz Upisnika kod knjižnica koje prestaju s radom prema vrsti knjižnica, a sukladno Zakonu NN 17/19, čl. 34. st. 2 alineja 2. OBRAZAC UPISNOG LISTA – za prijavu Potrebno je dodati podatak o rješenju nadležnih ministarstava o osnivanju knjižnice i knjižnice u sastavu. Potrebno je izmijeniti podatak: „Ime i prezime voditelja knjižnice u sastavu, (ustrojstvene jedinice ili podružnice) te broj i datum akta o imenovanju“ na način da se: uz voditelje knjižnica u sastavu, dodaju osobe zadužene za knjižnično poslovanje. Djelomično prihvaćen 1. Nije prihvaćeno jer je to već određeno Zakonom o knjižnicama u kojem se određuje pravni oblik knjižnica a što upućuje na odgovarajući registar u koji se upisuje pojedini pravni oblik. 2. Prihvaćeno 3. Prihvaćeno 4. Nije prihvaćeno iz razloga što je Zakonom određeno da knjižnica u sastavu ima voditelja te bi prihvaćanje predložene sintagme bilo protivno Zakonu. 5. Nije potrebno posebno propisivati jer je prestanak knjižnice propisan Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i posebnim propisima o čemu se donosi akt o prestanku u kojem se nalaže brisanje knjižnice iz upisnika.
30 Aleksandra Pikić PRAVILNIK, Članak 5. Ponovno nedostaje rješenje o osnivanju knjižnice koji se spominje u čl. 11, st. 2 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti: "(2) Postojanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje rješenjem ministarstvo nadležno za poslove kulture za narodne i specijalne knjižnice, a ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva." Potrebno je doraditi proceduru upisa s obzirom na spomenuto rješenje. U kojem trenutku ravnatelj/voditelj knjižnice šalje zahtjev za rješenjem nadležnim ministarstvima? Osim toga, u istom članku Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, ali st. 3 traži da "Osnivač knjižice dužan je pribaviti rješenje iz stavka 2. ovoga članka prije traženja upisa u sudski ili drugi registar.". Pravilnik nigdje ne spominje ta rješenja, a osnivač ih je dužan pribaviti prije upisa u sudski, ali i (valjda) i Upisnik knjižnica. Osnivači knjižnica u sastavu mogu biti u drugim registrima, a ne u sudskim: npr. mogu biti u Evidenciji vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, Registru udruga RH ili Registru stranih udruga. Što s njima? Djelomično prihvaćen Vezano za primjedbu o uvrštenju rješenja o postojanju uvjetu za osnivanje knjižnice, predmetno rješenje uvršteno je u članak 2. Pravilnika. Nadalje zakonom propisani uvjeti za registraciju knjižnične djelatnosti su jasni i ne prepisuju se u ovaj Pravilnik, jer se njime uređuje samo Upisnik. Prihvaćena je primjedba u dijelu u kojem se navodi to da osnivači knjižnica u sastavu mogu biti u drugim registrima.
31 Ljiljana Črnjar PRAVILNIK, Članak 5. U postojećem Pravilniku postoji obveza provjere podataka a koju su do 1. siječnja 2020. obavljali uredi državne uprave. Smatram da provjera ispravnosti upisa i dalje treba biti obvezna te treba točno navesti tko je obavlja. Primljeno na znanje U članku 7. propisano da provjeru vrši Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
32 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu PRAVILNIK, Članak 9. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu („Narodne novine“, broj 139/98 i 25/17). Primljeno na znanje Nejasan komentar.