Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o upisu u razred revidenata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antun Szavits-Nossan PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 7. Članak 7. preimenovati u Članak 9. Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga navedenih uz primjedbe koje se odnose na članke 5. i 6.
2 Antun Szavits-Nossan PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 6. Prestanak važenja propisa Članak 7. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata („Narodne novine“, broj 32/14, 69/14 i 27/15). Dosadašnji revidenti Članak 8. Članovi komore koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju važeće ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti upisuju se u Razred revidenata samo temeljem tog ovlaštenja. Nije prihvaćen Predmetna problematika uređena je prijelaznom odredbom članka 42. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 110/19) na način da će Hrvatska komora inženjera građevinarstva po službenoj dužnosti upisati revidente, koji su ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata dobili na temelju odredbi propisa koje su važile do stupanja na snagu ovoga Zakona, u razred revidenata unutar imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva.
3 Antun Szavits-Nossan UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 5. Članak 5. (1) Prije dobivanja ovlaštenja podnositelj zahtjeva potpisuje Izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu. (2) Popis revidenata objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Ukidanje ovlaštenja Članak 6. (1) Rješenje o ovlaštenju će se ukinuti: ‒ ako revident prestane biti član Hrvatske komore inženjera građevinarstva. ‒ ako je ovlaštenje dobiveno na temelju neistinitih podataka ‒ ako revident u svom radu nije postupio u skladu s Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona, Pravilnikom o kontroli projekata i ovim Pravilnikom, što je imalo za posljedicu: smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe i oštećenje ili uništenje materijalne imovine (navedeno se dokazuje pravomoćnom sudskom presudom ili pravomoćnom presudom Stegovnog suda HKIG) ‒ ako revident to sam zatraži. Nije prihvaćen Prekršaju u vezi s kontrolom projekata propisani su člankom 165. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Osim toga revidenti, kao i ostali članovi Komore, podliježu stručnoj kontroli i stegovnoj odgovornosti.
4 Antun Szavits-Nossan UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 4. (1) Hrvatska komora inženjera građevinarstva osniva Povjerenstvo za poslove kontrole projekata. (2) Povjerenstvo za poslove kontrole projekata ima pet članova koji su revidenti za različita stručna područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. (3) Povjerenstvo za poslove kontrole projekata predlaže dobivanje i ukidanje ovlaštenja za revidente. (4) Mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje pet godina i ne može biti uzastopno biran dva puta. Nije prihvaćen Obzirom da se kontrola projekata provodi unutar četiri tehnička područja, Povjerenstvo za poslove kontrole projekata ne može imati pet članova ako je svaki član Povjerenstva iz različitog tehničkog područja. Povjerenstvo za poslove kontrole projekata čiji su članovi revidenti nije neovisno tijelo koje bi moglo odlučivati o davanju, odnosno oduzimanju ovlaštenja za revedenta. Odredba (da mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje dvije godine i ne može biti uzastopno biran dva puta) je propisana iz razloga što je u pojedinom tehničkom području vrlo mali broj revidenata (npr. DK), slijedom čega nakon izvjesnog broja godina iz tog tehničkog područja više nitko ne bi mogao biti izabran.
5 Antun Szavits-Nossan UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. (1) Upisom u razred revidenata ovlašteni inženjer građevinarstva, s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju inženjerski složenih konstrukcija u području kontrole projekata, ovisno o stručnom području konstrukcija koje je projektirao, dobiva ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata u jednom ili više stručnih područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. (2) Zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata kandidat prilaže: - kratki životopis -dokaz o radnom iskustvu u području za koje se traži ovlaštenje (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument) - dokaze o projektiranju najmanje deset inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje, dan kronološkim redom, za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije ili drugi odgovarajući dokaz). -dokaz o provedenom barem jednom projektantskom ili stručnom nadzoru građenja u području inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje i -dokaz o stručnom ili znanstvenom radu u području inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje. (3) Znanstvenim radom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se: -doktorska disertacija ili magistarski znanstveni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje -objavljena najmanje četiri znanstvena članka u domaćem indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje -objavljena najmanje dva znanstvena članka u međunarodnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili -voditeljstvo domaćeg ili međunarodnog znanstvenog odnosno istraživačkog projekta iz područja za koje traži ovlaštenje. (4) Stručnim radom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se: -najmanje četiri stručna članka u domaćem stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili -najmanje dva stručna članka u međunarodnom stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili - stručna knjiga iz područja za koje se traži ovlaštenje. Djelomično prihvaćen Pojam "statički složene konstrukcije" smatra se odgovarajućim i nije ga potrebno mijenjati (jer se složenost konstrukcije razmatra s obzirom na njenu mehaničku otpornost i stabilnost. Primjedba se prihvaća u pogledu potrebe da se dokumentima uz zahtjev za dobivanje ovlaštenja priloži i kratak životopis. Također, prihvaća se primjedba da se u članku 3. stavku 3. podstavak 1. briše.
6 Antun Szavits-Nossan OPĆE ODREDBE, Članak 2. (1) Kontrola projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija,ovisno o konstrukciji, provodi se za inženjerski složene konstrukcije u području: 1.betonskih i zidanih konstrukcija (BK) 2.metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) 3.drvenih konstrukcija (DK) 4.geotehničkih konstrukcija (GK). (2) Inženjerski složene konstrukcije u smislu ovog Pravilnika su konstrukcije složene u pogledu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje je obvezatna kontrola projekta, a svrstavaju se u jedno od sljedećih tehničkih područja (u daljnjem tekstu: TP): TP 1.Tehničko područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK) 1.složene okvirne i skeletne konstrukcije 2.konstrukcije s nosivim zidovima s otvorima 3.visoke zgrade 4.pPotporni zidovi i složene temeljne konstrukcije 5.podzemne konstrukcije sa i bez uzgona, tuneli 6.zaštite građevnih jama 7.nosive konstrukcije koje zahtijevaju proračun prema teoriji II reda 8.prednapete konstrukcije 9.složene konstrukcije od predgotovljenih elemenata 10.silosi, bunkeri, ljuske, kupole 11.bazeni, spremnici za sve tekuće materijale (voda,amonijak, plin i ost.) 12.ortotropne ploče i složena viseća stepeništa 13.sve vrste višekatnih zidanih konstrukcija sa ili bez ab zidova 14.zidani i betonski mostovi 15.betonske brane 16.neregularne višekatne konstrukcije u seizmičkim područjima 17.tornjevi i dimnjaci 18.kompozitne konstrukcije betona i drva 19.javne građevine za okupljanje većeg broja ljudi (sportske dvorane, zatvoreni bazeni, stadioni) 20. složene inženjerske rekonstrukcije TP 2.Tehničko područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) 1.ravninske odnosno prostorne rešetkaste konstrukcije 2.složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske konstrukcije 3.spregnute konstrukcije od čelika i betona 4.nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila prema teoriji II. reda 5.industrijske hale bez i s kranskim stazama 6. otvorene kranske staze 7.metalni rezervoari, spremnici, bunkeri, silosi 8. cjevovodi, plinovodi, naftovodi, produktovodi 9.nosive skele, ovješene fasade, visokoregalna skladišta 10.tornjevi, jarboli, dimnjaci, vjetroelektrane 11. dalekovodni stupovi, rasvjetni stupovi, stupovi (KM) mreže 11.metalni i spregnuti mostovi od čelika i betona 12.javne građevine za okupljanje većeg broja ljudi (sportske dvorane, zatvoreni bazeni, stadioni) 13.složene inženjerske rekonstrukcije TP 3.Tehničko područje drvenih konstrukcija: (DK) 1.ravninske odnosno prostorne rešetkaste konstrukcije 2.složene okvirne i skeletne konstrukcije kod kojih se u dokazu stabilnosti i stabilizacije uzima u obzir popustljivost spojnih sredstava 3.nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila prema teoriji II. reda 4.hale 5.ljepljene drvene konstrukcije ili drvene spregnute konstrukcije 6. složena krovišta 7.ljuske i kupole 8silosi i bunkeri 9. kompozitne – složene konstrukcije od drva i betona 10.drveni mostovi i drveni spregnuti mostovi 11.složene inženjerske rekonstrukcije TP 4.Tehničko područje geotehničkih konstrukcija: (GK) 1.temeljne ploče i roštilji 2.piloti i druge vrste dubokih temeljnih konstrukcija 3.zidovi i ostale konstrukcije koje pridržavaju ili podupiru tlo ili vodu 4.iskopi, usjeci i zasjeci 5.nasipi, brane i druge zemljane konstrukcije 6.zaštite građevnih jama i iskopi koji ugrožavaju susjedne građevine, 7. konstrukcije koje pridržavaju tlo uz pomoć geotehničkih sidara ili ostalih sustava zatega, razupora ili pilota 8.tuneli i druge podzemne i ukopane građevine 9.zahvati za stabilizaciju klizišta 10.konstrukcije koje uključuju izvanredne geotehničke rizike, neuobičajene ili izuzetno teške uvjete u temeljnom tlu ili neuobičajena opterećenja tla 11.geotehničke konstrukcije u područjima velike seizmičnosti ili u područjima s vjerojatnim nestabilnostima lokacije ili stalnim pomacima temeljnog tla koji zahtijevaju zasebna istraživanja ili posebne mjere. 12.složene inženjerske rekonstrukcije Nije prihvaćen Pojam "statički složene konstrukcije" smatra se odgovarajućim jer se složenost konstrukcije razmatra s obzirom na njenu mehaničku otpornost i stabilnost. Također, nije objašnjena potreba detaljnije sistematizacije unutar pojedinog tehničkog područja iz članka 2. Pravilnika.
