Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova primjećuje da u Nacrtu pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije nema odredaba o određivanju službenih prostorija i objavi odluka o tome na web stranicama, analognih odredbama iz čl.2.st.1. i st.2. Nacrta pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije. Stoga, Pravobraniteljica predlaže da se u Nacrtu pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije na isti način regulira i određivanje službenih prostorija te objava odluka. Nema odgovora
2 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK, Članak 4. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sugerira da se u čl.4. Nacrta pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije, umjesto sintagme „prosječna bruto plaća po zaposleniku“ koristi sintagma „prosječna bruto plaća po zaposlenome“ zbog takvog službenog naziva publikacije Državnog zavoda za statistiku. Nema odgovora
3 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK, Članak 6. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazuje da je potrebno u cijelosti međusobno uskladiti vremena prema kojima se određuje visina naknade iz čl.6. Nacrta pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije, odnosno iz čl.7. Nacrta pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije, na način da su odredbe u tom smislu identične. Iako se radi o minimalnim vremenskim razlikama, navedeno usklađivanje je neophodno ne samo radi provedbe uvodno navedenog načela iz čl.37.st.4. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, već i radi nomotehničke dosljednosti te izbjegavanja nejasnoća do kojih različita regulacija u praksi može dovesti. Nema odgovora
4 Koprivničko-križevačka županija PRAVILNIK, Članak 11. Smatramo da iza sadašnjeg članka 11. prijedloga Pravilnika (koji bi trebao postati članak 12.), treba umetnuti novi članak (članak 13.) s kojim bi se propisali rokovi u kojima je župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba dužan donijeti odluku o službenim prostorijama za sklapanje životnog partnerstva te odluku o korištenja sredstva posebne naknade koja se plaća za sklapanje životnog partnerstva iz sadašnjeg članka 10. stavka 2. prijedloga Pravilnika (koji bi u slučaju prihvaćanja naših prijedloga trebao postati članak 11. stavak 2.). Nema odgovora
5 Koprivničko-križevačka županija PRAVILNIK, Članak 11. Treba navesti i da prestaje važiti Odluka o visini naknade za sklapanje životnog partnerstva u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena („Narodne novine“, broj 105/14.), a koju je donio Ministar uprave na temelju članka 10. stavak 3. Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 99/14). Naime budući da će se po članku 10. stavku 2. prijedloga Pravilnika, sredstva naknade koristiti između ostalog i za isplatu naknade matičarima za sklapanje životnog partnerstva izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena, sukladno odluci župana, odnosno gradonačelnika Grada Zagreba, stoga radi pravne sigurnosti treba ukinuti prethodno navedenu odluku Ministra uprave. Nema odgovora
6 Koprivničko-križevačka županija PRAVILNIK 1. Nije propisano tko određuje koje su službene prostorije za sklapanje životnog partnerstva, a kako su brak kao zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca i životno partnerstvo kao zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom, različiti pravni instituti koje uređuju dva različita zakona (Obiteljski zakon i Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola), stoga se na sklapanje životnog partnerstva ne može primjenjivati odluka župana odnosno gradonačelnika Grada Zagreba o službenim prostorijama za sklapanje braka. Slijedom navedenog predlažemo da se iza članka 1. prijedloga Pravilnika, doda novi članak 2. koji bi glasio: „(1) Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba posebnom odlukom odredit će službene prostorije za sklapanje životnog partnerstva. (2) Odluku iz stavka 1. ovog članka županije odnosno Grad Zagreb su dužni objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama.“. Nakon toga dosadašnji članci 2. do 11. prijedloga Pravilnika trebaju postati članci 3. do 12. Nema odgovora
7 Karol Jurišić PRAVILNIK Ja sam protiv zakona o životnom partnerstvu osoba istoga spola - brak između muškarca i žene, članak 62. Ustava Republike Hrvatske, neka se taj pravilnik odbije S poštovanjem član stranke Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Nema odgovora