Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske -Nacrt – U provedbu gotovo svih aktivnosti potrebno je uključiti državna tijela nadležna za industriju, npr. ministarstvo gospodarstva. U samom nazivu dokumenta potrebno je navesti za koje razdoblje se donosi (npr. od 2015-2024. – neslužbeno tako mi je rečeno na sastanku te stoga ne vidim razlog da se isto ne stavi u sam tekst dokumenta). Nije vidljivo uključivanje ostalih zainteresiranih dionika u proces provedbe aktivnosti opisane kroz ciljeve (npr. asocijacije koje okupljaju poslovne subjekte). Mišljenja smo kako se općenito u čitavom tekstu oslanja na jednu kategoriju dionika dok se druge niti ne spominje. Važno je kroz čitav dokument uskladiti nazive državnih tijela budući da je Državni zavod za zaštitu prirode pripojen Agenciji za zaštitu okolište čime odnosno potrebno je izmijeniti u tekstu naziv ove institucije. Djelomično prihvaćen Poštovani, u uvodnom dijelu navedeno je da prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13) je propisana analiza ostvarenja ciljeva i provedbe aktivnosti utvrđenih Strategijom svakih pet godina te po potrebi donošenje izmjena i/ili dopuna Strategije, odnosno izrada nove Strategije. Imajući u vidu navedeno, izostavljen je izrijek vremenskog perioda u samom naslovu dokumenta. U tu svrhu je izrađen indikativni prikaz implementacije aktivnosti predloženih u nacrtu prijedloga predmetne Strategije (prilog 9. objavljenog Nacrta) koji se odnosi na period implementacije 2016.-2025. godina.U slučajevima gdje je prepoznata potreba za daljnjom suradnjom, dana je mogućnost uspostave suradnje sa širim krugom zainteresiranih dionika u datom trenutku. Konačna lista dionika definirat će se prilikom samog pokretanja aktivnosti. Također, napominjemo kako je u izradi Strategije sudjelovao širi krug dionika, uključujući različita resorna tijela i poslovni sektor (prilog 5).
2 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske -Nacrt – Nije jasno za koje razdoblje se ovaj dokument donosi. Predlažemo da se svakako u naziv dokumenta unese razdoblje, npr.: Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske od 2016.-2022. Nije prihvaćen Poštovani, u uvodnom dijelu navedeno je da prema Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13) je propisana analiza ostvarenja ciljeva i provedbe aktivnosti utvrđenih Strategijom svakih pet godina te po potrebi donošenje izmjena i/ili dopuna Strategije, odnosno izrada nove Strategije. Imajući u vidu navedeno, izostavljen je vremenski period u samom naslovu dokumenta. U tu svrhu je izrađen indikativni prikaz implementacije aktivnosti predloženih u nacrtu predmetne Strategije (prilog 9. objavljenog Nacrta) koji se odnosi na period implementacije 2016.-2025. godina.
3 Nela Jantol Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske -Nacrt – Bilo bi dobro gdje je moguće imati uz aktivnosti, tijela koja sudjeluju u provedbi i vremenskom tijeku još i polazne i ciljne vrijednosti (brojčano). Djelomično prihvaćen Poštovani, ispod svih aktivnosti koje doprinose postizanju pojedinih specifičnih ciljeva navedena su tijela koja sudjeluju u njihovoj provedbi odnosno u postizanju pokazatelja učinka. Indikativni vremenski tijek aktivnosti je prikazan u Prilogu 9. objavljenog nacrta predmetnog dokumenta. Detaljniji plan praćenja provedbe definiran je u poglavlju 3. Nacrta prijedloga Strategije te u poglavlju 4.4. nastavno na mobilizaciju resursa. U svrhu praćenja provedbe strategije izradit će se implementacijski plan koji će sadržavati polazne i ciljne vrijednosti za pojedine pokazatelje. . Također, s obzirom na potrebu usklađivanja nacionalne strategije s Globalnim strateškim planom za bioraznolikost 2011.-2020. i Strategijom Europske unije o bioraznolikosti do 2020. godine, upućujemo na do sada usvojene i objavljenestrategije drugih stranaka Konvencije (https://www.cbd.int/nbsap/about/latest/default.shtml).
4 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske -Nacrt – Nejasno je za koje razdoblje se donosi Strategija. Državni zavod za zaštitu prirode kao takav više ne postoji, potrebno je uskladiti Strategiju. Prihvaćen Poštovani, u uvodnom dijelu navedeno je da prema Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13) je propisana analiza ostvarenja ciljeva i provedbe aktivnosti utvrđenih Strategijom svakih pet godina te po potrebi donošenje izmjena i/ili dopuna Strategije, odnosno izrada nove Strategije U svrhu boljeg prikaza, tijekom ovog javnog savjetovanja na uvid je dan indikativni prikaz implementacije predloženih aktivnosti predmetne Strategije (prilog 9. objavljenog Nacrta) koji se odnosi na period implementacije 2016.-2025.