7 BORIS VRANJEŠ PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 6. Prestanak važenja propisa Članak 7. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata („Narodne novine“, broj 32/14, 69/14 i 27/15). Dosadašnji revidenti Članak 8. Članovi komore koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju važeće ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti upisuju se u Razred revidenata samo temeljem tog ovlaštenja. Nije prihvaćen Predmetna problematika uređena je prijelaznom odredbom članka 42. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 110/19) na način da će Hrvatska komora inženjera građevinarstva po službenoj dužnosti upisati revidente, koji su ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata dobili na temelju odredbi propisa koje su važile do stupanja na snagu ovoga Zakona, u razred revidenata unutar imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva.
8 BORIS VRANJEŠ UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 5. Članak 5. (1) Prije dobivanja ovlaštenja podnositelj zahtjeva potpisuje Izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu. (2) Popis revidenata objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Članak 6. (1) Rješenje o ovlaštenju će se ukinuti: ‒ ako revident prestane biti član Hrvatske komore inženjera građevinarstva. ‒ ako je ovlaštenje dobiveno na temelju neistinitih podataka ‒ ako revident u svom radu nije postupio u skladu s Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona, Pravilnikom o kontroli projekata i ovim Pravilnikom, što je imalo za posljedicu: smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe i oštećenje ili uništenje materijalne imovine (navedeno se dokazuje pravomoćnom sudskom presudom ili pravomoćnom presudom Stegovnog suda HKIG) ‒ ako revident to sam zatraži. Nije prihvaćen Prekršaju u vezi s kontrolom projekata propisani su člankom 165. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Osim toga revidenti, kao i ostali članovi Komore, podliježu stručnoj kontroli i stegovnoj odgovornosti.
9 BORIS VRANJEŠ UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 4. (1) Hrvatska komora inženjera građevinarstva osniva Povjerenstvo za poslove kontrole projekata. (2) Povjerenstvo za poslove kontrole projekata ima pet članova koji su revidenti za različita stručna područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. (3) Povjerenstvo za poslove kontrole projekata predlaže dobivanje i ukidanje ovlaštenja za revidente. (4) Mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje pet godina i ne može biti uzastopno biran dva puta. Nije prihvaćen Obzirom da se kontrola projekata provodi unutar četiri tehnička područja, Povjerenstvo za poslove kontrole projekata ne može imati pet članova ako je svaki član Povjerenstva iz različitog tehničkog područja. Povjerenstvo za poslove kontrole projekata čiji su članovi revidenti nije neovisno tijelo koje bi moglo odlučivati o davanju, odnosno oduzimanju ovlaštenja za revedenta. Odredba (da mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje dvije godine i ne može biti uzastopno biran dva puta) je propisana iz razloga što je u pojedinom tehničkom području vrlo mali broj revidenata (npr. DK), slijedom čega nakon izvjesnog broja godina iz tog tehničkog područja više nitko ne bi mogao biti izabran.
10 BORIS VRANJEŠ UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. (1) Upisom u razred revidenata ovlašteni inženjer građevinarstva, s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju inženjerski složenih konstrukcija u području kontrole projekata, ovisno o stručnom području konstrukcija koje je projektirao, dobiva ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata u jednom ili više stručnih područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. (2) Zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata kandidat prilaže: - kratki životopis -dokaz o radnom iskustvu u području za koje se traži ovlaštenje (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument) - dokaze o projektiranju najmanje deset inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje, dan kronološkim redom, za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije ili drugi odgovarajući dokaz). -dokaz o provedenom barem jednom projektantskom ili stručnom nadzoru građenja u području inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje i -dokaz o stručnom ili znanstvenom radu u području inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje. (3) Znanstvenim radom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se: -doktorska disertacija ili magistarski znanstveni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje -objavljena najmanje četiri znanstvena članka u domaćem indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje -objavljena najmanje dva znanstvena članka u međunarodnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili -voditeljstvo domaćeg ili međunarodnog znanstvenog odnosno istraživačkog projekta iz područja za koje traži ovlaštenje. (4) Stručnim radom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se: -najmanje četiri stručna članka u domaćem stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili -najmanje dva stručna članka u međunarodnom stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili - stručna knjiga iz područja za koje se traži ovlaštenje. Djelomično prihvaćen Pojam "statički složene konstrukcije" smatra se odgovarajućim i nije ga potrebno mijenjati (jer se složenost konstrukcije razmatra s obzirom na njenu mehaničku otpornost i stabilnost. Primjedba se prihvaća u pogledu potrebe da se dokumentima uz zahtjev za dobivanje ovlaštenja priloži i kratak životopis. Također, prihvaća se primjedba da se u članku 3. stavku 3. podstavak 1. briše.
