Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Orijana Tenčić PRAVILNIK Pomoćnici u nastavi cijelo su vrijeme tijekom nastave sa učenikom s teškoćama i samim tim imaju vrlo važnu ulogu u razvoju i obrazovanju učenika. Polazeći od toga da je svaki učenik s teškoćama jedinstven i potrebna mu je individualizirana potpora, svaki bi pomoćnik u nastavi trebao proći adekvatnu edukaciju upravo za tog učenika od strane stručnog tima: logopeda, edukacijskog rehabilitatora i psihologa koji moraju biti uključeni u rad s učenikom i svojim stručnim savjetima biti neprestana podrška pomoćniku u nastavi (i nastavnicima). Veliki broj naših škola nema navedene stručne suradnike i u tome vidim veliki problem. Potrebno je riješiti status pomoćnika u nastavi (kako materijalni tako i točno definirati koji su njegovi zadatci, obveze i odgovornosti) iz razloga njihova zadržavanja uz istog učenika s teškoćama što duži period. Česte promjene pomoćnika mogu imati brojne negativne posljedice na učenika. Djelomično prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Hrvatska zajednica za Down sindrom PRAVILNIK Predloženi vremenski okviri su prema iskustvu obrade zahtjeva od prošle godine izuzetno neralni i upitni budući se koriste ne informatičko komunikacijski oblici slanja, obrade i daljnje dostave zahtjeva između škola, osnivača, nadležnog upravnog tijela, stručnog povjerenstva, MZO te MDOMSP kao osnivača centara za odgoj i obrazovanje. Navedeni dani ako su kalendarski, nažalost ne mogu se održati, posebno kada su kraći, a ako su radni dani onda sve izuzetno dugo traje. Bez informatičke podrške proces će opet izuzetno dugo trajati te predlažemo da MZO osigura informatičku podršku za cijeli proces i u dijelu izmjena pravilnika predloži prijelazni period primjene prijedloga promjena što nažalost nije napravljeno prošle godine te je značajn broj učenika bio bez pomoćnika u nastavi sve do kraja listopada 2019. Djelomično prihvaćen Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi I stručnim komunikacijskim posrdnicima definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu.
3 Hrvatska zajednica za Down sindrom PRAVILNIK U prijedlog izmjena Pravilnika molimo da se uvede promjena članka 6. stavka (3) i doda rečenica iza riječi upisa, "a za učenike koji pohađaju srednjoškolski program do 1. ožujka tekuće godine za slijedeću godinu." kao što je navedeno za osnovnoškolski program u stavku (2) istog članka. Djelomično prihvaćen Izmjenama i dopunama Pravilnika omogućeno je uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika na period od 4 godine čime je obuhvaćeno trajanje srednjoškolskog obrazovanja. Nadalje, u člankom 6. stavkom 4. omogućeno je podnošenje zahtjeva u bilo kojem trenutku trajanja nastavne godine u slučaju pogoršanja psihofizičkog stanja učenika.
4 Silvana Vulas PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da je pomoćnik u nastavi /stručno komunikacijski posrednik "produžena ruka" učitelja s pravima i obvezama takvog odnosa. Dodatna i stalna edukacija u tom zajedničkom procesu potrebna je svim stranama uključenima u razvoj učenika ovisno o vrsti pomoći koja je učeniku potrebna. Edukacija treba biti sastavni predmet već na fakultetima, akademijama i sl. Djelomično prihvaćen Odredbom Članka 115, stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svi odgojno-obrazovni djelatnici imaju obvezu trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Dodatno i kontinuirano obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika vezano uz pružanje profesionalne i programske potpore učenicima s teškoćama u razvoju, a uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika je samo jedan od načina pružanja navedene potpore, provodi se putem raznih oblika stručnog usavršavanja temeljem programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (pedagoške radionice, primjeri dobre prakse, plenarna predavanja, e-učenje, supervizija, posjete školama, okrugli stol, studijske posjete itd.). Stručno usavršavanje organizirano je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje, resornog ministarstva (samostalno ili putem međuresorne suradnje), nevladinih udruga, visokih učilišta, samih odgojno-obrazovnih te drugih ustanova. Nadalje, Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Način i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika u članku 9. Pravilnika definiran je na način da znanje, vještine, samostalnost i odgovornost koje proizlaze iz sadržaja osposobljavanja pomoćnika u nastavi predstavljaju djelomičnu kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, što se dokazuje potvrdom o dodijeljenoj djelomičnoj kvalifikaciji.
5 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' PRAVILNIK Poštovani, Podržavamo promjenu termina kojima potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika, postaje učenikovo pravo na potporu, odnosno jedan od oblika razumne prilagodbe, ovisno o individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu. na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta. Pomoćnik u nastavi/ stručni komunikacijski posrednik, uz ostale oblike potpore, omogućio je, omogućava, a treba i u budućnosti omogućiti brojnim učenicima s teškoćama pohađanje redovnih škola, u svojim lokalnim sredinama i svom socijalnom okruženju, što čini bitnu pretpostavku socijalne uključenosti. Potpora pomoćnika potrebna je i učenicima posebnih razrednih odjeljenja u redovnim školama jer, iako je broj učenika manji, obično su to heterogene skupine, po razredu i po primjerenom programu koji pohađaju, odnosno po vrsti i stupnju teškoća. Ipak, ne treba zaboraviti da dio učenika pohađa odgojno-obrazovne programe u ustanovama/organizacijama/institucijama čiji je osnivač Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike (MDOMSP), odnosno drugi osnivači. Trenutna situacija u ustanovama čiji je osnivač MDOMSP, koliko mi možemo vidjeti, je takva da je odgojno-obrazovni dio odvojen od ostalih oblika usluga koje one pružaju. Tako, stručni timovi u odgojno-obrazovnim dijelovima gotovo ne postoje – čine ih jedan ili dva stručnjaka (npr. pedagog i knjižničar). Svi ostali stručni djelatnici u ovim ustanovama, nisu uključeni u odgojno-obrazovni dio ustanove. Dapače, čak i osobe koje pružaju usluge njege, nisu uvijek uključene u njega. Istina, broj učenika u odjeljenjima je manji, no svi imaju većih teškoća. U takvoj situaciji, potpora pomoćnika u nastavi je i u tim školama neophodna. Pomoćnicima u nastavi treba omogućiti doedukaciju, odnosno osigurati sredstva za isto. Osiguranje sredstava za plaće i naknade pomoćnicima/stručnim komunikacijskim posrednicima ostavljena su na teret osnivača, čime priznavanje prava učenicima na potporu ovisi o osnivaču, a što učenike kod različitih osnivača stavlja u neravnopravan položaj. Pravo učenika na potporu treba ovisiti samo o njegovom stanju, a ne i o dobroj volji i/ili financijskim mogućnostima osnivača. Isto povlači da bi se za sve pomoćnike/stručne komunikacijske posrednike sredstva trebala osigurati s jednog mjesta, npr. Ministarstva znanosti i obrazovanja. Djelomično prihvaćen Broj stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama definiran je Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odnosno Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja stoga navedeno nije predmet ovog Pravilnika. Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Način i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika u članku 9. Pravilnika definiran je na način da znanje, vještine, samostalnost i odgovornost koje proizlaze iz sadržaja osposobljavanja pomoćnika u nastavi predstavljaju djelomičnu kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, što se dokazuje potvrdom o dodijeljenoj djelomičnoj kvalifikaciji. Sukladno članku 19. i 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, lokalne i regionalne jedinice samouprave dužne su u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se, između ostalih, odnose na odgoj i obrazovanje te brigu o djeci.
6 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK Budući da sam dosta u komunikaciji s pomoćnicima u nastavi i vidim i sama kakav je to posao i s kojim problemima se suočavaju pomoćnici u nastavi zaključujem s pitanjem kako je reguliran pravni status pomoćnika u nastavi? Potrebno ga je regulirati i to pod HITNO jer osnovna škola kao i općenito svaka škola bila srednja ili osnovna nije prolazna ulica u kojoj nema reda. Zbog toga je potrebno regulirati pravni status PUN iz kojeg se trebaju utvrditi zakonska prava da budu svima jasna, stalni radni odnos kao i drugim djelatnicima u školi. Novčana primanja je potrebno regulirati adekvatno. Minimalna plaća pomoćnika u nastavi treba biti 60% od plaće nastavnika plus postotak na težinu učenika s kojim se radi. Ovaj faktor se nužno mora primijeniti i kod određivanja broja dana GO. Treba se priznati to što se pomoćnici služe didaktičkim, pedagoškim i psihološkim metodama koje su svladali na edukaciji od preko 230 sati ili rehabilitacijskom fakultetu, a što je ujedno bila priprema za posao jer ovakva nesređena situacija u školi s pomoćnicima u nastavi možemo komotno nazvati "divlji status". Treba priznati to što su završili veliku edukaciju od 230 sati u kojoj su mnogo toga primili kao i to što su više vremena s učenikom s poteškoćama od profesora ili učitelja. U školi je potrebno biti s jasnim statusom. Posebno me zanima i raduje kako će svoj prilog dati znanstvenici i profesori s edukacijsko-rehabilitatorskog fakulteta i adekvatne udruge te stav roditelja. Pomoćnici u nastavi moraju dobiti jasni, stručni i zakonski status koji će jasno regulirati položaj u tako humanom poslu koji se treba cijeniti. Djelomično prihvaćen Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika Program rada pomoćnika u nastavi izrađuje stručni suradnik škole kojeg je odredio ravnatelj u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom. Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju IOOP-e izrađuju učitelji/nastavnici u suradnji sa stručnom službom škole. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika.
7 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK Budući da bude raznih zavrzlama na "terenu" od neisplate plaće na vrijeme tj.kašnjenja iako u ugovoru piše točan zadnji datum primitka plaće (drugo je ako taj datum padne na nedjelju) do toga da pojedine škole ne znaju obračunati plaću pa tako u prosincu su neki dobili samo pola plaće iako će škola ispraviti no ipak dobiti pola plaće je vrlo žalosno, da nam se zakida za praznike jer praznici bi trebali nešto više biti plaćeni, a u školi nam računaju pod običan radni dan tj.satnicu do toga da zakidaju za GO osobito ove godine jer je bio štrajk, do otkud pravo na regres ako imamo GO i ugovor o radu i razne druge zaista nevjerojatne situacije molila bih da se prava pomoćnika dostave svim školama (najbolje kroz Pravilnik) i jasno navede koji sve zakoni, a meni koliko je poznato kao upravnoj pravnici radnike koji rade na ugovor o radu obvezuju svi zakoni jednim imenom radni zakoni. Takav odgovor smo dobili i iz ministarstva. Molila bih da se s plaćama ne kasni jer smo dužni plaćati i režije i kartu ZET i ako netko ima neke druge troškove itd i ako se zakasni još više košta na ovu malu plaću kao da se radi za socijalnu pomoć, a ne plaću. Zašto bi plaćali kamate ili ulazili u dugove? Djelomično prihvaćen Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika Program rada pomoćnika u nastavi izrađuje stručni suradnik škole kojeg je odredio ravnatelj u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom. Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju IOOP-e izrađuju učitelji/nastavnici u suradnji sa stručnom službom škole. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika.
8 Suzana Mikulec PRAVILNIK Poštovani, što reći na ovaj Pravilnik ? Tri godine sam radila u posebnom razrednom odjelu za vrijeme mandata ravnatelja koji se nije ni želio približiti učionici istoga.Da vam spomene da mi je taj isti ravnatelj A.P. lagao da će sa mnom na početku nove školske godine 2010./2011. s obzirom na broj učenika u tom PRO-u (njih 5 ) biti i 2 pomoćnika u nastavi koja se naravno nisu pojavila, već se pojavila jedna pomoćnica i to nakon mjesec dana rada u kojem sam JA BILA SAMA S NJIH 5...također slučaj iz moje škole kada je nadležni Gradski ured. za ... ustvrdio da jedno autistično dijete ne može odmah dobiti pomoćnika u nastavi, ali kada je to dijete udarilo i ošamarilo jednu učiteljicu RN-e tada se , gle čuda ODMAH SUTRADAN pojavio pomoćnik...također još slučajeva u kojima se donosi Rješenje da 1 pomoćnik treba raditi sa dvojicom učenika po 2 sata za svakoga...Bože Bože...zar se uistinu jedina ušteda može ostvariti na najslabijima i najpotrebitijima osobama i djeci kojima su šanse za napredovanje već na samom početku umanjene i moraju li prosvjedovati na POČETKU SVAKE ŠKOLKE GODINE RADI ostvarivanja svojih prava....što time želim reći? 1.Potrebna je bolja usklađenost i međusobna komunikacija svih dionika koji odlučuju o izboru i vremenu dolaska svakog pomoćnika 2 Moja najbolja pomoćnica je bila studentica Agronomskog fakulteta i bolje se snalazila od nekih učiteljica u pronalaženju odgojnih postupaka koji su bili vrlo učinkoviti i za samu djecu vrlo poticajni 3.Povećati njihova prava i na taj način privući određeni dio osoba koji bi mogli pomoći takvoj djeci 4.Omogućiti dodatni edukaciju učitelja RN-e jer i oni sami nisu odgovarajuće školovani kako bi mogli poučavati takvu djecu 5.Odrediti pravo vrijeme za dolazak novog pomoćnika na nastavu (sve papire riješiti do kraja srpnja + moguće nadopune nekih slučajeva do kraaj kolovoza ) kako bi početak rujna sve bilo spremno za dolazak pomoćnika I za kraj kao i na svakom e-Savjetovanju, od istoga ne očekujem ništa, a pogotovo da ćete i barem jedan mali dio ovog mog zapažanja koje se temelji na doživljenom iskustvu uvrstiti u novi Pravilnik, ali eto zbog bodova (barem neka osobna korist ) Djelomično prihvaćen Temeljem odredbi članka 2., stavka 1. Pravilnika može se osigurati uključivanje pomoćnika u nastavi za učenika ili pomoćnika u nastavi za skupinu učenika. O izboru pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika i trenutku njegova uključivanja u rad s učenikom odlučuje ravnatelj škole temeljem odluke osnivača. U stavku 9. , 10. i 11. članka U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Odredbom Članka 115, stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svi odgojno-obrazovni djelatnici imaju obvezu trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Dodatno i kontinuirano obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika vezano uz pružanje profesionalne i programske potpore učenicima s teškoćama u razvoju, a uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika je samo jedan od načina pružanja navedene potpore, provodi se putem raznih oblika stručnog usavršavanja temeljem programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (pedagoške radionice, primjeri dobre prakse, plenarna predavanja, e-učenje, supervizija, posjete školama, okrugli stol, studijske posjete itd.). Stručno usavršavanje organizirano je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje, resornog ministarstva (samostalno ili putem međuresorne suradnje), nevladinih udruga, visokih učilišta, samih odgojno-obrazovnih te drugih ustanova.
