Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu ključnih elemenata poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sunčica Sabljak   Poštovani, mišljenja sam da je iznimno važnu svu djecu uključiti u predškolski odgoj u ustanovi. Sufinanciranje troškova za djecu u socioekonomski nepovoljnoj situaciji mora biti omogućeno i vrlo strogo zakonski regulirano. Srdačno, Sunčica Sabljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
2 GRAD ZAGREB   Poštovani, u nastavku donosimo komentare na prijedlog ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Točka 1.3. Ciljne skupine KOMENTAR Ciljna skupina u okviru ovog Poziva su djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima. Predlažemo da se dobna granica ciljne skupine spustiti na 3 godine, s obzirom da se djeca u vrtićke odgojne skupine smještaju u dobi od 3 godine te bi se na taj način obuhvatila kompletna populacija djece vrtićke dobi. Točka 2.2. Raspoloživa sredstva KOMENTAR Prema navedenim raspoloživim sredstvima koja su raspoloživa za područje Grada Zagreba u projektni prijedlog je moguće uključiti od minimalno 500 do maksimalno 1100 djece, a samo u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb ciljnoj skupini pripada oko 2500 djece (ciljne skupine). Zaključujemo da dodijeljeni iznos neće biti dostatan za svu djecu koja pripadaju ciljnoj skupini u dječjim vrtićima Grada Zagreba. Isto tako napominjemo da je još potrebno uračunati i djecu koja programe predškolskog odgoja i obrazovanja polaze u ustanovama drugih osnivača, a djeluju na području Grada Zagreba, kao jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (grad i županija). Ujedno, definiran je minimalan broj djece po prijavitelju koje je nužno obuhvatiti, a u odnosu na ograničenja u dijelu prihvatljivosti prijavitelja i partnera koji se odnosi na mogućnost podnošenja samo jedne prijave, odnosno sudjelovanje kao partner samo u jednoj prijavi, isto je nemoguće ostvariti s obzirom da postoje i drugi osnivači na području Grada Zagreba sa znatno nižim brojem djece u dobi u kojoj je određena ciljna skupina. Točka 3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri KOMENTAR S obzirom da je moguće dostaviti samo jednu projektnu prijavu od strane Grada Zagreba, bilo u ulozi prijavitelja ili partnera, molimo da razmotrite specifičnosti Grada Zagreba koji je kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ujedno i osnivač 60 predškolskih ustanova. Točka 4. Prihvatljive aktivnosti KOMENTAR Element 1 glasi: Uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske ustanove 1.1. Provedba programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju. Iz teksta pod navedenom točkom nije razvidno koje će sve aktivnosti biti moguće provoditi unutar navedenog elementa. Pod time mislimo da je potrebno razjasniti da li se ovdje misli samo na cjelodnevni redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja ili će biti dozvoljene i aktivnosti drugih oblika programa, poput posebnih programa (sportski, strani jezici, dramski, likovni i dr.), kraćih i poludnevnih programa. U budućem Pozivu potrebno je razjasniti aktivnosti koje se smatraju dozvoljenima. Točka 5. Financijski zahtjevi KOMENTAR Potrebno je povezati troškove (izravne troškove osoblja i ostale izravne troškove) s odgovarajućim elementom odnosno aktivnosti kako bi isto bilo jasnije prijaviteljima u razradi troškova po aktivnostima projekta. Primjerice, ostali izravni troškovi pod točkom dva i tri sadrže iste troškove uz upravljanje projektom i promotivne aktivnosti s ciljem vidljivosti projekta. 2. Troškovi vanjskih usluga za provedbu aktivnosti – usluge vođenja i administriranja projekta, medijske usluge, usluge organizacije promotivnih aktivnosti i slične savjetodavne usluge za pomoć u provedbi aktivnosti projekta 3. Troškovi vezani uz upravljanje i praćenje provedbe te promotivne aktivnosti s ciljem povećanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja iz EU izvora (unutar Elemenata 2. i 3.) S poštovanjem, Grad Zagreb Ured za programe i projekte Europske unije Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima. 1.3. Ciljne skupine Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja 10.iii.1. 2.2. Raspoloživa sredstva Minimalan broj djece koje pojedina projektna prijava mora uključiti određen je sukladno podacima o broju djece na razini županija, a koji su pripadnici ciljne skupine te sukladno dostupnim sredstvima unutar ovog Poziva. S obzirom na velik broj osnivača dječjih vrtića, ovim Pozivom potiče se njihovo umrežavanje odnosno udruživanje u partnerstvo, a kako bi se što većem broju djece omogućilo sufinanciranje programa predškolskog odgoja, a potencijalno smanjio broj projekata koje je potrebno administrirati. 3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri Minimalni i maksimalan broj djece za koje je moguće tražiti finaciranje određen je prema podacima o broju djece u socioekonomskom nepovoljnom položaju u pojedinoj županiji. 4. Prihvatljive aktivnosti Za element 1 predviđena je primjena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1127 od 19. prosinca 2018., odnosno definirana je standardna veličina jediničnog troška uključivanja djeteta u cjelodnevni redoviti predškolski program. Ovaj trošak obuhvaća ekonomsku cijenu pohađanja programa koja uključuje izdatke za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja, opreme i sitnog materijala. Obzirom na to, prijavitelj nema obvezu razdvajanja troškova. Nije moguće uključiti sufinanciranje kraćih i posebnih programa u ovaj Poziv s obzirom da se isti naplaćuju od strane dječjih vrtića ili osnivača različitim modalitetima i u različitim iznosima, a što nije uključeno u iznos koji se primjenjuje u ovom Pozivu prema Delegiranoj uredbi 2018/1127. Dodatno Poziv je primarno usmjeren omogućavanju pristupa redovitom predškolskom odgoju i obrazovanju te je namjera obuhvatiti onu skupinu djece koja inače nije uključena. 5. Financijski zahtjevi Element 1. povezan je isključivo s troškovima subvencioniranja ekonomske cijene cjelodnevnih redovitih predškolskih programa. Za aktivnosti promidžbe i vidljivosti (Element 2.) i upravljanja projektom i administracije (Element 3.) moguće je ugovoriti vanjsku uslugu za provedbu tih aktivnosti (u sklopu ostalih izravnih troškova – točka 2) ili angažirati zaposlenike prijavitelja/partnera (izravni troškovi osoblja koji ne uključuju troškove osoblja zaposlenih u vrtiću uz povezane troškove u sklopu ostalih izravnih troškova – točka 3).