11 BORIS VRANJEŠ OPĆE ODREDBE, Članak 2. (1) Kontrola projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija,ovisno o konstrukciji, provodi se za inženjerski složene konstrukcije u području: 1.betonskih i zidanih konstrukcija (BK) 2.metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) 3.drvenih konstrukcija (DK) 4.geotehničkih konstrukcija (GK). (2) Inženjerski složene konstrukcije u smislu ovog Pravilnika su konstrukcije složene u pogledu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje je obvezatna kontrola projekta, a svrstavaju se u jedno od sljedećih tehničkih područja (u daljnjem tekstu: TP): TP 1.Tehničko područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK) 1.složene okvirne i skeletne konstrukcije 2.konstrukcije s nosivim zidovima s otvorima 3.visoke zgrade 4.pPotporni zidovi i složene temeljne konstrukcije 5.podzemne konstrukcije sa i bez uzgona, tuneli 6.zaštite građevnih jama 7.nosive konstrukcije koje zahtijevaju proračun prema teoriji II reda 8.prednapete konstrukcije 9.složene konstrukcije od predgotovljenih elemenata 10.silosi, bunkeri, ljuske, kupole 11.bazeni, spremnici za sve tekuće materijale (voda,amonijak, plin i ost.) 12.ortotropne ploče i složena viseća stepeništa 13.sve vrste višekatnih zidanih konstrukcija sa ili bez ab zidova 14.zidani i betonski mostovi 15.betonske brane 16.neregularne višekatne konstrukcije u seizmičkim područjima 17.tornjevi i dimnjaci 18.kompozitne konstrukcije betona i drva 19.javne građevine za okupljanje većeg broja ljudi (sportske dvorane, zatvoreni bazeni, stadioni) 20. složene inženjerske rekonstrukcije TP 2.Tehničko područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) 1.ravninske odnosno prostorne rešetkaste konstrukcije 2.složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske konstrukcije 3.spregnute konstrukcije od čelika i betona 4.nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila prema teoriji II. reda 5.industrijske hale bez i s kranskim stazama 6. otvorene kranske staze 7.metalni rezervoari, spremnici, bunkeri, silosi 8. cjevovodi, plinovodi, naftovodi, produktovodi 9.nosive skele, ovješene fasade, visokoregalna skladišta 10.tornjevi, jarboli, dimnjaci, vjetroelektrane 11. dalekovodni stupovi, rasvjetni stupovi, stupovi (KM) mreže 11.metalni i spregnuti mostovi od čelika i betona 12.javne građevine za okupljanje većeg broja ljudi (sportske dvorane, zatvoreni bazeni, stadioni) 13.složene inženjerske rekonstrukcije TP 3.Tehničko područje drvenih konstrukcija: (DK) 1.ravninske odnosno prostorne rešetkaste konstrukcije 2.složene okvirne i skeletne konstrukcije kod kojih se u dokazu stabilnosti i stabilizacije uzima u obzir popustljivost spojnih sredstava 3.nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila prema teoriji II. reda 4.hale 5.ljepljene drvene konstrukcije ili drvene spregnute konstrukcije 6. složena krovišta 7.ljuske i kupole 8silosi i bunkeri 9. kompozitne – složene konstrukcije od drva i betona 10.drveni mostovi i drveni spregnuti mostovi 11.složene inženjerske rekonstrukcije TP 4.Tehničko područje geotehničkih konstrukcija: (GK) 1.temeljne ploče i roštilji 2.piloti i druge vrste dubokih temeljnih konstrukcija 3.zidovi i ostale konstrukcije koje pridržavaju ili podupiru tlo ili vodu 4.iskopi, usjeci i zasjeci 5.nasipi, brane i druge zemljane konstrukcije 6.zaštite građevnih jama i iskopi koji ugrožavaju susjedne građevine, 7. konstrukcije koje pridržavaju tlo uz pomoć geotehničkih sidara ili ostalih sustava zatega, razupora ili pilota 8.tuneli i druge podzemne i ukopane građevine 9.zahvati za stabilizaciju klizišta 10.konstrukcije koje uključuju izvanredne geotehničke rizike, neuobičajene ili izuzetno teške uvjete u temeljnom tlu ili neuobičajena opterećenja tla 11.geotehničke konstrukcije u područjima velike seizmičnosti ili u područjima s vjerojatnim nestabilnostima lokacije ili stalnim pomacima temeljnog tla koji zahtijevaju zasebna istraživanja ili posebne mjere. 12.složene inženjerske rekonstrukcije Nije prihvaćen Pojam "statički složene konstrukcije" smatra se odgovarajućim jer se složenost konstrukcije razmatra s obzirom na njenu mehaničku otpornost i stabilnost. Također, nije objašnjena potreba detaljnije sistematizacije unutar pojedinog tehničkog područja iz članka 2. Pravilnika.
12 Darko Dujmović UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. Sva tehnička područja treba ujednačiti na jednaki broj tipova konstrukcija. U pojedinim člancima treba umjesto stručno područje zamijeniti s tehničkim područjem jer članak 2. (2) navodi tehničko područje. Obzirom na povećanje tipova konstrukcija pojedinog tehničkog područja, predlaže se da kandidat priloži dokaze o projektiranju najmanje dvanaest statički složenih konstrukcija iz tehničkog područja za koje traži ovlaštenje, pri tom treba biti iz šest od dvanaest različitih statički složenih konstrukcija. Djelomično prihvaćen Primjedba se prihvaća u dijelu u kojem se predlaže pojam "stručno područje" zamijeniti pojmom "tehničko područje", međutim, uvođenje strožih kriterija se ne može opravdati.
13 Darko Dujmović OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članak 2. (2) TP 2. Dodati sljedeće točke: 11.aluminijske konstrukcijec 12.konstrukcije iz hladno oblikovanih profila Članak 2. (2) TP 3. Dodati sljedeće točke: 6.ljepljene drvene konstrukcije 7.silosi i bunkeri 8.drveni mostovi i spregnuti mostovi od drva i ostalih materijala 9.spregnute konstrukcije od drva i ostalih materijala 10.hiperbolni paraboloidi 11.ljuske, kupole i roštilji 12.mrežaste konstrukcije Članak 2. (2) TP 4. Nova točka 6.: 6. brane i druge zemljane konstrukcije Dodati sljedeću točku: 12.kosine i nasipi Nije prihvaćen Nije objašnjena potreba detaljnije sistematizacije unutar tehničkog područja iz članka 2. Pravilnika.
14 Darko Dujmović UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. Članak 3. (5) Umjesto „najmanje deset statički složenih konstrukcija“ zamijeniti s „najmanje dvanaest statički složenih konstrukcija“. Umjesto „iz četiri različita stručna područja“ zamijeniti s „iz šest od dvanaest različitih statički složenih konstrukcija navedenih“ Članak 3. (6) Umjesto „najmanje deset“ zamijeniti s „najmanje dvanaest“. Umjesto „od kojih četiri“ zamijeniti s „od kojih šest“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se uvođenje strožih kriterija jer se to ne može opravdati.
15 Darko Dujmović UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 4. Članak 4. (1), (2) i (3) Izraz „stručno područje“ zamijeniti s „tehničko područje Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
16 Darko Dujmović UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. Članak 3. (2), (3), (4), (5) i (6) Izraz „stručno područje“ zamijeniti s „tehničko područje Prihvaćen Prihvaća se izraz "stručno područje" zamijeniti izrazom "tehničko područje".
17 Davor Uglešić PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 6. U prijelazne i završen odredbe treba uključiti članak po kojem se dosadašnji revidenti mogu upisati u razred revidenata bez posebnih uvjeta. Nije prihvaćen Predmetna problematika uređena je prijelaznom odredbom članka 42. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 110/19) na način da će Hrvatska komora inženjera građevinarstva po službenoj dužnosti upisati revidente, koji su ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata dobili na temelju odredbi propisa koje su važile do stupanja na snagu ovoga Zakona, u razred revidenata unutar imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva.
18 Dragan Kovač OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatram da je neophodno izvršiti bitnu promjenu u popisu složenih građevina pod točkom TP.1. ( BK ). Opis 12 točaka je neprecizan , nejasan te podložan subjektivnom tumačenju. Dokaz navedenoj tvrdnji je činjenica da je po ovom popisu moguće dokazati 4 područja, a da objekt s kojim se dokazuje uopće nije podložan kontroli projekta. Dokaz - Na primjer obiteljsku kuću koja je recimo armiranobetonska i ima brutto površinu od 200 M2 , za koju nije potrebno ishoditi kontrolu projekta Prema pravilniku o kontroli projekta je moguće svrstati u 4 područja, koliko je potrebno da bi se postalo revidentom.Obiteljska aarmoranobetonska ili zidana kuća od 200 m2 je 1. Višestruko statički neodređena ( točka 1 ) 2. Kompozitna je (točka 3 ) jer je donji dio betonski , a gornji drveni s npr. klasičnim drvenim krovištem 3. Ista je temeljena na temeljnim trakama što predstavlja statički neodređeno plitko temeljenje ili temeljni roštilj ( točka 4 ). 4 . Ista ima stropnu ab konstrukciju koja je jednostavna ortotropna ab ploča ( točka 9 ). Držim da nije primjereno da se s obiteljskom kućom može dokazati stručni dio tj. projektiranje složenih građevina i postati revidentom, a da za obiteljsku kuću niti ne treba provoditi kontrolu projekta prema Pravilniku o kontroli projekta. Iz ovog razloga je popise neohodno precizirati ili uvesti veći minimalni broj potrebnih područja. Kao bolje rješenje sugeriram popise od 12 podpodručja za TP 1 , a vjerojatno i za ostale , složiti na način da odgovaraju popisu građevina za koje je obvezna kontrola projekta prema Pravilniku o kontroli projekta . Podsjećam da revident pri izradi izvješća svaku građevinu koju kontrolira mora svrstati u neko od ovih 12 stavaka ( podpodručja ) tehničkog područja BK, što zna biti izazov. Predlažem promjenu popisa TP 1 ( za BK ) kako slijedi : 1.Konstrukcija 800 m2 brp-a i više 2. Konstrukcija raspona 10 m i više 3. Konstrukcija visine 20 m i više 4. Konzola duljine prepusta 5 m i više 5.Tornjevi 9 m i više, 6.Silosi 7. Bunkeri 8. Spremnici 1000m3 i više 9. Otvorene kranske staze 10.Hale 800m2 i više ili raspona 10 m i više 11. Samostojeći stupovi visine od dna do vrha stupa 9 m i više. Stupovi s panoima površine 10 m2 i visine 6 m i više 12.Bazeni i slične građevine zapremine 300m3 i više 13. Suhi dokovi i navozi u brodogradilištu 14.Višenamjenska skloništa 15. Tribine itd.itd. te po tom popisu definirati pripadajući minimalni broj područja s kojim se dokazuje da je netko projektirao složene građevine. Nije prihvaćen Odredbom članka 2. Pravilnika određeno je da su, u smislu ovog Pravilnika, statički složene konstrukcije one konstrukcije za koje je obvezna kontrola projekta, a te su konstrukcije uređene Pravilnikom o kontroli projekata, koji će biti potrebno uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika. Dakle, primjedbe koje navodite se u biti ne odnose na ovaj Pravilnik.