9 Nataša Vinković PRAVILNIK Poštovani, Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici su u današnjem obrazovnom sustavu jedna od važnih karika funkcioniranja nastavnog procesa jer su nadopuna učitelju, podrška učeniku i poveznica s roditeljima. Njihov posao je odgovoran, a najčešće nisu dovoljno educirani. Bilo bi korisno omogućiti im temeljitu edukaciju kako bi se kvalitetno uključivali u odgojno- obrazovno vođenje učenika kojemu su pomoć i podrška tijekom nastavnog procesa. Djelomično prihvaćen Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Način i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika u članku 9. Pravilnika definiran je na način da znanje, vještine, samostalnost i odgovornost koje proizlaze iz sadržaja osposobljavanja pomoćnika u nastavi predstavljaju djelomičnu kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, što se dokazuje potvrdom o dodijeljenoj djelomičnoj kvalifikaciji. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
10 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK Poštovani, članak 7. stavak 2 i 3 Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima odnosi se na sklapanje ugovora o radu i dr. Smatram kako je posao pomoćnika i SKP vrlo bitan osobito za budućnost djece, a s time i Domovine Hrvatske. Predlažem da posao pomoćnika u nastavi i SKP bude isključivo na ugovor o radu i to na neodređeno vrijeme. Jedini izuzetak bi bili studenti rehabilitatori i socijalni pedagozi, logopedi, studenti edukacijsko-rehabilitatorskog fakulteta. Studentska satnica je regulirana zakonom i iznosi 25 kn minimum i raste do nema kraja jer mi je kolegica koja radi sa studentima na isplatama plaća javila da je baš ovaj tjedan jednom studentu za sat vremena nekog rada učinjena isplata 7000 kn, a studentski ugovor. Ovo je do sad najviše bilo. Njihovo pravo je regulirano zakonom i nažalost pomoćnici u nastavi rade za minimalnu studentsku satnicu od 25 kn za 60 min (sunčani sat), a ljudi su kojima su životni troškovi posve drugačiji, skuplji i od ove plaće se ne da živjeti. Stoga neka ostane ugovor o radu i to predlažem na neodređeni rok. Zajedno sa svojim kolegama i kolegicama kao i profesorima s kojima smo razgovarali se slažem da bude ugovor o djelu ukinut jer ima iskorištavanja ugovora o djelu i ne zadovoljava potrebe radnika i koji misli ozbiljno se baviti ovim poslom. Nadalje, ministarstvo rada i mirovinskog sustava tumači da je zapošljavanje pomoćnika u nastavi na ugovor o djelu nezakonito. Takav ugovor dozvoljava da jedna osoba radi na jednom mjestu po ugovoru o radu, a ovo bude tek usputna stanica što nije dobro za dijete ili da majka koja ima plaćeno roditeljstvo još radi kao pomoćnik u nastavi i sl. Umjesto ugovora o djelu uvedite Ugovor o radu na probni rok i tko zadovolji ugovor o radu na neodređeno. Nije čudo da i studenti ne žele ostati na ovom poslu. Potrebno je naravno da osoba ima edukaciju minimalno 200 sati, da nije kažnjeno gonjena i da se protiv nje ne provodi nikakav kazneni postupak, zdravstveno sposobna u smislu da može obavljati posao odnosno biti pomoćnik barem jednoj skupini učenika s poteškoćama ako zadovoljava sve druge kriterije barem, a ne da naškodi sebi ili učeniku, osobnost je bitna, talenat i geni ako ima (np.ja sam teolog i upravni pravnik, a moji roditelji majka prof.rehabilitator, a tata prof.povijesti i zemljopisa i socijalni pedagog te rehabilitator tako da ja već u genima imam predispoziciju za ovaj posao. Vjerujem da nisam osamljeni otok i da ima još takvih osoba koji imaju gene za taj posao, a kroz životne okolnosti našli su se u drugim vodama.) iskustvo rada s oboljelom djecom i minimalno 4 razreda SSS te da je spremna na neprekidno educiranje u skladu s poslom kojeg obavlja. Ukoliko pomoćnik prima novoga ili prvog učenika potrebno je Ugovor o radu na probni rok tri mjeseca, a potom Ugovor na neodređeno vrijeme. Smatram da bi to zadržalo pomoćnika u nastavi, one koji zaista žele raditi taj posao i da bi učenik bio zaštičeniji jer se ne bi izlagao neprekidnim promjenama pomoćnika u nastavi. Naravno, ako bi još k tome što bi po meni bilo hvale vrijedno išli i dalje na edukaciju iako imaju već 200 sati to traži i povećanje plaće ili besplatnu edukaciju. Članak 9. stavak 6, 7 i 8 glasi:(6) Zahtjev za upis standarda zanimanja u Podregistar standarda zanimanja ministarstvu nadležnom za rad podnosi Ministarstvo. (7) Standard kvalifikacije za pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika donosi Ministarstvo. (8)Na temelju standarda kvalifikacija iz stavka 7. ovoga članka Ministarstvo izrađuje programe za stjecanje kvalifikacija. Nadalje, budući da je rok čl.11 stavak 1, 2 i 3 odavno premašen odnosno trebalo je prema onomu što piše i potpisano je riješiti puno ranije, a vezano je na članak 9. stavak 6, 7 i 8 predlažem donošenje skorog ili brzog novog roka za isto, a koji će se ispoštovati. Djelomično prihvaćen Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika Program rada pomoćnika u nastavi izrađuje stručni suradnik škole kojeg je odredio ravnatelj u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom. Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju IOOP-e izrađuju učitelji/nastavnici u suradnji sa stručnom službom škole. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika.
11 Snežana Markan PRAVILNIK Poštovani, nažalost u današnje vrijeme sve je više potrebe za pomoćnicima u nastavi. Pravovremeno uključivanje pomoćnika u nastavu je izuzetno važno pa je stoga potrebno skratiti vrijeme za ostvarivanje prava učenika na pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Pomoćnik u nastavi trebao bi biti kompetentna osoba po mogućnosti pedagoško - psihološke izobrazbe. Pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik trebao bi ostati s djetetom duži period, a ne da se dijete svake godine mora privikavati na drugu osobu. Prihvaćen Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
12 ŽELJKA JAMBROVIĆ PRAVILNIK Poštovani, nastavnica sam u strukovnoj školi. Prije svega, mislim da bi učenike s teškoćama, nadležne institucije trebale pažljivije usmjeravati u određena zanimanja, kako bi se tim učenicima olakšalo školovanje i budućnost. S obzirom da je inkluzija sastavnica našeg obrazovnog sustava, pomoćnici u nastavi bi trebali i biti dio tog sustava, dohotkom i ugovorima o radu. Rade jako odgovoran posao jer olakšavaju učenje i poučavanje te stoga trebaju proći i edukaciju. Izuzetno su važni svom učeniku, ali i roditeljima, ostalim učenicima u razredu i školi te nama nastavnicima. Slažem se s ostalima da je važno da sam postupak procjene učenika i dobivanja pomoćnika treba obaviti pravovremeno kako bi učenik bio s pomoćnikom već prvog dana školske godine i ostao s njim do završetka određenog dijela školovanja. Djelomično prihvaćen U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje
13 Antonija Mamužić PRAVILNIK Pomoćnici trebaju proći pedagoško-psihološku izobrazbu. Ukoliko je moguće pomoćnik bi trebao pratiti učenika od početka do kraja školovanja a ne ga stalno mijenjati.Primanja pomoćnika su daleko ispod primanja učitelja na čemu treba poraditi i na taj način također motivirati pomoćnika. Djelomično prihvaćen Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom.
14 Tamara Dubrović PRAVILNIK Pomoćnik u nastavi koji ostvaruje sva prava kao i ostali zaposlenici u školama, najbolje je rješenje za učenike s teškoćama. S time u skladu i pravovremeno uključivanje pomoćnika je izuzetno važno stoga je potrebno skratiti rokove za ostvarivanje prava učenika na pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike. To se odnosi i na pravovremenu i kvalitetnu edukaciju te pravo pomoćnika na dodatne edukacije, podršku adekvatnih stručnjaka (vrlo često u školama rade stručni suradnici koji i sami trebaju podršku stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijske struke, a nije im dostupna) te obavezu uključivanje pomoćnika u rad Razrednih vijeća kao osoba koji su u neposrednom, svakodnevnom kontaktu s učenicima. S time u skladu trebala bi biti i materijalna prava, prvenstveno „plaće“ pomoćnika veće. Prihvaćen Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom.
15 ZVJEZDANA FARKAŠ PRAVILNIK Smatram da se do početka školske godine definiraju statusi učenika koji imaju pravo na pomoćnika. Pomoćnici trebaju proći edukaciju biti kompetentne osobe, po mogućnosti proći i pedagoško-psihološku izobrazbu. Pomoćnike treba imenovati na period dok učenik pohađa određenu školu, a po potrebi da može učenika pratiti i u daljnjem školovanju. Trebalo bi im osigurati veća primanja kako bi imali veću motivaciju da što dulje budu uz učenike s teškoćama kojima su dodijeljeni. Djelomično prihvaćen Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom.
16 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK Krapinsko - zagorska županija, izvrstan osvrt i komentar. Već sam negdje u svojim komentarima spomenula... Pomoćnik u nastavi već radi (ukoliko ne da otkaz) s učenikom koji mokri po školskim hodnicima, baca se na pod, čupa pomoćnika ili druge učenike ili ih ogrebe, udari, vrti ruku u vatru do bola, ugrize pomoćnika, agresivan ili autoagresivan bude te na taj način smatra da će izaći iz svoje frustracije. Ukoliko bi se usvojile ove promjene -veće teškoće- to bi značilo da svaki roditelj ima pravo doći i reći:"Vidite da piše da se radi o većim teškoćama i moje pravo kao roditelja je tražiti da dijete ide u redovnu nastavu." Je li to uistinu tako? Dijete nije krivo i nikad niti u jednom slučaju osobno ne mogu okriviti dijete i ovu djecu smatram trpećim dušama. Ono što u školama imamo je u glavnini fizička integracija. Inkluziju u pravom njezinom smislu mi je nemamo, a bilo bi potrebno radi bolje socijalizacije učenika. Roditelji najčešće ne vide pravo stanje i sliku svoga dijeteta i to je redovno i normalno je da im se teško suočiti. Mislim da ove izmjene idu upravo s tim da po tom pitanju ne olakšavaju pomoćnicima u nastavi već nastavu učine još težom, a onda bi više trpjeli svi koji su uključeni u nastavu. Ukoliko ne dođe do potpuno jasne klasifikacije tj. definiranja škola će biti primorana primiti djecu prema izmjenama Pravilnika. Biti će u konačnici kako već imamo slučaj u jednoj školi u Zagrebu ( OŠ Fran Krste Frankopana) da u školu i na redovnu nastavu u niže razrede ide učenik koji prema mišljenju i kriterijima Povjerenstva nije za redovnu nastavu no škola ga pušta jer roditelji rade pritisak kako mi je rečeno na razgovoru za posao. Dječak je inače prihvaćen no nije za redovnu nastavu, ukoliko je još uvijek tamo. Izmjene ne donose nikakakvo poboljšanje za pomoćnike u nastavi u vezi prava veće plaće, ugovora o radu i drugih potrebnih i poticajnih elemenata kako bi pomoćnik ostao u nastavi. Što bi se dogodilo na kraju ukoliko se situacija proširi i na druge škole? Ne samo da roditelji čine grešku prema svome djetetu već pomoćnici koliko razgovaram s njima ne bi ostali za takve male novce raditi, osobito ne na ugovor o djelu kojega već sad nikako ne prihvaćaju i zbog toga često odlaze, mijenjaju se i nedostaje oko 200 pomoćnika već bi sav teret najvjerojatnije spao na tehnološki višak učitelja i nastavnika tj.profesora ukoliko bi to oni prihvatili. Zar to nije žalosna situacija? S druge strane zar roditelji zdravog učenika ili učenika s lakšim mentalnim poteškoćama neće stati u obranu svoje djece? Molim da se točno definira što se misli pod "većim teškoćama." Jedan link http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-za-pacijente/zdravlje-djece/mentalna-retardacija Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Ištvan Kerekeš PRAVILNIK Ištvan Kerekeš Poštovani, hvale vrijedno je to što želite donijeti novi Pravilnik o PUN i SKP, no bojim se da novo slovo na papiru neće pomoći djeci, roditeljima niti osobama u tom zanimanju. Kažu da je zanimanje učitelja poziv, pa možemo samo zamisliti onda koliki poziv osjećaju pomoćnici u nastavi koji su plaćeni četiri puta manje od učitelja, koji nemaju prava iz kolektivnih ugovora, koji uvijek rade na određeno vrijeme, koji sa djetetom kojem pomažu prisustvuje više sati nastave dnevno nego učitelj itd. Pomoćnici u nastavi jisto rade da bi svojoj djeci kući priuštili normalni obrok, stoga je jako ružno te osobe podcjenjivati i degradirati. Djeca u školi se za te osobe vežu, pa je problem ako pomoćnici (s razlogom) daju otkaz. Nemojte zaboraviti da pomoćnik u nastavi ne pomaže samo djetetu s poteškoćama u svladavanju nastave, već i cijelom razredu koji može neometano pratiti nastavu. Tome možete pridodati i učitelje/učiteljice koji jako omalovažavaju pomoćnike svrstavajući ih "neuke" građane drugog reda koji su tu došli da i kontrolirali njihov rad. Nadalje, pomoćnicima u nastavi bi trebalo osigurati kontinuirano usavršavanje i dadatne edukacije na račun MZO. Djelomično prihvaćen Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom.
18 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK Člankom 2. Pravilnika predlaže se izmjena članka 2. stavka 6 važećeg Pravilnika na način da se uvodi termin "veće teškoće". Navedeni termin potrebno je definirati Pravilnikom. Predlažemo da se stavak 6. promijeni na način da se istim propišu skupine i podskupine vrsta teškoća definirane Orijentacijskom listom vrsta teškoća, koja je sastavni dio Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15). To je osnovni Pravilnik koji definira školovanje učenika s teškoćama, a koji ne sadrži pojam "veće teškoće". Ovo je naročito potrebno regulirati stoga što se u daljnjim odredbama predloženog teksta pravilnika uvodi uvođenje pravnog lijeka na odluku osnivača kojom se osigurava pravo na potporu. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
19 Sandra Podrug PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na moje dosadašnje iskustvo, a već drugu generaciju imam pomoćnika u nastavi, smatram da je jako važno osigurati pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama odmah na samom početku školske godine, stoga je potrebno skratiti rokove postupka stjecanja prava djeteta na pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi trebala bi biti kompetentna osoba po mogućnosti pedagoške struke. Trebalo bi im osigurati veća primanja i omogućiti zapošljavanje na neodređeno vrijeme kako bi imali veću motivaciju da što dulje budu uz učenike s teškoćama kojima su dodijeljeni. Djelomično prihvaćen Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom.
20 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO PRAVILNIK Pozdravljamo ukidanje spornih stavaka koji su ograničavali broj PUN-ovaca u razrednom odjeljenju. Također pozdravljamo mogućnost dobivanja PUN u slučaju teškoća u funkcioniranju proizašle iz više vrsta teškoća. Smatramo da stavke koje imaju rokove od 30 dana treba skratiti na 15 dana zbog sumarno predugog roka u kojem bi učenik ostao bez PUN-a. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 Sindikat hrvatskih učitelja PRAVILNIK Na mnoge probleme vezane uz status pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika, nadležnom ministarstvu ukazujemo od 2017. godine. Jedan od njih svakako je taj da se prava iz važećih kolektivnih ugovora nastoje osporiti i uskratiti tim zaposlenicima, na način da se od školskih ustanova traži da u ugovorima stoje odredbe da ti zaposlenici ne mogu zasebno planirati ili potraživati „prigodne nagrade (osobni primitci poput božićnice i regresa)”. Navedeno predstavlja kršenje kolektivnih ugovora te uskratu materijalnih prava ugovorenih za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova. Također, tim zaposlenicima trebalo bi se omogućiti sklapati ugovore o radu na neodređeno vrijeme te bi im se trebale plaćati kontinuirane edukacije, a njihov status morao bi se riješiti na jasniji način. Pomoćnik u nastavi sa svim pravima, kao što ih imaju drugi zaposlenici u školama, najbolje je rješenje za dobrobit djece. S ciljem sprečavanja daljnjeg obezvređivanja cijene rada i prava tih zaposlenika te kršenja minimuma radnopravnih standarda i prava iz kolektivnih ugovora potrebno je cjelovito, unificirano i pravedno rješavanje problema uključivanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u rad odgojno obrazovnih ustanova. Također, potrebno je skratiti rokove za ostvarivanje prava učenika na pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike jer se na mišljenja čeka predugo, a to nikome nije u interesu. Također, ovim putem ukazujemo na činjenicu da mnogi roditelji imaju velikih organizacijskih problema s dolaskom i odlaskom u školu učenika s većim teškoćama koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju. Naime, iako neke županije imaju organiziran prijevoz, većina ipak nema pa tako roditelji nerijetko moraju voditi učenike u školu i vrlo brzo nakon toga dolaziti po njih, što ih sprečava i diskriminira u mogućnosti zapošljavanja i pravo na rad jer moraju sami obavljati prijevoz, a vrlo brzo nakon dolaska, moraju se vraćati po djecu jer država nije u stanju osigurati prijevoz. To je velik propust države jer bi prijevoz morao biti uređen na razini svih županija. Zašto se ovim Pravilnikom ne bi propisalo da se toj djeci mora osigurati prijevoz ili se ovim Pravilnikom obveže da će se pitanje prijevoza urediti drugim aktom, kako bi dobili barem nekakvu garanciju da će naša država to pitanje jednom riješiti? Dakle, problemi postoje već od same organizacije prijevoza, predugih rokova za ostvarivanje prava, trajanja postupka dobivanja mišljenja, predviđenog vremena provođenja s učenicima u nastavi, broju pomoćnika i posrednika, valorizaciji njihovog rada te samoj edukaciji, kako za pomoćnike u nastavi tako i za stručno komunikacijske posrednike. Ovi problemi tiču se svakog od nas jer pitanja koja se odnose na mlade, odnose se na budućnost Hrvatske. Ulaganje u odgoj i obrazovanje jedno od najvažnijih ulaganja koje se uvijek višestruko vraća, što pokazuje iskustvo država koje gledaju dugoročno i kontinuirano ulažu u sustav koji će ići u korist i učiteljima i djeci i njihovim roditeljima, bez da je za to potreban najdulji štrajk u povijesti Hrvatske, nakon kojeg opet imamo stare probleme koji se još uvijek ne rješavaju, a prijedlozi zainteresirane javnosti i dalje ne uvažavaju. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Pitanje prijevoza učenika s teškoćama u razvoju nije predmet ovog Pravilnika.