3 Nevenka Kokalović   Poštovani, Podržavam inicijativu sufinanciranja troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe. Predškolska dob je izuzetno važna jer je mnogima to prva prilika za socijalnu uključenost, razvijanje motoričkih vještina i stvaranje radnih navika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
4 SLAVEN ŠKRABIĆ   Poštovani, smatram da svako dijete zaslužuje (ili mora) biti uključeno u predškolske programe. Na taj način se postiže jednakopravnost u odgoju i obrazovanju svih učenika u Republici Hrvatskoj i o tome ne bi trebalo biti rasprave. U slučaju socioekonomski nepovoljne situacije trebaju se angažirati i Ministarstvo i Centar za socijalnu skrb kao i sva nadležna tijela lokalne uprave bez obzira na troškove. Uštede treba tražiti na drugim mjestima a ne na obrazovanju najmlađih i ranjivih skupina. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
5 Gabrijela Baraban   Poštovani, podržavam odluku o sufinanciranju troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe. Mi, koji radimo s djecom bilo koje dobi svjedoci smo nejednakih mogućnosti koje obitelji mogu pružiti svojoj djeci. Svakom djetetu treba osigurati kako predškolski tako i školski odgoj pod jednakim uvjetima. Kada se govori o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, obično se govori o nekoliko ključnih aspekata sustava, a to je dostupnost, pristupačnost i kvaliteta programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zbog određenih kriterija nekim skupinama roditelja odnosno djece rani i predškolski odgoj nije pristupačan što bi se u svakom slučaju trebalo promijeniti. Od velikog je značaja za te obitelji, ali i društvo da se svakom djetetu osigura jednaki kvalitetni pristup programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu njegova stanovanja ili socioekonomskom statusu njegove obitelji. Ta djeca će poticanje i ulaganje u njihov individualni razvoj svakako pokazivati i kasnije u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Srdačan pozdrav, Gabrijela Baraban Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
6 Marija Čupić   Poštovani,svesrdno pozdravljam i podržavam prijedlog za sufinarciranje troškova uključivanja djece koja su nepovoljnoj socioekonomskoj situaciji u predškolske programe. Djeca su naša budućnost , ona će izgrađivati bolje društvo stoga je nužno iznaći materijalna sredstva za sufinanciranje programa koji potiču razvoj djece, njhovo zzdravo odrastanje i uključivanje u zajednicu. S poštovanjem. Marija Čupić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
7 Ana Graša   Poštovani, podržavam projekt sufinanciranja troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
8 Gabrijela Baraban  , 5 Financijski zahtjevi Poštovani, podržavam odluku o sufinanciranju troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe. Mi, koji radimo s djecom bilo koje dobi svjedoci smo nejednakih mogućnosti koje obitelji mogu pružiti svojoj djeci. Svakom djetetu treba osigurati kako predškolski tako i školski odgoj pod jednakim uvjetima. Kada se govori o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, obično se govori o nekoliko ključnih aspekata sustava, a to je dostupnost, pristupačnost i kvaliteta programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zbog određenih kriterija nekim skupinama roditelja odnosno djece rani i predškolski odgoj nije pristupačan što bi se u svakom slučaju trebalo promijeniti. Od velikog je značaja za te obitelji, ali i društvo da se svakom djetetu osigura jednaki kvalitetni pristup programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu njegova stanovanja ili socioekonomskom statusu njegove obitelji. Ta djeca će poticanje i ulaganje u njihov individualni razvoj svakako pokazivati i kasnije u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
9 Irena Samardžija   Poštovani, moje mišljenje je da je obrazovanje ključ za postizanje boljih odnosa među ljudima i boljih uvjeta života. Iz tog razloga slažem se da je važno svu djecu, pa i onu u socioekonomski nepovoljnoj situaciji, uključiti u predškolske programe i na taj način sustavno razvijati vještine koje su potrebne ne samo za uspješno školovanje, nego i za normalan život. Međutim, ne slažem se s prijedlozima u nekim komentarima da bi to trebalo raditi već od prve godine života. Mislim da je optimalna dob 3 - 4 godine, jer je nužno da u tim prvim godinama života dijete bude zaštićeno u obitelji i stekne emocionalnu sigurnost koja je podloga za sav kasniji napredak. Srdačan pozdrav. Irena Samardžija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
10 Nensi Araminčić   Poštovani, podržavam svako nastojanje koje ide u pravcu socijalne osjetljivosti društva za potrebite. Djeca su budućnost jednoga naroda i države pa im trebamo osigurati pretpostavke za kvalitetan razvoj i napredak. To je ulaganje u vlastitu budućnost. Dijete uključeno u institucionalni program predškolskoga odgoja i obrazovanja starta s boljim preduvjetima i predznanjima u osnovnu školu i time su i obitelj i škola na dobitku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
11 Neda Križanović   Poštovani, podržavam odluku o sufinanciranju troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe. Držim da je od velike dobrobiti kako za djecu tako i za društvo u cjelini i predškolski odgoj trebalo bi osigurati svakom djetetu pod jednakim uvjetima. Srdačan pozdrav, Neda Križanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
12 Aneta Copić 1 Temelji i opće odredbe, 1.3. Ciljne skupine Poštovani, slažem se s prethodnim komentarima o dobi djece. Dobro bi došli i programi koji će obuhvatiti i djecu mlađu od 4 godine. Takvih programa zasigurno nedostaje, a pogotovu za obitelji u socioekonomski nepovoljnoj situaciji. S druge strane što je to socioekonomski nepovoljna situacija. Znam da je administrativno to riješeno i treba samo tražiti ove potvrde koje se spominju za dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini, ali ima jako puno roditelja, odnosno njihove djece koji su u socioekonomski nepovoljnoj situaciji, a nisu u kategoriji dobivnaj tih potvrda ili su u problemima zbog novonastale situacije. Možda da se doda nekakva klauzula ili iznimka u smislu "....ili uz molbu i razgovor s prijaviteljem(nekime) dobiju dozvolu sudjelovanja u programu. Takvih pripadnika ciljane skupine može biti primjerice najviše 10 % veličine grupe..."Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja 10.iii.1. Sukladno navedenim uvjetima Poziva, djeca za koju je prihvatljivo financiranje u okviru ovog Poziva jesu ona koja su članovi kućanstva koje je korisnik doplatka za djecu u visini od 9% proračunske osnovice po djetetu odnosno članovi kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu a koja navedena prava ostvaruju prema relevantnim procedurama nadležnih institucija. Komentar će se razmotriti pri pripremi drugih potencijalnih mjera a kako bi se adresirala novonastala situacija uzrokovana pandemijom.