5 Ivan Čuljak Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske -Nacrt – Ujednačeno pisati npr. struktura Strategije, ciljevi strategije.... KRATICE:: Potreban je razmak između „engl.“ i ostatka teksta u: 12.EIA Direktiva – Direktiva o Studijama utjecaja na okoliš (engl.Environmental Impact Assesment Directve), isto broj 13, 39, str. 7: 20 Aichi ciljeva (engl.Aichi) str. 8: Temeljem kriterija Međunarodne unije za očuvanje prirode (engl.International) str 34 uslugama ekosustava (engl.Intergovernmental) Navesti prijevod ili objašnjenje za CLC (=digitalna baza podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova ili slično) Ref. 24 velika slova Minimal mapping unit Ref. 32.OIE – obnovljivi izvori energije – veliko O – Obnovljivi „Nacionalni focal point (engl.National Focal Point) u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode...“ zamijeniti sa Nacionalni koordinator/nositelj aktivnosti ili kontakt „Obnovljivi izvori energije (OIE), zbog gotovo neutralne bilance CO2, ključne su za savladavanje i ublažavanje klimatskih promjena koje predstavljaju jednu od najvećih prijetnji bioraznolikosti na globalnoj razini.“...preformulirati rečenicu, nejasno je što je „gotovo neutralna bilanca“ OIE su klljučni (ne ključne) CO2 km2(t(...šume su izdvojena područja veća od 100 km2, koja nisu presječena autocestama, državnim cestama, županijskim cestama, željezničkim prugama, te urbanim područjima. Prosječna površina pojedinih nefragmentiranih područja u Hrvatskoj iznosi 240 km2, a njihov ukupni udio u površini kopnenog dijela Hrvatske iznosi 58%. Prosjek nefragmentiranih područja po županijama je 48%. Najveći udio ne presječenih ili nefragmentiranih područja većih od 100 km2 ) Prihvaćen Poštovani, zbog tehničke prirode objavljivanja dokumenata na aplikaciju e-Savjetovanja došlo je do promjena oznakama teksta, između ostalog i u razmacima između riječi. Provjerom je utvrđeno kako je navedeno u nacrtu dokumenta ispravno napisano. Ostale Vaše primjedbe smo primjereno ugradili u dokument.
6 Nela Jantol Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske -Nacrt –, SAŽETAK Strategija i akcijski plan zaštite prirode temeljni je dokument zaštite prirode kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti, georaznolikosti i zaštićenih prirodnih vrijednosti te načini njihova provođenja. Nije prihvaćen Poštovani, komentar je nepotpun te ga nije moguće uzeti u obzir. Navedena rečenica iz Nacrta prijedloga Strategije preuzeta je iz članka 10. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj, 80/13).
7 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj UVOD, Obveze prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti Ovako formuliranim ciljem se a priori odbijaju svi novi zahvati bilo kakvog tipa ne uzimajući u obzir mogućnosti koje pružaju EU direktive u dijelu koji objašnjavaju što se u slučaju novog razvoja ne smatra kršenjem tih direktiva. Ovako postavljenim ciljem se automatski onemogućuje ostvarenje ciljeva zadanih primjerice kroz Akcijski plan za obnovljive izvore energije za razdoblje 2014.-2020. godine kojeg je donijela Vlada 2013. godine, a u kojem se navodi izgradnja 300 MW iz novih velikih HE. Vlada zastupa nacionalne interese i mora pomiriti sve obveze koje je Republika Hrvatska dužna ispuniti. Rad i ciljeve pojedinih ministarstava je potrebno uskladiti. Primljeno na znanje Poštovani, obveze Republike Hrvatske prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti zakonski su obvezujuće, nastavno na donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 6/96), stoga ističemo kako ovo nije opis cilja predmetne Strategije, nego opis obveza koje RH ima kao stranka ove Konvencije.
8 Brodsko ekološko društvo-BED UVOD, Pregled stanja prirode te sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj Prema rezultatima METT-a (Management Effectiveness Tracking Tool) iz 2012. koji je proveden u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u RH, kao najveća prijetnja prirodnim vrijednostima hrvatskih NP i PP ističe se sukcesija vegetacije, koja je u čak 13 parkova ocijenjena prijetnjom visokog utjecaja na prirodne vrijednosti, a prema ukupnim vrijednostima jednako je ozbiljnom procijenjena i u NP i u PP. Uz sukcesiju vegetacije usko su vezane i sljedeće dvije najveće procijenjene prijetnje, a to su gubitak kulturnih veza, tradicionalnih znanja i načina upravljanja (prijetnja visokog utjecaja u 9 parkova) te depopulacija (prijetnja visokog utjecaja u 8 parkova). Prva je prema ukupnim vrijednostima podjednako visokom procijenjena i u NP i u PP, dok je druga značajnija u PP. Možemo zaključiti da iste prijetnje obuhvaćaju i druge kategorije zaštite kao i područje ekološke mreže jer se takvi prostori u mnogome prepliću. Zato smatramo da su takve prijetnje neopravdano izostavljene a vrlo bitne za ocjenu stanja zaštite prirode. Primljeno na znanje METT metodologija prepoznata je u Analizi stanja prirode (poglavlje 2.2.1.). Samo na osnovu provedbe ove metodologije u nacionalnim parkovima i parkovima prirode ne može se zaključiti da iste prijetnje obuhvaćaju i druge kategorije zaštite kao i područje ekološke mreže.
9 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce UVOD, Pregled stanja prirode te sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj Nejasna je tvrdnja kako je 74% akcijskih planova provedeno u određenoj mjeri. Prihvaćen Poštovani,Vaša primjedba je uvažena te je primjereno ugrađena u nacrt ovog dokumenta.