22 Tatjana Kovačić PRAVILNIK Podržavam prijedlog da se navede duži vremenski period za koji se traži podrška pomoćnika u nastavi ( na 4 godine). Na taj način ne trebamo svake godine pisati ponovno i sakupljati opsežnu dokumentaciju. Podržavam i to da učenik koristi pravo na potporu zajedno s drugim učenikom. Podržavam mogućnost da roditelj ili škola mogu podnijeti primjedbe na odluku da učenik ne ostvaruje potporu pomoćnika u nastavi. Mišljenja sam da je u savjetovanje trebalo staviti sistem bodovanja koje je potpuno nejasno tj. nepravedno. Naime, bodovanje radi povjerenstvo Ureda na temelju procjene funkcioniranja učenika u 5 razvojnih područja. Iz osobnog iskustva znam da dijete koje npr.zbog ponašajnih teškoća može ugroziti svoju sigurnost ili sigurnost drugih učenika i zahtijeva podršku pomoćnika, iz razloga što u ostalih 4 područja ne treba podršku pomoćnika (sam jede, hoda, komunicira, odlazi na wc i sl.) ostvaruje vrlo mali broj bodova i automatski nije kandidat za podrškom pomoćnika. Primljeno na znanje Člankom 2. Pravilnika su definirani kriteriji za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Da bi učenik ostvario pravo na istog potrebno je da zadovoljava jedan od kriterija. Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika dodan je kriterij 'veće teškoće proizašle iz više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju'.
23 Splitsko - dalmatinska županija PRAVILNIK E-SAVJETOVANJE do 16. 02. 2020. O IZMJENAMA PRVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Opći komentar: 1. Predložene Izmjene Pravilnika, odnosno izmjene procedure ostvarivanja prava na potporu pomoćnika, ne bi se trebale primjenjivati za 2020./2021. školsku godinu, jer se predlaže složena i dugotrajna procedura koja se ne može završiti do početka školske godine. 2. Do 1. ožujka 2020. prema odredbi st. 2. čl. 6. važećeg Pravilnika o pomoćnicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji očekujemo više stotina zahtjeva škola za pomoćnicima. 3. Predloženim Izmjenama Pravilnika (Čl. 4. st. 10., 11., 12., 13.,14., 15. i 16.), predviđena je složena, komplicirana i nepotrebna procedura koja s predviđenim rokovima ne može biti okončana do početka školske godine 2020./2021. Ona perdviđa pojedinačne akte, radnje, pojmove: „odluka osnivača o pravu na pomoćnika, konačna odluka ministarstva, primjedba na odluku osnivača, zahtjev škole za pomoćnikom, konačna potreba škole, zahtjev za konačnu suglasnost ministarstvu, s prilozima svih odluka, ….“ koje nisu jasne. 4. Predviđa se previše administrativnih postupaka i dostava u predviđenim rokovima, koji se s obzirom na količinu zahtjeva-postupaka i broj školskih ustanova ne možmo odraditi u predlženom vremenu. Nepotrebna je dostava odluke osnivača roditelju. Roditelj nije podnositelj podneska tj. zahtjeva za pomoćnikom, već škola kojoj treba dostaviti odluku. Roditelj prema Zakonu o osnovnom i srednjem školstvu, svoja roditeljska prava ostvaruje u školi, koja je praktički u svakodnevnom kontaktu sa svojim roditeljima. Komentar na članke Podržavamo predložene Izmjene Pravilnika u člancima: 1., 2. i 3. U članku 4., podržavamo izmjene koje se odnose na čl. 6. i to na st. 1., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. Ne podržavamo predložene stavke od 10. 11., 12., 13., 14., 15. i 16., koje treba urediti da omogućavaju ostvarivanje prava na potporu pomoćnika za učenike s većim teškoćama za koje je to doista i neophodno, u jednostavnom i kratkom postupku. U Splitu, 14. veljače 2020. godine Primljeno na znanje Zahvaljemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Ivančica Prugovečki PRAVILNIK Nacrt Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (u daljnjem tekstu: nacrt Pravilnika) u predloženom obliku nažalost i nadalje ne rješava osnovne probleme vezane za ostvarivanje prava učenika s teškoćama na primjereni oblik pomoći u obrazovanju, financiranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te status pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika kao zaposlenika školskih ustanova. Osnovni problemi nacrta Pravilnika: - teškoće temeljem kojih učenici ostvaruju pravo na potporu pomoćnika u nastavi potrebno je definirati sukladno Orijentacijskoj listi vrsta teškoća iz Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine 24/15); - formulaciju „veće teškoće“ potrebno je preciznije definirati, jer ovako ostavlja veliki prostor za subjektivna tumačenja i procjene; - postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika i nadalje je izuzetno kompliciran, te ga je potrebno pojednostavniti i ubrzati na način da se utvrđivanje prava na pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika objedini s postupkom donošenja Rješenja o primjerenom obliku obrazovanja koje provodi Stručno povjerenstvo nadležnog upravnog tijela; - potrebno je predvidjeti mogućnost zapošljavanja pomoćnika u nastavi za učenika kojem je odobren stručni komunikacijski posrednik u slučaju kada na tržištu rada nema dostupnih stručnih komunikacijskih posrednika; - potrebno je dopuniti obrazac Zahtjeva za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika (Obrazac 1) s podacima o imenu i prezimenu roditelja, te adresi stanovanja budući da Pravilnik predviđa da osnivač dostavlja Odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika nadležnom upravnom tijelu, školi i roditeljima učenika; - pravo učenika s teškoćama na pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika ne smije ovisiti o mogućnostima proračuna osnivača i povlačenju sredstva iz fondova Europske unije, nego bi sredstva za njihov rad trebala biti osigurana u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao što su i za ostale zaposlenike škola sukladno nacionalnom zakonodavstvu i kolektivnim ugovorima; - nacrtom Pravilnika nije riješen radno-pravni status pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika sukladno nacionalnom zakonodavstvu i kolektivnim ugovorima; - potrebno je definirati rok u kojem će Ministarstvo znanosti i obrazovanja izraditi programe za stjecanje kvalifikacije pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika; - potrebno je definirati tko podmiruje troškove osposobljavanja pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, odnosno polaganje razlikovnog ispita za osobe koje su trenutku stupanja na snagu Pravilnika u radnom odnosu kao pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici; - u Prijelaznim i završnim odredbama potrebno je definirati kako nacrt Pravilnika utječe na pravo učenika s teškoćama koji u trenutku stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Primljeno na znanje Člankom 2. Pravilnika su definirani kriteriji za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Da bi učenik ostvario pravo na istog potrebno je da zadovoljava jedan od kriterija. Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika dodan je kriterij 'veće teškoće proizašle iz više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju'.
25 Željka Ćaleta Car PRAVILNIK Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa i neophodna je za napredovanje djeteta s teškoćama. Prijeko je potrebno “urediti” status pomoćnika na način da se osigura više sredstava za plaće jer, zbog nemogućnosti dobivanja stalnog posla, odlaze iz sustava. To nepovoljno djeluje na djecu i na njihov napredak jer se jako povežu s pomoćnicima. Također, potrebno je skratiti rokove vezane za ostavarivanje prava djeteta na pomoćnika u nastavi. Svakako, edukacija im je neophodna za daljnji napredak i usavršavanje u poslu koji nerijetko brzo napuste zbog loših materijalnih uvjeta. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
26 Gordana Matolek Veselić PRAVILNIK Poštovani, nemam konkretan prijedlog za izmjenu teksta Pravilnika, no željela bih ukazati na problem s kojim se susrećemo u praksi, a nije reguliran zakonski. Moguće je da nisam svjesna da postoji zakonska regulativa, ali uočavam da stvari ne funkcioniraju. Često se događa da pomoćnici u nastavi nisu kompetentni pružati potporu učenicima tijekom nastave. Također se događa da se dovoljno ne pazi kod odabira koju osobu treba dodijeliti kojem učeniku. Smatram da je izrazito važno da osobnosti budu usklađene. Ne znam na koji se način provodi profiliranje pomoćnika te koji su kriteriji odabira, ali je evidentno da odabir nije uvijek najbolji mogući za dijete. Zbog takvih se propusta događa da učenici tijekom godine mijenjaju pomoćnika, najčešće na zahtjev roditelja. Možete li me uputiti kojim se dokumentom regulira odabir pomoćnika te koje kriterije moraju zadovoljavati, jer nažalost ponekad učitelj ima više problema sa samim asistenom nego s učenikom. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
27 Jasna Pastuović PRAVILNIK Poštovani, ako se već odlučilo učenike s teškoćama uključiti u redovne škole, onda ti učenici zaslužuju ista prava kao i svako drugo dijete. Ta prava mogu imati jedino ako im se osiguraju pomoćnici koji bi uz njih bili cijelo vrijeme njihovog boravka u školi. Da bi pomoćnici u nastavi efikasno obavljali posao potrebno im je omogućiti odgovarajuću edukaciju, ali i zakonski regulirati njihov status kako se ne bi dogodilo da dijete u nekom trenutku ostane bez pomoćnika jer je isti našao sigurniji i bolje plaćen posao. Prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
28 Jadranka Dunatov PRAVILNIK Poštovani, već više od dvije generacije imam pomoćnike u nastavi. Pravilnik kaže kako u jednom razrednom odjelu može biti samo jedan pomoćnik u nastavi, no u iznimnim slučajevima mogu biti dva. Iskustva koje imamo u razrednim odjeljenjima kojima sam razredna učiteljica su pokazala da je bilo nemoguće da se jedan asistent bavi s dva učenika koja su na prilagođenom programu. Naravno, osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika nikako ne smije oslobađati školu obveze osiguravanja stalne potpore u odgojno obrazovnom radu. Učitelj se često nađe u situacijama da ne zna sam kako dalje, iako bi htio najbolje. Zato je potrebno kontinuirano permanentno usavršavanje najprije učitelja, koji teret i radost inkluzivnog obrazovanja nose "na svojim leđima", zatim PUN I SKP, kao i stručne službe škole. Intenzivna stručna timska suradnja učitelja, stručnih suradnika u školi, PUN i SKP je srž uspjeha kako bi se ostvario ishod, tj. izjednačavanje mogućnosti učenika s teškoćama u razvoju i njihovog ravnopravnog sudjelovanja u odgojno obrazovnom procesu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Jasmina Alilović PRAVILNIK Pitanje pomoćnika u nastavi treba riješiti na nivou države, a ne ostaviti na "volju i mogućnost" udruga. Potrebno je u ministarstvu osigurati veća proračunska sredstva po istoj stavci kako bi sva djeca koja trebaju i dobila pomoćnika u nastavi, mi trenutno imamo najmanje dvoje djece koja stagniraju jer nisu ostvarila pravo na pomoćnika. Također je potrebno navedene ljude i dodatno i stalno educirati i više honorirati. Pomoćnik u nastavi bi trebao pratiti učenika na svim nastavnim satima, a ne samo kao dosad 4 sata. Potrebno je riješiti i pitanje zamjene za pomoćnika u slučaju bolovanja. Prije svega prijeko je potrebno ubrzati postupak ostvarivanja prava na pomoćnika u nastavi. Prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Tanja Soucie PRAVILNIK Smatram da je potrebno skratiti rokove vezane uz ostvarivanja prava djeteta na pomoćnika u nastavi jer svaka odgoda odluke ima negativne posljedice na dijete kojemu je potrebna pomoć. Također, smatram potrebnim urediti status pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi treba biti educirana osoba za taj posao. Kako bi se to moglo realizirati potrebno je osigurati adekvatnu financijsku kompenzaciju te omogućiti da se pomoćnik u nastavi uposli na neodređeno vrijeme. Osnivač bi u tom slučaju prerasporedio takvog djelatnika ukoliko prestane potreba za njegovim radom iz jedne škole u drugu. Pomoćnici u nastavi obavljaju izuzetno važan posao i o njihovoj stručnosti ovisi napredak djece s kojom rade, a radi vrlo loše materijalne kompenzacije i nemogućnosti dobivanja posla na neodređeno, vrlo često odlaze iz sustava. Prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Biserka Vojnović PRAVILNIK Poštovani radim s učenicima koji imaju različite poteškoće. Svakodnevno se susrećem s različitim problemima. Stoga smatram da je pomoć i podrška pomoćnika u nastavi tijekom nastavnog procesa važna i odgovorna. Smatram da nisu dovoljno educirani. Kako bi njihov rad bio kvalitetniji potrebno ih je uključiti u rad razrednog i nastavnog vijeća i redovite edukacije i stručna usavršavanja. Naglašavam važnost stalne i kvalitetne komunikacije s pedagoškom službom škole i učeničkih domova ukoliko je učenik u njima smješten, nastavika i roditelja. Primljeno na znanje Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 Nela Sikirica PRAVILNIK Poštovani, Uloga pomoćnika u nastavi je od iznimne važnosti jer smo svakodnevno suočeni s sve većim brojem djece s poteškoćama .Sigurno je kako će im usvajanje obrazovnih ishoda i integracija biti olakšani uz pomoćnika jer učitelj ,uz najbolju volju,to nije u tolikoj mogućnosti .Stoga smatram kako bi pomoćnici trebali biti adekvatno educirani i honorirani za svoj rad,a također bi trebalo ubrzati postupak ostvarivanja prava djeteta na pomoćnika u nastavi. Djelomično prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 Božidar Altus PRAVILNIK Čitajući komentare uočavam probleme koji se ponavljaju u gotovo svim zapisima. Smatram da se uočeni problemi (velika fluktuacija pomoćnika, rješavanje problema oko financiranja pomoćnika, duljina postupka za izbor pomoćnika, potreba redovitog obrazovanja pomoćnika) trebaju riješiti na dobrobit djece koja su u najvećoj mjeri ovisna o svom pomoćniku tijekom cijelog boravka u školi. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Anita Čupić PRAVILNIK Poštovani, podržavam mišljenje kolega da postupak ostvarivanja prava djeteta na pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika treba ubrzati. Pomoćnici bi se trebali redovito educirati kako bi učeniku pružili što kvalitetniju potporu. Primljeno na znanje Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 Svjetlana Devčić PRAVILNIK Dijelim mišljenje s kolegicama i kolegama da bi pomoćnici u nastavi trebali biti u školi cijelo vrijeme dok je učenik na nastavi. Isto tako mišljenja sam da bi se pomoćnici u nastavi trebali kontinuirano educirati u svrhu što efikasnijeg obavljanja posla. Primljeno na znanje Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 Sandra Štiks PRAVILNIK Poštovani, slažem se s komentarima kolegica kako bi određeni broj pomoćnika u nastavi trebao biti zaposlen na neodređeno vrijeme u školskoj ustanovi. Trebalo bi osigurati novčana sredstva pomoćnicima u nastavi za rad s učenikom kroz cijeli nastavni dan, a ne samo dio sati. Rješavanjem statusa pomoćnika u nastavi omogućila bi se kontinuiranost u radu, bez zamjena tijekom nastavne godine. Potrebno je uvesti testiranje za pomoćnika. Vrijeme postupka ostvarivanja prava djeteta bi trebalo skratiti, kako bi učenik što prije imao pomoć u nastavi. Potrebno je kontinuirano usavršavanje pomoćnika u nastavi, uključivanje u rad Razrednih i Učiteljskih vijeća. Možda će se rješavanjem statusa pomoćnika u nastavi moći povećati i njihov broj. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 Sanja Ivanovic PRAVILNIK Poštovani, mislim da bi pomoćnici u nastavi trebali biti u školi cijelo vrijeme dok je i učenik na nastavi. Također smatram da svaka škola treba imati nekoliko stalno zaposlenih pomoćnika. Promjena pomoćnika iz školske godine u godinu šteti kontinuirano napredovanju i radu učenika s teškoćama. Posebno ističem važnost educiranja pomoćnika za djecu s posebnim poteškoćama kao što su slijepi i slabovidni učenici integrirani u redovne škole. Primljeno na znanje Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 irena.budisavskole.hr PRAVILNIK Poštovani! Isčitavajući komentare pojedinih kolega slažem se s prijedlogom da pomoćnici u nastavu postanu i stalni zaposlenici određene škole. Upravo zbog lošeg i neriješenog matrijalnog statusa pomoćnika u nastavi, velika je fluktuacija pomoćnika jer čim dobiju neki bolje plaćeni posao, oni odlaze. A znamo kako se djeca sa teškoćama vežu za svog pomoćnika i kako je teško dobiti dobrog pomoćnika. Zato pozdravljam ideju za pronalaženjem novčanih sredstava barem iz EU fondova i rješavanje materijalnog statusa pomoćnika u nastavi za dobrobit naše djece i čitavog obrazovnog sustava. Srdačno Irena Budiša Primljeno na znanje Za osiguranje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskih posrednika iz Europskog socijalnog fonda na temelju Odluke o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.” za četiri (4) školske godine (oš školske godine 2017./2018.) osigurano je 362.397.460,54 kn ili u prosjeku 90.500.000,00 kn po školskoj godini. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 Fani Vidović PRAVILNIK Poštovani, dijelim mišljenje s kolegama i kolegicama da treba skratiti rokove postupka ostvarivanja prava djeteta na pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Također je važna i kontinuirana edukacija kao i riješen status. Primljeno na znanje Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici.