19 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 4. U članku 27a stavak 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, kao i u stavku 1. ovog Prijedloga Pravilnika naveden je sadržaj koji je potrebno regulirati ovim Pravilnikom. U navedenim odredbama stoji da će se propisati sastav i način rada Povjerenstva što u konkretnom slučaju vezano uz način rada Povjerenstva nije učinjeno. U stavku 2. nije jasno zašto je propisan paran broj članova Povjerenstva protivno opće prihvaćenim načelima da tijela takvog tipa imaju neparan broj članova. Vezano uz stavak 3. ističemo da je opće načelo da se zabrana reizbora odnosi na više od dva uzastopna mandata. Ukoliko se ne izbriše stavak 3. onda iza riječi „biran“ predlažemo dodati riječi „više od“. Nije prihvaćen Člankom je propisano da se Povjerenstvo osniva radi kontrole zahtjeva kandidata za upis u razred revidenata u pogledu svrstavanja konstrukcije u pojedino tehničko područje navedeno u članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika. Iz navedenog je razvidno da je to Povjerenstvo pomoć rješavatelju predmeta u kontroli je li pojedina konstrukcija zaista statički složena konstrukcija i je li svrstana u odgovarajuće tehničko područje navedeno u članku 2. stavku 2. Pravilnika (npr. ako se taj podatak ne navodi u izvješću o provedenoj kontroli projekta). Dakle, rješavatelj predmeta za svako tehničko područje za koje se daje ovlaštenje (BK, MK, DK, GK) može od Povjerenstva tražiti ocjenu je li konstrukcija statički složena i je li svrstana u odgovarajuće tehničko područje navedeno u članku 2. stavku 2. Pravilnika. Nadalje, propisan je sastav Povjerenstva na način da ono ima četiri člana koji su revidenti iz različitih tehničkih područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika (BK, MK, DK, GK). S tim u vezi napominjemo da Povjerenstvo ne može imati pet članova iz različitih tehničkih područja jer su samo četiri tehnička područja za koja se daje ovlaštenje. Stavkom 3. je propisano da mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje dvije godine i ne može biti uzastopno biran dva puta. Navedeno je propisano iz razloga što je u pojedinom tehničkom području vrlo mali broj revidenata (npr. DK) te nakon izvjesnog broja godina iz tog tehničkog područja više nitko ne bi mogao biti izabran.
20 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. Dokumentacija koja se propisuje ovim člankom a koja se prilaže uz zahtjev za upis u razred revidenata, prelazi okvire propisanih uvjeta za pristup ovoj reguliranoj profesiji koja je sadržana u članku 27a stavku 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Ako je predlagatelj smatrao da među uvjetima za pristup ovoj profesiji treba biti znanstveni ili stručni rad na objavi znanstvenih i stručnih članaka, tada je to trebalo propisati zakonom. U Jedinstvenim metodološko nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN br. 74/2015) u članku 17. stavku 4. propisano je da niti zakonom nije dopušteno utvrditi ovlaštenje prema kojem bi se nižim, podzakonskim aktom propisivali uvjeti pod kojima se ostvaruju prava ili izvršavaju obveze ili uvjeti za obavljanje određene djelatnosti jer to može biti samo sadržaj zakona. Stoga bi ako se Pravilnik donese u predloženom obliku navedene sporne odredbe mogle biti u tom dijelu predmet ocjene zakonitosti ovog podzakonskog akta u postupku pred Visokim upravnim sudom. Područje znanstvenog odnosno stručno teorijskog djelovanja teško bi se mogao sa stajališta Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija smatrati nužnim za ostvarenje zadanog cilja, odnosno za stjecanje zakonom propisanih kompetencija u projektiranju, čime se stječu i uvjeti za upis u razred revidenata. Ako bi se predlagatelj odlučio ostaviti formulaciju stavka 3. tada bi se pojam „indeksiranom“ trebao pojasniti jer će u protivnom izazivati probleme u provedbi ovog propisa. Djelomično prihvaćen Odredbom članka 3. Pravilnika se u biti razrađuju kriteriji iz članka 27.a stavka 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Predmetnom zakonskom odredbom propisano je da ovlašteni inženjer građevinarstva ima deset godina iskustva u projektiranju statički složenih konstrukcija u području u kojem se traži ovlaštenje. Slijedom navedenog, Pravilnikom je potrebno definirati područja ovlaštenja, što su statički složene konstrukcije i kakvo iskustvo je relevantno za dobivanje ovlaštenja. S tim u vezi propisan je relevantan broj složenih projekata različitih tipova statički složenih konstrukcija u području u kojem se traži ovlaštenje i proveden projektantski, odnosno stručni nadzor građenja takve konstrukcije. Također, obzirom da revident mora znati objasniti svoj zahtjev i uputiti projektanta na odgovarajuću literaturu, normu, odnosno primjer, slijedi da revident mora imati veliko teorijsko znanje u području u kojem provodi kontrolu te je tim u vezi propisan minimalni broj objavljenih stručnih, odnosno znanstvenih članaka u području za koje se traži ovlaštenje. Prihvaća se primjedba koja se odnosi na pojam "indeksiranom", slijedom čega se isti briše. Ujedno napominjemo da indeksirani časopisi imaju međunarodno priznatu recenziju i uvedeni su u međunarodne indeksne publikacije. Međutim, činjenica da je časopis indeksiran više govori o kvaliteti časopisa, što ne može biti kriterij za ocjenu (projektantske) kvalitete autora.
21 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRAVILNIK, OPĆE ODREDBE U skladu sa Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija te svim izmjenama navedene Direktive, uvjeti koji se propisuju za pojedine regulirane profesije moraju biti nediskriminirajući, zahtjevi moraju biti opravdani prevladavajućim razlozima općeg interesa i zahtjevi moraju biti prikladni za osiguravanje postizanja zadanog cilja te ne smiju prelaziti ono što je potrebno za postizanje tog cilja. Ovim Pravilnikom postižu se pozitivni pomaci u pogledu prva dva cilja, međutim isti je po svom sadržaju protivan trećem cilju jer sadrži prekomjerne zahtjeve koji ne opravdavaju osiguranje postizanja zadanog cilja. Ti prekomjerni zahtjevi sadržani su u članku 3. Pravilnika (vidi obrazloženje uz članak 3). Isto tako člankom 27a stavkom 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju definiran je sadržaj koji će biti propisan ovim Pravilnikom i koji se ispravno navodi u članku 1. ovog Prijedloga Pravilnika. Međutim predlagatelj izlazi iz tog zakonskog okvira i propisuje nove uvjete za pristup navedenoj profesiji i uvjete za upis u razred revidenata koji nisu sadržani u članku 27a stavka 1. Zakonu. Nije prihvaćen Odredbom članka 3. Pravilnika se u biti razrađuju kriteriji iz članka 27.a stavka 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Predmetnom zakonskom odredbom propisano je da ovlašteni inženjer građevinarstva ima deset godina iskustva u projektiranju statički složenih konstrukcija u području u kojem se traži ovlaštenje. Slijedom navedenog, Pravilnikom je potrebno definirati područja ovlaštenja, što su statički složene konstrukcije i kakvo iskustvo je relevantno za dobivanje ovlaštenja. S tim u vezi propisan je relevantan broj složenih projekata različitih tipova statički složenih konstrukcija u području u kojem se traži ovlaštenje i proveden projektantski, odnosno stručni nadzor građenja takve konstrukcije. Također, obzirom da revident mora znati objasniti svoj zahtjev i uputiti projektanta na odgovarajuću literaturu, normu, odnosno primjer, slijedi da revident mora imati veliko teorijsko znanje u području u kojem provodi kontrolu te je tim u vezi propisan minimalni broj objavljenih stručnih, odnosno znanstvenih članaka iz područja za koje se traži ovlaštenje.
