Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Naputka o načinu rada građevinske inspekcije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. NAPUTAK Više puta sam tražio izlazak građevinske inspekcije po jednom premetu, pismenim putem, telefonski, osobnim odlaskom te niti jednom nije određen datum izlaska inspekcije na teren. Svaki put je dostavljen odgovor kako će zahtjev za postupanjem biti uvršten u plan rada za sljedeću godinu. Dakle, ovim pravilnikom se treba propisati na koji način i u kojem roku je građevinski inspektor dužan postupiti po dostavljenom zahtjevu za postupanje. Ukoliko želimo zaustaviti nelegalnu gradnju i uspostaviti sigurnost na gradilištima (zadnjih nekoliko godina povećao se broj poginulih i ozljeđenih na gradilištima) potrebno je osigurati nacionalnu adresu e-pošte te obične pošte za zaprimanje zahtjeva o izlasku na teren, odnosno unutar sustava e-dozvole MGIPU omogućiti mogućnost prijave i učitavanja obrazaca i fotografija uz prijavu. Rok za izlazak po prijavi bi trebao biti unutar osam dana za potrebe izvida, a za dostavu odgovora trideset dana od podnošenja zahtjeva za postupanjem. Potrebno je urediti i obrazac podnošenja zahtjeva kako bi se minimalan opseg informacija o vrsti prekršaja odnosno lokaciji odmah prikupio prilikom podnošenja zahtjeva. Nije prihvaćen Pokretanje inspekcijskog postupka je uređeno člankom 58. Zakona o državnom inspektoratu ("Narodne novine", broj 115/18). Istim člankom je određeno da se inspekcijski postupak pokreće po službenoj dužnosti, a iznimno na zahtjev stranke, kada je to propisano posebnim zakonom. Nadalje, zaprimljene predstavke u kojima su navedeni podaci o prijavitelju, a kojima se ukazuje na postupanja protivna propisima mogu se koristiti kao povod za obavljanje inspekcijskog nadzora. Ako inspektor povodom zaprimljene predstavke obavi inspekcijski nadzor, podnositelja će se u pisanom obliku obavijestiti o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama. Također je člankom 103. istog Zakona određeno da građevinska inspekcija obavlja inspekcijske nadzore radi zaštite javnog interesa po službenoj dužnosti, na temelju mjesečnih planova rada i sukladno prioritetima određenim u Godišnjem programu rada Državnog inspektorata.
2 DEJAN MRAČKOVSKI NAPUTAK, Članak 7. čl. 7. točka 9. - potrebno uskladiti nazivlje dokaza kvalitete s važećim Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19), Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) tako da glasi (prijedlog): 9. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke: izjava o svojstvima, CE oznaka, uputa i sigurnosna obavijest za proizvode u usklađenom području, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (tehnički podaci s izvještajem ispitivanja prikazanih rezultata i akreditacijom laboratorija koji je proveo navedena ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene ovim Zakonom, Zakonom o gradnji, posebnim propisoima i/ili projektom, Primljeno na znanje Primljeno na znanje.