40 ANDRIJANA POLJAK PRAVILNIK Poštovani, Pomoćnik u nastavi je iznimno važan, jer nije jednostavno raditi u razrednom odjelu u kojem ima učenika s poteškoćama. Uz pomoćnika učenici s poteškoćama će lakše usvojiti obrazovne ishode i bolje će se integrirati u društvo. Mišljenja sam da pomoćnici trebaju proći kvalitetnu edukaciju. Također, treba regulirati njihov status i treba ih se adekvatno honorirat. Primljeno na znanje Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
41 Antonio Vrbatović PRAVILNIK Poštovani, svi mi koji radimo u školama svjesni smo važnosti pomoćnika u nastavi. Mislim da bi trebalo precizirati uvjete (obrazovanje, dodatne edukacije...) koje treba zadovoljiti potencijalni pomoćnik, Primljeno na znanje Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
42 Božica Mandić PRAVILNIK Uključivanje pomoćnika u odgojno-obrazovni rad uvelike doprinosi primijenjenoj integraciji, a time i aktivnijem sudjelovanju učenika s teškoćama u svim aspektima školovanja. Kako bi se učenicima s teškoćama u razvoju osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje te ih se pripremilo za samostalno sudjelovanje u društvu i na tržištu rada, potrebni su stručno osposobljeni pojedinci te im je potrebno osiguravati edukacije. Za takav pristup potrebno je jasnije definirati tko će i u kojoj mjeri snositi troškove njihova stručnog usavršavanja, ali i definirati potrebne kompetencije koje moraju imati prilikom zapošljavanja. Predlažem da se regulira novčana naknada za pomoćnike prema stupnju teškoće s kojom se susreću. Nadalje, predlažem da im se omogući zapošljavanje na neodređeno vrijeme kako bi učenici imali kontinuiranu podršku. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
43 Vedrana Stanić PRAVILNIK Radim već dugi niz godina u razrednoj nastavi. U svojoj praksi radila sam s učenicima koji su imali različite poteškoće. Nažalost, nikada nisam imala pomoćnika u nastavi iako sam smatrala da je bio potreban nekima od mojih učenika, a i meni. I u mom sadašnjem razredu imam četiri učenika s Rješenjem i dvojicu koji su upućeni u odjel PSP- a pri školi. Škola je tražila pomoćnika za jednog od učenika, ali nije odobren jer učenik nije dobivao stručnu pomoć. Učenik prema Rješenju ima pravo na pomoć socijalnog pedagoga, ali škola nema zaposlenog stručnjaka tog profila, a socijalni pedagog na punktu za više škola više nije primao nove učenike jer mu je satnica popunjena. Umjesto da nam takva situacija pomogne u ostvarivanju pomoći, nama je odmogla te učenik niti je imao pomoćnika, niti socijalnog pedagoga. Time nije ostvario svoja prava i roditelji su se s razlogom žalili. Nadam se da će se izmjenama pravilnika ispraviti ovakve situacije. Možda bi trebalo razmisliti i o uvođenju pomoćnika nastavniku s većim brojem djece s poteškoćama u razrednom odjelu ukoliko oni sami ne ostvaruju pravo na pomoćnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
44 MATILDA JELASKA PRAVILNIK Osobno radim u razredu u kojem je učenik s teškoćama i neosporna je potreba zapošljavanja pomoćnika u nastavi. Smatram da rok za ostvarivanja prava na pomoćnika u nastavi bi trebao biti kraći kako bi učenik s teškoćama imao na vrijeme neophodnu pomoć u ostvarivanju planiranih ishoda. Pomoćnici u nastavi bi se trebali kontinuirano educirati u svrhu što efikasnijeg obavljanja posla koji osim temeljite pripreme iziskuje i mnogo strpljenja. Smatram i da plaća pomoćnika u nastavi bi se trebala razlikovati ovisno o vrsti poteškoće koju učenik ima. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
45 Ljiljana Bajac Nikolić PRAVILNIK Poštovani, neosporno je da su pomoćnici u nastavi nužni jer se inkluzija provodi u školama. Nije lako raditi s većim brojem učenika u razredu u kojem se nalazi i učenik sa teškoćama, a koji je bez pomoćnika. To ide na štetu tog djeteta, na štetu ostatka razreda i na štetu nastavnika. Zato je potrebno skratiti rokove postupka ostvarivanja prava djeteta na pomoćnika u nastavi i da MZO već na početku školske godine omogući pomoćnika u nastavi određenom učeniku.. Veoma je važno definirati kriterije koje trebaju zadovoljavati prilikom zapošljavanja i uvjete njihovog zapošljavanja (testiranje i sl.) jer ne može pomoćnik biti bilo ko. Potrebno je da pomoćnici u nastavi budu uključeni u nastavničko i razredno vijeće i da im se omogući pristup kvalitetnim stručnim usavršavanjima i edukaciji. Nužno je regulirati njihov status tako da mogu ostvariti prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, a posebice potpisivanje ugovora na neodređeno s čim bi se dobila mogućnost praćenja istih učenika tijekom cijelog obrazovnog procesa. Smatram da se treba regulirati i novčana naknada u skladu sa stupnjom/vrstom/kompliciranosti teškoće kod određenog učenika i naravno sukladno broju učenika kojima se pomaže u nastavi. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
46 Valentina Martinček PRAVILNIK Poštovani, radeći već dugi niz godina u nastavi kao učitelj- mogu sa sigurnošću reći da je uloga pomoćnika u nastavi od velike važnosti jer predstavlja sponu između učenika, učitelja i roditelja. Smatram da im je potrebno osigurati kvalitetnu i kontinuiranu edukaciju, bolje regulirati njihov status kao zaposlenika, adekvatno ih financijski stimulirati za ostanak na radnom mjestu pomoćnika a ne da im to radno mjesto bude jedna od stanica u potrazi za boljim zaposlenjem. Valentina Martinček Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
47 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK Poštovani, opis posla i mogućnost dobivanja IOOP-a, uvid u medicinsku dokumentaciju učenika u svim školama, božičnica, regres, stalan ugovor i da ne igra ulogu u kojoj školi radim već da u svima vladaju ista informiranost i pravila. Zašto u 10 godina niste u stanju riješiti status pomoćnika u nastavi? Zašto nitko ne misli na djecu s posebnim potrebama kao i na djecu s poteškoćama? Kakva će to biti nastava ako se dozvoli s većim poteškoćama djeci biti u redovnoj nastavi (da se razumijemo nisam protiv njih već gledam na cjelokupno dobro sve djece) jer obično roditelji ne vide da je njihovom djetetu potreban drugačiji pristup? Kako će ovakva situacija djelovati na drugu djecu u školi koja žele napredovati, a neće moći jer je u razredu učenik s većom težom poteškoćom. Dobro znamo da već sad su u redovnoj nastavi učenici s poteškoćama koja grizu asistenta, čupaju, udaraju po glavi drugo dijete, mokre po hodnicima, agresivni.... Kako će takva djeca s većim težim poteškoćama kad je sad već teško s djecom koja nemaju te poteškoće? Zašto učenicima s poteškoćama mijenjaju svake godine novog pomoćnika? To može dovesti do regresije kod djeteta. Želim da ovo riješi ministrica koja je i potpisala Zahtjev za upis standarda zanimanja u Podregistar standarda zanimanja sukladno članku 9. stavku 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Ministarstvo će podnijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika (sredina studenog 2018).Standard kvalifikacija iz članka 9. stavka 8. Pravilnika Ministarstvo će izraditi u roku od trimjeseca od dana donošenja standarda kvalifikacija iz čl.9 stavka 7 Pravilnika o pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima. Hrvatska sad zasjeda EU, iskoristite to za djecu, ona su naša budućnost!!! Budući me zamolila osoba da pošaljem, šaljem od Petra Ana Djelomično prihvaćen Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika Program rada pomoćnika u nastavi izrađuje stručni suradnik škole kojeg je odredio ravnatelj u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom. Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju IOOP-e izrađuju učitelji/nastavnici u suradnji sa stručnom službom škole. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika.
48 Natalija Stjepanek PRAVILNIK Poštovani, pomoćnici u nastavi nužni su pošto se inkluzija provodi u školama. Nužno je definirati uvjete njihovog zapošljavanja, te kriterije koje trebaju zadovoljavati prilikom zapošljavanja. Nastavniku nije jednostavno raditi s većim brojem učenika u razredu u kojem se nalazi i učenik koji bez pomoćnika teže ostvaruje ishode, ima poteškoće u komunikaciji ili koncentraciji. Pomoćnici u nastavi trebali biti uključeni u kvalitetna stručna usavršavanja u školi i izvan nje, treba definirati tko snosi troškove njihova stručnog usavršavanja. Lijepi pozdrav Djelomično prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva.
49 Anita-Davorka Kružičević PRAVILNIK Potrebno je skratiti rokove postupka ostvarivanja prava djeteta na pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Također je važna kontinuirana edukacija za pomoćnike u nastavi ili komunikacijske posrednike. Potrebno je regulirati njihov status tako da mogu ostvariti prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Djelomično prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva.
50 Bojan Klapčić PRAVILNIK "Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu" (članak 2. stavak 1). Predlaže se da ako pomoćnik pruža potporu za dvoje učenika ostvaruje 30% veću naknadu za rad. Protivno je logici i pravednosti da pomoćnik u nastavi ne dobiva veću naknadu za (očigledno i nesporno) više rada. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
51 Gordana Popović PRAVILNIK Poštovani, smatram kako bi pomoćnici u nastavi trebali imati "lakšu" zapošljivost i u srednjim školama . Također sam mišljenja da bi trebali biti uključeni u kvalitetna stručna usavršavanja u školi i izvan nje. Svakako bi trebali moći ostvarivati sva prava zajamčena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama . Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
52 Mira Racić PRAVILNIK Pomoćnike u nastavi nužno je dodijeliti svakome učeniku s poteškoćama, ali tim istim pomoćnicima osigurati konstantne edukacije i stručna usavršavanja. Isto tako, smatram da ne može svatko biti pomoćnik u nastavi i stoga je nužna detaljna provjera kandidata za posao pomoćnika u nastavi. Ministarstvo treba učenicima odmah na početku školske godine osigurati pomoćnike u nastavi, a ne da pojedini učenici pola školske godine čekaju na pomoćnika. Pomoćnik bi s učenikom kojemu je dodijeljen trebao provesti veći dio njegova školovanja, a ne samo jednu ili dio školske godine. S obzirom na složenost posla pomoćnika u nastavi, a koji je ovisan o poteškoćama učenika kojemu je dodijeljen, smatram da pomoćnici u nastavi zaslužuju reguliran status i mogućnost zaposlenja na neodređeno. Djelomično prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva.
53 Irena Kiss PRAVILNIK Pomoćnici u nastavi su procesom inkluzije postali sastavni dio obrazovnog sustava zbog čega im je potrebno omogućiti permanentno stručno usavršavanje i jasno definirati status. Osjetljivost njihova posla i odgovornost koja iz njega proizlazi povlači za sobom pravo na ugovore o radu na neodređeno vrijeme, te mogućnost praćenja istih učenika tijekom cijelog obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
54 Suzana Jagić PRAVILNIK Kao učitelj uočavam važnu ulogu pomoćnika u nastavi, posebice kada sam razrednik učeniku s određenom poteškoćom. Pri tome ostvarujem i direktnu komunikaciju s školskom koordinatoricom programa pomoćnika u nastavi čija je uloga izuzetno velika jer je posrednik između učenika, roditelja, mene kao razrednika te ostalih učenika. Ovaj bi Pravilnik jasno trebao definirati rokove postupka ostvarivanja prava učenika na pomoćnika u nastavu kako bi učenik, roditelji i škola dobili pravovremene informacije prije početka školske godine te tako izbjegli moguće probleme. Djelomično prihvaćen Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva.