10 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Pregled stanja prirode te sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Stanje i trendovi prirode Potrebno je u priznavanju „nultog“ (zatečenog) stanja vezano uz postojeće hidroenergetske objekte koristi sve mogućnosti koje dopuštaju EU direktive, kako bi se iz razloga navedenih pod Vrijeme donošenja strategije i kompatibilnost s drugim nacionalnim strategijama i akcijskim planovima/programima uvjeti rada postojećih hidroelektrana zadržali što je bliže moguće sadašnjima i kako se ne bi ugrozilo ispunjavanje preuzetih obveza koje su u nadležnosti drugih resora. Nekorištenje ovih mogućnosti (bilo iz razloga neznanja, uskog gledanja na problematiku, nedostataka koordinacije između nadležnih tijela, neuključivanja korisnika prostora i prirodnih dobara ili nekog drugog razloga) pri utvrđivanju statusa vodnih tijela, određivanju ciljeva za određena vodna tijela i propisivanju mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva treba preispitati sa stručnog, političkog i socijalnog stanovišta. Pozdravljamo da su OIE prepoznati kao bitan instrument u ispunjavanju ciljeva koja je Republika Hrvatska preuzela na području energetike, energetske učinkovitosti i klimatskih promjena. U strateškim i planskim dokumentima RH (Strategija energetskog razvitka RH, Nacrt Strategije prostornog uređenja RH, Akcijski plan za obnovljive izvore energije za razdoblje 2014.-2020., Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021. godine spominje se novih 300 MW iz velikih HE do 2020.godine) dok se u ovom Nacrtu Strategije i akcijskog programa zaštite prirode spominju samo male HE. Slažemo se i s činjenicom da je potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš, a za to su potrebni kvalitetni i konkretni strateški/planski/programski dokumenti čiji se nacrti trebaju izrađivati stvarnom, a ne deklarativnom suradnjom različitih resora. Vezano uz navedeno vrijede i Opće primjedbe pod Vrijeme donošenja strategije i kompatibilnost s drugim nacionalnim strategijama i akcijskim planovima/programima. Od izuzetne je važnosti uspješno upravljanje prirodnim dobrima, prostorom, vođenje gospodarske, ali i vanjske politike Republike Hrvatske. Kada vidimo da je Hrvatske sada u prijelomnom razdoblju, uloga tijela nadležnih za zaštitu prirode u tom procesu je ogromna kako po opsegu stručnog činjeničnog supstrata potrebnog za kvalitetno provođenje postupka, tako i po pitanju odgovornosti za određene odluke i postupke. Poseban izazov predstavlja koordinacija i suradnja različitih nadležnih tijela, kako u komunikaciji tako i u pripremi različitih dokumenata kako bi se izbjeglo ishitreno donošenje istih i bez potrebne koordinacije, a kojima će voditi razvoj budućih politika kao npr.: Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. – 2021. godine, Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. godine, Akcijski plan za obnovljive izvore za razdoblje 2014. – 2020. godine, Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske i sl. No čini se kako je dio teksta iz ciljeva neusklađen stekstom navedenim u ciljevima u nastavku dokumenta. Mišljenja smo kako je u sve ciljeve potrebno kao dionika uključiti Ministarstvo gospodarstva uz ostale dionike kao i ostale možebitne organizacije civilnog društva koje trenutno nisu uključene u tekst. S obzirom na ustaljenu praksu da se za potrebe procjene utjecaja na okoliš provode opsežna istraživanja na teret Nositelja zahvata/potencijalnih investitora postavlja se pitanja ima li Republika Hrvatska „nulto“ stanje i da li su primjerice sva pSCI područja predložena na temelju valjanih podataka? Ovlaštenici bi trebali raditi na temelju postojećih podataka, a često je slučaj da adekvatnih podataka nema. Kada se još uzme u obzir činjenica da se strateška procjena utjecaja na okoliš ne provodi ili se provodi nekvalitetno dolazi do pojava da se ne teret Nositelja zahvata/potencijalnih investitora provode istraživanja sa neizvjesnim ishodom, a čijim se rezultatima pune baze podataka koje su već trebale postojati. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
11 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Pregled stanja prirode te sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Nacionalni zakonodavni i institucionalni okvir Nedostaje ocjena provedbe zakonodavnog okvira, analiza donošenja Zakonom predviđenih podzakonskih akata, koji su doneseni, koji ne, zašto. Primljeno na znanje Poštovani, vezano uz zakonodavni okvir, nije nužno potrebno ovo navoditi jer svako ministarstvo na godišnjoj razini izrađuje Plan normativnih aktivnosti gdje se definiraju zakoni koje je potrebno donijeti te objavljuje dinamiku donošenja provedbenih akata na internetskoj stranici.
12 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Pregled stanja prirode te sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Proces razvoja Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske Čitava ova Strategija i akcijski plan se provodi na temelju Prijedloga izvješća o stanju prirode za razdoblje 2008. – 2012. godine, a koje nije prihvaćeno u Hrvatskom saboru (to ne opravdava činjenica da je Zakon o zaštiti prirode donesen tek 2013. godine). Potrebno je dodatno uskladiti dokumente iz različitih državnih tijela koja trenutno rade na razvoju ključnih dokumenata koji bi trebali biti usklađeni međusobo. Stoga predlažemo da se u Prilogu 7. Dodaju svi dokumenti koji nedostaju. Primljeno na znanje Poštovani, predmetna Strategija je izrađena na temelju Izvješća o stanju prirode koje će se uputiti paralelno sa Strategijom u zakonske procedure. Napominjemo da je Analiza stanja prirode 2008.-2012. godine na temelju koje je izrađeno Izvješće o stanju prirode dostupna na stranicama Državnog zavoda za zaštitu prirode http://www.dzzp.hr/analiza-stanja-prirode-u-republici-hrvatskoj/razdoblje-2008-2012/analiza-stanja-prirode-u-republici-hrvatskoj-za-razdoblje-2008-2012-1379.html
13 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Pregled stanja prirode te sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Proces razvoja Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske Nejasna je tvrdnja kako je 74% akcijskih planova provedeno u određenoj mjeri. Prihvaćen Poštovani,Vaša primjedba je uvažena te je primjereno ugrađena u nacrt ovog dokumenta.
14 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske -Nacrt –, STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE Mišljenja smo kako je potrebno dodatno usklađivanje s dokumentima koji se međusobno isprepliću u smislu primjene i područja koje pokrivaju iz područja zaštite okoliša, posebno onima iz vodnog gospodarstva i prostornog planiranja. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje. Ističemo kako će Nacrt prijedloga Strategije u postupku donošenja biti upućen drugim središnjim tijelima državne uprave.