22 Ivan Markić 84 UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 4. Molim da se uvede da povjerenstvo može kontrolirati rad revidenta tako da minimalno jednom godišnje se izvuče jedna revizija koju je revident radio i povjerenstvo pregleda projekt koji je revidiran i ustanovi da li je revident radio savjesno pregledao taj projekt. Ako se pokaže da nije uredu treba uvesti opomenu pred oduzimanje ovlaštenja, a ako se ponovi drugi put onda se ovlaštenje oduzima. Ovo je nužno uvesti jer puno projektanata i revidenata ne rade savjesno te to stvara nelojalnu konkurenciju ostalima i probleme kod izvođenja. Meni je jasno da su i revidenti izloženi tržištu i da se prilagođavaju, ali toga će biti puno manje ako iza njega njegove nezavisne kolege prekontroliraju neke projekte koje je revidirao. Smatram da je to nužno za mehaničku otpornost i stabilnost. Kao nadzorni inženjer dođem u puno situacija da projekt nije uredu napravljen a ima reviziju. Netko je to za 500,00-1000,00kn pro forme napravio. Kada na to ukažem, projektant i investitor me ne smatraju mjerodavnim jer ima reviziju. Nažalost ima svakakvih revizija. Volio bi da ova mjera nije potrebna, ali puno bi se napravilo za kvalitetu projektne dokumentacije. Nije prihvaćen Stručnu kontrolu svojih članova, pa tako i revidenata, provodi Komora, odnosno Hrvatska komora inženjera građevinarstva.
23 Ivan Markić 84 OPĆE ODREDBE, Članak 2. Slažem se s kolegom Kovačem. Molim vas da uvažite njegov prijedlog. Stvari je potrebno preciznije definirati. Na ovaj način kako je sada predloženo, bilo tko može tražiti od revidenta da mu revidira obiteljsku kući i nakon 10 kuća koje nije ni trebalo revidirati postati revident. Nije prihvaćen Odgovor kao uz primjedbu na koju se davatelj primjedbe poziva.
24 Ivan Markić 84 OPĆE ODREDBE, Članak 2. Slažem se s kolegom Pezerom. Nije prihvaćen Odgovor kao prethodni.
25 Ivan Markić 84 UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. Poštovani, Predlažem da se u dio za stručni rad doda doprinos radu u donošenju normi i propisa vezanih za područje za koje se traži ovlaštenje. Moje mišljenje je da je to je bitniji doprinos nego objavljivanje stručnih članaka, koej većinom objavljuju profesori ne ljudi iz prakse. Treba priznati i radove na stručnim skupovima kao što su Dani ovlaštenih inežnjera građevinarstva. Prijedlog izmijenjenog teksta: "4) Stručnim radom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se: -specijalistički stručni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje i objavljena najmanje dva stručna članka u domaćem indeksiranom časopisu ili jedan stručni članak u međunarodnom indeksiranom časopisu iz područja za koje traži ovlaštenje -objavljena najmanje četiri stručna članka u domaćem stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje -objavljena najmanje dva stručna članka u međunarodnom stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili -autorstvo/koautorstvo stručne knjige iz područja za koje se traži ovlaštenje - najmanje 6 izlaganja na stručnim skupovima kao što su Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva i sl. -minimalno 4 godine rada u tehničkim odborima koji donose norme iz područja za koje se traži ovlaštenje" Nije prihvaćen Izlaganje na stručnom skupu kao što je npr. skup Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva i sl. može biti kriterij za ocjenu (projektantske) kvalitete autora jedino u slučaju ako u tom izlaganju autor stručnoj javnosti prezentira svoj projekt, jer u protivnom, kao i rad u tehničkim odborima koji donose norme iz područja za koje se traži ovlaštenje, ne može biti kriterij za ocjenu (projektantske) kvalitete autora.
26 IVAN ŽIGO OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatram da razgraničenje u kontroli projekata na ova četiri opća područja nisu dovoljna, odnosno da bi za svako područje trebalo uvesti dodatna potpodručja za specifične građevine, kao što je i nekada bio slučaj. Uzmimo za primjer projekt izgradnje novog lukobrana ili marine što je zadnjih godina izuzetno aktualno, a bit će i u narednim godinama. Netko tko je ovlašteni revident za betonske i zidane konstrukcije, a tijekom svoje karijere nije radio na takvim projektima nije niti približno adekvatan za provesti kontrolu takvog projekta pošto nije upoznat sa specifičnostima projektiranja i izgradnje pomorskih građevina (analiza i određivanje opterećenja na konstrukciju uslijed djelovanja valova, morskih struja, vjetra i plovila, odabir adekvatne metode za proračun, dimenzioniranje zaštitne školjere, određivanje mjerodavnih visina konstrukcije s obzirom na plimu i oseku, izvođenje radova u moru). Slično je i kod ostalih specifičnih građevina poput mostova, brana, tunela… Smatram da bi za ovakve izuzetno specifične konstrukcije trebalo uvesti dodatna ovlaštenja, a ne da svatko tko je dobio ovlaštenje za pojedino područje može kontrolirati bilo kakav projekt u tom području. Na ovaj način bi za svako područje postojao popis svih revidenata za to područje s dodatnim popisom revidenata ovlaštenih za kontrolu projekata specifičnih građevina pri čemu naravno treba definirati koje su to specifične građevine. Nije prihvaćen Podpodručja ovlaštenja za kontrolu projekata obuhvaćena su tehničkim područjima prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata („Narodne novine“, broj 32/14), kada je zauzeto stajalište da revident mora imati relevantan broj projekata statički složenih konstrukcija iz različitih tehničkih područja i to neovisno o vrsti građevine.
27 Mate Pezer OPĆE ODREDBE, Članak 2. Trebalo bi preciznije kod svakog područja navesti što je to Statički složena konstrukcija... dimenzije: visina, raspona, ukupne površine (BRP), katnosti... npr: 1. višestruko statički neodređena konstrukcija: Naime jedna AB ploča raspon 3m neke kuće koja je oslonjena na 3 AB zida u nizu je višestruko neodređena konstrukcija ( preko 5 puta), a vjerujte mi tu nema ništa složeno... 2. Betonski most: običan AB okvir raspona 15m je i statički neodređen i most je... također ništa tu složenog nema... 3. Betonska brana na potoku... ničeg složenog nema.... dakle u tih 12 , 10 ili 11 vrsta konstrukcija ( kako za koje područje) mnoga se moraju detaljnije opisati da bi bile i složene... npr most raspona 30m i više ili visine 20m i više. višestruko složene građevine ( 6 etaža i više uz BRP od 5000m2 i više...) Nije prihvaćen Odredbom članka 2. Pravilnika određeno je da su, u smislu ovog Pravilnika, statički složene konstrukcije one konstrukcije za koje je obvezna kontrola projekta, a te su konstrukcije uređene Pravilnikom o kontroli projekata, koji će biti potrebno uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika. Dakle, primjedbe koje navodite se u biti ne odnose na ovaj Pravilnik.
28 Mate Pezer UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. stavak (5) i (6) dopuna, Uz preslik izvješća o kontroli projekata potrebno je predati i kratki opis svake konstrukcije s najvažnijim elementima (raspon, duljina, visina, bruto površina… vrsta materijala i tip nosive konstrukcije) s njihovim skicama u odgovarajućim mjerilima ( tlocrt, uzdužni, poprečni ili vertikalni presjek građevine, samo s osnovnim kotama na A3 ili A4) Djelomično prihvaćen Primjedba se prihvaća u dijelu u kojem je kandidat o statički složenim konstrukcijama koje je projektirao dužan navesti naziv i tehničke značajke građevine te funkciju na projektu.