55 Mirjana Laginja PRAVILNIK Predložene izmjene uglavnom su usmjerene na pojedine elemente postupka radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručno-komunikacijskog posrednika. Pozitivno je što se propisuje mogućnost „odobrenja“ Odluke o priznavanju prava na period duži od jedne godine (do četiri godine) kao i obveza naznake može li učenik koristiti pravo na potporu zajedno s drugim učenicima ili isključivo individualno. Bilo bi poželjno skratiti rokove definirane u postupku ostvarivanja prava djeteta na pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika, posebno roka za davanje mišljenja temeljem kojeg Ministarstvo donosi konačnu odluku o priznavanju ili odbijanju prava ( nakon podnesene primjedbe na odluku o odbijanju prava). Iako Pravilnik propisuje načine i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika ( osposobljavanje i djelomična kvalifikacija – 10/12 ECVET-a), školska realnost ukazuje na velike nedorečenosti i nedostatnosti u osiguravanju nužne i kvalitetne inicijalne i kontinuirane edukacije za rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Nije prepoznat i adekvatno vrednovan ni rad školskih koordinatora programa pomoćnika u nastavi. I dalje ostaju otvorena pitanja statusa pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
56 Miodrag Maričić PRAVILNIK Pomoćnik u nastavi je sastavni dio sustava redovnog obrazovanja od onoga trenutka kad je počela tiha inkluzija. Budući da su ti ljudi potrebni djeci koja sada idu u redovne odjele, njihovo zapošljavanje kao i kontinuirana briga o potrebama djece s poteškoćama i potrebama za pomoćnicima treba prijeći u sustav obrazovanja, dakle pod MZO. Jedinice lokalne uprave i samouprave trebaju osigurati prostor za edukaciju, pozvati potencijalne pomoćnike da se jave i uskladiti potrebe u svojim obrazovnim ustanovama sa registriranim potrebama u MZO. Plaćanje mora osigurati MZO, a jedinice lokalne uprave i samouprave mogu povući sredstva iz EU socijalnog fonda kojima će se dodatno educirati i zadržati pomoćnike u nastavi. Poigravanje s djecom je nedopustivo jer oni su činjenično dio sustava obrazovanja i obveza su MZO-A! Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
57 Bruno Borić PRAVILNIK Pomoćnici u nastavi (educirani) bi trebali biti profesionalizirani i naravno, uključeni u stručna usavršavanja na razini škole i dalje. Od velike su važnosti učenicima koji trebaju takvu vrstu pomoći, bitno je da prate učenika (radim u srednjoj školi) od 1.razreda do završetka školovanja. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
58 Dunja ham PRAVILNIK Poštovani, mislim da bi pomoćnici u nastavi trebali biti zaposleni na neodređeno vrijeme kako bi bili sigurnost djetetu i roditeljima da se neće tijekom školovanja izmjenjivati s nekim drugim pomoćnikom. Isto tako mislim da bi trebali biti uključeni u stručna usavršavanja u školi .Podržavam njihovu želju za većom satnicom i svim pravima zajamčena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama . Dunja Ham Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
59 SNEŽANA KOSANOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici imaju važnu i odgovornu ulogu u nastavnom procesu jer su nadopuna učitelju, podrška učeniku i poveznica s roditeljima. Rade izrazito odgovoran posao a često nisu dovoljno educirani. Bilo bi korisno omogućiti im temeljitu edukaciju kako bi se kvalitetno uključivali u odgojno- obrazovno vođenje učenika kojem su pomoć i podrška tijekom nastavnog procesa. U malim školama često u učionicama pomoćnici ne sudjeluju u interakciji jer se njihov posao svodi na " čuvanje " djeteta s poteškoćama i nisu dovoljno educirani za rad s pojedinim dijagnozama. Profesionalizacija pomoćnika u nastavi donijela bi korist svima. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
60 Dijana Toljanić PRAVILNIK Poštovani lijepi pozdrav. Želim vjerovati da će ovaj prijedlog dopuni Pravilnika pomoći učinkovitosti "institucije" pomoćnika u nastavi, no u ovom trenutku u školama postoje različite situacije. Učenici kojima se prizna pravo na pomoćnika, a nađu se u situacji da tijekom školske godine/školovanja promijene školu (i osnivača) ili Rješenje (iz redovnog prijeđu u posebni razredni odjel) ostaju bez pomagača. Učenicima s većim poremećajima u ponašanju (potencijalno opasni za sebe i druge) koji se školuju u posebnom razrednom odjelu (5 takvih učenika s predmetnim ili razrednim učiteljem) ne mogu dobiti pomoćnika ili im se ukida (obrazloženje i odluka osnivača). Pomoćnici rade i plaćeni su za 4 sata dnevno, učenici imaju nastavu dulje, roditelji rade još i dulje ili koriste povlasticu rada na pola radnog vremena što sve predstavlja značajan organizacijski problem za dolazak i odlazak učenika u školu (onih koji treba pratnju odrasle osobe, učenici s poremećajem iz spektra autizam). Nedovoljan broj pomagača i njihova česta flukuacija može se prevenirati jedino adekvatnom financijskom nagradom i povoljnijim statusom osoba pomagača. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
61 Beatrica Šurbek PRAVILNIK Profesionalizacija pomocnika kao bi bili motivirani ostati s djetetom vise godina. Ukljuciti ih u strucna usavrsavanja unutar Skole i sudjelovanje na razrednim i uciteljskim vijecima. mr.sc.Beatrica Šurbek, prof Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
62 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK Tražimo profesionalizaciju zvanja pomoćnika u nastavi u zanimanje, a to znači još bolju edukaciju ili neprekidno educiranje na godišnjoj razini, više ECVET bodova s boljom djelomičnom kvalifikacijom, a u budućnosti s cijelom. Bolja izobrazba, znači preuzimanje dijela u odgojno - obrazovnom procesu. Pomoćnik u nastavi ima neposredan, izravan odnos s učenikom kojemu je pomoćnik u nastavi. Mišljenje pomoćnika je jednako važno, ako ne i važnije od učiteljičinog upravo zbog neposrednog odnosa i više provedenog zajedničkog vremena kojeg mi fokusirani na dijete imamo. Tražimo Ugovor o radu na neodređeno jer zaista nema smisla banalizirati živote ni djece, a ni pomoćnika. Kamo sreće da potreba za nama s jednim djetetom završi, a s nekim drugim započne jer nema logike da se za naše radno mjesto ne planira barem za dijete u osmogodišnjoj školi. Želimo plaću 50-60% od nastavničke plus dodatak na težinu rada s učenikom s kojim radimo i tako da bude u cijeloj zemlji i sve drugo po Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Zakonu o radnom pravu i druge zakone vezane uz rad. Studije su pokazale, da svaki uložen euro u pomoćnika se kasnije vraća 17 puta jer jedino prava i profesionalna podrška institucijama i roditeljima znači bolja šansa tog djeteta u razvoju i njegovoj participaciji u društvu. Prihvaćen Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika Program rada pomoćnika u nastavi izrađuje stručni suradnik škole kojeg je odredio ravnatelj u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom. Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju IOOP-e izrađuju učitelji/nastavnici u suradnji sa stručnom službom škole. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika.
63 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK Javorka Marija Samaržija 07.02.2020 23:15 Prijedlog već kad u nekim segmentima idete prema Austriji jednako tako dobro bi bilo da to činite u svim segmentima posla. U Austriji bez edukacije pomoćnik nema što raditi u školi (u Poslovniku piše da su jedan od dva osnovna uvjeta edukacija, ali ih još mnogo radi bez edukacije. Također ni profesor, a ni student bilo kojeg predmeta osim rehabilitator odnosno njihovog fakulteta ne smije biti u školi bez edukacije. Profesori raznih predmeta nemaju kolegije koji bi odgovarali za učenike s poteškoćama i redovno oni taj posao koriste kako bi došli do svoje struke, a to nije dobro ni cilj za dijete s poteškoćama. Ako ćemo govoriti o nastanku nove grane zanimanja i profesije onda su to pomoćnici u nastavi koji će svoj posao obavljati, a pri tome bi mogli pomoći kad nisu u nastavi u poslovima kao u knjižnici, administraciji, računovodstvu ili odlaziti u staračke domove i tamo prošetati starije osobe ili im učiniti društvo na neko vrijeme s tim da preko ljeta pomoćnici imaju sve plaćeno kao i ostali zaposlenici u školi i uredan GO prema zakonu kakav je.), a također vjerujem da Vam je poznato da pomoćnik ima sva prava kao nastavnik. Također i preko ljeta, ovdje mislim na Austriju i zemlje na zapadu. Molim Vas povedite brigu o tome da zadovoljan radnik znači zadovoljan učenik. Kakvo nam je društvo upravo ćemo prepoznati prema tome kako se odnosimo prema djeci s poteškoćama. Dosta nas pomoćnika ima koji zaista volimo svoj posao i koji želimo do mirovine ostati u njemu, a za to je potrebno ponuditi ugovore o radu i klasificirat posao. Budući da ste potpisali da ćete ga klasificirati kao i za edukaciju raspisati kakva treba biti i to sve u roku tri odnosno šest mjeseci, još u studenom 2018. smatram da je zaista krajnje vrijeme da svoju riječ održite i pokažete da Vi to možete odnosno pokažete svoje drugo lice i vratite narodu povjerenje u sebe. Djelomično prihvaćen Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika Program rada pomoćnika u nastavi izrađuje stručni suradnik škole kojeg je odredio ravnatelj u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom. Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju IOOP-e izrađuju učitelji/nastavnici u suradnji sa stručnom službom škole. U stavku 9. , 10. i 11. članka 99. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je status pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika. Pravo učenika na primjereni program odgoja i obrazovanja definirano je Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nije predmet ovog Pravilnika.
64 Julijana Šijić PRAVILNIK Znači prema ovim izmjenama ugovor sa asistentom ne sklapa škola, nego neka ustanova, udruga, grad, agencija ili netko sasvim peti. Primljeno na znanje Ugovor sa pomoćnikom u nastavi sklapa škola ili udruga, ovisno o izvoru financiranja.
65 Mirela Dobutović PRAVILNIK, Članak 1. Status pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika treba riješiti na bolji način. Zbog sve većeg broja djece s teškoćama u razredima diljem Hrvatske i zbog manjka broja stručnih suradnika u školama posebice psihologa, logopeda i drugih, pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika treba osigurati i nekoliko mjeseci prije nego počne nova školska godina. Bilo bi dobro da ugovor o zaposlenju potpisuju na barem četiri godine, time ponajprije mislim na dobrobit djece jer im je potreban kontinuitet. Trebalo bi osigurati više edukacija zbog povećanja broja djece s teškoćama. Treba im povećati plaće i osigurati druga materijalna prava. Broj pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u razredu ne bi smio biti veći od 1, a u tom slučaju djece u razredu ne bi smjelo biti više od 15, to naglašavam jer u puno situacija u školama se dogodi da ono što je propisano pravilnicima i zakonima ne vrijedi, ne zbog odluka škola, već Ministarstava i drugih nadležnih tijela. Do sveg tog dolazi zbog sporosti sustava. Radim u srednjoj školi koja nema psihologa već samo pedagoga na 800 učenika. Dosta velik broj učenika s teškoćama i posebnim statusima zaista onemogućava dobar i kvalitetan rad. Događa se da kod prelaska djece s teškoćama iz osnovne u srednju školu djeca nemaju gotovo nikakve dokumentacije da su osnovnoškolski program pohađala s pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednikom ili bilo kojem drugom posebnom programu. Dok roditelji prikupe svu dokumentaciju, dok se odobri pomoćnik u nastavi i dok tako krene nastava ponekad prođe i više od pola školske godine, i cijelo to vrijeme je dijete prepušteno samo sebi jer jedna stručna osoba na 800 učenika to sama ne može odraditi. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
66 Tanja Sudiskas PRAVILNIK, Članak 1. Pomoćnici u nastavi su sramotno malo plaćeni. Time se na društvenoj razini umanjuje njihov značaj. Izgleda da bilo tko može ušetati u školu i obavljati taj posao. Znamo da to nije tako i da se stavimo samo u cipele roditelja djeteta s teškoćom u razvoju za svoje dijete bismo željeli najbolje. Žalosno je da se ne može osigurati kontinuitet rada pa jedno dijete tijekom školovanja promjeni nekoliko pomoćnika u nastavi. A kad je pomoćnica ili pomoćnik bolestan-snalazimo se ovisno o kapacitetu same škole. O tome treba voditi računa. Organizirana edukacija za pomoćnike treba biti sustavna i omogućena uvijek neovisno o trenutku kad pomoćnik uđe u razred npr. dođe tijekom šk.godine jer je došlo do promjene pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
67 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da edukacija od 232 sata u kojoj polaznik prolazi i psihologiju i pedagogiju i predmete specifične za rad s učenicima kojima treba pomoć nije "neshvatljivo kratka" već vrlo korisna. No da bi se trebalo i nadalje educirati i usavršavati, zašto da ne? Samo je potrebno plaću uskladiti s potrebama educiranja i života. Slažem se da je za učenika bolje ukoliko ima jednog pomoćnika jer je potreban proces privikavanja jedno na drugo i ako učenik to više puta prolazi kroz to, nije dobro za njega. Moji roditelji su rehabilitatori i majka je radila tako da je učenike koje je primila u prvom razredu vodila do osmoga što se pokazalo vrlo dobrim. Prihvaćen Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
68 Ana Marinić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, smatram da su kriteriji za zapošljavanje osoba na mjesto pomoćnika u nastavi sramotni, praktički se bilo tko može zaposliti na to mjesto. Nadalje, edukacija im je neshvatljivo kratka, pri čemu se ne vodi računa o težini i specifičnostima posla za koji se educiraju. Također, smatram da bi učenik od samog početka pa do kraja svog školovanja trebao imati istog pomoćnika, ukoliko je to moguće. Primljeno na znanje Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
69 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 1. Smatramo potrebnim u Pravilnik uvrstiti, kao uvjet za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, nevođenje kaznenog postupka i nepostojanje pravomoćne osude za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), te obvezu škole da provjerava ispunjenost tih uvjeta, sukladno preporuci pravobraniteljice za djecu DPR-602-01/15-0018 od 30. kolovoza 2016. Predlažemo također, u slučaju da je pokrenut kazneni postupak protiv pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, propisati primjenu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi o njegovom udaljenju od obavljanja poslova i o otkazu u slučaju pravomoćne osude. Preporučujemo u Pravilnik uvrstiti odredbe o evaluaciji i superviziji rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, sukladno preporukama pravobraniteljice za djecu (DPR-602-01/14-0047 od 10. 11. 2014. i DPR-602-01/15-0018 od 30. 08. 2016.) budući da u Nacrtu prijedloga Pravilnika ne nalazimo o tome pobliže odredbe. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
70 Nina Cuculić PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam prijedlog Pravilnika o pomoćnicima u nastavi. Naime i sama već drugu školsku godinu za redom imam dijete u razredu koje nephodno treba pomoćnika,ali zbog nedostatka istih i složene procedure dobivanja pomoćnika. muči se i dijete i ja kao učitelj. U nedostatku pomoćnika i nastavi, dobro rješenje su i učitelji pripravnici koji su od ove školske godine ukinuti. Zato predlažem da se uvede pripravništvo učitelja u svakom razrednom odjelu gdje za to postoji potreba. Srdačan pozdrav Nina Cuculić Primljeno na znanje Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
71 Martina Sesar PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Pomoćnici u nastavi su danas nezaobilazni dio odgoja i obrazovanja i potrebno ih je zapošljavati na neodređeno vrijeme jer jedino na taj način sigurnost imaju učenici koji ih trebaju kao i ostali učenici tog razrednog odjela,te nastavnik koji predaje u tom razredu da bi se ostvarili ishodi odgojno obrazovnog rada na svim područjima .Na terenu postoje problemi oko zapošljavanja istih tj. o vremenski rokovi koji prolaze,a učenici su bez pomoćnika.Stoga bi u članku 4. stavci 7. i 12, trebalo promotriti navedene rokove od 30 dana koji su dosta dugački,te ako stručna i nadležna tijela,te roditelji imaju kraće rokove za svoja rješenja,žalbe,nalaze i ostalo,oni koji moraju staviti završnu točku na cijeli proces moraju stvar privesti kraju u što kraćem roku.Pripremati proces određivanja pomoćnika u nastavi mora početi u onom trenutku kada škola dobije uvid koliko ih je potrebno i koliko djece sa poteškoćama će škola upisati,a znamo da se upisi u školu događaju već od ožujka.Možda u pravilnicima o upisima navesti da roditelji djece sa određenim poteškoćama moraju doći na upise odmah na početku zadanih rokova da bi dijete u rujnu krenulo u školu na vrijeme i sa svom potrebno riješenom dokumentacijom i naravno pomoćnikom u nastavi koji je djeci uvelike potreban.Na žalost na terenu smo svjedoci da učenici na početku nastavne godine nemaju riješen svoj status , a to nije dobro za nikoga,pogotovo želimo li ostvarivati ishode odgojno obrazovnog rada ne bi li nam učenici bili pripremljeni za poslovne izazove i sposobni za nastaviti rad onih koji su na odlasku. Primljeno na znanje Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
