Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Veronika Špiranac UREDBU Uz tolike vode kojima se hvalimo i koje čuvamo, naše nacionalno bogatstvo,za koje smo se naplaćali, zaista nema smisla ništa drugo do li besplatne opskrbe građana vodom, a ne razmišljati o novim načinima, novim izmišljanjima stavki kako jadnom narodu uzeti još više novaca. Niti jednu stavku koja je navedena na računu nitko od djelatnika ne zna objasniti. Naravno, jer se izmišljaju. Nije prihvaćen Ne radi se o uvođenju nove stavke odnosno naknade. Naknada za korištenje voda kao vodna naknada uvedena je još 1991. godine i zadržana je sve do danas te predstavlja jedan od najvažnijih izvora sredstava za financiranje projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture. Sredstva koja se dobivaju iz prihoda od te naknade služe osiguranju nacionalne komponente za sufinanciranje EU projekata razvoja građevina javne vodoops krbe i javne odvodnje što u konačnici predstavlja ispunjenje zahtjeva iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Važno je napomenuti da se iz ove naknade osigurava provedba načela povrata troškova od korištenja voda uključujući i troškove zaštite okoliša i korištenje resursa što je u potpunosti u skladu s odredbama Okvirne direktive o vodama EU. Cilj plaćanja te naknade je odgovarajući poticaj korisnicima voda da vodne resurse koriste racionalno, učinkovito i time doprinesu ostvarenju i ostalih ciljeva Okvirne direktive o vodama kao što je zaštita svih voda u cjelini radi omogućavanja njihovog korištenja i u budućnosti. Nije točan navod da nitko od djelatnika ne zna objasniti nijednu stavku na, pretpostavljamo, računu za vodne usluge. Naime, struktura cijene vodne usluge propisana je Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine, broj 112/10). Što predstavlja pojedina stavka na računu za vodne usluge pojašnjeno je na mrežnoj stranici regulatora Vijeća za vodne usluge. Na taj način je svim zainteresiranim osobama omogućeno da se informiraju o pojedinim elementima računa za vodne usluge. Ako unatoč tome pojedini korisnik treba pojašnjenje, na raspolaganju je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Vijeće za vodne usluge da odgovori na takove pojedinačne upite.
2 Karol Jurišić UREDBU, Članak 4. Visina naknade za korištenje voda treba biti 0,10 kn za,kubni metar (1m³) isporučene vode. S poštovanjem Član stranke Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Nije prihvaćen Vodne naknade, pa tako i naknada za korištenje voda su namjenski prihodi koji se koriste za gradnju komunalnih vodnih građevina, očuvanje vodnih zaliha i zaštitu voda prema načelima solidarnosti, prvenstva u potrebama i prioriteta na području cijele Republike Hrvatske. Kako je navedeno u odgovoru na komentar br. 1. naknada za korištenje voda kao vodna naknada uvedena je još 1991. godine i do danas se koristi za navedene svrhe. Njena visina je povećavana u skladu sa potrebama za financiranje izgradnje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Rezultati tih ulaganja su vidljivi, posebice iz podatka da je danas omogućeno priključenje na sustave javne vodoopskrbe 94% stanovništva, a na sustave javne odvodnje 56% stanovništva s tendencijom kontinuiranog porasta. Danas visina naknade za korištenje voda iznosi 2,85 kn/m3 za vodu isporučenu korisnicima putem vodoopskrbnog sustava. Ta visina zadržat će se do 31. prosinca 2022., a zatim će se primijeniti naplata naknade za korištenje voda po zahvaćenim količinama vode prema prvom ili drugom modelu obračuna kako je to propisano ovom Uredbom. U prijelaznom razdoblju do 2023. godine potrebno je sanirati gubitke u vodoopskrbnim sustavima, ugraditi vodomjere na svim izvorištima vode za ljudsku potrošnju i poduzeti mjere za bolje upravljanje tim sustavima te voditi bilancu voda.