13 Ivana Žagar 1 Temelji i opće odredbe, 1.3. Ciljne skupine Poštovani, pozdravljam ove mjere samo predlažem da bi se trebalo imati u vidu i novonastale situacije vezane za proglašenje pandemije i potres u Zagrebu jer je puno ljudi ostalo bez radnih mjesta kao i bez svojih doma. S poštovanjem, Ivana Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru i uzimamo u obzir novonastalu situaciju koliko je maksimalno moguće u okviru ovog Poziva koji je predviđen da obuhvati potrebe djece u socio-ekonomski nepovoljnom položaju diljem cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske, a ne samo u Gradu Zagrebu.
14 Emina Mutabžija-Orešković   Poštovani, podržavam inicijativu i projekt - smatram da je obaveza društva spriječiti da socioekonomski status roditelja bude faktor koji će djeci u tako ranoj životnoj dobi onemogućiti cjelovit razvoj, razvoj potencijala kojima se pripremaju za polazak u školu, razvoj o kojem može bitno ovisiti uspješnost školovanja a time i budućnost današnjeg djeteta kao sutrašnjeg odraslog čovjeka. Uz srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
15 DJEČJI VRTIĆ KOŠNICA   Prijedlog ključnih elemenata javnog poziva ima opravdan cilj, ali i više nelogičnosti koje mogu dovesti do problema u pripremi i provedbi projekata. Radi jasnoće komentara ovdje donosim pojedinačno točke kako su predložene u tekstu te komentar u nastavku: 1.3. Ciljne skupine Komentar: Zašto nisu prihvatljivi korisnici djeca od 1 godine, od kada se većina djece uključuje u jasličke programe, nego tek djeca od 4 godine do polaska u školu? Najispravnije bi bilo odrediti prihvatljivu dob sukladno dobi za koju prijavitelj ima verificiran program (ima vrtića koji imaju programe za djecu od 6 mjeseci nadalje). Ovakvim ograničavanjem na djecu 4+ onemogućujemo (najčešće) majke za izlazak na tržište rada, pa čak i one koje mogu koristiti rodiljni dopust do 3 godine djetetova života. Tim majkama je najčešće nužno što prije se zaposliti. 2.2. Raspoloživa sredstva Komentar: Iz minimalnih/maksimalnih iznosa predviđenih za prijavitelje u pojedinim županijama, vidljivo je da se predviđeni iznosi baziraju na potpori po djetetu u iznosu od 40.740 kn. Potpuno je nelogično postavljati ovako visoke minimalne brojeve djece koja moraju biti uključena u projekt po jednom prijavitelju , jer osnivači nisu samo JLRS, već postoje i privatni i vjerski vrtići, gdje su osnivači fizičke i pravne osobe i vjerske zajednice, koji nemaju tako veliki broj polaznika, ali imaju djecu slabijeg socioekonomskog statusa i ovakvim pristupom bi ta djeca bila diskriminirana, jer ne bi mogla biti korisnici projekata. Rješenje bi bilo ODREDITI POTPORU PO DJETETU U IZNOSU 40.740 KN i minimalan broj djece koja moraju biti uključena u projekt tijekom 24 mjeseca koji je puno niži - za sve prijavitelje min.25 djece tijekom 24 mjeseca! Time ne ograničavamo prijavitelje koji bi eventualno imali manji broj potencijalnih korisnika nego je ovim prijedlogom predviđeno da iskoriste sredstva i to tijekom dvije pedagoške godine. 2.3. Predviđeni intenzitet potpore Komentar: Nikako nije jasna poveznica između stope rizika od siromaštva županije u kojoj je prijavitelj registriran i financijskog kapaciteta prijavitelja da sufinancira ovako velike postotke projekata. Npr. mala općina u zagrebačkoj županiji koja ima jedan vrtić kojemu je osnivač vjerojatno ima dosta potencijalnih korisnika projekta, ali vlastitim sredstvima ne može sufinancirati 40% projekta. Ista stvar je u Dalmatinskoj zagori, gdje se očekuje 30% vlastitog sufinanciranja, što na ovako velike iznose kakvi su predviđeni osnivačima neće biti izvedivo. Stopa rizika od siromaštva u nekoj županiji može samo značiti da će prijavitelji iz tih županija imati više potencijalnih korisnika i zato također ne razumijem zašto je u Gradu Zagrebu, koji je najrazvijeniji, predviđeno najviše korisnika? Općenito, koncept kakav je zamišljen vezano za razvijenost županija i s tim u vezi minimalni/maksimalni iznosi i min/max broj uključene djece je posve nepotreban, jer će dovesti do problema u provedbi, izvještavanju o pokazateljima i nemogućnosti sufinanciranja od strane prijavitelja, posebno u razvijenijim županijama. Zašto? Zato jer stopa razvijenosti županije nema nikakve veze s financijskim kapacitetom za sufinanciranje bilo kojeg osnivača (neovisno je li to grad, općina, privatni osnivač ili vjerska zajednica) 4 Prihvatljive aktivnosti Element 1. Uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske ustanove 1.1. Provedba programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju. Komentar: potrebno je precizno definirati što se financira kroz ovaj (najvažniji) element projekta; U tekstu prijedloga stoji:" Kategorije troškova koje su primjenjive za predmetni Poziv grupirane su u: izravne troškove osoblja i ostale izravne troškove (financiranje subvencija za uključivanje djece u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima u predškolske programe i ostalih prihvatljivih aktivnosti): 1.Izravni troškovi osoblja koji ne uključuju troškove osoblja zaposlenih u vrtiću; 2. Ostali izravni troškovi a). Troškovi subvencioniranja ekonomske cijene programa predškolskog odgoja i obrazovanja što uključuje : - izdatke za radnike (bruto plaća, naknada i materijalna prava radnika), - prehranu djece, - uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece) Komentar: ovo su inače dvije vrste troškova; prijevoz djece jest i treba biti ostali izravni trošak, ali materijalni izdaci, tekuće održavanje i režije se inače financiraju iz INDIREKTNIH TROŠKOVA, koji ovdje nisu uopće predviđeni! - nabavu namještaja i opreme te - nabavu sitnog materijala. Komentar: nije jasna razlika između direktnih troškova osoblja (to bi prema pravilima financiranja troškova plaća i drugih troškova povezanih s radom u okviru ESF trebale biti plaće zaposlenika