29 Mate Pezer UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. stavci (5) i (6) dopuna : ...kandidat prilaže dokaze o projektiranju najmanje deset statički složenih konstrukcija - nivo razine projektiranja glavnog projekta i minimalno 3 iz nivoa razine izvedbenog projekta... Naime i izvedbeni projekti dolaze na kontrolu revidentima. Nedopustivo je da netko tko nikada u svojoj karijeri nije izradio ni jedan izvedbeni projekt ( nacrte armature, radioničke nacrte, linije kablova i protokole prednapinjanja i drugo...) iste kontrolira. S čime on dokazuje da poznaje pravila koja su vezana za te projekte, ako ponovo navodim , iste nikada nije napravio... Nije prihvaćen Teško je zamisliti realizaciju statički složene građevine bez izvedbenog projekta, slijedom čega bi umjesto uvođenja kriterija izrade relevantnog broja izvedbenih projekata možda bilo bolje propisati (kao uvjet za dobivanje ovlaštenja) relevantan broj realizacija projekata, međutim i jedan i drugi kriterij bi u biti predstavljali postrožavanje uvjeta koje se ne može opravdati.
30 Mate Pezer UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. Članak (2) stavak 2, 3 i 4 Treba smanjiti broj stručnih ili znanstvenih radova na Minimum , na 1 stručni ili znanstveni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje, Naime revidenti su „projektanti“ s velikim znanjem i iskustvom u području projektiranja, t.j. osobe koje primjenjuju važeće propise, i to kontroliraju u kod svojih kolega u njihovim projektima, a ne bave se u revizijama primarno znanošću… novim izumima i dostignućima... Nije prihvaćen Revident mora znati objasniti svoj zahtjev i uputiti projektanta na odgovarajuću literaturu, normu, odnosno primjer, slijedom čega revident mora imati veliko teorijsko znanje u području u kojem provodi kontrolu te je s tim u vezi propisan minimalni broj objavljenih stručnih, odnosno znanstvenih članaka u području za koje se traži ovlaštenje.
31 Miljenko Srkoč PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 7. Članak 7. preimenovati u Članak 9. Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga navedenih uz primjedbe koje se odnose na članke 5. i 6.
32 Miljenko Srkoč PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 6. Članak 6. preimenovati u Članak 7. i dodati poglavlje DOSADAŠNJI REVIDENTI i Članak 8. DOSADAŠNJI REVIDENTI ČLANAK 8. ČLANOVI KOMORE KOJI NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG PRAVILNIKA IMAJU VAŽEĆE OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE KONTROLE PROJEKATA GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI UPISUJU SE U RAZRED REVIDENATA SAMO TEMELJEM TOG OVLAŠTENJA. Nije prihvaćen Predmetna problematika uređena je prijelaznom odredbom članka 42. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 110/19) na način da će Hrvatska komora inženjera građevinarstva po službenoj dužnosti upisati revidente, koji su ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata dobili na temelju odredbi propisa koje su važile do stupanja na snagu ovoga Zakona, u razred revidenata unutar imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva.
33 Miljenko Srkoč UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 5. Iza Članka 5. dodati poglavlje UKIDANJE OVLAŠTENJA s Člankom 6. UKIDANJE OVLAŠTENJA ČLANAK 6. (1) RJEŠENJE O OVLAŠTENJU ĆE SE UKINUTI: ‒ AKO REVIDENT PRESTANE BITI ČLAN HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ‒ AKO JE OVLAŠTENJE DOBIVENO NA TEMELJU NEISTINITIH PODATAKA ‒ AKO REVIDENT U SVOM RADU NIJE POSTUPIO U SKLADU S ZAKONOM O GRADNJI, POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA DONESENIM NA TEMELJU TIH ZAKONA, PRAVILNIKOM O KONTROLI PROJEKATA I OVIM PRAVILNIKOM, ŠTO JE IMALO ZA POSLJEDICU: SMRT, POVREDU TIJELA ILI ZDRAVLJA NEKE OSOBE I OŠTEĆENJE ILI UNIŠTENJE MATERIJALNE IMOVINE (NAVEDENO SE DOKAZUJE PRAVOMOĆNOM SUDSKOM PRESUDOM ILI PRAVOMOĆNOM PRESUDOM STEGOVNOG SUDA HKIG) ‒ AKO REVIDENT TO SAM ZATRAŽI. Nije prihvaćen Prekršaju u vezi s kontrolom projekata propisani su člankom 165. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Osim toga revidenti, kao i ostali članovi Komore, podliježu stručnoj kontroli i stegovnoj odgovornosti.
34 Miljenko Srkoč UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 4. Članak 4. - (1) preurediti tako da piše: (1) Hrvatska komora inženjera građevinarstva osniva Povjerenstvo za poslove kontrole projekata. - (2) zamijeniti četiri člana s pet članova (2) Povjerenstvo za poslove kontrole projekta ima PET članOVa koji su revidenti za različita stručna područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. - stavak (3) preimenovati u (4) koji se preuređuje, a dodati dodati novi stavak (3) (3) POVJERENSTVO ZA POSLOVE KONTROLE PROJEKATA PREDLAŽE DOBIVANJE I UKIDANJE OVLAŠTENJA ZA REVIDENTE (4) Mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje PET godinA i ne može biti uzastopno biran dva puta. Nije prihvaćen Obzirom da se kontrola projekata provodi unutar četiri tehnička područja, Povjerenstvo za poslove kontrole projekata ne može imati pet članova ako je svaki član Povjerenstva iz različitog tehničkog područja. Povjerenstvo za poslove kontrole projekata čiji su članovi revidenti nije neovisno tijelo koje bi moglo odlučivati o davanju, odnosno oduzimanju ovlaštenja za revedenta. Odredba (da mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje dvije godine i ne može biti uzastopno biran dva puta) je propisana iz razloga što je u pojedinom tehničkom području vrlo mali broj revidenata (npr. DK), slijedom čega nakon izvjesnog broja godina iz tog tehničkog područja više nitko ne bi mogao biti izabran.
35 Miljenko Srkoč UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. Članak 3. - (1) zamijeniti statički s INŽENJERSKI (1) Upisom u razred revidenata ovlašteni inženjer građevinarstva, s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju INŽENJERSKI složenih konstrukcija u području kontrole projekata, ovisno o stručnom području konstrukcija koje je projektirao, dobiva ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata u jednom ili više stručnih područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. - (2) dopuniti s tekstovima i zamijeniti statički s INŽENJERSKI (2) Zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata kandidat prilaže: -KRATAK ŽIVOTOPIS -dokaz o radnom iskustvu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument) -DOKAZE O PROJEKTIRANJU NAJMANJE DESET INŽENJERSKI SLOŽENIH KONSTRUKCIJA ZA KOJE SE TRAŽI OVLAŠTENJE, DAN KRONOLOŠKIM REDOM, ZA KOJE JE DOBIVENO POZITIVNO IZVJEŠĆE O KONTROLI PROJEKATA (PRESLIKA POZITIVNOG IZVJEŠĆA O KONTROLI PROJEKTA ZA NAVEDENE PROJEKTIRANE KONSTRUKCIJE ILI DRUGI ODGOVARAJUĆI DOKAZ) -dokaz o provedenom barem jednom projektantskom ili stručnom nazoru građenja u području INŽENJERSKI složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje i -dokaz o stručnom ili znanstvenom radu u području INŽENJERSKI složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje. - (4) obrisati prvi i posljednji navod i ostaviti sljedeći tekst s izmjenom (4) Stručnim radom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se: -objavljena najmanje četiri stručna članka u domaćem stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ILI -objavljena najmanje dva stručna članka u međunarodnom stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje. -(5) i (6) obrisati Djelomično prihvaćen Pojam "statički složene konstrukcije" smatra se odgovarajućim i nije ga potrebno mijenjati (jer se složenost konstrukcije razmatra s obzirom na njenu mehaničku otpornost i stabilnost. Primjedba se prihvaća u pogledu potrebe da se dokumentima uz zahtjev za dobivanje ovlaštenja priloži i kratak životopis. Također, prihvaća se primjedba da se u članku 3. stavku 3. podstavak 1. briše. Ne prihvaća se prijedlog da se u članku 3. brišu stavci 5. i 6. jer su revidenti prije svega projektanti i to projektanti s velikim znanjem i iskustvom u području projektiranja, koji stoga moraju imati relevantan broj projekata statički složenih konstrukcija iz različitih tehničkih područja.