72 TANJA JOVANOVIĆ PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, mislim da je praksa pokazala da učenici sa "većim teškoćama"ne mogu samostalno integrirati u redovnoj nastavi, zato im je obavezno potreban pomoćnik u nastavi, na taj način učenik bi mogao zadovoljiti i postići ishode učenja sukladno svojim mogućnostima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
73 Mirela Dobutović PRAVILNIK, Članak 2. Svakako promjeniti termin "veće teškoće", slažem se s većinom sugovornika, termin je nejasan, preopćenit i zbog toga podložan krivim interpretacijama, procjenama i shvaćanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
74 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' PRAVILNIK, Članak 2. Podržavamo brisanje čl.2 st.2. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
75 Snežana Markan PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, Mišljenja sam da bi Pravilnik trebao pobliže definirati koje su to "veće teškoće". Smatram da termin " veće teškoće ", nije konkretiziran i da je previše općenit. U pravilniku nedostaju učenici s oštećenjem sluha. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
76 Tanja Sudiskas PRAVILNIK, Članak 2. Teškoće se moraju definirati u skladu s važećom Orijentacijskom listom vrsta teškoća iz nekoliko razloga: djeci s teškoćama u razvoju određuje se primjereni oblik odgoja i obrazovanja sukladno Pravilniku o o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 24/15 i uključivanje pomoćnika u nastavi je oblik podrške učenicima i dio individualiziranog odgojno obrazovnog programa/kutikuluma (isto je navedeno i u Smjernicama za ind. kurikulum koji je isto na e-savjetovanju). Treba se rabiti ista terminologija kad govorimo o jednoj kategoriji učenika. Nedovoljno su definirane kategorije učenika koje mogu dobiti pomoćnika i zato je bio kaos tijekom ljeta i početak ove školske godine bio je izrazito stresan i nepošten prema djeci. Što je s točkom 6. orijentacijske liste i podskupinama-gdje se gornjem opisu nalaze, što ako učenik ima točku 6., podskupinu 6.6.-što u tom slučaju predstavlja veću teškoću? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
77 Tamara Dubrović PRAVILNIK, Članak 2. Ovako napisana formulacija „veće teškoće“ (čl.2) upada u oči, iako je dosad riječ „veće“ stajala u redu iznad nabrajanja svih teškoća. No, zbog sadašnje formulacije bilo bi potrebno preciznije definiranje, jer ovako postoji mogućnost za subjektivna tumačenja i procjene. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
78 ZVJEZDANA FARKAŠ PRAVILNIK, Članak 2. Pravilnik bi trebao pobliže definirati koje su to veće teškoće ili teškoće. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
79 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK, Članak 2. Predloženim člankom 2. mijenja se odredba članka 2. stavka 6. važećeg Pravilnika te se uvodi pojam "veće teškoće". Navedeni pojam nije definiran Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15) . Predlažemo da se stavak 6. promijeni na način da se točno propišu Skupine i podskupine teškoća iz Orijentacijske liste vrsta teškoća koja je Prilog 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15) temeljem kojih se osigurava pravo na potporu. Ovo je naročito važno što se odredbama Pravilnika propisuje mogućnost podnošenja pravnog lijeka na odluku o pravu na potporu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
80 Vlasta Tibljaš PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, uočavam Vaše termine "veće teškoće", a nisu konkretizirane. Mislim da one ostavljaju prostora da se različito interpretiraju od strane tijela koje o tome odlučuju. Smatram da je isto potrebno jasnije definirati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
81 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, Članak 2. Mislimo da je potrebno ostaviti prethodni članak 2., stavak 2., odnosno definirati brojčano ograničenje pomoćnika u nastavi u jednom razrednom odjelu, kao i mogućnost uvođenja dodatnih pomoćnika isključivo uz prethodno dobro argumentirano obrazloženje škole. Istodobno predlažemo izbaciti ovaj podstavak 6. stavka 6. ili ga jasnije definirati iz razloga moguće neujednačene primjene radi različitog tumačenja svih dionika u procesu uključivanja PUN/SKP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
82 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 2. U predloženoj promjeni stavka 6. kao korisnici podrške pomoćnika u nastavi definiraju učenici s teškoćama u razvoju, dok se u daljnjoj razradi podstavaka navode „veće“ teškoće. Smatramo da se podrška pomoćnika treba temeljiti na funkcioniranju učenika i njegovim potrebama, a ne po razini („veličini“) teškoća koje učenik ima. Potrebno je pojasniti termin „veće teškoće“. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
83 Stipe Božinović PRAVILNIK, Članak 2. Treba razjasniti što su to "veće teškoće" i po čemu se one razlikuju od teškoća koje su u trenutno važećem Pravilniku. Tko i kako određuje što je veća teškoća, a što "samo" teškoća? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
84 Edita Jurjević PRAVILNIK, Članak 2. Valja izmijeniti pojam "veće teškoće i zamijeniti ga pojmom "teškoće koje sprječavaju učenika u samostalnom funkcioniranju, kako bismo na osnovu mišljenja liječnika, stručnih službi i roditelja imali mogućnost prilagoditi okolinu SVAKOM učeniku. Ovako, bojim se da će netko procijeniti da teškoća nije "veća",već npr. "srednja. I što onda? Dijete ostaje bez pomoćnika? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
85 Saša Uljančić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, 1. nedostaju gluhi i nagluhi učenici 2. valjalo bi definirati pojmove "veće teškoće" i "teškoće" Saša Uljančić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
86 Danijela Čavlek PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, treba navesti i teškoće proizašle iz oštećenja sluha! Isto nije navedeno! Gluha i nagluha djeca ne mogu komunicirati s okolinom niti pratiti nastavu bez stručnog komunikacijskog posrednika! Za male sredine treba uzeti u obzir da često nije moguće pronaći komunikacijskog posrednika sa četverogodišnjom školom, pogotovo sa znanjem znakovnog jezika, jer se isti uči više godina. U takvim su slučajevima potrebna izuzeća iz tog pravilnika, jer učeniku s oštećenjem sluha važan je asistent koji mu omogućuje komunikaciju. Komunikacijski posrednici za djecu oštećena sluha trebaju završiti tečaj o načinima komunikacije koje učenik preferira i isto bi se trebalo raditi na nacionalnoj razini, od osoba koje su educirane za rad s djecom s oštećenjima sluha i biti besplatno. Tako bi se olakšalo i učiteljima i učenicima i komunikacijskim posrednicima. Ukoliko učenik u komunikaciji koristi i znakovni jezik, osobi koja vrši uslugu komunikacijskog posrednika treba se priznati tečaj koji su završile u udrugama( jer isti ne postoji na nacionalnoj razini), neovisno o srednjoškolskom obrazovanju, jer ona samim time stječe kompetencije da bude komunikacijski posrednik. Gluhom ili nagluhom djetetu koje se služi znakovnim jezikom komunikacijski posrednik s visokoškolskim obrazovanjem , a nepoznavanjem znakovnog jezika ne znači ništa, jer ne može ostvariti komunikaciju s učenikom. Kao da i ne sjedi do učenika. Lijepo Vas molim da gore navedeno analizirate i postupite u najboljem interesu naših učenika! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
87 Vanja Markovic PRAVILNIK, Članak 2. Pozdravljam brisanje odredaba koje su praktički onemogućavale više od jednog PUN ili SKP u razredu/skupini Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
88 Melita Krstić PRAVILNIK, Članak 2. Mislim da bi Pravilnik trebao pobliže definirati koje su to „veće teškoće” ili „teškoće”. Predlažem definiranje prema Orijentacijskoj listi teškoća koja nam je svima koji radimo u tom poslu „bliska”. Praksa pokazuje da učenici s ”većim teškoćama” vrlo često se ne mogu integrirati u redovnu nastavu niti uz pomoć pomoćnika u nastavi. Roditelji takvih učenika su vrlo često „nerealni” oko mogućnosti svoga djeteta te misli da će uz uključivanje pomoćnika u nastavi „sve riješiti” oko školovanja svoga djeteta i njegovog uključivanja u redovitu nastavu. Definiranje kao što ste predložili samo podupire taj stav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
89 Maja Tabak PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, niti jedan pravilnik neće riješiti ulogu pomoćnika u nastavi i inkluzivno obrazovanje dok pomoćnici ne postanu redovni zaposlenici u obrazovnom sustavu, od vrtića do sveučilišta, poput tajnika, nastavnika... Već sad bi se, temeljem dosadašnjeg iskustva, mogao odrediti broj pomoćnika za svaku školu. Pomoćnici su najčešće uz učenike s teškoćama u razvoju čije teškoće s odrastanjem u pravilu ne nestaju i taj broj je stalan. Dodatan broj pomoćnika dolazi uz učenike čiji problemi su trenutni ili ih odrastanje smanjuje. Oko 10% svih učenika čine učenici s teškoćama, što je oko 4.500 učenika. Prema pisanju MZO u ovoj školskoj godini odobreno je oko 4.000 pomoćnika. Moje je pitanje i da li još neki posao koji nema kvalifikaciju, opis radnog mjesta, .. radi 4.000 tisuće zaposlenika????? I neophodni su! EU fondovi imaju rok te je krajnje vrijeme za sustavno i konačno rješavanje pitanja pomoćnika u nastavi. S poštovanjem, Maja Tabak Primljeno na znanje Za osiguranje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskih posrednika iz Europskog socijalnog fonda na temelju Odluke o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.” kojom je za četiri (4) školske godine bilo osigurano 362.397.460,54 kn u prosjeku 90.500.000,00 kn po školskoj godini. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
90 DIJANA DRŽAIĆ PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, nejasno je koje su i kakve veće teškoće. Predlažem da se definiraju teškoće prema Pravilniku ili Orijentacijskoj listi teškoća ili dodatno pojasni što podrazumijeva sintagma "veće teškoće". S poštovanjem, Dijana Držaić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
91 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK, Članak 2. Želim opis posla, božičnicu, regres, stalan ugovor i da ne igra ulogu u kojoj školi radim. Zašto u 10 godina niste u stanju riješiti status pomoćnika u nastavi? Zašto nitko ne misli na djecu s posebnim potrebama kao i na djecu s poteškoćama? Kakva će to biti nastava ako se dozvoli s većim poteškoćama djeci biti u redovnoj nastavi (da se razumijemo nisam protiv njih već gledam na cjelokupno dobro sve djece) jer obično roditelji ne vide da je njihovom djetetu potreban drugačiji pristup? Kako će ovakva situacija djelovati na drugu djecu u školi koja žele napredovati, a neće moći jer je u razredu učenik s težom poteškoćom. Već sad su takva djeca s poteškoćama u redovnoj nastavi koja grizu asistenta, čupaju,bacaju se po podu, udaraju po glavi drugo dijete, mokre po hodnicima, agresivni su.... Kako će takva djeca s "većim", težim poteškoćama kad je sad već teško s djecom koja nemaju te "veće" poteškoće? Zašto se mora lomiti sve na djeci? Zašto učenicima s poteškoćama mijenjaju svake godine novog asistenta? To može dovesti do regresije kod djeteta. Želim da ovo riješi ministrica koja je i potpisala Zahtjev za upis standarda zanimanja u Podregistar standarda zanimanja sukladno članku 9. stavku 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Ministarstvo će podnijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika (sredina studenog 2018).Standard kvalifikacija iz članka 9. stavka 8. Pravilnika Ministarstvo će izraditi u roku od trimjeseca od dana donošenja standarda kvalifikacija iz čl.9 stavka 7 Pravilnika o pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima. Hrvatska sad zasjeda EU, iskoristite to za djecu, ona su naša budućnost!!! Petra Ana Primljeno na znanje Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Za osiguranje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskih posrednika iz Europskog socijalnog fonda na temelju Odluke o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.” kojom je za četiri (4) školske godine bilo osigurano 362.397.460,54 kn u prosjeku 90.500.000,00 kn po školskoj godini. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
92 Željka Zagorac PRAVILNIK, Članak 2. Nastavni plan i program je zamijenjen Kurikulom. Nije jasno kakve su to "veće" teškoće. U ovom tekstu može stajati samo izraz teškoće. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
93 Miodrag Maričić PRAVILNIK, Članak 2. Nastavni plan i program je zamijenjen s Kurikul škole! Nadalje: teškoće u ponašanju impliciraju djecu s raznim poremećajima ličnosti koja bi morala biti u posebnoj ustanovi dok se ne steknu uvjeti za inkluziju u redovnu nastavu. Jednako tako i zadnja stavka jer podrazumijeva da se u redovni odjeli integriraju djeca koja ne mogu pratiti ili savladati središnje predmete! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
94 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, iz kojih razloga je promjena članka 1, stavak 7? Zbog čega se točno briše stavak dva koji jasno govori o tome da u jednom razredu može biti samo 1 pomoćnik, iznimno dva? Zanimljivo i to je prema zapadnom sistemu da je dodana stavka kako pravo na pomoćnika imaju učenici s teškoćama u funkcioniranju proizašle iz više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju. Tako je i u Austriji. To je otežano i iskreno se nadam da će nam se pružiti edukacija po tome pitanju, kako toj djeci pristupiti. Iskreno mi je žao da su učenici s AD/HD izgubili pravo na pomoćnika, a smatram da im je potreban. Npr.u jednom razredu postoji AD/HD koji se uopće ne može smiriti i stolice izbacuje kroz prozor van. Nije on kriv nego je to takvo oštećenje. Molim Vas uvedite nazad da i oni imaju pravo na pomoćnika. Ukoliko nam pripremate edukaciju ona bi trebala biti besplatna ili plaće pomoćnika u nastavi povećane u tom omjeru da možemo pokriti troškove edukacije jer s plaćama u najboljem slučaju od 2700-2800 kn za 25 sati tjedno ne mogu se pokriti niti troškove života, a iako bi se htjeli pomoćnici educirati nažalost ne mogu. Predlažem da plaća bude oko 60% od plaće profesora plus dodatak na težinu poteškoće učenika s kojim radi pomoćnik u nastavi te da imamo pravo svi na regres i božičnicu, uskrsnicu godišnje - kalendarska godina 2500 kn sve zajedno kako je to praksa i do sad u nekim županijama. Moram još napomenuti da u Austriji pomoćnik nije zaposlenik škole već udruge iako ima sva prava kao nastavnik. Udruge tamo mnogo bolje stoje financijski.... Planiraju li se kakve financije odvojiti za Hrvatsku udrugu pomoćnika u nastavi iz državne blagajne odnosno državnog proračuna ili će se PUN financirati na drugi način? Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj: 108/18, 59/19 i 22/20.) planirano je da pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju osiguravaju podršku sukladno odgojno-obrazovnim potrebama učenika na tjednoj osnovi (nastavni plan za obvezne i izborne predmete, izvannastavnim aktivnostima, dodatnom i/ili dopunskom radu te izvanučioničkoj nastavi) čime je sustavno riješeno/osigurano pitanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju tj. pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici osiguravaju podršku tijekom nastavnog procesa/odgojno-obrazovnog rada za vrijeme boravka učenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi u 100% vremenu boravka uključujući i vrijeme planirano za školu u prirodi, terenskoj nastavi, ekskurziji i maturalnom putovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
95 IVUŠA MUSELIN PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, što bi značilo brisanje stavka 2. članka 2 i stavka 4. članka 4.? Koliko bi onda moglo biti pomoćnika u nastavi u jednom razrednom odjelu i prema kojim kriterijima će se određivati? Kako će to biti regulirano sobzirom da ima razrednih odjela sa više djece sa poteškoćama i potrebama za pomoćnikom u nastavi? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
96 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' PRAVILNIK, Članak 3. Podržavamo brisanje čl.4. st.4. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
97 Anita Medica PRAVILNIK, Članak 3. Slažem se s odlukom brisanja članka 2. stavak (2) i članka 4. stavak (4). Brisanje ovih članaka omogućuje učenicima koji se školuju u odjelu s posebnim programom u uvjetima djelomične integracije sukladno članku 8. Pravilnika ili po članku 9. u Posebnim programima uspješno uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja u sredini u kojoj žive. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
98 Iva Tadić PRAVILNIK, Članak 3. Piše članak 3., a onda piše da se u članku 4. stavak 4. briše????? članak 3. ima (7) stavaka. Nisam shvatila što se radi u članku 3. ovog Pravilnika Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
