Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. III. PRAGOVI UPOZORENJA I PRAG OBAVJEŠĆIVANJA ZA ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU, Članak 9. Oredlažemo napraviti izmjene u članku 9. na način da glasi: "Ako su prag upozorenja za SO 2 i NO 2 te prag obavješćivanja ili prag upozorenja za prizemni ozon prekoračeni na području uz državnu granicu, Ministarstvo će o tome pravovremeno obavijestiti nadležno tijelo za praćenje kvalitete zraka susjedne države. Prihvaćen Prihvaćeno i ugrađeno u tekst Uredbe.
2 INA Industrija nafte d.d. III. PRAGOVI UPOZORENJA I PRAG OBAVJEŠĆIVANJA ZA ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU, Članak 11. Predlažemo u članku 11. stavak (2) pod a) nadodati i -vrsta tvari čiji prag je prekoračen (SO2, NO2, prizemni ozon) Nije prihvaćen Odredba stavka 1. ovog članka propisuje za koje tvari se objavljuju pojedinosti u slučaju prekoračenja, a navođenje tvari za koju se objavljuju podaci se podrazumijeva.
3 GRAD ZAGREB IV. KRITIČNE RAZINE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU, Članak 13. Članak 13. Nastavno na propisanu obvezu iz članka 46. Zakona o zaštiti zraka predlaže se da se u suradnji s Ministarstvom zdravstva, ovom Uredbom propišu posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i zaštitu vegetacije u slučaju da se utvrde kritične razine. Nije prihvaćen To je prijenos članka 14. direktive 2008/50/EZ, a odredba Uredbe se ne odnosi na ljude već na vegetaciju. U direktivi nema propisanih posebnih mjera zaštite vegetacije te se iste ovom Uredbom također nisu izričito propisale već se mogu provesti u suradnji i prema uputama nadležnih tijela i na izvediv način.
4 GRAD ZAGREB III. PRAGOVI UPOZORENJA I PRAG OBAVJEŠĆIVANJA ZA ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU, Članak 11. Članak 11. stavak 2. Predlaže se da se stavak 2. izmijeni, odnosno korigira na način da se smanji opseg podataka koje mora sadržavati priopćenje za javnost iz stavka 1. istoga članka. Predlaže se da priopćenje za javnost sadrži osnovne podatke o zabilježenom prekoračenju (2. pod. a) i upute vezane uz zaštitu zdravlja ljudi. Obrazloženje: Priopćenje za javnost treba sadržavati osnovne podatke o zabilježenom prekoračenju zajedno s jasnim uputama vezanim uz zaštitu zdravlja ljudi, a vrijeme od dojave nastanka prekoračenja do objave informacije, biti što kraće. U tom smislu, priopćenje iz stavka 1. ne bi trebalo nužno sadržavati sve podatke iz stavka 2. istoga članka jer navedeni podaci nisu svi jednako važni za javnost. Uz to nepotrebno se produžuje vrijeme izrade i objave priopćenja. Podaci iz stavka 2. pod. b), 2. pod. c) i 2. pod. d) mogu se prikupiti naknadno i nužno ne moraju biti dio priopćenja za javnost. Članak 11. stavak 3. Predlaže se da se u stavku 3. odrede obveznici izrade i dostave podataka iz stavka 2. istoga članka, nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno gradonačelnik, ne može preuzeti propisanu obavezu da „poduzima korake koji će osigurati dostavu pojedinosti iz stavka 2. ovoga članka u najvećem mogućem opsegu“, s obzirom na to da se radi o stručnim poslovima koji izlaze izvan okvira njegove nadležnosti. Obrazloženje: U pravilu JLS nisu osposobljene i nemaju kapacitete za utvrđivanje podataka iz stavka 2. članka 11. Uredbe. Stoga, u svrhu prikupljanja podataka iz stavka 2. radi izvršenja obveze iz stavka 3. ovoga članka treba definirati, u skladu s nadležnostima, obvezu dostave podataka JLS od strane ispitnih laboratorija (za podatke iz stavka 2. pod. a), pravnih osoba ovlaštenih za modeliranje/prognoze (za podatke iz stavka 2. pod. b) i zdravstvenih ustanova za informacije vezane uz učinke na zdravlje ljudi (za podatke iz stavka 2. pod c) sukladno odredbama stavka 3. članka 57. Zakona o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Odredbe ovog članka su prijenos odredbi direktive 2008/50/EZ. Podaci se i objavljuju u što većem opsegu što stoji u stavku 3. ovog članka te odredba ne podrazumijeva odmah sve podatke već podatke u što većem opsegu. Po dobivanju naknadnih podataka objava se može ažurirati.
