Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tanja Leontić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA SINDIKAT KBC ZAGREB ________________________________________ Članak 6, st. (2), točka 5): Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće Iza riječi „putem pošte ili“, riječ „ili“ brisati, staviti zarez i nastaviti tekst: „elektroničkim putem ili na drugom biračkom mjestu“. ________________________________________ Članak 15: Način glasovanja Dodati st. (8): Birači mogu glasovati samo jednom. ________________________________________ Članak 17: Pravovaljanost izbora Predlaže se normativno usklađenje ovog članka sa Zakonom o radu ("Narodne novine", broj 93/14, 127/17 i 28/19), Zakonom o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata ("Narodne novine", broj 93/14 i 26/15) i Pravilnikom o postupku izbora predstavnika radnika iz RH u pregovarački odbor i u Europsko radničko vijeće („Narodne novine“, broj 89/15 i 52/17) tako da se „uvjet od najmanje 1/3 radnika s biračkim pravom“ briše i zamijeni „s 20% radnika zaposlenih kod poslodavca s biračkim pravom“ uz ostala dodatna pojašnjenja koja nedostaju u ovom predmetnom Pravilniku. PRIJEDLOG novog članka 17: (1) Izbori su valjani ako se odazvalo najmanje 20% radnika s biračkim pravom glasa. (2) Ako se odazvao manji broj radnika, izbori će se ponoviti nakon tri mjeseca od dana prethodno održanih izbora i bit će valjani bez obzira na broj radnika koji su se odazvali na ponovljenim izborima. (3) Ako se u postupcima po prijavi nepravilnosti i prigovorima, propisanima odredbom članka 16. ovoga Pravilnika, utvrdi da izbori nisu valjani, odnosno da čitav ili dio izbornog postupka nije bio valjan, izbori će se ponoviti u roku od trideset dana od dana prethodno održanih izbora. (4) Ponovljeni izbori iz stavka 3. ovoga članka, bit će valjani bez obzira na broj radnika koji su se odazvali na ponovljenim izborima. ________________________________________ Članak 20, st.(1), podst. 8) : Zapisnik o konačnim rezultatima izbora Brisati „zarez“, te dodati sljedeći tekst „ primjenom D'Hondtov sustava ili metode kojom se utvrđuje raspodjela glasova predstavničkih mjesta (mandat)“. ________________________________________ Članak 24, st.(1) : Obveza dostavljanja podataka Ako je člankom 24., st.(1) predmetnog Pravilnika propisano da se podatak o utemeljenju radničkog vijeća ima smatrati datum objave zapisnika o konačnim rezultatima izbora, onda utemeljenje tj. sazivanje konstituirajuće sjednice radničkog nije ni potrebno, jer je ono već konstituirano, utemeljeno, osnovano, organizirano, ustrojeno i sl. s datumom objave gore navedenog zapisnika. Potrebno je razlučiti pojam početka mandata novog saziva radničkog vijeća što bi bio datum objave zapisnika o konačnim rezultatima izbora od datuma njihovog utemeljenja (konstituiranja, osnivanja i sl.) kada se uistinu i potvrđuju izabrani kandidati, donose zakonom propisane odluke i Poslovnik o radu. Nije prihvaćen Članak 6. Predložena materija nije predmet aktualnih izmjena Pravilnika. Članak 15. Glasovanje elektroničkim putem moglo bi predstavljati problem zbog potrebe postojanja vjerodostojne identifikacije glasača, a u isto vrijeme osiguravanje tajnosti glasovanja. Članak 8. Dodavanje ovakve odredbe suvišno je budući da je svrha postignuta člankom 13. Pravilnika iz kojeg proizlazi obveza označavanja glasačkih listića serijskim brojem. Članak 17. Važeća odredba nije u suprotnosti sa Zakonom o radu. Ujedno, materija propisana ovom odredbom nije predmet aktualnih izmjena Pravilnika. Članak 20. Način utvrđivanja rezultata izbora uređen je člankom 147. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 28/19). Članak 24. Trajanje mandata, a time i početak mandata radničkog vijeća propisan je odredbom članka 144. Zakona o radu. Članak 24. stavak 1. Pravilnika samo određuje referentni datum od kojega se računa rok za dostavu podataka o utemeljenom radničkom vijeću nadležnom ministarstvu.