99 Hrvatska zajednica za Down sindrom PRAVILNIK, Članak 4. U čl. 4 predlaže se promjena stavaka 6,7,8 i 9. - stavak (6) nema vremenskog elementa tj. u roku od koliko dana Nadležno upravno tijelo treba dostaviti zahtjev prema Stručnom povjerenstvu, predlažemo da se stavi bar 10 dana kako bi povjerenstvo imalo dovoljno vremena za analizu - stavak (7) je nedorečen tj. nedostaje riječ "dana" i "jedan zarez" te predlažemo da glasi: Nadležno upravno tijelo, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, mišljenje Stručnog povjerenstva nadležnog upravnog tijela, zajedno s pratećom dokumentacijom, dostavlja osnivaču. - stavak (8) je isto malo nejasan, naime osnivač po stavku (7) ne prima zaprima zahtjev od škole nego dobiva mišljenje i prateću dokumentaciju Stručnog povjerenstva te predlažemo da se ili usuglasi izričaj u stavcima 6,7 i 8 ili da stavak 8 glasi: Nakon razmatranja zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka osnivač donosi odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja i pripadajuće dokumentacije od Stručnog povjerenstva. - stavak 9 - budući učenik može dobiti priznanje na pravo najdulje do 4 godine predlažemo da se u promjenu Pravilonika doda stavka ili rečenica u postojećim stavkama koja će regulirati je li škola treba svake godine slati zahtjev iako je učenik dobio priznanje prava na duži period od jedne godine, je li roditelji učenika treba svake godine donijeti novu dokumentaciju, odnosno na koji način će se formalizirati za te učenike proces i kada imaju dobiveno pravo na više godina - stavak 13 i stavak 14 - kako postoje dva termina slanja zahtjeva (osnovna škola), odnosno tri (srednja škola) iz teksta se iščitava da škola treba čekati dok se ne upišu i učenici u prvi razred što opet dovodi do izuzetno nategnutih rokova i ljetnog perioda koji unosi veliko usporene procesa, posebno što nema informatičke podrške cijelog procesa. Predlažemo da škole mogu u dva (osnovna škola) odnosno tri ciklusa (srednja škola) slati podatke osnivaču, odnosno osnivač prema MZO. Čekanje do zadnjeg ciklusa opet će dovesti do gužve u MZO i ne dobivanja sulgasnosti za veliki broj učenika kao i prošle godine - stavak 15 - osnivač nema nikakvih spoznaja o sredstvima koja se preko natječaja dodjeljuju udrugama i kojim udrugama, s druge strane udruge nikad ne znaju hoće li biti i kada natječaji, koji učenici će se moći/smjeti prijaviti tj. ne sudjeluju uopće u procesu nego su poticajne radi svojih članova jer im žele omogućiti ostvarenje prava na potporu; da bi se ostvarila mogućnost ostvarenja prava za učenike preko udruga treba uspostaviti i povezati osnivače i svakako uključiti i MDOMSP jer gotovo svi učenici koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u njima koriste jedinu mogućnost ostvarenja prava za svoje učenike preko udruga. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
100 Olga Kolobarić PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4. stavak 16. treba pozorno razraditi te predvidjeti mogućnost osiguravanja sredstava za plaće i doprinose za rad pomoćnika u nastavi iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je nadležno sveukupnom procesu odgoja i obrazovanja. Lokalne zajednice nerijetko ne ispunjavaju obaveze prema pomoćnicima , a to direktno utječe na kvalitetu rada, samim tim se prenosi na one zbog kojih su angažirani. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
101 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' PRAVILNIK, Članak 4. Predviđena procedura je prilično komplicirana i dugotrajna (više od 100 dana minimalno) i upitno je može li se zaista završiti na vrijeme, kako bi školska godina mogla početi s pomoćnicima. U stavku 5., podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi: „koji za učenike koji prvi puta ostvaruju pravo na potporu ne smije biti starije od godinu dana“. U podstavku 5. iza zareza dodaju se riječi: „a koja za učenike koji prvi puta ostvaruju pravo na potporu ne smije biti starija od 18 mjeseci“. Nije li malo kasno gornje izmjene primjeniti na proceduru pripreme školske godine 2020/2021. Predlažemo da promjene dokumentacije koju treba priložiti (ne starije od….), vrijede tek za iduću školsku godinu 2021./2022. Čl.6. st.5. U podstavku 6. trebalo bi ''uključivanje'' zamijeniti s '' osiguravanje prava na potporu'' Čl.6. st.6. ''(6) Nadležno upravno tijelo dostavlja zahtjev Stručnom povjerenstvu nadležnog upravnog tijela, koje donosi mišljenje o pravu na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika (na obrascu 2).'' Trebalo bi odrediti rok u kom upravno tijelo dostavlja zajtjev Stručnom povjerenstvu ...... Čl.6. st.7. ''(7) Nadležno upravno tijelo, u roku od 30 od dana zaprimanja zahtjeva mišljenje Stručnog povjerenstva nadležnog upravnog tijela, zajedno s pratećom dokumentacijom, dostavlja osnivaču.'' Nama nejasna formulacija. Na što se odnosi rok od 30 dana? Čl.6. st.8. ''(8) Nakon razmatranja zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka osnivač donosi odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.'' Nerazumijevanje sadržaja ovog stavka, vjerojatno će se razjasniti preciznijom formulacijom st.7. Čl.6.st.13. '' (13) Temeljem dostavljenih odluka iz stavka 8. i stavka 12. ovog članka, škola osnivaču iskazuje konačnu potrebu broja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.'' Nije određen rok. Ostaje nejasno da li škola čeka rješavanje svih predmeta i žalbi kako bi osnivaču dostavila konačnu potrebu broja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika i koliko će takvo ''čekanje'' odgoditi završetak procesa za pojedinu školu. Naročito, ako uzmemo u obzir da se zahtjevi škola predaju do propisanih rokova koji ulaze i u rujan za srednje škole. Treba omogućiti da škola riješene predmete dostavljaju sukcesivno. Čl.6. st. 13. ''(14) Nakon donošenja odluke o priznavanju prava na potporu iz stavka 8. i stavka 12. ovog članka, odnosno konačnog iskazivanja potrebe škola iz stavka 13. ovog članka, osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za davanjem suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika (na obrascu 3), u kojem se navodi ukupan broj pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika čije se uključivanje traži, a uz koji obvezno prilaže odluke o priznavanju pravu.'' Komentar je jednak komentaru na prethodni stavak. Čl.6. st.15. i 16. ''(15) Uz zahtjev iz stavka 14. ovog članka, osnivač obavezno dostavlja dokumentaciju o osiguranim sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojom dokazuje da se sredstva osiguravaju iz proračuna osnivača, sredstava projekata odnosno fondova Europske unije, sredstava dodijeljena udrugama ili iz drugih sredstava. (16) Ministarstvo izdaje traženu suglasnost za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 14. ovog članka, temeljem dokaza o osiguranim sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika.'' Sredstva za isplatu plaće planirana iz sredstava dodijeljenim udrugama. Možda griješimo, ali nismo uočili da je ijedno tijelo dužno raspisati natječaj za financiranje projekata osiguravanja pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika. Ukoliko sredstva neće biti osigurana za projekte udruga, osnivač se obavezuje osigurati sredstva iz drugih izvora (obrazac 4.). Kada se radi o ustanovama iz nadležnosti sustava socijalne skrbi, koja provodi djelatnost odgoja i obrazovanja, a koje prema čl.7 st.4. Pravilnika, ugovaraju pružanje usluge pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika s udrugama na određeno vrijeme u skladu s odlukom osnivača ustanove, pitanje je tko će i na koji način dodijeljivati sredstva udrugama. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj: 108/18, 59/19 i 22/20.) planirano je da pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju osiguravaju podršku sukladno odgojno-obrazovnim potrebama učenika na tjednoj osnovi (nastavni plan za obvezne i izborne predmete, izvannastavnim aktivnostima, dodatnom i/ili dopunskom radu te izvanučioničkoj nastavi) čime je sustavno riješeno/osigurano pitanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju tj. pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici osiguravaju podršku tijekom nastavnog procesa/odgojno-obrazovnog rada za vrijeme boravka učenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi u 100% vremenu boravka uključujući i vrijeme planirano za školu u prirodi, terenskoj nastavi, ekskurziji i maturalnom putovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
102 BARBARA HORVATIĆ PRAVILNIK, Članak 4. U stavku 5., podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi: „koji za učenike koji prvi puta ostvaruju pravo na potporu ne smije biti starije od godinu dana“. Navedeno smatram problematičnim jer je rješenje o primjerenome programu obrazovanja za učenike odluka koja se, u slučaju da se ne pokaže drugačijim, ne donosi svaku školsku godinu nanovo nego je na snazi dok škola ne podnese Zahtjev za promjenom. Učeniku se stanje može izmijeniti, može doći do potrebe za PUN/SKP naknadno bez da to utječe na mogućnost savladavanja određenog programa. Srednje škole su drugačija okolina od osnovne, obveze i zadaci koji se stavljaju pred učenika su drugačiji, predmetna nastava je drugačija od razredene,... Mnogo je situacija u kojima bi učenik mogao steći potrebu za PUN/SKP, a ne bi se tražila izmjena Rješenja. U podstavku 5. iza zareza dodaju se riječi: „a koja za učenike koji prvi puta ostvaruju pravo na potporu ne smije biti starija od 18 mjeseci“. Slažem se s navedenim no smatram da je potrebno nadopuniti da učenici koji se upisuju u prvi razred srednje škole najkasnije na upis dostave potvrdu školske liječnice iz osnovne škole jer su krajem srpnja školski liječnici najčešće na GO, a srednja škola treba u roku od par dana poslati potrebnu dokumentaciju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
103 Mirela Dobutović PRAVILNIK, Članak 4. Smatram kako je nužno osigurati i duži vremenski period od četiri godine da Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog suradnika bude važeća. Sustav u Hrvatskoj je trom i spor, pa je potrebno puno vremena kako bi se podnijeli svi zahtjevi, pripremila sva dokumentacija, donijele sve odluke i kako bi se odradilo sve što je potrebno da bi dijete imalo pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Duži vremenski period u kojem dijete ostvaruje pravo na pomoćnika u nastavi je ključan za djetetovu dobrobit, te bi se i na isti vremenski period trebao osigurati i pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik. Dakle, za pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika trebala bi biti osigurana sredstva za isplatu plaća. U velikoj većini slučajeva pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik je dodijeljen samo na godinu dana, pa ih onda nema u razredima s djecom na početku školske godine i duže, pa se učitelji i nastavnici moraju snalaziti kako znaju i umiju dok poučavaju razrede od 25 djece, nekoliko njih s poteškoćama, i nikako ne smijemo zaboraviti i nekoliko nadarene djece. Dakle gotovo nemoguća misija. Zbog jako sporog ishođenja potrebne dokumentacije dogodi se da vam se u jednom razrednom odjeljenju pojavi i veći broj učenika s poteškoćama i veći broj učenika u razredu od preporučenog ili propisanoga zakonom, što opet rezultira neadekvatnom nastavom gdje je nemoguće zadovoljiti sve potrebe učenika, a kamoli doći do ostvarenja ishoda učenja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
104 Anči Ritossa Blažević PRAVILNIK, Članak 4. Svakako je važno osigurati kontinuitet podrške istog pomoćnika u nastavi u osnovnoj, koja bi se mogla moći nastaviti i tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbog specifičnosti odnosa. Svakako bi pomoćnicima trebala kontinuirana, kvalitetna i stručna podrška u obavljanju poslova pomoći djetetu koja bi trebala biti organizirana na razini županije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
105 Tamara Dubrović PRAVILNIK, Članak 4. Prijedlog za dulji vremenski period za koji se traži podrška pomoćnika u nastavi (4 godine) svakako je važan jer se time smanjuje količina potrebne dokumentacije koju škola treba svake godine sakupiti i pripremit te pritisak na Povjerenstva koja odlučuju o potrebama učenika za pomoćnikom čime bi se moglo utjecati i na skraćivanje rokova donošenja konačne odluke. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
106 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK, Članak 4. U odnosu na predloženu promjenu članka 6. stavka 5. podstavka 3. i 5. važećeg Pravilnika treba razlučiti koji su to učenici za koje se prvi puta ostvaruje pravo na potporu. Ukoliko navedeno ne obuhvaća učenike kojima je potpora osigurana temeljem odredbi Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj 102/18 i 59/19) onda to treba definirati u prijelaznim i završnim odredbama na slijedeći način: " U odnosu na učenike kojima je po odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj 102/18 i 59/19) osiguravana potpora pomoćnika u nastavi/ stručnoga komunikacijskog posrednika ne primjenjuje se odredba članka 6. stavka 5. podstavka 3. i 5. ovoga Pravilnika. U odnosu na odredbu predloženog stavka 11. predlažemo izmjenu: "Roditelji učenika ili škola mogu, putem osnivača, u roku od osam dana od primitka odluke o odbijanju prava na potporu, podnijeti Ministarstvu prigovor na odluku, a osnivač je obvezan prigovor dostaviti Ministarstvu u roku od sedam dana od primitka prigovora, zajedno sa cjelovitom dokumentacijom, uključujući i mišljenje stručnog povjerenstva". U odnosu na odredbu predloženog stavka 12. citiranog članka predlažemo izmjenu: "Radi razmatranja prigovora iz stavka 11. ovog članka, ministar nadležan za obrazovanje imenuje povjerenstvo koje daje mišljenje, temeljem kojeg Ministarstvo donosi konačnu odluku o priznavanju ili odbijanju prava i o tome obavještava osnivača, roditelje učenika i školu". "Rok za donošenje konačne odluke iz prethodnog stavka je trideset dana od dana kada je Ministarstvo zaprimilo prigovor, odnosno najkasnije do 01. kolovoza tekuće godine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
107 Vlasta Tibljaš PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, podržavam status pomoćnika u nastavi i nastojanje da se potrebitim učenicima omogući i olakša rad uz adekvatnu osobu. Ovim Pravilnikom, osim što se nastoji pomoći učeniku, trebao bi se poboljšati status osobe koja obavlja isti posao, međutim ono ipak nailazi, po mojem mišljenju, na određene nedostatke. Svakako da bi trebalo voditi računa da uvjeti pri zapošljavanju istih osoba budu dovoljno motivirajući (stavak 15.), kako bi se nastojalo izbjeći praksu da učenik svake godine mijenja pomoćnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
108 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, Članak 4. Brisanje stavaka 11.,12. i 13. želimo pojasniti iz objašnjenja kako slijedi:Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), kako je navedeno u članku 1. istog, određuje pravila na temelju kojih tijela državne uprave, i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti (javnopravna tijela) u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Upravnom stvari, u smislu navedenog Zakona, smatra se svaka stvar, u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupu rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje. U članku 122. navedenog Zakona, propisano je da se prigovor izjavljuje čelniku tijela, ako navedenim zakonom nije drukčije propisano. Odredbe o obliku, sadržaju i predaji žalbe na odgovarajući se način primjenjuju i na prigovor. Čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora. Sukladno navedenom, mišljenja smo da je predloženi stavak 11. članka 4. pravilnika o izmjenama pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima suprotan zakonu o općem upravnom postupku, budući da primjedbe roditelja, kao oblik iskazivanja protivljenja istih Odluci kojom se ne odobrava pomoćnik u nastavi za dijete istih, nije po svojoj prirodi sukladan Zakonu o općem upravnom postupku, po kojem kako je u članku 1. navedenog postupaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, smatramo da roditelj nije stranka u postupku, budući da se postupak pokreće na zahtjev Škole, odluku o zahtjevu donosi osnivač (Gradski ured) nakon što Povjerenstvo Ureda donese mišljenje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
109 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, Članak 4. Predlažemo da stavci 6.,7. 8. i 9. ostanu isti, a da se u stavku 10. briše riječ "roditelj" iz razloga što se na taj način otvara više prostora manipuliranju i roditeljima daje na pravo da ispunjavaju svoje "želje", a ne stvarne potrebe. S tim u vezi predlažemo brisanje stavaka 11.,12. i 13. te će stoga stavak 14. postati stavak 11 i glasiti:" Nakon donošenja odluke o priznavanju prava na potporu iz stavka 8. ovog članka, osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za davanjem suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika (na obrascu 3), u kojem se navodi ukupan broj pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika čije se uključivanje traži, a uz koji obvezno prilaže odluke o priznavanju pravu. Predlažemo da članak 15. i 16. postanu 12. i 13. i ostanu isti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
