Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Karol Jurišić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA Radničke tražbine i radničke plaće (tvrtka u stečaju) trebaju pripasti većinom radniku naravno - obavezno bez odgode treba isplatiti plaću i otpremnine radniku (tvrtka u stečaju) i to na jednodnevnoj bazi S poštovanjem član stranke Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane bolesti COVID-19, Nacrt prijedloga zakona povlači se iz procedure.
2 Savez samostalnih sindikata Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, Članak 1. SSSH predlaže da se proširi obuhvat radnika na način da se omogući pristup zaštiti radnicima kojima je radni odnos prestao DVENAEST (12) mjeseci prije otvaranja postupka i da se zaštićeno razdoblje produlji s tri na ŠEST (6) mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Obrazloženje: Praksa pokazuje da je razdoblje od podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja do donošenja rješenja o otvaranju stečaja vrlo dugo, ponekad i 12 i više mjeseci i to zbog opterećenosti sudova; ponekad potrebe da se i nakon više od pola godine prijedlozi sa otvaranje stečaja (stečajni sudski predmeti), temeljem odluke Visokog trgovačkog suda, ustupaju sa nadležnog suda drugim trgovačkim sudovima u RH na kojima se ponovno čeka početak postupka; ali i zbog raspolaganja stranaka posebno stečajnih dužnika koji npr. podnose zahtjeve odgode zakazanih ročišta za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečaja, dolazi do pristupanja dugu i tsl. čime se zloupotrebljavaju odredbe ovog Zakona ali i Stečajnog zakona. Posebno treba istaknuti zloupotrebe predstečajnih postupaka kao npr. podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnih postupaka iako postoje uvjeti za otvaranje stečaja u kojem slučaju se eventualni prijedlozi za otvaranje stečajnih postupaka odbacuju do okončanja predstečajnih postupaka; u slučaju obustave predstečajnog postupka ponovno se čeka ispunjenje razloga odnosno protek razdoblja propisan člankom 6. Stečajnog zakona. Budući da ovaj Zakon osigurava zaštitu materijalnih prava radnika, a da su ona gore opisanim postupanjima ugrožena, smatramo ovaj prijedlog opravdanim. Dodatno ovome, ne postoji argumentirano i opravdano obrazloženje zbog čega se ne može prihvatiti prijedlog SSSH osobito stoga što od strane predlagatelja nisu predočeni traženi podaci o dužini trajanja postupaka prije otvaranja stečaja, a podaci SSSH kojima raspolažemo upravo potvrđuju izneseni prijedlog. Primljeno na znanje S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane bolesti COVID-19, Nacrt prijedloga zakona povlači se iz procedure.
3 Željko Vrkić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, Članak 4. U prijedlogu izmjena i dopuna čl.31. predlagatelj nije u obzir uzeo određene bitne okolnosti. Ne bi trebalo biti sporno da radnicima u ostvarenju njihovih prava i u slučaju kad se stečajni postupak ne vodi pomogne stručna osoba - stečajni upravitelj, ali to novim stavkom 2. nipošto nije riješeno. Predlagatelj nije razradio mehanizam na temelju kojeg bi sud donio odluku o otvaranju namjenskog računa. Predlagatelj je vjerojatno podrazumijevao da bi stečajni upravitelj trebao nakon što bude imenovan provjeriti ima li stečajni dužnik zaposlenih radnika, ali u slučajevima kad se stečajni postupak ne provodi, dužnost stečajnog upravitelja je istovremeno započela i prestala donošenjem rješenja o otvaranju i zaključenju stečaja, a jedino prema odredbama Stečajnog zakona daljnje postupanje može biti u cilju unovčenja stečajne mase. Osim toga, ustavno pravo je svih da za svoj rad budu plaćeni, a prema važećoj Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima (NN 105/2015), nagrada ovisi o vrijednosti stečajne mase, koje u ovakvim slučajevima nema, pa se ne može ni odrediti nikakva nagrada. Bankovne procedure za otvaranje računa su opsežne i u ''redovnim slučajevima'', a ovdje može doći do više problema. Naime, nakon pravomoćnosti rješenja o otvaranju i zaključenju stečaja doći će do brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra, pa se neće moći otvoriti ''račun stečajnog dužnika'', jer on neće ni postojati. Postojeće odredbe Stečajnog zakona ne upućuju na to da bi se za ovu svrhu u sudski registar upisivala stečajna masa. U slučajevima kad se stečajni postupak ne provodi ne može se podrazumijevati da stečajni upravitelj ima sve podatke i dokumentaciju koja je radnicima potrebna da bi ostvarili svoja prava, s obzirom da tu često ima problema čak i kad se stečajni postupak provodi. Ovakve nedorečenosti stečajne upravitelje u najmanju ruku dovode u neugodnu situaciju, a dok se od svake odgovornosti aboliraju oni koji su doveli do stečaja, oni koji ne vode poslovne knjige, oni koji ne isplaćuju plaće radnicima, oni koji se čak ne potrude niti dati otkaz radnicima kad gospodarski položaj stečajnog dužnika to zahtijeva i slični. Primljeno na znanje S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane bolesti COVID-19, Nacrt prijedloga zakona povlači se iz procedure.
4 Željko Vrkić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, Članak 6. S obzirom na moj komentar na čl.4 Prijedloga (tj. čl.31. Zakona), smatram da stečajni upravitelj ne može biti kažnjen za neotvaranje računa u slučaju da se stečaj ne vodi. Osim toga, predlagatelj nije predvidio rok u kojem se treba otvoriti račun u slučaju da se stečajni postupak ne provodi. U slučajevima kad se stečajni postupak provodi taj rok također nije zadan, ali je on logično uvjetovan drugim radnjama koje je potrebno poduzimati u vezi ostvarenja prava radnika. Primljeno na znanje S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane bolesti COVID-19, Nacrt prijedloga zakona povlači se iz procedure.