Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o jedinstvenom registru računa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 20. S obzirom da se evidencija sefova sada uvodi u Jedinstvenom registru računa, molimo za potvrdu da su predmet dostave podataka samo ugovori o sefovima koji su na snazi na dan 01.07.2020., te da nije potrebno dostavljati podatke o sefovima sa statusima ugovor je istekao ili raskinut. Ujedno, rokove za usklađenje do 1.7.2020. smatramo nerealnim za ostvarit. Ovo obzirom će prvenstveno biti potrebno ažurirati neke od potrebnih podataka za koje će biti nužno kontaktirati klijente, a u određenim slučajevima i obveze reguliranja prestanka ugovornih odnosa. Ujedno i jednako bitno potreban je izuzetan angažman IT. Iz svega navednog predlažemo odgodu primjene Pravilnika kako bi se sve predložene izmjene kvalitetno implementirale u sustave. Primljeno na znanje Konstatacija vezano za sefove je ispravna. Vezano za rokove za usklađenje, rok za usklađenje iz članka 20. stavak 2. Pravilnika produljen je do 1. rujna 2020.
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA VI. POSTUPOVNE RADNJE OBVEZNIKA PO PODACIMA KOJE U JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA UPISUJE AGENCIJA, Članak 18. Čl.18. st.8. koji regulira obvezu zatvaranja transakcijskog računa i novčanih sredstva za vlasnika za kojeg je Agencija dostavila oznaku da je preminuo najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je Agencija u Jedinstveni registar računa upisala tu oznaku predlažemo dopuniti u cilju da zatvaranje računa i novčanih sredstava za potrebe JRR ne bude u koliziji s drugim propisima. U tom smislu predlažemo definirati da navedeno zatvaranje u roku od 3 dana podrazumijeva zatvaranje takvih računa i novčanih sredstava za potrebe JRR. Ovime bi se po našem razumijevanju ostvarila svrha JRR dok bi isti za potrebe nasljeđivanja ostali i dalje otvoreni kako prava koja pripadaju nasljednicima ne bi bila povrijeđena dok se ostavinski postupak ne okonča. Dodatno bi pojasnili da je prema čl.15. st. 8. ranijeg Pravilniku o JRR (NN, br. 156/13 i 71/16), Banka nakon saznanja o smrti, provodila odgovarajuće postupke, tj. po prezentiranju rješenja o nasljeđivanju i drugih s njim izjednačenih isprava, provodila je rješenja, isplaćivala sredstva računa i oročenja nasljednicima, te nakon toga zatvarala račune. Nadalje, problem je i u tome što se Pravilnik ne primjenjuje na klijente čiji se računu/depoziti vode u JRR, a za koje FINA nema podatak o smrti jer se ne vode u maticama RH (npr. strani državljani), te se u evidencijama Banke vode kao živi, sve dok se nasljednici ne pojave ili dok nadležno strano tijelo koje provodi ostavinski postupak ne zatraži podatke za potrebe ostavinskog postupka. Dakle, Banka bi, u poslovanju s računima/depozitima umrlih osoba, a imajući u vidu Pravilnik i druge okolnosti, zapravo trebala dualno postupati, tj. za jedne klijente odmah zatvarati račune (Pravilnik), a za druge čekati dok se ne pojave nasljednici ili do obavijesti o smrti iz nekog drugog izvora. Isto tako, ako bi Banka postupala na način kako propisuje ovaj Pravilnik, te zatvarala račune nakon smrti, postavlja se dodatni problem vezano na dostavljanje podataka o računima/depozitima tijelima za potrebe ostavinskog postupka u djelu određivanja što je predmet nasljeđivanja i pod kojim brojevima se vode račune nakon zatvaranja, što će prouzročiti dodatne probleme s nasljednicima i njihove očekivane prigovore s obzirom da oni imaju saznanja samo o računima/depozitima koji se vode pod brojevima koji su na ugovorima o računu/oročenju. Predloženim rješenjem otvaraju se pitanja: a)na koji način je potrebno postupati ako je rješenjem o nasljeđivanju/ugovoru o doživotnom uzdržavanju propisano postupanje sa depozitnim/transakcijskim računom preminulog vlasnika koje je suprotno od predmetne odredbe JRR; b)kako poštovati odredbu o zatvaranju računa i istovremeno s njom uskladiti odredbu članka 14., stavak 8. Pravilnika o JRR i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/2018) čl. 19. st. 8. i 9. kojim je propisano da sredstva preminulog ovršenika fizičke osobe ostaju zaplijenjena na računu: "(8) Agencija će nakon saznanja o prestanku postojanja ovršenika pravne osobe dati nalog bankama da novčana sredstva prethodno zaplijenjena na računu tog ovršenika po nalogu Agencije prenesu na račun državnog proračuna, dok će u slučaju saznanja za smrt ovršenika fizičke osobe novčana sredstva ostati zaplijenjena do zaprimanja drugačijeg naloga za postupanje s tim sredstvima. (9) Iznimno od odredbe stavka 8. ovoga članka, novčana sredstva zaplijenjena na računu ovršenika će ostati