110 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 4. U članku 6. u stavku 5. podstavku 3. predlažemo izostaviti rješenje o primjerenom programu obrazovanja kao obaveznu dokumentaciju u slučajevima kada je prepoznata potreba učenika za podrškom pomoćnika/komunikacijskog posrednika, a proces utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i donošenja spomenutog rješenja je u tijeku. Uz stavak 15. podsjećamo na preporuke pravobraniteljice za djecu (DPR-602-01/14-0047 od 10. 11. 2014. i DPR-602-01/15-0018 od 30. 08. 2016.) i ponovno predlažemo uvođenje modela (su)financiranja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika iz sredstava državnog proračuna ili decentralizaciju sredstava državnog proračuna za navedenu namjenu jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kako djeca ne bi bila nejednako tretirana ovisno o tome u kojem kraju Republike Hrvatske se obrazuju i žive. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
111 Vanja Markovic PRAVILNIK, Članak 4. Članak 6. stavak 5. podstavak 3. glasi "- rješenje o primjerenom programu obrazovanja za učenika,". Izmjenama i dopunama predviđeno je da se iza zareza dodaju riječi „koji za učenike koji prvi puta ostvaruju pravo na potporu ne smije biti starije od godinu dana“. Rješenje o primjerenom programu obrazovanja vrijedi do kraja srednjoškolskog obrazovanja tj. do ukidanja te stoga nema smisla da se pri upisu u srednju školu izdaje novo rješenje Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
112 Nada Kegalj PRAVILNIK, Članak 4. Ono što u praksi izaziva pomutnju jest upis učenika, koji nastavu prati uz asistenta, u srednju školu. Povjerenstvo osnovne škole pretpostavlja (ali ne zna sa 100% sigurnošću) gdje će se učenik upisati. Srednje škole ne znaju da se u njihovu školu upisuje učenik koji nastavu prati uz asistenta. Bude im prekasno poslati Zahtjev. Uglavnom, do sada smo mi iz osnovne škole tražili nastavak asistenta za srednju. Mišljenja sam da bi to trebalo regulirati Pravilnikom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
113 DIJANA DRŽAIĆ PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, bilo bi dobro da sve dok učenik ima pravo na potporu pomoćnika u nastavi, do četiri godine, da sve to vrijeme ili barem duže vrijeme ima istog pomoćnika u nastavi (ako je moguće) s obzirom na to da je za učenike prihvatljivije i poželjnije da imaju kontinuitet i stabilnu okolinu i odnose. S poštovanjem, Dijana Držaić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
114 Željka Zagorac PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4, stavak 6-10 - predlažem dodati žurni postupak za učenike 1.razreda OŠ zbog specifičnosti samog prvog razreda, posebice kod teškoća u ponašanju kojima se ugrožava sigurnost učenika u razredu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
115 Miodrag Maričić PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4 treba zamijeniti sa: Nakon zaprimanja prvog zahtjeva za pomoćnikom u nastavi, škola na kraju svake nastavne godine šalje dopis kojim potvrđuje da dijete i dalje pohađa školu te se autizmom produžuje potreba za pomoćnikom u nastavi sve dok dijete ne završi školovanje ili isteknu zakonski uvjeti za status učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
116 Iva Tadić PRAVILNIK, Članak 4. Piše članak 4., a onda članak 6. stavku 1. - je li tu opet neka greška! Člankom 6. je propisan postupak radi ostvarivanja prava na pomoćnika i komunikacijskog posrednika. Treba napisati ispravno što se uopće mijenja!!!! Nadodalo se nekoliko stavaka. Zanima me stavka (15) gdje piše da osnivač obavezno dostavlja dokumentaciju o osiguranim sredstvima za isplatu plaća s doprinosima za rad. Što je s ostalim pravima iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Za taj dio nema dokumentacije. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
117 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK, Članak 5. Predlažemo PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE koje treba definirati na slijedeći način: " U odnosu na učenike kojima je po odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj 102/18 i 59/19) osiguravana potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika ne primjenjuju se odredbe članka 4. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika." "Zahtjevi za osiguravanjem prava na potporu pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika zaprimljeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj 102/18 i 59/19). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
118 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, Članak 5. S obzirom na to da je rok za dostavu dokumentacije škola prema upravnom tijelu županije (Gradski ured za obrazovanje) prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (102/18, 59/19) određen u članku 6., do 1. ožujka za učenike koji pohađaju osnovnoškolski program, napominjemo da su osnovne škole već počele dostavljati potrebnu dokumentaciju na obrascu koji je dio navedenog Pravilnika, pa stoga predlažemo da se izmjene primjenjuju od školske godine 2021./22. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
119 Iva Tadić PRAVILNIK, Članak 5. Poštovani, u Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i kom. posrednicima ovaj tekst:"Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“ naveden je u članku 12. Je li se članci 6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. onda brišu kada članak 12. postaje članak 5. ovog Pravilnika? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
120 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, OBRASCI Predlažemo brisati ili pojasniti točku f.iz obrazaca 1. i 3.- iz razloga moguće neujednačene primjene radi različitog tumačenja svih dionika u procesu uključivanja PUN/SKP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
121 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' OBRASCI, ZAHTJEV ZA OSIGURAVANJE PRAVA NA POTPORU POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA Zadovoljeni kriteriji A) f) ispraviti ''eškoće'' u ''teškoće'' U obrascu škole trebaju predložiti tjedno zaduženje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika. Do sada se uobičajeno pisao broj nastavnih sati tjedno. Odnosno još češće, paušalno 30, 20 ili 25 h tjedno. Prvo treba uzeti u obzir da posao pomoćnika ima sva obilježja posla za koji se sklapa ugovor o radu, eventualno studentski ugovor. Poslodavac pomoćnika, bilo da se radi o školi ili udruzi mora poštovati odredbe Zakona o radu ili Zakon o obavljanju studentskih poslova, te ostalu zakonsku regulativu vezanu uz angažiranje osoba koje će raditi kao pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici. Međutim, posao pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika, u brojnim slučajevima nije samo na nastavnim satima (sukladno nastavnom planu i programu). U takvim slučajevima posao pomoćnika počinje preuzimanjem učenika od roditelja, prijevoza, odnosno ulaskom učenika u školu i traje do izlaska učenika iz škole. Dolazak i odlazak učenika u/iz škole ovisi o rasporedu prijevoza, radnom vremenu i udaljenosti radnog mjesta roditelja. Rijetki pomoćnici mogu koristiti stanku, na koju imaju pravo, jer su čitavo vrijeme boravka učenika u školi uz njega. U nekim slučajevima, naročito u srednjoj školi, odgojno-obrazovni proces odvija se i u suprotnom turnusu. Osim navedenog izravnog rada s učenikom, pomoćnici moraju voditi dnevnik rada, surađivati sa radnicima škole i dr. Predloženo tjedno zaduženje pomoćnika u nastavi trebalo bi obuhvatiti sve navedene poslove, ovisno o specifičnostima učenika, organizaciji rada škole, prijevoza učenika, zaposlenosti roditelja i dr. Pomoćnici u nastavi sve navedene poslove rade i danas, a većina sate iznad ugovorenih odrađuje volonterski, što nije dopustivo, niti u skladu sa zakonskom regulativom. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj: 108/18, 59/19 i 22/20.) planirano je da pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju osiguravaju podršku sukladno odgojno-obrazovnim potrebama učenika na tjednoj osnovi (nastavni plan za obvezne i izborne predmete, izvannastavnim aktivnostima, dodatnom i/ili dopunskom radu te izvanučioničkoj nastavi) čime je sustavno riješeno/osigurano pitanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju tj. pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici osiguravaju podršku tijekom nastavnog procesa/odgojno-obrazovnog rada za vrijeme boravka učenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi u 100% vremenu boravka uključujući i vrijeme planirano za školu u prirodi, terenskoj nastavi, ekskurziji i maturalnom putovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
122 Tanja Sudiskas OBRASCI, MIŠLJENJE STRUČNOG POVJERENSTVA UPRAVNOG TIJELA ŽUPANIJE ODNOSNO GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA NADLEŽNOG ZA POSLOVE OBRAZOVANJA O PRAVU NA POTPORU POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA Prijedlog tjednog zaduženja -konkretno pitanje-zašto nije omogućeno da se osigura pomoćnik u nastavi dok učenik boravi u produženom boravku? Npr. roditelj unatoč pravu na skraćeno radno vrijeme zbog radnog vremena dio tjedna radi do 16.00 sati. Pomoćnica u nastavi je taj dan prisutna do 12.30 sati jer nisu odobreni sati u zahtjevu škole.Prijedlog-odobriti sate rada pomoćnika u nastavi u takvim iznimnim situacijama jer je dijete zakinuto za primjereni oblik podrške. Prihvaćen Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj: 108/18, 59/19 i 22/20.) planirano je da pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju osiguravaju podršku sukladno odgojno-obrazovnim potrebama učenika na tjednoj osnovi (nastavni plan za obvezne i izborne predmete, izvannastavnim aktivnostima, dodatnom i/ili dopunskom radu te izvanučioničkoj nastavi) čime je sustavno riješeno/osigurano pitanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju tj. pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici osiguravaju podršku tijekom nastavnog procesa/odgojno-obrazovnog rada za vrijeme boravka učenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi u 100% vremenu boravka uključujući i vrijeme planirano za školu u prirodi, terenskoj nastavi, ekskurziji i maturalnom putovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
123 Tamara Dubrović OBRASCI, MIŠLJENJE STRUČNOG POVJERENSTVA UPRAVNOG TIJELA ŽUPANIJE ODNOSNO GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA NADLEŽNOG ZA POSLOVE OBRAZOVANJA O PRAVU NA POTPORU POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA Trebalo bi se provjeriti sistem bodovanja. Članovi Povjerenstva Ureda imaju vrlo težak zadatak adekvatnog i pravednog bodovanja. Naime, vrlo često učenici s teškoćama u ponašanju kojima ugrožavaju vlasitu sigurnost i sigurnost drugih ostvaruju vrlo mali broj bodova jer su na područjima komunikacije, hranjenja, obavljanja osobne higijene uglavnom samostalni. Zar zbog toga ne ostvaruju pravo na pomoćnika? Primljeno na znanje Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj: 108/18, 59/19 i 22/20.) planirano je da pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju osiguravaju podršku sukladno odgojno-obrazovnim potrebama učenika na tjednoj osnovi (nastavni plan za obvezne i izborne predmete, izvannastavnim aktivnostima, dodatnom i/ili dopunskom radu te izvanučioničkoj nastavi) čime je sustavno riješeno/osigurano pitanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju tj. pomoćnici u nastavi i/ili stručno komunikacijski posrednici osiguravaju podršku tijekom nastavnog procesa/odgojno-obrazovnog rada za vrijeme boravka učenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi u 100% vremenu boravka uključujući i vrijeme planirano za školu u prirodi, terenskoj nastavi, ekskurziji i maturalnom putovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
124 SUZANA ŠKOJO DNEVNIK RADA, ŠIFRE AKTIVNOSTI ZA STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA Šifre aktivnosti za pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika ukazuju na neizmjernu važnost njihove uključenosti u odgojno-obrazovni proces. Iz ovog razloga osobnog sam mišljenja kako nadležno Ministarstvo treba u potpunosti preuzeti odgovornost za njihovu edukaciju, zastupljenost i pripremljenost za nastavni process, te u slučaju neosiguranih sredstava za isplate plaća s pripadajućim doprinosima gore navedenima, osigurati sredstva za nesmetani razvoj najosjetljivijih, u ovom slučaju djece tj. naših učenika! Moguće je izraditi i registar potrebitih kao i razina potreba za pomoćnicima na lokalnim razinama te u skladu sa statističkim podacima pravovremeno pripremati pomoćnike za daljnje potrebe odgojno-obrazovnog sustava! Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
125 Patricia Herak Volarić DNEVNIK RADA, ŠIFRE AKTIVNOSTI ZA STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA Pozdrav! Nastavnica sam u srednjoj školi i godinama poučavam učenike s posebnim potrebama. Neminovno surađujem sa stručnom službom i pomoćnicima u nastavi. Smatram da je njihova uloga nedovoljno definirana, prevelike su im obaveze, a premala prava, da ne govorimo o novčanoj nadoknadi. Često je njihov djelokrug rada izvan nastave širi od onog u samoj nastavi (osobna higijena), što stoji i u Pravilniku pa bi možda bilo ispravnije promijeniti naziv u osobni pomoćnik... i povećati im plaću .ili im ograničiti posao isključivo na nastavu. Primljeno na znanje Materijalna prava javnih službenika iz sustava odgoja i obrazovanja definirana su Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i rezultat su kolektivnog pregovaranja i nije ih trenutno moguće definirati ovim Pravilnikom. Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika definiran je postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojim su uređeni rokovi za podnošenje zahtjeva te donošenja odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika na način da se je vodilo računa o ostalim propisanim rokovima, primjerice rokovima upisa u školsku ustanovu Člankom 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definiran je sadržaj Pravilnika vezano uz način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Program kontinuiranog profesionalnog razvoju bit će definiran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Planirano je skraćivanje rokova za izdavanje suglasnosti za uključivanjem pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i elektronička obrada zahtjeva u cilju ubrzavanja poslovnih procesa oko izdavanja suglasnosti kako bi učenicima pravovremeno bili osigurani pomoćnici u nastavi ili stručno komunikacijski posrednici. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
126 Sanja Cmrečnjak DNEVNIK RADA, ŠIFRE AKTIVNOSTI ZA STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA Poštovani, osobno sam član Povjerenstva za utvrđivanje psiho-fizičkog stanja učenika Ureda Zagrebačke županije, sa sjedištem u Velikoj Gorici. Nastavnica sam Hrvatskoga jezika, radim u srednjoj školi. Nisam zadovoljna radom Povjerenstva. Posao se "odrađuje" tako da na moj mail dolazi velika količina mailova s dokumentacijom učenika koje nikada nisam vidjela te prema toj dokumentaciji trebam odrediti koja vrsta potpore je potrebna određenom učeniku. Nakon toga, sastajemo se "uživo", svi članovi Povjerenstva te izričemo mišljenja o dodijeljenim potporama. To se radi takvom brzinom da sam doista zabrinuta jesmo li posao napravili kako treba. Kada sam prošle godine iznosila primjedbe na takav način rada, bila sam drsko opomenuta da ne "pametujem" te sam ove godine na neki način i degradirana - umjesto člana, postala sam zamjenicom. U školi u kojoj radim imamo dosta učenika s teškoćama. Čini mi se da se olako procjenjuju potpore. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
127 Katarina Ivanovic DNEVNIK RADA, ŠIFRE AKTIVNOSTI ZA STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA Pozdrav svima! Hvala na mogućnosti komentiranja. Asistentica sam u nastavi dječaku u posebnom razredu u osnovnoj školi. Smatram da je važno da se zna da li je netko asistent samo jednom učeniku ili se radi o skupini učenika kojima je odobren asistent. Praksa koju poznajem je ta da se inzistira na tome da je netko grupni asistent ali u rješenju on je asistent samo jednom učeniku. Često puta se radi o tome da svatko od te djece ponaosob zahtjeva asistenta i stalnu skrb. Ono što je također važno je definirati u pravilniku na jasan način status asistenta u školi, tako da se on/ona, u slučaju da mu/joj se krše prava ima na nešto pozvati i tražiti pravdu za sebe pozivajući se na ugovor i pravilnik. Znači jasno poručiti i to naznačiti u ugovoru - asistent je važan, i on ima svoja prava a ne samo dužnosti. Čini mi se važnim definirati komunikaciju između roditelja i asistenata. U kojim slučajevima je dobro da sa roditeljima priča stručni suradnik a kada je dobro da asistent priča s njima. Svjedočim problemima i na tom području. Također potrebno je poraditi na komunikaciju između asistenata, stručne službe, koordinatora, nastavnika. Smatram da je nužno objašnjavati svim sudionicima zašto se pojedine mjere donose Često puta sam se osjećala kao krpa kojoj se briše pod jer sam zadnja u lancu a ne štiti me ni ugovor. Asistenti nisu super meni ni super žene. Treba poraditi na tome da budu dio tima koji radi zajedno sa jasim smjernicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.