36 Miljenko Srkoč OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članak 2. (1) Kontrola projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija, ovisno o konstrukciji, provodi se ZA INŽENJERSKI SLOŽENE KONSTRUKCIJE u području: (2) INŽENJERSKI umjesto Statički TP 1. umjesto točaka 1.-12. staviti sljedeći tekst i dodati još točke 13.-20. 1.SLOŽENE OKVIRNE I SKELETNE KONSTRUKCIJE 2.KONSTRUKCIJE S NOSIVIM ZIDOVIMA S OTVORIMA 3.VISOKE ZGRADE 4.POTPORNI ZIDOVI I SLOŽENE TEMELJNE KONSTRUKCIJE 5.PODZEMNE KONSTRUKCIJE SA I BEZ UZGONA, TUNELI 6.ZAŠTITE GRAĐEVNIH JAMA 7.NOSIVE KONSTRUKCIJE KOJE ZAHTIJEVAJU PRORAČUN PREMA TEORIJI II REDA 8.PREDNAPETE KONSTRUKCIJE 9.SLOŽENE KONSTRUKCIJE OD PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA 10.SILOSI, BUNKERI, LJUSKE, KUPOLE 11.BAZENI, SPREMNICI ZA SVE TEKUĆE MATERIJALE (VODA,AMONIJAK, PLIN I OST.) 12.ORTOTROPNE PLOČE I SLOŽENA VISEĆA STEPENIŠTA 13.SVE VRSTE VIŠEKATNIH ZIDANIH KONSTRUKCIJA SA ILI BEZ AB ZIDOVA 14.ZIDANI I BETONSKI MOSTOVI 15.BETONSKE BRANE 16.NEREGULARNE VIŠEKATNE KONSTRUKCIJE U SEIZMIČKIM PODRUČJIMA 17.TORNJEVI I DIMNJACI 18.KOMPOZITNE KONSTRUKCIJE BETONA I DRVA 19.JAVNE GRAĐEVINE ZA OKUPLJANJE VEĆEG BROJA LJUDI (SPORTSKE DVORANE, ZATVORENI BAZENI, STADIONI) 20. SLOŽENE INŽENJERSKE REKONSTRUKCIJE TP 2. umjesto točaka 1.-10. staviti sljedeći tekst i dodati još točke 11-14. 1.RAVNINSKE ODNOSNO PROSTORNE REŠETKASTE KONSTRUKCIJE 2.SLOŽENE OKVIRNE I SKELETNE KONSTRUKCIJE KAO ŠTO SU TORANJSKE KONSTRUKCIJE 3.SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA 4.NOSIVE KONSTRUKCIJE S PRORAČUNOM UNUTARNJIH SILA PREMA TEORIJI II. REDA 5.INDUSTRIJSKE HALE BEZ I SA KRANSKIM STAZAMA 6.OTVORENE KRANSKE STAZE 7.METALNI REZERVOARI, SPREMNICI, BUNKERI, SILOSI 8. CJEVOVODI, PLINOVODI, NAFTOVODI, PRODUKTOVODI 9.NOSIVE SKELE, OVJEŠENE FASADE, VISOKOREGALNA SKLADIŠTA 10.TORNJEVI, JARBOLI, DIMNJACI, VJETROELEKTRANE 11. DALEKOVODNI STUPOVI, RASVJETNI STUPOVI, STUPOVI (KM) MREŽE 12.METALNI I SPREGNUTI MOSTOVI OD ČELIKA I BETONA 13.JAVNE GRAĐEVINE ZA OKUPLJANJE VEĆEG BROJA LJUDI (SPORTSKE DVORANE, ZATVORENI BAZENI, STADIONI) 14.SLOŽENE INŽENJERSKE REKONSTRUKCIJE TP 3. umjesto točaka 1.-8. staviti sljedeći tekst i dodati još točke 9-11. 1.RAVNINSKE ODNOSNO PROSTORNE REŠETKASTE KONSTRUKCIJE 2.SLOŽENE OKVIRNE I SKELETNE KONSTRUKCIJE KOD KOJIH SE U DOKAZU STABILNOSTI I STABILIZACIJE UZIMA U OBZIR POPUSTLJIVOST SPOJNIH SREDSTAVA 3.NOSIVE KONSTRUKCIJE S PRORAČUNOM UNUTARNJIH SILA PREMA TEORIJI II. REDA 4.HALE 5.LJEPLJENE DRVENE KONSTRUKCIJE ILI DRVENE SPREGNUTE KONSTRUKCIJE 6.SLOŽENA KROVIŠTA 7.LJUSKE I KUPOLE 8.SILOSI I BUNKERI 9.KOMPOZITNE – SLOŽENE KONSTRUKCIJE OD DRVA I BETONA 10.DRVENI MOSTOVI I DRVENI SPREGNUTI MOSTOVI 11.SLOŽENE INŽENJERSKE REKONSTRUKCIJE TP 4. točku 5. izbaciti, točku 6. preimenovati u točku 5. - dodati točku 6. 6.ZAŠTITE GRAĐEVNIH JAMA I ISKOPI KOJI UGROŽAVAJU SUSJEDNE GRAĐEVINE - točku 8. preurediti s dodavanjem i brisanjem dijela teksta u: 8.tuneli I DRUGE PODZEMNE I UKOPANE građevine - točku 11. preurediti s dodavanjem teksta u: 11.GEOTEHNIČKE konstrukcije u područjima VELIKE SEIZMIČNOSTI ILI U PODRUČJIMA s vjerojatnim nestabilnostima lokacije ili stalnim pomacima temeljnog tla koji zahtijevaju zasebna istraživanja ili posebne mjere - i dodati točku 12. 12.SLOŽENE INŽENJERSKE REKONSTRUKCIJE. Nije prihvaćen Pojam "statički složene konstrukcije" smatra se odgovarajućim jer se složenost konstrukcije razmatra s obzirom na njenu mehaničku otpornost i stabilnost. Također, nije objašnjena potreba detaljnije sistematizacije unutar pojedinog tehničkog područja iz članka 2. Pravilnika.
37 Zdravko Mihalinac PRAVILNIK Slažem se s kolegama koji su naveli naprijed navedene primjedbe. U svakom od četiri navedena područja postoje manjkavosti, tj. sve je opisano općenito. Potrebno je detaljnije razraditi svako područje kao što je kolega Kovač napisao za TP1, pa ponovno dati na javnu raspravu. Što se tiče cesta, revidiraju se iskopi, usjeci, nasipi, a nigdje nije definirana njihova visina. Zar će se revidirati iskopi i usjeci visine 1 m? O revizijama kolničkih konstrukcija autocesta, državnih cesta i uzletno-sletnih staza nigdje ni spomena. Smatram da bi to trebalo revidirati. U prijašnjim Pravilnicima revizije kolničkih konstrukcija su bile navedene. Revizije kolničkih konstrukcija cesta su izuzetno važne jer kod rekonstrukcija cesta one iznose 30% ukupne investicije. Nije prihvaćen Odredbom članka 2. Pravilnika određeno je da su, u smislu ovog Pravilnika, statički složene konstrukcije one konstrukcije za koje je obvezna kontrola projekta, a te su konstrukcije uređene Pravilnikom o kontroli projekata, koji će biti potrebno uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika. Dakle, visina iskopa i usjeka te prometne građevine koje su predmet kontrole propisane su Pravilnikom o kontroli projekata, slijedom čega se primjedbe koje navodite u biti ne odnose na ovaj Pravilnik.
38 Zlatko Šavor PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 6. Članak 7. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata („Narodne novine“, broj 32/14, 69/14 i 27/15). Dosadašnji revidenti Članak 8. Članovi komore koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju važeće ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti upisuju se u Razred revidenata samo temeljem tog ovlaštenja. Nije prihvaćen Predmetna problematika uređena je prijelaznom odredbom članka 42. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 110/19) na način da će Hrvatska komora inženjera građevinarstva po službenoj dužnosti upisati revidente, koji su ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata dobili na temelju odredbi propisa koje su važile do stupanja na snagu ovoga Zakona, u razred revidenata unutar imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva.
