Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Turistička zajednica Kvarnera PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prijedlog izmjena Zakona o članarinama u turističkim zajednicama potrebno je donijeti nakon što se definiraju zadaće turističkih zajednica. Prema važećem Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, zadaće turističkih zajednica su vrlo opširne, te financijski zahtjevne. Ukoliko zadaće ostaju iste, a smanje se prihodi (u ovom slučaju od turističke članarine), dolazi do velikog nesrazmjera u odrađivanju Zakonom zacrtanih zadaća. Nadalje, potrebno je Zakonom definirati i višegodišnji problem nenaplaćenih dugovanja obveznika plaćanja turističke članarine. Dugovanja obveznika plaćanja turističke članarine prati Porezna uprava, koja mora uvesti reda u svoj sustav, jer se bilježe samo uplate obveznika, a ne i dugovanja. Nije poznato kolika su dugovanja niti je do tih podataka moguće doći, iako je Zakonom određeno da dugovanja članarine dostavlja Porezna uprava. Nema odgovora
2 Turistička zajednica grada Rijeke PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA I. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma odredio je ustrojstvo, zadaće i načela financiranja turističkih zajednica. Turistička članarina, uz boravišnu pristojbu, glavni jer izvor financiranja turističkih zajednica, a posebno je njezin iznos značajan u mjestima koja nemaju velike smještajne kapacitete. U tim turističkim mjestima – većim gradovima turistička članarina predstavlja 60-70 % ukupnih prihoda i njezino smanjenje direktno ugrožava njihov rad. Shodno tome, mislimo da Prijedlog izmjena Zakona o članarinama u turističkim zajednicama nije u skladu s obvezama koje im je odredio Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te je po našem mišljenu potrebno uskladiti zadaće turističkih zajednica s prihodima. Nema odgovora
3 Turistička zajednica grada Rijeke O b r a z l o ž e n j e, Uz članak 3. II. Prelaskom na kvartalno, a ne više mjesečno plaćanje članarine, ne mislimo da će bitno smanjiti administrativno opterećenje i troškove poslovanja poduzeća, s obzirom da se obveza za plaćanje članarine izračunava za pojedinu godinu na temelju rezultata prethodne godine jednom godišnje (mjesečni predujam u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu). Mjesečno plaćanje turističke članarine poduzetnicima je manje financijsko opterećenje nego njezino plaćanje kvartalno u trostrukom mjesečnom iznosu. Mislimo da predložen način plaćanja turističke članarine neće imati očekivani efekt. Nema odgovora