zaplijenjena i za ista će Agencija izdati nalog banci za prijenos na račun ovrhovoditelja i nakon saznanja da je ovršenik pravna osoba prestao postojati odnosno zbog smrti ovršenika fizičke osobe, u slučaju kada za ista teče rok za prijenos novčanih sredstava od 60 dana od dana zaprimanja osnove za plaćanje u Agenciju sukladno odredbama Ovršnog zakona." Ujedno, u slučaju smrti vlasnika obrta FINA po OIB-u vlasnika blokira račun obrta i pošalje oznaku 6 da je razlog smrt vlasnika. Nije definirano što i kako treba napraviti kada obrt nastavlja sa poslovanjem koje vodi privremeni poslovođa, a banke bi u JRR trebala dostaviti OIB vlasnika obrta - "stari" vlasnik je preminuo , a privremeni poslovođa nije vlasnik pa nije jasno koji OIB se šalje u JRR. Predlažemo dodatno propisati u Pravilniku. Čl.18. st. 9. i st.10. reguliraju da su obveznici bez odgode dužni pristupiti usklađivanju podataka nakon što je Agencija u JRR upisala podatak o imenu i prezimenu, odnosno nazivu koji je različit od onoga kojeg ima sam obveznik. Mišljenja smo da je radi otklanjanja dvojbe i time otklanjana mogućih različitih postupanja pojedinih obveznika potrebno definirati što točno znači obveza obveznika da pristupi usklađivanju predmetnih podataka, a kako bi u tom procesu bili usklađeni i sa zahtjevima dubinske analize određenima propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Prihvaćen U Pravilnik su unesene odgovarajuće izmjene.
3 HRVATSKA UDRUGA BANAKA II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA, Članak 7. Članak 7. st. 1. toč. 6.; članak 8. st. 1. toč. 6.: kod ugovora o sefu na neodređeno vrijeme, ne popunjava se – molimo potvrdu; Članak 7. st. 1. toč. 8.; članak 8. st. 1. toč. 8.: Razumijemo da se podatak odnosi na datum raskida ili isteka otkaznog roka; Međutim, i kod isteka i kod raskida/otkaza ugovora, u praksi se događa, da ugovor o sefu bude raskinut/otkazan ili istekne rok, a da sef još uvijek nije ispražnjen i sam datum pražnjenja je drugi datum, tj. može biti razlikovanje i po nekoliko mjeseci. Banka pozove klijenta isprazniti sef, a ako se klijent ne odazove pozivu banke, banka pokrene kod suda postupak prisilnog otvaranja sefa te se sef tada otvara u sudskom postupku te se tek tada sef prazni. Primljeno na znanje Podatak o datumu isteka ugovora o sefu ne dostavlja se ako nije ugovoren krajnji rok korištenja sefa. Datum raskida ugovora o sefu - dostavlja se datum kada je po bilo kojoj osnovi prestao važiti ugovor o sefu. Temeljem podataka o sefu upisanom u JRR nadležno/nadzorno tijelo će direktnim kontaktom s obveznikom utvrditi činjenice vezano uz deponirani sadržaj sefa.
4 HRVATSKA UDRUGA BANAKA II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA, Članak 9. Članak 9. st. 1.: U praksi se događa da banka otkaže ugovor o računu, a da npr. tijekom otkaznog roka, dobije odgovarajući nalog Fine za uskratu ili zapljenu sredstava na tom računu pa je potrebno urediti postupanje s eventualno zaplijenjenim ili sredstvima na tom računu, koji račun će banka nakon prestanka ugovora zatvoriti, odnosno komunikaciju između banke i Fine kako bi Fina o tome mogla obavijestiti donositelja mjere osiguranja ili druge osnove za plaćanje po kojoj je banci naložila određeno postupanje skladu s tom osnovom, u svrhu dobivanja instrukcija o daljnjem postupanju sa sredstvima u „režimu“ naloga Fine, nakon zatvaranja računa u banci. Primljeno na znanje Račun je otvoren sve dok u JRR-u nije upisan datum zatvaranja. Svako drugo tumačenje nije ispravno, dapače takvo postupanje suprotno je odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Člankom 23. st. 4. Zakona određeno je da obveznici moraju dnevno dostavljati podatke o računima, kao i nastale promjene (za isto je propisan i prekršaj banke sukladno članku 28. st. 1. tč. 18. Zakona). Nadalje, skrećemo pozornost da će Fina dati nalog za zapljenu ili uskratu onoj banci ovršenika za koje je prema važećem podatku u JRRu utvrdila da ima otvoren/e račun/e. Činjenica da je banka pokrenula otkaz ugovora o računu nikako ne smije utjecati na provedbu naloga (banka ne smije odbiti nalog Fine iz članka 9. Zakona). Sve dok za račun u JRR nije upisan datum zatvaranja računa, račun je otvoren i banka je dužna postupiti po nalogu Fine, u protivnom čini prekršaje iz članka 28. Zakona. Vezano uz sudbinu novčanih sredstava koja su prethodno na računu ovršenika zapljenjena po nalogu Fine, i u slučaju kada je račun ovršenika zatvoren, Fina će po naknadnom nastupu uvjeta za postupanje sa zapljenjenim sredstvima, odgovarajućim nalogom u poruci A31 banci naložiti postupanje sa prethodno zapljenjenim sredstvima (oslobođanje od zapljene / prijenos).