2 Tanja Leontić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA SINDIKAT KBC ZAGREB ________________________________________ PROVOĐENJE IZBORA za Povjerenike radnika za zaštitu na radu S obzirom na činjenicu da se „Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća“ primjenjuje i na postupak izbora Povjerenika radnika za zaštitu na radu, predlažemo da se isti normativno uredi i za postupak ovih izbora, jer isti u svom „tzv. hodogramu – Pregledu radnji za prve i redovne izbore za radničko vijeće“ u točci 34. ne daje precizne upute za sazivanje prve sjednice Povjerenika radnika za zaštitu na radu, jer po njoj ako se postupi po uputi iz ovog članka i sazove sjednica – nejasno je koga se poziva: novoizabrane Povjerenike za zaštitu na radu (utemeljenje – ČEGA?) ili se poziva poslodavac da pristupi „osnivanju“ Odbora za zaštitu na radu? Ako je člankom 24., st.(1) predmetnog Pravilnika propisano da se podatak o utemeljenju radničkog vijeća ima smatrati datum objave zapisnika o konačnim rezultatima izbora, onda utemeljenje tj. sazivanje konstituirajuće sjednice radničkog vijeća (povjerenika radnika za zaštitu na radu) nije ni potrebno, jer je ono već konstituirano, utemeljeno, osnovano, organizirano, ustrojeno i sl. s datumom objave gore navedenog zapisnika. Potrebno je razlučiti pojam početka mandata novog saziva radničkog vijeća (povjerenika radnika za zaštitu na radu) što bi bio datum objave zapisnika o konačnim rezultatima izbora od datuma njihovog utemeljenja (konstituiranja, osnivanja i sl.) kada se uistinu i potvrđuju izabrani kandidati, donose zakonom propisane odluke i Poslovnik o radu. Temeljem čl. 34, točka 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ 71/14 i 118/14) poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor zaštite na radu kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu, te sukladno Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća poslodavac kod kojeg je utemeljen OZNR dužan je ministarstvu nadležnom za rad dostaviti podatke o utemeljenju OZNR u roku od 10 dana od dana objave zapisnika o konačnim rezultatima izbora za Povjerenike radnika za zaštitu na radu. Također, iz samog Zakona o zaštiti na radu nejasno je da li istekom mandata Povjerenika za zaštitu na radu u tom slučaju ističe mandat i ostalim članovima Odbora za zaštitu na radu ili pak ne? Nije prihvaćen Postupak izbora povjerenika za zaštitu na radu uređen je Zakonom o zaštiti na radu, a dodatno je na stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava objavljena i Uputa za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kao vodič za radnike, sindikate i poslodavce. Članakom 24. Pravilnika ne propisuje se datum utemeljenja radničkog vijeća već rok za dostavu podataka propisanih Pravilnikom, a propisivanje dužnosti dostave podataka ne uključuje i dužnost dostave podataka o izabrnom povjereniku zaštite na radu, kao niti o drugim izabranim radničkim predstavnicima koji na određeni način sudjeluju u odlučivanju kod poslodavca. Također, iz odredbi Zakona o zaštiti na radu jasno je da je Odbor za zaštitu na radu različit institut od povjerenika radnika.
3 Savez samostalnih sindikata Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA, Članak 3. Člankom 12. Pravilnika propisuje se obveza objave biračkog popisa na oglasnim pločama, te sada prijedlogom Pravilnika se uređuje da birački popis mora sadržavati sve podatke propisane člankom 11. Pravilnika osim podatka o osobnom identifikacijskom broju. U načelu, SSSH podržava predloženu odredbu radi zaštite osobnih podataka radnika, no postavlja se pitanje kako će se isto provoditi u praksi tj. da li će poslodavac dostavljati izbornom odboru dva biračka popisa (jedan s podacima iz članka 11., a jedan za objavu s podacima iz članka 12.st.2.) ili će predati izbornom odboru samo birački popis sa podacima iz članka 11. u kojem slučaju će izborni odbori morati izraditi popis bez OIB-a te u pogledu toga očekujemo probleme pogotovo kod velikih poslodavaca i to iz razloga slijedećih razloga: -nigdje nije propisano u kojem obliku se dostavlja birački popis, te da li je dopušteno da se dostavi u elektronskom obliku -ako je i dostavljen u elektronskom obliku, nije propisano u kojem programskom jeziku npr. excel ili word pa da izborni odbor može jednom računalnom operacijom izbrisati stupac -u slučaju da se dostavi birački popis s podacima iz članka 11. u materijalnom obliku, izborni odbor će morati isti prepisivati, a za što je potrebno vrijeme i čini se kao nepotrebno administriranja, čemu treba dodati i činjenicu da se ne može očekivati da su svi članovi svih izbornih odbora kompjuterski pismeni Nije prihvaćen Zaštita podataka radnika jest prioritet te bi se poslodavac trebao, bez većih poteškoća, prilagoditi takvoj situaciji. Uklanjanje OIB-a ne predstavlja problem u praksi jer je način dostave predmetnih podataka ionako stvar dogovora poslodavca i izbornog odbora. Ovaj pravilnik ne nameće obvezu elektroničke komunikacije između poslodavca i izbornog odbora, a pogotovo ne i vrstu programskog jezika kojim bi poslodavac trebao raspolagati. Također, OIB broj bi se mogao sakriti i mehaničkim putem, primjerice na način da se isti zacrni neprozirnim markerom.
4 Tanja Leontić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA, Članak 6. SINDIKAT KBC ZAGREB ________________________________________ Članak 6, st. (2), točka 5): Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće Iza riječi „putem pošte ili“, riječ „ili“ brisati, staviti zarez i nastaviti tekst: „elektroničkim putem ili na drugom biračkom mjestu“. Nije prihvaćen Glasovanje elektroničkim putem predstavlja problem zbog potrebe postojanja vjerodostojne identifikacije glasača a u isto vrijeme osiguravanje tajnosti glasovanja
5 Savez samostalnih sindikata Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA, Članak 6. SSSH predlaže da se članak 24.b) dopuni novim stavkom 8. kojim bi se propisalo da analitičku obradu i izradu izvješća o podacima prikupljenim sukladno članku 24. stavak 2. Pravilnika obavlja Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, te izvješća objavljuje na svojoj mrežnoj stranici na kraju svake kalendarske godine (iako nam je izborno razdoblje poznato odnosno poznat je mandat članova radničkog vijeća, podaci koji bi se objavljivali samo jednom, u roku npr. 6 mjeseci od završetka izbornog ciklusa, ne bi bili potpuni jer se tijekom cijelog ciklusa provode postupci utemeljenja radničkog vijeća, a niti mandati izabranih radničkih vijeća u slučaju redovitih izbora ne završavaju u isto vrijeme). Prihvaćen Prihvaća se. Bit će uvršteno na odgovarajući način u dopunjeni tekst odredbi Pravilnika.