15 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE, Struktura Strategije Sudjelovanje javnosti navedeno u posebnom cilju 4. strateškog cilja 5. bi trebalo biti obuhvaćeno u strateškom cilju 1. kao posebni cilj 5. ili proširiti cilj 4. sa "ojačati sudjelovanje javnosti", a sukladno našem komentaru na viziju. Ovdje bi također trebala biti navedena suradnja s ostalim sektorima, jer ona ne obuhvaća samo suradnju kroz sektorske planske dokumente. Pod strateški cilj 5, posebni cilj 3. proširiti na "u svrhu učinkovitije provedbe zakonodavnog okvira", također potrebno je unaprijediti i javnu dostupnost informacija i podataka. Uskladiti ostatak Strategije s navedenim prijedlogom. Nije prihvaćen Poštovani, zbog kvalitetnije i preglednije grupacije aktivnosti i određivanja tijela koja ih provode, smatramo da nema potrebe za premještajem navedenog posebnog cilja. Naime, Specifični cilj „Povećati učinkovitost osnovnih mehanizama zaštite prirode“ odnosi se isključivo na poboljšanje mehanizama unutar institucija nadležnih za zaštitu prirode. Također, Specifični cilj „Povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi“ odnosi se na jačanje baza podataka zaštite prirode.
16 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE, Struktura Strategije Uskladiti vremena korištena u viziji, prve dvije rečenice su u jednom, a zadnja u drugom vremenu („će biti“ ili „je“). Svrha međusektorske suradnje i uključivanja javnosti nije samo podizanje svijesti već kvalitetnije upravljanje, bolja provedba strategija i zakona, jačanje kapaciteta, jačanje demokratskog društva i sl. Potrebno je ovom prilagoditi zadnju rečenicu. Djelomično prihvaćen Konstatacijom da će se podignuti svijest o potrebi zaštite prirode kroz sve oblike političkog, gospodarskog i društvenog djelovanja referiralo se na kvalitetnije upravljanje, bolju provedbu strategije i zakona, jačanje kapaciteta, i sl.
17 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE, Vizija Uskladiti vremena korištena u viziji, prve dvije rečenice su u jednom, a zadnja u drugom vremenu („će biti“ ili „je“). Svrha međusektorske suradnje i uključivanja javnosti nije samo podizanje svijesti već kvalitetnije upravljanje, bolja provedba strategija i zakona, jačanje kapaciteta, jačanje demokratskog društva i sl. Potrebno je ovom prilagoditi zadnju rečenicu. Prihvaćen Konstatacijom da će se podignuti svijest o potrebi zaštite prirode kroz sve oblike političkog, gospodarskog i društvenog djelovanja referiralo se na kvalitetnije upravljanje, bolju provedbu strategije i zakona, jačanje kapaciteta, i sl.
18 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE, Načela strategije U načelima se govori kako treba spriječiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi. No znači li navedeno odbacivanje primjerice bilo kakvog zahvata kao npr. velikih hidroelektrana, bez obzira na tip zahvata, lokaciju, njegov doprinos ciljevima i politikama drugih resora. Svaki zahvat ima određene utjecaje na stanje u prirodi. No zalažemo se na pravilno korištenje svih dozvoljenih mehanizama u okviru pozitivnih propisa kao npr. Okvirnom direktivom o vodama vezano uz planirane zahvate ili čak instrumentima predviđenim Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o zaštiti okoliša. Ovakva formulacija načela isključuju postupke procjene utjecaja na okoliš ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (zahvat može biti prihvatljiv uz određen uvjete…), a da ne govorimo o isključivanju mogućnosti utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa što je mehanizam koji je funkcionalan u svim zemljama članicama. „Okupljanje dionika“ u planiranju, implementaciji te evaluaciji učinaka pojedinih odluka je ključno. Predlažemo da se svakako provede sveobuhvatnu analizu učinka iste, posebno u smislu utjecaja na gospodarski razvoj, a kako je to predviđeno Zakonom o procjeni učinka propisa (NN 90/11) i Uredbom o provedbi postupka procjene učinka propisa (NN 66/12). Nije prihvaćen Poštovani, ukazujemo da je sadržaj komentara izvučen iz konteksta. Načela Strategije znatno su šira i prije svega prikazuju potrebu održivog razvoja i održivosti prirodnih resursa. Napominjemo kako su ciljevi i zadaće zaštite prirode preuzeti iz čl. 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj, 80/13) koje između ostalih glase: „…spriječiti ili ublažiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti.“
19 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Pregled ocjene stanja, posebni ciljevi te predviđene aktivnosti po strateškim ciljevima, Strateški cilj: Povećati učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode Predviđeno je zapošljanjavanje kroz provedbu aktivnosti iz Strategije i Akcijskog plana. U tom smislu potrebno je voditi računa da se zapošljavanje osigura u sektorima koji generiraju dodanu vrijednost, a ne samo na administrativnim poslovima. Ne bi bilo dobro trošak provedbe aktivnosti iz ovog dokumenta staviti na teret građanstva. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