39 Zlatko Šavor UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 5. Članak 5. (1) Prije dobivanja ovlaštenja podnositelj zahtjeva potpisuje Izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu. (2) Popis revidenata objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Ukidanje ovlaštenja Članak 6. (1) Rješenje o ovlaštenju će se ukinuti: ‒ ako revident prestane biti član Hrvatske komore inženjera građevinarstva. ‒ ako je ovlaštenje dobiveno na temelju neistinitih podataka ‒ ako revident u svom radu nije postupio u skladu s Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona, Pravilnikom o kontroli projekata i ovim Pravilnikom, što je imalo za posljedicu: smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe i oštećenje ili uništenje materijalne imovine (navedeno se dokazuje pravomoćnom sudskom presudom ili pravomoćnom presudom Stegovnog suda HKIG) ‒ ako revident to sam zatraži. Nije prihvaćen Prekršaju u vezi s kontrolom projekata propisani su člankom 165. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Osim toga revidenti, kao i ostali članovi Komore, podliježu stručnoj kontroli i stegovnoj odgovornosti.
40 Zlatko Šavor UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 4. Članak 4. (1) Hrvatska komora inženjera građevinarstva osniva Povjerenstvo za poslove kontrole projekata. (2) Povjerenstvo za poslove kontrole projekata ima pet članova koji su revidenti za različita stručna područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. (3) Povjerenstvo za poslove kontrole projekata predlaže dobivanje i ukidanje ovlaštenja za revidente. (4) Mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje pet godina i ne može biti uzastopno biran dva puta. Nije prihvaćen Obzirom da se kontrola projekata provodi unutar četiri tehnička područja, Povjerenstvo za poslove kontrole projekata ne može imati pet članova ako je svaki član Povjerenstva iz različitog tehničkog područja. Povjerenstvo za poslove kontrole projekata čiji su članovi revidenti nije neovisno tijelo koje bi moglo odlučivati o davanju, odnosno oduzimanju ovlaštenja za revedenta. Odredba (da mandat člana Povjerenstva - revidenta za određeno stručno područje traje dvije godine i ne može biti uzastopno biran dva puta) je propisana iz razloga što je u pojedinom tehničkom području vrlo mali broj revidenata (npr. DK), slijedom čega nakon izvjesnog broja godina iz tog tehničkog područja više nitko ne bi mogao biti izabran.
41 Zlatko Šavor UPIS U RAZRED REVIDENATA, Članak 3. (2) Zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata kandidat prilaže: - kratki životopis -dokaz o radnom iskustvu u području za koje se traži ovlaštenje (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument) - dokaze o projektiranju najmanje deset inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje, dan kronološkim redom, za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije ili drugi odgovarajući dokaz). -dokaz o provedenom barem jednom projektantskom ili stručnom nadzoru građenja u području inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje i -dokaz o stručnom ili znanstvenom radu u području inženjerski složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje. (3) Znanstvenim radom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se: -doktorska disertacija ili magistarski znanstveni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje -objavljena najmanje četiri znanstvena članka u domaćem indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje -objavljena najmanje dva znanstvena članka u međunarodnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili -voditeljstvo domaćeg ili međunarodnog znanstvenog odnosno istraživačkog projekta iz područja za koje traži ovlaštenje. (4) Stručnim radom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se: -najmanje četiri stručna članka u domaćem stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili -najmanje dva stručna članka u međunarodnom stručnom indeksiranom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje ili - stručna knjiga iz područja za koje se traži ovlaštenje. Djelomično prihvaćen Pojam "statički složene konstrukcije" smatra se odgovarajućim i nije ga potrebno mijenjati (jer se složenost konstrukcije razmatra s obzirom na njenu mehaničku otpornost i stabilnost. Primjedba se prihvaća u pogledu potrebe da se dokumentima uz zahtjev za dobivanje ovlaštenja priloži i kratak životopis. Također, prihvaća se primjedba da se u članku 3. stavku 3. podstavak 1. briše.
42 Zlatko Šavor OPĆE ODREDBE, Članak 2. (1) Kontrola projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija,ovisno o konstrukciji, provodi se za inženjerski složene konstrukcije u području: 1.betonskih i zidanih konstrukcija (BK) 2.metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) 3.drvenih konstrukcija (DK) 4.geotehničkih konstrukcija (GK). (2) Inženjerski složene konstrukcije u smislu ovog Pravilnika su konstrukcije složene u pogledu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje je obvezatna kontrola projekta, a svrstavaju se u jedno od sljedećih tehničkih područja (u daljnjem tekstu: TP): TP 1.Tehničko područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK) 1.složene okvirne i skeletne konstrukcije 2.konstrukcije s nosivim zidovima s otvorima 3.visoke zgrade 4.pPotporni zidovi i složene temeljne konstrukcije 5.podzemne konstrukcije sa i bez uzgona, tuneli 6.zaštite građevnih jama 7.nosive konstrukcije koje zahtijevaju proračun prema teoriji II reda 8.prednapete konstrukcije 9.složene konstrukcije od predgotovljenih elemenata 10.silosi, bunkeri, ljuske, kupole 11.bazeni, spremnici za sve tekuće materijale (voda,amonijak, plin i ost.) 12.ortotropne ploče i složena viseća stepeništa 13.sve vrste višekatnih zidanih konstrukcija sa ili bez ab zidova 14.zidani i betonski mostovi 15.betonske brane 16.neregularne višekatne konstrukcije u seizmičkim područjima 17.tornjevi i dimnjaci 18.kompozitne konstrukcije betona i drva 19.javne građevine za okupljanje većeg broja ljudi (sportske dvorane, zatvoreni bazeni, stadioni) 20. složene inženjerske rekonstrukcije TP 2.Tehničko područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) 1.ravninske odnosno prostorne rešetkaste konstrukcije 2.složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske konstrukcije 3.spregnute konstrukcije od čelika i betona 4.nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila prema teoriji II. reda 5.industrijske hale bez i s kranskim stazama 6. otvorene kranske staze 7.metalni rezervoari, spremnici, bunkeri, silosi 8. cjevovodi, plinovodi, naftovodi, produktovodi 9.nosive skele, ovješene fasade, visokoregalna skladišta 10.tornjevi, jarboli, dimnjaci, vjetroelektrane 11. dalekovodni stupovi, rasvjetni stupovi, stupovi (KM) mreže 11.metalni i spregnuti mostovi od čelika i betona 12.javne građevine za okupljanje većeg broja ljudi (sportske dvorane, zatvoreni bazeni, stadioni) 13.složene inženjerske rekonstrukcije TP 3.Tehničko područje drvenih konstrukcija: (DK) 1.ravninske odnosno prostorne rešetkaste konstrukcije 2.složene okvirne i skeletne konstrukcije kod kojih se u dokazu stabilnosti i stabilizacije uzima u obzir popustljivost spojnih sredstava 3.nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila prema teoriji II. reda 4.hale 5.ljepljene drvene konstrukcije ili drvene spregnute konstrukcije 6. složena krovišta 7.ljuske i kupole 8silosi i bunkeri 9. kompozitne – složene konstrukcije od drva i betona 10.drveni mostovi i drveni spregnuti mostovi 11.složene inženjerske rekonstrukcije TP 4.Tehničko područje geotehničkih konstrukcija: (GK) 1.temeljne ploče i roštilji 2.piloti i druge vrste dubokih temeljnih konstrukcija 3.zidovi i ostale konstrukcije koje pridržavaju ili podupiru tlo ili vodu 4.iskopi, usjeci i zasjeci 5.nasipi, brane i druge zemljane konstrukcije 6.zaštite građevnih jama i iskopi koji ugrožavaju susjedne građevine, 7. konstrukcije koje pridržavaju tlo uz pomoć geotehničkih sidara ili ostalih sustava zatega, razupora ili pilota 8.tuneli i druge podzemne i ukopane građevine 9.zahvati za stabilizaciju klizišta 10.konstrukcije koje uključuju izvanredne geotehničke rizike, neuobičajene ili izuzetno teške uvjete u temeljnom tlu ili neuobičajena opterećenja tla 11.geotehničke konstrukcije u područjima velike seizmičnosti ili u područjima s vjerojatnim nestabilnostima lokacije ili stalnim pomacima temeljnog tla koji zahtijevaju zasebna istraživanja ili posebne mjere. 12.složene inženjerske rekonstrukcije Nije prihvaćen Pojam "statički složene konstrukcije" smatra se odgovarajućim jer se složenost konstrukcije razmatra s obzirom na njenu mehaničku otpornost i stabilnost. Također, nije objašnjena potreba detaljnije sistematizacije unutar pojedinog tehničkog područja iz članka 2. Pravilnika.