5 palamida IV. KRITIČNE RAZINE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU, Članak 13. Poštovani, treba iznači način da otpadnu toplinu kod korištenja fosilnog goriva kod korisnika motivirate u iskorištenje za dobijanje el.energije.Pri tome mislim na šećerane,rafinerije i cementare kao velike potrošaće energije i topline. Bilo da se radi o pripremi sanitarne tople vode,dogrijavanjem medija za grijanje vanjskim solarnim panelom ili kogeneracijskom postrojenju. Primjerice sve toplane bi trebale imati vanjski solarni panel za dogrijavanje napojne vode. Smještajni kapaciteti poviše 7 ili 10 ljudi moraju imati dogrijavanje sanitarne tople vode. Autobusi javnog prijevoza trebali bi biti na LPG ili LNG uz hibridni pogon. Brodovi u unutrašnjem saobraćaju bi trebali prelaziti na LPG/LNG hibridni pogon. Proizvodni pogoni poput cementara bi trebali imati kogeneracijsko postrojenje za dobijanje električne energije, a ovim ćete dobiti ogromna smanjenja emisija svih stakleničkih plinova. Nije prihvaćen Nije predmet ovog propisa.
6 GRAD ZAGREB III. PRAGOVI UPOZORENJA I PRAG OBAVJEŠĆIVANJA ZA ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU, Članak 12. Članak 12. stavak 1. - Predlaže se u stavku 1. brisati riječ „redovno“. Članak 12. stavak 3. Predlaže se u stavku 3. brisati rečenicu: „Također uključuju i kratku procjenu ciljeva kvalitete zraka i odgovarajuće informacije o učincima na zdravlje ili, gdje je prikladno, vegetaciju“ . Obrazloženje: U smislu Zakona o zaštiti zraka procjenjivanje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama provodi se za onečišćujuće tvari iz članka 24. Zakona. Ministarstvo, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb informiraju javnost o kvaliteti zraka u zonama i aglomeracijama i godišnjim izvješćima za onečišćujuće tvari obuhvaćene ovim Zakonom, na temelju kojih, prema članku 57. stavku 3. istoga Zakona, nadležno tijelo za zaštitu zdravlja i javno zdravstvo osiguravaju odgovarajuće informacije vezane uz učinke na zdravlje ljudi sukladno posebnom propisu. Djelomično prihvaćen Prihvaćen dio iz stavka 1. i obrisano "redovno". Nije prihvaćen stavak 3. jer je odredba obvezni kompletan prijenos Priloga XVI. Točke 2. Direktive 2008/50/EZ.
7 GORDAN DOŠEN III. PRAGOVI UPOZORENJA I PRAG OBAVJEŠĆIVANJA ZA ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU, Članak 10. Prihvaćeno i ugrađeno u tekst Nema odgovora
8 INA Industrija nafte d.d. III. PRAGOVI UPOZORENJA I PRAG OBAVJEŠĆIVANJA ZA ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU, Članak 11. Predlažemo u članku 11. stavak (2) pod c) nadodati odnosno propisati --što poduzeti u slučaju pojave simptoma Nema odgovora
9 GRAD ZAGREB III. PRAGOVI UPOZORENJA I PRAG OBAVJEŠĆIVANJA ZA ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU, Članak 10. Predlaže se da se u stavcima 2. i 3. članka 10. i stavku 1. članka 11. ispred riječi „medija“ brišu riječi „svih lako dostupnih“ jer navedenu obvezu na takav način putem svih medija nije moguće provesti te se ostavlja prostor za dodatnim zahtjevima građana i izricanje kazni od strane nadležne inspekcije. Obrazloženje: Prema EU direktivi iz 2008/50/EC dovoljno je da JLS priopćenje objavi na svojim internetskim stranicama. Sukladno tome, trebalo bi prepustiti JLS da same procjene na koji će način obavješćivati javnost i osigurati obavješćivanje javnosti više puta tijekom dana . Prema Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, nadležno tijelo informacije iz svoje nadležnosti u pravilu daje tako da ih objavljuje na internetskim stranicama. Ovisno o konkretnom slučaju, informacije osim putem internetske stranice, može dati i drugim načinima informiranja koje ono smatra primjerenijim. Nadalje, obzirom na velik broj vidova medijskog oglašavanja u RH u koje uključujemo postojeće TV postaje, radiopostaje, internetske stranice, društvene mreže, oglasne ploče i mnoge druge oblike oglašavanja, koji se u kontekstu prijedloga nove Uredbe, mogu smatrati lako dostupnima većini građana, propisanu obvezu nije moguće u potpunosti provesti jer je to organizacijski i financijski vrlo zahtjevno. Nema odgovora