20 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Pregled ocjene stanja, posebni ciljevi te predviđene aktivnosti po strateškim ciljevima, Strateški cilj: Povećati učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode Izvješće o stanju prirode kao i sve nacionalne analize za potrebe izrade Morske i obalne strategije ukazuju na činjenicu kako pokrivenost morskih ekosustava zaštićenim područjima RH daleko zaostaje za svjetskim i europskim prosjekom. Na nivou 39 država koje izvještavaju prema EEA ZP prekrivaju oko 6% mora (EEA, 2012), dok je na svjetskom nivou zaštićeno 7,2% priobalnog morskog područja (UNEP-WCMC 2012). Prema Strateškom planu donesenom na desetom sastanku Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD/COP 10) jedan od ciljeva je globalno povećanje površine kopnenih ZP sa 12% na 17% i morskih područja sa 6% na 10% (CBD, 2010). U RH zaštićena područja obuhvaćaju tek 1,97% teritorijalnog mora. Učinkovitost upravljanja i ovim dijelom je na vrlo niskoj razini. Uzimajući u obzir površinu, bogatstvo te ekološku i gospodarsku važnost Jadranskog mora smatramo kako je ovo vrlo važan dio analize, koji je ovdje potpuno zanemaren. Zaslužuje jednaku ako ne i veću pažnju kao poglavlje o georaznolikosti. Smatramo da analiza ponavlja uvodni, opisni dio o zakonodavnom okviru, a zanemaruje stvarnu analizu njegove provedbe. Nedostaje objektivna analiza koliko je donesenih prostornih planova područja posebnih obilježja, planova upravljanja te pravilnika o zaštiti i očuvanju. Također, zanemaruje potrebu definiranja jasnih ciljeva zaštite za sva zaštićena područja i usklađivanja s IUCN kategorizacijom zaštićenih područja. Zanemarena je i problematika jačanja učinkovitosti i kvalitete procjena utjecaja na ekološku mrežu. Sve navedeno je jasno istaknuto u Izvješću o stanju prirode kao ključni problemi te ne vidimo prepreku da se ovo jasno navede u analizi i usklade planirane aktivnosti. Nije prihvaćen Poštovani, imajući u vidu članak 10. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Strategijom su određeni dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja georaznolikosti. . Vezano uz Aichi cilj 11 Strateškog plana donesenog na CBD/COP 10, napominjemo da se isti ne odnosi samo na zaštićena područja, već i druge mjere očuvanja na pojedinim područjima (engl. other area based conservation measures), što uključuje i ekološku mrežu i druge mjere očuvanja poput zona zabrane ribolova i sl. Također ističemo kako je unutar Posebnog cilja „Povećati znanja o stanju prirode“ planirana aktivnost izrade karte morskih staništa na područjima mora pod jurisdikcijom RH, s naglaskom na ugrožene i rijetke stanišne tipove te stanišne tipove na Dodatku I Direktive o staništima, za što su i osigurana financijska sredstva iz EU fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Vezano uz učinkovitost upravljanja, predložene aktivnosti i pripadajući pokazatelji unutar posebnog cilja „Oblikovati i uspostaviti reprezentativnu i funkcionalnu mrežu područja značajnih za očuvanje prirode“ daju mogućnost za poboljšanje učinkovitosti upravljanja morskim zaštićenim područjima. Potreba definiranja ciljeva zaštite za sva zaštićena područja i usklađivanje s IUCN kategorijama zaštićenih područja prepoznata je kroz aktivnost „Provesti proces procjene zaštićenih područja sukladno IUCN-ovim kategorijama upravljanja“. Problematika jačanja učinkovitosti i kvalitete procjene utjecaja na ekološku mrežu prepoznata je u posebnom cilju „Ojačati sustav provedbe ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)“.
21 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 1.1 Osigurati jasan, usklađen i provediv zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu mehanizma očuvanja prirode Potrebno je voditi računa o tome da se ne dovedemo u poziciju prevelikog reguliranja. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
22 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Posebni ciljevi:, 1.1 Osigurati jasan, usklađen i provediv zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu mehanizma očuvanja prirode Smatramo kako je u RH kroz brojne projekte već napravljeno dovoljno analiza koje upućuju na ključne nedostatke zakonodavnog i institucionalnog okvira te bi se ova Strategija trebala značajnije baviti provedbom, ne vraćati se na analize. U prethodnom razdoblju nije donesen cijeli niz podzakonski akata koji osiguravaju učinkovitost upravljanja (prostorni planovi područja posebnih obilježja, planovi upravljanja, pravilnici o zaštiti i očuvanju). Strategija treba ovo zabilježiti i predvidjeti aktivnosti za promjenu ove situacije. Primljeno na znanje Poštovani, unutar Specifičnog cilja „Povećati učinkovitost osnovnih mehanizama zaštite prirode“ kroz predložene aktivnosti dane su mogućnosti za poboljšanje zakonodavnog okvira, između ostalog i zbog ispunjavanja obaveza prema Europskoj uniji odnosno usvajanja novog zakonodavstva, poput Uredbe (EU) br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.
23 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Posebni ciljevi:, 1.1 Osigurati jasan, usklađen i provediv zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu mehanizma očuvanja prirode Predlažemo odmah u uvodnom dijelu Strategije pojasniti pokazatelje rezultata/učinka, ne na kraju, a kako bi čitatelju bilo jasnije. Nije prihvaćen Poštovani, pokazatelji rezultata/učinka su izraženi na razini svakog Posebnog cilja, dok se zbog strukture dokumenta Plan implementacije Strategije, koji uključuje i praćenje provedbe i pokazatelje, nalazi iza opisa ciljeva i aktivnosti.
24 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 1.2 Oblikovati i uspostaviti reprezentativnu i funkcionalnu mrežu područja značajnih za očuvanje prirode Mehanizam „znanstvene rezerve“ može biti propisan na biogeografskom seminaru od strane onih koji ocjenjuju stanje u Republici Hrvatskoj (npr. Hrvatska nešto nije stavila kao pSCI, a „verifikatori“ smatraju da je trebala, pa to dobiva status „znanstvene rezerve“). Predlažemo da se utvrdi „prevladavajući javni interes“. U postupak „dopunjavanja“ ekološke mreže novim područjima potrebno je uključiti sve dionike i druga tijela kao što su Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, ministarstvo promet, uz udruge civilnog društva. Primljeno na znanje Poštovani, „Znanstvena rezerva“ podrazumijeva provođenje dodatnih znanstvenih istraživanja koja će se analizirati od strane nadležnih institucija, a tek ta analiza će pokazati da li je za vrste i stanišne tipove za koje je dana „znanstvena rezerva“ potrebno utvrditi područje ekološke mreže ili ne.
25 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 1.3 Standardizirati upravljanje u zaštiti prirode te uspostaviti sustav praćenja učinkovitosti U postupak određivanja mjera potrebno je uključiti sve dionike, uključujući korisnike prostora i prirodnih dobara. Planovi upravljanja ekološkom mrežom nisu obveza već preporuka Europske komisije, a praksa u različitim zemljama je različita. Mjere moraju biti realne i mora se pri određivanju istih voditi računa o navedenom pod Vrijeme donošenja strategije i kompatibilnost s drugim nacionalnim strategijama i akcijskim planovima/programima i međuresorna suradnja. Obavezno treba voditi računa o mogućnostima koje pružaju direktive (uzeti u obzir npr. odredbe članka 4.3. i članka 4.7. Okvirne direktive o vodama), iako nije jasno kako i kada će se sve to odraditi i valorizirati. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
26 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Posebni ciljevi:, 1.3 Standardizirati upravljanje u zaštiti prirode te uspostaviti sustav praćenja učinkovitosti Uz planove upravljanja zaštićenim vrstama treba navesti i donošenje planova upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom. Nije prihvaćen Poštovani, unutar Posebnog cilja „Osigurati jasan, usklađen i provediv zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu mehanizma očuvanja prirode“ aktivnost „Definirati ciljeve i osnovne mjere očuvanja i provesti prostornu zonaciju temeljem ekoloških zahtjeva ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže“, kao i aktivnost „Identificirati provoditelje osnovnih mjera očuvanja u području ekološke mreže te planske dokumente kojima se te mjere provode ili mogu provesti“ opisuju upravljanje ekološkom mrežom.
27 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 1.4 Razvijati suradničke oblike upravljanja te ojačati komunikaciju Nije razvidno na koje se „druge subjekte“ misli. U provoditelje ciljeva treba nadopuniti sa svim institucijama koje su nadležne za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i druge. Prihvaćen Poštovani, u dionike su dodane pravne ili fizičke osobe koje upravljaju prirodnim dobrima.
28 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Posebni ciljevi:, 1.4 Razvijati suradničke oblike upravljanja te ojačati komunikaciju Potrebno je kao aktivnost dodati: Osigurati dostupnost informacija o upravljanju i stanju zaštićenih područja, staništa i vrsta te poticati sudjelovanje javnosti u izradi i donošenju strateških, zakonskih i podzakonskih akata. Nije prihvaćen Poštovani, navedene informacije dostupne su u redovnim petogodišnjim Izvješćima o stanju prirode, pri čemu su u zadnjoj Analizi stanja prirode i vrlo iscrpne (http://www.dzzp.hr/analiza-stanja-prirode-u-republici-hrvatskoj/razdoblje-2008-2012/analiza-stanja-prirode-u-republici-hrvatskoj-za-razdoblje-2008-2012-1379.html). Također, nedavno je pokrenut i Bioportal - jedinstvena baza podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj (www.bioportal.hr). Vezano uz drugu predloženu aktivnost, ona se nalazi u Specifičnom cilju „Podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode“, a glasi „Unaprijediti sudjelovanje javnosti u donošenju odluka koje su direktno ili indirektno vezane za zaštitu prirode“ .
29 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Strateški cilj: Smanjiti direktne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara, Održivo korištenje prirodnih dobara Potrebno je uzeti u obzir postojeću infrastrukturu posebno kroz primjenu Okvirne direktive o vodama. Stoga pozivamo na interdisciplinarni pristup i promišljeno postupanje navedenoj problematici. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
30 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Strateški cilj: Smanjiti direktne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara, Održivo korištenje prirodnih dobara Potrebno je na praktičnoj (provedbenoj) razini ujednačiti razumijevanje pojma održivo korištenje prirodnih dobara. Jasno je da manje razvijeni daju veći doprinos očuvanju prirodnih područja od jače razvijenih, samim time što nisu razvijeni. Upravo ovi jače razvijeni onda postavljaju ciljeve na Europskoj ili pak svjetskoj razini koji se najvećim dijelom odnose na očuvanje postojeće biološke raznolikosti, čime nerazvijeni i dalje ostaju nerazvijeni. Primljeno na znanje Poštovani, Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), kao pravni okvir za donošenje Strategije, definira u članku 8 pojam održivog korištenja prirodnih dobara.
31 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi, 2.2 Ojačati sustav provedbe ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) U izradu općeg priručnika i tematskih priručnika/smjernica za izradu studija Glavne ocjene za specifične tipove zahvata treba uključiti dionike i koristiti iskustva i publicirane materijale iz drugih zemalja članica. Za segment hidroenergetike postoji tzv. Protokol za procjenjivanje održivosti hidroenergetskih projekata (Hydropower Sustainability Assessment Protocol) u čijoj su izradi sudjelovale Vlade pojedinih zemalja kao i međunarodne organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite okoliša (Oxfam, The Nature Conservancy, Transparency International, WWF), komercijalne i razvojne banke (članice the Equator Principles Financial Institutions) te Svjetska banka kao promatrač. Naime, da bi se moglo procjenjivati utjecaje bitno je dobro poznavati tehnologiju i specifičnosti svakog pojedinog lokaliteta. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
32 Brodsko ekološko društvo-BED Posebni ciljevi, 2.4 Zaštita genetske raznolikosti i održivo korištenje genetskih izvora Mišljenja smo kako je genetska raznolikost povezana uz uzgoj i držanje zavičajnih udomaćenih pasmina važan dio biološke raznolikosti i da treba biti uključeno u Strategiju biološke raznolikosti kao što je bila i u onoj iz 2008. godine . Očuvanjem, uzgojem i uporabom izvornih pasmina koje su prilagođene podneblju revitaliziramo i štitimo naše krajobraze i staništa, a time pozitivno utječemo i na divlje vrste i zavičajne sorte. Naročito je važno poticati uzgoj i držanje zavičajnih udomaćenih pasmina i sorti in situ (u izvornom okruženju) za održavanje ugroženih tipova staništa kao i neprocjenjiv genetski resurs. Primljeno na znanje Poštovani, ističemo kako niti Zakon o zaštiti prirode, niti Strategija ne obuhvaćaju udomaćene pasmine i sorte. To je predmet drugih propisa iz područja poljoprivrede, a osobito je vezano uz poticaje. Međutim, napominjemo kako se aktivnost “Poticati prihvaćanje i provođenje mjera očuvanja bioraznolikosti u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske te pratiti njihovu provedbu“ odnosi na poticanje provedbe poljoprivredno-okolišnih mjera, dio kojih je i očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
33 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi, 2.5 Očuvati nefragmentirana cjelovita prirodna područja i obnoviti najugroženija degradirana staništa Mjere ublažavanja utjecaja za postojeće hidroelektrane se između ostalog predlažu i valoriziraju kroz postupak proglašavanja znatno promijenjenih i/ili umjetnih vodnih tijela što je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede odnosno operativno Hrvatskih voda. Potrebno je uključiti sve dionike u procese. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
34 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi, 2.6 Uspostaviti sustav upravljanja stranim vrstama te provoditi mjere sprječavanja unošenja i širenja te suzbijanja invazivnih stranih vrsta (IAS) S obzirom da se kao invazivna vrsta javlja i Dreissena polymorpha, što je prepoznato ovim Nacrtom Strategije, potrebno je uključiti i resorno Ministarstvo gospodarstva zaduženo za pitanja energetike kao i same korisnike prostora i nositelje prava proizvodnje električne energije korištenjem vodnih snaga s obzirom da energetski sektor osjeća probleme vezano uz prisutnost pojedinih invazivnih vrsta. Prihvaćen Poštovani,Vaša primjedba je uvažena te je primjereno ugrađena u nacrt ovog dokumenta.
35 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Pregled ocjene stanja, posebni ciljevi te predviđene aktivnosti po strateškim ciljevima, Strateški cilj: Ojačati kapacitete sustava zaštite prirode Za uspješnu provedbu ovog cilja potrebno je uključiti sve dionike u procese provedbe. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
36 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 3.1 Ojačati institucionalne kapacitete u zaštiti prirode Postavlja se pitanje koji je to „još jedan sektor“? Pretpostavljamo da se radi o sektoru vodnoga gospodarstva koji nažalost još uvijek nije definirao stavove prema ispunjavanju ciljeva proizašlih iz Okvirne direktive o vodama već u nedostatku podataka neselektivno prihvaća sve podatke i smjernice koje dobije od sektora zaštite prirode. Predlažemo da se navede puni naziv sektora na koji se ovo odnosi. Primljeno na znanje Poštovani, konstatacija „još jedan sektor“ nema za cilj ograničavanje provedbe aktivnosti na jedan određeni sektor izvan sektora zaštite prirode, nego putem pokazatelja izraziti potrebu da se uključi drugi sektor u godišnji skup sektora zaštite prirode, time podrazumijevajući da neće isti sektor biti pozivan svake godine, već će odabir ovisiti o potrebama.
37 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 3.1 Ojačati institucionalne kapacitete u zaštiti prirode Potrebno je uključiti i resorno Ministarstvo gospodarstva zaduženo za pitanja energetike kao i same korisnike prostora i prirodnih dobara. Edukacija mora biti dvosmjerna. Nije prihvaćen Poštovani, u slučajevima gdje je na razini aktivnosti prepoznata potreba za daljnjom suradnjom, dana je mogućnost uspostave suradnje sa širim krugom zainteresiranih dionika u datom trenutku. Konačna lista dionika definirat će se prilikom samog pokretanja aktivnosti.
38 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 3.2 Nastaviti jačati tehnička znanja i vještine za učinkovito provođenje zaštite prirode Edukacija mora biti dvosmjerna (djelatnici MZOiP, DZZP-a, Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim i Natura 2000 područjima, AZO trebaju držati predavanja gospodarstvu, ali i gospodarstvo njima o zahtjevima nužnih za obavljanje određenih djelatnosti) Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
39 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 3.3 Povećati financijsku održivost sustava zaštite prirode Naglasak treba biti na financijskoj samoodrživosti. Razmisliti o materijaliziranju determiniranih usluga ekosustava. Uključiti odgovornost za postavljanje nerealnih ciljeva i preuzimanje obveza koje nije moguće ispuniti, a što može imati za posljedicu negativne financijske učinke u slučaju neispunjavanja obećanog. Primljeno na znanje Poštovani, napominjemo da je isto obrađeno u Posebnom cilju „Vrednovati i kartirati usluge ekosustava u svrhu procjene njihovog stanja i poboljšanja“.
40 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Posebni ciljevi:, 3.3 Povećati financijsku održivost sustava zaštite prirode Unaprijediti međusektorsku suradnju u razvoju i provedbi projekata te osigurati sustav sufinanciranja projekta zaštite prirode financiranih iz EU fondova. Unaprijediti sustav financiranja rada organizacija civilnog društva iz područja zaštite prirode iz nacionalnih i lokalnih izvora financiranja. Primljeno na znanje Poštovani, kroz predloženu aktivnost „Usmjeriti sustav zaštite prirode prema projektnom načinu financiranja iz dostupnih EU fondova i drugih izvora financiranja“ gdje su između ostalih kao provoditelji aktivnosti navedene i organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite prirode unutar posebnog cilja „Povećati financijsku održivost sustava zaštite prirode“ obuhvaćena je problematika unaprjeđenja financiranja OCD-a s ciljem da se unaprijedi i nacionalno sufinanciranje prilikom provedbe projekata u području zaštite prirode.
41 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Strateški cilj: Povećati znanja i dostupnost podataka o prirodi, Znanje o stanju prirode Voditi računa o potrebi osiguranja pravih podataka i monitoringa kako bi se podigla kvaliteta podataka. Nije prihvaćen Poštovani, komentar je nejasan te ga nije moguće uzeti u obzir.
42 Hrvoje Wind Strateški cilj: Povećati znanja i dostupnost podataka o prirodi, Dostupnost podataka o stanju prirode Unutar strateškog cilja "Dostupnost podataka o stanju prirode" naveden je stari Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 38/11, 77/11), iako je novi Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) preko 2 godine na snazi, a uskoro se očekuju i njegove izmjene i dopune. Novim Zakonom nije više predviđeno da tijela javne vlasti imaju kataloge informacija, već se naglasak stavlja na proaktivnu objavu informacija na internetskim stranicama te dostavu taksativno pobrojanih informacija Središnjem katalogu službenih dokumenata RH. Potrebno je uzeti u obzir i odredbe o ponovnoj uporabi informacija, s obzirom da institucije unutar sektora zaštite prirode posjeduju čitav niz upisnika, registara i baza podataka, tako da će se spomenute informacije morati objavljivati u otvorenom i strojno čitljivom obliku kako bi ih korisnici mogli lako koristiti, raspolagati s njima, odnosno ponovno upotrebljavati. Prihvaćen Poštovani,Vaša primjedba je uvažena te je primjereno ugrađena u nacrt ovog dokumenta.
43 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Strateški cilj: Povećati znanja i dostupnost podataka o prirodi, Usluge ekosustava   Voditi računa o boljoj međuresornoj suradnji. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje.
44 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 4.1 Povećati znanja o stanju prirode Voditi računa o kvaliteti podataka te dostupnost istih svim dionicima u procesu. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje. Napominjemo kako je nedavno pokrenut Bioportal - jedinstvena baza podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj (www.bioportal.hr).
45 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Posebni ciljevi:, 4.2 Povećati dostupnost podataka o stanju prirode Dodati aktivnosti: - Provesti analizu razine i brzine udovoljavanja zahtjevima za pravo na pristup informacijama od strane institucija sektora zaštite prirode - Sukladno PSI direktivi sustavno raditi na omogućavanju i provedbi mehanizma ponovnog korištenja informacija iz javnog sektora (ne odnosi se samo na prostorne podatke, više informacija na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-legislation-reuse-public-sector-information) Kao suradnike u provedbi dodat: dodati organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite prirode, jer smatramo da već sada svojim radom znatno doprinose provedbi cijelog ovog cilja. Djelomično prihvaćen Poštovani, s obzirom da uz prijedlozi dodavanja navedenih aktivnosti nisu obrazloženi, niti su predloženi pokazatelji provedbe, prijedlog se odbija. Organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite prirode prema Vašem prijedlogu navedene su kao provoditelji aktivnosti unutar posebnog cilja „Povećati dostupnost podataka o stanju prirode“.
46 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Posebni ciljevi:, 4.3 Vrednovati i kartirati usluge ekosustava u svrhu procjene njihovog stanja i poboljšanja Projekti za poboljšanje stanja ekosustava, posebno vodenih i o vodi ovisnih, zapravo su mjere koje se propisuju, a koje trebaju biti poznate primjerice u postupku proglašavanja znatno promijenjenih i/ili umjetnih vodnih tijela. Dakle, radi se u vremenskoj neusklađenosti obveza koje je preuzela Republika Hrvatska, a provode ih različiti resori. Potrebno je nadopuniti listu dionika s nadležnim tjelima npr. za gospodarstvo. Prihvaćen Poštovani, Vaš prijedlog je primjereno ugrađen u Nacrt prijedloga Strategije.
47 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj Pregled ocjene stanja, posebni ciljevi te predviđene aktivnosti po strateškim ciljevima, Strateški cilj: Podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode U aktivnosti je potrebno uključiti i Ministarstvo gospodarstva s obzirom da je nadležno za eksploataciju mineralnih sirovina i energetiku. Nije prihvaćen Poštovani, s obzirom da strateški cilj „Podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode“ obrađuje problematiku formalne i neformalne edukacije šire javnosti o prirodi i važnosti zaštite prirode ne vidimo potrebu za konkretiziranjem dionika na razini TDU, dok se kroz aktivnosti na način na koji su postavljene u datom trenutku može uključiti bilo koji relevantni sektor.
48 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Pregled ocjene stanja, posebni ciljevi te predviđene aktivnosti po strateškim ciljevima, Strateški cilj: Podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode U tekstu je stavljen naglasak na informiranje javnosti, nedostaje analiza o sudjelovanju javnosti odnosno o razinama 2.-4. koje su opisane u tekstu. Informacije o ovom i preporuke za unaprjeđenje jasno su navedene u Izvješću o stanju prirode. Primljeno na znanje Poštovani, s obzirom da je Strategija izrađena na temelju Izvješća o stanju prirode te se na isto referira kroz tekst Strategije, napominjemo kako su informacije i preporuke za unaprjeđenje sudjelovanja i informiranja javnosti upotrijebljene za definiranje aktivnosti unutar posebnog cilja „Unaprijediti sudjelovanje javnosti u donošenju odluka koje su direktno ili indirektno vezane za zaštitu prirode“.
49 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Posebni ciljevi:, 5.2 Poticati i provoditi neformalnu edukaciju o zaštiti prirode Aktivnost 1.6.6.kvalitetne volonterske programe na području zaštite prirode provode i organizacije civilnog društva te bi i oni trebali biti obuhvaćeni pokazateljima provedbe. Dodati broj volontera i volonterskih sati u zaštiti prirode kao jedan od pokazatelja koji je vrlo važan, a može se izvući iz izviješća koja svi organizatori volontiranja temeljem zakona moraju na godišnjoj razini dostaviti nadležnom ministarstvu (Min. socijalne politike i mladih). Nije prihvaćen Poštovani, ističemo kako su organizacije civilnog društva navedene u tijelima odgovornim za provedbu, kao i obuhvaćene u pokazateljima unutar posebnog cilja „Poticati i provoditi neformalnu edukaciju o zaštiti prirode“.Procjenu volonterskih sati određivat će Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima pojedinačno, pri čemu je na strateškoj razini važno da volonterski programi budu što kvalitetniji.
50 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Posebni ciljevi:, 5.2 Poticati i provoditi neformalnu edukaciju o zaštiti prirode Dodati aktivnost: Izraditi edukativne programe zaštite prirode za javnost i ostale dionike Nije prihvaćen Unutar ovog Specifičnog cilja kroz aktivnost „Poticati daljnji razvoj i unaprijediti sustavno provođenje neformalne edukacije te ojačati suradnju s organizacijama koje se bave prirodnim vrijednostima i zaštitom prirode“ dana je mogućnost za provedbu predložene aktivnosti, što je također potvrđeno i u predloženim pokazateljima provedbe.