vrtića uključenih u projekt) i izdataka za radnike u okviru ostalih izravnih troškova. Potrebno je pojasniti razliku te također objasniti na koji način se određuje koji postojeći zaposlenici ili novozaposleni bivaju određeni za rad na projektu, zato što djecu koja su ciljana skupina nećemo upisati sve zajedno u iste odgojne skupine pa s tim u skladu za te skupine zaposliti odgojitelje. U interesu djece je uključivanje u skupine koje im odgovaraju po dobi, pa će ta djeca biti "razasuta" po različitim odgojnim skupinama. Predlažem definirati da se priznaju troškovi plaća za onoliko odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću sukladno normativu koji određuje Državni pedagoški standard (čl.22). Tako ćemo npr. na svakih 18 djece koliko DPS propisuje da se u četvrtoj godini može uključiti u jednu odgojnu skupinu priznati zapošljavanje 2 odgojitelja u punom radnom vremenu te dio radnog vremena stručnih suradnika, također prema DPS (čl.31) Posebno važno je naglasiti da li se potpora koja se dodjeljuje ovim Pozivom može kombinirati sa sufinanciranjem redovitog programa od strane JLRS!? Implicitno je to jasno, no potrebno je eksplicitno napomenuti, kako ne bi došlo do nesporazuma i shvaćanja da za onu djecu koja su korisnici projekta JLRS ne izdvaja sredstva. Cilj poziva je da je USLUGA BESPLATNA ZA RODITELJE U SLABIJEM SOCIOEKONOMSKOM POLOŽAJU te da se iz EU sredstava sufinancira program na način da se osim plaća djelatnika unaprijedi i kvaliteta programa koji vrtići pružaju. Također, nije predviđeno financiranje kraćih i posebnih programa za djecu slabijeg socioekonomskog statusa, a npr. programi za djecu s teškoćama ili programi za darovite, strani jezici, sport ili ples bi se za ovu djecu također mogli financirati iz ovog javnog poziva. Poznato je da svi vrtići ove programe uglavnom naplaćuju ako su verificirani od strane nadležnog MZO (dio programa za TUR i darovite financira MZO kroz Programe javnih potreba, nedostatno), pa bi istinska pomoć roditeljima ove djece bila da i oni mogu sudjelovati i u posebnim i kraćim programima. Ovo navodim sa zadrškom, jer u imenu ovog javnog poziva nije navedeno tiče li se samo REDOVITIH PROGRAMA, no ukoliko postoji mogućnost, svakako bi bilo dobro proširiti ga na sve programe koje provode dječji vrtići (kraće i posebne). 8 Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja projektnih prijedloga) Komentar: predviđena prva faza namijenjena dostavi dokumentacije za prijavu djece u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima za koje je predviđeno sudjelovanje u projektu, a na temelju koje će se provjeriti pripadnost ciljnoj skupini kroz uspostavljenu suradnju s nadležnim institucijama je tehnički neizvediva, a i nepotrebna. S obzirom na način upisa djece u dječje vrtiće te predviđeno trajanje projekata od 24 mjeseca , što obuhvaća dvije pedagoške godine i moguće upise tijekom pedagoške godine, nije moguće unaprijed predvidjeti koja točno djeca su potencijalni korisnici. Predlažem jednostavno rješenje da se izbaci prva faza, a tijekom realizacije projekta se izvještava o pokazateljima provedbe uz dostavu sve potrebne dokumentacije koja dokazuje da su djeca korisnici projekta zaista zadovoljila kriterije javnog poziva. Može se predvidjeti i financijske korekcije u slučaju neispunjavanja pokazatelja. Ukoliko su neki moji komentari posljedica nepoznavanja pojedinih direktiva EU ili drugih temeljnih dokumenata kojima ste se vodili u pripremi javnog poziva, molim Vas da me o tome informirate. S poštovanjem, Križana Brkić, prof., DV Košnica, Zagreb Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima. 1.3. Ciljne skupine Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirane su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja 10.iii.1. Cilj ove Operacije usmjeren je na pružanje podrške uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe radi povećanja njihovih obrazovnih postignuća. 2.2. Raspoloživa sredstva Minimalan broj djece koje pojedina projektna prijava mora uključiti određen je sukladno podacima o broju djece na razini županija, a koji su pripadnici ciljne skupine te sukladno dostupnim sredstvima unutar ovog Poziva. S obzirom na velik broj osnivača dječjih vrtića, ovim Pozivom potiče se njihovo umrežavanje odnosno udruživanje u partnerstvo, a kako bi se što većem broju djece omogućilo sufinanciranje programa predškolskog odgoja, a potencijalno smanjio broj projekata koje je potrebno administrirati. 2.3. Predviđeni intenzitet potpore Minimalan i maksimalan broj djece za koje je moguće tražiti finaciranje određeno je prema podacima o broju djece u socioekonomskom nepovoljnom položaju u pojedinoj županiji. Kriterij razvijenosti, odnosno stope rizike siromaštva, primijenjen je kod određivanja stope sufinciranja, pa je tako Grad Zagreb, obzirom da je u kategoriji najniže stope rizika od siromaštva, obvezan na najveću stopu sufinanciranja, 50%. 4. Prihvatljive aktivnosti Za element 1 predviđena je primjena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1127 od 19. prosinca 2018., odnosno definirana je standardna veličina jediničnog troška uključivanja djeteta u cjelodnevni redoviti predškolski program. Ovaj trošak obuhvaća ekonomsku cijenu pohađanja programa koja uključuje izdatke za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja, opreme i sitnog materijala. Obzirom na to, a slijedom već spomenutog administrativnog rasterećenja, prijavitelj nema obvezu razdvajanja troškova. Izravni troškovi osoblja ne uključuju troškove osoblja zaposlenih u vrtiću koji rade s djecom jer su isti uključeni u navedeni iznos koji se temeljem navedene Delegirane uredbe primjenjuje u ovom Pozivu. Dakle, kao što je navedeno u dokumentu, izravni troškovi osoblja (koji ne uključuju troškove osoblja zaposlenih u vrtiću i regionalne koordinatore) odnose se na zaposlenike prijavitelja/partnera (osnivača) koji će potencijalno raditi administrativne poslove upravljanja projektom. Nije moguće uključiti sufinanciranje kraćih i posebnih programa u ovaj Poziv s obzirom da se isti naplaćuju od strane dječjih vrtića ili osnivača različitim modalitetima i u različitim iznosima, a što nije uključeno u iznos koji se primjenjuje u ovom Pozivu prema Delegiranoj uredbi 2018/1127. Dodatno Poziv je primarno usmjeren omogućavanju pristupa redovitom predškolskom odgoju i obrazovanju te je namjera obuhvatiti onu skupinu djece koja inače nije uključena. Poziv se odnosi na cjelodnevne predškolske programe. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskoga odgoja (NN 134/97) i Državnom proračuna RH za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. Godinu (NN 117/19) Ministrastvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe javnih potreba koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama i to za sljedeće programe: • za djecu s posebnim potrebama (djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama i djecu koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima) • za darovitu djecu • za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina i za djecu u programu predškole 8. Administrativni podaci Prva faza u postupku prijave je neophodna kako bi se osigurala uključenost što većeg broja djece koja se nalaze u socioekonomski nepovoljnom položaju. Ukoliko bi se ugovorio veći broj pokazatelja nego što će se ispuniti, dio sredstava ostao bi neraspodjeljen. Kako bi u realizaciji ovog poziva administrativno rasteretili prijavitelje i roditelje, a dokazali pripadnost ciljne skupine sukladno pravilima provedbe projekata financiranih iz EU sredstava, u tijeku je uspostava suradnje, uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka s HZMO-om i MDOMSP-om. Na taj način cjelokupna provjera, koja inače od korisnika/prijavitelja zahtjeva dostavu niza dokumenata posredničkim tijelima (MZO i ASOO), realizira se suradnjom ovih tijela, bez dodatnih zahtjeva za korisnika/prijavitelja. Modaliteti uključivanja nove djece tijekom provedbe projekta bit će detaljnije pojašnjeni u Uputama za prijavitelje te Posebnim uvjetima ugovora.
16 Martina Lovrak Ivanov 1 Temelji i opće odredbe, 1.3. Ciljne skupine Poštovani, smatram da bi se trebalo imati u vidu i novonastale situacije vezane za proglašenje pandemije i potres u Zagrebu. Potrebno je više umrežiti institucije i ponuditi svim građanima kvalitetnu bazu podataka, ali i umrežiti institucije kako bi se smanjila i skratila nepotrebna papirologija. Srdačan pozdrav, Martina Lovrak Ivanov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru i uzimamo u obzir novonastalu situaciju koliko je maksimalno moguće u okviru ovog Poziva koji je predviđen da obuhvati potrebe djece u socio-ekonomski nepovoljnom položaju diljem cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske, a ne samo u Gradu Zagrebu.
17 Vesna Brezovac 1 Temelji i opće odredbe, 1.3. Ciljne skupine Poštovani, predlažem dodavanje još jednog dokaza o statusu roditelja djece predškolske dobi u socioekonomski nepovoljnoj situaciji, a vezano za veliki val otkaza nakon donošenja novih mjera nacionalnog kriznog stožera nakon proglašenja pandemije COVID-19 (čini mi se da je odluka bila 19.3.). Mnogi roditelji djece predškolske dobi su dobili otkaze i bila bi velika šteta da moraju ispisati djecu iz vrtića zbog gubitka prihoda. Možda bi taj dokaz mogla biti potvrda o nezaposlenosti HZZ-a, iz koje se vidi da je nezaposlenost nastupila 19.3. 2020.ili kasnije, a da je još važeća ili je obuhvaćala minimalno 3 mjeseca od datuma prijave na HZZO. Što se tiče potvrde HZMO-a o dječjem doplatku - rok za prijavu za 2020. je istekao nedavno i neće se moći ovi roditelji prijaviti, a mnogi bi sada vjerojatno imali pravo na dječ.doplatak. Potvrdu Min.za demografiju o ZMN neće moći svi oni ishoditi, što ne znači da nisu ugroženi. Pitanje je i koliko traje ishođenje takve potvrde... Lijep pozdrav, Vesna Brezovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Kriteriji na osnovi kojih roditelji mogu ostvariti pravo na uvećanu subvenciju u nadležnosti su osnivača. Sukladno navedenim uvjetima Poziva, djeca za koju je prihvatljivo financiranje u okviru ovog Poziva jesu ona koja su članovi kućanstva koje je korisnik doplatka za djecu u visini od 9% proračunske osnovice po djetetu odnosno članovi kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu a koja navedena prava ostvaruju prema relevantnim procedurama nadležnih institucija. Komentar će se uzeti u obzir pri pripremi drugih potencijalnih mjera a kako bi se adresirala novonastala situacija uzrokovana pandemijom.
18 Vesna Brezovac 2 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, 2.2.Raspoloživa sredstva Poštovani, predlažem malo umanjivanje broja djece koji je moguće uključiti u projekt po prijavitelju za svaku županiju (tablica pod 2.2.) jer možda neka manja mjesta neće moći doseći traženi broj, čak ako i više osnivača dječjih vrtića iz te županije nastupaju u partnerstvu, a teže je za očekivati da bi svi osnivači dječjih vrtića iz iste županije (ili čak njih više od 5) uspjeli dogovoriti partnerstvo...Iznimno je teško koordinirati provedbu projekta u velikim partnerstvima. Srdačan pozdrav, Vesna Brezovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Minimalan broj djece koje pojedina projektna prijava mora uključiti određen je sukladno podacima o broju djece na razini županija, a koji su pripadnici ciljne skupine te sukladno dostupnim sredstvima unutar ovog Poziva. S obzirom na velik broj osnivača dječjih vrtića, ovim Pozivom potiče se njihovo umrežavanje odnosno udruživanje u partnerstvo, a kako bi se što većem broju djece omogućilo sufinanciranje programa predškolskog odgoja, a potencijalno smanjio broj projekata koje je potrebno administrirati.
19 Mišela Bačić Baronica   Ulaganje u prevenciju teškoća u učenju već u predškolskoj dobi i poticanje društvene uključenosti pokazalo se kao najbolja mjera socijalnog ulaganja. Oni koji razmišljaju o financiranju trebali bi znati da je ulaganje u prevenciju daleko jeftinije od svih kasnijih mjera. Pozdravljam ovu inicijativu i smatram da je od velike dobrobiti kako za djecu tako i za društvo u cjelini. Potrebno je uvesti i rane testove probira na jezične, komunikacijske te općenito razvojne teškoće oko 4. godine života kao nacionalni standard za svu djecu ( i za one koji pohađaju i za one koji ne pohađaju dječji vrtić). Na taj način bi se pravovremeno otkrile teškoće, a djetetu omogućilo ranu stručnu intervenciju i samim time poboljšale šanse za kasnije obrazovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru i prijedlozima.
20 Gorana Babić   Poštovani, podržavam odluku o sufinanciranju troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe. Od iznimne je važnosti za cjelovit razvoj osobe upravo rani i predškolski odgoj i obrazovanje . Uključivanjem djece u predškolske programe, povećavaju se obrazovna postignuća djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju tako smanjujući vjerojatnost ranog napuštanja školovanja te rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, odnosno, daju se djeci jednake šanse od najranije dobi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
21 DIJANA TOLJANIĆ   Podržavm (svaki) prijedlog poput ovog, a koji promiče boljitak djece. Odgoj, pa tako i predškolski, potreban je svakom djetetu za njegov cjeloviti psihofizički razvoj, učenje o ljudskim pravima i slobodi i poštovanje istih. Vršnjačka skupina potiče djecu na razumijevanje i prijateljstvo, neopterećeno socioekonomskom položajem, religijskom pripadnošću, obrazovnim statusom, nacionalnosti i drugim karakteristikama njihovih obitelji. Obzirom na navedeno trebalo bi ga osigurati svakom djetetu pod jednakim uvjetima, bez administrativnih i financijskih potraživanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
22 Alta Pavin Banović   Stopa sudjelovanja u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju djece od njihove četvrte godine do početka obveznog obrazovanja bi se najvjerojatnije povećala kada bi roditeljima/srbnicima bilo olakšano, daleko više smanjeno nego do sada ili potpuno besplatno upisivanje i pohađanje vrtićkih/predškolskih programa... bez obzira koliko je već braće i/ili sestara upisano u vrtić. Kriteriji upisa djece u vrtić ne bi uopće trebao postojati, a ne 60 kriterija???!!!, jer vrtić bi trebao biti otvoren za svako dijete, bilo na pola ili puno vrijeme. Sva bi djeca trebala imati isti i jedini kriterij "Ja jesam dijete!". Država bi ove nejednakosti prostora i uvjeta u svim županijama trebala izjednačiti povlačenjem novca iz EU fondova prvenstveno za djecu koja jesu naša budućnost i koliko damo u djetinjstvu toliko ćemo imati sretniju i ispunjeniju starost. Roditelji uopće ne bi trebali financijski sudjelovati u plaćanju vrtića za svoje dijete/djecu. Sva djeca bez obzira na status svojih roditelja, svoje psiho-fizičko zdravlje, nadarenost, nacionalne manjine... bi trebala biti izjednačena i imati jednaka prava i mogućnosti predškolskoga razvoja. Zar su djeca naš projekt u trajanju 24 mjeseca?! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Ovim Pozivom podržava se sufinanciranje djece prema postojećim propisima i zakonskom okviru.
23 ZVJEZDANA FARKAŠ   Poštovani! Ideja o sufinanciranju troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnijoj situaciji u predškolske programe je za svaku podršku. Rani i predškolski odgoj vrlo je važan za cjelovit razvoj djece a pogotovo za socijalizaciju, razvijanje motoričkih vještina, kognitivnih razmišljanja i razvoja radnih navika. Puno je roditelja koji to svojoj djeci ne mogu priuštiti i često su ta djeca u velikom zaostajanju u budućem školovanju. Mnoga djeca će dobiti poticaj za daljnje učenje i razvoj koje bez toga možda ne bi imali. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
24 Marina Pavičić   Poštovani, podržavam sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kako bi se smanjile regionalne razlike u obuhvaćenosti djece predškolskim programima koji su od iznimne važnosti za daljnja obrazovna postignuća djece. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
25 SNEŽANA KOSANOVIĆ   Poštovani projekt uključivanja u predškolske programe djece nepovoljnih socioekonomskih situacija me istinski raduje. Pripremanje djece za školske izazove je potrebno svakom djetetu a pogotovo onima koji ne mogu boraviti u predškolskim ustanovama svakodnevno. Djeca će dobiti priliku socijalne uključenosti i priliku boljih obrazovnih postignuća što može kasnije rezultirati duljim školovanjem pojedinaca iz tog okruženja i kvalitetniju uključenost u društveni život zajednice. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
26 Melita Šimić   Poštovani, smatram da je ovo hvalevrijedan projekat i da je jako bitno uključiti svu djecu pa tako i onu koja se nalazi u nepovoljnom socioekonomskom položaju u rani predškolski odgoj i obrazovanje, jer to utječe na njihov osobni razvoj, socijalnu uključenost i prihvaćenost u društvu. lp Melita Šimić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
27 Snežana Markan   Poštovani, podržavam sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje od iznimne je važnosti za cjelovit razvoj osobe. Uključivanjem djece u predškolske programe, povećavaju se obrazovna postignuća djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju čime se smanjuje rizik ranog napuštanja školovanja te rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Srdačan pozdrav, Snežana Markan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
28 SILVANA VULAS   Poštovani, razradu Prijedloga podržavam. Iako nije predmet ovog Prijedloga moram javno istaknuti da su djelatnice/i u predškolskom odgoju i obrazovanju izazito unaprijedili sustav odgoja i obrazovanja svojim zalaganjem, trudom i stručnim usavršavanjima. Smatram da se njihov rad nedovoljno ističe i pohvaljuje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
29 Marija Istenić   Uključiti dijete u predškolske programe od presudne je važnosti jer osigurava cjelovit rast i razvoj djetetovih potencijala te unaprjeđivanje onih djetetovih osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi. Predškolske ustanove ne služe samo za čuvanje djece. Različitim predškolskim programima djeca imaju priliku razvijati svoje vještine. Kroz igru, vježbe, razne vrste kognitivnih simulacija djeca uče rješavati matematičke zadatke i razvijati čitalačke vještine. Predškolski programi potiču emocionalni, motorički, psihološki i socijalni razvoj djeteta. Djeca koja su uključena u predškolske programe imaju bolje razvijene kognitivne vještine, bolju startnu poziciju te postižu bolje rezultate u osnovnoškolskom obrazovanju. Imaju više šanse odrasti u osobu koja će razviti svoje potencijale, stjeći obrazovne kvalifikacije i radne navike, živjeti plodonosno i aktivno sudjelovati u životu zajednice. Sufinanciranje troškova uljučivanja djece u socioekonomski nepovoljnijoj situaciji u predškolske programe dobar je ulog za budućnost, kako razvoja pojedinca, tako i razvoja društva u cjelini. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
30 Ivana Prezzi   Cjeloživotno učenje zagovara uključivanje djece u obrazovanje već u predškolskoj dobi što je u skladu s osnovnim ciljem ovog prijedloga. Pozdravljam izrade projektnih prijedloga. Predškolska dob je važna. Važan je uvod u osnovno obrazovanje zbog ostvarivanja prvih socijalnih kontakata koji čine temelj za daljnji društveni razvoj svakog pojedinca. Smatram da zbog socioekonomskih razlika ne bi trebalo zakidati dijete za predškolski program kao važan segment koji prethodni osnovnom obrazovanju i stvaranju prvih društvenih kontakata. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
31 Zdenka Marton   Poštovani! Programi predškolskog odgoja i obrazovanja trebaju biti korisni djeci u navedenim kategorijama, a posebno se to odnosi na olašavanje socijalnog, emocionalnog, kognitivnog i jezičnog razvoja. Time se stvaraju preduvjeti za ujednačeni razvoj djece a, dugoročno gledano, i na razvoj društva općenito. Djeca u najranijoj dobi će dobiti impuls za nastavak školovanja jer neće biti u međugeneracijskom zaostatku. Bitno je spriječiti rano napuštanje školovanja koje može izazvati niz negativnih društvenih problema s kojima se suočavamo. Financiranjem /sufinanciranjem/ predškolskog odgoja i obrazovanja djece navedenih kategorija spriječiti će se neodgovorne roditelje da se opravdavaju manjkom sredstava za te aktivnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
32 Svjetlana Bebić 1 Temelji i opće odredbe, 1.3. Ciljne skupine Pozdravljam ove mjere, samo bi bilo vrijeme da se napravi konačno baza podataka sa svom potrebnom dokumentacijom ili dobra umreženost institucija, gdje će se jednim klikom utvrditi ciljna skupina, jer često, zapravo uvijek, takvim obiteljima ovo sakupljanje dokumentacije postane noćna mora što se tiče gubitka vremena. Još uvijek nemaju svi iste mogućnosti niti su svi registrirani na eGrađanin pa da te mukotrpne poslove mogu obavljati putem interneta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. U okviru ovog Poziva nastoji se pojednostavniti proces dokazivanja ciljne skupine uspostavljenom suradnjom među relevantnim institucijama.
33 Ika Pejanović 2 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, 2.3.Predviđeni intenzitet potpore Prikaz predviđenog intenziteta potpore, prema mome mišljenju je realan. Poznata je činjenica o raseljenosti Slavonije. Stoga će svaka potpora, i nositeljima projekta, a poglavito obiteljima - potencijalnim korisnicima, biti od velikog značaja, pa samim time i globalnom društvu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
34 Grad Đurđevac 2 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, 2.3.Predviđeni intenzitet potpore Poštovani, hoće li biti prihvatljivo ostatak troškova pokriti od strane osnivača i dio od uplata roditelja? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na pitanju, no postupak e-savjetovanja provodi se kako bi se dobile relevantne povratne informacije na objavljene uvjete Poziva. Iz pitanja nije jasno na što se odnosi ostatak troškova. Kao što je navedeno u financijskim zahtjevima, kategorije troškova koje su primjenjive za predmetni Poziv grupirane su u: izravne troškove osoblja i ostale izravne troškove (financiranje subvencija za uključivanje djece u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima u predškolske programe i ostalih prihvatljivih aktivnosti). Pri ostalim izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi vanjskih usluga za provedbu aktivnosti – usluge vođenja i administriranja projekta, medijske usluge, usluge organizacije promotivnih aktivnosti i slične savjetodavne usluge za pomoć u provedbi aktivnosti projekta te troškovi vezani uz upravljanje i praćenje provedbe te promotivne aktivnosti s ciljem povećanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja iz EU izvora. Osnivač sudjeluje u sufinanciranju projekta prema određenim stopama sufinanciranja, dok roditeljima djece koja se financiraju iz ovog Poziva nije dopušteno naplaćivati roditeljski dio cijene programa s obzirom da je isti uključen u iznos cjelokupne ekonomske cijene koji se primjenjuje u ovom Pozivu temeljem Delegirane uredbe 2018/1127.
35 Nataša Boj   Podržavam ovaj projekt, iskreno se nadam da će dio korisnika biti i djeca roditelja romske nacionalne manjine u Međimurju, njima bi ta sredstva itekako bila korisna, s obzirom na uvjete i probleme koje imaju. Usmjeriti sredstva na učenje hrvatskog jezika, kako bi kvalitetno mogli pratiti nastavu od 1. razreda osnovne škole. Čitam druge komentare, slažem se da se razmisli u smjeru pomicanja godina, zašto ne već od prve godine djetetova života, jer znamo da su "prve 3 najvažnije". Srdačan pozdrav! Nataša Boj, Čakovec Djelomično prihvaćen Ciljna skupina u okviru ovog Poziva (djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima) obuhvaća svu djecu koja pripadaju definiranim kategorijama, neovisno o nacionalnosti. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskoga odgoja (NN 134/97) i Državnom proračuna RH za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. Godinu (NN 117/19) Ministrastvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe javnih potreba koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama i to za sljedeće programe: • za djecu s posebnim potrebama (djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama i djecu koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima) • za darovitu djecu • za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina i za djecu u programu predškole Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja 10.iii.1.
36 Irena Kiss 1 Temelji i opće odredbe, 1.3. Ciljne skupine Poštovani, podržavam prijedlog, ali mislim da bi trebalo proširiti krug korisnika, odnosno obuhvatiti djecu svih dobnih skupina koja žive u nepovoljnim socioekonomskim uvjetima. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja 10.iii.1.
37 NADA PITINAC  , 3 Prihvatljivi prijavitelji i partneri Poštovani, predlažem da se kao prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva dodaju i ustanove visokog obrazovanja koje u djelokrugu svoga rada imaju studijske programe vezane za predškolski odgoj. Nije prihvaćen Cilj ove Operacije usmjeren je isključivo na pružanje podrške uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe pa su sredstva usmjerena na troškove sufinanciranja ekonomske cijene programa predškolskog odgoja. U okviru Poziva nisu prihvatljive aktivnosti vezane uz intervencije u studijske programe vezane za predškolski odgoj.
38 Nada Talijančić 1 Temelji i opće odredbe, 1.3. Ciljne skupine Poštovani , podržavam ovaj prijedlog uz napomenu da bi voljela da su obuhvaćena djeca od najranije životne dobi ( recimo od 1 godine djetetova života ) u cilju kontinuiranog praćenja djetetovog razvoja sve do polaska u školu , što bi vjerujem olakšalo kolegama prilikom upisa u prvi razred, jer bi imali uvid u djetetov dosadašni razvoj . Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja 10.iii.1.
39 Višnja Pranjić   Poštovani, podržavam projektni prijedlog o sufinanciranju troškova predškolskih programa za djecu nepovoljnih soioekonomskih prilika. Prijedlog je uključenje djece svih dobnih skupina, odnosno pomicanje dobne granice na vrijeme polaska djece u predškolske programe, što je starost djeteta od godinu dana. S poštovanjem Nije prihvaćen Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja 10.iii.1.
40 JASNA VUJČIĆ   Poštovani, Pozdravljam ovu inicijativu, i smatram kako bi bilo dobro da se roditeljima djece olakša i da se od njih ne traži trčanje od ureda do ureda i traženje dokumentacije, te da se to dijete u toj dobi razvoja tretira kao i ostalu djecu. Sva djeca bez obzira na status svojih roditelja, svoje psiho-fizičko zdravlje, nadarenost, nacionalne manjine bi trebala biti izjednačena i imati jednaka prava i mogućnosti pred-školskoga razvoja. Nadalje, rani i predškolski odgoj vrlo je važan za cjelovit razvoj djece a pogotovo za socijalizaciju, razvijanje motoričkih vještina, kognitivnih razmišljanja i razvoja radnih navika. Zaista je dosta roditelja koji ne mogu priuštiti djeci predškolske programe i često su zbog toga djeca u velikom zaostajanju u budućem školovanju. Smatram kako bi na ovaj način djeca dobila motivaciju i usvojene obrasce ponašanja za daljnje učenje i razvoj koje bez toga možda ne bi imali. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. U tijeku je uspostava suradnje, uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje vezano uz razmjenu podataka o prihvatljivosti ciljne skupine. U sklopu projektne prijave osnivači dječjih vrtića odnosno osnovnih škola u kojima se provode programi predškolsog odgoja obvezni su dostaviti popis djece koja će polaziti programe, (ime, prezime, OIB), a za koju se traži sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda.
41 Svjetlana Bebić   Pozdravljam ovu inicijativu, samo bi bilo dobro da se roditeljima takve djece olakša i da se od njih ne traži trčanje od ureda do ureda i traženje dokumentacije, te da se to dijete u toj dobi razvoja tretira kao i ostalu djecu. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. U tijeku je uspostava suradnje, uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje vezano uz razmjenu podataka o prihvatljivosti ciljne skupine. U sklopu projektne prijave osnivači dječjih vrtića odnosno osnovnih škola u kojima se provode programi predškolsog odgoja obvezni su dostaviti popis djece koja će polaziti programe (ime, prezime, OIB), a za koju se traži sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda.
42 Snježana Rađa 1 Temelji i opće odredbe, 1.3. Ciljne skupine Hvale vrijedne mjere i slažem se kako je nužno skratiti proceduralnu papirologiju, osobito u slučaju osoba korisnika socijalne pomoći. Kvalitetnom bazom podataka i komunikacijskom transparentnošću među ciljanim čimbenicima, rezultirat će učinkovitosti i svrhovitosti projekta. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. U okviru ovog Poziva nastoji se pojednostavniti proces dokazivanja ciljne skupine uspostavljenom suradnjom među relevantnim institucijama.
43 Udruga za kreativni socijalni rad  , 4 Prihvatljive aktivnosti Radeći s obiteljima u socioekonomski nepovoljnom položaju, uvidjela sam da je velik problem dolaženje djece iz tih obitelji u vrtić, usprkos tome što se neka od djece budu upisana u vrtić. Roditelji žive neurednim životom i smatram da bi bilo jako korisno kada bi se putem projekta organizirao i prijevoz u vrtić i iz vrtića i neka vrsta mentoriranja i kontrole nad roditeljima. Da bi djeca imala koristi od pohađanja vrtića trebaju kontinuirano dolaziti, a na taj način bi se osigurao kontinuitet. Prihvaćen Prijevoz djece uključen je u iznos koji se primjenjuje u ovom Pozivu temeljem Delegirane uredbe 2018/1127 te su osnivaču slobodni isti osigurati ukoliko će biti potrebno za osiguravanje uključivanja djeteta u cjelodnevni redoviti predškolski program.