5 HRVATSKA UDRUGA BANAKA II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA, Članak 6. Čl.6. st.2. nacrta Pravilnika određuje da obveznik dostavlja podatke o novčanim sredstvima sukladno odredbama ovoga članka i za novčana sredstva drugih obveznika, kao i novčana sredstava banaka sa sjedištem u inozemstvu, a koja novčana sredstva su otvorena u banci te da dostavlja i podatke za osobe ovlaštene za raspolaganje takvim novčanim sredstvima. Da li je doista nužno da se odredi obveza dostavljanja podataka o ovlaštenicima za raspolaganje i za druge obveznike obzirom su i oni sami obveznici primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te za druge banke sa sjedištem u inozemstvu. Dodatno, iz samog članka 6. nije jasno koje točke obuhvaća st. 1, a koje st.2. Mišljenja smo da je došlo do omaške u pisanju. St. 2. toč. 21: molimo potvrdu razumijevanja da se ova odredba odnosi i na punomoćnike potrošača. Ujedno, u cijelom tekstu Nacrta ovog Pravilnika nije dosljedno opisan osobni identifikacijski dokument, negdje piše samo osobni, a u nekima važeći. Djelomično prihvaćen Brisan je članak 6. stavak 2. Vezano za točku 21., iz navedene odredbe je u potpunosti razvidno da je obveznik dužan dostaviti podatke o imenu i prezimenu svake fizičke osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima, što uključuje i punomoćnike potrošača. Nadalje, u cijelom tekstu Pravilnika izmijenjen je tekst u " važeća identifikacijska isprava".
6 HRVATSKA UDRUGA BANAKA II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA, Članak 4. Članak 4. st. st. 2. toč. 17.: formulacija je kao kod poslovnih subjekata, molimo provjeriti primjerenost formulacije i korigirati. Nije prihvaćen Navedenu formulaciju nije potrebno korigirati. Odredba je preuzeta iz važećeg Pravilnika, a ista se odnosi na situaciju u praksi u kojoj dolazi do pripajanja banaka u kojem slučaju se potrošač, klijentu pripojene banke otvara novi račun u banci sljedniku, odnosno druge moguće situacije u kojima banka za potrošača otvara novi račun radi usklađenja sa propisima (primjerice kada se sukladno odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa mijenja vrsta računa).
7 HRVATSKA UDRUGA BANAKA II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA, Članak 3. U odnosu na ovlaštenike za raspolaganje smatramo nužnim pojasniti da li su ovlaštenici za raspolaganje sve osobe koje mogu potpisivati ugovore i zadavati i provoditi platne naloge i koristiti platne instrumente. Naime, ovlašteni korisnici debitnih kartica su osobe koje nisu ovlaštene za potpisivanje platnih naloga te je njihov limit raspolaganja putem kartice ograničen i samim time ne mogu neograničeno raspolagati sredstvima. Također, ovlašteni korisnici Internet bankarstva često su knjigovođe pravnih osoba/obrta/slobodnih zanimanja koji su ovlašteni isključivo za zadavanje Internet platnih transakcija samostalno ili uz verifikaciju drugih osoba vlasnika računa. Ukoliko je intencija Pravilnika da zaista budu poznate sve osobe koje na bilo koji način i u bilo kojem iznosu mogu raspolagati sredstvima s računa, tada bi bilo dobro da, radi izbjegavanja dvojbe, upravo tako bude navedeno u Pravilniku te da se definira da se ovlaštenicima za raspolaganje novčanim sredstvima na računima smatraju sve osobe koje mogu raspolagati sredstvima putem bilo kojeg platnog instrumenta. Predlažemo dodatno pojasniti da li se pod ovlaštenim osobama za raspolaganje novčanim sredstvima po transakcijskom računu podrazumijevaju svi odnosi, tj. opunomoćenici, zakonski zastupnici i skrbnici? U cijelom tekstu Pravilnika treba dosljedno primijeniti pojam obveznika umjesto banka gdje se odredba odnosi na obveznika, ovo obzirom je banka samo jedan od obveznika dostave podataka u JRR. Generalna napomena je da treba ispraviti omaške u pisanju. Nije prihvaćen Zahtjev vezan za pojašnjenje pojma ovlaštena osoba za raspolaganje novčanim sredstvima nije opravdan te nema potrebe za dodatnim pojašnjenjem u Pravilniku. Naime, iz odredbe jasno i nedvojbeno proizlazi da su sve osobe koje imaju pravo raspolaganja novčanim sredstvima, na bilo koji način (davanjem papirnatog naloga na šalteru banke, korištenjem platne kartice po računu, za podizanje odnosno uplatu gotovog novca ili plaćanje, zadavanje transakcija putem mobilnog ili internet bankarstva i dr.) ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima.