Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ines Jančula PRAVILNIK Poštovani, slažem se da pravilnik treba mijenjati s obzirom na trenutnu situaciju. Smatram da učeničke treba vrednovati prema aktivnost i uključenost u nov način nastave. Potrebno je predvidjeti različite načine vrednovanja jer nemaju svi učenici iste tehničko mogućnosti. Treba misliti na specifičnostima svih predmeta te se konzultirati s predmetnim učiteljima. Zaključne ocjene potrebno je donijeti na temelju već unesenih ocjena u e-dnevnik te vrednovanjem rada i ostvarenja učenika tijekom nastave na daljinu. S poštovanjem, Ines Jančula Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Jagoda Đurović PRAVILNIK Poštovani, Slažem se, kao i većina kolega ovdje, da je dopuna Pravilnika iznimno nužna. Metode, postupci i elementi vrednovanja trebaju biti što jednostavniji s obzirom na izvanrednu situaciju i uvjete u kojima učenici i nastavnici rade. Smatram da u ovoj situaciji nemamo previše vremena za široku raspravu nego ministrica treba urediti pitanja praćenja i ocjenjivanja učenika. Nadam se da će ministrica imati dovoljno stručnih suradnika iz svih područja obrazovanja i da će se u ovoj situaciji donijeti mudre odluke. Osobno, ocjena ima dovoljno kako bi nastavnici mogli donijeti zaključnu ocjenu te rad u virtualnim učionicama, predlažem, vrednovati formativno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Ivančica Hinek PRAVILNIK Vještine kakve se stječu dugogodišnjim učenjem i vježbanjem instrumenta, glasa, plesa i teorijskih predmeta u glazbenim i plesnim školama stječu se putem individualne i skupne nastave i to, primarno, stalnom neposrednom podukom učenika od strane stručnih educiranih osoba, upravo zbog izrazito kompleksne prirode stjecanja glazbenih i plesnih znanja i umijeća. U našoj je struci najbitnija i za učenike najvrjednija TRENUTNA povratna informacija koju mu sustav rada u glazbenim i plesnim školama omogućuje, kao i mogućnost kontinuiranog praćenja njegovog rada i napretka kroz javne nastupe (samostalno ili skupno), koncerte, javne sate, produkcije klasa, natjecanja i sudjelovanje u projektima. U situaciji u kojoj smo se našli preko noći, ostali smo bez tih mogućnosti praćenja i vrednovanja učenika, a nastava (konkretno) teorijskih glazbenih predmeta koja je skupna i održava se s 10 do 15 učenika na satu, preseljena je u virtualni prostor u kojemu učenike ni ne vidimo ni ne čujemo, a trebamo pratiti i vrednovati njihov napredak i usvojenost slušnih i intonativnih znanja i vještina. Ono što je postalo očito od početka provođenja virtualne nastave jest to da se nastava teorijskih glazbenih predmeta od skupne pretvorila u individualnu i to za broj učenika u razredima, odnosno po predmetima (cca. 190 učenika tjedno). Neki učenici su vrlo aktivni, vrijedni, odgovorno ispunjavaju sve radne zadatke, dok su neki posve neaktivni i nevidljivi. Vrednovati njihova „znanja“ putem npr. testova ili online kvizova, u situaciji kada su putem društvenih mreža povezaniji nego ikada, ne može pružiti realnu i objektivnu sliku, osobito u svjetlu spoznaje da su prava glazbena znanja zapravo vještine koje se moraju pokazati i dokazati sviranjem i pjevanjem. Stoga smatram da je jako važno u Pravilnik unijeti i „notu“ kojom se stručnjacima iz umjetničkog područja u situaciji direktne ugroze stanovništva omogućuje iznalaženje najboljih načina praćenja i vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u glazbenim i plesnim školama koja će biti u skladu s pravilima i zakonitostima struke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Jozica Pažanin PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopune pravilnika te smatram ih neophodnim. Da bi mogli završiti ovu školsku godinu značajno je da ministarstvo donese pravilnik sa detaljnim smjernica o načinima i postupcima vrednovanja u online okruženju. Prilikom stvaranja pravilnika smatram da je izuzetno značajno voditi računa o zahtjevima online nastave, te uzeti u obzir činjenicu da učenici ne mogu na isti način udovoljiti tim zahtjevima. Nažalost, mnogi učenici nemaju adekvatnu opremu niti iste uvjete okruženja iz kojeg prate online nastavu. Također, razina digitalnih kompetencija učenika (odnosno, razina digitalnih kompetencija roditelja kod djece manjeg uzrasta) je različita. Prema svemu tome, kod vrednovanja u online okruženju bi trebali biti maksimalno fleksibilni. Formativno vrednovanjem je izuzetno korisno i neophodno jer njime pratimo napredovanje učenika a povratne informacije koje dajemo učenicima su dragocjene smjernice koje određuju njihovo daljnje sudjelovanje u nastavi. U online nastavi je puno lakše odustati i prepustiti se nego u nastavi u razredu te je iz tog razloga značaj formativnog vrednovanja još i veći nego u face2face nastavi. S druge strane, sumativno vrednovanje u online okruženju u kojem učenici nemaju iste polazne mogućnosti je puno zahtjevnije i upitno je može li kao takvo uopće biti objektivno. Možda bi bilo puno poštenije da umjesto sumativnog ocjenjivanja, formativno ocjenjivanje nakon nekog vremenskog razdoblja rezultira ocjenom. Na taj način, vrednujemo rad učenika i to kroz dulje vremensko razdoblje u kojem pratimo kontinuitet njegovog rada i ukazujemo mu kako da napreduje te u tome se možemo prilagoditi različitim okolnostima učenikovog online okruženja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Marica Kučan PRAVILNIK Poštovani, dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja zaista je potrebna i važna jer se slične situacije mogu, nažalost, dogoditi bilo kada tijekom trajanja školskih godina pa je dobro biti donekle pripremljen. Pozdravljam sve kolege koji se neizmjerno trude da svojim pripremama i nastavom na daljinu pruže učenicima ono najbolje što se može u izvanrednoj situaciji. Sada je trenutak u kojem je vidljivo kako u našem svakodnevnom radu možda zanemarujemo osnovno – iskrenu komunikaciju s učenicima i našu brigu za svakog ponaosob. Znamo li koliko naših učenika nema kod kuće mobitel, tablet, računalo…? Ta je informacija iznimno važna ako želimo online nastavu. Na satovima razrednika, za ubuduće, bilo bi potrebno utvrditi informatičku opremljenost učenika i u ovim kriznim situacijama imali bi podatak kako učeniku pomoći. Sigurna sam da mnogi dobri ljudi/institucije/privatne firme imaju otpisanih, ali još vrlo ispravnih uređaja, što se putem društvenih mreža može doznati, a onda i dostaviti. U ovakvim izvanrednim situacijama jako je važno zadržati kontinuitet učenja, razvijati marljivost, upornost i dosljednost kako bi svi zajedno odgojili vrijedne ljude koji će eventualne propuste tijekom srednjoškolskog obrazovanja nadoknaditi svojim cjeloživotnim učenjem i radom. Nastavnik se mora pridržavati ciljeva svog predmeta, ali i smanjiti obrazovne zahtjeve. Nastavnik mora neprestano tražiti povratnu informaciju iz koje može saznati kako se razvija logičko i kritičko mišljenje učenika, te pratiti napredak u razvoju učeničke osobnosti. U bilo kojem predmetu, postavljanje učenika pred problemske situacije, pomoći će mu razviti vještine za koje nije znao da postoje, a nastavniku otkriti izvrsne učenike. Ako ovakva situacija potraje, smatram da se brojčane ocjene mogu zaključiti na temelju dosadašnjeg vrednovanja kako formativnog tako i sumativnog. Svakako dosadašnjem stanju treba pridodati i formativno vrednovanje u online nastavi (elemente praćenja uključenosti učenika, njegovu aktivnost, uzeti u obzir odgovornost učenika, rješavanje zadanih zadataka, testova,…) S poštovanjem, Marica Kučan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Marija Vidović PRAVILNIK Poštovani, Mišljenja sam da je dopuna Pravilnika ,neophodna u situaciji u kojoj se mi sad nalazimo. Nastava na daljinu je novina za učenike i za profesore te se provodi u različitim uvjetima . Uvjeti uključivanja, komunikacija s profesorima ponuđeni materijal za rad nisu svima jednako dostupni. Najveći problem je svakako sumativno vrednovanje. Kako to izvesti, a da bude koliko toliko realno stanje? Formativnim vrednovanjem, kontinuiranim praćenjem postiže se prisutnost i uključenost , ali jasno je iz priloženog da to nije stvarno stanje znanja. Svim nastavnicima iz mog okruženja ovo je trenutno čak najveći problem . Posebno je to teško organizirati kod zahtjevnijih predmeta. Pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 ĐURĐICA STANEŠIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Pri određivanju metoda, postupaka i elemenata vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika važno je imati na umu da svi učenici nemaju iste mogućnosti za praćenje nastave na daljinu: dostupnost i kvalitete internetske veze, računalo (2 ili 3 učenika na jedno računalo), okruženje za učenje i rad i poznavanje digitalnih alata. Pri donošenju odluka potrebno je uvažiti razlike između osnovnoškolskog, gimnazijskog i strukovnog obrazovanja. Odgojno-obrazovni programi/kurikulumi u strukovnim školama se razlikuju; kao i načini realizacije nastave: u školi, na vanjskim radilištima s nastavnicima ili kroz praktičan rad kod poslodavaca. Pri donošenju odluka o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća važno je uzeti u obzir sve parametre. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 LJILJANA KURJAK PRAVILNIK Poštovani, u vezi s Člankom 1.a (1) smatram da nije dovoljno jasno određeno što podrazumijeva izraz „neposredna ugroza stanovništva“ te tko je određuje i zbog toga predlažem da se pravno specificiraju odrednice ugroze jer bismo mogli kliznuti u područje koje je podložno proizvoljnim tumačenjima. U Članak bi svakako trebalo uvrstiti i rečenicu u kojoj Dopuna stupa izvan snage prestankom izvanrednih okolnosti. Metode, postupci i elementi vrednovanja određeni su nastavnim programima, odnosno, predmetnim kurikulumima koji su obvezujući. Smatram da članak 1.a (2) daje prevelike ovlasti jednoj osobi, tj. ministru znanosti i obrazovanja s obzirom na postojanje više tijela koji se bave odgojom i obrazovanjem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK Poštovani! S obzirom na ishitrenost situacije, dokimologija u okolnostima u kojima se trenutno odvija nastava nije razrađena. Predlažem da bi se vrednovanje učenika trebalao zasnivati na angažmanu, odnosno sudjelovanju učenika u online nastavi, a ne na procjeni samih znanja koja tamo postiže ili pokazuje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Štefica Škrlec PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi s obzirom na održavanje nastave na daljinu. Pohvaljujem ideju o tjednu ponavljanja jer smatram da učenici trebaju sistematizirati gradivo a i riješiti zadatke koje nisu stigli riješiti. Ukoliko se vratimo natrag u svoje stvarne učionice predložila bi da se u pravilniku nađe i način postupanja s pisanom provjerom za koju smo zatekli učenika da koristi nedopuštene izvore znanja odnosne popularne "šalabahtere". U potpunosti se slažem s kolegama kako pri naputcima o načinima i postupcima vrednovanja treba imati na umu specifičnosti pojedinih nastavnih predmeta i dob učenika. Nadam se da ćemo dobiti dobre smjernice od MZO i mentorskog tima o načinima i postupcima vrednovanja vezano za nastavu na daljinu. Veći dio materijala imamo a to su dobro razrađeni kriteriji za samostalan rad, plakat, prezentaciju, praktičan rad,… Daljnje smjernice prilagodit ćemo specifičnosti razrednog odjeljenja, dobi i materijalnim mogućnostima učenika. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Anita Čeko PRAVILNIK Poštovani i poštovane, svakako je potrebna dopuna Pravilniku. U dopuni imajte stavku i o načinu provedbe predmetnih i razrednih ispita. (preduvjeti i uvjeti online pismenih i usmenih provjera znanja pred komisijom) Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Ivana Strmečki Vučina PRAVILNIK Poštovani, slažem se da je s obzirom na novonastalu situaciju potrebna dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja. Smatram da bi pri vrednovanju trebalo staviti naglasak na redovito sudjelovanje, trud i zalaganje u radu virtualnih učionica, kao i redovito ispunjavanje obaveza te da bi trebalo uzeti u obzir specifičnosti svakog predmeta. Potraje li ova situacija svakako bi trebalo omogućiti učenicima ispravljanje negativnih ocjena. Uvede li se vrednovanje putem digitalnih tehnologija posebnu pažnju treba obratiti na dva važna načela vrednovanja a to su valjanost i pravednost. Ako primjenjujemo digitalne alate prilikom vrednovanja učenici moraju prije izvježbati takav način vrednovanja a svakako treba dati podršku i učiteljima jer nisu svi jednako educirani za rad u digitalnim alatima. Također pitanje je imaju li svi jednake mogućnosti s obzirom da je čest slučaj da se više učenika u jednoj obitelji koristi istim računalom. Mišljenja sam da učenike treba ocjenjivati jer ih na taj način motiviramo za rad ali i da treba naći načina kako da prilagodimo vrednovanje specifičnostima svakog predmeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Karmen Tonšetić PRAVILNIK Poštovani, slažem se da je potrebna dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. U Članak 1.a (1) U slučaju elementarne nepogode...učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja...dodala bih i stručne suradnike (pedagošku službu). Naime imamo velik broj učenika sa IP i PP koji se u redovnoj nastavi teško snalaze, a u ovim okolnostima još i teže. Zato bi prava i obveze u postupku vrednovanja trebalo proširiti i na stručne suradnike koji su upoznati s učeničkim teškoćama, a čiji bi savjeti u procesu vrednovanja bili od pomoći. Isto tako mislim da bi općenito u ovim okolnostima trebalo dati prednost formativnom ocjenjivanju u odnosu na sumativno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 TATJANA PRANJIĆ-PETROVIĆ PRAVILNIK Poštovane/i, u ovim izvanrednim okolnostima nužno je dopuniti Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Ovim putem posebno želim naglasiti da mnogi učenici strukovnih škola nisu navikli na ovakav način rada. Učenicima strukovnih škola više odgovara praktičan rad, rad na terenu, mjerenje i istraživanje. Zbog takvih afiniteta su i odabrali svoja zanimanja. Kao nastavnik fizike koji radi u strukovnoj školi svakodnevno se susrećem s učenicima koji se uglavnom bolje snalaze u praktičnom radu, nego u radu za računalom. S obzirom da su nam najvažniji učenici u ovoj izvanrednoj situaciji, od izuzetne je važnosti i njihov položaj u ovom okruženju. Svjedoci smo da u ovim novim okolnostima učenici srednjih škola i do 7 sati dnevno sjede za računalom, a određeni broj obitelji s većim brojem djece školskog uzrasta ima samo jedno računalo. Da ne spominjemo i roditelje koji isto moraju raditi u online okruženju. Jasno je da zbog toga sigurno pojedini učenici moraju raditi i noću. Također znamo da se susreću s brojnim problemima kao što je kvaliteta internetske veze, padovi mrežnog sustava te brojni obiteljski problemi nastali izolacijom i strahom. Dakle, pri ocjenjivanju treba uzeti u obzir i okruženje učenika. Kako provesti vrednovanje ako učenik nema uvjete da baš u zadani trenutak sudjeluje u online vrednovanju npr. ako brat ili sestra imaju provjeru postignuća u isto vrijeme? Jasno je da nastavnik treba provesti online testiranje onda kada svi učenici mogu sudjelovati ili omogućiti više grupa i više termina kad se provodi vrednovanje. Uporabom raznih programa može se pratiti aktivnost učenika, ali teško je biti siguran da te aktivnosti odrađuju potpuno samostalno. Ne treba smetnuti s uma da su neki nastavnici opterećeni velikim brojem učenika npr. pojedini nastavnici imaju po 11 razreda svaki s minimalno 20 učenika. S obzirom da svaki nastavnik treba dogovoriti s preostalim nastavnicima iz razrednog vijeća termine pisanog provjeravanja postignuća, mogući su dodatni problemi zbog vrednovanja postignuća učenika (nedostatak slobodnih termina). Stoga, treba brinuti o vremeniku online ispitivanja ili ocjenjivanja kako učenici ne bi bili preopterećeni. Sigurno je da i u ovoj situaciji trebamo učenike poticati na rad, ohrabrivati u radu i učenju na daljinu. Mislim da je bitno omogućiti učeniku i da popravi svoj dosadašnji uspjeh te se usvojenost ishoda i u ovom periodu online nastave svakako treba vrednovati. Ipak mišljenja sam da pritom treba stavljati naglasak na napredak u uspjehu i radu. Zato mislim da treba dati prednost formativnom vrednovanju postignuća učenika, posebice učenika u nižim razredima osnovne škole. Smatram da bi učenicima trebali zaključiti ocjene na temelju ocjena koje dosad imamo, uzimajući u obzir njihovu aktivnost i rad u virtualnim učionicama. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Željka Kalabek PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi obzirom na novonastalu situaciju. Obzirom na to da ćemo, vjerojatno, do kraja nastavne godine provoditi nastavu na daljinu, pohvaljujem ideju o tjednu ponavljanja. Vjerujem da će u tome tjednu učenici ponoviti i uvježbati obrađeno gradivo, ali i odmoriti od nove školske situacije i pripremiti se za sljedeće dane. Učenici imaju dovoljno ocjena i prije nastave na daljinu, ali ipak treba dogovoriti i načine sumativnog vrednovanja, ali i formativnoga (s obzirom na uključenost učenika u nastavu na daljinu, rješavanje zadataka, komunikaciju s učiteljima). Treba pronaći različite načine vrednovanja koji bi bili primjereni i učenicima s teškoćama. Svakome učeniku treba omogućiti odgovaranje ukoliko to oni žele. Kod zaključivanja ocjena, nikako se ne bi trebalo oštetiti učenika, gledati srednju ocjenu, već uzeti u obzir sve okolnosti (snalažljivost učenika u nastavi na daljinu, uvjeti učenika u kojima živi i radi, radi li se o učeniku kojemu više odgovaraju usmena ili pisana ispitivanja, aktivnost u nastavi na daljinu i inače u nastavi itd.). O svemu se treba pitati učitelje i učenike putem anketa, a nakon donošenja dopune dati smjernice svima koji sudjeluju u nastavnome procesu (učenici i njihovi roditelji, učitelji). S poštovanjem, Željka Kalabek. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Gabriela Lozić PRAVILNIK Poštovani, podržavam navedenu dopunu pravilnika .Nadam se pitanju struke jer je ova situacija specifična za sve nas. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Ivana Hrastović Mandarić PRAVILNIK Poštovani,u ovoj izvanrednoj situaciji u kojoj smo se svi našli i za koju nismo mogli niti pomisliti da je moguća,smatram važnim donijeti dopunu postojećeg Pravilnika o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u os.i srednjoj školi.U ova protekla tri tjedna nastave na daljinu fokusirali smo se na ostvarivanje ključnih ishoda učenika provodeći nastavu u posve novom okruženju i novim virtualnim metodama i postupcima.Ono što je bilo moguće pratiti je svakako aktivnost ,motiviranost i uključenost učenika tijekom praćenja ovog oblika nastave te uspješnost u izvršavanju online zadataka.Naravno da su se neki učenici u tomu izvrsno snašli,ali nažalost ima i onih učenika koji nisu.Kako očekivati da će svi učenici tijekom iduća dva tjedna uspješno savladati korištenje informatičke tehnologije u tolikoj mjeri da ih možemo sumativno i formativno objektivno ocjenjivati kad je realna činjenica da nemaju svi jednake uvjete kod kuće,dostupnost uređaja za rad,nemaju svi jednaku podršku roditelja, jer neki roditelji i dalje rade ili su suočeni s egzistencijalnim problemima i ne mogu se toliko posvetiti školi.Smatram da bi jedino pravedno u ovoj izvanrednoj situaciji bilo da učenike ocijenimo formativno za ovaj završni dio nastavne godine,uzimajući u obzir sve novonastale okolnosti,a sumativno ocijeniti onaj dio nastavne godine prije početka nastave na daljinu.Konačna ocjena bi svakako trebala uzimati u obzir oba razdoblja i biti poticajna. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO PRAVILNIK Poštovani, svakako podržavamo uvažavanje trenutnog stanja i potrebe za promjenom načina vrednovanja učenika. Treba pažljivo odabrati kako vrednovati postignuća učenika s teškoćama jer nastava na daljinu ni u jednom segmentu nije prilagođena učenicima s teškoćama: nemaju prilagođeno gradivo, nemaju PUN, nemaju odgovarajući mrežni alat s kojima se spajaju u virtualnu učionicu (alat nije prilagođen učenicima s motoričkim, vidnim i intelektualnim teškoćama). To je naročito prisutno kod učenika koji završavaju jedan nivo školovanja (OŠ, SŠ) i čije ocjene utječu na njihov daljnji životni put. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Snježana Romić PRAVILNIK Poštovani! Pravilnik treba mijenjati obzirom na novonastalu situaciju. Međutim, čl.1.a, stavak 2. daje prevelike ovlasti ministrici. Potrebno je definirati elemente vrednovanja prema uzrastu učenika. Vrednovati učeničku aktivnost i uključenost u nov način nastave. Predvidjeti različite načine vrednovanja jer nemaju svi učenici iste tehničko - tehnološke mogućnosti. Voditi brigu o specifičnostima svih predmeta te se konzultirati s predmetnim učiteljima. Zaključne ocjene potrebno je donijeti na temelju već unesenih ocjena u e-Imenik, praćenju i formativnom vrednovanju ostvarenima tijekom redovne nastave te vrednovanjem rada i ostvarenja učenika tijekom nastave na daljinu. S poštovanjem, Snježana Romić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 Snježana Hranić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika zbog novonastalih okolnosti te smatram da učitelji razredne nastave mogu zaključnu ocjenu temeljiti na dosadašnjem sumativnom i formativnom praćenju učenika. Stalna komunikacija s učenicima i njihovim roditeljima u Učenju na daljinu daje mi uvid u njihov rad, postignuća i zalaganje te predlažem formativno i sumativno vrednovanje aktivnosti učenika uvažavajući specifičnosti ove situacije i okruženja u kojima učenici rade. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Irena Rupić Pietri PRAVILNIK Poštovani, članak 1. pod 1.a , 1. i 2. odnose se samo na ovlasti Ministra/ce obrazovanja da u izvanrednim okolnostima mogu donijeti posebne zakone vezano za sve postupke u obrazovanju. Stoga svi komentari, o postupcima u obrazovanju u sadašnjim okolnostima, sumnjam da će se uzimati u obzir. Svakako su potrebne nadopune postojećeg Pravilnika, članka 1. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 Danijela Vrtiprah PRAVILNIK Pozdravljam nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Smatram kako je Ministar/ica taj koji odlukom usmjerava učitelje i nastavnike u izvanrednim kriznim situacijama o postupcima koji se od njih očekuju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Antonia Varat PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama jer smatram da je situacija u kojoj smo se našli i mi nastavnici i naši učenici i njihovi roditelji svakako jedno izvanredno stanje s neizvjesnim krajem. Kao maturant ratne ŠG 1991./1992. znam što znači izgubiti velik dio redovite nastave i biti prepušten sebi i svojim sposobnostima i ustrajnosti u atmosferi straha i opće neizvjesnosti. Tada nije bilo nastave na daljinu, računala i ostalih tehničkih preduvjeta koje danas uživamo. Smatram, a učenici moje srednje škole mi potvrđuju, da je nastava na daljinu, unatoč manjem početnom nesnalaženju sa svih strana, dobar način da se održi kontinuitet i da učenici osjete da imaju podršku, poticaj za rad, ali i svakodnevnu obvezu. Formativno vrednovanje se provodi kontinuirano i kao nastavnik još se više trudim dati što precizniju i poticajnu povratnu informaciju učenicima i biti im na raspolaganju cijelo vrijeme. No, za provesti sumativno vrednovanje treba svima dati više vremena, razraditi upute, ali i dati slobodu predmetnim nastavnicima da procijene što to treba nužno vrednovati i na koji način s obzirom na specifičnosti predmeta, te koliku će težinu ocjene dobivene tim putem imati u odnosu na ocjene od prije. Sumativno vrednovanje je provedeno već više puta te većina učenika ima i dosta ocjena. Svakako ne bi trebalo ići na štetu učenika, te se trebaju uzeti u obzir različiti uvjeti u kojima učenici žive i rade. Učenici nižih razreda srednje škole bi mogli nadoknaditi propušteno sljedeće školske godine. Trebalo bi osmisliti način na koji omogućiti učenicima s većim brojem negativnih ocjena da iste isprave. Možda nekim dodatnim aktivnostima putem online nastave i /ili organiziranjem dopunske nastave kada ona bude moguća, možda u kolovozu, ako ne u lipnju. Međutim, najveći problem je kod maturanata s obzirom na to da oni nemaju vremena za nadoknadu, a neizvjesnost vezana uz državnu maturu i upise na fakultete im svakako ne ide na ruku. Mislim da se za njih mora naći neko najpovoljnije rješenje. Tu je i pitanje sumativnog vrednovanja odn. ocjena, kao i spremnosti za ispite državne mature, najkritičnije jer direktno utječe na mogućnost upisa na željeni fakultet. Nadam se povoljnom rješenjima za sve učenike i nastavnike i želim nas svima što brži povratak u naše učionice. Antonia Varat Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Svjetlana Komić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam odluku o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. U donošenju odluka i novih mjera svakako bi trebalo uključiti i mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje te mišljenje učitelja i stručnih suradnika. Također predlažem da se naprave zasebni načini vrednovanja za učenike razredne nastave, zatim za učenike predmetne nastave (od 5. do 8. razreda) te za učenike srednjih škola. Odluke i smjernice trebaju biti jedinstvene na razini države, a opet dovoljno fleksibilne da uvažavaju različite obiteljske, zdravstvene, ekonomske i druge uvjete naših učenika. Podržavam sve oblike vrednovanja učenika na daljinu, ali bi naglasak u ovom periodu trebao biti na formativnom vrednovanju. Svi učenici nemaju iste uvjete rada (dijeljenje uređaja s braćom i roditeljima, loš Internet, nemaju u svom domu uvjete za rad, imaju problem s organizacijom nastave na daljinu). Važno je učenicima i roditeljima dati jasne upute i smjernice što će se i kako vrednovati, na koji će se način ispravljati negativne ocjene, a na koji način zaključivati ocjene. Bitno je voditi računa i o vremeniku provjera i opterećenosti učenika u datom trenutku. Predlažem da se pri zaključivanju ocjena naglasak stavi na podatke koje smo imali prije nastave na daljinu, a kroz ovo razdoblje prikupi što više informacija kroz različite oblike vrednovanja ali u interesu i na dobrobit učenika. S poštovanjem, Svjetlana Komić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Mirela Petković PRAVILNIK S obzirom na novonastalu situaciju, slažem se s prijedlogom dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Prošla su gotovo tri tjedna od početka rada u virtualnim učionicama te na temelju svog iskustva mislim da se vrednovanje učenika za vrijeme trajanja e-nastave mora prvenstveno temeljiti na kvalitetnom formativnom vrednovanju, ali da svakako treba početi i sa sumativnim vrednovanjem. Naime, ima učenika koji usprkos mom trudu i trudu mojih kolega e-nastavu shvaćaju olako te ne žele izvršavati svoje obaveze u virtualnim učionicama. Mislim da bi ukidanje daljnjeg sumativnog vrednovanja njima „išlo na ruku“. S druge strane, postoji velik broj učenika koji su marljivi, željni usvajanja novih znanja i vještina i koji se trude točno i pravovremeno izvršavati sve svoje obaveze u virtualnim učionicama i mislim da bi ukidanje sumativnog vrednovanja išlo na štetu tih učenika. S obzirom na različite osobine naših učenika, uvjete u kojima žive i uče, specifičnosti različith predmeta te pitanje objektivnosti sumativnog vrednovanja, proces sumativnog vrednovanja trebao bi biti izuzetno fleksibilan. Svaki nastavnik najbolje poznaje svoje učenike i svoj predmet te će zasigurno pronaći najbolji način kako sumativno vrednovati učenike, a da to bude objektivno i prilagođeno svakoj specifičnoj situaciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Andrea Igaly PRAVILNIK Slažem se da s obzirom na trenutnu situaciju u Republici Hrvatskoj treba dopuniti spomenuti Pravilnik. S obzirom da je posljednji radni dan u školama bio 13.3.2020. , smatram da učenici u periodu od 9.9.2019. do 13.3.2020. imaju dovoljno elemenata praćenja njihovog rada na temelju kojih nastavnici mogu zaključiti ocjene za ovu školsku godinu. U slučaju da nastavnik nema dovoljno elemenata praćenja rada nekog od svojih učenika, mislim da nema virtualnog alata kojim bi se znanje učenika moglo objektivno ispitati pa nastavniku preostaje da na temelju povjerenja u svoje učenike vrednuje rad učenika kroz rad na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 MIRJAM ĆORLUKA PRAVILNIK Poštovani, smatram da je potrebno dopuniti postojeći Pravilnik i pozdravljam Vašu reakciju. Skrenula bih pozornost na činjenicu da jedan čovjek (ministar obrazovanja, u ovom slučaju) donosi odluku. Bilo bi potrebno uvrstiti da ministar nadležan za obrazovanje može odrediti metode....nakon obveznog savjetovanje sa strukom, što je u demokratskom duhu. Potom, potrebno je odrediti koncizne metode, postupke i elemente vrednovanja jasne svima unutar odgojno-obrazovnog procesa. Na novonastalu situaciju gledam kao na priliku da se odmaknemo od brojčanog ocjenjivanja i naučimo roditelje i učenike da se ne uči samo za ocjenu, a kolege da redovito pišu jasne bilješke. Potrebno je osvijestiti da nisu svi jednakih mogućnosti (intelektualnih i materijalnih) o čemu valja misliti pri daljnjim smjernicama. Posebno treba misliti na djecu s poteškoćama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Diana Kadić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s kolegama kako pri naputcima o načinima i postupcima vrednovanja treba imati na umu specefičnosti pojedinih predmeta i uzrast učenika. Ovih dana svjedok sam čestog pucanja veze kod učenika, ali i kod mene same,te sporosti inetrnetske veze, što bi dio učenika dovelo u neravnopravan položaj. Isto tako, moramo imati na umu nemogućnost upisivanja matematičkih formula upotpunosti ili bi to (za neke) mogao biti usporavajući čimbenik. S poštovanjem, Diana Kadić, prof. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Anita Pavlek PRAVILNIK Poštovani, smatram da je vrednovanje svakako potrebno. Nadam se da ćemo dobiti vrlo precizne smjernice za rad koje će uvažavati specifičnosti svakog predmeta, dob učenika te uvjete za rad učenika i nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Ana Skledar Matijević PRAVILNIK Poštovani, Podržavam uvođenje novog članka 1 i 1.a, jer to prepoznajem kao nastojanje da se obrazovni sustav prilagodi trenutnim okolnostima koje su daleko od idealnih. Sposobnost prilagodbe i fleksibilnost su socijalne vještine koje se tražene na tržištu rada, a kako bismo učenike pripremili za takve izazove, korisno je da i sustav pokaže fleksibilnost i uvaži specifičnost trenutnih okolnosti, kao i potrebe učenika i nastavnika. U trenutnim izvanrednim okolnostima socijalna dimenzija posebno je važna u kontekstu vrednovanja znanja, jer je nužno prepoznati i uvažiti različite uvjete u kojima učenici trenutno sudjeluju u nastavi na daljinu, iz kojih proizlaze razlike u mogućnostima koje su učenicima dostupne (npr. pristup internetu, (ne)posjedovanje odgovarajuće opreme, tj. (ne)dostupnost opreme kao što su računala ili pametni uređaji za pristupanje internetu, stambeni uvjeti, podrška obitelji i/ili druge obiteljske okolnosti koje mogu utjecati na vrijeme i kvalitetu učenja na daljinu). Nadalje, čvrstog sam uvjerenja da je hrvatskom obrazovanju na sistemskoj razini prijeko potreban značajan odmak od fokusa na formu te usmjeravanje na sadržaj, posebice kad se radi o procjeni i vrednovanju. Iako je dio obrazovne tradicije, isključiva usmjerenost na brojčanu ocjenu pokazala se kontraproduktivnom kroz brojne primjere. Stoga, trenutne izvanredne okolnosti vidim kao priliku da se učini suštinski pomak prema formativnom vrednovanju tj. pružanju kvalitetne povratne informacije o napretku učenika, kako učenicima samim, tako i drugim dionicima nastavnoga procesa. Usmjerenost na postignute obrazovne ishode, uzimanje u obzir ukupnog opterećenja učenika, kao i ukupno uloženog truda svakako bi trebali biti elementi završnog vrednovanja, koje ne mora biti sumativno, niti nužno brojčano. Izneseni stav ujedno je i stav Instituta za razvoj obrazovanja. S poštovanjem, dr. sc. Ana Skledar Matijević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Ana Prohaska Žnidarić PRAVILNIK Poštovani, dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja nužna je s obzirom na novonastalu situaciju. Za vrednovanje u ovom tenutku važne su jasne smjernice za svaki nastavni predmet, uzimajući u obzir specifičnost metodike predmeta. U obzir, pri odabiru metoda i načina vrednovanja, svakako treba uzeti dob učenika i uvažiti nejednake uvjete za rad, razinu informatičke pismenosti... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Članka 1. u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Smatram kako bi bilo potrebno osmisliti prihvatljiv način sumativnog vrednovanja za sve nas, učitelje i učenike. Uz formativno, potrebno je provoditi svakako i sumativno vrednovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 VESNA STUNKOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem s dopunom koju je navela Agencija za odgoj i obrazovanje . Nadalje, moje je mišljenje da Loomen pruža dosta mogućnosti koje se mogu koristiti u radu s učenicima i na različite načine vrednovati njihov rad. Isto tako ovo je sad situacija u kojoj učenici mogu razvijati, ono što neprestano naglašavamo, kritičko mišljanje, suradnju, metode istraživanja, samostalnost... , a ne se samo fokusirati na učenje činjenica. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Melita Brodar PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s Pravilnikom o dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog novonastale situacije u zdravstvu, gospodarstvu i školstvu. Smatram da u trenutnoj situaciji sumativno vrednovanje nije objektivno. Uvijek se postavlja i pitanje tehničkih uvjeta kod pojedinih učenika (laptop, tablet, internet). Prednost bi dala formativnom vrednovanju na osnovu praćenja rada, zalaganja učenika, ispunjavanje obveza i redovitosti u radu odnosno prisustvo virtualnoj učionici. U razrednoj nastavi smatram da bi bilo dobro provesti opisno ocjenjivanje. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 Dubravka Mihalić PRAVILNIK Poštovani, slažem s potrebom promjene Pravilnika s obzirom na situaciju. Međutim, smatram da bi nadležni ministar, prije donošenja konačne odluke, obavezno trebao konzultirati stručnjake iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Vezano uz to potpuno se slažem s ranije navedenim da treba: a) posebno definirati elemente vrednovanja prema uzrastu -načini vrednovanja postignuća, ne bi trebali biti jednaki npr. u prvom razredu osnovne škole, šestom osnovne ili i u drugom razredu srednje škole b) uzeti u obzir specifičnosti svakog pojedinog predmeta c) elemente vrednovanja definirati na način da budu potpuno jasni i u praksi provedivi d) predlažem da glavni element vrednovanja bude aktivnost učenika i njihova uključenost u nov način nastave, vodeći pri tom računa da ni učitelji, a ni učenici nemaju iste tehničko - tehnološke mogućnosti za provođenje nastave na daljinu. Vrednovanje u nastavi na daljinu je teško vrednovati kao samostalan rad učenika, jer je često taj uradak produkt roditeljskog rada. Stoga predlažem: a) sumativno vrednovanje ne treba provoditi, jer nije objektivno, već redovito formativno pratiti b) predlažem nastavnu godinu završiti opisnim ocjenama u kojem bi se navela aktivnosti, zalaganje i izvršavanje zadataka svakog učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK Dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama nužna je s obzirom na pandemiju COVID-19. U iznimnim situacijama potrebno je Odlukom Ministarstva regulirati vrednovanje postignuća učenika smjernicama koje će ujednačiti kriterije i postupke vrednovanja s obzirom na nove uvjete, a učenicima, učiteljima, nastavnicama, stručnim službama škola i roditeljima trebaju biti jasni načini i postupci vrednovanja u novonastaloj situaciji. Metode i sastavnice vrednovanja uvjetovane su temeljnom strukom, odnosno metodikom predmeta, a sastavnice vrednovanja određene su nastavnim programima/kurikulima koji su obvezujući. Iz nastavnih programa i predmetnih kurikula jasno je da učitelji/nastavnici imaju autonomiju i odgovornost odabrati najprikladnije metode i vrste vrednovanja u sklopu pojedinih pristupa vrednovanju. Nastavu koja se odvija u online okruženju potrebno je formativno vrednovati te brojčano ocijeniti sve aktivnosti učenika uvažavajući specifičnosti situacije i okruženja u kojima učenici rade, posebice uzimajući u obzir da svi učenici nemaju jednake tehničke uvjete, socijalnu, emocionalnu i materijalnu podršku roditelja i sredine u kojoj žive. Imajući u vidu različite ciljeve osnovnoškolskog, gimnazijskog te strukovnog obrazovanja učenika, naglasak treba staviti na fleksibilnost uporabe različitih metoda i načina vrednovanja. Stoga, načini vrednovanja postignuća, ne bi trebali biti jednaki s obzirom na obrazovnu vertikalu, u npr. prvom razredu osnovne škole i u trećem razredu gimnazije. Bitno je ovim Dopunama odrediti sustav u kriznim situacijama prema opisnom ili brojčanom ocjenjivanju s obzirom na obrazovnu vertikalu i horizontalu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 Damir Štokić PRAVILNIK Poštovani, nadopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja nužna je s obzirom na novonastalu situaciju. U vrednovanju bi svakako trebalo uzeti u obzir specifičnosti pojedinog nastavnog predmeta. U trenutnoj situaciji izuzetno je važna i povratna informacija praktičara: učitelja i profesora, koji provode nastavu na daljinu. Konkretne prijedloge i raspravu trebalo bi provesti u virtualnim učionicama predmeta (Loomen). S poštovanjem, Damir Štokić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 Dina Klarić PRAVILNIK Slažem se s izmjenom postojećeg Pravilnika, ali trebaju se jasno definirati metode, postupci i elementi vrednovanja u ovim otežanim uvjetima rada. Naime, treba uvažiti tehničke probleme ( pad sustava, signal, dostupnost TV programa, nemogućnost pristupa sustavu, više djece s jednim računalom…), različite nivoe informatičke pismenosti, psihološku otpornost, potrebu za prilagodbama djeci s posebnim potrebama, ali sveprisutnu izolaciju, strah, neizvjesnost i niz drugih otežavajućih okolnosti. Stoga smatram da se treba osloniti na postojeće ocjene i na formativno vrednovanje u ovom razdoblju, a učenicima koji žele i trebaju ispravljati ocjene omogućiti isto u skladu s mogućnostima online nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 DIANA GREBLIČKI-MICULINIĆ PRAVILNIK Poštovani, u vezi s Člankom 1. a (1) smatram da su metode, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika zakonski uređeni trenutačno važećim predmetnim kurikulumima, dakle ne vidim potrebu da ih ministar/ministrica nadležan/nadležna za obrazovanje određuje mimo već postojećih zakonskih okvira. Osim toga, vrlo je nejasno što se u ovome kontekstu podrazumijeva pod „neposrednom ugrozom stanovništva“ i kako se postupa u vezi s time, stoga predlažem da se dodatno pravno specificiraju odrednice ugroze i vremensko određenje trajanja predložene Dopune Pravilnika. Članak 1. a (2) potpuno ukida toliko proklamiranu autonomiju učitelja. Za odgojno-obrazovni sustav vrlo je štetno da samo jedna osoba odlučuje o bilo čemu, a osobito o tako važnome pitanju kao što je vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika. Usto, u tekstu prijedloga Dopune ne navode se kriteriji na kojima bi se eventualno temeljila odluka ministra/ministrice nadležnog /nadležne za obrazovanje. Članak 1. a (2) trebalo bi promijeniti u smislu da ministar/ministrica nadležan/nadležna za obrazovanje eventualno upućuje smjernice koje je donijelo tijelo odgojno-obrazovnih stručnjaka različitih profila. Smatram da je smjernice trebalo staviti na javnu raspravu, a ne dopunjavati Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Dodatak: Dok pišem očitovanje na e-savjetovanju, stiže mi dopis iz MZO-a s potpisom Ministrice (Klasa: 602-01/20-01/00194, urbroj: 533-01-20-0001) kojim se već najavljuju Upute za vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju, pa se pitam čemu uopće e-savjetovanje. Svima bi bilo jednostavnije da se samo uputio „dekret“. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Branka Puljar-Matić PRAVILNIK Poštovani, kao i većina kolega podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika. Svima bi nam u privođenju kraja ove nastavne godine olakšale jednake ili što ujednačenije smjernice o vrednovanju učeničkih postignuća. U tom smjeru, najučinkovitije bi bilo oformiti tim sastavljen od učitelja razredne nastave, nastavnika viših razreda i nastavnika srednjih škola, dakle tim ljudi isključivo iz razreda. Svi jako dobro poznajemo svoje učenike, naši učenici jako dobro znaju kriterije i elemente ocjenjivanja s kojima su upoznati na početku nastavne godine, stoga možemo bez problema predložiti ocjenu do 13.3. Za vrednovanje učenika tijekom online nastave (od 16.3.) trebamo jasne smjernice koje će nam pomoći kako objediniti i ovaj novi način učenja u konačnu sumativnu ocjenu. Nisam sigurna da je online test ovoga trenutka dobra opcija obzirom na preopterećenost (pojedinih) sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 Ivone Šabarić Rubeša PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog trenutne situacije. U ovoj složenoj situaciji angažman učitelja, drugih stručnjaka te roditelja djece s teškoćama u razvoju u provođenju nastave na daljinu je izuzetno velik i zahtjevan. Mnogi roditelji učenika s teškoćama u razvoju ne mogu osigurati tehničku podršku, pa se učitelji, rehabilitatori i svi stručnjaci koji sudjeluju u radu s djecom s teškoćama u razvoju u jednoj školi koja radi po posebnom programu na različite načine snalaze da svoje upute, preporuke, radne materijale dostave roditelju te upute roditelja za rad s djetetom. Stoga u procesu vrednovanja treba biti izuzetno fleksibilan, a način vrednovanja trebalo bi prilagoditi svakom pojedinom učeniku i situaciji. U sklopu posebnih programa učenici koji se školuju po čl.8 (Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, NN 24/15), imaju brojčano vrednovanje, a učenici koji se školuju po čl.9. navedenog pravilnika, imaju opisno vrednovanje. Opisna ocjena, u ovoj situaciji za sve učenike s teškoćama u razvoju (koji se školuju i po čl.8 i po čl.9), dala bi iscrpniju informaciju o praćenju rada i napredovanja učenika te informaciju o tome je li učenik sudjelovao u aktivnostima predviđenima nastavom na daljinu, na koji način u kojim aktivnostima i sl., a ako nije objasnilo bi se postoje li opravdani razlozi za to (jer kod nekih učenika postoje). Svi ti elementi mogli bi se uzeti u obzir prilikom zaključivanja brojčanih ocjena u idućoj nastavnoj godini kada će se nadoknađivati propušteno.Predlažem da se za učenike koji prate posebni program unese zaključna opisna ocjena i omogući prelazak u viši razred. Eventualne završne brojčane ocjene kod učenika koji se školuju po čl.8 i predmetna su nastava te učenika srednje škole koji se školuju po čl.8 trebale bi biti zbroj dosadašnjih brojčanih ocjena te vrednovanja truda, zalaganja i urednog izvršavanja zadanih zadataka i aktivnosti tijekom nastave na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
42 Željka Hanzić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima uz konzultacije sa strukom, učiteljima, nastavnicima i profesorima te vodeći računa o dobnim skupinama, informatičkoj pismenosti roditelja i učenika, te uvjeta rada koji nisu isti za sve učenike. Uzevši u obzir ocjene do 13. 3. trebalo bi vrednovati aktivnosti u rješavanju zadataka u online učenju pri tome vodeći računa o svim navedenim različitostima. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
43 Tihana Modrić PRAVILNIK Poštovani, mislim da bi ocjene u osnovnoj školi trebali zaključiti prema postojećim ocjenama u eDnevniku s tim da onim učenicima koji su uredno izvršavali sve zadatke u virtualnom okruženju, učitelj može zaključiti i veću ocjenu. Na taj se način potiče motivacija učenika za odrađivanjem zadataka do kraja školske godine. Učitelj bi mogao zaključiti i nižu ocjenu na temelju kontinuiranog nerada i neizvršavanja zadanoga. Sve argumentirati redovitim bilješkama u eDnevniku. Mišljenja sam da uvođenje obaveznih online testova u osnovne škole neće biti uspješno zbog uvjeta rada, dobi i obiteljskog stanja, pa ne bi trebalo biti mjerilo znanja, no formativno vrednovanje itekako može dati povratnu informaciju učenikovog rada. Problem su dosadašnji negativno ocijenjeni učenici. Njima bi trebalo dati priliku da ispravljaju dio po dio ukoliko žele ostvariti pozitivnu ocjenu. Lp, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
44 Helena Pejić Jukić PRAVILNIK Poštovani, Situacija nije jednostavna niti za učenike, roditelje, a ni učitelje. Učitelji poduzimaju sve kako bi olakšali situaciju učeniku i roditelju. Slažem se da je neophodna dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ s obzirom na novonastalu situaciju. Smatram da je promjene potrebno prilagoditi uzrastu jer nisu svi u istoj poziciji. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje nije problematično i lako je izvesti bilješke o učenikovu radu, ostvarivanju aktivnosti i ishoda učenja. Pri donošenju odluke o vrednovanju naučenog smatram da bi svakako trebalo voditi brigu o uzrastu učenika. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
45 Dunja Janko PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem da je unošenje promjena u Pravilnik nužno. Veliko je breme postavljeno na leđa nastavnika reformom, novonastala situaciju još povećava taj teret. Možda bi jedinstveni on line testovi mogli biti rješenje, kao na Loomenu. Vjerujem da će se voditi briga o specifičnostima predmeta i da će se pojednostaviti traženi ishod. Treba voditi brigu o mogućnostima učenika, uvjetima rada. Ne može se situacija promatrati iz perspektive „idealnih uvjeta“. Srdačno! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
46 Tatjana Kovačić PRAVILNIK Poštovani, nadopunu pravilnika smatram nužnom zbog novonastale situacije. Razumljivo mi je da ministar donosi odluke jer u takvim situacijama treba biti praktičan,a mnoge odluke se trebaju donijeti brzo.U ovoj složenoj situaciji angažman učitelja, drugih stručnjaka te roditelja djece s teškoćama u razvoju u provođenju nastave na daljinu je izuzetno velik i zahtjevan. Mnogi roditelji učenika s teškoćama u razvoju ne mogu osigurati tehničku podršku, pa se učitelji, rehabilitatori i svi stručnjaci koji sudjeluju u radu s djecom s teškoćama u razvoju u jednoj školi koja radi po posebnom programu na različite načine snalaze da svoje upute, preporuke, radne materijale dostave roditelju te upute roditelja za rad s djetetom. Stoga u procesu vrednovanja treba biti izuzetno fleksibilan, a način vrednovanja trebalo bi prilagoditi svakom pojedinom učeniku i situaciji. U sklopu posebnih programa učenici koji se školuju po čl.8 (Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, NN 24/15), imaju brojčano vrednovanje, a učenici koji se školuju po čl.9. navedenog pravilnika, imaju opisno vrednovanje. Opisna ocjena, u ovoj situaciji za sve učenike s teškoćama u razvoju (koji se školuju i po čl.8 i po čl.9), dala bi iscrpniju informaciju o praćenju rada i napredovanja učenika te informaciju o tome je li učenik sudjelovao u aktivnostima predviđenima nastavom na daljinu, na koji način u kojim aktivnostima i sl., a ako nije objasnilo bi se postoje li opravdani razlozi za to (jer kod nekih učenika postoje). Svi ti elementi mogli bi se uzeti u obzir prilikom zaključivanja brojčanih ocjena u idućoj nastavnoj godini kada će se nadoknađivati propušteno.Predlažem da se za učenike koji prate posebni program unese zaključna opisna ocjena i omogući prelazak u viši razred. Eventualne završne brojčane ocjene kod učenika koji se školuju po čl.8 i predmetna su nastava te učenika srednje škole koji se školuju po čl.8 trebale bi biti zbroj dosadašnjih brojčanih ocjena te vrednovanja truda, zalaganja i urednog izvršavanja zadanih zadataka i aktivnosti tijekom nastave na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
47 Krunoslav Kovačević PRAVILNIK Poštovani, slažem se s donošenjem Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika .Nalazimo se pod izvanrednim okolnostima u uvjetima širenja pandemije. Nastavnik može prilikom vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje na osnovu tihbilješki pratiti razinu postignuća ostvarenosti odgojno - obrazovnih ishoda, ali i prilikom sumativnog vrednovanja. Kod nastave na daljinu treba definirati jasne smjernice za kriterije ocjenjivanja što će zasigurno biti veći izazov.Mislim da je svaki nastavnik najkompetentniji u vrednovanju svojih učenika i da neće biti problema pri vrednovanju učenika,a isto tako i kod zaključivanja ocjena na kraju školske godine.Nastavnik najbolje pozna svog učenika i zasigurno ćemo svi ići u korist učenika prema njegovim ostvarenim postignućima.Svima nama je ova školska godina novi i veliki izazov. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
48 Sabina Lončarić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika. S obzirom na novonastalu situaciju i kratak vremenski period nužno je da ministrica donosi odluke o načinima praćenja i ocjenjivanja učenika. No, smatram da bi trebalo za mišljenje pitati i stručnjake iz Agencije za odgoj i obrazovanje, kao i učitelje praktičare koji najbolje poznaju situacije u kojima su učenici u pojedinim dijelovima Hrvatske. Treba uzeti u obzir da svi učenici nemaju iste mogućnosti za provođenje nastave na daljinu. Iako je ova školska godina imala manji broj održanih sati u školi, svejedno učenici imaju ocjene u imeniku na temelju kojih bi se mogla dati zaključna ocjena. Podržavam ocjenjivanje na daljinu, ali da u većoj mjeri bude opisno. Brojčano ocjenjivanje, kao takvo neće biti realno ni objektivno, jer u nekim slučajevima to će biti rezultat roditeljskog rada. Smatram da ne treba poštivati vremenik pisanih provjera te da po svakom predmetu to bude minimalan broj ocjena koje neće utjecati na dosadašnji prosjek ocjene. Kako svaki učitelj najbolje poznaje svoje učenike trebala bi se ocijeniti redovitost,temeljitost i kreativnost izvršenja zadataka učenja na daljinu. Isto tako mišljenja sam da učenici 1.razreda OŠ mogu završiti razred s opisnom ocjenom jer njihov rad na daljinu svodi se uglavnom na rad roditelja. Ocjenu iz tjelesnog za učenike razredne nastave trebalo bi donijeti na temelju trenutačnih ocjena jer je neizvedivo brojčano ocjenjivanje njihovih motoričkih znanja i dostignuća na daljinu. S poštovanjem, Sabina Lončarić, učiteljica razredne nastave Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
49 LJILJANA ŠTANFELJ PRAVILNIK Poštovani, Obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom, mišljenja sam da u proces vrednovanja treba uzeti u obzir i neke druge činjenice. Dobar dio nastave je odrađen i učenici imaju ocjena. Dakle, uz sumativno vrednovanje učenike se pratilo i formativno. I u početnom razdoblju nastave na daljinu učenike se pratilo formativno. U ovim uvjetima vrlo je upitna objektivnost sumativnog vrednovanja čak i uz ograničenje vremena u kojem učenik može rješavati zadatke. U procesu vrednovanja treba imati na umu činjenicu da i učenici i učitelji nisu svi u istom položaju. Materijalni uvjeti učenika nisu svi isti. Neki i dalje imaju problem s internetskom vezom. Učenicima s teškoćama je rad otežan jer se teže snalaze u radu i nastavi na daljinu. Mišljenja sam da pri zaključivanju ocjena treba svakako uzeti u obzir dosadašnje ocjene i formativna praćenja, kao i formativna praćenja tijekom rada u virtualnim učionicama. Sumativno vrednovanje može biti kroz primjerice manje istraživačke radove ili problemske zadatke. S poštovanjem, Ljiljana Štanfelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
50 Vlasta Žnidarić PRAVILNIK Smatram da sumativno vrednovanje rada na daljinu ne može biti realno ni objektivno, te bi ga do kraja nastavne godine trebalo svesti na najmanju moguću mjeru. Umjesto toga, prednost treba dati formativnom vrednovanju učenikova rada, truda i zalaganja. Ocjene na kraju godine treba zaključiti na temelju ocjena prikupljenih do sredine ožujka i uzimajući u obzir rezultate formativnog vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
51 NEDELJKO MANDIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu dopunu Pravilnika. Radim u srednjoj školi i podržavam prijedloge kolega da se na kraju školske godine zaključe ocjene na temelju već postojećih ocjena, te da se uvede dodatni element „Rad u on line učionicama“. Dovoljno će biti do kraja školske godine, na temelju bilježaka vrednovati učenike po tom elementu. Budući da se ne može znati kako će se ova situacija razvijati do kraja školske godine, treba ostaviti i mogućnost da se u slučaju povratka u učionice, barem mjesec dana prije kraja nastavne godine, omogući učenicima koji su u dosadašnjem razdoblju ocijenjeni negativno (cijelu godinu do počeka on line nastave) ispravak dijela gradiva. I učenicima koji žele popraviti ocjenu, također da se omogući ispravak (u slučaju povratka u učionice). Svakako nisam za to da, u tom slučaju svi krenu s sumativnim vrednovanjem svih učenika. Mišljenja sam da u on line okolnostima sumativno vrednovanje ne treba provoditi, jer ne bi bilo objektivno, vjerodostojno. Nažalost, kod nas je kultura prepisivanja, posuđivanja tuđeg rada sasvim normalna i prihvatljiva. Kolege su u mnogim komentarima to obrazložile. U svakom razredu (barem po mom iskustvu) ima bar jedan ili nekoliko učenika s tehničkim problemima (loša internetska veza, rad na mobitelu zbog braće/sestara…) Prije konkretnih prijedloga u Pravilniku, trebalo bi provesti novo e savjetovanje. Smatram da, sadašnji prijedlog da Ministar ima ovlasti donijeti odluku o izmjenama o Pravilniku nije dobar i da bi trebalo uzeti u obzir sve rečeno u ovom e savjetovanju. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
52 Tihana Matota PRAVILNIK Poštovani, mislim da je pri kreiranju nacina vrednovanja i ocjenjivanja u ovoj skolskoj godini potrebno uzeti u obzir specificnosti cijele skolske godine 2019/2020, odnosno činjenicu da su učenici ove godine bili zahvaceni i strajkom. Naime, iako su se zaostaci izazvani strajkom, sto se tice gradiva u vecoj mjeri uspjeli nadoknaditi, to nikako nije slucaj i sa ocjenjivanjem. Strajk je bio u dijelu polugodista kada se provodi najvise ispita, a kada je ponovno uspostavljena nastava trebalo je nadoknadivati gradivo pa su mnogi nastavnici ocjenjivanja i vrednovanja ostavljali za kasnije. Navedeno je rezultiralo time da iz nekih predmeta (sa manjom satnicom) u prvom polugodistu nije uopce bilo vrednovanja, odnosno niti jedne ocjene ili puno manji broj ocjena nego inače. Dakle, činjenica je da je i u prvom polugodistu vrednovanje bilo otezano. Treba uzeti u obzir i da su iz mnogih predmeta testiranja, upravo zbog nastale situacije provođena isključivo pismenim putem jer za usmena ispitivanja nije bilo vremena, sto je djelovalo nepovoljno na ucenike sa grafomotorickim poteskocama. Dakle, sto se konkretnih prijedloga tice, za nize razrede OS predlazem opisne ocjene, dok za razrednu nastavu, kod koje su ocjene uvjet za nastavak skolovanja, treba paziti kako ucenici u ovoj situaciji ne bi ostali osteceni. Rjesenje da se zavrsno vrednovanje u potpunosti temelji na dosadasnjem tijeku skolske godine bi neke ucenike, zbog prije pobrojanih razlog moglo dovesti u nepravednu situaciju. Dakle, jedno bi rjesenje bilo da se ova skolska godina izuzme iz vrednovanja pri upisu u daljnju razinu skolovanja. Drugo, rjesenje, koje bi moglo biti učinkovitije i zadovoljavajuće za cijeli nastavni proces bi islo u pravcu stavljanja naglasaka na samostalni, kreativni rad učenika koji bi objedinjavao gradivo iz kurikula sa osobnim angazmanom učenika, naravno sukladno njihovoj dobi. Dakle, učenike bi trebalo poticati da kroz rjesavanje dodatnih slozenijih zadataka (projekata, istrazivanja i sl) prodube svoje znanje, pokazu eventualnu dodatnu aktivnost te da im se navedeno i vrednuje. Osobit naglasak bi se tu mogao dati na predmete koji su uceniku vazni za upis u daljnu razinu skolovanja. Isto bi se moglo primijeniti i u srednjim skolama i gimnazijama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
53 Ana-Marija Sertić PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da je nadopuna pravilnika nužna zbog novonastale situacije i slažem se da ministar donosi odluke jer u takvim situacijama treba biti praktičan i odluka se treba donijeti brzo. Samo vrednovanje učenika treba biti prilagođeno svakoj konkretnoj situaciji, smatram da bi u našoj trenutnoj situaciji trebalo staviti naglasak na formativno vrednovanje učenika zbog nemogućnosti provođenja objektivnog i sigurnog načina provjera. Sumativno vrednovanje može se provoditi u manjoj mjeri, eventualno kroz istraživački rad i projekte za koje bi učenici i u 'normalnim' okolnostima radili uz pomoć kolega i savjetovali se sa roditeljima ili nekim drugim, stručnim osobama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
54 Kristijan Ovčarić PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na novonastale okolnosti predlažem kao jedan od elementa ocjenjivanja uključiti praćenje uključenosti i aktivnosti učenika u nastavu na daljinu. Prije provođenja vrednovanja učenici bi trebali biti upoznati sa kriterijima vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
55 Blaženka Knežević PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu pravilnika o vrednovanju učenika. Smatram da je moguće provesti vrednovanje na daljinu. Oblike i načine vrednovanja prilagoditi uvjetima koje učenici imaju i na način koji je provediv. Vrednovanje je moguće provesti i uz pomoć mobilnog uređaja kreiranjem ispita u nekom od digitalnih alata kao što su forms ili socrativ i sl. Pitanja se mogu tako formirati da učenik zaista treba primijeniti naučeno na konkretnim zadacima što je i smisao kurikularne reforme. Učitelji će prilagoditi kriterije novonastaloj situaciji. Oni učitelji koji su redovito vodili bilješke i ocjenjivali učenike imaju već do sada dovoljno ocjena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
56 Jadranka Jelisavac PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu postojećeg Pravilnika jer smo se svi našli u izuzetno teškoj situaciji. Kome teže nego učiteljima, učenicima i roditeljima koji su se morali prilagoditi nastavi na daljinu.Svaki nastavnik najbolje poznaje svoje učenike i na temelju postojećih ocjena, njegove aktivnosti, redovitosti izvršavanja i predavanja traženih zadataka u online nastavi može brojčano vrednovati učenika u određenim elementima ocjenjivanja. Učitelji redovito formativno bilježe sve što učenici rade, razumljivo je da im u tome pomažu i roditelji. A zar im roditelji ne pomažu i u normalnim uvjetima rada?! To ne bi trebalo utjecati na ocjenu. U vrednovanju znanja i donošenju zaključnih ocjena na kraju školske godine od 1. do 4. razreda trebalo bi biti opisno ocjenjivanje dok u višim razredima i srednjoj školi trebala bi biti brojčana ocjena. Ona bi se trebala temeljiti na formativnom praćenju učenika tijekom provođenja online nastave. Svakako se pri tome treba uzeti u obzir različitost uvjeta i sredina u kojima učenici žive, dostupnost sadržajima i tehničkim pomagalima te da cijelo vrijeme žive u stresnoj situaciji koja je teška svima nama. No, ipak smo mi odgojno - obrazovni djelatnici koji gledamo i humanu stranu života. Vjerujem i nadam se da će naša ministrica zajedno s timom sastavljenim od ljudi iz prakse i osluškujući sve nas iz struke koji ovo pišemo donijeti najbolje rješenje za ove male, a tako velike ljude naše Hrvatske. S poštovanjem, Jadranka Jelisavac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
57 Tomislav Pehar PRAVILNIK Definitivno nam u ovoj novonastaloj situaciji treba naći realni i lakši način kako i na koji način postupiti sa elementima o vrednovanju učenika kako u osnovnim tako i u srednjim školama. Apsolutno je potrebno napraviti dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Smatram kako je vrlo bitno osnovati određeno povjerenstvo na čelu sa ljudima koji su uistinu provjereni na "tržištu" odgojno-obrazovnih djelatnika, isključivo ljudi iz prakse, odnosno razreda. Nikakao ne prepustiti odluku samome Ministarstvu na čelu sa ministricom, koliko god "oni" vidno svoj doprinos u ovoj situaciji davali, ali moraju saslušati kolege s terena, odnosno nas koji se svakodnevno na različite načine borimo, sve u cilju boljitka nastave na ovaj specifičan način. Također sam mišljenja kako bismo sumativno vrednovanje u ovome trenutku trebali izbjeći, ma koliko god to moguće bilo jer je ocjena po realnosti vrlo upitna. Težio bih formativnom vrednovanju. Baza ocjena je definitivno ona koja je bila do sredine ožujka, točno do početka on-line nastave. Moramo u obzir uzeti ključni čimbenik, a to je da nemaju sva djeca i svaki dom iste digitalne uvjete, zašto bi onda neko dijete bilo zakinuto za ocjenu, a odličan je đak?! O mogučnostima pronevjere raznih materijala koje djeca šalju da i ne govorimo itd. Svakako da ćemo u ovoj situaciji morati uključti veliku dozu tolerantnosti, pomalo zaboraviti na vlastite kriterije, sve u nadi da će nam ova situaciji što prije proći i da ćemo se čim prije u naše učionice sa entuzijazmom vratiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
58 NATALIJA PALČIĆ PRAVILNIK Nadopuna Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju je nužna i zbog specifičnih okolnosti u kojima su se našli i nastavnici i učenici. Misao koja učenike maturante posebno zaokuplja i brine je ocjenjivanje o kojem ovisi nastavak njihovog školovanja pa je potrebno dobro promisliti o modelu koji će biti predložen i usvojen. Za sve ostale učenike srednjih škola situacija je ipak malo manje traumatična. Svakako bi trebalo uzeti u obzir dosadašnje ocjene koje su učenici zaslužili te im pridodati formativno vrednovanje odgovornosti, truda, ispunjavanja zadanih obaveza u on line nastavi. Mislim da će kontinuirano praćenje morati imati veliku ulogu u ovim okolnostima zaključivanja ocjene. Pisani testovi i kvizovi uvijek ostavljaju prostor za manipuliranje odgovorima i međusobno prepisivanje odgovora no dogovoreno live streaming usmeno provjeravanje gradiva tijekom kojeg više učenika istovremeno odgovora bi moglo biti rješenje koje bi olakšalo sumativno vrednovanje jer jer je osigurana transparentnost i vidljivost učeničkog odgovaranja pred više njegovih kolega a i ocjena je javno predložena ispred više učenika. Svakako je nužna i prilagodba nastavnika pojedinačnoj situaciji. U razredima u kojima ocjena nije presudna za nastavak školovanja ne forsirati ocjene već sve što nastavnik smatra da je na neki način propušteno zbog specifičnih okolnosti pokušati nadoknaditi slijedeće školske godine. Ne slažem se da ministar samostalno donosi odluku u izvanrednim okolnostima jer se ne radi o ugrozi takve vrste da pojedinac mora odmah i datom trrenutku donijeti neku važnu odluku. Primjerenije mi je stručno povjerenstvo s iskustvom struke a neka ministar potpisuje odluku. Svakako se nadam da će ministar, ako ostane ovakav prijedlog, donositi odluku za koju je ipak prije konzultirao iskustvo struke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
59 Gorana Babić PRAVILNIK Poštovani, poput svih kolegica i kolega koji su već ranije sudjelovali u ovom savjetovanju, mišljenja sam da je ovo dobra dopuna pravilnika s obzirom na nepredviđenu, nepredvidljivu, kaotičnu i potencijalno opasnu situaciju u kojoj se nalazimo. Smatram da se prije donošenje odluke o načinima i postupcima vrednovanja u ovakvim teškim okolnostima treba sve dobro razjasniti i uzeti u obzir mišljenja ljudi sa terena koji trenutno rade u virtualnim učionicama. Svakako bi ministrici u donošenju odluke trebalo pomoći imenovano stručno povjerenstvo. O ovome ne bi smjela sama odlučivati jer to jednostavno ne može. Važno je saslušati ljude koji su na terenu i svakodnevno se suočavaju s raznim poteškoćama., primjerice s nemogućnošću ili poteškoćama kod pristupa materijalima učenicima (ovisi o trenutnoj opterećenosti sustava) pa treba to očekivati i kod eventualnih online provjera znanja. Također treba uzeti u obzir i mogućnosti međusobne komunikacije učenika za vrijeme online provjera nekim drugim uređajima koje posjeduju u kućanstvu i koji bi im lako mogli poslužiti za varanje na testu. Pitanje je koliko je znanje pokazano na taj način stvarna slika postignuća jednog učenika. Koliko je to pravedno za one učenike koji ne posjeduju neki drugi uređaj i ne mogu to raditi?Što s onim učenicima koji imaju za ispravljati određeni dio gradiva ili čak čitavo gradivo? Svi razgovori ni poticaji kod nekih učenika i roditelja nažalost nisu do sada nisu urodili suradnjom, jer su jednostavno mišljenja da će se prolazna ocjena stvoriti, na kraju godine. Takvi učenici se ni sada ne javljaju niti izvršavaju svoje obaveze uz stalne poticaje i upozorenja. Koju oni ocjenu zaslužuju na kraju nastavne godine? Također, treba imati na umu da nisu svi učenici dovoljno informatički vješti, niti imaju uvijek dobar i kvalitetan pristup internetu( pogotovo u malim sredinama u Lici, Gorkom kotaru, Dalmatinskoj zagori...) .Brojčano ocjenjivanje moglo bi zakinuti mnoge učenike koji su navikli na uobičajen način učenja u školi, a u učenju na daljinu se ne snalaze baš najbolje i stvara im poteškoće. Podržavam i zastupam mišljenje kolege Vrbatovića- brojčano ocjenjivanje rada na daljinu nipošto nije realno jer nisu razrađene smjernice i odgovarajući kriteriji za ocjenjivanje kako bi svi učenici bili u ravnopravnom položaju, te je nemoguće osigurati regularne uvjete. Stoga, ocjenjivanje i vrednovanje mora biti poticajno za djecu. U razrednoj nastavi predlažem prelazak u viši razred s opisnim ocjenama, dok za predmetnu nastavu predlažem da se vrednuje aktivnost, zalaganje, redovitost u izvršavanju obveza i sl. pa se učenicima prethodna ocjena (2/3 nastavne godine) može povećati, smanjiti ili ostati ista ovisno o njihovom zalaganju i izvršavanjui zadataka u virtualnoj učionici jer imaju pokriveno ocjenama 2/3 nastavne godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
60 Vesna Pavković-Dončević PRAVILNIK Kad smo počinjali s provođenjem online nastave nitko zapravo nije točno znao kako će sve to funkcionirati. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da smo se svi vrlo brzo snašli i prilagodili, i nastavnici i učenici i nadam se roditelji. Iznimaka uvijek ima u obje krajnosti, dobrih i loših. Loše treba ispraviti, a dobro istaknuti i iskazati kao pozitivan primjer drugima. Jedno je samo bitno i vrlo očito. I nastavnici i učenici vrlo naporno rade i to puno više nego što je to slučaj kada se nastava odvija na uobičajen način. Stalno se traže načini da se cijeli taj proces optimizira i postigne maksimum ostvarenja obrazovnih ishoda. Pretpostavljam da je to onaj inat kojim želimo drugima, koji su na sve to gledali sumnjičavo, pokazati i dokazati da nešto možemo. Sadašnja situacija pandemije (pa i potresa) pokazala je da koliko god smo dobro i pažljivo promišljali kada se donosio Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ipak nismo predvidjeli sve moguće situacije, pa ni ovu. Gledajući iz današnjeg kuta, da, trebalo je predvidjeti i takvu mogućnost. Stoga smatran da su izmjene u ovom pravilniku nužne i to upravo u smjeru da se pravilnik može u određenim specifičnim situacijama prilagoditi nastaloj situaciji. Tko će donijeti odluku o tome? Naravno da je to ministar zadužen za obrazovanje koji ima ovlasti za to, ali ostaje pitanje na osnovu čega i u kojoj mjeri. Slažem se s onima koji su ovdje napisali da bi to trebalo biti na osnovu mišljenja stručnog tima ljudi (pedagoga, psihologa, metodičara, nastavnika) koji bi u danom trenutku mogli pružiti informaciju o trenutnoj situaciji i mogućnostima dionika u obrazovanju (nastavnika, učenika, roditelja). Ako sve to prenesemo na trenutnu situaciju online nastave i ocjenjivanje, moram konstatirati da ima nekoliko elemenata koji su važni za donošenje naše odluke o ocjenjivanju. Tehnološke mogućnosti nastavnika i učenika nisu jednake. Razlikuju se od županije do županije, od grada do grada, pa čak ni susjedna sela nemaju iste uvijete rada. Pod tehnološkim mogućnostima mislim na mogućnosti pristupa internetu (dobra i pouzdana internetska veza) i mogućnosti rada na pouzdanim uređajima kojima se pristupa internetu i digitalnim alatima. Jedan dio učenika ima pristup internetu samo preko mobitela. Ako i zaboravimo na tehničke poteškoće, znamo da su online provjere u provedbi daleko od vjerodostojnosti. Nitko ne može znati je li učenik rješavao zadatke sam, pretražujući usput internet ili je netko („joker zovi“) sjedio uz njega. Nešto bi se moglo napraviti korištenjem vremenski limitiranih provjera znanja s kratkim pitanjima jednoznačnih odgovora u točno određeno vrijeme, ali tada se opet vraćamo na probleme iz prethodnog odlomka. S druge strane, tada su to opet provjere činjeničnih znanja, bez problemskog razmišljanja, kreativnosti, potpuno u suprotnosti s onim što smo željeli postići reformom. Moje je mišljenje da je relativno lako riješiti problem nižih razreda osnovne škole uvođenjem opisnih ocjena za ovu školsku godinu, ali u višim razredima osnovne škole i srednjim školama to ne dolazi u obzir, jer njihov nastavak školovanja ovisi o bodovima koje stječu na osnovu ocjena. Za njih bi trebale ostati brojčane ocjene. Pitanje je samo kako doći do tih ocjena? U vrijeme online nastave nije moguće objektivno vrednovati učenikova postignuća, ali se može vrednovati njegov rad, točnost, pravovremenost izvršavanja zadanih zadataka. Poštivanje rokova za izvršavanje zadataka je problem kod velikog broja naših učenika. U tom smjeru bi nastavnici trebali brojčano vrednovati učenika u elementima ocjenjivanja namijenjenim za to. Pa možda čak i uvesti za ovu godinu naknadno jedan element ocjenjivanja „Sudjelovanje u online nastavi“ i u njemu vrednovati rad učenika u vrijeme online nastave. Zbirnu ocjenu na kraju nastavne godine trebalo bi po mom mišljenju odrediti iz svih ocjena u tijeku školske godine s većim naglaskom na ocjene prije provođenja online nastave. Mislim da bi u periodu prije izvođenja online nastave trebalo biti sasvim dovoljno ocjena za to. Uvijek mogu postojati neki izuzeci, ali se oni mogu riješiti dogovorom, uvažavajući zahtjeve kako nastavnika tako i učenika. Moj je prijedlog da se u vrednovanju znanja i donošenju zaključnih ocjena na kraju nastavne godine dopusti veća sloboda nastavniku da to provede postupcima i vrednovanjima za koje on smatra da su najprihvatljiviji i najpogodniji za njegove učenike uvažavajući sve aspekte nastale situacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
61 Vlatka Vukić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. U okolnostima u kojima se sada nalazimo, nismo u mogućnosti pridržavati se postojećeg Pravilnika, te su dopune nužne. Učiteljica sam prvoga razreda te prvo polugodište nismo imali ocjene. Drugo nam je polugodište počelo s velikim brojem izostanaka zbog gripe i viroze ( nekoliko tjedana s par učenika u razredu), što znači da je ocjena vrlo malo. Nastava na daljinu se odvija bez problema, učenici i roditelji su iznimno aktivni i puni razumijevanja za sve poteškoće na koje nailazimo ( bar u mom slučaju). Formativno vrednovanje se provodi na razne načine, koristimo razne dostupne digitalne alate. Ono što nam je sada nužno potrebno su prave i konkretne smjernice za daljnje vrednovanje koje bi pridonijele ujednačavanju kriterija na razini države. S druge, pak, strane, učiteljima treba dati dovoljno samostalnosti u provođenju sumativnoga vrednovanja. Svaki je učitelj nakon ova tri tjedna već dobro upoznat s načinom rada i mogućnostima svojih učenika (tehničke mogućnosti, digitalna pismenost) te tomu treba prilagoditi svoje zahtjeve i obim rada. I u ovom slučaju treba individualno pristupiti radu sa svakim učenikom, davati dodatna objašnjenja ili dodatne zadatke. Smatram kako bi vrlo brzo trebalo organizirati javnu raspravu upravo o načinima praćenja i ocjenjivanja u ovim okolnostima i donijeti konkretne zaključke kako bi se školska godina mogla privesti kraju na zakonit način i zadovoljstvo svih sudionika u obrazovnome procesu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
62 Mirjana Pavičić PRAVILNIK Poštovani /e , Slažem se da treba napraviti izmjene Pravilnika , međutim u donošenju odluka treba dati više vremena , kako bi došli do kvalitetnijih rješenja , te na taj način uključiti veći broj sudionika . Treba razlikovati različite uvjete u kojima žive naši učenici , neki su ograničeni ekonomski i tehnološki . Kod vrednovanja voditi računa o angažmanu učenika u rješavanju zadaća , kvizova , ali ne možemo biti sigurni da je to njihov samostalni rad ili rezultat nečije pomoći . Postavlja se pitanje kako ćemo sa ovim vrednovnjem , elementima utjecati na rezultat zaključne ocjene . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
63 Renata Kolarec PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenom Pravilnika. Svakako bi ministru u donošenju odluke trebalo pomoći imenovano stručno povjerenstvo ili savjet u koji bi bili uključeni stručnjaci koji bi sa svih aspekata razmotrili specifične situacije. Smatram da bi s obzirom na okolnosti svi učenici razredne nastave trebali prijeći u viši razred bez brojčanog ocjenjivanja. Važno je pratiti rad svakog učenika i bilježiti svaku aktivnost. Životni uvjeti i okolnosti se jako razlikuju i smatram da to treba uvažiti. Pri svakom vrednovanju učitelj treba koristiti različite metode i aktivnosti vrednovanja kako bi svi učenici imali priliku prezentirati stečene kompetencije na različite načine. Pri planiranju bilo kojeg od pristupa vrednovanju potrebno je pridržavati se svih načela što je teže ostvarivo u ovim okolnostima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
64 GORDANA DIVIĆ PRAVILNIK Slažem se da je potrebno napraviti dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Također, kao i mnoge kolege, mišljenja sam da je trenutno (nline) nemoguće provesti kvalitetno sumativno vrednovanje. Nemaju svi učenice iste mogućnosti. Ne može se kontrolirati je li "njihovo" znanje doista njihovo ili se služe pomagalima (žive i nežive prirode). Formativno možemo pratiti i to već činimo svojim komentarima na njihove zadaće. A kada kažete da smijemo, te bilješke možemo prenijeti i u eDnevnik. Sumativno možemo samo neke nagradne ocjene unositi za brzinu i točnost predanih zadaća ili najbolje postignuće u rješavanju kvizova i slično. Iako svi vapimo za ocjenama ( i nastavnici i učenici), realne ocjene u ovim uvjetima ne možemo dati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
65 Gordana Alfeldi PRAVILNIK Poštovani, dopuna postojećeg pravilnika je potrebna no ne slažem se s prijedlogom da jedna osoba, u ovom slučaju ministar, samostalno donosi odluke o pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika. Takav pristup može dovesti do nepotpuno i neobjektivno pokrivenih potreba učenika. Smatram da su potrebne konzultacije s predstavnicima struke pri ovakvim izmjenama kako bi se izbjegle odluke koje diskriminiraju pojedine učenike onako kako ih trenutno diskriminira i nastava na daljinu. Osim toga, predlažem da se sumativno vrednovanje ostavi po strani te da se oslonimo na postojeće ocjene i općeniti angažman učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
66 Snježana Milinović PRAVILNIK Poštovani, smatram da je ovo dobra dopuna pravilnika s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Mišljenja sam da se prije donošenje odluke o načinima i postupcima vrednovanja u takvim okolnostima treba sve dobro iskristalizirati i uzeti u obzir mišljenja ljudi sa terena koji trenutno rade u virtualnim učionicama. Svakodnevno nailazimo na probleme poput nemogućnost pristupa materijalima učenicima u trenutku kada oni to zažele (ovisi o trenutnoj opterećenosti sustava) pa treba to očekivati i kod eventualnih online provjera znanja. Također treba uzeti u obzir i mogućnosti međusobne komunikacije učenika za vrijeme online provjera nekim drugim uređajima poput tableta, smartfona i pitanje je koliko bi znanje pokazano na taj način bilo doista slika postignuće jednog učenika i koliko bi to bilo pravedno za učenike koji ne posjeduju neki dodati uređaj. Puno je pitanja na koje treba dati odgovore i nadam se da će se osmisliti najpravedniji način kojim će se moći vrednovati postignuća učenika u ovom periodu izvanrednih okolnosti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
67 Anna Marie Devčić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika. U ovom trenutku ne bismo trebali opterećivati učenike sumativnim vrednovanjem. Smatram da bismo trebali učenike formativno vrednovati do kraja školske godine na temelju njihove odgovornosti i truda. Možemo učenike vrednovati sumativno na temelju njihovih ocjena i rada do ove nastale situacije i uzimati u obzir njihovo sudjelovanje u online nastavi za završnu ocjenu. Trebamo uzeti u obzir da učenici nisu u jednakim uvjetima u online nastavi. Sumativno vrednovanje zadataka se ne može provoditi jednako sa učenicima koji imaju pomoć roditelja i sa onima koji nemaju, ili nemaju potrebne informatičke sposobnosti. Također treba uzeti u obzir da nemaju jednaku opremu za rad pri formativnom ocjenjivanju i treba prilagoditi sadržaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
68 Doris Marčelja PRAVILNIK Poštovani, kao i većina kolega, podržavam izmjenu i dopunu Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju. Ona je nužna i bez ove izvanredne situacije, obzirom da neki dijelovi nisu usklađeni s tehnologijom, nego se odnose na situacije prije uvođenja e-dnevnika u škole. No, sada je prioritet odraditi ovu započetu nastavnu/školsku godinu korektno do kraja. Mnogi kolege već su iznijeli svoja mišljenja, a ja nemam konkretan prijedlog, što i kako, no radim u velikoj osnovnoj školi i nameće mi se potreba da pravila ne budu ista za svih. Mišljenja sam da bi posebno trebalo razraditi prijedloge za razrednu nastavu, a posebno za predmetnu nastavu. Ta mi se potreba nameće obzirom na specifičnost svakog uzrasta, ali i karakteristikama same nastave. Također, kolegice koje u tjednom zaduženju učenike imaju 1 sat tjedno, u mojoj školi, takve kolegice imaju 460 učenika! Što je opterećujuće velik broj učenika i za ocijeniti pravedno na sad dostupne načine. Trenutno smo u trećem tjednu online nastave i neki učenici se žale na tehnologiju. Ili im se samo nakupilo zaostataka? Kako to pravedno procijeniti na uzorku od 460 učenika? Što će biti s onim učenicima koji imaju za ispravljati određeni dio gradiva? Ili sve dijelove od samog početka? Svi razgovori ni poticaju do sada nisu urodili suradnjom, jer su jednostavno navikli da ne moraju raditi da će se prolazna ocjena stvoriti, na kraju godine. I redovito se stvori. Pa se takvi ni sada ne javljaju niti izvršavaju svoje obaveze. U šest mjeseci nastave nisu odradili minimum potrebnog, uz sve ustupke, a ni sada se ne javljaju. Koju oni ocjenu zaslužuju na kraju nastavne godine? Tu ocjenu treba smjestiti i u kontekst socio-ekonomskih prilika u kojima roditelji ostaju bez posla, …… Voljela bih, kao učitelj imati jasne upute, koje nikoga neće oštetiti, što bi značilo da neće ni dignitet učitelja ugroziti. Također, veoma jasne upute da mogu pravedno ocijeniti (nagraditi) predivne učenike, koji se trude od prvoga dana i pokazuju interes za rad i za suradnjom, ne žaleći se ni na što, već traže još zadataka, …. S poštovanjem, Doris Marčelja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
69 Edita Evetić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama navedenim člankom potrebna. Mišljenja sam da se s obzirom na okolnosti ne bi trebalo provoditi sumativno vrednovanje. Osim što je upitna objektivnost i sama provedba istog, ono bi moglo dodatno opteretiti učenike. Naglasak bi trebalo staviti na formativno vrednovanje te praćenje učeničkih aktivnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
70 Ivana Matan PRAVILNIK Poštovani, svjesni smo izvanredne situacije uzrokovane pandemijom i nužnosti prilagodbe Pravilnika. Izvanredne situacije traže izvanredne mjere u vrlo kratkom vremenu. Kako ocjenjivanje, a pogotovo završna ocjena, nema kratkotrajan učinak, potrebna je velika osjetljivost. Zbog kratkog perioda prilagodbe i rješavanja poteškoća "u hodu", različitih startnih pozicija pojedinih škola obzirom na opremljenost, te tehničkih, logističkih, informatičkih, infrastrukturnih (potres u Zagrebu), zdravstvenih, egzistencijalnih i raznih drugih nedaća, mogućnost organizacije nastave na daljinu i praćenja nastave od strane učenika nije ujednačena u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu. Smatram da je u ovom periodu potreban naglasak na formativnom vrednovanju, a u budućnosti detaljnije razraditi smjernice praćenja i vrednovanja, uključiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i promijeniti način upisa u srednje škole. Stanje u kojem je ocjena jednako bod, dovodi do inflacije iznimnih ocjena i neminovnosti uvođenja internih klasifikacijskih ispita pojedinih srednjih škola, kako bi mogle odrediti upisni prag. Srdačan pozdrav, Ivana Žigman, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
71 Petar Jelača PRAVILNIK Poštovani Slažem se da nam je potrebna prilagodba na novonastalu situaciju za koju još neznamo koliko će potrajati. Ne slažem se sa ovom dopunom jer se ministru daje velika moć. Nije definirano što su to neposredne ugroze za stanovništvo i kada one prestaju. Tko donosi te odluke kada počinju i kada završavaju neposredne ugroze za stanovništvo? Smjernice, naputci, savjeti i primjeri provođenja vrednovanja svakako nam trebaju. Mislim da bi se u obzir trebale uzeti dosadašnje ocjene, svakako ih ne treba izostaviti prilikom zaključivanja ocjena . U daljnjoj online nastavi morali bi se više osloniti na formativno ocjenjivanje. Treba uzeti u obzir da svi učenici nemaju jednake tehničke mogućnosti za prisustvovanje online nastavi. Zaključivanje ocjena treba prepustiti nastavnicima. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
72 Mirela Generalić PRAVILNIK Poštovani, smatram da se članak 1.a, s obzirom na ugrozu u kojoj se nalazimo, treba dodati navedenom Pravilniku. Predlažem da se odluka o pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika, koja se spominju u stavku 2. članka 1.a, prilagodi iskustvima struke kako bi metode, postupci i elementi bili najbolji mogući u takvoj posebnoj situaciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
73 Marija Andrić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dodatkom Članka 1. u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Mišljenja sam kako bi bilo poželjno osmisliti prihvatljiv način sumativnog vrednovanja, kako za učitelje, tako i za učenike. Uz formativno, potreba je provoditi i sumativno vrednovanje. Srdačan pozdrav, Marija Andrić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
74 Mira Topić PRAVILNIK Poštovani, slažem se da je potrebna dopuna u slučaju izvanrednih situacija. Uz prijedlog da metode, postupke i elemente vrednovanja određuje ministar trebalo bi odrediti i neke jasnije smjernice, elemente. Mislim da se treba uvažiti i mišljenje struke, odnosno da se u odlučivanje uključi povjerenstvo sastavljeno od osoba iz struke. Radim s učenicima drugog razreda (razredna nastava) i mislim da bi ova školska godina za njih trebala završiti bez brojčanih ocjena, uz pretpostavku da će ova situacija potrajati do lipnja. Mislim da bi trebali prijeći u sljedeći razred uz opisne ocjene na osnovu dosadašnjeg rada. Učenici drugog razreda nemaju razvijene digitalne kompetencije koje traži nastava na daljinu. Mnogi od njih nemaju ni adekvatne uvjete. Provjeravanje i ocjenjivanje u ovakvim okolnostima bilo bi nepravedno i neobjektivno, zadovoljilo bi samo formu. Nastavu na daljinu treba odraditi do kraja planirane nastavne godine kako bi učenici ipak svladali preostale sadržaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
75 Mirta Lulić PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjene i dopune pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika. U e-imenicima vodimo bilješke o radu učenika kao što je rješavanje fizičkih problema, domaća zadaća…, ali najveći problem je u provjeri znanja. Brojnim alatima može se provoditi provjera znanja, ali smatram da je to veliki problem u fizici, kemiji i matematici. Nadam se da će se pronaći rješenje za sve predmete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
76 Zvonko Miškić PRAVILNIK Smatram ovu dopunu Pravilnika nužnom zbog novonastale situacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
77 MAJA PAPST MILANOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika zbog novonastale situacije. Radim kao učiteljica edukacijska rehabilitatorica u osnovnoj školi koja školuje učenike po posebnom programu, te smatram da bi u ovim uvjetima vrednovanje za učenike u nižim razredima osnovne škole trebalo biti opisno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
78 Đurđica Jelušić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika i smatram da je u ovakvoj situaciji neophodna. Bilo bi potrebno što prije dati i smjernice o ocjenjivanju kako bi se i aktivnosti u virtualnim učionicama mogle prilagoditi. Svakako će trebati voditi računa u kojoj mjeri će ocjene dobivene kroz virtualne učionice utjecati na zaključne ocjene, vodeći računa o njihovoj objektivnosti s obzirom na trenutne uvjete(tehnološke mogućnosti učenika, moguća pomoć sa strane...). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
79 Sofija Štefanac Klobučar PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama jer je zaista nužan u novonastaloj situaciji. Budući kako radim u RN smatram kako učiteljice nižih razreda do 16.3.2020. imaju dovoljno ocjena, a i bilježaka (sumativno i formativno vrednovanje) iz „glavnih“ predmeta, a odgojni predmeti ionako trebaju biti poticajni. Smatram kako bi u ovom periodu Nastave na daljinu trebalo biti sve u obliku formativnog vrednovanja za svakog učenika kao povratna informacija na realizirane i objavljene aktivnosti i zadaće jer svi učenici nemaju idealne tehničke i obiteljske socio-ekonomske uvjete koji jesu osnova i u „normalnoj“ nastavi za sumativno vrednovanje pa bi nižim ocjenama (a dogodilo bi se i to) ionako narušili mentalno zdravlje ne samo učenika, već i odraslih u obitelji koje se sve više osjeća u raznim javnim objavama. Stresno stanje svih koji su uključeni na bilo koji način u provođenju Nastave na daljinu nije dobro pa može imati za nas učiteljice i učitelje negativan ishod u smanjenom prosuđivanju pri ocjenjivanju. Učiteljice i učitelji najbolje poznaju svako dijete u razredu (trebali bi) pa smatram kako bi trebalo sve biti poticajno i u formativnom vrednovanju. Zaključnu ocjenu na kraju izvesti iz svih podataka tijekom nastavne godine, ali s većim naglaskom na poticajnu zaključnu ocjenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
80 Vanda Novoselec PRAVILNIK Poštovani! Podržavam dopune pravilnika, ali smatram da je bilo nužno u nacrt uklopiti smjernice o načinu i postupcima vrednovanja od strane ministarstva. U iščekivanju istih, apeliram na one koji će raditi na tome, isto kao i na nas koji će provoditi vrednovanje, da imamo na umu da većina učenika nije imala ni do 16.03 "normalnu" nastavnu godinu koja je bila isprekidana štrajkom, neradnim danima... Sve je to utjecalo na kontinuitet provođenja nastavnog procesa kao što i ova vanredna situacija utječe na sve dionike provođenja nastave na daljinu-učenike, nastavnike i roditelje. Stoga bi s velikim obzirom trebali pristupiti ocjenjivanju, uzimajući u obzir i činjenicu da nemaju svi učenici, a ni nastavnici iste uvjete (internet, dovoljan broj računala kod kuće...)Moja nastava je individualna i provodim je u punom opsegu preko skypa pa donekle imam uvid u njihova psiho-fizička stanja, preopterećenost i strah od vrednovanja. Naglašavam, riječ je o odličnim i vrlo dobrim učenicima. Isto tako, najhitnije, maturantima trebaju informacije. Neke europske zemlje već su odustale od državne mature i završiti će godinu sa zaključenim ocjenama, a fakulteti u inozemstvu, koliko sam upućena, prilagoditi će se u prijavama. Uostalom, većina fakulteta provodi testiranja ili prijemne ispite. Vanda Novoselec, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
81 Tatjana Zemljić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama obzirom na ovu izvanrednu situaciju, no potrebno je izraditi jasne smjernice za provođenje postupka vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
82 Renata Jasmina Stepanec PRAVILNIK Poštovani, podržavam donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u ovoj izvanrednoj situaciji. Smatram da se rad i zalaganje učenika treba vrednovati čim više formativno, ali i sumativno. U suprotnom, ne mogu ni zamisliti kako će izgledati nastava na daljinu u skoroj budućnosti. Trenutno je ona uglavnom preslika stanja kakvo je inače u našim razredima. Učitelji i nastavnici će, nakon preporuka Ministarstva, kao i uvijek, znati odgovoriti na sve zahtjeve koji se pred njih postave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
83 DUBRAVKA KRZNAR PRAVILNIK Poštovani, naravno da će se u promijenjenim i ekstremnim uvjetima mijenjati i pristup poučavanju i vrednovanju. Podržavam stoga dopunu Pravilnika pod pretpostavkom da će odluka iz 2. čl. sadržavati načelne smjernice koje će nastavnicima dati okvir, ali i autonomnost i samostalnost u vrednovanju te da će se u njezinu donošenju konzultirati nadležne agencije i struka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
84 Romana Bogut PRAVILNIK Poštovani, Podržavam izmjene i dopune pravilnika u ovoj, izvanrednoj, situaciji. S obzirom da radim u srednjoj školi, moja razmišljanja odnose se, prvenstveno, na ocjenjivanje u srednjoj školi. Mislim da svi učenici imaju dosta ocjena do 16.3. , a u ovoj, on-line, nastavi možemo se prilagoditi i usredotočiti na najbitnije. U e-imenicima voditi bilješke o radu (rješavanju zadaća, analiza zadanih problema i slično), a postoje i alati s kojima možemo napraviti on-line provjeru znanja. Tako bi se zaključne ocjene donijele na temelju prethodnih i ovih novih. Učenicima koji imaju negativne ocjene treba pružiti priliku za ispravljanje ocjena, a smjernice bih voljela dobiti u dopuni pravilnika, ili da ih odredimo na razini Stručnih vijeća u školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
85 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK Poštovani! U ovoj situaciji dopuna pravilnika je svakako nužna. Slažem se s prijedlogom jer rad u virtualnoj učionici zahtijeva specifičan način vrednovanja. Većina nastavne godine je pokrivena ocjenama te bi aktivnost, trud i zalaganje u izvršavanju obveza u virtualnim učionicama moglo neznatno povećati ili smanjiti postojeće ocjene jer je nemoguće realno i objektivno prema svim učenicima provesti sumativno vrednovanje. Naglasak staviti na formativno vrednovanje. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
86 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika zbog izvanredne situacije. Nastavnici i učenici se moraju snalaziti i prilagoditi okolnostima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
87 Dubravka Grganić Rožman PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na novonastalu situaciju podržavam dopunu Pravilnika o načinu, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Što se tiče zaključivanja ocjena, mislim da bismo se trebali osloniti na postojeće ocjene i na formativno vrednovanje te na taj način izvesti zaključnu ocjenu. Sadržaje treba prilagoditi situaciji i sažeti ih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
88 Zorka Renić PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na situaciju slažem se potrebom dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Vjerujem da će nadležni ministar/ca, prije donošenja odluke, konzultirati i donositi odluke na temelju zajedničke prosudbe. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
89 Eduard Kožul PRAVILNIK Poštovani, nije mi najjasnije što se od nas očekuje u ovom e-savjetovanju. Dodan je "Članak 1.a (bez kraja navodnika, no vjerujem da će se to dotjerati), a koje odluke i kakve će donositi još ne vidimo. Vjerujem da će biti na dobro svih naših učenika, roditelja i svih djelatnika u sustavu odgoja i obrazovanja. Samo mudro i hrabro. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
90 Bojana Terzo PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s dopunom Pravilnika o načinima , postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama u slučaju izvanrednih okolnosti. Realne mogućnosti u ovoj situaciji su da bi nastavnu godinu trebalo završiti zaključivanjem postojećih ocjena s izuzetkom ako netko baš želi bolju ocjenu te uz dodatno (opisno) vrednovanje rada u virtualnim učionicama. Smatram svoje mišljenje realnim i mogućim rješenjem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
91 Ivana Hofman PRAVILNIK Poštovani, ako se u ratno doba mogla završiti nastavna godina, onda može i sada. Smanjiti obim gradiva, dajte svima iste smjernice. Prilagoditi se situaciji. Olakšajmo djeci ovaj kaos da ne gube godinu. Svatko tko radi u nastavi dovoljno je sposoban da se prilagodi i dovoljno odgovoran za svoj kriterij ocjenjivanja. On-line okruženje traži jednostavniji način rada, ocjenjivanja i praćenja. I ogromnu dozu povjerenja.Možemo mi to, stanimo malo na loptu i pojednostavimo pravila "igre". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
92 Dražena Potočki PRAVILNIK Poštovani, promjena pravilnika je nužna. Mislim da treba dozvoliti određenu slobodu nastavnicima da sami prosude koji su njima najbolji načina za provedbu praćenja i ocjenjivanja učenika jer se provedba nastave na daljinu provodi na različite načine i na različitim platformama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
93 Ksenija Bedeković PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika zbog trenutne situacije. Nastava na daljinu za učenike i nastavnike je novo iskustvo, a najbitnije je da su svi učenici aktivni i da se planirani osnovni ishodi realiziraju. Aktivnost i motiviranost učenika nije bitno različita u virtualnoj učionici u odnosu na rad u normalnim uvjetima. Naravno da moramo uzeti u obzir i opremu za rad u domu svakog učenika, kao i probleme s internetskim vezama. U ovim uvjetima je vrlo teško provesti objektivno sumativno vrednovanje koje bi bilo pokazatelj stvarnih učenikovih postignuća i usvojenosti određenih ishoda, te smatram da nastavnicima koji najbolje poznaju svoje učenike treba omogućiti da praćenje i ocjenjivanje prilagode novonastaloj situaciji. Smatram da se na temelju rezultata formativnog i sumativnog vrednovanja do prelaska na online nastavu, te na temelju formativnog vrednovanja u nastavi na daljinu s naglaskom na aktivnost (rad u virtualnoj učionici, pisanje domaćih zadaća, rezultata kratkih izlaznih kartica, pa i bodova iz online testova) može zaključiti ocjena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
94 Josipa Banić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama te sam mišljenja da navedeni članak treba stalno biti u Pravilniku. Također, jasno je da će se postupci i elementi vrednovanja trebati prilagoditi nastaloj situaciji, a bitno je da su svima jasni i za sve ostvarivi. Isto tako, mišljenja sam da će se u datim okolnostima, trebati reducirati gradivo i da svaki učitelj u svom predmetu treba staviti naglasak na gradivo koje je bitno za prelazak u viši razred. Ostalo sadržaje, učitelji bi trebali prema mogućnostima, proširivati u višim razredima. S poštovanjem, Josipa Banić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
95 Antonio Vrbatović PRAVILNIK Poštovani, suglasan sam s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama u slučaju izvanrednih okolnosti. Puno važnije pitanje je kako će izgledati odluka ministrice. O tome, na žalost, nećemo moći raspravljati u javnoj raspravi. Potrebno je obratiti pažnju na realnu mogućnost ostvarivanja obaveza učenika, nastavnika i roditelja, te ih, barem okvirno, definirati u novim okolnostima. Držim da bi nastavnu godinu trebali završiti zaključivanjem postojećih ocjena uz dodatno vrednovanje rada u virtualnim učionicama. Brojčano ocjenjivanje rada na daljinu nije realno jer nisu razrađene smjernice i odgovarajući kriteriji za ocjenjivanje kako bi svi učenici bili u ravnopravnom položaju, te je nemoguće osigurati regularne uvijete. Pokušaj implementacije vrednovanja esejskih radova će također bit vrlo problematična (iz većine predmeta učenici nikada nisu pisali esej, nastavnici su rijetko, ili nikada, ocjenjivali takve radove, nepostojanje rubrika za ocjenjivanje, jasno razrađenih kriterija za pojedine ocjene...) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
96 Nevenka Pokos PRAVILNIK Poštovani, smatram da je nadopuna Pravilnika nužna u situaciji u kakvoj se trenutno nalazimo jer se nastava na daljinu provodi na različite načine i u različitim uvjetima. Mišljenja sam da bi u nadopunu Pravilnika svakako trebalo uključiti učitelje i nastavnike, odnosno praktičare te metodičare s matičnih fakultetskih ustanova. Tijekom nastave na daljinu kontinuirano provodimo formativno vrednovanje (iako mi se nameće pitanje čemu i to nakon što deseti puta vrednujem prepisani učenički uradak…kultura prepisivanja), ali provođenje online sumativnog vrednovanja otvara mnoga pitanja. Jasno je da svi učenici u Hrvatskoj nemaju istu kvalitetu informatičke podrške, upitna je realnost pokazanog znanja i vještina, kako spriječiti prepisivanje i pomoć sa strane…trenutno nemam odgovor na navedene izazove. Smatram kako bi se u proces vrednovanja naučenog svakako trebao uključiti NCVVO koji bi učiteljima ponudio zadatke za provjeru naučenoga i kriterije vrednovanja. Srdačan pozdrav, Nevenka Pokos Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
97 Mirta Kos Kolobarić PRAVILNIK Poštovani! Smatram da je potrebno u Pravilnik svakako unijeti ovakav članak, s obzirom na trenutne okolnosti. Radim kao profesorica na srednjoj školi i smatram da bi bilo u redu ovu školsku godinu privesti kraju bez sumativnog vrednovanja, i to iz nekoliko razloga: 1. nisu svi učenici dovoljno informatički vješti, niti imaju besprijekoran pristup internetu i tehnologiji; 2. mnogim učenicima je teško prilagoditi se novonastalim okolnostima i organizirati si radni dan (iako se to od srednjoškolaca treba očekivati, nije lako i zbog činjenice da imaju dosta predmeta); 3. nisu se ni svi nastavnici dobro snašli u ovoj situaciji s obzirom na opseg gradiva, način zadavanja zadataka i suradnju s učenicima; 4. brojčano ocjenjivanje moglo bi zakinuti mnoge učenike koji preferiraju uobičajen način učenja u školi, a u učenju na daljinu se ne snalaze baš najbolje; 5. učenici koji se trude trebaju biti nagrađeni za vrijedan rad i zalaganje, ali među njima ima i onih koji ne usvajaju neko veliko znanje – inflacija dobrih ocjena za njih zbog truda ne bi bila refleksija stvarnog stanja, a objektivno brojčano ocjenjivanjem moglo bi imati na njih obeshrabrujući učinak. U svakom slučaju, bilo ocjenjivanje formativno ili sumativno, treba svakako stavljati naglasak na bitne dijelove gradiva. Osobno mi je kao nastavniku bitno da su učenici aktivni, odrađuju zadatke, javljaju se s nedoumicama, no kada dođe do sumativnog ocjenjivanja, bojim se da tu uvijek ima prostora za manipulaciju. Djeca trenutno ne žive u normalnim uvjetima i to ne smijemo smetnuti s uma. Bitno ih je angažirati i motivirati za rad, davati smjernice i formativno vrednovati. U uvjetima na koje se i nastavnicima teško naviknuti teško je steći pravi uvid u to koliko učenici u stvari uče, što bi bilo vrlo lako kroz razgovore u učionici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
98 Helena Bošković PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika jer je u ovakvoj situaciji nužna. Obzirom da je kratko vrijeme, a svi smo online u obzir treba uzeti sve uvjete. Obrazovanje je ipak preširok pojam da bi se obuhvatile sve kategorije. Tako da će to samo odriješiti ruke kako bi profesori mogli privesti godinu kraju. Ova virtualna nastava neka pokriva manji dio sumativne ocjene kao poticaj učenicima što su sudjelovali i trudili se, a ostalo svakako uzeti u obzir dosadašnje ocjene i rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
99 Maja Radoš-Bučma PRAVILNIK Poštovani, svakako podržavam dopunu Pravilnika zbog novonastale situacije. Budući da radim kao učitelj edukacijski rehabilitator u centru za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, ali i učitelj koji dobro poznaje svoje učenike, smatram da bi u ovim uvjetima vrednovanje trebalo zadržati u okviru bilješki, a eventualne završne brojčane ocjene trebale bi biti zbroj dosadašnjih brojčanih ocjena te truda, zalaganja i urednog izvršavanja zadanih zadataka i aktivnosti tijekom nastave na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
100 Martina Cindrić PRAVILNIK Poštovani! Nužno je čuti ideje učitelja kao i probleme na koje nailaze. Niži razredi osnovne škole zaista nemaju potrebu brojčanog završetka nastavne godine. Reforma je donijela formativno vrednovanje kao oblik vrednovanja stoga biljeske koje vodimo sasvim su dovoljne i smatram da brojcano ocjenjivanje bilo bi uglavnom znanje roditelja. Potrebno je i regulirati tocno nacine vrednovanja online nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
101 Petar Dobrić PRAVILNIK Dopuniti Pravilnik o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima je nužan korak u postupanju i provođenju e-nastave i e vrednovanja. Dosadašnji učinak i postignuća naših učenika je vrednovan sumativno i formativno. Ostatak nastavne godine potrebno je mudro provesti stavljajući naglasak na formativno vrednovanje(predmeni učitelji) uz izradu jedinstvene baze pitanja za e provjeru znanja na državnom nivou (MZO, AZZO i NCVO) za svaki predmet. Baza pitanja za osnovnoškolske predmete već postoji i upotrebljava se na školskim, županijskim i državnim natjecanjima. Učenici se dobro snalaze u virtualnim učionicama te je moguće provesti i kvalitetno sumativno vrednovanje uz prilagodbu pitanja kurikula s ishodima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
102 Filka Babic PRAVILNIK Poštovani, nadopuna Pravilnika u trenutnoj situaciji je neophodna. Izuzetno će biti važan sadržaj odluke i načini na koje će se vrednovanje provoditi. Mislim da bi se trebao naglasak staviti na već postojeće ocjene, jer ako se to ne dogodi, dobri i redoviti učenici će biti zakinuti. U nižim razredima osnovne škole bih išla samo s opisnim ocjenjivanjem. Za četverogodišnje škole se što hitnije trbaju odrediti načini i datumi polaganja Državne mature. Radim u višim razredima osnovne škole te mislim da dosta dobro poznajem svoje učenike. Na osnovu već postojećih ocjena, poznavanja svoih učenika i sadržaja odluke te načina kako provoditi, mislim da ćemo svi biti tolerantniji i privesti ovu šk. godinu svom kraju. Iduću godinu oni koji nastavljaju školovanje mogu sve nadoknaditi, jer je u finalu najvažnije da svi budemo živi i zdravi. Srdačan pozdrav, Filka Babić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
103 Renata Ruić PRAVILNIK Poštovani! Slažem se da je dopuna Pravilnika važna i nužna kako bi se na što bolji način provelo vrednovanje učenika. Smatram potrebnim da prije donošenja bilo kakve odluke od strane ministrice vezano uz vrednovanje učenika i njihovog rada u ovoj situaciji je neophodno konzultiranje struke (od osnovne do srednje škole). Svi učenici nisu u istom položaju i nemaju iste uvjete, neki nemaju internet, niti osnovna sredstva, kao ni dovoljnu razinu informatičke pismenosti. Smatram da je potrebno drugačije regulirati načine, postupke i elemente vrednovanja za različite uzraste te razlučiti vrednovanje učenika nižih i viših razreda u OŠ. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
104 Jasmina Vidaković PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da je u ovoj situaciji nužno mijenjati Pravilnik.Isto tako se nadam da ćete pročitati i uvažiti mišljenja koja se ovdje pišu i da nije ovo samo puko zadovoljavanje forme. Mišljenja sam da biste trebali poslušati mišljenje praktičara (učitelja,nastavnika,profesora) kako bi uvidjeli da nije baš tako idilična slika i stanje nastave na daljinu. Smatram da je ovakvo stanje neodrživo i da se što prije trebaju donijeti hitne smjernice i odluke kako dalje. Što se tiče ocjenjivanja ono sada u nižim razredima nikako ne bi odražavalo stvarnu sliku i tu se svakako treba ići na završetak godine opisnim ocjenjivanjem pogotovo 1. i 2. razred. Djeca se izuzetno trude s obzirom na uvjete u kojima neki od njih žive. Tako da svako vrednovanje brojčanom ocjenom bilo bi ravno katastrofi i velikoj nepravdi.Nerealna slika proizlazi iz nejednakih uvjeta za rad i među učiteljima i obiteljima. Kod viših razreda možda bi se na osnovu postojećih ocjena mogla izvesti zaključna ali da ona isto uključuje aktivnost, trud te uvijete rada učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
105 Marijela Miletić PRAVILNIK U potpunosti se slažem sa dopunom Pravilnika budući nam je trenutna situacija u kojoj smo se našli pokazala kako nam je ova dopuna Pravilnika potrebna. Ova tri tjedna nastave na daljinu su također pokazala kako su virtualne učionice preslika stvarnog stanja u našim razredima. Učenici koji sve svoje obveze odrađuju izvrsno, na vrijeme i u potpunosti točno, učenici koji obveze odrađuju korektno i učenici koji i uz poticaj, pomoć i nagovor nastavnika djelomično izvršavaju zadano. Svaki predmet ima svoje specifičnosti i aktivnosti vrednovanja naučenog koji se mogu vrednovati i u virtualnom radu. Tako se i kroz rad na daljinu može doći do sumativnih ocjena. Također smatram kako je količina uloženog truda i rada učenika u virtualnim učionicama proporcionalna usvojenosti odgojno-obrazovnih ciljeva. Ako uzmemo u obzir ocjene učenika do 15.03.2020. i formativno vrednovanje učenikovog rada na daljinu za sumativno vrednovanje na kraju školske godine ima dovoljno elemenata. Ministar treba donijeti opće smjernice o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u kriznim situacijama, ali svaki nastavnik/učitelj može uzevši u obzir tehničku opremljenost i uvjete u kojima učenik radi zaključiti ocjenu na kraju ove školske godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
106 Mirela Dobutović PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam promjenu Pravilnika jer nam je on jako bitan, posebno u narednim tjednima. Smatram da učenike razredne nastave treba opisno ocijeniti. Višim razredima osnovnih škola i u srednjim školama treba zaključiti ocjene uzimajući u obzir ocjene koje su učenici dobili do 15.ožujka i formativno vrednovanje u nastavi na daljinu. Naravno da treba staviti naglasak na dobrobit učenika (svakako treba pronaći rješenja za učenike koji imaju za sada negativne ocjene). Uvjerena sam da će učitelji i nastavnici odraditi dobro svoj posao imajući na umu sve što se oko njih događa i uz jasne smjernice Ministarstva Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
107 Maja Holoker PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da su nužne dopune Pravilnika. Smatram da treba za niže razrede osnovnih škola, barem za 1. razred, dati prednost opisnom ocjenjivanju. Od 5. do 8. razreda trebalo bi uzeti u obzir već postojeće ocjene učenika, kojih ima, barem bi ih trebalo biti kod većine učenika. Isto tako, govoreći iz svog osobnog iskustva, većina učenika je aktivno uključena u rad u virtualnim učionicama. Zanemariti njihovu aktivnost, trud, želju za postizanjem novih znanja i rezultata, bez brojčanog ocjenjivanja bilo bi na štetu učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
108 Andreja Zelić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnom i srednjim školama.Svakog učenika treba vrednovati pozitivno, pogotovo u današnje vrijeme treba vrednovati zalaganje,redoviti rad,snalažljivost,motiviranost, upornost i veliku koncentraciju . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
109 IRENA IVANOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, ova je nadopuna Pravilnika neophodna u trenutnoj situaciji i nije sporno treba li se dodati. Ključan je ovdje sadržaj odluke i načini na koje će se vrednovanje provoditi. Budimo realni, nisu se svi nastavnici jednako dobro snašli u poučavanju na daljinu i brojni bi se učenici mogli zateći u situaciji da se vrednuje ono što nije odrađeno kako treba. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
110 Božica Rajković PRAVILNIK Poštovani, slažem da je u ovoj situaciji nužno donijeti dopune Pravilnika. Smatram da bi Odluka i upute za rad trebale ići u tom smjeru da naglasak stavi na već postojeće ocjene i uvažiti rad i truda za vrijeme o -line nastave. Ako se te ocjene i prethodni rad zanemari, poslati ćemo poruku vrijednim učenicima , onima koji redovno rade tijekom cijele godine da je njihov trud nebitan. Za niže razrede osnovne škole bih zadržala opisno ocjenjivanje. Budući da radim u četverogodišnjoj srednjoj školi, smatram da je jako važno što hitnije definirati model provođenja ( ili odgađanja, ili neprovođenja) Državne mature te načine upisa na fakultete. Nemojte zaboraviti da veliki dio nastavnika voli svoj posao, da poznaje dobro svoje učenike i da će i prilikom zaključivanja ocjena u ovoj situaciji voditi računa o dobrobiti učenika Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
111 ANITA BAŠIĆ JAKOBOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Sumativno vrednovanje u ovim okolnostima ne bi bilo objektivno. Smatram da bi učenicima trebali zaključiti ocjene na temelju ocjena koje već postoje, uzimajući u obzir njihovu aktivnost i rad u virtualnim učionicama. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
112 Sandra Balde PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Svaki će nastavnik, kad dobije upute za vrednovanje, naći načina za formativno i sumativno vrednovanje. Nastavnik je taj koji poznaje svoje učenike i koji je upoznao sve svoje učenike sa načinom rada na daljinu. I vjerujem da će svaki nastavnik naći model vrednovanja (nakon dobivenih uputa) koji će najviše odgovarati njegovom radu i radu njegovih učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
113 Irina Gomaz PRAVILNIK Poštovani, Zbog trenutne situacije razumljivo je da je dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama potrebna. Smatram da treba staviti naglasak na već postojeće ocjene učenika uz aktivnost i rad u virtualnim učionicama. Kod nižih razreda osnovne škole ocjene bi trebale biti opisne. Što se tiče maturanata, a uz nadu da će ova izvanredna situacija završiti, osloboditi ih Državne mature i organizirati prijemne ispite za svaki fakultet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
114 Gordana Kovačević PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Nadopuna je svakako potrebna. Ono što bismo sigurno htjeli vidjeti i komentirati je sadržaj ODLUKE ministrice. Kao učiteljica razredne nastave u 1. razredu u nadi sam da sumativnog ocjenjivanje ove školske godine neće biti. Iskreno i u Školi za život nadala sam se takvoj odluci. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje je dostatno u 1. razredu. U ovoj situacij i za 2.,3. i 4. razred. S poštovanjem Gordana Kovačević! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
115 Slađana Gradski PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
116 Antonela Vrcić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama obzirom na ovu izvanrednu situaciju. Obzirom na različite subjektivne i objektivne okolnosti u kojima rade pojedini učenici, mislim da je teško poštivati krute kriterije vrednovanja. Mišljenja sam da bi trebalo dopustiti određeni stupanj slobode nastavnicima koji najbolje poznaju svoje učenike i njihov rad u normalnim okolnostima. Pitanje je koliko su sumativna vrednovanja, pod ovim okolnostima, objektivna. U ovim izvanrednim okolnostima treba više vrednovati učenikovo zalaganje, uloženi trud, snalažljivost, kreativnost i samostalnost. Dakle, staviti naglasak na formativno i manje kruto sumativno vrednovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
117 Nataša Vinković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Smatram da bi ministrica prije donošenja odluke (stavak 2 članka 1.a ) trebala konzultirati više savjetnike iz agencija (AZOO i ASOO), kao i uzeti u obzir specifičnosti situacija u kojima se nalaze svi dionici odgojno -obrazovnog procesa. Prilikom ocjenjivanja i vrednovanja naučenog kod nastave na daljinu treba definirati jasne smjernice koje bi trebale biti odraz realnih okolnosti i pomoći što objektivnijem vrednovanju iz svih nastavnih predmeta. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
118 Ines Budić PRAVILNIK Poštovani, podržavam navedene dopune Pravilniku. Uz stavak (1) i stavak (2) predlažem i dodatni stavak unutar stavka 2: O pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima iz st.1. ministar imenuje posebno Povjerenstvo, sastavljeno od osoba iz struke, na temelju čije preporuke donosi svoju konačnu odluku. Osim dopune pravilnika bilo bi važno dobiti jasne upute i kriterije vrednovanja kako bi ono bilo što objektivnije. Mišljenja sam da bi trebalo u većoj mjeri uvažiti dosadašnje ostvarene rezultate i opisne i brojčane. Srdačan pozdrav, Ines Budić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
119 Mirjana Bernat-Ružička PRAVILNIK Podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja ... jer ova izvanredna situacija to i zahtijeva. Smatram da predloženi načini ne trebaju biti jako strogi i u potpunosti definirani, već treba ostaviti određeni stupanj slobode nastavnicima koji najbolje poznaju situaciju i zalaganje svakog pojedinog učenika. Svakako ove ocjene koje će biti dodijeljene učenicima za rad u ovom periodu ne trebaju biti presudne u donošenju konačne ocjene, jer je već sada izvjesno da ćemo ovako dočekati i kraj školske godine. U ovim izvanrednim okolnostima treba više vrednovati učenikovo zalaganje, trud, snalažljivost, kreativnost i samostalnost a manje usvojenost nastavnih sadržaja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
120 Grozdana Matanović PRAVILNIK Svim sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu potrebne su žurne i jasne smjernice o praćenju, provjeravanju i vrednovanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika kako bi odgovorili na sadašnju izvanrednu situaciju ostvarivanja nastave na daljinu, konkretno do kraja tekuće školske godine. S jedne strane nužni su objektivni kriteriji vrednovanja, dok s druge strane treba uvažiti brojne različite, neujednačene, okolnosti i uvjete pod kojima se rad odvija (učenika i učitelja). Opravdano je u ovoj situaciji za preostalo razdoblje odvijanja nastave na daljinu smanjiti kriterije za provjeravanje i vrednovanje. Nije vrijeme za uobičajene standarde vrednovanja, jer je trenutna situacija neuobičajena i prema tome je i vrednovanje važno prilagoditi najboljem interesu djeteta – učenika. Posebno treba uzeti u obzir da trenutno bitno izmijenjena obiteljska i dječja svakodnevnica, novi oblik nastave, djeca u izolaciji s velikom neizvjesnosti koliko će trajati i s kakvim ishodima, predstavljaju stalno prisutne stresore, ne omogućavaju uspostavu stabilnosti i time značajno umanjuju učinkovitost praćenja nastave, izvršavanja odgovornosti i trenutnog učenja kod zasigurno velikog broja učenika. Načine vrednovanja prilagoditi uzrastu učenika. Sumativno vrednovanje prilagoditi novonastaloj situaciji i svesti na najmanju moguću mjeru. U izradu dopune prijedloga vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika uključiti stručnjake i institucije koji bi dali najbolje smjernice za provođenje vrednovanja u iznenadno izmijenjenim okolnostima. Za selekciju kandidata za upis na fakultet, provesti prijemne ispite. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
121 Planinka Pećina PRAVILNIK Predlozeni članak daje puno previše ovlasti ministru. Ako poučavamo on-line tada i u donošenju odluka o vrednovanju trebamo sudjelovati on-line. Kako objasniti da ministar određuje prava roditelja i skrbnika? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
122 Tatjana Tuđa PRAVILNIK Poštovani, Zbog nastale situacije treba dopuniti Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Ogroman trud i angažman nastavnika oko virtualne nastave gdje učenike formativno vrednujemo već od početka nastave na daljinu, a znamo da postoje i razni alati za sumativno vrednovanje. Smatram da u ovom trenutku moramo najviše misliti i biti podrška našim učenicima. Znamo da svi nemaju idealne uvjete - velika većina naših učenika. Nastava na daljinu ima svoje prednosti i nedostatke kao i sve ostalo, ali sam mišljenja da za donošenje zaključne ocjene nastavnici će imati dovoljno elemenata da ocjena bude objektivna. LP Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
123 Vlado Kašnar PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti sam suglasan s Pravilnikom o dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog globalne novonastale situacije u zdravstvu, gospodarstvu i školstvu. Smatram da u trenutnoj situaciji sumativna vrednovanja nemaju smisla i nisu objektivna. Također je upitno koliko su i tehnički izvediva u danom trenutku. Prednost dajem formativnom vrednovanju na osnovu praćenja rada i zalaganja učenika. Predlažem da se u razrednoj nastavi provodi opisno ocjenjivanje. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
124 Srećko Sviben PRAVILNIK Svakako podržavam promjenu pravilnika i donošenje uredbe jer učiteljima i nastavnicima trebaju detaljnije upute na koji način provoditi sumativno vrednovanje u ovoj i eventualnim dugim kriznim situacijama Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
125 Katica Vareševac PRAVILNIK Poštovani , podržavam dopunu Pravilnika o dopuni Pravilnika ... obzirom na novonastalu situaciju .Potrebno je dati učiteljima smjernice za vrednovanje ,ali naglasak staviti na vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje, jer “nastava na daljinu “ nam je i pokazatelj samostalnosti naših učenika. Ovakav vid nastave nekim učenicima je izazov i motiv za stjecanje znanja, a drugima stres . Stoga smatram da treba formativno vrednovati uključenost učenika u virtualne učionice i njihovu angažiranost pri izvršenju zadataka. Uz predložene smjernice potrebno je i vjerovati porocjeni i ocjeni učitelja praktičara ,jer oni najbolje poznaju svoje učenike njihove sposobnosti , interese ,ali i socijalne prilike . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
126 Vesna Šukan PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno – obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima. Smatram da su nastavnici do sad kompetentno i sukladno Pravilniku o ocjenjivanju kako formativno, tako i sumativno kontinuirano vrednovali odgojno – obrazovna postignuća svojih učenika. Stoga će biti u mogućnosti zaključiti ocjene kod većine učenika na kraju školske godine.Pri tom treba naravno uzeti u obzir rezultate formativnog vrednovanja provedenog za vrijeme trajanja nastave na daljinu. Rezultati tog formativnog vrednovanja ne bi trebali međutim biti presudni pri krajnjem ipak sumativnom vrednovanju (zaključivanju ocjena) na način da umanje rezultate formativnog i sumativnog vrednovanja od početka školske godine. Uzimajući u obzir ovu izvanrednu situaciju u kojoj se učenici, njihovi roditelji , mi nastavnici i ostali dionici odgojno – obrazovnog procesa nalazimo , mišljenja sam da sumativno vrednovanje rada učenika tijekom nastave na daljinu ne bi bilo objektivno niti bi zadovoljilo sva potrebna načela vrednovanja. LP Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
127 Jasmina Dželadinov Milošević PRAVILNIK Poštovani! Mislim da zbog nastale situacije treba dopuniti Pravilnikom o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Svim sudionicima u procesu odgoja i obrazovanja učenje na daljinu je novost i iziskuje drugačiju vrstu korištenja metoda poučavanja. Ali, svakako bi se dopunom Pravilnika trebalo povesti računa o redovitom izvršavanju obveza te uzeti taj element kao jedan od bitnijih elemenata vrednovanja u ovoj situaciji. Ne bi bilo pošteno kada bi svi učenici bili ocjenjeni istim „trpanjem u koš“ jer se i u ovakvoj situaciji vidi koji učenici ulažu u svoje poučavanje. Nisu ni svi učenici u istoj situaciji, neki imaju pomoć svojih obitelji pa neko online vrednovanje ne bi bilo valjano. Normalno, neki učitelji, provode formativno vrednovanje sada, redovito i kvalitetno, pa roditelji mogu pratiti bilješke i iz njih iščitati informacije o radu. Mislim da je ovo neplanirana i nepredvidljiva okolnost te da ocjenjivanje nije najvažnije, ali rad, trud i zalaganje je veoma bitno. Ocjena je bilo do 16.3. te se iz tih ocjena mogu zaključiti završne ocjene. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
128 Branka Marcelić Panjak PRAVILNIK Podržavam donošenje dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama jer je nužan u izvanrednim situacijama kao što je ova u kojoj se trenutno nalazimo. Smatram da bi se tijekom nastave na daljinu učenikov rad trebalo samo formativno vrednovati jer naprosto nemaju svi učenici jednake tehničke uvjete da bi se moglo pristupiti i sumativnom vrednovanju. Po mome mišljenju dovoljno bi bilo provoditi formativno vrednovanje 1-2 puta mjesečno, a zaključna ocjena bi proizašla iz njihovih dosadašnjih brojčanih ocjena i truda kojeg su pokazali tijekom nastave na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
129 Helena Dobranić PRAVILNIK Poštovani! Dobro je da se naprave kvalitetne izmjene i dopune pravilnika koje će svima olakšati ocjenjivanje tj. zaključivanje ocjena. Moje iskustvo pokazuje da mnogi učenici vole "dobiti" ocjenu jer mu je to konkretan pokazatelja znanja tj. postignuća. Mislim da do sada u predmetu tjelesne i zdravstvena kultura svaki od profesora ima dosta ocjena na temelju kojih bi mogao učenicima zaključiti ocjene. Tako bi barem trebalo biti. U našem predmetu vrlo je teško provoditi nastavu u on line obliku koja će dati nekakve realne pokazatelje o stanju motoričkih znanja ili sposobnosti, pa čak i o tome da li učenici prate rad i odrađuju ponuđene sadržaje. Također mogu reći da ima učenika kojima odgovara ovakav način rada te rado i vrijedno rade i vježbaju. Ima učenika koji su sportaši te su od kluba tj. trenera dobili svoje vježbe koja trebaju odrađivati (no to je samo za pohvalu). Nažalost postoje učenici koji ne sudjeluju u on line nastavi, rijetko izvršavaju svoje obveze iz drugih predmeta, ne javljaju se, ne lajkaju objave, ponekad se niti ne prijave u virtualne učionice i to bi trebalo bilježiti, pratiti i evidentirati. Govorim ovdje o načinu evidentiranja "izostanaka". Sada u ovim trenucima kada su djeca tj. učenici kod kuće (većina i sa roditeljima) imaju dovoljno vremena da sve zadano gradivo dobro prouče, pročitaju, pa i ono od ranije ako imaju negativnu ocjenu, izvježbaju i tako si popune vrijeme. Nadam se da ćete za provjeravanje i ocjenjivanje dati konkretne i dobre upute. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
130 Fani Vidović PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Trebamo imati na umu da nisu svi učenici u istom položaju, nemaju iste uvjete, neke obitelji imaju više školaraca a jedno računalo. Formativno vrednovanje provodimo od samog početka nastave na daljinu. Učenici i roditelji dobivaju povratnu informaciju o odgojno obrazovnim postignućima (zabilješke u e-dnevniku). Mišljenja sam da bi se zaključne ocjene mogle donijeti na temelju dosadašnjih ocjena i praćenja rada učenika u virtualnim učionicama. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
131 Sonja Turk PRAVILNIK Poštovani, molim vas da u obzir uzmete određen broj učenika (koji postoji u svim, a posebice u ''neatraktivnim'' trogodišnjim strukovnim školama) koji nisu zainteresirani za školu, neredovito i nesavjesno izvršavaju svoje obaveze i u ''normalnim'' situacijama a onda naravno i u ovoj. Nije pošteno prema učenicima koji su savjesni i odgovorni da se svima daju pozitivne ocjene(opisne, brojčane - svejedno) i pusti ih se u sljedeći razred. Slažem se da su okolnosti izazovne, nezahvalne i zahtjevne pogotovo za nas kao nastavnike, ali jednostavno ne možemo ići pristupom ''svima jednako''. Također, treba razmisliti i o poruci koju bismo na taj način poslali učenicima - ukoliko se ni na koji način njihov rad u online nastavi neće vrednovati ili pratiti, zbog čega bi onda uopće morali izvršavati svoje zadatke? U tom slučaju online nastava postaje sama sebi svrhom, odnosno mi tako opravdavamo svoje plaće i ispunjavamo famozni ''plan i program''. A učenici onda sudjeluju valjda na dobrovoljnoj bazi? ili kako? Uvijek će biti određen broj djece koja su motivirana i žele stjecati nova znanja ne razmišljajući pritom samo i isključivo o ocjenama, ali to nikako nisu svi (nažalost).Nadodala bih i da budete oprezni što se tiče zaključivanja ocjena samo na temelju postojećih - ima velik broj učenika koji imaju određen broj negativnih ocjena koje zbog objektivnih razloga nisu uspjeli ispraviti. Što s takvima? Ovdje bi trebalo jasno razdvojiti razrednu nastavu, predmetnu nastavu u osnovnim i predmetnu nastavu u srednjim školama. Pristup ne može biti jednak, radimo s različitim profilima djece. Ja bih se osjećala iznimno loše da učeniku koji dosad nije radio ništa, nije predao niti jednu online zadaću (bez objektivnih razloga) na kraju dopustimo prelazak u viši razred. Kriva poruka ne samo za njega nego i za ostale koji su online nastavi pristupili odgovorno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
132 Siniša Roknić PRAVILNIK Poštovani, podržavam u potpunosti Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama iz razloga što je ista dopuna o ovoj situaciji neposredne ugroze stanovništva naprosto neophodna. Potrebno je da u izvanrednim okolnostima kakva je trenutno ministar donese primjerenu odluku o metodama, postupcima i elementima vrednovanja, kao i o pravima i obvezama svih dionika koji u istima sudjeluju.Bliži se kraj nastavne godine, a najvjerojatnije da ćemo ga i dočekati u okolnostima u kojima smo sada, mislim na nastavu na daljinu i zato je potrebno brzo djelovati. Nastava na daljinu ima svoje prednosti i nedostatke kao i sve ostalo, ali mislim da je potrebno izvršiti vrednovanje učenika i u ovakvim izvanrednim okolnostima kakva je sada na primjeren način. Ne slažem se da je sada u ovom trenutku potrebno osnivati povjerenstva za izradu istog pravilnika, jer vremena za to nema, isti pravilnik kasnije je moguće opet promijeniti ako bude imao nedostataka, ali sad je potrebno brzo djelovati jer vrijeme neumoljivo curi i kraj nastavne godine je blizu. Naravno da ministrica ima stručan tim koji će joj pomoći u donošenju dopuna Pravilnika koje su u ovoj izvanrednoj situaciji neophodne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
133 TEA SIVEC PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopune Pravilnika zbog novonastale izvanredne situacije. Ako se okolnosti uskoro ne promijene, mislim da bi bilo dobro da se učenici nižih razreda osnovne škole ocijene opisno. Formativno vrednovanje provodi se već sada, učenici i roditelji trebaju imati povratnu informaciju o odgojno-obrazovnim postignućima učenika. Jako je važno putem bilješke u e-Dnevniku dati povratnu informaciju nakon svakog zadatka ili nakon svakog tjedna nastave na daljinu. Smatram da bi sumativno vrednovanje u nastavi na daljinu bilo teško provesti. Do sada u e-Dnevniku imamo dovoljno ocjena i smatram da bi se zaključne ocjene trebale donijeti na temelju tih ocjena, uz uvažavanje rada u virtualnim učionicama. Učenicima koji imaju negativne ocjene treba omogućiti ispravak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
134 Tatjana Radić PRAVILNIK Poštovani, ovaj pravilnik pogotovo, u trenutnim uvjetima, je više nego potreban, ali je previše nedefiniran, no jasno je da upravo zbog trenutne potrebe se i donosi kako bismo što prije mogli krenuti sa vrednovanjem učenika koji su uključeni u nastavu na daljinu. Nisam za opciju koju neki predlažu da se sada stvaraju povjerenstva, to ipak traje. Treba obratiti pažnju na postojeće ocjene, jer je većina učenika u redovnoj nastavi imala dovoljan broj ocjena, na temelju kojih bi se već sada mogle zaključiti ocjene i kada tome pridodamo njihove aktivnosti koje svakodnevno izvršavaju u virtualnim učionicama, a mi ih pratimo bilješkama, to bi trebalo biti dovoljno. Problem su učenici koji iz bilo kojih razloga nemaju dovoljan broj ocjena u (E)dnevnicima i na to bi najviše trebalo obratiti pažnju, a isto tako učenicima koji imaju negativne ocjene, treba omogućiti da ih isprave, i na to bi se najviše trebalo obratiti pažnju u izmjenama za koje se odluči ministrica. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
135 Saša Žic PRAVILNIK Po postojećem Zakonu, ministar ima mogućnost skratiti nastavnu godinu, što je jedina mogućnost koju bi ministar obrazovanja trebao imati u ovakvim situacijama. Sve ostalo, i ove promjene koje se uvode na ovaj način mogu samo rezultirati time da ministar može propisivati što i kako hoće bez konzultiranja bilo koga. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
136 Gordana Kalanj Kraljević PRAVILNIK Podržavam izmjene Pravilnika,zbog promjenjenih uvjeta .Mislim da imamo dovoljno ocjena za zaključiti ocjenu.Učenicima kojima se nikako ne može zaključiti pozitivna ocjena ,moraju imati priliku ispraviti ocjenu. Nažalost,učenici koji imaju negativne ocjene i ovo gradivo će usvojiti loše .Oni imaju problema u školi,a sada još i većih.Nezamjenjiva je uloga učitelja u procesu učenja.Protiv sam online vrednovanja,jer učenici žive u različitim socijalnim uvjetima.Nečiji roditelji mogu pomoći svojoj djeci,drugi cjelodnevno rade da bi mogli preživjeti.O onima koji su u potresu ostali bez doma,neću pisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
137 JASMINKA BEREND PRAVILNIK Pravilnik je nužno nadopuniti, o pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje smatram kako trebaju sudjelovati i viši savjetnici, kako odluku ne bi donosila jedna osoba. Učenici nisu svi u istom položaju, već i zbog socijalnih uvjeta u kojima žive, mnogi nemaju potrebnih sredstava za praćenje i rad nastave na daljinu, što je realno gledajući vrlo zahtjevno. Teško je odrediti točno koliko materijala podijeliti učenicima za rad na daljinu iz pojedinog predmeta. Učenici srednjih škola imaju dosta predmeta te imam osjećaj da se i pogube u rokovima i zadaćama te ih to u ovoj situaciji i frustrira. U ovoj situaciji treba doista uzeti sve okolnosti te donijeti odluku na zadovoljstvo svih. Točno je kako učenici imaju dovoljan broj ocjena i kako bi, po mom mišljenju, trebalo voditi bilješke u e - dnevniku o radu na daljinu, ali smatram kako nije uputno na kraju školske godine učenike ocjenjivati brojčano. Mislim kako učenici i roditelji mahom neće ocjenom biti zadovoljni te će iznositi i niz razloga, a koji su vjerovatno i točni. Ako se ocjene zaključuju, zaključiti ih samo na temelju dosadašnjih ocjena, a rad na daljinu može poslužiti kao potvrda ocjene. No, ima i učenika koji su radili u školi, ali ne i na daljinu ili obrnuto. U ovoj školskoj godini niti jedan učenik ne bi trebao ponavljati godinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
138 Suzana Mikulec PRAVILNIK Poštovani, pročitala sam samo nekoliko komentara (čak tri , vrlo površno ).Odmah sam shvatila složenost i kompleksnost problema , naravno i pogrešnog smjera cijelom problemu.Otežavajući faktor uz izvanredne okolnosti je nedostatak vremena u kojem se isti Pravilnik mora dopuniti.Kada biste imali mogućnost priupitati sve učitelje/nastavnike u cijeloj vertikali u cijeloj RH za mišljenje , imali biste barem od ukupnog broja barem još 10 više...po onoj mudroj narodnoj 100 ljudi 100 ćudi.Moje rješenje s obzirom na sve gore navedeno bi bilo glasanje oko tri do četiri modela kao što je bilo ponuđeno glasanje za odabir praznika po županijama.Za koji model bi se odlučio najveći broj djelatnika ,takav bi bio Pravilnik . Sve ostalo o vam je Dragi Svi gubljenje vremena i energije, a i ovo savjetovanje je obična filmska uloga koja ima jedini cilj zadovoljiti formu, a nimalo staviti naglasak na sadržaj ,niti u jednom postotku, to znači točno 0% uključiti pojedine prijedloge u novi Pravilnik.Jedini problem je taj što MZO nema niti jedan model ...toliko o promišljanjima i strategijama našeg školstva.Svi koji su bili zaduženi za to, nisu uopće predvidejli smjer škola budućnosti, a to vam je Dragi Svi ,primjena novih IKT-a, jer se sada vidjelo koliki je to problem kod velike većine učitelja/ nastavnika .Svatko se snalazi kao znade i umije .Ja od početka on line nastave 16.3 .2020.radim preko zoom aplikacije koja omogućava dvosmjernu komunikaciju u stvarnom vremenu više sudionika ( 1 razredni odjel) da se svi vide i svi čuju u isto vrijeme na zaslonu računala.Još lakše se instalira na mobitelu(za one koji nemaju ni tablet, niti prijenosno ili stolno računalo.Time takva virtualna zoom učionica postaje najsličnija onoj za koju djeca jedino i znadu. Djeca i roditelji oduševljeni.Onaj tko jednom proba zoom, taj zauvijek ostaje na zoom-u.Ako nekoga zanima pogledajte moj FB profil i uvjerite se sami. OSTANITE DOMA I OVO ĆE PROĆI Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
139 Jasna Marijančević-Dubinović PRAVILNIK Poštovani, slažem se da treba dopuniti Pravilnik o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika – u izvanrednim okolnostima. Veći dio nastavne godine je prošao i učenici su vrednovani i sumativno i formativno Predlažem da se do kraja nastavne godine težište da formativnom vrednovanja , ali tamo gdje postoji mogućnost ne treba odbaciti ni sumativno vrednovanje . To treba prepustiti nastavnicima koji najbolje poznaju svoje učenike i njihovu tehničku opremom za rad na daljinu. Ja radim u četverogodišnjoj strukovnoj školi i mogu iznijeti svoje mišljenje samo za vrednovanje u takvim školama . Učenici se dobro snalaze u virtualnim učionicama i mislim da je moguće provesti i kvalitetno sumativno vrednovanje uz prilagodbu ispitnih pitanja planiranim ishodima poučavanja To će dodatno motivirati učenike ,jer oni još uvijek formativno vrednovanje ne doživljavaju kao nešto bitno. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
140 MATIJA MADUNIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se u potpunosti da je potrebna nadopuna Pravilnika zbog izvanredne situacije u kojoj smo se našli. Prije svega pohvalila bih svoje kolege i kolegice koji su se u kratkom vremenu bez određene edukacije snašli u potpuno novom održavanju nastave. Pokazali su još jednom kreativnost i ljubav prema svom pozivu. Mišljenja sam da su u virtualnom svijetu bilješke praćenja učenika sasvim dovoljne, bez brojčanih ocjena, posebno u razrednoj nastavi. Roditelji svakodnevno odrađuju postavljene zadatke sa svojom djecom ,pa je nezgodno objektivno ocijeniti takav učenički rad. Zaključivanje na kraju školske godine ne mora biti brojčano. Mislim da u ovome trenutku ocjena nije najvažnija. Bitno je ostati živ i zdrav! Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
141 Maja Prević PRAVILNIK Dopuna Pravilnika trebala bi biti formirana od strane Povjerenstva koje se sastoji od obrazovno-odgojnih djelatnika nikako od same Ministrice. Po predmetima bi treba otvoriti rasprave na Loomenu izvući zaključke i načine, načela vrednovanja. U procesu vrednovanja ako načela vrednovanja nisu prepoznatljiva onda treba se vršiti isključivo vrednovanje ZA UČENJE. Učitelji imaju ocjena i poznaju svoje učenike te mislim da bi na temelju ocjena koje su ostvarene do 13.3. trebalo zaključivati ocjene. Povratne informacije o radu treba bi pisati opisno u obliku bilješka u e-dnevnik. Učenicima 1-4. razreda ne bi trebali dodjeljivati brojčane ocjene. Učenicima koji imaju nedovoljne ocjene treba omogućiti prelazak u idući razred, završetak 8. ili 4.razreda. Učenicima koji su neocijenjeni treba omogućiti ocjenjivanje prema zaključku rasprave predmetnih učitelja. Radi rasterećenja učenika treba ukinuti sve zadaće osim iz HJ, MAT i stranog jezika. Inače će vrednovanje na neravnopravnim osnovama (oni koji imaju otežan pristup online nastavi, koji nemaju pristup, oni koji ne znaju raditi s računalom) uzrokovati puno pritužbi od strane roditelja/skrbnika ili pravobranitelja za jednakosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
142 NATAŠA VIBIRAL PRAVILNIK Poštovani, zbog izvanredne situacije u kojoj smo se našli, jasno je da je promjena Pravilnika nužna. Kako smo u samo nekoliko dana prešli na potpuno drugačiji način nastave pojavili su se brojni izazovi u provođenju iste: dostupnost internetske veze, nedostupnost ili starija računala, nedovoljna informatička znanja učenika, naročito u trogodišnjim zanimanjima koji imaju Informatiku samo 1 godinu školovanja i sl. Sad je još veći izazov ocjenjivanje na kraju nastavne godine. U izradu uputa moraju biti uključeni stručnjaci, a sam proces jasan i učenicima i roditeljima i nastavnicima, uvažavajući specifičnosti posebno strukovnih škola. Ne zaboravimo ocjenjivanje praktične nastave ili prakse koju učenici nisu odradili. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
143 Željka Mendek Ocelić PRAVILNIK Poštovani. Premda je u situacijama ugroze stanovništva nužna hitra reakcija to ne znači da je odlučivanje prihvatljivo prepustiti jednoj osobi bez konzultacija sa drugim nadležnim institucijama kao što su AZOO i AZSO. Ovakvo odlučivanje može dovesti do nerealnih odluka, neusklađenih s realnim mogućnostima. Dalje preporuke za ovu nastavnu godinu: Ne ocjenjivati brojčanom ocjenom učenike prvog razreda. Učenike ostalih razreda do kraja nastavne godine samo formativno vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
144 JASNA VUJČIĆ PRAVILNIK Poštovani, kao i kolege koji su ranije komentirali Pravilnik koji je dan na raspravu i nadopunu, podržavam dopunu Pravilnika jer nije predviđao nastavu i vrednovanje učenika u izvanrednim okolnostima. Smatram kako bi se zaključne ocjene ove nastavne godine trebale donijeti na temelju postojećih ocjena u e-dnevniku, dosadašnjeg praćenja i formativnog vrednovanja, te formativnog i sumativnog vrednovanja učenika tijekom nastave na daljinu. Objektivno sumativno vrednovanje učenika tijekom nastave na daljinu u postojećim okolnostima je moguće, možda ne iz svih elemenata za ocjenjivanje ali ovisi i o predmetu koji se ocjenjuje. Nadalje, neki su učenici u neravnopravnom položaju zbog lošeg signala, dijeljenja računala s braćom i sestrama, neki se izuzetno trude, ali ima i onih koji koriste, odnosno zloupotrebljavaju trenutnu situaciju pa se ponašaju kao da su na praznicima. Ipak, učenici u školi u kojoj držim nastavu, nastoje tijekom dana izvršiti zadane zadatke a do slijedećeg nastavnog sata riješiti i podnijeti svoje uratke. Učenici koriste digitalne alate, izrađuju postere u canva alatu, prezentacije u Prezi, PPT i Powtoonu, i mnoge druge da ih ne nabrajam. U učionicama ih možemo ocijeniti sumativno na osnovu njihove prezentacije uratka ali ima uvijek onih koji se boje javnog nastupa i mogu snimiti video uradak npr. monolog i poslati link svoga rada ili sam video. Nastavnici kao i učenici trebaju biti fleksibilni što im novi dodatci u Pravilniku trebaju omogućiti. Dakle, mišljenja sam kako se odluka o vrednovanju treba donijeti nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, uz konzultaciju s agencijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, te učiteljima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
145 Višnja Faraguna Jerman PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika jer nije predviđena nastava i vrednovanje učenika u izvanrednim okolnostima. Tu se slažem s kolegama. Smatram da se zaključne ocjene ove godine trebaju donijeti na temelju postojećih ocjena i bilješki u e-dnevniku, praćenja učeničkih radova tijekom normalne i online nastave te formativnog vrednovanja učenika tijekom daljnje nastave na daljinu. Vjerojatno će doći do blagih odstupanja sumativnog vrednovanja radi dostupnosti IKT. Prijedlog vrednovanja treba popratiti i stručni tim MZO , ali obavezno uz njih i AZOO, viši savjetnici, učitelji te ostale stručne osobe iz predmetne odnosno razredne nastave. Prijedlog može biti objektivan, konstruktivan, dati smjernice, kriterije za pomoć svakom učitelju/profesoru prilikom vrednovanja, ali nikako obvezujući. Vjerujem da će prosvjetni djelatnici s velikim razumijevanjem prema struci i učenicima pravilno odlučiti u tim segmentima vrednovanja i zaključivanja ocjene na kraju školske godine. Srdačan pozdrav, Višnja Faraguna Jerman Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
146 IVANA OREMUŠ PRAVILNIK Poštovani, u ovim izvanrednim okolnostima, nužno je dopuniti Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi primjenom Članka 1. a . Mišljenja sam da bi naglasak trebalo staviti na kontinuirano praćenje svakodnevnog izvršavanja zadanih obveza učenika te na taj način formativno vrednovati usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda. Takvo vrednovanje može učitelju biti smjernica pri donošenje zaključne ocjene uz već do sada ostvarena sumativno vrednovana postignuća učenika. Smatram da bi novi dokument nadasve trebalo uvažiti dob učenika kao i specifičnosti pojedinih nastavnih predmeta. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
147 Ljubica Savić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika jer nije predviđao nastavu i vrednovanje učenika u izvanrednim okolnostima. Mišljenja sam da se zaključne ocjene ove godine trebaju donijeti na temelju postojećih ocjena u e-dnevniku, dosadašnjeg praćenja i formativnog vrednovanja, te formativnog vrednovanja učenika tijekom nastave na daljinu. Objektivno sumativno vrednovanje učenika tijekom nastave na daljinu u postojećim okolnostima nije moguće. Neki su učenici u neravnopravnom položaju zbog lošeg signala, dijeljenja računala s braćom i sestrama, neki se izuzeno trude, ali ima i onih koji koriste, odnosno zloupotrebljavaju trenutnu situaciju pa se ponašaju kao da su na corona-praznicima. Za mnoge je učenike ovo izuzetno stresna situacija u kojoj se od njih traži usredotočenen, kvalitetan i normalan rad u okolnostima katastrofe svjetskih razmjera. Rad učenika tijekom nastave na daljinu nikako ne treba sumativno vrednovati, već samo formativno. Smatram da se odluka o vrednovanju treba donijeti nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, uz konzultaciju s agencijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, te učiteljima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
148 Josip Kršan PRAVILNIK Podržavam sve promjene koje se odnose na pravilnik o vrednovanju učenika u osnovnim i srednjim školama. Teška su vremena i biti će nastavnicima vrlo teško objektivno ocijeniti učenike, a pogotovo učenike u trogodišnjem obrazovanju koji imaju manje navike za učenje, a pogotovo kada se sada radi preko novih tehnologija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
149 Dijana Premuš PRAVILNIK Poštovani, slažem se da je u ovoj situaciji izmjena Pravilnika nužna. Smatram da je za učenike prvih razreda OŠ primjerenija opisna nego brojčana ocjena. Ostali učenici mogu zaključno biti ocijenjeni na temelju dosadašnjih ocjena uz korekciju ocjene ako je to moguće na temelju aktivnosti u nastavi na daljinu. Radim u školi u kojoj dio učenika nema adekvatne tehnološke mogućnosti za praćenje nastave. Također, kao majka četvero školaraca, vidim da je udio roditeljske pomoći znatno povećan, osobito kod mlađih generacija. Nadam se da će se prije konačne odluke konzultirati kolegice i kolege koji svakodnevno rade s učenicima. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
150 Marija Pustišek PRAVILNIK Poštovani smatram da je izmjena i dopuna Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama neophodno potrebna. S obzirom da je cijela ova školska godina posebna, mora se ići na korist učenicima. Mislim da smo svi do 16.3. kada je proglašena karantena skupili dovoljno ocjena i da dobro poznajemo svoje učenike da bismo ih već sad mogli sumativno vrednovati. Sve bilješke koje vodimo, tj. svo naše formativno vrednovanje trebamo na kraju školske godine također pretvoriti u ocjenu. Učenike treba poticati na rad, ohrabrivati u radu i učenju na daljinu. Niti u "normalnim" prilikama zaključna ocjena ne mora biti srednja ocjena. Dosada imam samo riječi pohvale za svoje učenike. Svi se doista trude i marljivo rješavaju zadatke na daljinu. Dakle uvijek treba ići na bolju varijantu za učenika. Smatram da bismo u srednjim školama bez problema mogli sumativno vrednovati učenike na kraju školske godine. Školska godina traje deset mjeseci, dakle učenici su dobili ocjene za proteklih sedam mjeseci. Imamo puno aktivnosti s učenicima tijekom nastave na daljinu i učenici postižu dobre ocjene i željeli bi da im te ocjene i upišemo. Dobro se snalaze u ovom virtualnom svijetu. Vidim da je veliki broj kolega skloniji formativnom vrednovanju, ali ja mislim da i rad u proteklih sedam mjeseci treba uzeti u obzir. Opet naglašavam da su učenici do 16. ožujka skupili dovoljno ocjena koje trebamo uzeti u obzir. Nema smisla zanemariti učenički rad u proteklih sedam mjeseci. Imamo mogućnost online testova koji se rješavaju u zadanim vremenskim rokovima. Ocjenjujemo aktivnost učenika, njihov odnos prema radu, redovitost u izvršavanju zadataka. Dakle svakako i formativno i sumativno vrednovanje mora ići na korist učeniku. Ova nam je školska godina svima veliki izazov. Također smatram da ovu odluku ne treba donositi ministrica sama nego u dogovoru s povjerenstvom (specijalno imenovanom za ovu problematiku) koje bi sačinjavali nastavnici različitih struka i savjetnici AZOO-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
151 Mirela Šunda PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da je nadopuna pravilnika nužna u situaciji u kakvoj se trenutno nalazimo, jer se nastava na daljinu provodi na različite načine, na različitim platformama i u različitim materijalno tehničkim uvjetima htjeli mi to priznati ili ne. Mislim da svaka izvanredna situacija zahtjeva reakciju, očitovanje i odluku ministra, no isto tako sam mišljenja da se ona donosi u suradnji s ljudima s terena kako je slučaj i sada prilikom ovog e- savjetovanja. Ljudi s terena imaju što reći, trebali bi se uključiti i trebali bi biti pitani. Zbog toga pohvala što nas se ipak pita, nadam se da će se veliki broj kolega i kolegica uključiti, napisati svoje prijedloge i mišljenje i na kraju da će se isti ti naši prijedlozi i komentari pročitati i analizirati prije donošenja odluke. Iznosim svoje mišljenje kao profesor savjetnik i kao roditelj dvoje učenika (2.r. Opće gimnazije i 5. r. Osnovne škole). Prvo bih voljela pohvaliti sve nas nastavnike i nastavnice koji smo i ovoga puta pokazali da smo sposobni prevladati mnoge prepreke i izazove i upustiti se u nepoznate situacije u kojima uspješno plivamo i iz kojih izlazimo jači i složniji. Vjerujem da će se mnogi složiti sa mnom. Prilagodba nije bila laka niti nama niti učenicima, međutim, vidim da je situacija sve bolja i bolja iz tjedan u tjedan nastave. U mojoj školi i školi moje djece ide sve po planu. Nastavnici se iznimno trude i snalaze, učenici odrađuju zadano. Mi smo pronašli mjeru, shvatili što i koliko, a učenici nam vraćaju na način da odrađuju svoje aktivnosti. S ponosom mogu istaknuti da i moj predmet (TZK) u mojoj školi funkcionira sjajno. Modernu tehnologiju smo implementirali u TZK na zadovoljstvo naših učenika i u ovoj situaciji smo se snašli odlično. Međutim, ne treba zaboraviti da je uvijek bilo i bit će onih koji će sve svoje obveze izvršavati u potpunosti, onih koji će ih izvršavati djelomično ili minimalno, a i onih koji ih neće izvršavati. Pa tako je i u realnom vremenu, u redovitoj nastavi zar ne?! Ne vidim razlog zašto bi s online nastavom bilo drugačije. Svoj osmi razred završila sam u vrijeme rata. Svi koji smo tada išli u školu znamo kako smo završili tu godinu i na koji način su se ocjene zaključile. Nakon toga, uspješno sam završila i srednju školu i fakultet. Ništa se nije dramatično dogodilo s mojim znanjem, ništa nisam izgubila, osim te godine djetinjstva. Svi mi koji radimo s učenicima jako dobro znamo da učenici pokušavaju prepisivati, snalaziti se na razno razne načine i u našim učionicama. Zar je realno očekivati da će sve aktivnosti koje postavimo ispred njih u virtualnim učionicama biti rezultat isključivo njihovog samostalnog rada?! Mislim da ne. Zbog svega navedenoga, a vezano sa zaključivanjem ocjena osobno smatram da je vjerodostojnost vrednovanja putem on line nastave upitna te da neće realno pokazati stvarno znanje učenika. Isto tako sam mišljenja da svi do sada imamo dovoljno ocjena i da najbolje poznajemo svoje učenike, njihove sposobnosti, znanja, vještine i mogućnosti i da na osnovu toga možemo i zaključiti. Napokon imamo priliku smanjiti opseg sadržaja, dati učenicima uistinu važne i neophodne informacije, ne ih zatrpavati i vezati za računala satima i na taj način samo ih odbiti od online nastave. Imamo priliku posvetiti se učenicima koji do sada imaju negativnu ocjenu, da ovu turbulentnu godinu završe s pozitivnim ishodom za njih (pri tome ne mislim da im se dvojka pokloni, nego da im se pomogne da svojim trudom i radom izvrše određene aktivnosti koje ćemo vrednovati). Ne treba oko toga praviti veliki problem, pa što ako sada u ovim okolnostima svi završe razred? Na kraju krajeva, slijedeća godina će pokazati realnu situaciju, tko je htio radio je, tko nije, nije. Sve će se vidjeti. Isto tako naravno treba dati priliku učenicima koji žele i mogu više. Smatram da trebamo sačuvati mentalno i fizičko zdravlje kako učenika, tako i nastavnika, roditelja, svih važnih dionika obrazovnog sustava, općenito, zdravlje svih nas. Teško je biti produktivan kada ti se život odjednom potpuno okrenuo. Ostali smo bez socijalnog života, ostali smo bez osnovne biološke čovjekove potrebe, potrebe za kretanjem. Ujedinimo se, pokažimo empatiju, ljudskost i razumijevanje. Pokažimo da nam je stalo i da su nam važni. Već dugo razmišljam o svemu ovome , a sada sam dobila priliku i napisati. Stoga, ne zamjerite na dužem komentaru. Završit ću s pitanjem svima nama, jesu li nam ocjene uistinu u ovom trenutku najvažnije?! S poštovanjem, Mirela Šunda Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
152 Željka Ćaleta Car PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama u slučaju izvanrednih okolnosti. Prilikom vrednovanja naučenog na daljinu treba definirati jasne smjernice za kriterije ocjenjivanja, iako prilikom vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, učitelj može na osnovu bilješki pratiti razinu postignuća ostvarenosti odgohno-obrazovnih ishoda. Srdačan pozdrav, Željka Ćaleta Car Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
153 Marija Halaček PRAVILNIK Poštovani, slažem se da treba dopuniti Pravilnik o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika – u izvanrednim okolnostima. Veći je dio nastavne godine prošao i učenici su ocjenjivani sumativno, dakle, ocjena ima. Predlažem da se one održe ili nadograde formativnim praćenjem napretka učenika tijekom odvijanja škole na daljinu. Učenici kojima je zadovoljavajuća ocjena iz nekog predmeta, neka samo nastave aktivno raditi na daljinu i neka im ta ocjena ostane i postane zaključna ocjena na kraju godine. Ako žele popraviti ocjenu, učenicima se treba dati prilika za to na način da budu aktivniji od uobičajenog, da ispune neki dodatni zadatak i slično. Kao dodatak ovome Pravilniku može se izraditi jedan opći dokument s dovoljno širokim kriterijima za praćenje redovitosti i aktivnosti u školi na daljinu, sa svrhom ujednačavanja načina praćenja u cijeloj zemlji i svim školama. Nisam za to da se učenike koji nikako ne mogu odrađivati zadatke online pišu negativne ocjene ili neopravdani izostanci. Učenike prvih razreda nije potrebno sumativno ocjenjivati na kraju ove školske godine. Školska bi godina trebala završiti u predviđeno vrijeme. S poštovanjem, Marija Halaček Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
154 JASMINKA PODLEJAN PRAVILNIK Poštovani! Podržavam dopunu da se članku 1 doda članak 1.a s obzirom na trenutnu situaciju. Nadam se da će se prilikom donošenja novih metoda,postupaka i elemenata vrednovanja učenika prilagoditi novom digitalnom poučavanju uz pitanja učitelja u struci. Hvala! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
155 BERNARDICA MLINARIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika zbog novonastale situacije. Mislim da bi trebalo staviti naglasak na formativno vrednovanje, a na zaključnu ocjenu bi on-line vrednovanje trebalo imati manji utjecaj. Naravno trebali bi se uvažiti dosadašnji ostvareni rezultati, ali i nagraditi učenike koji su u on-line okruženju izvršavali sve svoje obveze. Također treba uzeti u obzir i kvalitetu učenikovog pristupa internetu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
156 Ivana Ružman Faletar PRAVILNIK Poštovani, u novonastaloj situaciji ovakva je izmjena Pravilnika nužna. Ona mora biti detaljna i uzeti u obzir sve poteškoće koje se javljaju i učenicima i učiteljima. Na temelju sumativog vrednovanja i brojčanih ocjena iz 1. polugodišta, te nešto ocjena iz 2. polugodišta moguće je zaključivanje ocjena većine učenika. U obzir svakako treba uzeti i ostale oblike vrednovanja ( kao učenje i za učenje) koji mogu doprinijeti zaključnoj ocjeni. Posebno će teško biti vrednovati učenike 1. razreda osnovne škole. Vezano za taj problem svakako treba uzeti u obzir mišljenje struke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
157 JASENKA RAŠETINA PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Teško je u ovim izvanrednim okolnostima objektivno vrednovati učenike jer nemaju iste tehničke mogućnosti praćenja nastave na daljinu ni informatička znanja. Može se opisno pratiti njihova motiviranost za rad, ažurnost u izvršavanju zadataka i sl. U ovim okolnostima je posebno značajna komunikacija s roditeljima. Smatram da se zaključna ocjena za nastavni predmet može formirati na temelju bilješki i ocjena u eDnevniku prije nastave na daljinu te formativnog vrednovanja tijekom nastave na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
158 Josipa Lukić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Nalazimo se u situaciji kad postojeći pravilnik nije moguće primijeniti, a pogotovo nakon potresa koji je pogodio Zagreb. U već otežanim uvjetima rada , pošto radim u školi u centru Zagreba većina mojih učenika morala je napustiti svoje domove i sumativno vrednovanje nije moguće provesti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
159 Tamara Dubrović PRAVILNIK Poštovani, u novonastaloj nesretnoj situaciji pozdravljam izmjenu Pravilnika. Svakako bi trebala biti detaljna i pri tome uzeti u obzir sve poteškoće koje se javljaju i učenicima i učiteljima. Jako je važno obratiti pažnju na samu tehničku stranu izvođenja online nastave i tehnička znanja i mogućnosti svih sudionika. Uz ovaj dio potrebno je napomenuti specifičnosti i posebnosti svakog učenika koje su još naglašenije kod učenika s teškoćama u razvoju. Mnogi se teže koriste hrvatskim jezikom, mnogi su neverbalni, s većim i višestrukim teškoćama, nesamostalni, potrebno im je vođenje i stalna podrška. I u direktnom, neposrednom radu s tim učenicima koriste se vrlo raznolike i specifične metode i oblike rada, specifične materijale za rad pa i načine praćenja napretka i vrednovanja sukladno tome. U novonastaloj situaciji dodatno se taj segment vrednovanja učenika s teškoćama u razvoju komplicira. Zbog svega toga potrebno je voditi dodatnu pozornost kod donošenja smjernica za vrednovanje ovih učenika. Iz vlastitog iskustva u ovom proteklom periodu online škole, snimke rada s učenicima i samostalnog rada učenika koje mi šalju roditelji, njihovi komentari, razgovori s učenicima preko videopoziva, određene liste praćenja i slično…daju mi donekle informacije o napretku učenika, njihovom sudjelovanju u radu, upornosti na izvršenju zadataka, urednosti u radu, razumijevanju određenih pojmova i slično. To je moguće koristiti za praćenje učenika i određeno formativno vrednovanje. Što se tiče sumativnog vrednovanja nisam sigurna kako provesti da bude objektivno obzirom da većina učenika uz pomoć roditelja prati nastavu i rješava zadatke, a roditelje ipak ne ocjenjujemo. Predlažem isto tako da se učenike 1.r osnovne škole uopće ne ocjenjuje, jer su oni ove šk. god. najviše zakinuti, prvo štrajkom, zatim pandemijom. Srdačan pozdrav, Tamara Dubrović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
160 Sanja Majkić PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s potrebom dopune, odnosno izmjene Pravilnika u vezi sa promjenom načina rada u školama RH, ali ne u vezi sa elementarnim nepogodama i drugim okolinskim stanjima, već isključivo vezano uz promjene u načinu organizacije nastavnog procesa; te predlažem da se predloženi članak 1. a) st. 1. mijenja i glasi. (1) U slučaju promjena metoda, oblika i organizacije rada u školama, ministar nadležan za obrazovanje može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika. Nadalje, obzirom na važnost tematike predlažem da se predloženi st. 2. mijenja i glasi: (2) O pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi odluku, nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnosti kroz e-savjetovanja.“. Obzirom da radim s učenicima s teškoćama, predlažem da se doda stavak 3., koji glasi: (3) Za učenike s teškoćama koji nastavu polaze po posebnom programu odredit će se posebne metode, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika.“. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
161 Renata Bratanović Palaić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima. Smatram da prvi razred osnovne škole treba završiti razred bez zaključivanja ocjena iz predmeta, a tako ni završne ocjene razreda. Ostali razredi većinu gradiva imaju ocijenjenu pa tome treba nadodati kvalitetno formativno praćenje te uzeti u obzir socijalne prilike učenika (internetska dostupnost i pismenost djeteta i roditelja). Sumativno ocjenjivanje treba dobro pripremiti te njime ocjenjivati one radove u kojima tražimo učeničko kritičko promišljanje, zaključivanje i svakodnevnu primjenjivost. Treba dobro odvagnuti što je ključno i bez kojeg gradiva učenici ne mogu u viši razred. Smatram da bi ocjene trebale biti zaključena na temelju dosadašnjeg znanja učenika, tj.svih komponenti koje pratimo za vrijeme redovne nastave te svakom učeniku koji pokaže iznimnu odgovornost i redovitost u izvršavanju zadataka omogućiti poboljšanje ocjene. Sumativne ocjene prvenstveno kroz izradu videa u različitim alatima gdje učenici nešto prezentiraju ili kroz pisane mini projekte. Klasične pisane provjere bi trebale biti samo oblik praćenja rada učenika. Ovo je specifična situacija i svi se trebamo prilagoditi. Srdačno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
162 Miro Ojvan PRAVILNIK Poštovani, sve dok svi učitelji, svi predmeti, sve škole i sva djeca ne budu imali zadovoljavajuće uvjete, ne može se ozbiljno vrednovati, a posebice ocjenjivati u predmetnoj nastavi u osnovnim školama. Što se tiče zaključivanja ocjena, treba imati u vidu da smo odradili skoro dvije trećine propisane satnice u regularnim uvjetima. S poštovanjem, Miro Ojvan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
163 Dijana Krunić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama jer je ona zbog nastale situacije nužna. Potrebno je obratiti pažnju na realnu mogućnost ostvarivanja obaveza učenika, nastavnika i roditelja, te ih definirati u novim okolnostima. Svakako bi trebalo osigurati da promjene u vrednovanju ni u kojem slučaju ne zakidaju učenika, ali da budu i poticaj na rad. Mislim da je svima u interesu da se školska godina završi na regularan način, u skladu sa zakonskim propisima, pa bi zaključna ocjena trebala biti brojčana.Veći dio školske godine je iza nas, ipak je manji vremenski period pred nama (ne i nebitan) ,dopune se i odnose na taj dio, te se učenikov rad u prethodnom periodu ne treba zanemariti. Mislim da je bitno omogućiti učeniku da popravi svoj dosadašnji uspjeh, te se usvojenost ishoda u ovom periodu nastave na daljinu svakako treba vrednovati, te pritom stavljati naglasak na napredak u uspjehu i radu. Mislim da bi dopune trebale ići u tom smjeru, kao i vrednovanje, bilo formativno ili sumativno. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
164 Barbara Donkov Zorčić PRAVILNIK Poštovani, iako je svima jasno da je dopuna Pravilnika nužna s obzirom na novonastalu situaciju, suočeni smo s brojnim otegotnim okolnostima vezanim uz eventualno provođenje istoga. Vjerujem da veliki broj učenika ima dovoljno ocjena za zaključivanje u koje svakako treba uključiti i formativno vrednovanje koje je moguće provoditi u on line nastavi. Problem su učenici s negativnim ocjenama te djeca s poteškoćama čiji napredak u usvajanju sadržaja uglavnom ovisi o stalnoj interakciji s učiteljem, a ona je u ovim uvjetima rada svedena na minimum. Smatram da će sumativno vrednovanje biti teško provoditi u virtualnom okruženju, kako zbog vjerodostojnosti povratnih informacija učenika, tako i zbog nejednakog položaja učenika s obzirom na uvjete rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
165 Vlatka Husetović PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na trenutačnu situaciju, vezanu uz pandemiju COVID- 19, podržavam izmjenu i dopunu Pravinika. Ne smijemo zaboraviti da je došlo do promjene okružja poučavanja kako za učitelje tako i za učenike te promjene „atmosfere“u njihovim obiteljima. Mnogi od nas učitelja su i roditelji pa dobro vide koliko su učenici zbunjeni i nemaju kontrolu nad situacijom. Učenici mlađe životne dobi trebaju kontinuiranu pomoć roditelja u rješavanju zadataka... To ne znači da trebamo zanemariti obveze, ali isto tako moramo voditi računa o „strukturi“ dana naših učenika kojima je i obrada sadržaja „zadaća“ ma kako god ona bila zadana! Ova teška vremena, za mene kao učitelja, trenutno nisu izazov već problem! Zato smatram da učitelji ne trebaju pretjerivati u svojoj „kreativnosti“ u ovakvim situacijama. Mišljena sam, da je svaki učitelj, u okviru realizirane 2/3 nastave, proveo formativna i sumativna vrednovanja koja, u konačnici, mogu rezultirati brojčanom ocjenom na kraju školske godine. U ovom specifičnom razdoblju za sve nas, moguće je pratiti aktivnosti učenika u virtualnim učionicama i voditi bilješke koje ne bi smjele, u većoj mjeri, utjecati na zaključenu ocjenu na kraju školske godine. Eventualno brojčano online vrednovanje, u ovim okolnostima, mislim da neće biti u potpunosti objektivno. Ne treba zaboraviti činjenicu da je proces ocjenjivanja visokospecifičan i vezan uz nastavne predmete te stoga treba uvažavati iskustva struke i učitelja praktičara. Srdačan pozdrav, Vlatka Husetović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
166 Marijana Bastić PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na trenutačnu situaciju u nas i u svijetu, vezanu uz pandemiju COVID-19 i ostale elementarne nepogode koje su nas zadesile, pohvaljujem prijedlog dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama s predloženim člancima. Naravno da je u ovakvim izvanrednim situacijama nužno da ministar/ministrica donosi odluku o načinima praćenja i ocjenjivanja učenika. Pritom valja voditi brigu o svim relevantnim okolnostima u pojedinim dijelovima RH, a u kojima se učenici, njihovi učitelji/nastavnici i roditelji mogu naći. Što se tiče ocjenjivanja za ovu školsku godinu, mišljenja sam da se za više razrede osnovne škole i srednjoškolce može izvući zaključna ocjena, jer je 2/3 nastavne godine odrađeno i ako je učenik kontinuirano praćen što formativno, što sumativno te kroz njegovu aktivnost u virtualnim učionicama u danim okolnostima, moguće je donijeti i zaključnu ocjenu. Mišljenja sam da treba gledati globalno u ovakvoj situaciji, a ne inzistirati na formi da se zadovolji npr. usmeni odgovor ili sl.. Eventualno vrednovanje putem online nastave zasigurno neće biti u potpunosti realno, ali trebamo se zapitati je li i naša procjena „uživo“ učenikovih postignuća realna ili je podložna trenutnim okolnostima. U trenutnoj situaciji od velike pomoći bile bi nam jasne smjernice za kriterije vrednovanja i ocjenjivanja, kako one općenite tako i one područno specifične (STEM, jezici…). Pritom je važno uvažavati mišljenja struke i svih dionika odgojno-obrazovnog procesa s terena. Srdačan pozdrav, Marijana Bastić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
167 Nikolina Nikolić PRAVILNIK Mislim da u navedenim slučajevima ministar može dati prijedlog ili preporuku o vrednovanju postignuća učenika, kao i ostala prava i obveze. Međutim, to ne mora biti i jedini obrazac. Naime, treba imati na umu različite mogućnosti učenika u pristupu materijalima i online učionicama, pokrivenost signalom, tehnologiju koju posjeduju i koja im je dostupna, pomoć roditelja ili skrbnika, a isto tako i mogućnosti učitelja i nastavnika u služenju tehnologijom, koja također može biti narušena tehničkim ili drugim teškoćama. Ministar može donijeti preporuke, ali treba omogućiti i donošenje odluka na razini određene škole ili određenog područja, a koje se odnose na metode, postupke i elemente vrednovanja, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava i obveze roditelja/skrbnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
168 NIKOLA IVEK PRAVILNIK Poštovani, slažem se da se izvanredne situacije trebaju izdvojiti iz važećeg Pravilnika zbog niza okolnosti. No smatram da u tekstu članka 1.a. treba stajati da ministar nadležan za obrazovanje uz prethodne konzultacije s izvoditeljima nastave (nastavnicima, učiteljima) određuje drukčije metode, postupke i elemente vrednovanja. Takvu dopunu ili izmjenu članka 1.a. smatram opravdanom zbog različitih mogućnosti škola, različitih mogućnosti roditelja djece (organizacija kod djece u razrednoj nastavi ne može biti ostavljena njima samima i velika većina ne može pratiti nastavu na daljinu samostalno) i različitih informatičkih sposobnosti samih izvoditelja nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
169 Dragica Šalković PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima. Također predlažem da se do kraja nastavne godine učenici samo formativno vrednuju. Ukoliko bi se u ovim okolnostima uvelo sumativno vrednovanje , ono bi imalo niz nedostataka. Dva su osnovna : 1. Objektivnost ocjenjivanja : naime, koliko je nekim učenicima teško u NnD otvoriti link ili privitak, poslati mail s privitkom ili načiniti poveznicu, snalaziti se u virtualnoj učionici, istovremeno su vrlo vješti u dijeljenju zadaća, zadataka i testova, ukoliko se oni ocjenjuju. Dakle o objektivnom ocjenjivanju u on line okruženju je potpuno suvišno govoriti. 2. Svi učenici nisu u ravnopravnom odnosu, a vezano uz potrebna IKT znanja , ali i posjedovanja kvalitetne IKT tehnologije i kvalitetne internet veze, a što je nužno za on line ocjenjivanje. Stoga smatram da je svaki učitelj kompetentan da na kraju nastavne godine donese objektivnu zaključnu ocjenu iz svog predmeta, a na temelju kvalitetnog formativnog vrednovanja u nastavi na daljinu i ocjenama koje je upisao do sredine ožujka u e imenik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
170 Nina Stričević PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama. Mišljenja sam kako u ovoj situaciji nije nužno inzistirati na sumativnom vrednovanju jer ono ne bi predstavljalo realan odraz učeničkog rada te stečenih znanja, jer svi smo svjesni da se ti uradci uglavnom prepisuju. Ovakav način rada ni približno ne može nadomjestiti redovan način poučavanja i ocjenjivanja kao sastavnog dijela vrednovanja. Sukladno tome trenutni oblik rada više bi trebao imati informativan i psihološki utjecaj na učenike uslijed njihove uključenosti, te obveza koje imaju. Smatram kako je najbolje ocjene zaključiti temeljem već postojećih ocjena. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
171 Marija Bićanić PRAVILNIK Poštovani, mislim da u ovim okolnostima nije moguće provesti brojčano ocjenjivanje učenika. Bez obzira kako provodili nastavu na daljinu, nemoguće je postići objektivno ocjenjivanje. Pripadamo mentalitetu "snalažljivih" i vrlo je teško utvrditi je li rad učenika samo njegov ili su pripomogli "pomagači". Drugi razlog je moralne prirode. Je li moralno od roditelja i učenika očekivati da se ponašaju kao da je sve normalno kada znamo da su neki ostali bez doma, a svi nosimo blokirajući strah od, do sada neviđene, pandemije? Mi učitelji radimo od kuće. Oko nas su naša djeca, što nam stvara osjećaj nekakve sigurnosti. Puno roditelja zdravstvene struke, policajci, vojnici, trgovci i svi oni koji nemaju privilegij rada od kuće imaju dodatni stres i "rad bez radnog vremena". Sigurna sam da je krajnje nemoralno takve roditelje dodatno iscrpljivati raznim školskim zadaćama. Smatram da bi pritisak na djecu (koja su također žrtve ove situacije, još ne znamo u kojem opsegu) trebalo smanjiti i voditi nastavu tako da se sadržaji odrađuju i djeca motiviraju. Ocjenjivanje je u ovoj situaciji sporedno i nepotrebno . Naravno da ce učitelji pratiti rad učenika i to bilježiti u menik (bez ocjena). Ne vidim problem da učenici završe nastavnu godinu bez brojčanog uspjeha (eventualno opisna bilješka u završnu ocjenu). Situacija je specifična i mi se moramo tome prilagoditi. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
172 Dragica Miklošić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam izmjene i suglasna sam u potpunosti s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Mišljenja sam da vrednovanje mora biti formativno. Radim u osnovnoj školi, razredna nastava, te vidim da svi učenici nemaju iste tehničke mogućnosti praćenja nastave na daljinu. Dio roditelja nema potrebnu opremu ( računala i kućni internet), informatička znanja i vještine da pomognu učenicima. Lijep pozdrav, Dragica Miklošić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
173 Karolina Brleković PRAVILNIK Poštovani, Pozdravljam najavljenu dopunu Pravilniku. Smjernice su nam s obzirom na novonastalu situaciju svakako prijeko potrebne. Ipak smatram da bi uz ministricu (čiji rad cijenim) odluku trebalo donositi određeno Povjerenstvo sastavljeno svakako dijelom iz redova učitelja i nastavnika. Što se tiče vrednovanja, mišljenja sam da smo do ožujka sakupili prilično ocjena i da je zaključnu ocjenu (u korist učeniku) moguće donijeti već sada. Učenike svakako treba pratiti, ali u tome pronaći ravnotežu, te dati svrhovitu povratnu informaciju. Dio učenika se ne snalazi, dio radi i više no što bi trebalo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
174 Višnja Kovač Vezmarović PRAVILNIK Poštovani! Podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama. Smatram da bi trebalo omogućiti učenicima popravljanje ocjena, ukoliko to žele, dok za ostale ne bi trebalo biti nužno sumativno vrednovanje. Njima možemo zaključiti i ocjenu na osnovu već postojećih ocjena. Ukoliko se planira sumativno vrednovanje za sve, predlažem da izradite unificirane on line testove za sve učenike, sa osnovnim gradivom koje moraju znati za prelazak u viši razred. I na osnovu toga izvršiti vrednovanje. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
175 Ivana Jukić Matijević PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na situaciju suglasna sam da ministar donosi odluku o praćenju I ocjenjivanju učenika. Ali sam ministar nije sustav, ministar bi trebao predstavljati nas prosvjetne djelatnike, a samim time i pitati nas što mislimo o načinu praćenja I ocjenjivanja koje bi bilo najbolje u ovom trenutku. Situacija nije jednostavna niti za učenike, roditelje, a ni učitelje. Učitelji poduzimaju sve kako bi olakšali situaciju učeniku I roditelju, a ponekada imam osjećaj da naša ministrica to ne vidi. I nije nam teško. I drago nam je čuti učenike, pomoći im, savjetovati ih, jer mi to ne radimo zbog ministrice I sustava već zbog naših učenika. Samim time mislim da bi odluka o ocjenjivanju bila suluda I nerealna. Učenike možemo opisno pratiti, njihov trud, motiviranost za rad, ažurnost u izvršavanju zadataka. Situacija je učenicima stresna, sama po sebi, I suludo je opteretiti ih on line testovima. Govorim kao učiteljica I kao majka troje školaraca. Smatram da bi ocjene trebale biti zaključena na temelju dosadašnjeg znanja učenika, tj.svih komponenti koje pratimo za vrijeme redovne nastave. A svakom učeniku, koji pokaže želju za popravkom ocjene pružiti mu tu mogućnost. Taj dio se može odraditi usmeno putem različitih programa, telefonski… Pisane provjere bi trebale biti samo oblik praćenja rada učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
176 Danijela Klajn PRAVILNIK Poštovani, danas je potpuno jasno da u Pravilniku treba predvidjeti situacije neposredne ugroze stanovništva (kao navedeno), a koje mogu utjecati na obrazovanje učenika. Smatram da bi trebalo odrediti više kriterija ugroze (duljina trajanja) te prema njima izraditi i više scenarija u kojima će se odrediti metode, postupci i elementi vrednovanja postignuća učenika i dr. Mišljenja sam da bi učitelji trebali biti upoznati s navedenim kako bi u slučaju ugroze nesmetano nastavili s prilagodbom edukacije. Isto tako, tijekom nastavne godine, bilo bi poželjno „isprobati“ neki od mogućih scenarija učenja (dan-dva). Dakle, ministar za obrazovanje bi prema opisanom, u slučaju ugroze stanovništva trebao samo odrediti novi (drugačiji) scenarij poučavanja. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
177 Romina Dekleva Grgurić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim. Što se tiče ove situacije važno je da što prije dobijemo smjernice za vrednovanje učenika. Moje mišljenje je da prednost treba dati formativnom vrednovanju rada i postignuća učenika. Srdačan pozdrav, Romina Dekleva Grgurić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
178 Vesna Lončar PRAVILNIK Poštovani Podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama. Mišljenja sam kako u ovoj situaciji nije nužno inzistirati na sumativnom vrednovanju jer ono ne bi predstavljalo realan odraz učeničkog rada te stečenih znanja i kompetencija(različiti uvjeti za rad učenika kod kuće, razina informatičke pismenosti pojedinih učenika,angažman samih učitelja,dio predmeta i nije za ovakav tip nastave).Ovakav način rada ni približno ne može nadomjestiti redovan način poučavanja i ocjenjivanja kao sastavnog dijela vrednovanja. Sukladno tome trenutni oblik rada više ima informativan i psihološki utjecaj na učenike uslijed njihove uključenosti te obveza koje imaju. Smatram kako je najbolje ocjene zaključiti temeljem već postojećih ocjena te formativnog praćenja aktivnosti u virtualnim učionicama. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
179 Gordana Grabovac PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima. Trenutno se nalazimo u potpuno izmijenjenim, a istovremeno neizvjesnim životnim i radnim uvjetima pa je stoga i izmjena odnosno dopuna Pravilnika neminovna. Tekst ovog Pravilnika je vrlo općenit. Smatram da bi trebalo izraditi jasne smjernice za provođenje postupka vrednovanja uz prethodne konzultacije s predstavnicima svih dionika odgojno-obrazovnog procesa kao bi bilo što manje nejasnoća. Za sada je moguće primjenjivati formativno vrednovanje, a s kvalitetnim formativnim vrednovanjem neće biti teškoća kod donošenja konačne ocjene bilo da to bude brojčana ili opisna ocjena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
180 Sandra Vurnek PRAVILNIK Poštovani, slažem se da su potrebne izmjene u Pravilniku o načinima,postupcima i elementima vrednovanja.Mišljenja sam da treba pitati struku koja će dati jasne smjernice poznavajući metode kojima će učenici ostvariti ishode i postići što bolje rezultate.Svi učimo u hodu i sve situacije na koje nailazimo i učenici i mi iz dana u dan se mijenjaju i pronalazimo metode kako biti što uspješniji.Izmjene koje se neminovne za pojedine učitelje zbog neujednačenosti su dopustive,ali uz jasne smjernice i lakše ih je mijenjati i prilagoditi i na kraju i mi učitelji imamo se na što pozvati (ako je potrebno). lp Sandra Vurnek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
181 ivana lipovac PRAVILNIK Poštovani! potpuno podržavam dopunu pravilnika. Smatram da je jako teško u ovoj situaciji vrednovati učenike. Zadaće se kopiraju, a dio učenika i nastavnika nema odgovarajuća IKT znanja kao ni informatičku opremu. Predlažem nastavnu godinu završiti zaključivanjem postojećih ocjena uz uvažavanje rada u virtualnim učionicama. Svi smo upoznali svoje učenike u prethodnim mjesecima. LP Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
182 Natalija Flamaceta Magdić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam izmjenu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima. Mišljenja sam da bi trebalo uzeti u obzir samu tehničku stranu izvođenja online nastave. Nužno je uzeti u obzir nejednake kompetencije u korištenju IKT svih dionika odgojno – obrazovnog procesa, kako učitelja, tako i učenika. Kao učiteljica stranog jezika koja je ove godine tek upoznala svoje učenike (predajem prvom i petom razredu), a obzirom na okolnosti pod kojima se odvijalo i je završilo prvo obrazovno razdoblje te koliko sam realno vremena provela sa svojim učenicima, smatram da brojčano ocjenjivanje u ovakvim okolnostima (obzirom na sve do sada navedeno) nema svrhu. Ako želimo poštivati specifičnosti i posebnosti svakog učenika što je moguće jedino tijekom nastave uživo, ocjenjivanje uradaka koje učenici šalju te povratnih informacija dobivenih online zadacima i provjerama smatram da nije kredibilno. Predlažem nastavnu godinu završiti opisnim ocjenama u kojem bi se navela aktivnosti, zalaganje i izvršavanje zadataka svakog učenika. Srdačno! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
183 Katarina Krnčević PRAVILNIK Poštovani, Smatram da su nam potrebne jasne smjernice za ocjenjivanje i vrednovanje djece vodeći računa o specifičnim uvjetima u kojima radimo. Pri izradi kriterija i načina vrednovanja najvažnije je da se pita učitelje koji gotovo cjelodnevno pripremaju i odrađuju nastavu na daljinu.Ocjenjivanje i vrednovanje mora biti poticajno za djecu. Mišljenja sam da bi djeca nižih razreda trebala biti ocjenjena opisnom ocjenom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
184 Vesna Grgurić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam izmjene Pravilnika. Mislim kako je nama učiteljima u nižim razredima osnovne škole lakše ocijeniti djecu. Mi ih dobro poznajemo. Ako smo sustavno pratili podatke o procesu učenja, bilježili zapažanja o postignutoj razini kompetencija nije problem brojčana ili opisna ocjena. Moramo biti svjesni kako učenici nemaju jednake uvjete za sudjelovanje u virtualnoj nastavi, a dio roditelja nema tehničkih znanja i vještina da im pomogne. Predlažem da učitelji koji imaju dovoljno ocjena zaključe prema njima. Svakako treba nagraditi učenike koji su redovito, uredno i točno izvršavali svoje obveze u novonastaloj situaciji. Slažem se s kolegama koji kažu da smo bez obzira na štrajk imali dosta vremena ocijeniti svoje učenike. Pravilnik bi trebao dati veći izbor i slobodu učitelju u donošenju zaključne ocjene. Nitko od nas nije tu da učenika obeshrabri ili ošteti. Sve će se stići nadoknaditi. Zdravlje je ipak najvažnije! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
185 Sabina Petrović PRAVILNIK Situacija u kojoj smo se zatekli iziskuje promišljanje o načinima i postupcima vrednovanja. Kao učiteljica razredne nastave smatram da ukidanje brojčanih ocjena nije nužno. Uz učiteljeve upute i podršku, smatram da učenik može biti uspješan u online testovima koji bi rezultirali brojčanom ocjenom. Problem se javlja kod učenika koji kod kuće nemaju potrebnu tehnologiju ni uvjete koji im omogućavaju pristupanje takvim testovima. Dopuna Pravilnika je nužna kako bi se izbjegao kaos i neujednačenost postupanja i vrednovanja među učitelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
186 Ana Oreb PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam izmjenu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima. Obavezno u daljnji tijek razrade uključiti Agenciju za odgoj i obrazovanje, Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i ostale sudionike odgojno obrazovnog sustava (pogotovo nastavnike i profesore). Također potrebno je imati u vidu tehnički aspekt online provođenja nastave, znanja i vještine korištenja IKT svih sudionika. Svi učenici (a i nastavnici) ne posjeduje jednake vještine korištenja IKT niti svi učenici (a i nastavnici) ne posjeduju (istu) opremu za provođenje online nastave. Čak i ako se ispune tehnički problemi ostaje problem koliko bi vrednovanje bilo mjerodavno. Mislim da smo se svi nagledali ISTIH zadaća zadnja dva tjedna. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
187 NINA KRULČIĆ PRAVILNIK Imam jedno pitanje koje nitko ne postavlja. Što je s nama studentima kojima je ostalo par sati praktične nastave za odraditi u školama? Fakulteti nam ne daju nikakve informacije, niti ministarstvo išta spominje. Ili neka nam se omogući alternativa putem online škole ili neka nam se ukine tih par sitnih sati što nam je ostalo. Osobno sam odradila u prošlom polugodištu dva probna i dva ogledna sata, dakle to sam prošla i položila. Isto tako, ukoliko želim raditi u školi moram odraditi staž i stručni ispit. Dakle ništa se ne gubi ukidanjem prakse na fakultetu obzirom na izvanrednu situaciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
188 Mirko Jurko PRAVILNIK Ministar obrazovanja bez javne rasprave i bez konzultacija s strukom (mislim na nastavnike, profesore koji direktno implementiraju "on line" nastavu) nebi trebao donijeti odluku o novim načinima vrednovanja učenika. Čitajući komentare vidim da dio kolega zagovara da se koristi brojčano ocjenjivanje učeničkuh postignuća i smatram da je to APSOLUTNO POGREŠNO. Također smatram da je ideja da se takav način vrednovanja primjenjuje "tamo gdje je to moguć" isto loš, jer će stvoriti konfuziju. Zašto su moji stavovi ovakvi: izvodim "on line" nastavu već tri tjedna u strukovnoj školi u kojoj predajem stručne predmete. Dio učenika (mislim barem 50%) kod kuće nema adekvatne uvjete i alate s kojima bi izvodio takvu nastavu, što mene, moje kolege i same učenike dovodi u nemogući položaj. Nastavni sadržaji se prekrajaju, prilagođavaju novim platformama i samoj situaciji. Oni više i ne odgovaraju onom obimu koji bi učenici trebali na kraju savladati u "normalnoj" nastavi. Vrednovanje ovakog načina rada može biti samo FORMATIVNO tj. "učenik je zadovoljio sve potrebne elemente nastavnog procesa i s uspjehom završioo" i "učenik nije zadovoljio sve.... i zbog toga se upućuje na dodatnu...". Postoje objektivni i oni "manje" objektivni razlozi da učenik s uspjehom prođe ovu nastavnu godinu za koju ne znamo koliko će trajati u ovakvom obliku niti kada će završiti. Prati se aktivnost učenika na nastavi i i njegovo izvršavanje datih obveza u obimu u kojem on to može kod kuće izvesti. To je kriterij da se kaže da je učenik s uspjehom prošao, za učenika koji ne sudjeluje jer nije u mogućnosti pratiti "on line" nastavu u obimu koji se od njega traži mora se naći način da to na neki način regulira. Sada pišem kao roditelj učenice 6. razreda, mislim da bi se ovo trebalo primjenjivati i na učenike OŠ. Ne vidim način da se vrednovanje provede na bilo koji drugi način, naravno i ovo ima svoje manjkavosti ali mislim da je u trenutnoj situaciji najpametniji (ne nužno i najbolji) izbor. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
189 Alta Pavin Banović PRAVILNIK U svakoj izvanrednoj situaciji potrebno je promišljati o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveza nastavnika kao i roditelja. Izvanredne situacije u kojima se nalazimo, bilo u domovnini, bilo u svijetu, uvijek su trenutak promišljanja i donošenja konkretnih mjera kako bi se ionako teška situacija olakšala svima koji sudjeluju aktivno ili pasivno u odgojno-obrazovnom procesu. Trenutno se nalazimo u vrlo osjetljivom vremenskom periodu nastavne godine, na njezinom završetku, stoga su posebno osjetljivi učenici završnih razreda od kojih se očekuju izvanredni rezultati kako bi upisali svoje željene srednje škole i fakultete. Smatram da je u ovoj situaciji, najbolje zaključiti ocjene, koje imamo do ovoga trenutka i dati posebno priliku učenicima koji žele pozitivnu ocjenu ili poboljšati svoj opći uspjeh. Cjelokupno gradivo se može odraditi online sada, onakao kako se provodi u pojedinoj školi, a iduće školske godine, sve se može još bolje ispitati s učenicima i vrednovati kako je to bilo do sada. Vrednovanje napisanih zadaća učenika online, uvijek treba biti s ocjenom izvrstan, jer ne zaboravimo, kako neki učenici, unatoč našoj brizi, nemaju adekvatne uvjete učenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
190 SUZANA MIKULIĆ PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam u potpunosti s prijedlogom Pravilnika o dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog novonastale epidemiološke situacije. Polazeći od svih karakteristika i prednosti online učenja moramo priznati da postoje i problemi u provedbi. Evidentno je da postoje tehnički problemi kao npr. u određenom trenutku platforme na kojima radimo nisu u funkciji, Internet i sl. To nam smanjuje mogućnost provedbe objektivnog sumativnog vrednovanja. Mišljena sam da uz ocijene koje imamo u dnevniku do 13.03. naglasak treba usmjeriti na formativno vrednovanje i na taj način pokušati zadržati objektivnost u samom procesu vrednovanja. S poštovanjem, Suzana Mikulić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
191 Jelena Ivaci PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam dopunu Pravilnika i smatram je neophodnom. Nužno je dati jasne, konkretne i precizne upute i naputke kako bi se izbjegao kaos na kraju nastavne godine. Pri tome se ne smije smetnuti s uma ova izuzetno specifična situacija koja od svih nas zahtijeva poseban pristup. Ne smije se zaboraviti činjenica da svi učenici nisu u istom položaju i nemaju iste uvjete, neki nemaju dostupan niti TV program, internet, niti osnovna sredstva. Zatim učenici s teškoćama u razvoju. Učenici nemaju dovoljnu razinu informatičke pismenosti, kao ni svi učitelji. Imamo i dio predmeta koji nisu za ovakav tip nastave. Smatram da je potrebno drugačije regulirati načine, postupke i elemente vrednovanja za različite uzraste te razlučiti vrednovanje učenika nižih i viših razreda u OŠ. Zaključno, potrebno je napraviti pravu mjeru između zacrtanih postignuća, uvjeta rada i vrednovanja. Srdačan pozdrav, Jelena Ivaci Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
192 Božica Ruk PRAVILNIK Poštovani, Podržavam izmjene Pravilnika. Mišljenja sam da vrednovanje mora biti samo formativno. Radim u osnovnoj školi i svi učenici nemaju iste tehničke mogućnosti pratiti virtualnu nastavu. Većina roditelja nema tehnička znanja i vještine da im pomogne. U ovoj situaciji sumativno vrednovanje nije kvalitetno ni poticajno za učenike i roditelje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
193 Ivo Žikić PRAVILNIK Poštovani, Svakako se slažem da je potrebno napraviti izmjene u Pravilniku no trebalo bi uključiti struku u donošenju odluke. Samo mi učitelji znamo s kakvim problemima se susrećemo trenutno u ovom periodu i kako učenici "dišu". Teško je uniformirati sada vrednovanje no to je nužno. Učenici moraju imati uvjete za ispravljanje negativnih ocjena a također i da poboljšaju svoje ocjene i da budu nagrađeni za svoj trud koji trenutno većina njih daje. Pravilnik treba donijeti u najkraćem roku na način da se učenici mogu ocijeniti što realnije je moguće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
194 Jasna Čižmek Tarbuk PRAVILNIK Poštovani, kako radim u umjetničkoj školi postavlja se pitanje ocjenjivanja učenika u kojem je do sada velikim djelom bilo određeno ispitnom ocjenom. Kako se radi o plesnom obrazovanju koje se odvija kao grupna nastava i zahtijeva određene prostorne uvjete koje neće gotovo većina učenika moći osigurati predlažem da se na ispitu u obzir uzmu i video uradci koji će nastati na temelju nastave koja se odvija preko bilo koje od platformi međusobne komunikacije na daljinu i na taj način oslobodi učenike uvježbavanja barem dijela ispita a pogotovo nagradi one koji su redovito sudjelovali u radu. Također sam mišljenja kako je važno što prije donijeti upute o ocjenjivanju u izvanrednim okolnostima i priopćiti ih učenicima jer iz vlastitog iskustva vidim da stariji učenici ne shvaćaju ozbiljnost situacije i važnost redovitog sudjelovanja u nastavi jer im zapravo nisu postavljena jasna pravila i načini vrednovanja ( razlikuju se od predmeta do predmeta odnosno profesora) i računaju da će tako i tako na kraju pokazati svoje znanje samo na ispitu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
195 Vlasta Sokolić PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na neujednačenost uvjeta pri provođenju nastave na daljinu u ovim izvanrednim okolnostima, smatram da bi jedini ispravan način završavanja ove školske godine bio UKIDANJE BROJČANOGA VREDNOVANJA. Predlažem da se učenike ne ocjenjuje, već da se samo navede komentar o njihovom sudjelovanju u nastavi i izvršavanju nastavnih zadataka kako bi im se omogućio upis u sljedeći razred. Na taj način neće biti oštećeni učenici (i nastavnici) koji nisu u mogućnosti pratiti i provoditi e-nastavu te UČENICI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU, koji trebaju individualizirani pristup ili prilagođeni program, odnosno nazočnost asistenta. Također, ovo bi mogla biti odlična prilika da se konačno i u potpunosti riješimo brojčanoga ocjenjivanja, koje je u suprotnosti s idejom reforme školstva i stvar prošlosti te koči stvarne promjene. LP Vlasta Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
196 Vesna Pereković Bučar PRAVILNIK Poštovane kolegice i kolege, jako sam ponosna na sve nas prosvjetne djelatnike koji smo u ovakvoj izvanrednoj situaciji pokazali koliko smo profesionalni i na visini zadatka. Svi smo u virtualnim učionicama i u stalnom kontaktu sa svojim učenicima koje poznajemo u srž. Kao što su neki kolege iznijeli u ranijim komentarima prošao je i početak Domovinskog rata kada je nastava održana u izvanredno skraćenim uvjetima i teškim okolnostima, bez mogućnosti svakodnevnog kontakta sa učenicima i niti tada nije propala školska godina. Pravilnik treba svakako donijeti što prije, dopunama zakonski omogučiti ocijeniti svakog učenika na što objektivniji način, naravno sa profesionalnom dozom subjektivnosti. Svaki od nas najbolje pozna svakog učenika, poznat nam je njegov rad od početka školske godine, imali smo bez obzira na štrajk vremena svakog učenika ocijeniti. Moje osobno iskustvo (radim sa učenicima u pomoćnom programu, a to su učenici kojima je potreban veći angažman nastavnika nego prosječnom učeniku u prosječnom razredu) je da se svaki napor nastavnika koji je usmjeren njima oni ipak u velikoj većini prepoznaju. Kao majka dvoje učenika, gimnazijalke i trećaša osnovca, vidim svakodnevni napor nastavnika u dobivanju feedbacka od strane svojih učenika. Mogu samo iskazati svoju zahvalu kao roditelja njihovom radu i trudu u ovakvim okolnostima. Pravilnik treba omogućiti veći izbor ocjenjivanja na daljinu. U ovakvim okolnostima elementi i kriteriji koje smo postavili na početku školske i nastavne godine će se kod većine nastavnika modificirati, a vjerojatno i promijeniti. Nekoliko kolega u svojim komentarima je napomenulo da se obavezno doda ...."U SKLADU S UVJETIMA I PRAKSOM NA TERENU"...svakako je takav dodatak ključan, jer naši učenici nemaju svi niti približno iste uvjete u svojim domovima koliko se nastavnici trude da im daju približno iste uvjete kada su u učionicama. Podržavam ovaj projekt Škole na daljinu i mislim da je to još jedan u nizu projekata koji su opet realizirali "mali ljudi na terenu"!!!! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
197 Jasenka Sabljak-Živić PRAVILNIK Poštovani, potpuno podržavam promjene i dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ. Smatram da sve dopune donosi ministrica, a učitelji provode. Svatko bi u svojoj učionici trebao sadržaje u prilagođavati učenicima jer svaki učitelj za svoj predmet zna kako i koliko toga treba provjeriti da bi učenici pokazali što znaju, te u ovakvoj situaciji neposredne ugroze stanovništva znanje treba biti osnovno te se može nadograditi slijedeće nastavne godine. Trebamo imati na umu da svi učenici nisu u istom položaju, neki nemaju osnovna sredstva za rad i mi im kao učitelji trebamo pružiti maksimalnu podršku i zaštitu. Ministarstvo treba dati smjernice, ali svakako se treba uvažavati autonomija učitelja u provođenju ocjenjivanja. Iskreno se nadam da ćemo iduće školske godine moći nadoknaditi propušteno u neposrednom radu s učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
198 Tatjana Šimundić PRAVILNIK Poštovani, smatram da su ove promjene nužne zbog novonastale situacije i u potpunosti se slažem s prijedlogom da se moraju odrediti pravila ocjenjivanja u izvanrednim okolnostima. Zbog toga smatram da ministarstvo mora izdati smjernice za vrednovanje rada učenika, uz poštivanje autonomije učitelja i nastavnika kod provođenja tog vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
199 Nada Tušak PRAVILNIK Poštovani, ovaj pravilnik je neophodan jer po postojećem nije niti moguće vrednovati učenike na daljinu. Ono što je sporno u njemu je da ministar može propisivati metode, postupke i elemente vrednovanja. Mi koji smo na terenu znamo da se u ovoj situaciji ništa ne može primjenjivati jednoobrazno jer naša djeca i roditelji imaju vrlo raznolike tehničke i druge uvjete kao i znanja neophodna za rad na daljinu. Kako ministar direktivom odozgo može propisati nešto, a ne zna na terenu što imamo i s čim se nosimo? Zato predlažem sljedeću dopunu koja je napisana velikim tiskanim slovima: "U slučaju elementarne nepogode, ratnog stanja ili druge neposredne ugroze stanovništva, ministar nadležan za obrazovanje može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika, U SKLADU S UVJETIMA I PRAKSOM NA TERENU." Ministar bi trebao imati stručni tim za vrednovanje na terenu sastavljen od ljudi iz prakse koji sakuplja svoja i tuđa iskustva koje im drugi praktičari šalju i na temelju toga bi mogao u hodu donositi potrebne korekcije i dopune tih uputa. Osim toga nije moguće sve propisati odozgo. Ovo nam je svima novo. Svi se učimo u hodu. Vrednovanje je najosjetljiviji dio obrazovnog procesa. Važno je napraviti pravu mjeru između zacrtanih postignuća, uvjeta rada i vrednovanja. Još ni jedan roditelj mi nije rekao da treba ukinuti Školu na daljinu. Samoinicijativno nam šalju dječje radove u obliku fotografija ili videa. Očito da im je bitno naše vrednovanje i da to od nas očekuju. Vjerujem da će ga imati i da ćemo to odraditi na što kvalitetniji način. Podražavam Školu na daljinu i vjerujem da će ovaj projekt uspjeti, a uspjeh najviše ovisi o praktičarima na terenu koji trebaju iznijeti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
200 Antonio Perić PRAVILNIK Ove promjene su nužne zbog novonastale situacije. Treba biti oprezan pri definiranju načina sumativnog vrednovanja jer nisu svi učenici u istom položaju, nije svima isto dostupan niti TV program, niti internet. Neki učenici iz Zagreba su bili prisiljeni napustiti svoj dom zbog utjecaja potresa i preseliti u potpuno novo okruženje...pitanje je kada i kako će se oni snaći tamo. Isto tako, niti svi učitelji i nastavnici nisu u istom položaju. Zbog toga smatram da bi trebalo poštovati autonomiju učitelja i nastavnika jer mi smo, ipak, oni koji najbolje poznaju učenike, svoje učenike, znamo u kakvoj se situaciji nalaze i možemo bolje procijeniti njihov angažman i znanja te ih ocijeniti na osnovi realnih parametara. Mislim da bi trebalo ostaviti učiteljima veliku autonomiju, najmanje na nivou aktiva, ako ne na osobnom nivou. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
201 Višnja Matotek PRAVILNIK Poštovani, S obzirom na novonastalu situaciju u kojoj smo se našli dopuna Pravilnika nam je nužno potrebna. Smatram da bi učenicima trebali zaključiti ocjene na osnovi već postojećih ocjena, uzimajući u obzir njihovu aktivnost i rad u virtualnim učionicama. Učenicima koji imaju negativne ocjene omogućiti prijelaz u viši razred. Podržavam ocjenjivanje na daljinu, ali kao opisno ocjenjivanje, nikako ne brojčano jer mislim da nije ni realno ni objektivno. To se vidi po savršenim zadaćama koje su poslane (ili velika pomoć roditelja ili su prepisane). Također smatram da ovakav način nastave - nastava na daljinu, većem broju učenika predstavlja problem. Mada živimo u svijetu tehnologije još uvijek jedan veliki dio roditelja u seoskim sredinama nema u kući internet ni kompjutor. Što s njima? Kako ocijeniti učenika ako nije ni prijavljen u virtualnu učionicu? Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
202 Paula Munjiza PRAVILNIK Važno je pri donošenju knačne verzije novoga Pravilnika tj. novih načina, postupaka i elemenata vrednovanja prvenstveno imati na umu uzrast učenika. Učenici razredne nastave nemaju dovoljnu razinu informatičke pismenosti bez obzira o kakvom se digitalnom alatu ili platformi radi koja bi se primjenjivala za sumativno vrednovanje. Također, ne treba živjeti u iluziji da su i roditelji dovoljno kompetentni za informacijske tehnologije, a da ne spominjemo da postoji i izvjesni postotak obitelji koje nemaju računala što ih svakako stavlja u diskriminatorni položaj, što u ovom ionako dovoljno stresnom trenutku nikako ne ide nikome u prilog. Treba Pravilnikom urediti veću autonomiju učitelja nižih razreda da odabiru najpogodnije metode rada i vrednovanja s obzirom na uzrast učenika razredne nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
203 Marin Kečkiš PRAVILNIK Poštovani, ova nepredvidljiva situacija definitivno zahtjeva izmjenu Pravilnika ... Mišljenja sam da je brojčano vrednovanje ( vrednovanje naučenog ) jako nezahvalno u ovoj situaciji. Nakon 2 tjedna online nastave uviđam da je sve više učeničkog prepisivanja i zaobilaženja pravila. Brojčano vrednovanje jedino u smislu ocjenjivanja rada, zalaganja i kontinuiranosti. Vrednovanje njihove usvojenosti gradiva i znanja je jako nezahvalno i usudio bih se reći nemoguće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
204 Marina Čubrić PRAVILNIK Slažem se s uvrštavanjem ovih dvaju članaka. Provođenje redovnih postupaka i načina vrednovanja nije moguće (gotovo ni u jednom svom dijelu), stoga je ovakva mogućnost odlučivanja dobrodošla. Njome će se izbjeći kaos koji bi sigurno nastao na kraju nastavne godine. Mislim da je u ovoj situaciji nepotrebno i neprikladno (čak i na razini maltretiranja učenika) online usmeno ispitivanje koje se nameće kao svojevrsni uspjeh. ZA ovo vrijeme "četvrtoga kvartala" nastave i u izvanrednim okolnostima nije potrebno uvoditi i taj postupak. Kao što je nama profesorima ovakav način rada uglavnom nov, učenicima je još više. To treba imati na umu i ne opterećivati ih svim i svačim. Ipak bih spomenula još nešto: ova je nesretna situacija otkrila i temeljnu slabu kariku našega sustava - ogroman broj predmeta, potpuno nerealan za ovakav tip nastave. To se i pokazalo u prilično glasnim reakcijama roditelja i djece na zahtjeve koji su stizali pred njih (i o tim zahtjevima bi se dalo raspravljati). Nadam se da nismo propustili priliku za stvarnom reformom sustava i u tom smislu. Čestitam ministrici da odlučnim i odličnim reakcijama na ove gotovo nevjerojatne situacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
205 Svjetlana Bebić PRAVILNIK Poštovani, već smo svi mi nastavnici stekli što kroz loomen, što kroz konkretne aktivnosti u novonastaloj situaciji, veliko iskustvo u online okruženju, a sada su u tome i naši učenici postali vični. Ovo nije takva situacija u kojoj se ima dovoljno vremena za konzultiranje. Imali smo i rat i dobro smo uradili. Tadašnji učenici su sada i naše kolege i možemo zaključiti da se izgubljene godine školovanja zbog ratnih strahota u njihovom radu, znanju i vještinama ne primjećuju. Mi nastavnici poznajemo predobro naše učenike, a i našu smo ministricu do sada imali prilike dobro upoznati i steći veliko povjerenje u nju. Ne bojim se da će donijeti nepromišljenu odluku. Ima punu podršku od mene. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
206 STELA ZOVKIĆ PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom da se moraju odrediti pravila ocjenjivanja u izvanrednim okolnostima. Smatram, međutim da su kolege nastavnici/učitelji u potpunosti kompetentni da svoje učenike ocjene vrlo objektivno, s puno odgovornosti i razumijevanja. Naime, na osnovi dosadašnjeg vrednovanja, naročito vrednovanja za učenje i kao učenje, koje smo intenzivno provodili od početka školske godine, ali i posebno u virtualnim učionicama, imajući u vidu sve soc. ekonomske uvjete, obiteljske situacije, dosadašnje zalaganje i znanje učenika, te ocjene do 13. ožujka, sigurna sam da imamo dovoljno elemenata za objektivnu ocjenu svakog učenika. Svim kolegama želi uspješan završetak školske godine i molim ih da, kao i uvijek, budu tolerantni, ali dosljedni i objektivni u ocjenjivanju naših učenika. Iskreno vjerujem da ovako složenu situaciju dobar nastavnik treba učenicima olakšati, a ne dodatno zakomplicirati. Pitajte svoje učenike i oni će sami najbolje ocijeniti svoje znanje i svoj trud, a vi s blagim objašnjenjem napravite samo malu korekciju. To je samo praktičan savjet. Za donošenje pravnog okvira u potpunosti vjerujem našem stručnom vodstvu. Srdačan pozdrav, Stela Zovkić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
207 SILVANA VUČAK GRÜNBAUM PRAVILNIK Poštovani, podržavam navedene izmjene Pravilnika. Radim kao učiteljica razredne nastave i mislim da je u ovakvim okolnostima vrlo teško provesti on-line sumativno vrednovanje za učenike od prvog do četvrtog razreda. Formativno vrednovanje bi bilo najprikladnije vrednovanje učeničkog rada i postignuća u ovoj situaciji. Osobito za učenike prvog razreda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
208 Goran Knez PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti sam slažem za navedenim dopunama PRAVILNIKA O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA. Izvanredne okolnosti zahtijevaju mogućnost brze reakcije Ministra u konzultacijama sa stručnjacima iz prakse u svim stupnjevima obrazovanja, od nižih razreda osnovne škole do završnih razreda srednje škole. U izvanrednim situacijama i izvođenju nastave na daljinu, dovoljno je formativno vrednovati učenike. Posebice, ako se izvanredna situacija događa, kao ova sada, na pri završnici nastavne godine i ocjena već sada ima dovoljno za zaključivanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
209 Željka Babic PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer smatram da je ona nužna u situaciji koja je vremenski nepredvidiva za normaliziranje nastavnog procesa .Mislim da je potrebno uzeti u obzir ocjene koje su učenici ostvarili od početka ove šk. godine te je nužno dati jasne naputke ,metode i elemente daljnjeg vrednovanja učenika primjereno njihovom uzrastu. Pogotovo učenici razredne nastave nemaju ista znanja i vještine u baratanju digitalnom tehnologijom. Stoga smatram da bi vrednovanje njihovog rada trebalo biti bazirano na aktivnosti u virtualnoj učionici kao vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje ,a manji naglasak staviti na vrednovanje naučenog jer rezultat ne bi bio objektivan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
210 DOLORES GUŠTIN PRAVILNIK Poštovani, Podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. S obzirom na postojeću situaciju teško je zadovoljiti kriterij objektivnosti povratne informacije, pri sumativnom vrednovanju, bez obzira na mnogobrojne alate. Mišljenja sam da prednost treba dati formativnom vrednovanju rada i postignuća učenika. S poštovanjem, Dolores Guštin Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
211 Đurđica Culjak PRAVILNIK Poštovani, Smatram da je dopuna navedenog Pravilnika neophodna zbog izvanrednih okolnosti u kojima se trenutno odvija nastava te da je u skladu s ostalim zakonima RH. Osim dopune pravilnika bilo bi važno dobiti jasne upute i kriterije vrednovanja kako bi ono bilo što objektivnije. Vrednovanje je i inače najosjetljiviji dio obrazovanja, najveći dio nedoumica u Školi za život odnosi se upravo na vrednovanje, a sad ga još treba provesti online. Velika većina učenika sada mora prvi put samostalno obrađivati gradivo, makar to bilo i obično čitanje i rad na tekstu, upoznavati se s mnoštvom digitalnih alata i još bi trebali biti vrednovani online uz pomoć istih s kojima se prvi put susreću. To je previše parametara u jednom eksperimentu da bi rezultati bili valjani. Mišljenja sam da bi trebalo u većoj mjeri uvažiti dosadašnje ostvarene rezultate i opisne i brojčane. Formativno praćenje bi ih trebalo dodatno korigirati. To bi dalo i jasniju sliku o učenicima koji do sada nisu ostvarili pozitivne rezultate. Online vrednovanje bi trebalo imati najmanji utjecaj na zaključnu ocjenu. Tako dugo dok će nastavak daljnjeg školovanja i izbor zanimanja ovisiti o pet brojki sve teorije o vrednovanju će biti samo puno slova na papiru. Srdačan pozdrav, Đurđica Culjak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
212 Ištvan Kerekeš PRAVILNIK Poštovani. podržavam donošenje ovoga Pravilnika. Nadam se da će se za detaljne upute koristiti iskustvo praktičara te da će konačni rezultat biti zadovoljavajući za sve. Mislim da je potrebno na drugačiji način regulirati načine, postupke i elemente vrednovanja za različite uzraste te uzeti u obzir i situaciju u strukovnim školama u kojima je dio učenika koji nemaju mogućnost na isti način i pod istim uvjetima uključivati se u proces učenja. Ištvan Kerekeš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
213 Ivana Šutić PRAVILNIK Praćenje i vrednovanje učenika u ovim iznimno nepovoljnim globalnim zadatostima zahtijeva brze i odlučne mjere od strane nadležnog Ministarstva, a s druge strane povjerenje i složnost svih nas uključenih u ovaj novonastajući oblik odgojno-obrazovnog procesa. Stoga podržavam članak 1. a Pravilnika o dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika. Odluci kojom ministar definira organizaciju i izvođenje „kriznog“ oblika (ne)posrednog odgojno-obrazovnog rada, trebaju prethoditi temeljite konzultacije Ministarstva sa strukom (AZOO i ASOO): nadležnim višim savjetnicima, a zatim i učiteljima i profesorima savjetnicima, mentorima, voditeljima stručnih aktiva i ravnateljima škola. Upravo oni mogu nadležnima odmah ponuditi širu perspektivu svih specifičnosti izvođenja nastave iz različitih oblasti. Osobno zagovaram: - uvažavanje svega prethodno vrednovanog, uz naglasak na vrednovanju zalaganja učenika u današnjoj izvanrednoj situaciji, - prijedloge učitelja razredne nastave da se učenike 1. razreda osnovne škole ocjenjuje opisno. U Pravilniku izrijekom treba i omogućiti veću autonomiju u odabiru metoda rada i provođenju vrednovanja učenika u glazbenim i plesnim školama. Predlažem: - ukidanje komisijskih ispita u glazbenim školama. Naime, komisijski ispit pred tročlanim povjerenstvom kao osnova vrednovanja u pojedinim razredima u glazbenim školama u novim bi okolnostima bio neobjektivan pokazatelj učenikovih postignuća. Iako se takav vid provjere teoretski može organizirati posredstvom konferencijskih online aplikacija, takvo ispitivanje učenika nije primjereno situaciji. Umjesto toga nadležni trebaju pokloniti apsolutno povjerenje predmetnim učiteljima i nastavnicima za provođenje svih oblika vrednovanja za koje dotični jamče svojim pedagoškim kompetencijama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
214 Madlen Zubović PRAVILNIK Podržavam promjene u Pravilniku. Zbog novonastalih i vrlo složenih okolnosti donošenje ovih promjena je nužno. Pored toga, okolnosti zahtijevaju i brzo djelovanje (bez osnivanja radnih skupina koje će, makar i u kratkom roku, davati svoje mišljenje). Postoje načini i metode kojima se učenici mogu relativno kvalitetno i formativno i sumativno ocijeniti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
215 Zlata Bilandžija PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elemntima vrednovanja koji su u ovakvim prilikama doista nužni. Pri donošenju odluke o sumativnom vrednovanju smatram da bi svakako trebalo voditi brigu o uzrastu učenika. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
216 Vanja Borčić PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da bi svakako trebalo izmijeniti ili dopuniti neke članke iz Pravilnika. Učiteljica sam razredne nastave s većim radnim iskustvom i mislim da je u ovakvim okolnostima vrlo teško provesti on line sumativno vrednovanje za učenike od prvog do četvrtog razreda. Možda ne bi loše da se učenike prvog razreda uopće brojčano i ne ocijeni, a za ostale sam mišljenja da i ovako imamo dosta ocjena. Do kraja godine učenike se može formativno vrednovati. Lijep pozdrav! Vanja Borčić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
217 Željko Kraljić PRAVILNIK Poštovani, dopuna Pravilnika očito je nužna u ovoj situaciji kuju nitko nije očekivao. Sumativno vrednovanje ne bi bilo ni objekitvno ni realno i smatram da, ako se nećemo vratiti u školu do svibnja ili čak lipnja, ocjene bismo trebali zaključiti temeljem ocjena koje već postoje od rujna do ožujka te temeljem praćenja aktivnosti učenika u virtualnim učionicama. S poštovanjem, Željko Kraljić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
218 Martina Mikšić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je dopuna Pravilnika nužna. Prednost treba dati formativnom vrednovanju. Sumativno vrednovanje bit će teško objektivno provesti. Posebno treba voditi računa o tome da svi učenici nemaju jednake uvjete za nastavu na daljinu. U 1. razredu OŠ zbog nastalih okolnosti učenici bi trebali završiti razred s opisnim ocjenama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
219 Marina Luetić PRAVILNIK Poštovani, podržavam navedene dopune Pravilniku. Uz stavak (1) i stavak (2) predlažem i dodatni stavak ili tekst unutar stavka 2: O pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima iz st.1. ministar imenuje posebno Povjerenstvo, sastavljeno od osoba iz struke, na temelju čije preporuke donosi svoju konačnu odluku. Mislim da bi to bilo vrlo korisno u slučaju da ministar nije osoba iz struke. Također, možda biste trebali razmotriti i dodavanje stavka u kojem bi ministar mogao po potrebi u izvanrednim okolnostima donijeti i odluku o prijevremenom završavanju nastavne tj. školske godine. Lijep pozdrav. MarinaLuetić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
220 Jasenka Mutak PRAVILNIK Poštovani, Dosadašnjim Pravilnikom definitivno nije propisano na koji način sumativno ocijeniti učenika on line. Novonastala situacija iziskuje nove pristupe. Obzirom da je u našem sustavu obrazovanja sve podređeno brojčanoj vrijednosti mislim da treba ostati na tome, a ne uvoditi opisno ocjenjivanje barem ne u srednjoj školi. Ima puno alata za on line provjere znanja samo je pitanje koliko su pouzdani. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
221 SONJA IVANČIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Smatram da bi ministrica trebala dati upute kako to odraditi, a za samu izvedbu dozvoliti da učitelji i nastavnici sami odaberu pletforme i načine kako će to odraditi. Lijep pozdrav Sonja Ivančić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
222 Ana Perak PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovu dopunu pravilnika i kao i brojni drugi kolege ističem kako sumativno vrednovanje u ovim okolnostima ne bi bilo objektivno ni pravedno jer postoji velika mogućnost pomoći "sa strane" nekim učenicima kojima ima tko pomoći, bez obzira u kojem obliku bi takvo vrednovanje izvodili (usmeno putem zoom-a, skypa i sl.) ili on line testovima. Držim kako je najbolje ocjene zaključiti temeljem ocjena koje već postoje i formativnog praćenja učeničke aktivnosti u virtualnim učionicama. Srdačan pozdrav Ana Perak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
223 Emir Agić PRAVILNIK Poštovani! 1.Tko proglašava elementarnu nepogodu je jasno. Tko proglašava ratno stanje je također jasno međutim, pojam "neposredna ugroza stanovništva " je potrebno dodatno definirati budući bismo mogli kao društvo neprimjetno kliznuti u područje koje je pravno sivo i podložno proizvoljnim tumačenjima što nije dobro. Dakle, stava sam da se neposredna ugroza stanovništva uveže sa potrebnim uvjetima za to i primjerenim reakcijama pravnog sustava. 2. Sama osoba Ministra/ce ne bi trebala sama donositi takav pravilnik bez prethodne filtracije pravilnika od strane stručnjaka za obrazovanje i odgoj učenika uzrasta za koji se pravilnik donosi. Pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
224 Renata Mihaljević PRAVILNIK Poštovani, Svakako podržavam promjenu pravilnika, jer nam to okolnosti nalažu. Školsku godinu treba privesti kraju, a kako stvari stoje nećemo skoro natrag u školske klupe. Međutim, treba biti oprezan s donošenjem odluka. Zasmetala me riječ „ratno stanje“, jer mi je još uvijek svježe kako je to bilo za vrijeme rata. Predlažem da se ta riječ izbaci. Dođe li opet, ne ponovilo se nikada, do ratnog stanja, pravilnik se može mijenjati. Osim toga, nije dobro ostaviti mogućnost da ministar samostalno donosi takve odluke. Trenutno imamo ministricu iz struke, ali to na žalost, najčešće nije praksa. Predlažem da se, ukoliko to već niste predvidjeli, osnuje stručno povjerenstvo koje će odlučiti o metodama, elementima i postupcima vrednovanja nastave na daljinu. Također predlažem da se stavi naglasak na formativno vrednovanje, ali od sljedećeg tjedna trebalo bi omogućiti i sumativno vrednovanje. Postoje aplikacije pomoću kojih se može pisati testove. Treba ograničiti vrijeme rješavanja, čime se smanjuje mogućnost manipulacije. Ali potpunu manipulaciju je u ovim uvjetima nemoguće izbjeći. To treba prepustiti učenicima i roditeljima na savjest. Treba izabirati metode vrednovanja koje uključuju individualni rad učenika s kojim je teže manipulirati. Naravno, treba voditi računa i o tome imaju li svi učenici uvjete za provođenje ovakvih oblika provjere. To se pitanje već postavilo prije nego smo krenuli s nastavom na daljinu. Nadam se da do sada imate kompletan uvid u to. Svi zajedno trebamo shvatiti da ovo nije trenutak da treniramo strogoću. Međutim, vrednovanje je učenicima jako važno kao poticaj u daljnjem radu. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
225 Ivana Arambašić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Digitalna tehnologija pruža nam raznolike mogućnosti, no svima im je zajednička svojevrsna neobjektivnost vrednovanja. Protokom vremena, morat ćemo iznaći načine kako ocijeniti učenike,ali ne treba zanemariti dosad dane ocjene, koje su puno realnije i objektivnije od ovih koje bi učenici mogli dobiti virtualno. Problem praćenja postignuća učenika putem digitalnih tehnologija nije ujednačen niti u svim školama, mjestima isti. Neki bi učenici mogli biti zakinuti za dobru ocjenu jer nemaju dovoljno dobar pristup internetu. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
226 Ljubinka Jelaska PRAVILNIK Poštovani, Svi smo svjesni trenutne, vrlo složene situacije koja nalaže odgovornost svih dionika odgojno-obrazovnog sustava, promptno donošenje odluka o vrednovanju temeljeno na kvalitetnom promišljanju i uvažavanju struke.Odluke koje se donesu moraju biti objektivne i nadasve fleksibilne jer tako nalaže trenutak. Pozvat ću se na Konvenciju o pravima djeteta koja nalaže osiguravanje kvalitetnog obrazovanja svakom djetetu bez ikakve diskriminacije prema djetetu glede SOCIJALNOG PODRIJETLA (apostrofiram), imovine, teškoća u razvoju, obiteljskog podrijetla. Svi mi koji radimo u sustavu, sada smo poglavito svjesni tih razlika koje onemogućavaju SVAKOM DJETETU jednake uvjete obrazovanja. U vrijeme online školovanja, ne smijemo to izgubiti iz vida. U mom razredu (učiteljica sam razredne nastave) ima djece koja su iz brojnih obitelji sa više djece. Kako njima izgleda svaki dan, čekajući red na eventualno jedno računalo u kući? To je vrlo stresno za djecu i roditelje, dodatni stres je ono što nam je u ovom trenutku najmanje potrebno, a sveprisutan je. Ocjenjivanje, dakle, ne bi bilo objektivno s obzirom na navedene razlike, a gdje je još i upliv roditelja koji su svojim obrazovnim statusom u mogućnosti pomoći djeci u izradi online zadaća i korištenju raznih digitalnih alata za kojima svi rado posežemo. Dakle, da rezimiram, Pravilnik svakako treba mijenjati i prilagoditi ga novonastaloj situaciji, ukinuti sumativno vrednovanje u razrednoj nastavi i ne zaboraviti najvažnije, a to je da prvenstveno moramo biti empatični, fleksibilni i poticajni uz puno razumijevanja i uvažavanja različitih mogućnosti učenika u praćenju ovakvog vida nastave. O mentalnom zdravlju djece, nekom drugom prilikom! Lijep pozdrav, Ljubinka Jelaska Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
227 DENIS KOŠČAK PRAVILNIK Poštovani Činjenica je da bi se u pravilnik trebala unijeti odredba pomoću koje će biti moguće zaključiti ovu kaotičnu školsku godinu. Čini mi se ipak kako ćemo se uspjeti vratiti u školske klupe i završiti ovu nastavnu godinu 26.06.2020. Ja vidim 2 moguća scenarija: prvi scenarij je da se uspijemo vratiti u školske klupe početkom svibnja; drugi scenarij je da se uspijemo vratiti u školske klupe početkom lipnja. Činjenica je kako je jako mnogo učenika ovu pandemiju dočekalo sa mnogo negativnih ocjena, mnogi učenici čak imaju i toliko negativnih ocjena da kada bi se zaključivalo po trenutnim ocjenama oni bi odmah padali razred bez mogućnosti produžne nastave. Želim reći da bi prvi prioritet dopune Pravilnika trebala biti odredba kako svi učenici prelaze u viši razred jer kada se jednom vratimo u školske klupe teško da će ikoji učenik uspjeti popraviti veliki broj negativnih ocjena koje je skupio i uz to još i skupiti pozitivne ocjene iz gradiva koje je samostalno obrađivao kod kuće u vrijeme "nastave na daljinu, dakle imati ćemo najveći broj ponavljača u povijesti RH. Druga mogućnost je da se te negativne ocjene isprave "na daljinu". I sada dolazimo do suštinskog problema sumativnog vrednovanja tijekom "nastave na daljinu". Takvo vrednovanje ne može biti legitimno ni u kojem slučaju. Sve što mi možemo napraviti je vrednovati njihov trud i rad jer mi nikada nećemo moći znati tko zapravo stoji iza učenikova kviza/provjere/odgovora na pitanja. Učenicima i sada pomažu roditelji, i naravno trebaju im pomagati jer teško je djeci samima usvajati novo gradivo. Stoga, ako ćemo mi sumativno vrednovati učeničko znanje, tko nama može garantirati da je učenik nešto napravio samostalno i bez pomoći roditelja te da je taj njegov rad čisti plod samo njegova znanja? Nitko. Od jednog kolege čuo sam kako postoji mogućnost usmenog ispitivanja u realnom vremenu putem Skypea/Zoom/ostalih aplikacija no čak i tada, pored učenika, van kadra kamere može stajati osoba koja će mu tiho došaptavati odgovore pa dakle niti ta varijanta po meni ne može biti legitimna. Da zaključim, smatram kako sumativno vrednovanje za vrijeme "nastave na daljinu" nema smisla jer 1) ne postoji način legitimne provjere učeničkog znanja na daljinu. 2) čak i ako se uvede sumativno vrednovanje ono neće biti plod samo učeničkog znanja nego će ujedno biti i plod onoga koji je učeniku pomogao riješiti zadatak/kviz/provjeru... 3) smatram kako će se mnogim slabijim učenicima zaključna ocjena podignuti u odnosu na ono prije nastave na daljinu jer su ocjene za vrijeme "nastave na daljinu" zavrijedili uz nečiju pomoć dok sa druge strane može postojati učenik kojemu možda nema tko pomoći u njegovu radu te će on ostati na istoj zaključnoj ocjeni na kojoj je bio prije "nastave na daljinu" 4) ako se ne donese odredba da svi učenici prelaze u viši razred bez popravka imati ćemo jako velik broj ponavljača. Stoga, moj je prijedlog da se do kraja školske godine uvede isključivo formativno vrednovanje te da se zaključna ocjena donosi na temelju ocjena prije nastave na daljinu uz dodatak da svi učenici prelaze u viši razred bez produžne nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
228 Želimir Humski PRAVILNIK Novonastala kriza i nastava koja se upravo održava na daljinu uzrokovana virusom Covid-19 pokazuje da je ova dopuna nužna. Kod formativnog vrednovanja treba uzeti u obzir uzraste učenika i njihove vještine i sposobnosti korištenja tehnologije. Učenici razredne nastave i srednjoškolci nemaju jednaka znanja i vještine u korištenju digitalnih tehnologija i IKT. Treba biti propisan neki tehnički minimum koji se mora omogućiti svakome učeniku ( tablet, računalo, pristup internetu ), ukoliko isti nije omogućen od strane roditelja ili skrbnika. Tek kada su ispunjeni tehnički uvjeti treba primijeniti jasne i nedvosmislene elemente i kriterija vrednovanja i ocjenjivanja na način da svi učenici imaju jednake u razrednoj nastavi i svi isti predmeti u predmetnoj nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
229 Ozana Mirosavljev Grgić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. S obzirom na situaciju trebalo bi donijeti na razini predmetnih kurikuluma načine sumativnog vrednovanja. Također bi trebalo dati smjernice po određenim područjima tj.vrstama škola, jer nije isto ide li učenik u gimnaziju, strukovnu ili obrtničku školu ili je učenik osnovne škole. Naglasak bi trebao biti na formativnom vrednovanju i ocjena bi trebala biti poticajna koliko god je moguće. Što se tiče zaključivanja ocjena, ocjene bi također trebale biti poticajne koliko god je moguće (tek sad u online nastavi dolazi do izražaja socijalna razlika). Učenicima koji su redoviti u izvršavanju zadataka online nastave obavezno bi trebalo nagraditi višom ocjenom ako je niža ocjena bila prije online nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
230 Marijan Đaniš PRAVILNIK Poštovani, Podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. S obzirom na postojeću situaciju i formativno vrednovanje koje slijedi u ovoj specifičnoj situaciji smatram da se djelomično može uzimati u obzir uključenost učenika u virtualnim učionicama. Smatram da pri zaključivanju ocjena oslanjati se isključivo na postojeće ocjene dobivene sumativnim vrednovanjem u prethodnom periodu nije dobro rješenje. Potrebno je iznaći novo rješenje sumativnog vrednovanja u realnom vremenu koje će biti vjerodostojno i objektivno. Lijep pozdrav Marijan Đaniš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
231 Senka Jelić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopune pravilnika s obzirom na novonastalu situaciju. Ujedno, smatram kako bismo učenicima trebali zaključiti ocjene na osnovi ocjena prethodnog perioda jer, smatram, sadrži dovoljan broj ocjena na temelju kojih bismo to mogli objektivno obaviti. Pitanje je koliko bismo nadalje realno procijenili znanje učenika kroz Nastavu na daljinu (učiteljica sam u nižim razredima OŠ) jer je vidljivo da učenici svoje radove predaju na uvid u gotovo besprijekornom obliku. Bilješke formativnog praćenja, naravno, potrebno je uzeti u obzir kao dodatni element koji će ići u prilog zaključnoj ocjeni. S poštovanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
232 Andrea Braovac PRAVILNIK Poštovani, Podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. S obzirom na postojeću situaciju i formativno vrednovanje koje slijedi predlažem uzimati u obzir uključenost učenika u virtualne učionice. Pri zaključivanju ocjena oslanjati se isključivo na postojeće ocjene dobivene sumativnim vrednovanjem. Lijep pozdrav Andrea Braovac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
233 Monika Idlbek PRAVILNIK Poštovani, Slažem se da treba napraviti dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika vezano uz novu izvanrednu situaciju. Problemi s kojima se susrećemo na terenu su (predmetna nastava OŠ): prekid internet veze, kašnjenje poruka po 2-3 dana učenicima, slabije snalaženje djece, a pogotovo njihovih roditelja u novom digitalnom okruženju, nejednake mogućnosti pristupa određenim materijalima i sa uređaja različite kvalitete i tehničkih mogućnosti. Djeci i njihovim roditeljima smo doslovno cijeli dan na raspolaganju, koristimo sve dostupne načine komunikacije. Smatram da ne postoji univerzalan način sumativnog vrednovanja niti za isti predmet u istom razredu, a kamoli za sve dobne skupine, predmete, škole, područja. U višečlanim obiteljima nemaju sva djeca adekvatnu opremu i uvjete kako bi u određenom trenutku odradila tražene zadatke. Učenici koji rade po prilagođenom programu su također vrlo zahtjevna i osjetljiva kategorija gdje smo doslovno svaki dan u kontaktu sa razrednicima i njihovim roditeljima. Moj prijedlog je zaključiti svima ovu školsku godinu bez brojčane ocjene, omogućiti svima prijelaz u viši razred ako ova situacija potraje do kraja nastavne godine. Naravno da se može dati neka zaključna opisna ocjena, ali i ovdje trebaju biti vrlo jasno određeni kriteriji. Inače, objektivnost pada u vodu i nanijet ćemo samo još veću štetu. Djeca nam trebaju biti na prvom mjestu, a oni sad nikako nisu svi u istom položaju ovim načinom rada. Lijep pozdrav, Monika Idlbek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
234 Željka Gligorić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam dopunu Pravilnika.Trenutačna situacija je izuzetno složena i od svih nas zahtijeva poseban pristup. U isto sam vrijeme mišljenja da ovakav način nastave - nastava na daljinu, većem broju učenika predstavlja problem (trebaju stalnu podršku u radu kod kuće). Iako nove tehnologije daju različite mogućnosti vrednovanja, pretpostavljam da bi se mogli pojaviti problemi. Činjenica, koja me najviše zabrinjava, je objektivnost povratne informacije. Iskreno se nadam da ćemo dobiti precizne informacije, kako bi zadatak, koji je pred nama što kvalitetnije odradili. Srdačan pozdrav, Željka Gligorić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
235 Božidar Altus PRAVILNIK Poštovani, novonastale objektivne okolnosti nalažu potrebu nadopune Pravilnika i to nije dvojbeno. Međutim smatram neophodnim prije donošenja bilo kakve odluke od strane ministrice vezano uz vrednovanje učenika i njihovog rada u trenutnoj situaciji da se konzultira struka (od osnovne do srednje škole). Donošenje bilo kakvih odluka bez smjernica odgojno obrazovnih djelatnika (praktičara) moglo bi dovesti do nekvalitetnih postupaka po pitanju vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
236 Mira Radović PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam promjenu Pravilnika u skladu s okolnostima u kojima smo se našli. Učiteljica sam razredne nastave i držim da je problem objektivno ocijeniti učenike s obzirom na velik angažman roditelja u njihovom radu kod kuće. Isto tako, velik je problem učenike ocijeniti iz TZK i sve učenike koji se školuju po IOOP-u. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
237 Jasna Romich Jurički PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam sa dopunom Pravilnika. Dopunom se predviđaju i ovakve situacije u kojoj se sada nalazimo. Osvrnut ću se na sumativno vrednovanje učenika s teškoćama u razvoju, koje u ovakvom, online, okruženju, kao i komunikacijom preko društvenih mreža ( za niže razrede) ne može biti kvalitetno provedeno. Učenici s teškoćama vrlo često se ne snalaze u takvom obliku rada, odnosno , povratne informacije i rad učenika ovise o osobama koji rade s njima, u ovoj situaciji, najčešće o roditeljima. Postavlja se pitanje, koliko su sami odradili i koliko kvalitetno usvojena znanja i sadržaje mogu samostalno primjenjivati u svakodnevnom životu. Lijep pozdrav, Jasna Romich Jurički Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
238 KATARINA KRANJČEC PRAVILNIK Situacija u kojoj se nalazimo zahtijeva izmjene i dopune Pravilnika. Učenici 1. razreda OŠ ovu bi nastavnu godinu svakako trebali završiti bez zaključnih ocjena. Mnogi učenici u poučavanju na daljinu trebaju veliku pomoć roditelja koji ponekad ni sami nisu osposobljeni za taj način rada. Vrednovanje se može provoditi na različite načine jer to današnja tehnologija dozvoljava, ali pitanje je koliko su učenici svega odradili sami. Moj je prijedlog da učenici u RN svi prijeđu u viši razred bez zaključnih ocjena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
239 Petra Međimorec Grgurić PRAVILNIK Poštovani, objektivne okolnosti u kojima se nalazimo svakako iziskuju ovakvu nadopunu Pravilnika. Što se tiče donošenja daljnje odluke ministrice, neophodno je prije toga konzultirati struku i to na svim razinama (od učitelja razredne nastave, predmetnih nastavnika osnovnih i srednjih škola, strukovnih nastavnika i strukovnih učitelja te stručnih suradnika). Zbog navedenog, predlažem u kratkom vremenskom roku osnivanje radne skupine u kojoj bi bili zastupljeni predstavnici odgojno obrazovnih djelatnika različitih profila. Tek na temelju smjernica i mišljenja odgojno obrazovnih djelatnika koji rade u praksi, može se donijeti kvalitetna odluka ministrice za daljnje postupanje po pitanju vrednovanja. U tom procesu obvezno treba uzeti u obzir iznimno različite objektivne uvjete u kojima učenici sudjeluju u on line nastavi te nikako zaboraviti i osobitosti funkcioniranja učenika s teškoćama, kojima su ove okolnosti posebno složene i zahtjevne, osobito ako dolaze iz nepoticajne obitelji. Svako dobro i srdačan pozdrav Petra Međimorec Grgurić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
240 Nataša Kokan PRAVILNIK Poštovani, slažem se da su nadopune Pravilnika u novonastaloj situaciji neophodne i treba ih donijeti što prije. Prijedlozi vrednovanja odgojno-obrazovnih ishoda bi trebali biti konkretni, jasni i precizni, razumljivi učiteljima, učenicima i roditeljima. Svakako bi trebalo uzeti u obzir specifičnosti pojedinoga predmeta, aktivnost učenika u virtualnim učionicama, ali i tehničke poteškoće s kojima se suočavamo u online nastavi iz različitih razloga. Teško je u ovim uvjetima zadovoljiti kriterij objektivnosti i, bez obzira na mnogobrojne alate, ne znam kako bih bila potpuno sigurna u objektivnost povratne informacije. Slažem se s kolegama koje predlažu opisno ocjenjivanje u razrednoj nastavi. U predmetnoj treba uzeti u obzir postojeće ocjene i naglasak staviti na formativno učenje. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
241 Tomislav Magdić PRAVILNIK Poštovani, što se tiče vrednovanja u razrednoj nastavi u izvanrednim situacijama, smatram kako Ministarstvo treba donijeti opće smjernice koje trebaju biti fleksibilne i ostaviti prostora učiteljima, dati im određenu autonomiju kako bi se maksimalno prilagodili učenicima, roditeljima te tehnološkim mogućnostima u sredini u kojoj se nalaze. Staviti naglasak na formativno vrednovanje. Srdačan pozdrav! učitelj Tomislav Magdić, OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
242 Marijana Poljak PRAVILNIK Poštovani! Podržavam Nacrt pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. U Članku 1.a predlaže se, skraćeno rečeno, da ministar može, u slučajevima navedenima na početku članka, odrediti drukčije metode vrednovanja i ostalog. Kao učiteljica razredne nastave apeliram na to da nadležni ministar ( ministrica) u slučaju prihvaćanja ovakvog nacrta Pravilnika, donese metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika koji će biti u skladu s trenutnim objektivnim stanjem kod učenika nižih razreda, njihovih roditelja i učitelja. Bilo koji tip pismene online provjere znanja ne omogućava poštovanje načela objektivnosti jer ne možemo posve biti sigurni rješavaju li takav ispit učenici ili njihovi roditelji. Također, taj tip provjeravanja u potpunosti počiva na pretpostavci da svi u sustavu posjeduju uređaj s kojeg mogu kvalitetno raditi, kvalitetnu vezu na internet, vrijeme i mjesto za rad, a znamo da to nije uvijek slučaj. U obiteljima s više djece čest je slučaj da se svi služe u radu samo s jednim uređajem ( laptopom, mobitelom i sl.), a poseban je problem ako taj isti uređaj trebaju i roditelji koji rade. Bilo kakav tip usmene provjere ( video konferencija ili video poziv) iziskuje kvalitetnu vezu na internet, minimalno vrijeme od desetak minuta po učeniku i po predmetu pa nekakva okvirna računica kaže da bi učitelj/ica s prosječno 20 učenika u razredu, koji usmeno ispituje recimo HJ, MAT, PID, GK,trebao satima provesti pred kamerom kako bi sve učenike usmeno ispitao. Uzmemo li u obzir da taj isti učitelj/ica treba vrijeme za pripremu nastavnih sadržaja koje treba isporučiti učenicima svaki radni dan, zatim vrijeme za pregled zadaća i radova učenika, vrijeme za upisivanje e-dnevnika i sl., pitam se kada sve to stići. Nastava na daljinu trenutno uvelike počiva na privatnim resursima svih u sustavu ( privatni mobiteli, privatna računala, internet koji plaćaju sami roditelji ili učitelji i sl...) te treba uzeti u obzir i koju će cijenu ( računi za internet, tarife za mobitel) na kraju platiti oni koji nisu zadužili tablete u školi. Također, treba uzeti u obzir i mogućnost zaraze virusom Covid-19-bilo učitelja, bilo roditelja , i ne daj Bože učenika. Tada će bilo kakav oblik sumativnog vrednovanja biti možebitno onemogućen. Zato sam mišljenja da bi vrednovanje i praćenje učenika u nižim razredima ( od 1.-4.) trebalo biti temeljeno na opisnom praćenju njihove aktivnosti u nastavi na daljinu te da bi ove školske godine završne ocjene trebale biti opisne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
243 Zlata Kovačević PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem sa dopunom Pravilnika. Smatram da je u ovoj trenutnoj situaciji potrebno i formativno i sumativno vrednovanje pogotovo u srednjim školama i osnovnim školama (od 5. do 8. razreda). Trebamo voditi računa o osmašima koji trebaju upisati srednju školu gdje će prijave brzo početi i maturantima koji trebaju upisati željeni fakultet. Također se javlja problem i pedagoške dokumentacije ( svjedodžbe o završenom razredu), u slučaju da ne bude brojčanog ocjenjivanja. Što se tiče online ocjenjivanja, moj prijedlog je ne pribjegavati upisivanju negativnih ocjena ma koliko učenik možda u tom trenutku i zaslužio/la. Također nisam ni za negativno formativno vrednovanje učenika, jer i njima je ova situacija teška kao i nama. I oni su kao i mi po cijele dane za računalom, zatim ne znamo zbog čega učenik možda nije riješio na vrijeme zadatak (uvjeti rada, obiteljski i financijski problemi i sl. ). Nastava je usmjerena na učenike, stoga se trebamo prilagoditi istima koliko je god moguće. Smatram da i brojčano ocjenjivanje može biti objektivno, jer mi nastavnici možemo procijeniti koliko tko može i kakvo je znanje pojedinog učenika (pogotovo 2. 3. i 4. razrede srednje škole). Zaključak: online sumativno i formativno vrednovanje; ne kažnjavati učenika negativnim ocjenama zbog novonastale situacije, nagraditi učenike koji redovno izvršavaju svoje zadatke. Srdačan pozdrav Zlata Kovačević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
244 JASNA BULJAN PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženi članak kao dopunu Pravilnika, ali smatram da je nužno uključiti struku u donošenje odluka o metodama, postupcima i elementima vrednovanja uvažavajući specifičnosti svakog predmeta, kako u osnovnoj tako i srednjoj školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
245 INES BOHAČEK PRAVILNIK Poštovani, kao većina podržavam dopunu Pravilnika. Trenutna situacija u kojoj se svi nalazimo mijenja i naše životne navike, stoga je nužno mijenjati i način vrednovanja naših učenika. Budući je online nastava novi način poučavanja naših učenika u kojem se svi uhodavamo ( neki lakše, neki teže iz različitih razloga - baš kao i naši učenici) potrebno je iz opravdanih razloga pristupiti vrednovanju s velikim razumijevanjem prema svima. OTVORENI TIP vrednovanja za svoje učenike koje najbolje poznajemo uzimao bi u obzir sve specifičnosti koje nas okružuju. Uvijek smo puni razumijevanja za svoje učenike pa tako postupimo i sada. I oni se u ovim teškim trenutcima snalaze najbolje što mogu i znaju - zato ih i nagradimo! Svi su nam bili podrška u štrajku zajedno sa svojim roditeljima i razumjeli nas! Razumimo i mi sada njih! Olakšajmo im ove dane i nagradimo ih! Vodimo se načelima struke kojoj pripadamo i nećemo pogriješiti! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
246 Marina Krijan PRAVILNIK Poštovani, slažem se i podržavam potrebu dopune Pravilnika o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Ove školske godine učim 1. r. osnovne škole(učiteljica razredne nastave), i s obzirom na postojeće stanje ugroze stanovništva,predlažem da se učenike ,dok traje škola na daljinu, formativno vrednuje i prati(vrednovanje za učenje ili vrednovanje naučenog bez brojčane ocjene-sumativno vrednovanje).Smatram da svi učenici nisu u mogućnosti sami koristiti digitalne alate kojima bismo provjerili naučeno. Bude li stanje potrajalo do kraja nastavne godine smatram da bi učenici razredne nastave trebali biti ocjenjeni opisnom ocjenom iz svih nastavnih predmeta prema navedenim ishodima iz pojedinog kurikuluma.Budući da smo učenike 1. r. pratili opisno smatram da ima dovoljno bilježaka formativnog vrednovanja kako bi se napisala opisna ocjena. Tijekom rada u školi na daljinu svakako je važno pratiti učenikov rad te davati povratnu informaciju i navedeno bilježiti u e- dnevniku. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
247 Marija Ivanković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s odlukom da u ovoj trenutnoj situaciji kojoj se nalazimo treba ostvariti vrednovanje učenika. Svakako treba sagledati cijelu situaciju i više povjerenja imati u učitelje i nastavnike. Srdačan pozdrav, Marija Ivanković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
248 Branko Vujnović PRAVILNIK U potpunosti se slažem s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. U današnje vrijeme imamo mnoštvo alata kojima bi se vrednovanje naučenoga moglo kvalitetno izvršiti i u online okruženju. Treba osmisliti način da se vrednovanje učenika kod nastave na daljinu provede što objektivnije. Naravno, treba uzeti u obzir sudjelovanje učenika u virtualnim učionicama, koliko su angažirani, koliko uspješno rješavaju zadatke... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
249 Branka Padavić PRAVILNIK Svakako nam trebaju neke smjernice glede sumativnog vrednovanja. Možda u ovom trenutku to neće biti savršeno, ali treba s nekakvim prijedlozima krenuti da bismo znali prednosti i manjkavosti takvog oblika vrednovanja. Naravno da treba uzeti u obzir i povratnu informaciju učenika i roditelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
250 Ivona Šakić PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Obzirom da smo se našli u posebnim uvjetima u kojima se moramo prilagoditi svemu, pa tako i novom načinu praćenja rada naših učenika te vrednovanju njihovih postignuća. Smatram da je formativno vrednovanje jedino moguće u ovakvim okolnostima provoditi, dok sumativno vrednovanje u nekim svojim područjima gubi na objektivnosti i nije ga moguće pravilno provoditi. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
251 majdi pamuković PRAVILNIK Naravno da treba dopuna pravilnika , sa preciznim uputama za nas prosvjetne djelatnike i uzimajući u obzir specifičnosti svakog predmeta( odgojna skupina predmeta). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
252 Davor Fodrek PRAVILNIK Podržavam dopunu Pravilnika. Dobro je imati rezervni plan u slučaju nepredviđenih situacija kao što je trenutna. Međutim, prije donošenja odluke od strane ministra, smatram da je nužno konzultirati se sa strukom (savjetnicima, pedagozima, metodičarima itd.). S obzirom na kratki vremenski rok u kojem bi se svaka takva odluka trebala donijeti, nužno je što je moguće više proanalizirati takvu odluku vezanu uz sve razine obrazovanja. S obzirom na navedeno, predlažem da se stavak 2. članka 1.a promijeni u: "O pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima stavka 1. ovog članka ministar donosi odluku uz prethodno konzultiranje sa stručnim tijelima relevantnim za donošenje odluke." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
253 Davor Šijanović PRAVILNIK U potpunosti se slažem s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. U ovakvim izvanrednim situacijama u kojoj smo se svi zatekli od iznimne je važnosti prilagoditi se uvjetima, mogućnostima i sredstvima koja su nam raspolaganju. Ovo je jedan od načina kako možemo regulirati navedeni pravilnik i maksimalno ići u korist učenicima u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
254 Dunja ham PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Vaš prijedlog dopuni Pravilnika. Novonastala situacija traži i dodatna rješenje i jasne upute naša učiteljima. Slažem se s kolegama i kolegicama koji smatraju da je u nastavi na daljinu najrealnije formativno vrednovanje učeničkog rada i postignuća, osobito učenika razredne nastave. Jer sumativno ocjenjivanje u ovim okonostima nastave na daljinu ne bi bilo niti vjerodostojno niti objektivno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
255 Sanja Pavlović Šijanović PRAVILNIK Podržavam i slažem s Pravilnikom o dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama budući je situacija u kojoj smo se zatekli mi ali i cijeli svijet,doista situacija u kojoj uobičajene metode i postupke vrednovanja nije moguće ostvariti radom u virtualnoj učionici koja zahtijeva specifičan način vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
256 Miranda Dragičević PRAVILNIK Poštovani, potpuno se slažem s dopunom pravilnika. Javljam se kao učiteljica RN i to u 1. razredu. Moram priznati da s obzirom na situaciju stvari funkcioniraju, naravno uz veliku pomoć i podršku roditelja. Smatram i sigurna sam da će se sve učiteljice prvih razreda OŠ složiti sa mnom kada kažem da sumativno vrednovanje i zaključivanje nije potrebno u ovim uvjetima te da uz redovito formativno vrednovanje učenici mogu završiti prvi razred. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
257 Milojka Rataić PRAVILNIK Pravilnik o dopuni… logična je posljedica situacije u kojoj se nalazimo, a to su dvije ugroze: koronavirus i posljedice potresa. Donosi se na vrijeme tako da u slučaju potrebe ministrica može donijeti Odluku o praćenju i ocjenjivanju u izvanrednim okolnostima. Bilo bi najbolje da takvu odluku ne treba donositi, ali razvoj događaja pokazuje da će najvjerojatnije trebati. Ovom vrlo kompleksnom dijelu rada s učenicima, vrednovanju i ocjenjivanju, potrebno je pristupiti s puno pažnje i opreza i uzeti u obzir nekoliko stvari: - Specifičnost školske godine u kojoj je veći dio prvog polugodišta bio štrajk učitelja i nastavnika - Specifičnost situacije u kojoj su se učenici i nastavnici našli preko noći, a to je prelazak na virtualnu nastavu za koju na razini OŠ i/ili SŠ u svijetu nema nekih relevantnih praktičnih iskustava - Specifičnosti svakog pojedinog nastavnog predmeta (npr. matematika, fizika gdje je potrebno prikazati postupak rješavanja zadatka) - Specifičnosti strukovnog obrazovanja gdje se vrlo često vrednuje praktičan rad kojeg je u okolnostima on-line nastave teško provesti, a praktičan rad kod poslodavca se trenutno niti ne provodi - Specifičnosti umjetničkih škola. Za strukovne škole bitan je i način izrade i obrane završnog rada. Mišljenja sam da ove školske godine nije potrebno uvoditi nikakve novosti. Upitno je kako ćemo proces provesti po „starom“ sustavu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
258 Joško Ćurković PRAVILNIK Podržavam dopunu pravilnika. Osobno imam pozitivna iskustva s on-line nastavom i moja ocjena je da učenici pristupaju ovom načinu nastave s većom odgovornošću nego inače. Postoje provjereni načini za ocjenjivanje u ovakvom tipu nastave, pa smatram da to nije problem izvesti. Mogu razumjeti da postoje "slabe karike" na oba kraja on-line nastave, ali to ne bi trebalo predstavljati prepreku uvođenju ocjenjivanja, a kriteriji ocjenjivanja bi trebali uvažiti specifičnosti ove nastave. Također, ovo je izvanredna situacija koja zahtijeva kreativan pristup i to bi dopuna pravilnika trebala uvažiti. "Cum grano salis", ne držati se pravilnika kao pijan plota. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
259 Antonia Miličić PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam u potpunosti s Pravilnikom o dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog globalne novonastale situacije u zdravstvu, gospodarstvu i školstvu. Mišljenja sam da u trenutnoj situaciji sumativna vrednovanja nemaju smisla, nisu vjerodostojna,upitno koliko tehnički izvediva u danom trenutku, te da je formativno vrednovanje na osnovu praćenja rada učenika u ovoj situaciji najprimjerenije. S poštovanjem, Antonia Miličić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
260 Romana Ivančić PRAVILNIK Poštovani, svakako se slažem da je potrebna dopuna Pravilniku. Ukoliko vrednovanja zaista treba biti, smatram da je potrebno objaviti javnu raspravu kako bi što više nastavnika dalo svoje mišljenje o prijedlogu članka, budući da su nastavnici ti koji će najbolje znati procijeniti kako vrednovati i upravo su uključeni u online nastavu. Ali, vrednovanje u online okruženju neće biti vjerodostojno ni realno. U sadašnjoj situaciji, mislim da je najbolje učenicima dati opisnu ocjenu na temelju aktivnosti u online nastavi te prijelaz u sljedeći razred (razredna i predmetna nastava svakako, izuzev 8. razreda). 1. razredima nije ni inače potrebno sumativno vrednovanje. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
261 Marijana Matković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom u potpunosti. U novonastaloj situaciji važno je pravodobno donijeti odluke o načinima i postupcima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika. Veliki naglasak se stavlja na formativno vrednovanje koje je i najlogičnije u trenutnoj situaciji. Smatram da je ono i najrealnije u nastavi na daljinu. Što se tiče sumativnog vrednovanja, smatram da ono nije realno te da ga radi vjerodostojnosti ne možemo niti provoditi po trenutno postojećim kriterijima. Potrebno je osmisliti potpuno nove smjernice kojima bi sumativno vrednovanje bilo fleksibilno i prihvatljivo ukoliko se cijela situacija oduži. S poštovanjem, Marijana Matković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
262 Darko Petković PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo, podržavam dopunu Pravilnika. Smatram kako bi možda bilo najbolje da za svaki nastavni predmet Viši savjetnici nakon konzultacija s voditeljima Županijskih vijeća donesu upute za vrednovanje. Lijep pozdrav ! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
263 KLAUDIJA DIMIĆ PRAVILNIK Poštovane kolegice i kolege, suglasna sam u potpunosti s Pravilnikom o dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog globalne novonastale situacije u zdravstvu, gospodarstvu i školstvu. U obrazovnom sustavu doista nisu moguće uobičajene metode i postupci vrednovanja jer rad u online nastavi zahtijeva specifičan način vrednovanja. Mislim da je prijedlog da niži razredi osnovne škole u virtualnoj učionici budu samo formativno vrednovani, a da se za starije razrede osnovne i srednje škole osuvremeni način i formativnog i sumativnog vrednovanja objektivnog tipa. Posebnu pozornost treba usmjeriti na naše maturante u gimnazijama i u strukovnim školama, gdje se postavlja i pitanje organizacije i provedbe obrane završnog rada. Također treba zadržati objektivnost i uzeti u obzir različite tehničke prilike i uvjete u kojima učenici uče i rade. Možda skraćivanje nastavne godine (reduciranje radnih tjedana odnosno broja nastavnih sati) treba također razmotriti kao jedno od mogućih “rješenja”. S poštovanjem, Klaudija Dimić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
264 Ivica Živković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
265 Branka Stojković PRAVILNIK Poštovani, smatram da je nadopuna pravilnika nužna u situaciji u kakvoj se trenutno nalazimo jer se nastava na daljinu provodi na različite načine i na različitim platformama. Prilikom vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, nastavnik može na osnovu bilješki pratiti razinu postignuća ostvarenosti odgojno - obrazovnih ishoda, ali prilikom ocjenjivanja i vrednovanja naučenog kod nastave na daljinu treba definirati jasne smjernice za kriterije ocjenjivanja. Osobno smatram da je vjerodostojnost vrednovanja putem on line nastave upitna te da neće realno pokazati stvarno znanje učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
266 Renata Matić PRAVILNIK Poštivani slažem se i podupirem dopunu članka zbog izvanredne situacije u kojoj se nalazi cijela država. Ali ne podupirem da odluku donosi ministar, jer vjerovatno se neće savjetovati sa strukom i učiteljima koji sada rade u ovim uvjetima i izvanrednoj situaciji. Neka se osniva neka radna skupina, ali prava skupina s ljudima koji rade u školi najmanje 20 godina i prošli sve promjene i reforme do danas a ne neka prividna skupina na papiru. I smatram da razredan nastava 1. razred ne bi trebalo ocijenjivati, već samo formativno vrednovati (dobro razraditi sve ishode i kriterije i smjernice i neka budu na državnoj razini jednake za sve škole). A sumativno vrednovanje je nepotrebno u ovoj situaciji, jer nažalost nemaju svi uvjete za rad (iako se tvrdi da imaju), ali nemaju. Pozdrav, Renata Matić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
267 Nenad Pavlinić PRAVILNIK Poštovani, podržavam inicijativu Ministarstva. U situaciji u kojoj se nalazimo, definitivno je potrebno donijeti i ovaj Pravilnik kojim se prilagođavaju i načini vrednovanja u novom on-line okruženju. Učiteljima diljem zemlje će pomoći prijedlozi metoda, postupaka i elemenata vrednovanja. Jasne upute su uvijek dobrodošla, a pogotovo u kriznim i novim situacijama. Naglašavam da se srednje strukovne škole zbog praktične nastave nalaze u specifičnim uvjetima i da bi trebalo prije donošenja javnom raspravom definirati iste jer svaka škola ima svoje specifičnosti koji bi trebalo uzeti u obzir. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
268 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK Podržavamo dopunu Pravilnika zbog novonastalih okolnosti te smatramo da je važno prije donošenja odluke ministra kojom će se odrediti metode, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika provesti javno savjetovanje. Za to ne postoji zakonska obveza, ali zbog velikog interesa svih dionika bilo bi iznimno korisno provođenje nekog oblika javnog savjetovanja (u kraćem trajanju kao što je i ovo). Nemaju svi učenici u Republici Hrvatskoj iste mogućnosti za praćenje nastave na daljinu. Nastavnici strukovnih i umjetničkih škola imaju veliki broj različitih nastavnih planova i programa te većinom moraju sami izrađivati nastavne materijale. Edukacija za njih je započela na Loomenu tek prije nekoliko mjeseci. Kako bi se uspješnije prevladali svi izazovi u kojima se trenutno nalazimo te omogućilo objektivnije vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika na način da nitko ne bude u nepovoljnijem položaju zbog različitih uvjeta za sudjelovanje u nastavni na daljinu predlažemo da se provede konzultacija s predstavnicima učitelja/nastavnika, učenika, razrednika, roditelja/skrbnika te ravnatelja vezano uz njihova prava i obveze koja će odrediti ministar svojom odlukom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
269 Igor Žokalj PRAVILNIK 1. Zbog bolje preglednosti predlažem da u e-Savjetovanje ide kompletan tekst pravilnika u kojem su npr. crvenim markerom prekrižene stvari koje se izbacuju, a zelenim naglašene promjene. Ovako se gubi kontekst. 2. Promjene vremenika nepraktično je raditi na Razrednom vijeću. Svaki predmetni nastavnik treba sam donijeti tu odluku uz pravovremenu obavijest učenicima i kolegama kojiih se to eventualno tiče. 3. Objava vremenika na web stranici je suvišna ako škola ima e-dnevnik. 4. Pravilnik bi trebalo prilagoditi obrazovnim ciklusima, uvažavajući razlike u dobi učenika te razlike između razredne nastave, predmetne nastave i nastave u srednjim školama svih profila. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
270 Helena Jilek Kubalek PRAVILNIK Poštovani, podržavam dodavanje navedenog članka. Smatram da, u ovom slučaju, treba jasno naznačiti da je potrebno kako formativno tako i sumativno vrednovanje. Možda, sukladno trenutnom iskustvu, treba dodati i koliko je često potrebno unosti informacije o vrednovanju - zasebno za formativno tj. sumativno vrednovanje. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
271 Ivana Čer Dvornik PRAVILNIK Trenutna situacija u kojoj se nalazimo dovodi nas do zaključka da bi trebalo donijeti odluku da učenici završavaju 1. razred OŠ bez zaključne ocjene. Preporučljivo je da tako bude i ubuduće. Djeca dolaze iz vrlo različitih obitelji i sredina i s izrazito različitim predznanjem (neka još uvijek ne pohađaju vrtić ni program predškole), sposobnostima i razvijenim vještinama te se u prvom razredu uče različitim vještima. Ishodi, koji se nisu ostvarili, se stignu ostvariti i u drugom razredu. U svakom slučaju pitati struku - učitelje iz razreda. Isto tako javit će se problem ocjenjivanja učenika koji nastavu pohađaju uz prilagodbu sadržaja. Trebamo se prilagoditi novonastaloj situaciji. Smatram da treba dozvoliti određenu slobodu nastavnicima RN I PN da sami prosude koji su njima najbolji načini za provedbu praćenja i ocjenjivanja učenika jer se nastava na daljinu provodi na različite načine i na različitim platformama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
272 Mirjana Car Stojković PRAVILNIK Poštovani, podržavam inicijativu Ministarstva. U situaciji u kojoj se nalazimo, definitivno je potrebno donijeti i ovaj Pravilnik kojim se prilagođavaju i načini vrednovanja u novom on-line okruženju. Učiteljima diljem zemlje će pomoći prijedlozi metoda, postupaka i elemenata vrednovanja. Jasne upute su uvijek dobrodošla, a pogotovo u kriznim i novim situacijama. Lijep pozdrav, Mirjana Car Stojković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
273 Sunčica Sabljak PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovu nužnu dopunu Pravilnika. Smatram, međutim, da to treba odraditi u uskoj suradnji sa stručnjacima za pojedina područja. Ocjenjivanje je ozbiljan posao koji ne treba shvatiti olako, Pravilnikom treba omogućiti nastavnicima da to i u ovakvoj izvanrednoj situaciji odrade precizno i kvalitetno. Nastava na daljinu samo je sjena prave nastave i, po mome skromnome mišljenju, nikada neće nadomjestiti nastavu uživo, može joj biti samo dobrodošla dopuna. Stoga ocjenjivanju u ovakvim okolnostima treba pristupiti vrlo oprezno u cilju transparentnosti, pravednosti te očuvanja digniteta nastavnika i nastavničke struke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
274 Zoran Crljenica PRAVILNIK Poštovani, Potrebna izmjena i podrška uvođenju tog članka. Lijep pozdrav, Zoran Crljenica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
275 Anita Grbić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem da u Pravilnik bude ugrađen i članak, koji pokriva postupanje u svezi formativnog i sumativnog vrednovanja u izvanrednim situacijama. Možda bi se mogao još detaljnije definirati, ali pretpostavljam da ste to zamislili kroz odluku ministra za određenu elementarnu ili drugu izvanrednu okolnost. Konkretno za školsku godinu 2019./2020., ministrica pod hitno treba proglasiti elementarnu nepogodu za potres i neposrednu ugrozu stanovništva uslijed pandemije COVID-19 i što prije donijeti odluku koja će regulirati vrednovanje do kraja tekuće školske godine. Dobar prijedlog je da niži razredi osnovne škole u takvoj situaciji budu samo formativno vrednovani, a da se za starije razrede osnovne škole i srednje škole osmisli način i formativnog i sumativnog vrednovanja objektivnog tipa. S poštovanjem, Anita Grbić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
276 JASNA ŽIVIĆ BLAŽEVIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovu dopunu Pravilnika, no svakako treba konzultirati struku prije donošenja bilo kakve odluke. Ocjenjivanje je najkompleksniji dio posla i ne treba ga shvatiti olako. Mišljenja sam da bi učenike razredne nastave u trenutnoj situaciji trebalo isključivo formativno vrednovati jer nije bilo nikakve pripreme ni plana za učenja na daljinu. Za učenike predmetne nastave treba jako dobro osmisliti načine vrednovanja kako ne bi diskriminirali pojedine skupine. Smatram da bi „mala matura“ riješila sve probleme i prebacila fokus s ocjene na znanje. Srdačan pozdrav, Jasna Živić Blažević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
277 Marica Jurec PRAVILNIK S obzirom na specifičnost poučavanja učenika 1.r. OŠ te trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo smatram da bi trebalo donijeti odluku da učenici završavaju 1. razred bez zaključne ocjene. A stava sam da bi tako trebalo ostati i ubuduće. Djeca se u prvom razredu uče različitim vještima, dolaze iz vrlo različitih obitelji i s izrazito različitim predznanjem, sposobnostima i razvijenim vještinama. Svatko napreduje svojim tempom ovisno o uvjetima i ocjenjivanje doista nije potrebno, čak ni u 2.r. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
278 Elizabeta Trepotec Marić PRAVILNIK Poštovani, u ovakvoj situaciji dopuna Pravilnika je nužna. Trebamo voditi računa o jednakosti svih učenika prilikom provjeravanja kako ne bi bilo presudno informatičko (pred)znanje ili internet veza. Trenutno ne znam kako prevenirati prepisivanje i osigurati realno vrednovanje postignuća učenika, a ne roditelja, braće, susjeda...Vrednovanje bi trebalo biti jednostavno i efikasno i nikako dodatno opterećenje učiteljima koji u ovoj situaciji rade neprekidno po cijele dane i ulažu nadljudske napore u organizaciji i provedbi virtualnih učionica. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
279 Valentina Cepanec PRAVILNIK Poštovani, podupirem dopunu Pravilnika. Svakako se slažem s već navedenim prijedlogom otvaranja javne rasprave o načinima ocjenjivanja i vrednovanja. Bilo bi dobro imati na umu i posebno definirati načine vrednovanja/ocjenjivanja za strukovne i umjetničke škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
280 Marina Njerš PRAVILNIK Poštovani, podupirem promjenu Pravilnika i predlažem otvaranje ravne rasprave o načinima ocjenjivanja i vrednovanja. Nastavnici se suočavaju s različitim problemima te je dragocjeno čuti njihova razmišljanja. Možda razmisliti i o završetku razreda bez zaključne ocjene (npr. u razredima gdje to nije bitno). Naravno u toj situaciji regulirati upis u srednju školu ili na fakultet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
281 Ivana Mašić PRAVILNIK Slažem se drugima, smatram da je potrebno pitati učitelje koji rade u konkretnim okolnostima te imaju u vidu konkretne poteškoće, na koji način bi se vrednovanje trebalo provesti. Isto tako, slažem se s onima koji su već naveli da se 1. razred ne ocjenjuje brojčano. Zaista za to nema potrebe. Ostali razredi imaju pokriveno ocjenama 2/3 nastavne godine. Tu zadnju trećinu treba vrednovati na način da se vrednuje aktivnost, zalaganje, redovitost u izvršavanju obveza i sl. pa se učenicima prethodna ocjena (2/3 nastavne godine) može povećati, smanjiti ili ostati ista. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
282 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRAVILNIK U potpunosti se slažem s Pravilnikom o dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. U sadašnjoj situaciji doista je riječ o neposrednoj ugrozi, uobičajene metode i postupci vrednovanja nisu mogući. Rad u virtualnoj učionici zahtijeva specifičan način vrednovanja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
283 JADRANKA SABOLEK PRAVILNIK Poštovani, slažem se treba nadopuna Pravilniku. Također mislim da bi trebalo javno savjetovanje o načinu provođenja vrednovanja u novonastaloj situaciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
284 Mirjana Malarić PRAVILNIK Poštovanje! Pozdravljam dopunu pravilnika. Predložila bih da svaki nastavnik ima autonomiju u vrednovanju, uz neke opće smjernice od strane obje Agencije. Pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
285 Marija Blažević PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s potrebama za dopunom Pravilnika. Što se tiče samog vrednovanja, pitanje je vrlo složeno u ovakvim izvanrednim okolnostima. Treba jasno odrediti kako će se vrednovanje provoditi te upoznati učenike i roditelje s time. Učiteljima treba dati veću slobodu u ocjenjivanju. Oni najbolje poznaju svoje učenike. Nastava na daljinu je, također, važna i učenici trebaju biti primjereno vrednovani. No, treba pripaziti na različite načine vrednovanja jer imamo različita usmjerenja u srednjim školama. Nadalje, predlažem da se u Članku 1.a, st. 1., ukloni početni dio rečenice te da početak Članka 1.a, st. 1. glasi „U slučaju neposredne ugroze stanovništva...“ jer bi to uključilo svaku ugrozu stanovništva, stoga se ne mora nepotrebno nabrajati da je to elementarna nepogoda ili kakvo drugo stanje. U Nacrtu su se potkrale pravopisne i gramatičke pogrješke, stoga predlažem ispravak. U naslovu Pravilnika stoji: „Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama“, potrebno je promijeniti množinu u jedninu, poštujući postojeći Pravilnik, stoga naslov Pravilnika treba glasiti: „Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi“. Također, na kraju Članka 1.a je greška u pisanju, nedostaje veznik „i“ u zadnjem dijelu rečenice „... te prava obveze roditelja/skrbnika“, a treba glasiti: „... te prava i obveze roditelja/skrbnika“. Zatim u Članku 1. piše: „U Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 112/10 i 82/19) iza članka 1. dodaje se članak 1.a. koji glasi“ Ne piše se točka iza oznake ako ona završava slovom, stoga treba pisati: „iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi“ Lijepi pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
286 Snježana Marić PRAVILNIK Poštovani! potpuno podržavam dopunu ovom pravilnikom i pohvaljujem brzinu reagiranja na novo nastalu situaciju.Trenutno učim u 1.razredu osnovne škole i smatram da je jako teško u ovoj situaciji vrednovati učenike.Smatram da ne bi trebalo biti brojčanih ocjena u prvom razredu,jer su učenici zakinuti ove školske godine.Dovoljno je učenike u ovim trenucima ohrabrivati i napisati bilješku o radu i zalaganju.Predlažem da u cijeloj razrednoj nastavi bude opisno ocjenjivanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
287 Martina Čiček PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopune Pravilnika. Ulazimo u treći tjedan nastave na daljinu, vjerujem da je vrijeme prilagodbe za sve sudionike iznimno brzo ostvareno. Učitelji koriste niz različitih aplikacija i ishodi međupredmetne teme IKT se maksimalno ostvaruje. Vezano za ocjenjivanje učenika predlažem dati potpunu autonomiju učiteljima. Svaki od nas najbolje poznaje svoj rad, učenike i načine na koje će iste vrednovati. Prijedlozi MZO i AZOO su dobrodošli no odluka treba biti na svakom učitelju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
288 Dubravka Radman PRAVILNIK Poštovani, svakako pozdravljam vašu inicijativu za prilagodbom odnosno dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama s obzirom na situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Smatram da bi se osim vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje nastavniku trebalo omogućiti također i vrednovanje naučenoga budući da se naš sustav temelji na brojčanoj ocjeni i da bez nje nema prelaska u sljedeći razred. U današnje vrijeme imamo mnoštvo alata kojima bi se vrednovanje naučenoga moglo kvalitetno izvršiti i u online okruženju. Smatram da bi trebale postojati jasne i konkretne smjernice, na razini Pravilnika, ali također i da bi svaki nastavnik za sebe trebao moći odrediti koji su to alati, načini, kriteriji po kojima bi on sam mogao ocijeniti i ostale elemente ocjenjivanja i u online nastavi. Smatram također da je ova situacija pogodna za razmišljanje i razmatranje uvođenja novog načina ocjenjivanja u kojemu bismo skinuli težište s brojčanih ocjena i stavili ga na one opisne i općenito pokrenuli neke promjene u tom smjeru kao u mnogim drugim europskim državama, naravno, poštujući pri tome mišljenje struke. Lijep pozdrav Dubravka Radman Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
289 Irena Orlić Salaj PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam inicijativu i brzinu kojom se pristupilo dopuni ovog Pravilnika. Nadalje smatram da se u ovim izvanrednim momentima u kojima ima previše neugodnih distraktivnih elemenata treba poseban naglasak staviti na vrednovanje za i kao učenje te odustati od sumativnog vrednovanja kad god je to moguće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
290 Martina Sesar PRAVILNIK Poštovani, potpuno podržavam dopunu ovom pravilnikom i pohvaljujem brzinu reagiranja na novonastalu situaciju.Vjerujem da će se uzeti u obzir iskustva i prijedlozi struke osobito one koje se momentalno događaju u virtualnim učionicama i na što treba obratiti pozornost, te na koji način se sve može vrednovati u on line nastavi. Predlažem vrednovanje kao učenje i vrednovanje za učenje kao jedne od glavnih smjernica i odrednica vrednovanja naučenog. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
291 Sanja Skrabic PRAVILNIK Poštovani,podržavam dopunu Pravilnika o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama s obzirom na trenutnu situaciju i izazove pred kojima se nalazimo. Trebamo se prilagoditi novonstaloj situaciji i uz konzultacije s učiteljima i nastavnicima dozvoliti im određenu slobodu u odabiru najboljeg načina praćenja i ocjenjivanja učenika u radu na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
292 Danijela Takač PRAVILNIK Slažem se s dopunom Pravilnika. Neophodno je čim prije upoznati učenike i roditelje s načinom, postupcima i elementima vrednovanja jer unatoč angažmanu nastavnika, mnogi i dalje ne shvaćaju da je nastava na daljinu isto nastava te da moraju uložiti trud za svladavanje nastavnog gradiva te da je potrebno trud i rad učenika ocjeniti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
293 Vera Ćuže-Abramović PRAVILNIK Poštovani, drago mi je da se promišlja o dopuni u ovakvim okolnostima. Svakako treba osmisliti načine vrednovanja u specifičnim situacijama u kakvoj smo se trenutno našli. Stoga predlažem da se omogući nastavnicima veća sloboda u vrednovanju. Mi prilično dobro poznajemo svoje učenike i mislim da nije problem ocijeniti ih on line. Vrednovanje kao učenje i vrednovanje za učenje nije problem. To upisujemo u imenik kao oblik komentara. Ali tri aktivnosti odrađene ili neodrađene mogle bi se vrednovati i kao naučeno. Isto tako postoje vrlo dobri programi za vrednovanje npr. PROPYX koji se sada nudi školama kao besplatan program. Možda bi Ministarstvo moglo omogućiti više takvih programa koji omogućavaju vrednovanje naučenog. Smatram da ne treba učenike previše opteretiti, ali nikako nije dobro potpuno ih pustiti da ništa ne rade. Svaki nastavnik može procijeniti do koje razine treba vrednovati svoje učenike, ali treba omogućiti načine vrednovanja kako bi svaka škola mogla iskoristiti što najbolje odgovara programu i razini učenika koji je pohađaju. Dakle, svakako Ministarstvo treba ponuditi opcije, ali dati veće ovlasti ravnateljima i nastavnicima da izaberu što je najbolje za njihove učenike. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
294 Gordana Popović PRAVILNIK Poštovani, u ovim nepredviđenim okolnostima treba doći do izmjene pravilnika. Također treba uključiti struku u konačni prijedlog. Radim u strukovnoj školi i te uočavam izazove u načinu provođenja i vrednovanja praktične nastave i stručne prakse, pa bi i to trebalo na neki način regulirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
295 Emilija Rodinger PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenka u osnovnim i srednjm školama zbog novonastale situacije. Važno je da nastavnici što prije dobe smjernice za provođenje vrednovanja u online okruženju i vjerujem da će se uzeti u obzir iskustva i prijedlozi struke. S obzirom na izvanredne okolnosti svakako bi trebalo staviti naglasak na praćenje i vrednovanje za učenje koje bi nakon određenog rada u online okruženju moglo rezultirati i brojčanom ocjenom. Lijepi pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
296 Gordana Erić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Mišljenja sam da bi ministar prije donošenja odluke (stavak 2 članka 1.a ) obavezno trebao konzultirati više savjetnike iz agencija (AZOO i ASOO), kao i uzeti u obzir specifičnosti situacija u kojima se nalaze svi subjekti odgojno -obrazovnog procesa. Prilikom ocjenjivanja i vrednovanja naučenog kod nastave na daljinu treba definirati jasne smjernice koje bi trebale biti odraz realnih okolnosti, a ne zamišljene idealne situacije. S obzirom da radim u strukovnoj školi vidim problem i u načinu provođenja i vrednovanja praktične nastave i stručne prakse, pa bi i to trebalo na neki način definirati u odluci ministra. Također, predlažem da se dopuni i Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada jer u ovoj situaciji nismo u mogućnosti organizirati praktični dio rada. Srdačan pozdrav! Gordana Erić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
297 Vesna Rubeša PRAVILNIK Cijenjeni, slažem se s dopunom Pravilnika. Neophodno je čim prije upoznati učenike i roditelje s načinom, postupcima i elementima vrednovanja jer unatoč angažmanu nastavnika, mnogi i dalje ne shvaćaju da je nastava na daljinu isto nastava. Nažalost, nakon pandemije imat ćemo mnogo veće probleme od toga je li neki učenik ostvario sve ishode baš u ovoj ili idućoj školskoj godini. Situacija je za svakoga različita i ne možemo naći rješenje koje će baš sve zadovoljiti. Svakako treba napraviti najbolje za učenike. Predlažem da se razmisli o sljedećem: učenicima unesimo zaključnu opisnu ocjenu i omogućimo prelazak u viši razred. Opisna ocjena treba dati iscrpnu informaciju je li učenik sudjelovao u aktivnostima predviđenima nastavom na daljinu, ako nije objasniti postoje li opravdani razlozi za isto (jer kod nekih učenika postoje) ili je odbijao raditi te sve navedeno uzeti u obzir prilikom zaključivanja u idućoj školskoj godini kada će se organizirati nadoknada propuštenog. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
298 VJEKOSLAVA HRASTOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, smatram da je u ovim izvanrednim okolnostima nužna i izmjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje nije problematično i lako je izvesti bilješke o učenikovu radu, ostvarivanju aktivnosti i ishoda učenja. Smatram da bi i vrednovanje naučenoga trebalo proizlaziti iz bilježaka o praćenju učenikova rada u virtualnim učionicama, a posebne provjere znanja u ovom trenutku nisu objektivne jer ih svi učenici ne pišu pod istim uvjetima. Isto tako smatram kako bi se trebalo omogućiti ocijeniti učeničke uratke koji su zadani za vrijeme nastave u školi,a učenici su nam ih poslali u virtualne učionice. Naravno uz pisanu povratnu informaciju učeniku o uratku. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
299 Irena Kiss PRAVILNIK Poštovani, mislim da je potrebno donijeti dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim uz konkretne smjernice za vrednovanje. Moj prijedlog je da se učenici u razrednoj nastavi ove godine ne ocjenjuju brojčano. Također smatram da je potrebno i definirati način provođenja i vrednovanja praktične nastave i stručne prakse, jer je u novonastalim okolnostima upitno hoće li učenici strukovnih škola imati priliku odraditi iste kod Poslodavca. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
300 Nikola Lovrinić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika. Samo bih napomenuo kako bi prije donošenja smjernica, koje su svakako nužne, valjalo za konkretne savjete pitati i učitelje koji izvode nastavu na daljinu te su najbolje upoznati s problematikom u praksi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
301 Snježana Beletić PRAVILNIK Poštovani, Slažem se da je neophodna dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ s obzirom na novonastalu situaciju. Smatram da je promjene potrebno prilagoditi uzrastu jer nisu svi u istoj poziciji. U 1. r. OŠ ove smo godine bili usmjereni na vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, a ocjena je vrlo malo. U nekim predmetima po jedna ocjena. Prva. Poticajna. Ocjenjivanje u ovim okolnostima kod učenika mlađih razreda gdje je utjecaj roditelja izuzetno jak i u mnogim situacijama neophodan budući da djeca u prvom razredu još nisu naučila sva slova, smatram neprimjerenim jer ne daje pravu sliku usvojenosti postavljenih ishoda. Neki učenici su zbog zaposlenosti roditelja kod baka i djedova koji nemaju Internet i nisu u istoj poziciji kao ostali učenici. Upitno je i kako procjenjivati usvojenost ishoda kod učenika koji imaju određene specifičnosti i kojima smo prilagođavali metode rada. Zato smatram da bi učenike u 1.r. OŠ na kraju ove školske godine trebalo opisno ocjenjivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
302 Branka Dubravac PRAVILNIK Poštovani! Mislim da treba dopuniti Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama člankom u IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA, ali se isto tako slažem s kolegama koji su mišljenja da treba imati povjerenja u nastavnike koji će se prilagoditi novonastaloj situaciji i kompetentno odraditi postupke i elemente vrednovanja učenika u svojim školama. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
303 Anita Mustać PRAVILNIK Poštovani, smatram da je nadopuna pravilnika nužna u situaciji u kakvoj se trenutno nalazimo jer se nastava na daljinu provodi na različite načine i na različitim platformama. Prilikom vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, nastavnik može na osnovu bilješki pratiti razinu postignuća ostvarenosti odgojno - obrazovnih ishoda, ali prilikom ocjenjivanja i vrednovanja naučenog kod nastave na daljinu treba definirati jasne smjernice za kriterije ocjenjivanja. Osobno smatram da je vjerodostojnost vrednovanja putem on line nastave upitna te da neće realno pokazati stvarno znanje učenika. Srdačno Vas pozdravljam, Anita Mustać Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
304 Đurđica Ležaić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama jer trenutna situacija otežava njegovo provođenje. Što se tiče ove novonastale situacije važno je da što prije dobijemo smjernice za vrednovanje učenika, ali je isto tako poželjno i da se posavjetujete sa učiteljima koji provode nastavu na daljinu i svjesni su problematike koja takvu nastavu prati. Predlažem da se ove godine učenike u razrednoj nastavi ne ocijeni brojčano već da temeljem formativnog ocjenjivanja, koje je jedino moguće u nastavi na daljinu, ocjene budu opisne. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
305 ADRIJANA KRULJIĆ PRAVILNIK Poštovani, obzirom na složenost situacije u kojoj smo se svi našli dopuna Pravilnika doista je nužna. Svakako su potrebne smjernice u vrednovanju, ali one ne bi trebale biti jednoznačne, već bi trebalo uzeti u obzir mišljenje učitelja. Svaki učitelj najbolje poznaje svoje učenike kao i specifičnosti sredine u kojoj odrastaju. Ne smije se zanemariti činjenica da nastava na daljinu iziskuje tehničku podršku, ali i veliki angažman roditelja koji nemaju potrebne kompetencije. Tu neće sva djeca biti u istom položaju. Stoga u procesu vrednovanja treba biti fleksibilan, a načini vrednovanja trebaju se prilagoditi uzrastu učenika. Posebno oprezno valja pristupiti vrednovanju učenika 1. razreda. Što se tiče maturanata, mišljenja sam da je njihova trenutna situacija najteža. Oni su na prekretnici, radi se o odabiru koji će odrediti njihovu budućnost, a time i budućnost RH. Iz iskustva znam (prošla sam sa svojom djecom kroz maturu u uobičajenim školskim godinama) koliko stresa donosi. Ne treba im u teškoj, atipičnoj školskoj godini (štrajk, potres, korona) dodatno otežavati uobičajenom shemom mature (3 obvezna, plus dodatni predmeti). Filter za fakultete mogao bi biti predmet ili dva, onaj čiji je kurikul nužan za savladavanje tog odabranog područja znanosti, ništa više od toga, u obliku mature ili pak prijemnog ispita. Nikako oboje! U strukovnim školama trebalo bi biti dovoljno polaganje mature iz jednog predmeta usko vezanog uz buduće zanimanje. Sa štovanjem, Adrijana Kruljić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
306 Snežana Markan PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama u slučaju bilo koje neposredne ugroze stanovništva. Što se tiče ove novonastale situacije važno je da što prije dobijemo smjernice za vrednovanje učenika. Srdačan pozdrav, Snežana Markan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
307 Suzana Lovrić PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu postojećeg Pravilnika i sigurna sam da će u dopuni sudjelovati struka, dakle učitelji koji će na najbolji način znati kako vrednovati rad svojih učenika. Podržavam formativno vrednovanje koje može znatno utjecati na brojčanu ocjenu. Smatram da mi učitelji trebamo kroz svoje zadatke upućene učenicima dobiti puno širu sliku o učenikovom postignuću od jedne brojčane ocjene. Redovitim formativnim praćenjem i kvalitetnim zadacima kroz koje će učenici morati uložiti vlastiti trud, kreativnost i logično zaključivanje možemo "izvući" objektivnu i brojčanu ocjenu. Lijepi pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
308 Danijela Baćilo PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu postojećeg Pravilnika uz neke ograde: • kao i druge moje kolege smatram da je samo ova izmjena nedovoljna i izvor mnogih nejasnoća i pogrešaka ne bude li popraćena od nastavnika u neposrednom radu u u nastavi iscrpno i jasno navedenim metodama, postupcima i elementima vrednovanja primjenjivim u iznimno otežanim uvjetima te pravima i obvezama učenika, roditelja, nastavnika i ravnatelja. • Uz poštovanje prema našoj marljivoj ministrici mislim da elemente treba dati u ruke onima koji rade u nastavi, u što bržem vremenu tako što će se izrijekom definirati elementi vrednovanja prema uzrastu učenika vodeći brigu o posebnostima svakog predmeta potičući učeničku aktivnost, a vodeći računa o tome da dijelu učenika pomažu roditelji kao što ima učenika kojima roditelji nisu takvog obrazovanja da bi im pružili pomoć, na što je ovdje već upozoreno. • Prethodno provedeno formativno i sumativno vrednovanje ne može se jednako provesti u novonastalim okolnostima, bez odgovarajućeg usmenog odgovora, ali ga treba biti, uvažavajući moguće tehničke zapreke kao što su računalna neupućenost (znaju ići na društvene mreže, ali ne znaju učitati dokument ili ga otvoriti, urediti fotografiju, napraviti ppt i sl.), signal, dostupnost TV programa, nemogućnost pristupa sustavu, ispadanje iz sustava, pad sustava, više djece s jednim računalom, obiteljski problemi nastali izolacijom (djeca koja su naizmjenično žive u dvije obitelji: slučajevi razvoda), bolešću roditelja ili člana obitelji (ako ih sada masovno nema, ali ih možemo očekivati), osiromašenjem obitelji, a bez socijalne zaštite države ( nije donesen Zakon o odgodi kredita), prisilnom zaštitnom uskratom druženja i kretanja, izloženošću medijima i strahu. Ne zaboravimo da je škola odgojno-obrazovna ustanova. • Kao i druge moje kolege, smatram da se ove izvanredne mjere trebaju ukinuti čim prestanu okolnosti koje ih uvjetuju. S poštovanjem i željom da budete zdravi i jaki u ovim izazovima Danijela Baćilo Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
309 Ružica Lončar PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ i obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se nalazimo, bilo bi dobro uključiti nastavnike i učitelje. Mišljenja sam da izazovi pred kojima se nalazimo zahtijevaju i traže stavove i razmišljanja svih subjekata odgojno -obrazovnog procesa. Upravo je nastavnik i učitelj nositelj promjena 21. stoljeća i stoga nezaobilazan čimbenik u donošenju odluka o dopuni ovog Pravilnika. Prilikom vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, nastavnik i učitelj može na osnovu bilješki pratiti razinu postignuća ostvarenosti odgojno - obrazovnih ishoda, ali prilikom ocjenjivanja i vrednovanja naučenog kod nastave na daljinu treba definirati jasne smjernice, odnosno kriterije ocjenjivanja. Srdačan pozdrav! Ružica Lončar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
310 Loneta Plečko PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog trenutne situacije. Potrebno je konzultiranje s učiteljima,nastavnicima jer su do sada već vidjeli što se i kako može ostvariti online nastavom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
311 Anđela Gojević PRAVILNIK Poštovani, nikako ne treba ponavljati nastavnu godinu. Trebamo se prilagoditi novonastaloj situaciji. Također mislim da treba dozvoliti određenu slobodu nastavnicima da sami prosude koji su njima najbolji načina za provedbu praćenja i ocjenjivanja učenika jer se provedba nastave na daljinu provodi na različite načine i na različitim platformama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
312 RUŽICA SOLDO PRAVILNIK Poštovani, smatram da je nužno uvesti ovakav članak obzirom na novonastalu situaciju, odvijanja nastave i vrednovanja u iznimnim uvjetima. Osobno smatram da je vjerodostojnost vrednovanja putem on line nastave upitna zbog činjenice što isto neće pokazati stvarno znanje učenika, pojavit će se teškoće i kod online vrednovanja učenika s posebnim potrebama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
313 Marina Grubelić PRAVILNIK Poštovani, slažem s potrebom promjene Pravilnika s obzirom na situaciju. Međutim, smatram da bi nadležni ministar trebao imati vjere u predmetne učitelje/nastavnike te u suradnji s njima odlučiti o postupcima i načinima vrednovanja, a ne donositi samostalnu odluku bez konzultacije sa stručnjacima i nama učiteljima. Mislim da je potrebno definirati elemente vrednovanja prema uzrastu i specifičnostima predmeta, prema trenutnoj situaciji koja nije "normalna" kako za učenike, tako ni za učitelje. Elemente je potrebno potpuno jasno i nedvojbeno definirati tako da budu provedivi u praksi. Imati na umu to da nemaju sva djeca jednake uvjete dolaska do informacija u kući (kao što bi imali u školi), te znatan broj učenika ima tehničke probleme u trenutnoj situaciji ( a tu su još i informatičko-komunikacijske vještine koje nisu jednako razvijene kod svih učenika). Kod vrednovanja će biti posebno izazovno odrediti koliko je trud samog učenika, a koliko roditelja, bude li se odvijalo na daljinu. Također smatram da bi sadržaje koji se provjeravaju trebalo ograničiti samo na najosnovnije. S poštovanjem, Marina Grubelić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
314 Linda Jurkić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je neophodno donijeti odluku o ocjenjivanju u novonastalim uvjetima kad se nastava provodi na daljinu. Treba osmisliti način da se vrednovanje učenika kod nastave na daljinu provede što objektivnije. Svakako treba uzeti u obzir svakodnevnu uključenost učenika u virtualne učionice i njihov angažman pri izvršavanju zadataka. Isto tako mislim da dosadašnje ocjene u rubrikama bi trebale imati veću težinu u donošenju zaključne ocjene. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
315 Sanja Banfić- Kontrec PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu postojećeg Pravilnika no smatram da bi se prije donošenja odluke, obavezno trebalo konzultirati stručnjake iz Agencije za odgoj i obrazovanje te praktičare koji najbolje poznaju trenutnu situaciju. Ova dopuna treba ostati u Pravilniku. Vezano uz to potpuno se slažem s ranije navedenim da treba: posebno definirati elemente vrednovanja prema uzrastu učenika , uzeti u obzir specifičnosti svakog pojedinog predmeta , elemente vrednovanja definirati na način da budu potpuno jasni ( i profesorima i roditeljima ) te provedivi u praksi . Treba uzeti u obzir učeničku aktivnost i uključenost u nov način nastave vodeći pri tom računa da ni učitelji, a ni učenici nemaju iste tehničko - tehnološke mogućnosti za provođenje nastave na daljinu. Osim toga može se javiti još jedna problematika vrednovanja u nastavi na daljinu , a to je da će biti teško procijeniti i ocijeniti koji dio aktivnosti i uradaka su rezultat učenikove sposobnosti i znanja, a u kom dijelu je to rezultat roditeljskog rada. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
316 Bernarda Novak PRAVILNIK Poštovani! Slažem se da je potrebna dopuna Pravilnika, prilagodba novonastaloj situaciji. Mislim da svaka škola, svaki razredni odjel, svaki učitelj ima drukčiji način komunikacije sa svojim učenicima, roditeljima u ovoj situaciji. Neki i jedini mogući ili nikakav. Nemaju doma svi učenici iste mogućnosti praćenja nastave, komunikacije s učiteljima i davanje povratnih informacija. (Život u siromaštvu, brojne obitelji, nema TV, kompjuter, mobitel. Tim učenicima, roditeljima je u ovoj situaciji potrebna podrška, lijepa riječ, nada da će sve biti na kraju dobro, vjera da zadrže obitelj, ostanu emocionalno i fizički zdravi. Njima su potrebni neki lagani zadaci da ne izgube kontakt sa školom. Njima nema tko dodatno objasniti, pokazati što ne razumiju, nema motivacije). Zbog svih tih specifičnih situacija smatram da je teško donijeti jedinstveni način vrednovanja. Predlažem da se svaki učitelj prilagodi situaciji u kojoj su njegovi učenici te nađe jedine moguće načine komunikacije, prilagodi metode, postupke vrednovanja. Da to bude samo formativno vrednovanje, u obliku bilješki - aktivnosti učenika, napredovanje u odnosu na samog sebe. Predlažem da ove školske godine ne ocijenimo učenike brojčano već samo opisno pratimo njihovu aktivnost i napredovanje na način koji je moguć u ovim uvjetima. Zatim bi trebali razmišljati o načinima kako sljedeće školske godine (na temelju bilješki) pomoći individualno učenicima da usvoje sadržaje, steknu vještine koje nisu mogli zbog okolnosti u kojima smo se svi našli. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
317 Dinko Marin PRAVILNIK Poštovani, podržavam činjenicu što ste odlučili nadopuni Pravilnik i ovom odredbom. Međutim prijedlog da se isto ostavi na volju samo jednom čovjeku mi je diskutabilna. Isto treba biti dogovoreno sa stručnjacima a tu u prvom redu mislim učiteljima praktičarima. Razumijem da sadašnje stanje traži promtno djelovanje. Nadalje vrednovanje putem on line nastave je iznimno diskutabilno ne samo iz činjenice što isto u načelu neće pokazati stvarno znanje učenika, ali i iz pozicije što nemaju svi učenici jednaku dostupnost informatičkoj inftastrukutri. Osobno mislim kako bi se u ovaj proces vrednovanja trebao uključiti NCVVO i ponuditi određni broj pitanja ako hoćete i cijele ispite koje bi učitelji potom provodili. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
318 Biljana Agić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je nužno uvesti članak koji predviđa način odvijanja nastave i vrednovanja u iznimnim uvjetima gdje je nemoguće provoditi nastavu i vrednovanje na uobičajen način. Međutim, treba uzeti u obzir različite sredine u kojima učenici žive i različitu dostupnost svim sadržajima koji će se vrednovati. Na nekim otocima i u nekim manjim sredinama učenici nemaju dostupan konkretno HRT3 program ili internetsku vezu da bi imali jednake uvjete kao ostali vršnjaci. Stoga treba biti vrlo pažljiv kod odabira metoda vrednovanja te smatram da se to ne smije prepustiti samo jednoj osobi. Isto tako smatram da treba biti osobito pažljiv kod odabira metoda vrednovanja učenika prvog razreda osnovne škole i treba procijeniti treba li ih zaista brojčano/sumativno vrednovati s obzirom da je prva godina ionako nova i u neku ruku stresna sama po sebi i bez iznenadnih nepredviđenih situacija, a ove godine ih je bilo poprilično. Nadam se da će se i u ovoj situaciji razmišljati na način ˝učenik u središtu˝ i voditi računa o tome kako će se to odraziti na njihov sveukupni razvoj. S poštovanjem, Biljana Agić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
319 Danijela Primorac PRAVILNIK Poštovani, smatram da je Ministarstvo napravilo dobru stvar i prilagodilo se novonastaloj situaciji. Posebno treba osluškivati same učitelje i nastavnike, jer oni najbolje poznaju svoje učenike, njihove sposobnosti, interese i uzeti njihove prijedloge u obzir.Nastavnicima su potrebne smjernice i prijedlozi što i kako vrednovati, ali i autonomija. Kod vođenja evidencije o uključenosti učenika u online nastavu, voditi računa da neka djeca imaju ponekad i tehničke poteškoće(npr. nemogućnost slanja fotografije o urađenom zadatku u određenom trenutku, nemogućnost otvaranja neke poveznice, kviza, izbacivanje iz online razreda itd.-govorim iz iskustva).Predlažem isto tako da se 1.razred osnovne škole uopće ne ocjenjuje, jer su oni ove šk. god. najviše zakinuti, prvo štrajkom, zatim corona virusom. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
320 Šeherzada Šaini Talić PRAVILNIK Poštovani, Hvala na brzoj reakciji u organiziranju i realizaciji nastave i u ovakvim uvjetima. Slažem se da je dopuna Pravilnika nužno potrebna zbog situacije u kojoj se nalazimo. Podržavam prijedlog kolega da treba pitati struku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
321 Ankica Rebrović PRAVILNIK Poštovani,smatram da se svi moramo prilagoditi novoj situacij.Svi mi nastavnici koji svakodnevno izvodimo nastavu na daljinu i pri tome u taj novi vid rada ulažemo sve svoje stručno znanje,trebamo nekakve smjernice o vrednovanju odgojno-obrazovnih postignuća naših učenika.Mišljenja sam da svakako pri tome treba uzeti u obzir svakodnevnu uključenost učenika u virtualne učionice i njihov angažman pri izvršavanju zadataka. Ankica Rebrović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
322 Vesna Dobronić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s kolegama da je ovaj članak s obzirom na situaciju i predviđanja neophodan. Također podržavam prijedlog da se elementima vrednovanja omogući praćenje uključenosti, aktivnosti i samostalnosti učenika u izvršavanju školskih obaveza, ali treba uzeti u obzir problematiku učenika s posebnim potrebama i tehničke mogućnosti potrebitih učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
323 Marica Brzica PRAVILNIK Smatram da je nadopuna pravilnika nužna u situaciji u kakvoj se trenutno nalazimo. Prije same odluke o pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika, u izvanrednim okolnostima, trebalo bi uzeti u obzir mišljenja učitelja i profesora praktičara. Također bi trebalo definirati te odluke prema uzrastu učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
324 DRAŽENKA SKUPNJAK PRAVILNIK Poštovani, slažem s potrebom promjene Pravilnika s obzirom na situaciju. Međutim, smatram da bi nadležni ministar, prije donošenja odluke, obavezno trebao konzultirati stručnjake iz Agencije za odgoj i obrazovanje te praktičare koji najbolje poznaju trenutnu situaciju. Vezano uz to potpuno se slažem s ranije navedenim da treba: a) posebno definirati elemente vrednovanja prema uzrastu učenika b) uzeti u obzir specifičnosti svakog pojedinog predmeta c) elemente vrednovanja definirati na način da budu potpuno jasni i u praksi provedivi d) uzeti u obzir učeničku aktivnost i uključenost u nov način nastave vodeći pri tom računa da ni učitelji, a ni učenici nemaju iste tehničko - tehnološke mogućnosti za provođenje nastave na daljinu. Ujedno ukazujem na problematiku vrednovanja u nastavi na daljinu jer će teško biti procijeniti i ocijeniti koji dio aktivnosti i uradaka su rezultat učenikove angažiranosti i sposobnosti, a u kom dijelu je to rezultat roditeljskog rada. S poštovanjem, dr sc. Draženka Skupnjak, učiteljica savjetnica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
325 Dubravka Scharmitzer PRAVILNIK Poštovani! Slažem se s prijedlogom da netko (UV ili NV) treba odrediti pravila, ali smatram da treba imati povjerenja u učitelje i nastavnike koji su kompetentni odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja za svoje učenike bez obzira jel osnovna ili srednja škola. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
326 Nikolina Janc PRAVILNIK Poštovani, potpuno podržavam promjene i dopune pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ. Ova dopuna treba ostati u pravilniku, te također nakon razgovora ministrice sa novinarkom HRT-a smatram da sve dopune ona donosi a učitelji provode svatko u svojoj učionici prilagođava učenicima, svaki učitelj za svoj predmet zna kako i koliko toga treba provjeriti da bi učenici pokazali što znaju, te u ovakvoj situaciji neposredne ugroze stanovništva znanje treba biti osnovno te se može nadograditi slijedeće nastavne godine. Srdačno, Nikolina Janc Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
327 ANA ŠPOLJARIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu postojećeg pravilnika no smatram da je prilikom ove izmjene potrebno jasno odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja te prava i obveze učenika, roditelja, nastavnika i ravnatelja. U pravilnik je potrebno uvrstiti prijedloge/primjere opisnog praćenja učenika kako bi roditeljima olakšali praćenje postignuća njihove djece. Naime, kao razrednik sam u stalnoj komunikaciji s roditeljima koji su u ovim trenutcima zbunjeni opisnim praćenjem postignuća njihove djece. Opisno praćenje bi trebalo biti standardizirano te jasno svim dionicima odgojno-obrazovnog procesa pogotovo prilikom provođenja nastave na daljinu. Potrebno je jasno navesti na koji način opisno bilježiti ukoliko učenik nije aktivan sudionik u virtualnim razrednima: • u situaciji kada ne postoje zapreke za njegovo aktivno uključivanje (što je prethodno utvrdio razrednik u razgovoru s roditeljima) • u situaciji kada postoje zapreke za njegovo aktivno uključivanje (nakon elementarne nepogode u Zagrebu brojne su obitelji ostale bez interneta/stanova/kuća; neke obitelji broje 9 ili više članova te nisu u mogućnosti slijediti preporuke o organizaciji radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu). Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
328 Gordana Rokolj PRAVILNIK Poštovani, smatram da su neophodne izmjene i dodavanje novog članka. Također smatram da bi se o načinima morala uzeti u obzir mišljenja ljudi iz nastave, s terena. Dalje predlažem razmatranje mogućnosti da u ovoj situaciji učenici 1.r. oš prijeđu u viši razred bez zaključivanja ocjena na kraju ove godine. Naime, kao što je poznato učenici 1. r. se brojčano ne ocjenjuju u 1. polugodištu. Tek što je ocjenjivanje počelo, nastupila je nastava na daljinu. Smatram da bi sve ocjene koje bi se dale na on line rad bile nerealne jer prvaši zadatke i ne mogu rješavati sami bez pomoći roditelja. U slučaju ocjenjivanja ocijenili bismo roditeljsku angažiranost i znanje a ne stvarno, realno stanje. Srdačan pozdrav, Gordana Rokolj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
329 ANDRIANA MARUŠIĆ PRAVILNIK Moje osobno stajalište je da se ove školske/akademske godine ( za sve, osim za studente pojedinih fakulteta, no uključujući i njih ovom mjerom) ne mogu ozbiljno i vrjednosno očekivati ishodi učenja određeni kurikulima. Predlažem ponavljanje godine na nacionalnom nivou. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
330 Jelena Dimec PRAVILNIK Sasvim je jasno da su izvanredne okolnosti i da treba brzo djelovati kako bi dobili upute na koji način će se vrednovanje izvršavati. Ni meni se ne sviđa što će Ministrica imati autonomiju u odlučivanju oko ove delikatne stvari, ali već su prošla dva tjedna i svima su potrebne brze odluke. Ja sam učiteljica LK i ako se brzo ne donese odluka kako vrednovati propustiti ću jedan mjesec bez ocjena. Isto tako smatram da svi poznajemo svoje učenike, nekima će čak dobro doći što rade kući jer će imati više vremena, bez obzira na okolnosti. Pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
331 Anita Čupić PRAVILNIK Poštovani, podržavam navedenu dopunu Pravilnika. Lijepi pozdrav, Anita Čupić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
332 Romana Ana Reščić PRAVILNIK Poštovani, novonastala situacija je više nego stresna kako za učenike tako i za roditelje i za učitelje. Treba svima maksimalno olakšati vrijeme u kojem se nalaze. Prvi razred OŠ treba zaključiti bez ocjena jer ishodi, koji se nisu ostvarili, se stignu ostvariti i u drugom razredu. U svakom slučaju pitati struku - učitelje iz razreda. Oni uvijek imaju najviše iskoristivih prijedloga. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
333 Suzana Piacun PRAVILNIK Nikako ne podržavam predloženi Pravilnik koji omogućava ministru/ministrici da sam/sama provodi metode, postupke i elemente vrednovanja tj. sam/sama ocjenjuje i zaključuje ocjene što smatram centralističkim, totalitarističkim i nedemokratskim načinom upravljanja obrazovnim sustavom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
334 Alemka Lovnički PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elemntima vrednovanja koji su u ovakvim prilikama doista neophodni. Zaista je lako neometano raditi u ovakvim uvjetima kada Ministarstvo svojim uputama i razumijevanjem djeluje u svim područjima koja se odnose na provedbu nastave. Vjerujem da će i odluke i preporuke o ocjenjivanju biti jednako tako primjerene obzirom na različite uvjete rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
335 Zlatan Soldo PRAVILNIK U potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika. Ujedno predlažem da se slično učini i s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada. U ovoj situaciji, za koju ne znamo koliko će trajati, nismo u mogućnosti organizirati praktični dio rada. Zlatan Soldo Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
336 Milana Kovačević Miškić PRAVILNIK U potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
337 Majda Bučanac PRAVILNIK Poštovani, podržavam, pohvaljujem i zahvaljujem na brzoj reakciji kako za predloženu dopunu Pravilnika tako i u svim dosadašnjim odlukama u ovoj kriznoj situaciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
338 Marija Istenić PRAVILNIK Poštovani, apsolutno pozdravljam dopunu Pravilnika te smatram da je u novonastaloj situaciji važno definirati načine, postupke i elemente vrednovanja učenika kako bi kriteriji ocjenjivanja bili ujednačeni u cijeloj državi. Pogotovo je to važno za naše maturante. Radim u strukovnoj školi i iz iskustva znam da svi učenici nemaju iste tehnološke mogućnosti za provođenje nastave iz kuće pa mislim da bi svakako i o tome trebalo voditi računa. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
339 Tanja Pezo Gotovac PRAVILNIK Poštovani, Podržavam u potpunosti ovaj prijedlog. Situacija je jako sprecifična te se nadam da će svi aspekti vrednovanja biti sagledani. Također predlažem da uključite i vrednovanje uključenosti u rad u virtualnim učionicama. Naime, neki učenici će dati 100 % od sebe samo kada je nešto za ocjenu, dok većina njih svakodnevno daje svoj maksimum. Smatram kako te razlike treba uzeti u obzir prilikom vrednovanja. Srdačno, Tanja Pezo Gotovac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
340 Marina Rajh PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovu dopunu Pravilnika. S obzirom na novonastalu situaciju u kojoj smo se našli dopuna Pravilnika nam je nužno potrebna. Smatram da bi učenicima trebali zaključiti ocjene na osnovi ocjena koje imamo, uzimajući u obzir njihovu aktivnost i rad u virtualnim učionicama. Podržavam ocjenjivanje na daljinu, ali kao opisno ocjenjivanje, nikako ne brojčano jer mislim da nije ni realno ni objektivno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
341 Ivana Prezzi PRAVILNIK Odlična reakcija Ministarstva. U situaciji u kojoj se nalazimo, definitivno je potrebno donijeti i ovaj Pravilnik kojim se prilagođavaju i načini vrednovanja u novom on-line okruženju. Profesorima diljem zemljem će pomoći prijedlozi metoda, postupaka i elemenata vrednovanja. Jasna upustva su uvijek dobrodošla, a pogotovo u kriznim i novim situacijama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
342 KSENIJA ŠKORIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam donošenje ovoga Pravilnika. Nadam se da će se za detaljne upute koristiti iskustvo praktičara te da će konačni rezultat biti zadovoljavajući za sve. Mislim da je potrebno na drugačiji način regulirati načine, postupke i elemente vrednovanja za različite uzraste te uzeti u obzir i situaciju u strukovnim školama u kojima je dio učenika koji nemaju mogućnost na isti način i pod istim uvjetima uključivati se u proces učenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
343 Ljerka Jareb PRAVILNIK Poštovani, slažem se u potpunosti da je u ovoj situaciji u kojoj smo se našli neophodno dopuniti Pravilnik te odrediti na koji način će se provoditi vrednovanje.Pri tome treba voditi računa o specifičnosti svakog predmeta te smatram da bi bilo neophodno pitati učitelje da daju svoje prijedloge, oni najbolje poznaju "stanje na terenu". Tu također treba paziti i na opremljenost naših učenika, nažalost nije svima dostupna ista tehnologija. Možda bi bilo dobro da se donošenje konačnog prijedloga o vrsti i načinu vrednovanja spusti jednu stepenicu niže te da o tome za svaki pojedini predmet savjetnici predmeta donesu odluke konzultirajući se sa učiteljima i voditeljima žup vijeća. Srdačno, Ljerka Jareb Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
344 Sandra Podrug PRAVILNIK Poštovani, slažem se s ovim prijedlogom s obzirom na novonastalu situaciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
345 Vesna Tijan PRAVILNIK Poštovani, podržavam navedenu dopunu pravilnika. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
346 Vanja Miškić Srb PRAVILNIK Poštovani! Slažem se s prijedlogom, ali smatram da treba imati povjerenja u učitelje i nastavnike koji su kompetentni odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja za svoje učenike. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
347 Ivica Cikač PRAVILNIK Poštovani, također se slažem da je zbog novonastalih okolnosti nužno donijeti odluku kojom će se definirati način vrednovanja učenika. Svakako predlažem konzultirati struku, sad nakon dva tjedna nastave na daljinu vjerujem da većina nas ima konkretne stavove i direktan uvid u način na koji cjelokupna situacija funkcionira i mislim da je krucijalno prije donošenja odluke konzultirati praktičare koji jedini mogu ocijeniti hoće li nešto ili neće funkcionirati u praksi. S poštovanjem, dr. sc. Ivica Cikač Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
348 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom. Bilo bi dobro u dopuni razraditi i način te elemente vrednovanja u izvanrednim situacijama. Razumijem da je to teže, jer nije svaka izvanredna situacija ista niti omogućava isti način provođenja nastave na daljinu, ali bilo bi dobro da budu navedeni osnovni načini i elementi. S poštovanjem, Iva Palčić Strčić, učitelj mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
349 Sanja Ivanovic PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom pravilnika. U ovoj situaciji ona je svakako nužna. Također se nadam da će ministarstvo izraditi vrlo detaljne upute vezano za vrednovanje u nastavi na daljinu,posebno vezano za sumativno vrednovanje.Pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
350 Tanja Skoliber PRAVILNIK Poštovani, slažem se da je u trenutnoj situaciji ova nadopuna Pravilnika potrebna. Također se nadam da će se mišljenja nastavnika koji rade u online okruženju i sad već imaju iskustava u online nastavi uzeti u obzir. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
351 Tamara Sapanjoš PRAVILNIK Poštovani, podržavam navedenu dopunu pravilnika. U potpunosti se slažem sa kolegicama Jakšić i Jalšovec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
352 MINJA STEPIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s kolegama da je ovaj članak potreban, jer smo se našli u takvoj situaciji. Također podržavam prijedlog da se elementima vrednovanja omogući praćenje uključenosti, aktivnosti i samostalnosti učenika u izvršavanju školskih obaveza. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
353 Mirjana Krpan PRAVILNIK Poštovani, novonastala situacija svakako zahtijeva nadopunu pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Treba pitati struku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
354 Doroteja Vojedilov PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam dodatak ovog članka budući da smo ove godine vidjeli da su takve situacije stvarno moguće te da moramo biti spremni na njih. No istovremeno se nadam da će se u onoj mjeri koliko je to moguće prikupiti i iskustva struke i prijedlozi kako na najbolji način odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
355 Dijana Valentin PRAVILNIK Poštovani, ova izmjena potrebna je obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Predlažem da se elementima vrednovanja omogući praćenje uključenosti, aktivnosti i samostalnosti učenika u izvršavanju školskih obveza. Kod starijeg uzrasta učenika važno je razvijanje i preuzimanje odgovornosti za samoregulirano učenje. Lijep pozdrav, Dijana Valentin Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
356 Saša Uljančić PRAVILNIK Poštovani, obzirom na okolnosti ovo je dobar članak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
357 TAMARA JAKŠIĆ PRAVILNIK Mišljenja sam da je dobro da se u Pravilnik upiše i ovaj članak, kojim se definiraju vrednovanja, metode i postupci vrednovanja u uistinu izvanrednim okolnostima, ali treba pitati i nas s terena, koji radimo u školama u ovakvim okolnostima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
358 Ivana Jalšovec PRAVILNIK Nadam se da ćete se prvo posavjetovati sa učiteljima/nastavnicima praktičarima koji imaju realniju sliku o nastavi na daljinu, a ne idealiziranu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
359 Damir Šišić PRAVILNIK Nisam pravnik pa ne znam koliko je to zakonito, ali u novonastaloj situaciji jedino moguće. Nadam se samo da se time ne daje prevelika sloboda ministru i da može donijeti krivu odluku za sve. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
360 Sandra Labinac Bilić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam dopunu Pravilnika. S obzirom na novonastalu situaciju nužno je odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, kao i prava i obveze sudionika u odgojno-obrazovnom procesu. S obzirom da se učenici, ni u prvom polugodištu 1.razreda ne ocjenjuju brojčano, predlažem mogućnost da završe prvi razred bez brojčanog ocjenjivanja. Tijekom provođenja nastave na daljinu, moguće je pratiti rad učenika, no smatram da nije mjerodavno ocjenjivati, s obzirom da im u radu, uglavnom pomažu roditelji. Isto tako, smatram da bi se radi novonastale situacije, školska godina trebala skratiti. Srdačan pozdrav, Sandra Labinac Bilić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
361 Ivan Hrabrić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Mišljenja sam da je dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama nužna u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo i za koju je neizvjesno koliko će još potrajati. Smatram da je u idućem periodu odvijanja nastave na daljinu preko virtualnih učionica, moguće učenicima upisivati u e-dnevnik ocjene. Formativno vrednovanje koje smo provodili do sada trebalo bi imati udio u sumativnom vrednovanju, pošto su učenici uložili veliki trud i rad. Ukoliko je moguće, ocjene bi se zaključile na temelju kombinacije do sada prikupljenih ocjena, te vrednovanja u virtualnim učionicama. Učenicima koji imaju negativne ocjene trebalo bi omogućiti ispravljanje tih ocjena. Posebnu pažnju treba posvetiti i vrednovanju praktične nastave učenika, koja je izuzetno bitna u strukovnim zanimanjima. Logično bi bilo da se dio godišnjeg fonda sati praktične nastave otpiše, tj. ne odrađuje. Također, nisu svi učenici u ravnopravnom položaju, pošto neka zanimanja imaju veću satnicu, odnosno odrađuju ljetnu praktičnu nastavu, pa bi valjalo voditi računa i o tome. Jedan dio prakse mogao bi se dodatno kompenzirati ispunjavanjem mape praktične nastave, tj. pisanjem vježbi. S poštovanjem, Ivan Hrabrić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
362 Gabriela Lozić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se i podržavam Pravilnik o dopunama i mislim da je nužno s obzirom na situaciju . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
363 Mladen Novoselec PRAVILNIK, Članak 1. Slažem se s predloženim dopunama pravilnika s obzirom na specifičnu situaciju u zemlji i oko nas. Održavanje nastave poprimilo je potpuno novi oblik tako da je potrebno uvesti nova pravila koja će nam svima olakšati snalaženje u novonastaloj situaciji. Svakako učenicima treba olakšati ispunjavanje svih obaveza jer nailazimo na neke prepreke u nastavi s kojima se do sada nismo susretali zbog kojih najviše ispaštaju učenici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
364 LIDIJA BLAGOJEVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, predlažem da se u novim okolnostima uslijed nastave na daljinu, ne zaključuju ocjene u nižim razredima osnovne škole te da uz ocjene, kriterij za upis u srednju školu bude i nacionalni ispit u 8 razredu kao svojevrstan prijemni ispit čiji bi ispitni katalog bio otprije poznat, kako bi se učenici mogli pripremiti, a kako bi usvojeni ishodi koje donose iz osnovne škole bili što ujednačeniji. To je potrebno jer će, uz ostale okolnosti, sadašnji učenici osmih razreda biti pripremljeniji za upis u srednju školu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
365 Zrinka Jurić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, dopuna Pravilnika je svakako nužna obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo. Smatram da pri tome treba voditi računa da načini, postupci i elementi vrednovanja budu što jednostavniji i da nikome ne idu na štetu. Moje mišljenje je da naglasak treba staviti na vrednovanje za učenje i kao učenje, a vrednovanje naučenoga provoditi samo u nužnim situacijama! Ocjenama koje učenici imaju do početka Nastave na daljinu i detaljnim i kvalitetnim bilješkama za spomenuta dva vrednovanja, može se zaključiti realna ocjena. Pri tome ističem da predajem Hrvatski jezik pa u svom predmetu imam dosta ocjena! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
366 Jelena Dobrić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s potrebom nadopune postojećeg Pravilnika i članka 1. jer nastava svakako nije ista ako su promijenjeni uvjeti školovanja ili ako su uopće mogući. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
367 Dragica Laća Šuljak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani , slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. S obzirom da smo se našli u posebnim uvjetima, smatram da je u ovakvim okolnostima jedino moguće provoditi formativno vrednovanje jer nemaju svi jednake uvjete rada, nije svima isto dostupan niti TV program, niti Internet niti su jednako tehnički opremljeni, uradci nisu vjerodostojni za ocjenjivanje zbog mogućnosti prepisivanja. Moramo uzeti u obzir i okolnosti u kojima se nalaze naši učenici: neizvjesnost i strah od bolesti najbližih, gubitak posla roditelja, ograničeno kretanje, posljedice potresa…Mislim da bi na temelju ocjena koje su ostvarene do 13.3. trebalo zaključivati ocjene pri čemu ćemo nagraditi i redovitost i kontinuiranost u radu u on line nastavi . Zbog toga smatram da ministarstvo mora izdati smjernice za vrednovanje rada učenika, uz poštivanje autonomije učitelja i nastavnika kod provođenja tog vrednovanja . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
368 Manuela Maltar PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, mišljenja sam da je potrebna dopuna članka 1. kako bi ova školska godina završila a da nijedan dionik procesa obrazovanja nije oštećen. No, u samoj dopuni članka 1. kao članak 1. a trebalo bi specificirati vrstu ugroze za stanovništvo kao i veličinu područja zahvaćenog ugrozom. Svjedoci smo da su ponekada ugrožena samo pojedina područja Republike Hrvatske. Mišljenja sam da je dobro što smo u mogućnosti izvoditi nastavu na daljinu. Iskustvo je koje će svima biti u svim segmetima od velike koristi. No, smatram da sumativno vrednovanje završetka nastavne godine nije moguće provesti. Razlozi su najprije tehničke prirode jer vrednovanje pretpostavlja dobru mrežnu povezanost svih učenika što dakako u cijelom području Hrvatske nije ostvarivo. Slijedeće je pitanje samog načina provedbe postupka sumativnog vrednovanja, vjerodostojnosti rezultata, predmetne specifičnosti ... Također ni svi nastavnici nisu jednako vješti u izvođenju nastavne na daljinu. Stoga sam mišljenja da se vrednovanje nadalje provodi formativno. Nastavna godina trebala bi završiti prema planiranom kalendaru rada, a kao dokaz završetka razreda Škola izdaje dva dokumenta i to sve brojčane ocjene iz određenog nastavnog predmeta do početka nastave na daljinu i dokument u kojem je zabilježen rad učenika u nastavi na daljinu temeljen na formativnom pristupu vrednovanja. Izdanom dokumentacijom učenik bi prelazio u viši razred, a kod prelaska u srednju školu ili fakultet u rangiranju bi se koristili brojčani podaci izuzevši 8. razred osnovne ili 4. razred srednje škole. Mišljenja sam da bi zbog situacije u kojoj se trenutno nalazimo ovaj pristup donio najmanje štete za sve sudionike obrazovnih ustanova. S poštovanjem, Manuela Maltar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
369 Dijana Toljanić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani svi, lijepi pozdrav. Nadopuna navedenog Pravilnika je nužna u okolnostima u kojma smo se svi našli i stoga je podržavam. Čitajući i promišljajući o svim vašim komentarima zaključujem da će ova situacija, biti jedna od mnogih izazova u nizu, u ovoj školskoj godini. Odluka o načinima vrednovanja učeničkih postignuća bi, svakako trbala uzeti u obzir sve, ili barem najveći mogući broj uvjeta u kojima se učenici, učitelji, a rekla bih i roditelji nalaze. Ne sumnjam da će učitelji objektivno vrednovati svoje učenike, budući da su upravo oni ti koji najbolje poznaju njih i njihove mogućnosti i prilike, što sad postaje posebno bitno. Naglasak bi trebalo staviti na formativno vrednovanje kako u klasičnoj tako i u on line nastavi, uzeti u obzir sumativno vrednovanje do početka škole na daljinu i gledati najbolji interes učenika, dok bih za učenike RN predložila opisno praćenje i vrednovanje, sad i za kraj školske godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
370 Renata Marinić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se da treba napraviti dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika vezano uz novu izvanrednu situaciju. Svakako bi trebalo uzeti u obzir specifičnosti pojedinoga predmeta, aktivnost učenika u virtualnim učionicama, ali i tehničke poteškoće s kojima se suočavamo u online nastavi iz različitih razloga jer mislim da ne postoji univerzalan načina sumativnog vrednovanja ne samo po istom predmetu u istom razredu, a još manje prema dobnim skupinama, područjima... Vrednovanje bi trebalo biti jednostavno i efikasno i nikako dodatno opterećenje učiteljima koji u ovoj situaciji rade po cijele dane i ulažu ogromne napore u organizaciji i provedbi virtualnih učionica. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
371 Sanja Biškup PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, nadopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama nužna je u novonastalim okolnostima. U trećem smo tjednu online nastave i svjesni smo da će ova situacija potrajati. U ovom trenutku nije lako učenicima koji se moraju privikavati na sasvim nove i drugačije uvjete rada (koji nisu uvijek zadovoljavajući), nije lako roditeljima koji rade u smjenama i ne mogu biti uz dijete, a nije lako ni nama učiteljima koji svakodnevno pripremamo materijale, prezentacije, zadatke na daljinu, a moramo biti spremni i za upite i odgovore učenicima i roditeljima tijekom cijelog dana i večeri. Polako se svi prilagođavamo i počinjemo shvaćati ozbiljnost situacije. Na temelju formativnog vrednovanja, svaki učitelj može pratiti razinu ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Smatram da sumativno vrednovanje u ovom trenutku nije ostvarivo jer još uvijek nisu ostvareni preduvjeti za takvo vrednovanje, a to su razrađene smjernice i kriteriji vrednovanja za nastavu na daljinu. O svemu tome trebali bi se očitovati obrazovni stručnjaci te konzultirati struku. U suprotnom, učenici će se naći u neravnopravnom položaju zbog neujednačenih kriterija te različitih mogućnosti roditeljske potpore. O tome je jučer u svom obraćanju govorila i pravobraniteljica za djecu , Helenca Pirnat Dragičević, koja smatra da provjera znanja u online nastavi ne smije dodatno otežati situaciju učenicima te da treba zaštititi najbolje interese djeteta. Dakle, smatram da u ovom trenutku ne bismo trebali opterećivati učenike sumativnim vrednovanjem, već na temelju dosadašnjih brojčanih ocjena te formativog vrednovanja do kraja nastavne godine, ocijeniti učenike brojčanom ocjenom, tj. sumativno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
372 Snježana Tramburovski PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, smatram da je potrebna nadopuna i pojašnjenje što se s određenim postupcima nastoji postići. U ovom trenutku ne mogu govoriti o nekom mogućem scenariju elementarne nepogode ili ratnom stanju već mogu dati svoje viđenje trenutne situacije. Smatram da imamo relativno malo vremena do kraja nastavne godine u situaciji koja je neizvjesna. Predlažem da svaki obrazovni radnik prilagodi svoju nastavu uvjetima i okolnostima u kojima se našao i nastoji dati sve što može. Smatram da bismo učenike trebali samo formativno vrednovati do kraja nastavne godine i tu staviti naglasak na njihovu odgovornost, marljivost i trud unatoč neuobičajenim uvjetima. U ovoj situaciji nismo baš u potpunosti bez ocjena i mislim da jedna solidna kombinacija kvalitetnog formativnog praćenja učenika i ocjene koje već postoje mogu dati i završnu brojčanu ocjenu. Ovo je scenarij ako nastavnu godinu mislimo završiti ovo ljeto. Ukoliko to nije opcija, možda se razmišlja o produljenju do jeseni, opet je formativno vrednovanje, po meni, dovoljno. Djeca su nam u dovoljnom stresu od novonastalih okolnosti i nisu svi u jednakim uvjetima unutar svojih domova, sumativno vrednovanje stvorilo bi dodatnu tjeskobu. Srdačan pozdrav, Snježana Tramburovski Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
373 Jelena Budrovac PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama. Međutim, mišljenja sam da bi trebalo izraditi jasne smjernice za provođenje postupka vrednovanja uz prethodne konzultacije sa stručnim osobama odgojno – obrazovnih procesa. Smatram da se u obzir moraju uzeti i specifičnosti posebnih ustanova, te omogućiti predstavnicima tih profesija ulogu u kreiranju načina, postupaka i elemenata vrednovanja u osnovnim i srednjim školama. Jelena Budrovac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
374 Ivana Ljubimir Dobroslavić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama obzirom na ovu izvanrednu situaciju. Budući da je nastava na daljinu, a slijedom toga i najavljeno vrednovanje na daljinu, veliki izazov kako za učenike, tako i za nastavnike, treba mu se pristupiti fleksibilno. Slažem se s kolegama koji pišu da poznajemo svoje učenike i čini mi se da ih se većina u ovim virtualnim učionicama ponaša slično kao u razredu - tko je aktivan u razredu i na vrijeme izvršava zadatke, tako je i u virtualnoj učionici. Postoje digitalni alati za izradu testova koji bi donekle umanjili prepisivanje, ali mislim da u ovakvoj situaciji nismo u mogućnosti imati potpunu kontrolu. Stoga, osim kratkih, formativnih vrednovanja, mislim da bi krajnjoj ocjeni u ovom online razdoblju uvelike trebao pridonijeti učenikov angažman u virtualnoj učionici, ažurnost u izvršavanju obveza, kreativnost u riješavanju zadataka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
375 Mirjana Puljar PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika. Svaki dan događaju se nove situacije i novi izazovi. Moramo se prilagođavati, učiti i pronalaziti najbolja moguća rješenja. Ne bi bilo dobro nastavnu godinu završiti tj. zaključiti ocjene na osnovu postojećeg stanja. Obrazovanje nije stalo i ne smije stati bez obzira na sve. Različiti su načini stjecanja novih znanja pogotovo danas u doba informatizacije. Naravno da svim učenicima treba pružiti jednake mogućnosti obrazovanja koje su u domeni institucija, ali svi učenici nemaju niti će imati iste obiteljske prilike niti unutarnje motivacije za obrazovanjem. Broj ocjena nije presudan u donošenju zaključne ocjene, ali je još uvijek bitan pokazatelj učenicima i roditeljima. Tko je kontinuirano radio i vrednovao učenike do sada, završit će nastavnu godinu na zadovoljstvo svih sudionika. Lijep pozdrav. Mirjana Puljar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
376 SVJETLANA CARIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika koja je nužna u ovim novonastalim izvanrednim uvjetima. U kratkom vremenu u kojem smo morali organizirati nastavu na daljinu, teško možemo osmisliti odgovarajuće modele vrednovanja učenika. No, najbitnije je da se iznad svega poštuju prava djeteta i razvojne osobitosti svih uzrasta te eventualne psihološke krize koje učenici u ovom trenutku prolaze, kao i njihove obitelji. Ne smije se vrednovanju pristupati misleći kako su učenici u mogućnosti jednako reagirati na nastavu na daljinu. Moraju se, stoga, postaviti jasna ograničenja u provjeravanju učenika. Pristupati individualizirano, koliko god je to moguće. Vrednovanje provesti na osnovu cjelokupne komunikacije s učenikom i na temelju svih povratnih informacija od učenika. Ne inzistirati na broju brojčanih ocjena u rubrikama. Važno pratiti učenika. Također smatram da učitelji moraju izraditi prilagođene kriterije vrednovanja te s njima upoznati učenike i roditelje. Iako pojedini sugeriraju da se vrednuje na temelju aktivnosti u virtualnim učionicama i na temelju predanih radova, smatram da se mora provjeriti razina usvojenih ishoda. Učitelj može osigurati vježbu i ponavljanje gradiva kako bi učenici usustavili gradivo, bar do neke mjere. Uzmimo u obzir kako će se dio ishoda i morati smanjiti te mislim da se možemo i moramo usmjeriti na znanje. Podržavam i mogućnost prelaska u viši razred i s opisnim ocjenama. U tom slučaju bi se moralo razmotriti što s upisima u srednje škole gdje se boduje uspjeh. Smatram da bi bilo potrebno uključiti savjetnike iz Agencije za odgoj i obrazovanje u pružanje stručne potpore učiteljima i u praćenje cjelokupne nastave na daljinu, kako bi se cjelokupna nastava odvijala prema svim pravilima pedagoške struke. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
377 Ivanka Tomić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika zbog izvanredne situacije u kojoj se nalazimo. Mišljenja sam da bi se zaključne ocjene ove nastavne godine trebale donijeti na temelju postojećih ocjena u e-dnevniku, dosadašnjeg praćenja i formativnog vrednovanja jer sumativno vrednovanje u ovim okolnostima nije objektivno i ne može pokazati razinu usvojenosti određenih ishoda. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
378 Bernardica Šušak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnim i srednjim školama - u izvanrednim okolnostima. Prema novim okolnostima i posve drugačijim uvjetima u kojima se odvija nastava smatram da je iznimno važno voditi računa o različitim uvjetima i mogućnostima učenika za ostvarivanje ishoda učenja. Potrebno je za učenike koji žele ostvariti bolja postignuća omogućiti sumativno vrednovanje uz jasne smjernice za vrednovanje u virtualnim učionicama. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
379 Jasmina Sukalić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama u slučaju izvanrednih okolnosti. Potrebno je obratiti pažnju na realnu mogućnost ostvarivanja obaveza učenika, nastavnika i roditelja, te ih definirati u novim okolnostima. Smatram da bi nastavnu godinu trebali završiti zaključivanjem postojećih ocjena uz uvažavanje rada u virtualnim učionicama. Brojčano ocjenjivanje rada na daljinu nije realno jer nisu razrađene smjernice i odgovarajući kriteriji za ocjenjivanje kako bi svi učenici bili u ravnopravnom položaju. Smatram da bi nastavnu godinu trebali završiti zaključivanjem postojećih ocjena uz uvažavanje rada u virtualnim učionicama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
380 Elvis Miletić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s izmjenom Pravilnika zbog novonastalih okolnosti izazvane Corona virusom i potresom u Zagrebu. Smatram da maksimalno moramo izaći u susret učenicima i učiniti što je moguće više kako niti jedan učenik u RH nebi bio nepravedno ocijenjen.Svi učenici nemaju odgovarajuću opremu za praćenje rada na daljinu te bi nastavnici o tome trebali voditi računa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
381 Ana Maršić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika zbog novonastale situacije s Corona virusom u RH ali i zbog nedavnog potresa u Zagrebu. Smatram da se sumativno vrednovanje trenutno ne može provesti, a da ono bude pravi pokazatelj učenikovih postignuća i usvojenosti određenih ishoda. Smatram da bi se učenicima trebale zaključiti ocjene prema postojećim, a učenicima s negativnim ocjenama dati dodatni rad ili preko nekog digitalnog alata provjeru koju bi on rješavao u realnom vremenu. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
382 NADA PITINAC PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, nadopuna Pravilnika je nužna, ali bi se svakako trebalo uzeti u obzir kako nema dovoljno vremena za detaljno analizu. Stoga predlažem da se ostavi prostora nastavnicima da primijene, prema pravilima dobre prakse, ovisno o posebnosti situacije, najprihvatljiviji način vrednovanja učenikovih postignuća. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
383 Marija Bulut Lukačević PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, nadopuna Pravilnika je u svakom slučaju nužna u situaciji u kakvoj se trenutno nalazimo. Nastava na daljinu provodi se na različite načine i na različitim platformama, što ovisi o uzrastu učenika i tehničkim mogućnostima. Formativno vrednovanje nije problem, nastavnik uglavnom može na osnovu bilješki pratiti razinu postignuća ostvarenosti odgojno - obrazovnih ishoda. Za ocjenjivanje i vrednovanje naučenog kod nastave na daljinu treba definirati jasne smjernice (načine, kriterije i elemente vrednovanja). Vjerodostojnost vrednovanja putem on line nastave je upitna, velika je vjerojatnost da neće realno pokazati odgojno- obrazovna postignuća učenika. Smatram da učenici razredne nastave OŠ nisu u istoj poziciji kao učenici predmetne nastave OŠ, a o učenicima SŠ da i ne govorimo. Razine znanja i vještina u korištenju digitalnih alata se uvelike razlikuju. Da ne govorimo o učenicima 1.r. OŠ koji još nisu naučili ni sva slova tako da im vještina čitanja još nije na takvoj razini koja omogućuje samostalno čitanje uputa učitelja i samostalno rješavanje online zadataka. Bude li stanje potrajalo do kraja nastavne godine trebalo bi promisliti o opisnoj završnoj ocjeni u 2., 3. i 4. r. OŠ, barem iz odgojnih predmeta koje je puno teže brojčano ocjenjivati u nastavi na daljinu. Zbog svega navedenog, smatram da bi učenici 1.r. OŠ trebali iz svih predmeta imati opisnu završnu ocjenu jer oni niti u prvom polugodištu nisu bili brojčano ocjenjeni tako da imaju vrlo malo brojčanih ocjena. U sličnoj situaciji nalaze se i učenici s teškoćama u razvoju koji se vrlo često ne snalaze u ovakvom obliku rada na daljinu, povratne informacije i rad učenika ovise o osobama koji rade s njima (uglavnom o roditeljima). Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
384 Marina Mužek PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, svakako podržavam dopune Pravilnika jer su proizašle iz novonastale situacije. Teško je roditeljima, učenicima i učiteljima. Sumativno vrednovanje može se izvesti iz online riješenih zadataka iako ono neće biti u potpunosti realno znanje učenika jer svakako nitko od učitelja ne može znati je li učenik rješavao zadatke sam ili uz pomoć roditelja. Međutim imamo dovoljno do sada upisanih ocjena i saznanja učitelja koji pojedini učenici imaju teškoća u učenju i mislim da svaki učitelj može u konačnici vrednovati znanje učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
385 Ivana Opačak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, dopunu Pravilnika u ovome trenutku smatram neophodnom. Neće biti lako predvidjeti sve poteškoće tijekom vrednovanja učenika u školi na daljinu i zato je važno da svi akteri uključeni u taj proces daju svoj doprinos ovoj raspravi. Kvalitetno vrednovanje na daljinu pretpostavlja činjenicu da nastavnik dobro poznaje svoje učenike i njihove (ne)mogućnosti ostvarivanja odgojno-obrazovnih (e-)ishoda, kao i postojanje velikoga stupnja povjerenja u odnosu nastavnik-učenik(-roditelj). Je li to u ovome trenutku tako??? Zbog "manjkavosti" ove školske godine (uzrokovanih prekidom odgojno-obrazovnoga rada tijekom štrajka prosvjetnih djelatnika i trenutne pandemije), vjerujem da mnogi nastavnici nisu u ovome trenutku sigurni da mogu adekvatno vrednovati rad svih svojih učenika (osobito učenika prvoga razreda SŠ koje gotovo da nisu ni stigli upoznati). Ukoliko je tome tako, smatram da treba omogućiti samo opisno vrednovanje (koje bi, dakako, trebalo definirati). Osobno, nemam problem s brojčanim ocjenjivanjem jer dobro poznajem svoje učenike. Poučavam predmete koji podrazumijevanju visok stupanj komunikacije i česte provjere različitih vještina. Učenici već imaju dovoljan broj ocjena na temelju kojih bih mogla izvesti zaključnu ocjenu (pod uvjetom da redovito prate nastavu u školi na daljinu i "odrađuju" svoje zadatke - isti se mogu formativno vrednovati). Onima koji žele "popraviti" svoju ocjenu svakako bih za to pružila priliku - postoje različiti načini objektivnoga vrednovanja... Osobno u školi na daljinu učenicima zadajem mini-projektne zadatke i bilježim svaki njihov doprinos svakoj etapi rada (vježba čitanja i slušanja s razumijevanjem - radni listovi s različitim tipovima pitanja, zadatak pisanja - kraći i dulji/esejski, objava rada, izrađenog prema zadanim smjernicama, na mrežnome mjestu, kreiranje vlastitoga digitalnog sadržaja, vrednovanje rada vršnjaka korištenjem zadanih jezičnih struktura i sl. )... Veoma mi je važno dati im povratnu informaciju (putem eBilješke) nakon svakoga zadatka... Moja su iskustva pozitivna i veoma sam ugodno iznenađena doprinosom učenika realizaciji naše e-nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
386 Alta Pavin Banović PRAVILNIK, Članak 1. Svakako je važno uvijek prepoznati izvanredne situacije, nepogode, koje se događaju i u kojima živimo kako bismo mogli prilagoditi metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveza nastavnika kao i prava i obveza roditelja. Svaka izvanredna situacija u društvu, bilo u domovini, bilo u svijetu, je trenutak za promišljanje i provođenje određenih konkretnih mjera kako bi se ionako teška situacija olakšala svima u odgojno-obrazovnom procesu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
387 Ankica Saračević PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, promjene su nužne, ali smatram da prioritet trebaju biti učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Za njih je potrebno pronaći model po kojem bi se ocijenili i zaključile ocjene. Kod svih ostalih se može primijeniti opisno ocjenjivanje. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
388 Olivera Tadić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam ovu nužnu dopunu Pravilnika. Smatram, međutim, da to treba odraditi u suradnji sa stručnjacima za pojedina područja. Ocjenjivanje je ozbiljan posao koji ne treba shvatiti olako, Pravilnikom treba omogućiti nastavnicima da to i u ovakvoj izvanrednoj situaciji odrade precizno i kvalitetno. Nastava na daljinu samo je sjena prave nastave i, po mome skromnome mišljenju, može joj biti samo dobrodošla dopuna. Stoga ocjenjivanju u ovakvim okolnostima treba pristupiti vrlo oprezno u cilju transparentnosti, pravednosti te očuvanja digniteta nastavnika i nastavničke struke. Srdačan pozdrav Olivera Tadić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
389 Đani Škara PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam dopune Pravilnika, promjene su nužne zbog novonastale situacije. Smatram kako pri donošenju odluke o praćenju i ocjenjivanju učenika treba voditi računa o strukovnim predmetima koji imaju vježbe u svom kurikulumu a ne mogu se vrednovati online nastavom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
390 Kornelija Tonsa PRAVILNIK, Članak 1. Proces vrednovanja će transformirati učenikovu ulogu pasivnog promatrača. Pokazat će da učitelj i učenik nisu nasuprotne strane. Brzina i kvaliteta učenja prelaze u ruke učenika, a uloga nastavnika je podrška i usmjeravanje na daljnje učenje. Proces učenja uvijek je isti, pa i sada kod nastave na daljinu. Počinje sa programom i sadržajem a završava sa znanjima učenika. Svrha edukacije je naučiti, ali i naučiti kako učiti. Vrednovanje je sastavni dio procesa obrazovanja kojim učenik prepoznaje što i koliko je nešto naučio. Formativno vrednovanje je povratna informacija učeničkog rada koja ga upućuje što je savladao i što još treba učiniti da bi naučio više. Sumativno vrednovanje može se izvesti iz online riješenih zadataka kao i do sada upisanih ocjena, uzevši u obzir poteškoće s kojima su se učenici susreli. Lijepi pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
391 SNEŽANA KOSANOVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, pozdravljam izmjenu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima. Mišljenja sam da je nama u razrednoj nastavi lakše vrednovati učenike jer imamo kompletan uvid u rad djeteta koji će se u određenom trenutku nastaviti. Stoga ne bi bio problem vrednovati samo formativno. U predmetnoj nastavi i srednjoj školi je to puno teže jer je učenicima važan uspjeh za upise u srednje škole i na fakultete. stoga za njih treba uskladiti upute i kriterije za formativno i sumativno vrednovanje iako je upitno koliko bi to bilo objektivno u ovim situacijama koje su različite za različite učenike. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
392 Davorka Gavranić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Podržavam izmjenu Pravilnika i predlažem da se u ovim iznimo stresnim i složenim vremenima za učenike ali iza nas nastavnike napravi zasebna odluka za vrednovanje od 1. do 4. razreda osnovne škole, zasebna za vrednovanje od 5. od 8. razreda, te zasebna za srednje škole. Učenike od 1. do 4. razreda ocijeniti samo formativno. Učenike od 5. do 8. razreda ocijeniti i sumativno i formativno ili ako ih se ocjenjuje samo formativno predvidjeti za upis u srednje škole prijemne ispite. Za učenike srednjih škola ostaviti mogućnost da ih njihovi nastavnici na temelju on-line provjera kao i do sad upisanih ocjena sumativno ocjene. Isto tako predlažem da se svakom učeniku omogući da svojim dodatnim zalaganjem u on-line nastavi ima mogućnost da zbog negativnih ocjena koje je imao do ove novo nastale situacije bude na kraju nastavne godine pozitivno ocjenjen uz uvjet da je taj učenik ispunio kriterije koji su potrebni za pozitivnu ocjenu. U odluci bi bilo dobro navesti da se predlože da nastavnici kriterije ocjenjivanja koje su trebali napisati na početku školske godine prilagode novo nastalog situaciji. Srdačan pozdrav, Davorka Gavranić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
393 Danijela Stanić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Vaš prijedlog dopuni Pravilnika. Smatram da bi formativno vrednovanje bilo najprikladnije vrednovanje učeničkog rada i postignuća. Nisam sigurna u kojoj mjeri bi sumativno ocjenjivanje bilo u ovim uvjetima objektivno i realno. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
394 Sunčica Križan-Kadi PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, nakon dva tjedan nastave na daljinu mogu samo pohvaliti svoje učenike koji nisu informatički eksperti, a sjajno su se snašli u online nastavi. Pri tom posebno pohvaljujem slabije učenike i učenike po individualiziranom programu koji i po nekoliko puta rješavaju moje kvizove kako bi bili što uspješniji. Njihov je trud bez naše fizičke prisutnosti i potpore neizmjeran. To se ne može i ne smije vrednovati od 2 do 5. Kvalitetno opisno vrednovanje, poticajno za učenika u ovim teškim vremenima za sve nas ono je u kojem smjeru moramo gledati. Svi smo imali prilike proći edukacije o vrednovanju te držim da kao učitelji i pedagozi itekako znamo cijeniti trud svojih učenika. Nikako brojke, nego konkretne i poticajne rečenice o napretku i uloženom trudu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
395 Vlatka Galac PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u ovoj izvanrednoj situaciji su izmjene Pravilnika dobro došle. Kao učiteljica i sama sam svjesna problematike vrednovanja,ocjenjivanja učenika u ovom za nama teškom razdoblju. Online nastava nikako ne može zamijeniti nas učitelje, dakako no moramo je savjesno provoditi radi naših učenika. Smatram da je u ovom trenutku teško govoriti o sumativnom vrednovanju. Kako ih ocijeniti? Hoću li biti pravedna? Tu su i roditelji koji pomažu. Meni bi u ovome trenutku bilo najlakše formativno vrednovati učenike kroz njihov trud,sudjelovanje,domaće zadaće. Hoćemo li ih onda vrednovati sumativno ili formativno? Kako radim u razrednoj nastavi smatram da bi, ipak formativnim vrednovanjem,nikako brojčanim,bili pravedniji prema našim učenicima. S poštovanjem, Vlatka Galac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
396 Ružica Kotarski PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani ! Podržavam navedene izmjene Pravilnika. S obzirom na nastavnu godinu u kojoj je sve drugačije od planiranog najvažniji je afirmativni i tolerantan pristup u realizaciji kako NPP-a, tako i vrednovanja rada učenika. Učeniku bi trebalo biti omogućeno da završi razred i bez sumativnog vrednovanja; posebno aktivnosti učenika u nastavi na daljinu. Ono bi trebalo biti usmjereno na formativno vrednovanje; kako u ovom trenutku i učitelji provode. Sve aktivnosti učenika u nastavi na daljinu zajedno sa svim praćenjima i vrednovanjem od početka školske godine trebali bi rezultirati završnom ocjenom koja bi mogla biti opisnog karaktera posebno u RN i tzv. odgojnim predmetima. Vrednovanje učenika posebno u osnovnim školama trebalo bi biti usmjereno na odgoj, a ne na ishode kojim bi se realizirala isključivo znanja i činjenice koje je postojeći Pravilnik u najvećoj mjeri i afirmirao. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
397 Jadranka Rosić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Drago mi je da će se Pravilnik nadopuniti jer već su i nastavnici i učenici u panici kako provesti vrednovanje naučenoga. Potrebne su nam upute kako bi koliko-toliko radili ujednačeno i izbjegli moguće probleme ili nezadovoljstvo. To trenutno nitko ne želi. Osobno mislim da će biti jako teško provesti sumativno vrednovanje. Možda se trebamo zadržati samo na formativnom dok se okolnosti ne poboljšaju. Srdačan pozdrav. Jadranka Rosić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
398 Vanja Perković PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Slažem se s nadopunom Pravilnika. Izvanredne situacije zahtijevaju ovakva zakonska rješenja. Svaka teška situacija je i prilika. Život nije stao, pa "Škola za život" pokazuje svoj puni smisao. Prilagodimo ishode i načine vrednovanja, održimo kontinuitet obrazovanja kroz svoju kreativnost. Potaknimo kreativnost učenika kroz projektnu nastavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
399 MANUELA STRIČAK PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam nadopunu Pravilnika i predlažem da se u izvanrednim situacijama učenici u nastavi TZK ne ocjenjuju brojčano. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
400 Anica Fintić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem da se u novonastaloj situaciji mora nadopuniti postojeći Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika kao i prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava i obveze roditelja/skrbnika. U ovoj je situaciji veliki naglasak na formativnom vrednovanju i ono je sada puno više prisutno te smatram da se trebaju prilagoditi kriteriji za sumativno vrednovanje u skladu s novonastalom situacijom koja uključuje i tehničke mogućnosti. Smatram da bi trebalo omogućiti da u sumativno vrednovanje djelomično uključimo i formativno na neki način, tj. da ga uzmemo u obzir. S poštovanjem, Anica Fintić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
401 Nevenka Dimač PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika i predlažem da se učenicima razredne nastave izdaju svjedodžbe u kojima bi bilo samo navedeno da su završili razred u specifičnim okolnostima (navesti kojim). Predlažem također da se učiteljima dozvoli puna autonomija u provođenju školovanja na daljinu njegovih učenika s obzirom da je najupućeniji u mogućnosti i status učenika po pitanju opremljenosti i uvjeta. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
402 DANIJELA DRAGANIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika i slažem se sa mišljenjima kako bi učenicima 1. razreda osnovne škole trebalo omogućiti prelazak u viši razred bez zaključne brojčane ocjene. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
403 Sanja Beloglavec PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika. Smatram da bi se ministar trebao savjetovati s višim savjetnicima AZOO i ASOO pri donošenju konačnih smjernica. Nažalost, ovo je prilika da se češćim formativnim vrednovanjem osigura kvalitetna povratna informacija svakome učeniku i roditelju, a ono treba biti afirmativno usmjereno. S obzirom na ovakvu nastavnu godinu, treba izraditi i posebne smjernice kriterija za upis učenika u srednju školu. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
404 Draženka Jančić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, pozdravljam nadopunu Pravilnika jer se ona u ovakvoj situaciji pokazala nužna. Mislim da nije dobro da sam ministar/ministrica donosi odluku o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno - obrazovnih postignuća već da se za to oformi stručni tim za svako obrazovno područje posebno čiji će prijedlog ministar/ministrica potvrditi ili ponovno poslati na razmatranje. Zagovornik sam i da u razrednoj nastavi ova nastava na daljinu ne bude sumativno ocijenjena već formativno zbog uzimanja u obzir jednakih prava za sve učenike. Materijalni status većine mojih učenika je loš i oni nemaju mogućnost korištenja interneta a od tehničkih uređaja imaju samo mobitele na kojima često nemaju ni kune na raspolaganju. Nema im ni tko pomoći jer većina roditelja nije pismena a pogotovo ne informatički pismena. Dakle u takvoj situaciji teško je provjeriti i rad učenika a da ne govorim o usvojenosti ishoda. Smatram da se pri ocjenjivanju učenika trebaju uzeti i te okolnosti u obzir. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
405 EDITA POSZER PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam nadopunu Pravilnika i predlažem da se učenici vrednuju na temelju radova koje su predali u virtualnoj učionici. Do trenutka pojave izvanrednih okolnosti učenici su već vrednovani iz mnogih područja i taj proces valja nastaviti u oblicima koji nam se nude. Pojašnjenje: Svaki predmetni kurikulum ima svoje specifičnosti unutar kojih se trebaju pronaći elementi koji se mogu vrednovati. Kao nastavnica Hrvatskoga jezika predlažem da to budu: pisani radovi esejističkog tipa, prikazi lektirnih djela strukturirani na zadanim smjernicama, izrade mentalnih mapa koje učenici mogu i usmeno obrazložiti putem različitih digitalnih aplikacija, digitalni testovi iz gradiva jezika i književnosti koji se pišu u stvarnom vremenu u zadanom roku. U izvanrednim i nepredvidljivim okolnostima važno je sačuvati kontinuitet obrazovanja i obrazovnih aktivnosti, zaključiti školsku godinu i realizirati planirano za predstojeću školsku godinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
406 Ivana Bašić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam nadopunu Pravilnika i predlažem da se u izvanrednim situacijama učenici u razrednoj nastavi ne ocjenjuju brojčano. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
407 Diana Vlahović PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, s obzirom na novonastale okolnosti i s nepredvidljivošću trajanja istih, slažem se s dodatkom Članka 1.a u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Predlažem kao jedan od elementa ocjenjivanja uključiti praćenje uključenosti i aktivnosti učenika u nastavu na daljinu. S poštovanjem, Diana Vlahović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
408 Ivanka Knežević PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama svakako je nužna u situaciji u kojoj se svi nalazimo. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje lako je izvesti iz bilješki o načinu rada i aktivnosti učenika za vrijeme online nastave. Smatram da bi pri vrednovanju trebalo staviti naglasak na redovito sudjelovanje, trud i zalaganje u radu virtualnih učionica, kao i redovito ispunjavanje obaveza jer svaki učenik svoj radni zadatak treba vratiti na uvid nastavniku.Također smatram da bi trebalo omogućiti učenicima da ispravljaju postojeće negativne ocjene. Dakle, treba definirati jasne smjernice za kriterije ocjenjivanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
409 Antonela Matajić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, dopuna Pravilnika je nužna u situaciji u kojoj se nalazimo. Pri razradi načina i postupaka vrednovanja učenika potrebno je razraditi moguće scenarije za svaki predmet ili srodnu grupu predmeta. Vrlo je teško primijeniti isti model kod npr. matematike i engleskog jezika. Predlažem da za svaku specifičnu skupinu predmeta na prijedlogu načina i postupaka sumativnog vrednovanja rade stručnjaci iz tog područja. Provođenje formativnog vrednovanja (za učenje i kao učenje) treba biti obvezno. Pri izradi naputaka za sumativno vrednovanje potrebno je dati slobodu svakoj školi za potrebnu izmjenu glavnih smjernica iz razloga što svaka sredina ima svoje specifičnosti, kao što i svi učenici nemaju iste mogućnosti. S poštovanjem, Antonela Matajić, učitelj mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
410 Melita Rabak PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je u ovoj situaciji nužna i opravdana dopuna Pravilnika. Naglasak bi se trebao staviti na formativno vrednovanje, a sumativno vrednovati izvršavaju li učenici zadane obveze, pišu li domaće zadaće, komuniciraju li s nastavnicima kako je dogovoreno. Ne smijemo zaboraviti da nemaju svi učenici jednake uvjete (nisu svi jednako informatički vješti, nemaju svi jednake mogućnosti praćenja nastave na daljinu, nemaju svi adekvatno radno okružje kod kuće, nemaju jednaku pomoć roditelja). Ne možemo i ne smijemo od učenika tražiti da pri ocjenjivanju koriste digitalni alat s kojim ga nismo upoznali na nastavnom satu. I na kraju treba dati podršku i nastavnicima jer nisu svi jednako educirani za rad u digitalnim alatima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
411 Klementina Đurić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se da je ministrica/ministar za obrazovanje kompetentna/kompetentan procijeniti situaciju i odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja. Pojam "neposredna ugroza stanovništva" ili "izvanredne okolnosti" je bolje nego "ratno stanje". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
412 Stela Čuturić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Podržavam dodatak postojećeg Pravilnika na članak 1., a to je članak 1.a . U stavku (1) predlažem dodati vrijeme (rok) na koje se ovaj članak 1.a stavak (1) može odnositi. Isto tako mislim da treba dodati .....postupka vrednovanja te prava i obveze roditelja/skrbnika. (umetnuti veznik i između prava i odveza....). Naime, smatram da bi trebalo bi prilikom određivanja metoda, postupaka i elemenata vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća treba uzeti u obzir uvjete i mogućnosti rada i učenja učenika, kako tehničke tako i socijalne. Predlažem u članku 1.a stavak (2) vezano uz praćenje i ocjenjivanje učenika.............(dodati) ministar donosi odluku po naputku struke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
413 Daliborka Rotar PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam izmjene postojećeg Pravilnika, međutim trebamo uzeti u obzir da sva djeca, učenici nemaju iste uvjete rada i učenja. Prvenstveno nemaju svi dostupan internet, laptop, računalo, tablet, mobitel,... Mislim da ministrica u ovim točkama ima vodeću ulogu i to nije dobro. Treba uzeti u obzir i mišljenje ostalih stručnjaka. Svakako uzeti u obzir samo formativno vrednovanje. Formativno vrednovanje ostaviti za razrednu nastavu. Prvi razred bi trebao ostati neocijenjen. Zahvaljujem, lp Daliborka Rotar, učitelj mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
414 Dona Prović PRAVILNIK, „Članak 1.a Smatram kako je potrebna dopuna Pravilnika s obzirom na izvanrednu situaciju, ali se ne slažem s navedenim: „U slučaju elementarne nepogode, ratnog stanja ili druge neposredne ugroze stanovništva, ministar nadležan za obrazovanje može drukčije od načina propisanim ovim Pravilnikom odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja…“ već treba uvažiti mišljenje učitelja i nastavnika - direktno uključenih u online održavanje nastave. Važno je definirati jasne smjernica, načine i postupke vrednovanja, ali i omogućiti autonomnost nastavnicima zbog specifičnosti svakog predmeta. Neki predmeti (posebno u nižim razredima) mogu se vrednovati samo opisno, a pojedini nastavnici imaju već dovoljno ocjena za donošenje zaključne ocjene, ali i učenicima treba dati mogućnost za ispravak ocjena. Učenici bi trebali više istraživati, surađivati i raditi na projektima, a ne biti pretrpani zadacima koje moraju rješavati svaki dan iz više predmeta. Može se vrednovati i aktivnost učenika, tj. njihov trud i zalaganje te treba uzeti u obzir i preopterećenost gradivom, uzrast učenika i informatičku pismenost. Bitno je, u skladu s mogućnostima, što kvalitetnije odraditi planirano gradivo kako bi svi učenici savladali potrebne ishode, ali smatram da je i brojčano ocjenjivanje vrlo važno kako se učenici ne bi opustiti i smatrali kako se ne trebaju truditi u izradi postavljenih zadaća ako im to neće utjecati na zaključnu ocjenu. Provjera znanja je moguća (u slučaju ako svi učenici imaju potrebne uvjete), a mogu se koristiti razne metode vrednovanja uporabom online alata za izradu testova s vremenskim ograničenjem, kvizova i raznih vrsta zadataka, iako se postavlja pitanje je li rad koji rade njihov ili eventualno imaju pomoć i koliko bi ocjene u tom slučaju bile realne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
415 Vesna Grginović-Karajić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, potreba za donošenjem dopuna Pravilniku je razumljiva i neminovna u ovoj situaciji. Potrebno je donijeti konkretna pravila jer neki učenici (što su stariji, to ih je više) ne shvaćaju ozbiljnost situacije i ne sudjeluju redovito u aktivnostima e-učionica. Mislim da bi učenici i učitelji trebali dobiti konkretne upute kako sumativno vrednovati. Pri zaključivanju ocjena veću bi važnost trebale imati ocjene iz dijela godine kad su učenici bili na nastavi, ali bi svakako trebalo (možda manjim brojem ocjena) nekako vrednovati i rad u nastavi na daljinu. Nije mi jasno kako na daljinu imati vjerodostojnu ocjenu (da im roditelji ili netko tko je uz njih ne rješava zadatke). Ako se to bude događalo, onda će takva ocjena samo smetati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
416 Nikica Grabovac-Vujasić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, mislim da je dopuna pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u ovoj situaciji itekako nužna. Svima nama je ova situacija potpuno nova i još se nitko od nas nije susreo s nastavom od kuće. Govorim to i kao nastavnica i kao roditelj. Iako je ovaj način rada potpuno novi kako za nastavnike tako i za učenike, smatram da pri donošenju pravilnika moramo biti vrlo osjetljivi na njihovo sadašnje stanje jer su djeca pod stresom i sada po čitave dane provode vrijeme pred kompjuterima, što naravno utječe na njihovo psiho-fizičko zdravlje. Stoga mislim da je potrebno: Točno definirati elemente vrednovanja prema uzrastu učenika, te ih, s obzirom na situaciju, malo „ublažiti“. Vrednovati učeničku aktivnost i uključenost u nov način nastave, omogućiti dulji rok slanja povratnih informacija nastavnicima jer, zbog različitih okolnosti (potres, pucanje internetske veze) to nije uvijek moguće. 3. Predvidjeti različite načine vrednovanja jer nemaju svi učenici iste tehničko mogućnosti. Lijep pozdrav Nikica Grabovac-Vujasić ,prof.mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
417 Marina Perica PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da bi vrednovanje naučenoga trebalo prizlaziti iz bilježaka o praćenju učenikovog rada unutar virtualne učionice dok posebne provjere znanja po mojoj procjeni nisu objektivne zbog različitih uvjeta u kojim se učenici nalaze kao i mogučnosti da učenici predaju tuđe zadaće. Online provjere znanja koje bi rezultirale ocjenom dodatno bi pridonosuile stresu učenika. Mislim da bi najbolje bilo da ova nastavna godina ostane neocijenjena te da se ne uzima u obzir pri upisima u srednje škole ili fakultete. Ako već to nije moguće, onda zaključiti ocjene na osnovu dosadašnjih te aktivnosti u virtualnim učionicama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
418 Jasminka Belščak PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u potpunosti se slažem s ovim člankom. Smatram da uz formativno vrednovanje treba provoditi i sumativno vrednovanje na način da se uzme u obzir specifičnost situacije. Također kriteriji vrednovanja u tim se situacijama trebaju ujednačiti po predmetima i razredima. Najvažnije u svemu tome je uvažavanje učenikovih sposobnosti i osobnosti te bi ipak kriteriji za sumativno vrednovanje u ovim situacijama trebali biti blaži nego inače. Potrebno je napraviti i smjernice kako vrednovati: npr. online kviz, praktični rad, projektni zadatak... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
419 Jelena Dobrić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, U članku 1.a (1) izbacila bih ", ratnog stanja" jer i ono ulazi u "druge neposredne ugroze stanovništva". U članku 1.a (2) dodala bih nakon otvorenog savjetovanja sa ".... stručnim timom". (ili neki bolji pravni izraz - nisam pravnik) Slažem se da ministar u takvim uvjetima ima pravo i dužnost donijeti odluku o drugačijim načinima, no također smatram da ona treba biti donesena nakon konzultacije s AZOO-m te konkretno nakon e-savjetovanja (ili u toj situaciji mogućeg oblika savjetovanja) s učiteljima, stručnom službom, ravnateljima i ostalim djelatnicima iz struke koji konkretno tada/sada zajdničkim idejama i snagama nastavu i provode te najbolje znaju imaju li ili nemaju uvjete za ocjenjivanje učenika. Također, učitelji, radi svoje autonomije koju stalno naglašavamo, imaju i ideje i načine kako da provedu svoje obveze u tim drugačijim uvjetima. Konkretno bih za ovu novonastalu situaciju predložila: Vrednovanje učenika tijekom ovog perioda predlažem da bude formativno i u tipu vrednovanja za učenje. Sumativno vrednovanje tijekom ovog perioda bih potpuno ukinula. Zaključna ocjena bi bila brojčana ocjena kao rezultat 2/3 dosad već odrađene nastave i daljnih formativnih vrednovanja. Također bih svim učenicima koji su prisustvovali i redovito sudjelovali u ovom novonastalom online obliku nastave omogućila direktan upis u sljedeći razred, dakle bez ponavljanja razreda. Lijep pozdrav, Jelena Dobrić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
420 Vesna Blaznik PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam prijedlog da ministar u slučaju ozbiljne ugroženosti zdravlja ili sigurnosti stanovništva donosi izvanredne odluke kojima će se omogućiti funkcioniranje odgojno-obrazovnog sustava, no samo nakon savjetovanja sa strukom. Pri donošenju odluka svakako treba jasno naznačiti od kada vrijede i u kojoj će se situaciji razmotriti njihovo povlačenje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
421 Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, pozdravljamo dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog trenutne situacije. U ovoj složenoj situaciji angažman učitelja, drugih stručnjaka te roditelja djece s teškoćama u razvoju u provođenju nastave na daljinu je izuzetno velik i zahtjevan. Mnogi roditelji učenika s teškoćama u razvoju ne mogu osigurati tehničku podršku, pa se učitelji, rehabilitatori i svi stručnjaci koji sudjeluju u radu s djecom s teškoćama u razvoju u jednoj školi koja radi po posebnom programu na različite načine snalaze da svoje upute, preporuke, radne materijale dostave roditelju te upute roditelja za rad s djetetom. Stoga u procesu vrednovanja treba biti izuzetno fleksibilan, a način vrednovanja trebalo bi prilagoditi svakom pojedinom učeniku i situaciji. U sklopu posebnih programa učenici koji se školuju po čl.8 (Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, NN 24/15), imaju brojčano vrednovanje, a učenici koji se školuju po čl.9. navedenog pravilnika, imaju opisno vrednovanje. Opisna ocjena, u ovoj situaciji za sve učenike s teškoćama u razvoju (koji se školuju i po čl.8 i po čl.9), dala bi iscrpniju informaciju o praćenju rada i napredovanja učenika te informaciju o tome je li učenik sudjelovao u aktivnostima predviđenima nastavom na daljinu, na koji način u kojim aktivnostima i sl., a ako nije objasnilo bi se postoje li opravdani razlozi za to (jer kod nekih učenika postoje). Svi ti elementi mogli bi se uzeti u obzir prilikom zaključivanja brojčanih ocjena u idućoj nastavnoj godini kada će se nadoknađivati propušteno.Predlažemo da se za učenike koji prate posebni program unese zaključna opisna ocjena i omogući prelazak u viši razred. Eventualne završne brojčane ocjene kod učenika koji se školuju po čl.8 i predmetna su nastava te učenika srednje škole koji se školuju po čl.8 trebale bi biti zbroj dosadašnjih brojčanih ocjena te vrednovanja truda, zalaganja i urednog izvršavanja zadanih zadataka i aktivnosti tijekom nastave na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
422 Elena Kovačić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u novonastaloj situaciji smatram da je potrebna i opravdana dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da odluku o praćenju i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima iz stavka 1, ovoga članka ne bi smio donositi samo ministar, već bi se trebalo uključiti i mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje te mišljenje učitelja i stručnih suradnika. Podržavam vrednovanje učenika na daljinu, ali bi naglasak trebao biti na formativnom vrednovanju. Svi učenici nisu u istoj mogućnosti da uče i prate nastavu (loša internetska veza, dijeljenje uređaja s braćom, nemaju osiguran miran kutak, imaju problem s organizacijom nastave na daljinu). Sumativno vrednovanje, osobito činjenica, trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru (tu je i pitanje vremenika pisanih provjera). Učitelj može na temelju praćenja rada učenika u online okruženju vrednovati redovitost izvršavanja zadataka, kreativnost u pojedinim zadacima, istraživački rad. Zaključna ocjena donijela bi se na temelju dosadašnjih ocjena te na temelju praćenja učenika. S poštovanjem Elena Kovačić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
423 MARINA KUŠEN PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, mislim da u izvanrednim situacijama treba donijeti izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika. Radim u srednjoj školi i imam raznih situacija, od toga da učenici imaju puno ocjena do nekih maturanata koji imaju negativne ocjene koje nisu ispravili,jer nisu učili, i sad ne znaju što i kako. Za sada bilježim njihove aktivnosti i dajem im povratne informacije. No, to je daleko od objektivnog i mislim da može rezultirati ocjenom po zasebnom kriteriju. Svakako, smatram da treba donijeti jedinstvene smjernice i upute o vrednovanju u ovoj situaciji. Možda posebno za učenike razredne nastave, posebno da učenike viših razreda osnovne škole, a posebno za učenike srednjih škola. S poštovanjem, Marina Kušen Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
424 Ivana Žagar PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je zbog situacije u kojoj se nalazimo nužna izmjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Naime, svaki učitelj/učiteljica, profesor/profesorica bez većih poteškoća može provesti vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje i napisati bilješke o učenikovu radu, ostvarivanju aktivnosti i ishoda učenja. Također smatram da bi vrednovanje naučenoga trebalo prizlaziti iz bilježaka o praćenju učenikovog rada unutar virtualne učionice dok posebne provjere znanja po mojoj procjeni nisu objektivne zbog različitih uvjeta u kojim se učenici nalaze. Također predlažem da se naprave zasebni načini vrednovanja za učenike razredne nastave, zatim za učenike od 5. do 8. razreda te za učenike srednjih škola. S poštovanjem, Ivana Žagar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
425 Brankica Tepeš PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je u ovim izvanrednim okolnostima nužna i izmjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje nije problematično i lako je izvesti bilješke o učenikovu radu, ostvarivanju aktivnosti i ishoda učenja. Smatram da bi i vrednovanje naučenoga trebalo proizlaziti iz bilježaka o praćenju učenikova rada u virtualnim učionicama, a posebne provjere znanja u ovom trenutku nisu objektivne jer ih svi učenici ne pišu pod istim uvjetima.Osobno imam jako malo ocjena iz predmeta ( štrajk učitelja ) i neka dodatna provjera usvojenosti ishoda bi bila potrebna (pitanje je samo način kako provjeriti usvojenost ishoda ). Za učenike razredne nastave školska godina mogla bi završiti i bez zaključnih ocjena iz predmeta. Lp Brankica Tepeš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
426 Atanasija Bilić PRAVILNIK, „Članak 1.a Podržavam izmjenu ovog Pravilnika. Mislim da bi, u ovom slučaju, bilo dobro napraviti zasebne načine vrednovanja za niže razrede, zasebno za više razrede osnovne škole te zasebno za srednju školu. Mišljenja sam da se učenici nižih razreda trebaju samo formativno vrednovati na kraju školske godine, a kod učenika viših razreda osnovne škole i učenika srednjih škola uzeti u obzir dosadašnje ocjene uz formativno vrednovanje odrađenih zadataka i aktivnosti u online okruženju. Uočavaju se razlike i poteškoće pri učenju na daljinu jer nisu svi jednako informatički vješti i nemaju svi jednake mogućnosti praćenja nastave na daljinu (mobiteli, tableti, računala). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
427 Snježana Rađa PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, situacija u kojoj se trenutno nalazimo uvjetuje nužne dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Teška vremena sve prosvjetne djelatnike stavljaju na kušnju kako s učenicima odraditi što zanimljiviju nastavu, ali isto tako provesti i što kvalitetnije vrednovanje. Ovo je je vrlo osjetljivo razdoblje za sve sudionike nastavnog procesa. Smatram da u ovim trenucima, ali i bilo kojim drugim izvanrednim prilikama, vrednovanje treba provesti učitelj (ukoliko nema dovoljno elemenata za kvalitetno sumativno vrednovanje, učenika će formativno ocijeniti) jer najbolje poznaje svoje učenike. Bez obzira koje ocjenjivanje bilo ono mora biti poticajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
428 Mirela Šprajc PRAVILNIK, „Članak 1.a Možda bi bilo dobro da ministrici pomogne tim (koji će ona osnovati ) ,a koji bi joj pomogao ostvariti čl.1 a. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
429 Ivana Klišanin PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani , slažem se s nadopunom pravilnika, koji bi trebao sadržavati opće smjernice, u nepredvidivim okolnostima. U ovoj situaciji ne treba forsirati sumativno vrednovanje , teško je provedivo. Bilješke učenika u vrednovanju za učenje , rješavanje kviza u nekom duljem periodu (npr. mjesec – mjesec i pol) mogu rezultirati brojčanom ocjenom. Treba učenike ocijeniti jer se pojedinci trude , a drugi sada koriste priliku da ništa ne rade . Zato nam i trebaju smjernice. Dobro poznajemo svoje učenike i ne vjerujem da će sada netko od dobrog učenika postati odličan, odnosno da će doći do drastičnog iskoraka prema višoj ili nižoj ocjeni. Na nekom općem sumativnom vrednovanju ne treba inzistirati jer okolnosti rada učenika nisu jednake. Primjećujem , u radu u virtualnoj učionici, da nemaju svi učenici jednake uvjete rada kao što su: radno okružje kod kuće, internet veza( imam učenicu koja zbog slabog signala ne može konstantno prisustvovati virtualnoj nastavi) , računalo ili tablet (jedna učenica sve odrađuje upreko mobitela, nije u školi rekla da nema kako), nisu svi jednako informatički vješti, nemaju jednaku pomoć roditelja. Ne možemo od učenika tražiti da pri ocjenjivanju koriste digitalni alat s kojim ga nismo upoznali na nastavnom satu. U takvom ocjenjivanju se ne bi ocjenjivalo samo znanje već uz znanje i snalažljivost u korištenju alata, što ocjenu ne čini relevantnom. Učitelji praktičari, koji izvode virtualnu nastavu, trebali bi sudjelovati u donošenju istih tih smjernica (elemenata, načina, postupaka vrednovanja). Obzirom na specifičnosti pojednih predmeta bilo bi dobro na Loomenu otvoriti raspravu, otvorenu pet dana. Osim dogovora oko vrednovanja , mogao bi se postići o opći dogovor oko količine sadržaja danih učenicima. Smatram da bi ova izmjena pravilnika trebala biti privremena, a izmjenu donijeti ujesen kada ćemo s odmakom moći reći što treba u njemu popraviti a što ne. Za vrijeme rata cijela školska godina je trajala ,u mom slučaju , četiri mjeseca. Učili smo osnove i kasnije nadoknadili što nam je trebalo. Naučili smo se tada brinuti o sebi i jedni o drugima, zahvaljivati i veseliti se malim stvarima, nositi sa situacijom. Možda nam sada učenici neće naučiti nešto više sadržaja , ali će sada naučiti životne lekcije – Škola za život. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
430 ROMANA RUSEK PRAVILNIK, „Članak 1.a Podržavam izmjenu Pravilnika i predlažem da se u ovim okolnostima napravi zasebna odluka za vrednovanje od 1. do 4. razreda osnovne škole, zasebna za vrednovanje od 5. od 8. razreda te zasebna za srednje škole. Učenike od 1. do 4. razreda ocijeniti samo formativno. Učenike od 5. do 8. razreda ocijeniti i sumativno i formativno u smislu da se formativno iskaže samo koje ishode učenik nije usvojio zbog izvanredne situacije. Za učenike srednjih škola ostaviti mogućnost da ih njihovi nastavnici na temelju on-line provjera kao i do sada upisanih ocjena - sumativno ocijene. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
431 STJEPAN SABOLEK PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je nužno odrediti drukčije metode i postupke vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u ovoj novoj situaciji online nastave. To bi svakako trebalo napraviti u suradnji s ravnateljima škola, nastavnicima i stručnim suradnicima te na temelju iskustava već postojećih sustava online obrazovanja (sigurno ima primjera u svijetu gdje se normalno odvija online obrazovanje). Upute za te drukčije metode i postupke vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika bi trebale biti konkretno i jasno napisane tako da se osigura da se učenike vrednuje prema što više ujednačenim kriterijima i postupcima u cijeloj Republici Hrvatskoj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
432 Doris Marčelja PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, kao i većina kolega, podržavam izmjenu i dopunu Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju. Ona je nužna i bez ove izvanredne situacije, obzirom da neki dijelovi nisu usklađeni s tehnologijom, nego se odnose na situacije prije uvođenja e-dnevnika u škole. No, sada je prioritet odraditi ovu započetu nastavnu/školsku godinu korektno do kraja. Mnogi kolege već su iznijeli svoja mišljenja, a ja nemam konkretan prijedlog, što i kako, no radim u velikoj osnovnoj školi i nameće mi se potreba da pravila ne budu ista za svih. Mišljenja sam da bi posebno trebalo razraditi prijedloge za razrednu nastavu, a posebno za predmetnu nastavu. Ta mi se potreba nameće obzirom na specifičnost svakog uzrasta, ali i karakteristikama same nastave. Također, kolegice koje u tjednom zaduženju učenike imaju 1 sat tjedno, u mojoj školi, takve kolegice imaju 460 učenika! Što je opterećujuće velik broj učenika i za ocijeniti pravedno na sad dostupne načine. Trenutno smo u trećem tjednu online nastave i neki učenici se žale na tehnologiju. Ili im se samo nakupilo zaostataka? Kako to pravedno procijeniti na uzorku od 460 učenika? Što će biti s onim učenicima koji imaju za ispravljati određeni dio gradiva? Ili sve dijelove od samog početka? Svi razgovori ni poticaju do sada nisu urodili suradnjom, jer su jednostavno navikli da ne moraju raditi da će se prolazna ocjena stvoriti, na kraju godine. I redovito se stvori. Stručna mašinerija, na kraju svake nastavne godine odradi svoj smisao postojanja. Pa se takvi ni sada ne javljaju niti izvršavaju svoje obaveze. U šest mjeseci nastave nisu odradili minimum potrebnog, uz sve ustupke, a ni sada se ne javljaju. Koju oni ocjenu zaslužuju na kraju nastavne godine? Tu ocjenu treba smjestiti i u kontekst socio-ekonomskih prilika u kojima roditelji ostaju bez posla, …… Voljela bih, kao učitelj imati jasne upute, koje nikoga neće oštetiti, što bi značilo da neće ni dignitet učitelja ugroziti. Također, veoma jasne upute da mogu pravedno ocijeniti (nagraditi) predivne učenike, koji se trude od prvoga dana i pokazuju interes za rad i za suradnjom, ne žaleći se ni na što, već traže još zadataka, …. S poštovanjem, Doris Marčelja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
433 Blaženka Kunac PRAVILNIK, „Članak 1.a U prvoj se rečenici spominje neposredna ugroza stanovništva. Potrebno je definirati što je to i tko je proglašava, ukoliko pojam nije već definiran negdje (ja nisam uspjela pronaći). Nadalje, može li nadležni ministar odrediti drugačije metode, postupke,... od onih propisanim ovim Pravilnikom i ako se, primjerice, elementarna nepogoda odnosi samo na određeno područje ili se mora odnositi na cijelu RH? Na kraju, smatram da nije dobro da samo jedna osoba odlučuje o tome. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
434 Iva Sofka PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se sa dopunom stavljenom na raspravu. Sugeriram da nadležni ministar konkretne zaključke donese usko surađujući sa strukom. Kao predmetna nastavnica, smatram da je jako dobro usmjeriti se na praćenje učeničkog angažmana. Ocjenjivanje treba biti poticajno i bazirati se na vrednovanju snalažljivosti učenika na istraživačkim zadacima, u kojima oni produktivno pokazuju svoja znanja i vještine. Svatko od nas i onako jako dobro poznaje sposobnosti svojih učenika i svaki oblik praćenja će prilagoditi učeniku i situaciji u kojoj se učenik nalazi. Iz svega ovoga izvući ćemo najbolje i mi i učenici. A i vrednovanje će dobiti jednu novu dimenziju. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
435 Jasminka Hajpek PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se kako postoji potreba za dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama i pohvaljujem što smo dobili priliku dopuniti ga. Ova školska godina je puna promjena i treba ju kao takvu prihvatiti i iskoristiti ono najbolje što možemo u ovoj nametnutoj nam situaciji. Naime, u prošloj raspravi smo se složili kako formativna vrednovanja nećemo brojčano vrednovati kako bi učeniku dali priliku biti bolji, ukazati mu što treba poboljšati i nakon nekoliko povratnih informacija, moći ćemo brojčano ocijeniti njegov napredak tj. postignuće. Ali formativno vrednovati u nastavi na daljinu je sasvim nešto drugo i zaslužuje brojčanu ocjenu. U virtualnim učionicama učenici sami istražuju bez naše stalne fizičke prisutnosti i stalne „navigacije“. U ovom povijesnom trenutku naši učenici su po prvi put u prilici samostalno donositi odluke, pokušavati, griješiti i na kraju zaključiti i imati svoje mišljenje o nečemu i do toga dolaze većinom samostalno. To je ono do čega smo ih i htjeli dovesti na putu njihova učenja. Stoga smatram da njihovu upornost, marljivost, kreativnost i pokušaje učenja bez obzira što je to na daljinu bez našeg nadzora u ovoj školskoj godini treba brojčano ocijeniti. Naravno da nećemo svaku zadaću koju smo zadali brojčano ocijeniti. Ali ako smo im zadali zahtjevniji zadatak u kojem trebaju obratiti pozornost na nekoliko elemenata: postaviti tezu, dokazati ju pazeći jesu li upotrijebili preporučene strukture, imaju li minimalni broj riječi, iznijeli svoje mišljenje …, ako se držimo precizno razrađene Rubrike za ocjenjivanje, sigurna sam da ovakav učenički rad možemo valjano ocijeniti i na daljinu. Naravno da to treba nekoliko puta odraditi za vježbu bez brojčane ocjene ali mislim ako ova situacija potraje, možemo u nekom trenutku i takav rad brojčano ocijeniti. Svakako učenike treba upoznati s Listom za samoprocjenu kako bi si sami prije nego li predaju rad za brojčanu ocjenu točno znali što će se vrednovati te da si sami naprave samoprovjeru jesu li sve obuhvatili napisanim radom ili ga treba dopuniti. Što se tiče ocjenjivanja na daljinu u online okruženju kakvo učenici provode u nastavi informatike i u natjecanju iz informatike, možda bi se i na taj način moglo doći do nekih brojčanih ocjena ali tu je pitanje imaju li svi učenici kod kuće uvjete za takav način vrednovanja. Ova školska godina je drugačija i treba ju kao takvu prihvatiti s prilagodbom u poučavanju i vrednovanju ali nikako na štetu učenika prema trenutno postojećim brojčanim ocjenama. Školska godina još uvijek traje pa kako postoji učenje na daljinu mora postojati i vrednovanje na daljinu koje ne smije biti na štetu učenika. Pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
436 Sonja Geci PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam ovaj Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. U bilo kojim izvanrednim okolnostima, u kojima se nastavlja s obrazovanjem, nužno je prilagoditi sve elemente odgojno-obrazovnog procesa, pa tako i vrednovanje. U ovoj situaciji u kojoj smo se iznenada našli smatram da su i učenici i učitelji i roditelji nedovoljno pripremljeni za nastavu na daljinu. Svi zajedno učimo i prilagođavamo se na ovakav način rada. Smatram da bi naglasak trebalo staviti na formativno vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi na daljinu. Posebno osjetljive skupine učenika su učenici s teškoćama u razvoju, učenici romske nacionalne manjine i učenici koji su do prelaska na nastavu na daljinu bili ocijenjeni s negativnom ocjenom. Njima bi svakako trebalo omogućiti da budu vrednovani u skladu sa svojim mogućnostima kako bi uspješno mogli završiti školsku godinu. U ovim uvjetima naglasak se stavlja na učeničku marljivost, samostalnost i odgovornost u radu i to također treba adekvatno vrednovati. Vrednovanje je najzahtjevniji i najodgovorniji dio odgojno-obrazovnog procesa u kojem učitelji trebaju pokazati svoju profesionalnost i odgovornost za dobrobit svakog učenika. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
437 Silvija Martišek PRAVILNIK, „Članak 1.a Smatram da u ovakvim izvanrednim situacijama u kojima nemaju svi jednake mogućnosti pristupa internetu, kompjutoru, tabletu, gdje sustav nije u potpunsoti prilagođen, gdje se učenici teško snalaze u novim situacijama, kao što je rješavanje kvizova u različitim alatima, traženje materijala, izrada različitih materijala, ne bi trebalo učenike opterećivati s ocjenama. Ocjene u ovakvoj situaciji nisu realne jer osim što nemaju svi iste mogućnosti neki će itekako koristiti ove situacije i predavati tuđe zadaće, koristiti rješenja drugih učenika. Mislim da bi najbolje bilo da ova nastavna godina ostane neocijenjena u najgorem slučaju i da se ne uzima u obzir pri upisima u srednje škole ili fakultete. Ako već to nije moguće, onda zaključiti ocjene kakve jesu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
438 Renata Pintar PRAVILNIK, „Članak 1.a Smatram da u razrednoj nastavi ocjenjivanje u ovakvoj situaciji treba biti opisno, bilo je već u prošlosti opisnog ocjenjivanja u razrednoj nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
439 Melita Povalec PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani! Predlažem nekoliko rješenja i koraka u vrednovanju. Svakako bi trebalo razgraničiti neke stvari i odrediti prioritete. 1) razredna nastava - opisne ocjene 2) predmetna nastava: a) omogućiti normalno sumativno ocjenjivanje radova koje bi učenici ionako radili kod kuće (istraživački, praktični radovi) a) učenici koji imaju dovoljno ocjena i učitelj procjenjuje kako je učenik konstantan u radu zaključuje se ocjena na temelju trenutačnih ocjena b) učenicima koji su pokazali određeni napredak, ali zaključna ocjena nije potpuno jasna omogućiti usmeno odgovaranje videokonferencijom u prisutnosti još troje ili četvero učenika c) učenicima koji imaju negativne ocjene omogućiti odgovaranje videokonferencijom u prisutnosti stručne službe i sustručnjaka uz davanje jasnih naputaka učeniku što treba naučiti d) učenicima dati jasnu informaciju vezano za njihovu zaključnu ocjenu kako bi bili upoznati što moraju eventualno odgovarati ili napraviti za neki drugi element vrednovanja e) najaviti učenicima kako će aktivnost (u smislu obavljanja zadataka, a ne prisutnosti u virtualnoj učionici) također biti jedan od kriterija donošenja zaključne ocjene f) učenicima s teškoćama jasno objasniti kriterije zaključne ocjene te postupati kao i kod ostalih učenika uz veću uključenost stručne službe i u smislu dodatnog individualnog rada s učenicima g) online kvizovi mogu doprinijeti formativnom vrednovanju ukoliko imaju određeno vremensko ograničenje kako bi se smanjila mogućnost prepisivanja, učenicima s teškoćama potrebno je prilagoditi ovaj oblik formativnog vrednovanja Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
440 Krunoslava Duka PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, samu nadopunu u ovako kratkom vremenu razumijem i opravdavam, ali nemojte kod donošenja odluka zaboraviti i na sljedeće pitanje: Što će biti s učenicima koji nisu zadovoljili kriterije završetka školske godine prije krize? Mislim na učenike koji bi u normalnim okolnostima bili upućeni na produžnu nastavu, popravni ispit ili bi pali godinu. Nadalje, mislim da se ovako neodređen članak smije donijeti jedino uz dopunu da će se po završetku ove krize u budućnosti izraditi (koliko-toliko) pripremni scenariji za buduće krizne situacije koji će sadržavati mišljenja i preporuke šireg dijela struke te neće jednostrano ovisiti o stavovima i idejama jedne osobe i jedne političke opcije. Također sam mišljenja da ovo mora biti objavljeno u medijima, javno i transparentno kako se ne bi na koncu teret vrednovanja i eventualnog neslaganja roditelja s istim prelomio preko nastavnog osoblja. Sa štovanjem, Krunoslava Duka Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
441 NATAŠA VUKOVIĆ PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani slažem se da treba dopuniti Pravilnik o metodama , postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim situacijama. Teško je u ovim izvanrednim okolnostima objektivno vrednovati rad učenika jer prije svega nemaju svi iste tehničke mogućnosti ( kvalitetnu IKT tehnologiju) praćenja nastave na daljinu a nemaju ni svi ista informatička znanja.( a isto tako ni nastavnici ) Smatram da bi učenicima trebali zaključiti ocjene na osnovu ocjena koje imamo uzimajući u obzir zalaganje i aktivnost u virtualnoj učionici. Treba uzeti u obzir i specifičnosti strukovnog obrazovanja gdje se vrlo često vrednuje praktičan rad kojeg je u okolnostima nastave na daljinu teško provesti, a praktičan rad kod poslodavca se trenutno ne provodi. Poseban problem je i izrada praktičnog djela završnog rada u strukovnim školama koji se sada neće moći održati pa bi se svakako trebao razmotriti i taj problem te dati prijedlog (savjetovanjem sa strukovnim nastavnicima iz određenih struka ) kako što kvalitetnije ocjeniti završni rad učenika . S štovanjem Nataša Vuković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
442 Anica Hrlec PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, mislim da u bilo kojim izvanrednim okolnostima koje su navedene člankom 1a mora struka donijeti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, te isti moraju biti sastavni dio Pravilnika. U ovom uistinu izvanrednom trenutku predlažem: da se državna matura ne provodi i da se umanji stres maturanata, te da se postigne dogovor sa Sveučilištima da na temelju prethodnog uspjeha (3.2. i 1. razred SŠ) naprave rang liste, te da fakulteti još definiraju dva izborna predmeta koja će se dodatno bodovati uz hrvatski jezik, strani jezik i matematiku. Ova agonija isčekivanja iz dana u dan što će biti nikome ne koristi i mora se jasno reći da matura ove godine kao opcija nije prioritet (možda bi zahvaljujući tehnologiji bila izvediva) ali naglašavam nije prioritet. Ujedno predlažem da se ako će se šk.god završavati sumativnim vrednovanjem naučenog, da se ocjene baziraju na do sada unesenim ocjenama uz mogućnost ispravljanja istih ako učenim ima potrebu ispraviti neku od već donesenih ocjena. Ako bi se provodilo on line vrednovanje, što je naravno moguće,provesti ga koristeći pitanja iz baze ispita (NCVVO). No i za ovaj dio smatram da nije prioritet, jer učenici su se snašli u on line okruženju stekli su kompetencije koje će im obilježiti cijeli život, prvenstveno mislim na samoodgovornost, a to ni jedna ocjena koju imamo u brojčanom obliku od 1-5 ne može vrednovati. Zato Vas molim da pomno razmislite o prijedlogu. Unaprijed hvala, Anica Hrlec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
443 Blazenka Bajic PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, potpuno se slažem s dopunom Pravilnika. Dosadašnje formativna vrednovanja jesu pokazatelji napredovanja učenika iskazana izjavama. No učenici i roditelji još uvijek ih ne doživljavaju kao neku značajnu vrijednost. Sumativnim vrednovanjem precizirali bi postignutu razinu znanja i razriješili moguću problematiku koja bi se pojavila na kraju nastavne godine pri zaključivanju ocjena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
444 Sonja Poljak PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Slažem se s dopunom Pravilnika. U ovoj izvanrednoj situaciji kada se nastava odvija na daljinu smatram da sumativno vrednovanje nije najrelevantnije već bi se naglasak trebao staviti na formativno vrednovanje. Kod vrednovanja treba uzeti u obzir uvjete u kojima učenici rade, nemaju svi učenici jednake uvjete za rad kod kuće. Treba jasno definirati i odrediti elemente vrednovanja i način provođenja vrednovanja u ovoj situaciji. Svakako treba rad učenika u virtualnoj učionici na neki način vrednovati jer treba postojati razlika između učenika koji rade i onih koji ne rade. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
445 Mirna Mikić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Promjena Pravilnika je nužna, no u donošenju konačne odluke treba uzeti sve parametre te mudro odlučiti. Unijeti empatiju ali i racionalno odlučiti što je najbolje za naše školstvo i učenike. Zbog toga smatram da ovu odluku ne treba donijeti ministrica sama nego u dogovoru s povjerenstvom koje bi sačinjavali nastavnici različitih struka i savjetnici iz AZOO-a. Mišljenja sam da svima,osim 1.razreda OŠ treba uzeti u obzir ocjene koje su učenici dobili do 15.ožujka i formativno vrednovanje u nastavi na daljinu. Maturante osloboditi Državne mature i organizirati prijemne ispite za svaki fakultet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
446 Marija Dlesk PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se da je u ovim kriznim vremenima potrebno dopuniti Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika. Podržavam dopunu 1. članka Pravilnika uz malu zadršku da ministar može samostalno "odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika", ne umanjujući pritom funkciju ministra, njegovu osobnu sposobnost i sposobnost njegovog stručnog tima. Naprotiv. Smatram da su prevelike razlike između osnovnog, gimnazijskog i strukovnog obrazovanja i teško se tu može, u ovoj situaciji pronaći jedinstveni model praćenja i vrednovanja učeničkih postignuća. Apsolutno se zalažem za vrlo aktivno uključivanje Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koje će, u to sam sigurna, kvalitetnim dijalogom za koji trebamo pronaći vremena (barem 2 tjedna od završetka javne rasprave) s učiteljima i nastavnicima te nastavnicima struke pronaći najpravedniji model koji može u ovom kaosu funkcionirati. Kada kažem najpravedniji, tada mislim i na učenike i na nas nastavnike koji također trebamo iznijeti svu težinu online nastave na svojim leđima, leđima svojih obitelji, svojih obaveza na obiteljskim gospodarstvima. Ja govorim u svoje osobno ime jer iza toga i stojim u svakom trenutku. Vjerujem u svoje kolege i kolegice koje izuzetno poštujem i cijenim i znam da će moći matičnoj Agenciji dati pravi prijedlog koji će se odnositi, kako na vrednovanje postignuća u opće obrazovnim predmetima tako i na vrednovanje postignuća u strukovnim predmetima. Zasada ne podržavam niti zalaganja kolega za zamrzavanje situacije 13. ožujka o.g., niti zalaganja kolega za isključivo formativno vrednovanje tijekom online provođenja nastavnog procesa. Iz vrlo jednostavnog razloga. Nadovezati ću se na neke komentare koji izražavaju sumnju u relevantnost učeničkih uradaka, u sumnju da je njihov rezultat ujedno i rezultat njihovih roditelja, pomagača i sl. Predlažem da ostavimo nastavnicima koji najbolje poznaju svoje učenike da daju svoje povratne informacije, u mom slučaju, Agenciji za strukovno obrazovanje. Kolegama koji misle da roditelji ne pomažu i u normalnim uvjetima provođenja nastave u izradi eseja, prezentacija, umnih mapa, videouradaka i sl. mogu slobodno reći da griješe i da i u takvim situacijama kada dajemo sumativnu ocjenu učeniku, dajemo je i za roditelja, brata, sestru. U ova dva tjedna sam zaista provela jako puno vremena u live komunikaciji (u realnom vremenu) i ponavljanju nastavnih sadržaja, te mogu zaključiti da se rezultati previše ne razlikuju od stvarne situacije u fizičkom razrednom okruženju. Mišljenja sam da svakom predmetnom nastavniku treba dozvoliti slobodu da sam odluči, uzimajući u obzir sve, od ocjena koje su prije 13.3. upisane, preko analize uključenosti tijekom odrade zadataka za domaću zadaću, analize rezultata tih zadataka i aktivnosti koje nastavnik s njima provodi u realnom vremenu. Mislim da svaki nastavnik najbolje poznaje svog učenika i da uz sve navedene postupke može doći i do najpravednije i najrealnije sumativne ocjene. Naravno, uloga nastavnika je ovdje najvažnija i u segmentu obima nastavnog sadržaja koji će s učenicima na ovaj način odraditi. Ukoliko smatra da je potrebno nešto prebaciti za vrijeme povratka u školu ili za iduću školsku godinu, tada to i treba učiniti. Planiramo svoj nastavni proces što ne znači da se u izvanrednim okolnostima on ne može mijenjati. Može i to će se evidentirati pa nije potrebno forsirati onaj dio nastavnih sadržaja za koji smo sigurni da učenici neće na trenutni način moći svladati. No, to je samo moje razmišljanje, koje se ne mora poklopiti s rezultatom dijaloga Agencije s nastavnicima koji zagovaram i koji će u konačnici moći dati Ministrici najkvalitetniju smjernicu o tome kako i u kom smjeru mijenjati Pravilnik. S poštovanjem, Marija Dlesk, dipl. oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
447 Andreja Kovač PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. S obzirom na situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, mišljenja sam da bi u razrednoj nastavi trebalo vrednovanje biti isključivo formativno. Zaključna ocjena se može izvesti i na temelju dosadašnjih ocjena, a one bi trebale biti poticajne koliko god je moguće, jer se sada tek vidi socijalna razlika, odnosno koliko pojedini roditelji imaju adekvatnu tehničku opremu, a i informatičku pismenost. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
448 Dejan Ivanek PRAVILNIK, „Članak 1.a Mislim da bi ovdje trebalo ubaciti da ministar u donošenje odluke treba uključiti učitelje i nastavnike koji rade u školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
449 Jasna Hrstić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika jer je to nužnost u ovim okolnostima. Smatram da treba uzeti u obzir dosadašnje ocjene, ali jednako i trud i znanje učenika ostvarenih u online nastavi. Nastavnici će znati, uz preporuku Ministarstva, vrednovati svoje učenike i svakako to treba rezultirati brojčanom ocjenom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
450 Mirela Dobutović PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani u potpunosti se slažem da Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama mora biti donesen. Članak 1.a stavak 1 bi po meni bio u redu, no smatram da bi stavak 2 trebalo mijenjati. Smatram da odluku o načinima praćenja i vrednovanja trebaju donositi zajedno ministar i nadležne agencije AZOO i ASOO, upravo zbog specifičnosti predmeta i načina poučavanja u srednjim školama. Budući da svi nastavnici provode nastavu u srednjim školama na daljinu, mislim da ne bi bilo posebno teško da agencije provedu istraživanja, ankete i dr. s nastavnicima općih predmeta, a posebno s nastavnicima stručnih predmeta, te žurno donesu odluku o najboljem načinu provođenja vrednovanja učenika. Dakle, vrednovanje ne može biti uniformirano ili jednako za sve posebno za srednje škole gdje imate strukovne škole, gimnazije, umjetničke, glazbene.... Smatram da bi učenici razredne nastave trebali biti opisno ocjenjeni, a za ostale vrednovanje mora biti u dogovoru sa stručnim vijećima, te Agencijama. Svakako treba uzeti u obzir činjenicu da iako provodimo nastavu na daljinu, niti svi učenici, niti nastavnici, niti roditelji imaju jednaku informatičku pismenost, a ni adekvatne resurse. To bi sve trebalo biti dio ovog Pravilnika, a detalji, dakle vrednovanje u svakom od predmeta ili skupine predmeta, na koji način i kada, može biti doneseno od strane Ministra nakon provedenih rasprava s nadležnim Agencijama. Moram reći kako bi ova situacija i godina bila idealan trenutak da Hrvatska pređe na devetogodišnju osnovnu školu. Znam da to nije sada tema razgovora, i znam da to iziskuje još više angažmana svih zaposlenih u odgoju i obrazovanju , te nadležnog Ministarstva, ali vidim da se svi mi jako dobro snalazimo u ovakvim situacijama. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
451 Željko Jambrešić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Svakako treba izmjena Pravilnika jer nastava na daljinu u ovim okolnostima je nešto sasvim novo u odnosu na klasičnu nastavu, kako poučavanja tako i vrednovanja. Potrebno je utvrditi metode vrednovanja, osobito sumativnog. Sadašnje metode sumativnog vrednovanja nisu pouzdane u novonastalim okolnostima. U donošenju Pravilnika trebalo bi uključiti i nastavnike praktičare koji s učenicima provode nastavu na daljinu duže vrijeme. Isto tako, dijelovi Pravilnika mogli bi se primjenjivati kod učenika koji su duže vrijeme iz opravdanih razloga odsutni s nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
452 ANTONIO ŠARIN PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s izmjenom Pravilnika i podržavam njegovu žurnu izmjenu s obzirom na novonastalu situaciju. S obzirom da je ministrica i njezin stručni tim spremno i rekordno brzo odgovorila na kriznu situaciju u pogledu organizacije nastave na daljinu, držim da je dobro upoznata sa svim izazovima koje ona donosi nastavnom osoblju. U tom smislu nadam se precizno definiranim smjernicama i odredbama novog Pravilnika, kojim će ocjenjivanje učenika biti rezultat njihovog znanja ali i aktivnosti unutar virtualnih učionica. Iako je formativno vrednovanje svojevrstan imperativ budućeg odgojno-obrazovnog rada, ne treba zanemariti još uvelike veliki značaj koji sumativno vrednovanje predstavlja za učenike i njihove roditelje. U kontekstu rečenoga, smatram da će ministrica uvažiti činjenicu potrebne postupnosti u pogledu poimanja važnosti formativnog u odnosu na sumativno vrednovanje. Što uključuje mogućnost sumativnog vrednovanja aktivnosti i odnosa učenika prema radu u virtualnim učionicama (zadacima koji su im postavljeni). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
453 Ivana Grabić-Marin PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se sa dopunom Pravilnika, nadajući da će se ministrica konzultirati sa strukom, od učitelja razredne i predmetne nastave, do nastavnika općih i strukovnih predmeta. Nejasnoća je jako puno i svi mi koji smo u razredu imamo pitanje kako vrednovati učenika, a da ono bude objektivno. U ovim okolnostima to je doista teško, pa predlažem: 1) tijekom "virtualne nastave" učenike formativno vrednovati - toliko je mogućnosti u on-line nastavi da se učenik može pratiti i vrednovati; ne moraju to nužno biti memorirane činjenice, podatci i sl., već njihove sposobnosti korištenja IT tehnologije u trenucima njihove kreativnosti, praktičnog rada,.., svjedok sam da neke kolege negiraju ovu nastavu, a isti se jako loše služe mogućnostima IT; predlažem im cjeloživotno učenje, jer se i mi ostali uvijek educiramo za jednake plaće 2) zaključna ocjena je sumativna proizašla iz svih elemenata vrednovanja tijekom cijele školske godine, - svakako uzeti u obzir mogućnost redovitog sudjelovanja učenika u on-line nastavi; svaki razrednik i nastavnik poznaje socio-ekonosku situaciju učenika i to uzeti u obzir prilikom vrednovanja/zaključivanja ocjena 3) državnu maturu provesti (u realnim okvirima, može i u drugoj polovici mjeseca kolovoza ili rujna) i uvjet je za upis na sveučilišta, odnosno veleučilišta i visoke škole; gradivo drugog polugodišta četvrtog razreda znatno reducirati, odnosno isključiti; naime, maturanti se spremaju četiri godine za državnu maturu i budući su nosioci ovoga društva; osobno sam studirala u Splitu sve ratne godine i bila prognanik iz ratom okupiranog područja, granate su letjele po mjestima, slušale se tužne priče...., ali život ide dalje... i treba ga učiniti ljepšim, boljim i sigurnijim... a to možemo samo znanjem!! Srdačan pozdrav, Ivana Grabić-Marina - Drniš! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
454 Nada Andonović PRAVILNIK, „Članak 1.a Slažem se da postojeći Pravilnik treba nadopuniti i da treba biti propisano tko donosi odluke ali bih dodala da ministar uz prethodne konzultacije sa strukom donosi ovu odluku. Te upute, metode, postupke, elemente, prava treba odvojiti za razrednu nastavu, predmetnu nastavu, srednje škole..... jer svi nismo u istim uvjetima, učenici nisu iste dobne skupine, nisu jednako samostalni u radu....da bi to sve bilo propisano istim elementima, metodama... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
455 Ivana Tunjić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Dopuna pravilnika nam je potrebna, jer su ovo ipak potpuno drugačiji uvjeti rada. Ja kao nastavnik i roditelj prvašića i učenika 5 razreda, vidim on line nastavu i dječjim očima. Teško im je, ali ja sam tu kao pripomoć. A što je sa učenicima koji nemaju takvu pomoć? Prilagođeni program, manjine, socijalni slučajevi, problemi s tehničke strane, zaposleni roditelji, nepismeni roditelji, potres, braća i sestre, roditelji koji koriste isti komp, tablet, mob... Vjerujte mi, sate i sate sam telefonski s njima odrađivala kako bi odradili tehnički dio pripreme u virtualne učionice. Smatram da učenike razredne nastave treba samo formativno vrednovati i zaključiti opisne ocjene, jer roditelji tu igraju veliku ulogu i velika je zasluga na trudu roditelja. Učenike predmetne nastave treba formativno vrednovati kroz online nastavu, pratiti njihove aktivnosti, zapisati u eDnevnik kako djeca napreduju i poticati ih na rad. Na kraju zaključiti prema postojećim ocjenama i trudu u virtualnim učionicama. Ne stvarati nikakva povjerenstva i obavezno poslušati glas ljudi na terenu, a to smo mi učitelji, nastavnici koji su i većina roditelji. Sva djeca u ovoj školskoj godini zaslužuju prolaz u sljedeću školsku godinu. Omogućiti ispravke negativnih ocjena, naravno ima učenika koji izostaju od početka školske godine, oni ne mogu nikako nadoknaditi sve to, ali to svaki učitelj i nastavnik zna. Osmim razredima omogućiti standardni upis u srednje škole, uz ponavljanje gradiva na početku sljedeće godine. Maturantima smanjiti državnu maturu, reducirati gradivo ili za one koji žele ići na fakultet omogućiti prijemne ispite sa reduciranjem gradiva koji se nisu stigli adekvatno obraditi. (prijemni ispiti su uvijek bolji pokazatelji i polažu se oni predmeti koji su potrebni za taj studij) Za one koji ne žele na fakultet dovoljna je reducirana državna matura. Lijepi pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
456 Ljiljana Hanžek PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, ovaj pravilnik u trenutnim uvjetima, je više nego potreban. Mišljenja sam, da bih trebalo uzeti u obzir postojeće ocjene. Većina učenika u redovnoj nastavi imala dovoljan broj ocjena. Na temelju kojih bi se već sada mogle zaključiti ocjene, svakako pridodati njihove aktivnosti koje svakodnevno izvršavaju u virtualnim učionicama, a mi ih pratimo bilješkama, to bi trebalo biti dovoljno. Također sam mišljenja trebalo bi poslušati glas struke ( učitelja/nastavnika), jer oni imaju iskustveno znanje o nastaloj situaciji nastave na daljinu. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
457 Saša Žic PRAVILNIK, „Članak 1.a Nikako se ne slažem da je potrebno dopuniti Pravilnik ovim člancima. Već sad u pravilniku stoji "Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikovog rada.". Znači da se ostavlja mogućnost vrednovanja naučenog bez brojčane ocjene. Ministar ne može biti jedini nadležan za to koje će se metode i elementi vrednovanja koristiti u pojedinim školama, jer osim ovog Pravilnika, one "proizlaze iz nacionalnoga, predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, nastavnih programa, strukovnih kurikuluma, školskoga kurikuluma te ovoga Pravilnika i pravila ponašanja učenika koje donosi škola." Iako je ovo izvanredna situacija, ovaj Pravilnik nije od iznimne važnosti za funkcioniranje države i život građana, kao što je to slučaj u zdravstvenim i obrambenim pitanjima gdje su ovakvi članci nužni zbog životne ugroze građana. i hitnog djelovanja. Način na koji će se učenici vrednovati u izvanrednim situacijama se treba urediti, ali jedino na način da se kroz javno i stručno savjetovanje dođe do najboljeg rješenja koje će biti ugrađeno u Pravilnik. Dakle, nikako nije potrebno da ministar bude taj koji će određivati metode, postupke i elemente vrednovanja i sve ostalo navedeno, jer je sve to već dovoljno jasno opisano u postojećim dokumentima. Još manje bi ministar trebao odlučivati o pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika u bilo kakvim okolnostima. To radi učitelj/nastavnik (ili će ministar možda pratiti i ocjenjivati svakog učenika u Hrvatskoj ponaosob). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
458 SANJA ARAMBAŠIĆ PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam promjenu Pravilnika s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo ne samo zbog zdravstvene situacije, nego i štrajka koji je bio tijekom prvoga polugodišta. Mišljenja sam da bez mogućnosti ispitivanja učenika u nekom realnom vremenu, nije moguće provesti kvalitetno sumativno vrednovanje postignuća učenika. Formativno vrednovanje koje trenutno provodimo pružit će nam neke smjernice zajedno sa ocjenam koje već imamo. Ukoliko na kraju učenik ne bude zadovoljan s ocjenom može se organizirati onda provjeravanje, ali u realnom vremenu. Bez obzira na dostupnost različitih aplikacija i alata, provođenje sumativnog vrednovanja bez provođenja istoga u realnom (dogovorenom) vremenu ne smatram objektivnim. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
459 Višnja Vlahek Sokač PRAVILNIK, „Članak 1.a Čitajući sve komentare svi se slažete s nadopunom Pravilnika, ali nitko od osoba koje se javljaju ne daje konkretna rješenja. Nažalost očekivla sam da će netko nešto konkretno predložiti. Meni ništa ne pada na pamet osim da smo u vrlo nezahvanoj situaciji kao i uvijek, jer će na kraju godine sve oči biti uprte u nas i naše ocjene. Osobno nemam ideju kako provesti vrednovanje jer ne znam da li je učenik odradio sam ili uz nečiju pomoć, ono što je sigurno- vrednovanje neće biti objektivno i da ocjena neće pokazati pravo stanje znanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
460 Mirta Malčić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u potpunosti podržavam dopunu Pravilnika jer u sadašnjem nije predviđeno vrednovanje učeničkih postignuća u izvanrednim situacijama. Kao učiteljica u predmetnoj nastavi, smatram da bi se ocjene trebale zaključiti na temelju postojećih ocjena kojima treba dodati i učenje na daljinu. Mislim da svi do sada imamo dovoljno ocjena, a i dobro poznajemo svoje učenike da bismo ih mogli sumativno vrednovati. Naravno, u obzir treba uzeti i formativno vrednovanje koje smo da sada provodili i koje provodimo u nastavi na daljinu. Većina učenika se trudi odraditi svoje zadatke. Nemaju svi jednake uvjete za rad i to svakako treba uzeti u obzir. Normalno je i da roditelji pomažu svojoj djeci u izvršavanju zadataka. Sve to treba uzeti u obzir i uvrstiti u ocjenu te ih nagraditi za trud koji ulažu. Kao što sam već rekla, svi mi poznajemo svoje učenike i znamo kako ih pravedno ocijeniti. U provođenju ocjenjivanja u ovoj situaciji Ministarstvo treba nam treba dati smjernice, ali se svakako treba uvažiti autonomija učitelja. Srdačan pozdrav, Mirta Malčić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
461 Sanja Maričević PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da prilikom određivanja metoda, postupaka i elemenata vrednovanja o-o postignuća učenika u vidu treba imati da nemaju svi učenici jednake životne uvjete niti su jednako informatički pismeni te iz tih razloga vrednovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
462 Palma Tolić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u izvanrednim okolnostima. Uistinu se mora nešto promijeniti u metodama i postupcima vrednovanja. Promjene može učiniti i ministrica, ali će se vjerojatno savjetovati sa strukom. Učenici moraju dobivati ocjene jer onda ova nastava, koliko se god mi trudili, neće imati smisla. Nažalost, učenici su još uvijek motivirani samo ocjenom. Nisam za to da se učenicima samo zaključe ocjene prema postojećim, osobito to ne bi bilo pravedno prema maturantima. Postoji toliko načina online vrednovanja koji se mogu primijeniti. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
463 DALIBOR RAŠIĆ PRAVILNIK, „Članak 1.a Slažem se sa dijelom da ministar odredi kada će se raditi po nekom novom pravilniku, ali da ministar određuje metode, postupke i elemente vrednovanja za SVE sastavnice obrazovanja -s tim se ne mogu složiti!! Naime, toliko je različitosti u sustavu da je to nemoguće univerzalno definirati . Predlažem da se, za srednje strukovne škole, po sektorima i/ili zanimanjima donesu upute za metode, postupke i elemente vrednovanja učenika. U tome postupku SVAKAKO moraju sudjelovati nastavnici koji svakodnevno rade sa tim učenicima. Nadam se da pravilnik neće pisati osobe koje koje nemaju doticaj sa radom na daljinu sa učenicima. Iskustvo pa makar ono bilo i od dva tjedna je neprocjenjivo. Lijep pozdrav svima i ostanite negativni! (na COVID) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
464 Blaženka Maltar PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama zbog novonastale situacije. Naime povratne informacije koje dobivamo su djelomične, većina učenika (naročito učenici s teškoćama koji uče po posebnom programu uz individualizirani pristup) uz pomoć roditelja prate nastavu i rješavaju zadatke, a moramo uzeti u obzir i da svi učenici nemaju iste uvjete za učenje i poticajnu sredinu bez obzira na našu skrb i svakodnevnu komunikaciju s njima. Osobno smatram da bi trebalo staviti naglasak na formativno vrednovanje uz uvažavanje dosadašnjih ostvarenih rezultata učenika uzimajući u obzir njihovu aktivnost i rad u izvršenju zadaća tijekom nastave na daljinu. Nadam se da ćemo dobiti precizne upute i za učenike s teškoćama kako bi zadatak vrednovanja što kvalitetnije odradili. S poštovanjem Blaženka Maltar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
465 Ana Marinić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Smatram da bi članak trebao glasiti U slučaju elementarne nepogode, ratnog stanja ili druge neposredne ugroze stanovništva zbog koje nije moguće provesti javnu raspravu, ministar nadležan za obrazovanje može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
466 Kasandra Vujic PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je potrebno napraviti izmjene u Pravilniku i dati detaljne upute o daljnjem praćenju i ocjenjivanju učenika. Posebno me brinu učenici s negativnim ocjenama. S obzirom da online ispravljanje ocjena i ocjenjivanje nikako ne može biti objektivno, jer učenici svoje obveze, domaće radove i slično rade uz pomoć roditelja, mislim da ocjenjivanje online treba biti samo formativno. Ocjene možemo zaključiti i na temelju postojećih , a također onima s negativnim ocjenama treba omogućiti prijelaz u viši razred. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
467 Maja Petyo Bošnjak PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, s obzirom na situaciju , posebno na onu u Zagrebu, podržavam predložene dopune Pravilnika. Nadam se da će se prilikom donošenja navedene odluke voditi računa i o specifičnostima umjetničkog obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
468 ANITA KRAJAČ PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se i podržavam nadopunu Pravilnika. Nakon što su nastupili ovi izvanredni uvjeti učenici su nastavili svoj rad u virtualnoj učionici, tako da svaki nastavnik ima uvid u to kako su učenici radili do tada te kako su nastavili ispunjavati svoje obaveze u online nastavi. Do ovog izvanrednog trenutka učenici su već vrednovani u različitim segmentima, a samostalnost u radu recimo nastavljamo pratiti od trenutka kad su takvi uvjeti. I svojim učenicima sam dala do znanja da sve uzimam u obzir, i njihov rad u učionici te sad u online nastavi. Ne sumnjam da će stručni tim MZO-a kao i uvijek donijeti najbolju moguću odluku o izmjenu Pravilnika o vrednovanju, kako bi svi sudionici nastavnog procesa bili zadovoljni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
469 Kata Dvorneković PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Podržavam promjenu pravilnika, jer nam to okolnosti nalažu. Školsku godinu treba privesti kraju, a kako stvari stoje nećemo skoro natrag u školske klupe. Predlažem da se, ukoliko to već niste predvidjeli, osnuje stručno povjerenstvo koje će odlučiti o metodama, elementima i postupcima vrednovanja nastave na daljinu. Naglasak smo stavili na formativno vrednovanje, ali vrlo brzo trebalo bi omogućiti i sumativno vrednovanje. Vrednovanje je najosjetljiviji dio obrazovnog procesa. Roditelji podržavaju nastavu na daljinu. Šalju nam dječje domaće uratke u obliku fotografija ili videa. Bitno im je naše vrednovanje i od nas to očekuju. Vjerujem da će ga imati i da ćemo to odraditi na što kvalitetniji način. Podražavam Školu na daljinu i vjerujem da će ovaj projekt uspjeti. Svi zajedno trebamo shvatiti da ovo nije trenutak da treniramo strogoću. Međutim, vrednovanje je učenicima jako važno kao poticaj u daljnjem radu. Srdačan pozdrav, Kata Dvorneković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
470 Željka Brumerček PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Podržavam izmjene Pravilnika u novonastaloj situaciji.No međutim mislim da odluku koju donosi nadležna ministrica bez konzultacija s izvoditeljima nastave na daljinu nije dobra, jer se u praksi već sada pokazuju mnogi izazovi u izvedbi nastave i izvršavanju školskih obveza učenika. Budu li se i zaključivale ocjene u ovim, virtualnim uvjetima, svakako se mora voditi računa da se učenicima zaključi najbolji mogući rezultat. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
471 Sanja Fehir PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam ovu nužnu dopunu Pravilnika. Ocjenjivanje je vrlo ozbiljan posao koji ne treba shvatiti olako. Nastava na daljinu samo je sjena prave nastave, neophodna, takva kakva je, ali s obzirom na novonastalu situaciju promjene su nužne. Kao učiteljica 1. r. osnovne škole smatram da je većina rada sada na roditeljima i svaki rad je napravljen uz pomoć roditelja te je teško tada uopće uzeti u obzir neki samostalni rad i vrednovati ga. Rad roditelja i njihovu pomoć ne možemo ocijeniti. Mislim da bi za razrednu nastavu bilo najbolje da nema brojčanog ocjenjivanja te da rad djece pratimo bilješkama u imenik. Niti jedan ishod neće nedostajati u djetetovom obrazovanju, svi su ishodi relativno ostvareni ili će se ostvariti u nekom obliku. Najviše sada treba obratiti pozornost na završne razrede (8. r. OŠ i 4. SS) i tu se koncentrirati na davanje vrlo jasnih i detaljnih uputa kako završiti razrede. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
472 Alemka Lovnički PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovni, obzirom na novonastalu situaciju i provođenje nastave na daljinu smtatram da je moguće ocjenjivanje učenika provesti na dva načina: zaključiti brojčane ocjene pošto je veći dio šk. godine iza nas i ocjena ima dovoljno ili provesti ocjenjivanje prema kriterijima izvrstan, odličan, vrlo dobar i dobar bez brojčane ocjene, pojedinačno po predmetima. U tom slučaju ne treba postojati konačan uspjeh. Mišljenja sam da u ovim prilikama ne bi bilo realno pisati opisne ocjene pošto sastavnice i opisnice u tekstu navedenih kriterija učitelji imaju uvedene u praćenju napredovanja i procjene znanja učenika, odnosno u biljškama e-Dnevnika te su ujedno i roditelju dostupe na uvid te će svakome od njih biti jasno zašto je u konačnici znanje i rad njegovog djeteta svrstano u određeni kriterij, kao zaključne ,ne ocjene, već procjene znanja na kraju školske godine. Vjerujem da tako nitko ne bi bio oštećen. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
473 Josip Jukić PRAVILNIK, „Članak 1.a U ovoj novonastaloj situaciji svakako treba mijenjati postojeći Pravilnik te ga prilagoditi vremenu u kojem se nalazimo. Smatram da je potrebno Odlukom definirati obveze i prava svakog dionika odgojno obrazovnog procesa. Bitno je pravilno odrediti metode vrednovanja(vrednovanje naučenog) kako bi ono bilo objektivno i realno. Učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima Škole dati jasne upute i edukaciju(webinar) kako će provoditi vrednovanje, ali isto tako jasno definirati prava roditelja jer smatram da bi upravo oni mogli biti najosjetljiviji pri ovakvom načinu vrednovanja na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
474 Patricia Herak Volarić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, svakako podržavam izmjene Pravilnika u novonastaloj situaciji. I dosad zaključna ocjena ne proizlazi iz aritmetičke sredine , zato bi formativno ocjenjivanje u online nastavi koje po potrebi možemo pretvoriti i u sumativno (broj zadaća/ukupan broj zadaća x 100 = % koji se po kriteriju vrednovanja može pretvoriti u ocjenu) korigiralo dosadašnje ocjene do 1.3. u e- dnevniku. Za maturante, nužno na jesen uvesti prijemne ispite na fakultete, dakako online. Puno pozdrava Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
475 BOJAN PETRAN PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika. U izvanrednoj situaciji koja nas je zatekla moramo i imamo prilike pokazati da sve što radimo mora ići u korist učenika. Ministarstvo je također oduvijek takvog stava. To znači da moramo prihvatiti činjenicu da mi kao nastavnici ipak u cjelini nismo podjednako spremni u potpunosti na ovaj način rada, da učenici nisu spremni podjednako prihvatiti ovaj oblik rada, različito se u njemu snalaze, a tehnička opremljenost ne znači ujedno i spremnost. Također, ne možemo reći da svi učenici imaju sve preduvjete za normalan rad (svoj radni prostor, potreban mir i tišinu, dostupnost internetu, tehnička sredstva itd.). PRIJEDLOG: Smatram da naglasak treba staviti na formativno vrednovanje i da na temelju takvog kontinuiranog praćenja učenika, učenik bude ocjenjen. Sumativno vrednovanje može se provoditi a evidentira se ukoliko je učenik pozitivno ocjenjen takvim oblikom vrednovanja. Učenik koji nije ocjenjen pozitivnom zaključnom ocjenom upućuje se na popravni ispit bez obzira na broj zaključenih negativnih ocjena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
476 Sanja Fabac PRAVILNIK, „Članak 1.a Apsolutno nam je potrebna dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama iako iz Objave nije jasno na koji način to namjeravate napraviti. Možda ste nam mogli poslati neki skraćeni tekst prijedloga dopune. Moje mišljenje je da u ovoj specifičnoj situaciji sumativno vrednovanje ne bi bilo realan pokazatelj stečenih znanja, ali ipak smatram da se nešto može ocijeniti brojčano. Za učenike srednjih škola to je izvedivo, tj. može se osmisliti način vrednovanja (online test u zadanom vremenskom roku). Također smatram da ovakav plan, tj. prijedlog metoda, postupaka i elemenata vrednovanja treba donijeti Povjerenstvo u kojem će biti nastavnici raznih struka, a ne sama ministrica. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
477 Nikolina Nikolić PRAVILNIK, „Članak 1.a Članak 1. a - nedostaje veznik i u izrazu ...prava obveze... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
478 Darko Tropčić PRAVILNIK, „Članak 1.a Problematično je to što ministar / ministrica možda nisu nikad radili u razredu, ili nisu radili u PROSJEČNOM razredu, te u tom slučaju nisu kompetentni samostalno donijeti takvu odluku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
479 Marina Bujas PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama pravilnika u promijenjenim okolnostima odgoja i obrazovanja učenika osnovnih i srednjih škole. Međutim, ne slažem se s odlukom koju donosi nadležna ministrica bez konzultacija s izvoditeljima nastave na daljinu jer se u praksi već sada pokazuju mnogi izazovi u izvedbi nastave i izvršavanju školskih obveza učenika. Osobito su ovom situacijom pogođeni učenici s teškoćama u razvoju i učenici koji imaju osobne asistente, njima sustav učenja na daljinu nije ni malo prilagođen. Sustav podrške koji im svakodnevno pružaju učitelji i stručni suradnici s ciljem uspješnog završetka ove nastavne godine je nedostatan jer jedan dio učenika se uopće ne snalazi u ovim novim i izazovnim okolnostima. Stoga molim da i odluka ministrice prođe javnu raspravu kako bi se sustav nekog oblika vrednovanja učeničkih postignuća u potpunosti prilagodio ovim novim i izazovnim okolnostima za učenike, ali i učitelje, stručne suradnike i ravnatelje. Srdačno, Marina Bujas, stručna suradnica pedagoginja u OŠ Okučani Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
480 Mirko Jurko PRAVILNIK, „Članak 1.a Ne slažem se s 1. stavkom članka 1.a. Ne može ministar obrazovanja bez javne rasprave i bez konzultacija s strukom (mislim na nastavnike, profesore koji direktno implementiraju "on line" nastavu) donijeti odluku o novim načinima vrednovanja učenika. Čitajući komentare vidim da dio kolega zagovara da se koristi brojčano ocjenjivanje učeničkuh postignuća i smatram da je to APSOLUTNO POGREŠNO. Također smatram da je ideja da se takav način vrednovanja primjenjuje "tamo gdje je to moguć" isto loš, jer će stvoriti konfuziju. Zašto su moji stavovi ovakvi: izvodim "on line" nastavu već tri tjedna u strukovnoj školi u kojoj predajem stručne predmete. Dio učenika (mislim barem 50%) kod kuće nema adekvatne uvjete i alate s kojima bi izvodio takvu nastavu, što mene, moje kolege i same učenike dovodi u nemogući položaj. Nastavni sadržaji se prekrajaju, prilagođavaju novim platformama i samoj situaciji. Oni više i ne odgovaraju onom obimu koji bi učenici trebali na kraju savladati u "normalnoj" nastavi. Vrednovanje ovakog načina rada može biti samo FORMATIVNO tj. "učenik je zadovoljio sve potrebne elemente nastavnog procesa i s uspjehom završioo" i "učenik nije zadovoljio sve.... i zbog toga se upućuje na dodatnu...". Postoje objektivni i oni "manje" objektivni razlozi da učenik s uspjehom prođe ovu nastavnu godinu za koju ne znamo koliko će trajati u ovakvom obliku niti kada će završiti. Prati se aktivnost učenika na nastavi i i njegovo izvršavanje datih obveza u obimu u kojem on to može kod kuće izvesti. To je kriterij da se kaže da je učenik s uspjehom prošao, za učenika koji ne sudjeluje jer nije u mogućnosti pratiti "on line" nastavu u obimu koji se od njega traži mora se naći način da to na neki način regulira. Sada pišem kao roditelj učenice 6. razreda, mislim da bi se ovo trebalo primjenjivati i na učenike OŠ. Ne vidim način da se vrednovanje provede na bilo koji drugi način, naravno i ovo ima svoje manjkavosti ali mislim da je u trenutnoj situaciji najpametniji (ne nužno i najbolji) izbor. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
481 Sunčana Bašić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, pozdravljam izmjene Pravilnika u ovoj situaciji. Predlažem da se svakako uzmu u obzir specifičnosti umjetničkih, glazbenih i plesnih škola i omogući stručnim tijelima škola da donose interne izmjene Pravilnika donesenih na školskoj razini po predmetima kojima bi se prilagodili specifičnim uvjetima glazbene i plesne naobrazbe i polaganja godišnjih i završnih ispita pred komisijama. Hvala i srdačno! Sunčana Bašić, ravnateljica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
482 Lucija Brnić PRAVILNIK, „Članak 1.a Dopuna važećeg pravilnika se nužno nameće s obzirom na nastalu situaciju i uvjete obrazovanja i to nije sporno. Predložene izmjene ništa ne govore o postupcima, načinima i svim važnim pitanjima vezanim za ocjenjivanje u izvanrednim situacijama u kakovoj se nalazimo, nego će se to ministrica propisati odlukom. Stoga je važno kakva će biti ta odluka.Sigurna sam da je to veliki izazov i da neće biti nimalo lako propisati postupke i načine kojima će se regulirati najosjetljiviji posao učitelja i nastavnika u posebnim uvjetima. Možda je prilika i vrijeme za neki vid "hibridnog" vrednovanja, prijelazna faza od brojčanog prema opisnom ocjenjivanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
483 Željana Pavlović PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u ovakvoj situaciji svakako podržavam promjenu pravilnika. Ipak mislim da o pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima treba, uz ministra, uvažiti mišljenja i najvažnijih dionika procesa vrednovanja, a to su učitelji. Lijepi pozdrav, Željana Pavlović,prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
484 Ljerka Iharoš PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u novonastaloj nesretnoj situaciji ovakva je izmjena Pravilnika nužna. Ona mora biti detaljna i uzeti u obzir sve poteškoće koje se javljaju i učenicima i učiteljima. Mnogi su problemi i s jedne i s druge strane i stoga se vrednovanje naučenoga, a posebno usmenoga oblika, treba izbjegavati. Pisani načini vrednovanja u obliku kraćih ili opširnijih vezanih tekstova (gdje je to moguće) trebali bi se ocjenjivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
485 Sanja Ivanac PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s izmjenom pravilnika. Nadam se da će se kod uvođenja novih promjena naglasak staviti na učitelje i nastavnike, mi smo ti koji su u izravnoj vezi s učenicima i koji prepoznajemo sve probleme online nastave. Isto tako nadam se da će smjernice ići na način da se gleda uvijek u korist učenika i da nam se daje potpora u smislu kako riješiti učenike koji su cijelu godinu negativni, tijekom redovne nastave, i sad ne sudjeluju u online nastavi. Odnosno da se konkretno kaže kako nema negativnog ocjenjivanja ukoliko idemo u tom smjeru. Pozdrav, Sanja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
486 Danica Barišić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u potpunosti se slažem da je unošenje promjena u Pravilnik u ovoj novonastaloj i neočekivanoj situaciji nužno. Nadam se da će se kod uvođenja promjena voditi računa o specifičnosti predmeta, zastupljenosti broja sati određenog predmeta u tjednu kao i o bitnoj razlici kod vrednovanja u razrednoj i predmetnoj nastavi. Također, valja uzeti u obzir da svi učenici kod kuće nemaju iste tehničke mogućnosti i uvijete rada kao i različite sposobnosti učenika koje ne ovise o tehničkoj opremljenosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
487 Kristina Najcer Bračevac PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani S obzirom na trenutne izvanredne okolnosti slažem se s izmjenom i dopunom pravilnika o načinu, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama uz uvjet, kao što je dosta kolega komentiralo, savjetovanja s relevantnim dionicima - učiteljima i nastavnicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
488 Boris Bogdan PRAVILNIK, „Članak 1.a Slažem se sa izmjenom Pravilnika. Predlažem da se pri izradi Pravilnika vodi računa na različite uzraste, različitu informatičku pismenost i različit pristup informatičkim tehnologijama učenika. Neka se dobar dio " prepusti" nastavnicima. Nama u srednjoškolskom obrazovanju, većini i nije problem koristiti provjere znanja putem npr. Loomena, seminarskih radova i sl... Možda da se, ali samo u KRAJNJOJ NUŽDI nakon TEMELJITIH priprema putem virtualne nastave, razmotre i pojedinačne konzultacije unutar škole ili telefonski. Gdje bi učenici dobili priliku poštujući sigurnosna ograničenja razgovarati s učiteljima/nastavnicima. Na taj bi način mogli prezentirati pripremljene seminarske radove, odgovarati na pitanja... i biti ocjenjeni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
489 Tatjana Kovče PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je u ovoj iznimnoj situaciji dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi nužna i opravdana. S obzirom na mogućnost da ovakva situacija potraje, predlažem da se osim obaveznog opširnog formativnog vrednovanja uvede i mogućnost sumativnog vrednovanja učenika. S obzirom na razliku u tehničkoj opremljenosti i uvjetima pojedinih učenika, trebalo bi učiteljima dozvoliti upotrebu bilo kojeg od postojećih alata za uspostavu video poziva, u svrhu što objektivnijeg ocjenjivanje i provjere samostalnosti rada učenika. Čak i kod izrade različitih plakata, projekata i sl. na čemu je sada naglasak, neki od učenika imaju preveliku pomoć od strane roditelja, tako da ni tu nisu onda svi učenici u istoj situaciji. Unaprijed zahvaljujem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
490 Leopoldina Vitković PRAVILNIK, „Članak 1.a Smatram da je, s obzirom na trenutno stanje, potrebna dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi zbog nepredviđenih situacija. Naglasak bi se trebao staviti na formativno vrednovanje, a sumativno vrednovati izvršavaju li učenici zadane obveze. Trebale bi se vrednovati samo aktivnosti učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
491 Tonka Brailo PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je u ovoj situaciji nužna i opravdana dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi zbog nepredviđenih situacija. Naglasak bi trebao biti na aktivnosti učenika. No, treba biti oprezan: imaju li svi učenici potrebne uvjete. Važnim smatram formativno vrednovanje kroz koju učenici dobiju povratnu informaciju i upute kako i što dalje, uče kako učiti. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, najbolje bi bilo ovu školsku godinu završiti formativnim vrednovanjem za učenike od 1. do 4. razreda. Metode, postupci i elementi vrednovanja trebaju biti što jednostavniji s obzirom na izvanrednu situaciju i uvjete u kojima učenici i nastavnici rade. Voljela bih učenike, roditelje, sve nas poštedjeti dodatnog stresa. Svi se trudimo izvući najviše iz nastave na daljinu. Ne bi bilo dobro da rezultati sumativnog vrednovanja učenike demotiviraju. Iskreno, koliko bi ti rezultati bili stvarno mjerilo učeničkog znanja. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
492 Zdenka Škrlec PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Slažem se da je potrebno napraviti izmjene u Pravilniku, ali mislim da nije dobro da ministar/ica sama donosi odluku. Trebalo bi svakako uključiti struku, tj. učitelje na terenu koji će reći s kakvim se sve teškoćama oni i djeca susreću. Što se gradiva tiče, mislim da je bitno da se odradi najbitniji dio, a sljedeće školske godine će se to gradivo lako nadopuniti propuštenim. Formativno vrednovanje mislim da svaki učitelj već provodi prateći redovitost izvršavanja zadataka ( uzimajući u obzir internetsku vezu te "zagušenje" platformi dogovorenih za komunikaciju s učenicima) te u direktnoj komunikaciji s učenicima. Dopunu pravilnika o načinima vrednovanja je potrebno donijeti u što kraćem roku jer mislim da su učenici motiviraniji kad dobiju neku konkretnu informaciju o usvojenosti gradiva (ocjena). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
493 KRISTINA KRALJ PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je u ovoj situaciji nužna i opravdana dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi zbog nepredviđenih situacija. Naglasak bi se trebao staviti na formativno vrednovanje, a sumativno vrednovati izvršavaju li učeniici zadane obveze, pišu domaće zadaće, komuniciraju li s učiteljima kako je dogovoreno. Dakle staviti naglasak na aktivnost učenika. Nemojmo zaboraviti da nemaju svi učenici jednake uvjete niti će ih imati u nastavi na daljinu. Treba definirati točno načine i metode vrednovanja po kojima će se učenici vrednovati,a kojima bi se učitelji vodili. Koje su to obveze (metode, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika), o tome bi o tome trebali raspravljati i drugi sudionici u odgojnom-obrazovnom sustavu, a najviše struka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
494 ZVJEZDANA FARKAŠ PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani! Smatram da je svakako dobro mijenjati pravilnik i prilagoditi ga. Formativno vrednovanje bi trebalo što više poticati, poraditi što više i na vršnjačkom vrednovanju i samo vrednovanju zadataka koje predaju u web učionice. Učenike koji su redoviti u izvršavanju zadataka u online nastavi treba nagraditi dobrim ocjenama. Nikome nije lako u ovom vremenu, i treba pomoći učenicima što više, kako ne bi bili oštećeni. Veliki dio učitelja je dovoljno kompetentan i sposoban provjeriti i pravilno ocijeniti učenike u ovoj situaciji. Uz dosadašnje ocjene i rad u web učionicama može se zaključiti ocjena. A može se još dodatno obučiti sve nastavnike kako bi svi mogli pristupiti sumativnom vrednovanju na isti način. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
495 Dragocjenka Bilović PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je u novonastaloj situaciji nužna i opravdana dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi zbog nepredviđenih situacija. Mišljenja sam da bi u novom Pravilniku trebalo ostaviti prostora učiteljima jer je nemoguće postaviti jedinstvene kriterije. Isto tako smatram da se učenjem na daljinu može ostvariti sumativno vrednovanje, ovisno o predmetu i načinu poučavanja. Trebalo bi imati na umu i aktivnost učenika ,odnos prema radu i redovitost u izvršavanju zadataka u virtualnoj učionici.U tom smislu, formativno vrednovanje poslužilo bi kao potkrepa sumativnom. Postoji mogućnost i dodavanja elemenata u e-Dnevniku. Ovaj prijedlog odnosi se na predmetnu nastavu u osnovnoj školi.Pravilnik bi nam pomogao kao orijentacija i zakonska potpora vrednovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
496 Dragica Horvat-fuček PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je nadopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ nužna u situaciji u kakvoj se trenutno nalazimo jer se nastava na daljinu provodi na različite načine i na različitim platformama. Prilikom vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, nastavnik može na osnovu bilježaka pratiti razinu postignuća ostvarenosti odgojno - obrazovnih ishoda, ali prilikom ocjenjivanja i vrednovanja naučenog kod nastave na daljinu treba definirati jasne smjernice za kriterije ocjenjivanja. Osobno smatram da je vjerodostojnost vrednovanja putem on line nastave na daljinu upitna te da neće realno pokazati stvarno znanje učenika. Zato smatram da bi učenike u 1.r. OŠ na kraju ove školske godine trebalo opisno ocjenjivati. Srdačan pozdrav, Dragica Horvat-Fuček Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
497 Sonja Pospišil PRAVILNIK, „Članak 1.a Slažem se s dodatkom članaka 1.a. Dopuna pravilnika je u ovoj situaciji potrebna. Ali je potrebno detaljno razraditi način ocjenjivanja za pirrodnu grupu predmeta kao i za društvenu grupu predmeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
498 Jasmina Cvetnić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je potrebna dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi zbog nepredviđenih situacija. Vrlo je teško vrednovati učenike u online nastavi s obzirom na činjenicu da neki učenici zadatke rješavaju uz nečiju pomoć, a neki to odrade samostalno. Stoga, smatram da je važno uzeti u obzir mišljenja svih onih koji neposredno rade s učenicima kako bi se mogla donijeti pravovaljana odluka o vrednovanju učenika u ovoj izvanrednoj situaciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
499 Snježana Birtić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani! Mislim da nije dobro donositi samo općenite dopune i izmjene te bi svakako trebalo jasno definirati koje su to metode, postupci i elementi vrednovanja. U ovom obliku Pravilnik može biti nedemokratski jer se svodi na odluku nadležnog ministra bez prethodnog savjetovanja s javnošću. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
500 IGOR ČIZMADIJA PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, mislim da je u stavku 1 ovoga članka potrebno dodati da ministar nadležan za obrazovanje u suradnji s nadležnim Agencijama može odrediti sve što je navedeno u tom članku, ako već to ne može biti ugrađeno u postojeći Pravilnik. Svemu je potrebno pristupiti temeljito i profesionalno. Nadležne Agencije (AZO i ASOO) trebaju biti uključene u donošenje ovakvih Odluka. Ministar ionako predlaže ili donosi odluke, pravilnike i zakone za koje je nadležan. Vidim da je veliki naglasak stavljen na praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima (oba stavka ovog članka govori o tome). Molim da se prilikom donošenja odluke, o kojoj je u ovom članku riječ, uzmu u obzir svi uvjeti koji moraju biti zadovoljeni da bi se uopće provodila nastava na daljinu. Svim sudionicima se trebaju osigurati jednaki uvjeti za rad. Internet i oprema su neophodni za online nastavu, a nemaju svi učenici iste uvjete i mogućnosti za rad. Isto je i s roditeljima, ali i s nama nastavnicima. Ne zaboravimo da većina dionika koristi privatne resurse koji su u skladu s mogućnostima u kojima netko živi. Metode, postupci i elementi vrednovanja trebaju biti što jednostavniji s obzirom na izvanrednu situaciju i uvjete u kojima učenici i nastavnici rade. Svi dionici koji žive i rade na području zahvaćenim nedavnim potresom su u dodatno teškoj situaciji. Također, na isti se način potrebno voditi i kada je riječ o pravima i obvezama učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupka vrednovanja te prava i obveza roditelja/skrbnika. I na kraju nadam se da ćemo i mi nastavnici moći sudjelovati u e-savjetovanju o ovoj odluci prije nego se odluka donese kako bismo ukazali na eventualne poteškoće primjene te odluke. Hvala svima koji će izraditi spomenutu odluku na neizmjernom razumijevanju ove izvanredne situacije. Lijep pozdrav, Igor Čizmadija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
501 TOMISLAV DEBELJAK PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, moje mišljenje je da se Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi treba propisati drugčije načine određivanja metoda, postupka i elementa vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u slučaju nepredviđenih okolnosti, ne da ministar određuje po potrebi. Tako bi se izbjeglo dodavanje članaka i brzinsko rješavanje problema u kriznim situacijama, kod kojih se često donesu nekvalitetna rješenja, jer nisu prošla stručnu raspravu. Lp. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
502 Nikolina Vugdelija PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram kako nam je u novonastaloj situaciji u kojoj smo se našli dopuna Pravilnika nužno potrebna. No, mislim kako nije dobro da o pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika odluku donosi ministar, već da je to potrebno razraditi Pravilnikom. Smatram kako bi se učenicima trebale zaključiti ocjene na osnovu ocjena koje imaju, uzimajući u obzir njihovu aktivnost i rad u virtualnim učionicama. Podržavam ocjenjivanje na daljinu, ali većinom kao opisno ocjenjivanje, brojčano se može ocjenjivati redovitost ispunjavanja zadataka i praćenje uputa u virtualnoj učionici. Smatram kako nije ni realno ni objektivno ocjenjivati usvojenost znanja, možda razumijevanja sadržaja. Pojedini učenici rad dostavljaju uz pomoć roditelja, pa je njihov rezultat nerealno dobar u odnosu na rad u stvarnim učionicama. Drugi pak učenici nemaju odgovarajuću tehničku podršku kod kuće pa ne postižu željene rezultate. U svakom slučaju, vrednovanje i zaključivanje ocjena trebalo bi biti poticajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
503 Sanida Mejak PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je nužno s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo da ministar nadležan za obrazovanje što žurnije odredi metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika prema uzrastu učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika.. Na taj način olakšao bi se rad učiteljima u on - line okruženju. Nadalje smatram da bi naglasak trebalo staviti na aktivnost učenika u vurtualnim učionicama i da bi trebalo vrednovati kod učenika samo one dijelove gradiva koji su bitniji za njihovo daljnje školovanje. Predlažem da se i malo spuste kriteriji i da se pristupi vrednovanju s velikim razumjevanjem za učenike jer moramo uzeti u obzir i činjenicu da nemaju svi učenici kod kuće iste mogućnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
504 ĐANA BAFTIRI PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Pohvaljujem dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Istodobno sam pomalo zabrinuta kako će sve funkcionirati vezano uz učenike s teškoćama u razvoju. Prilikom sumativnog vrednovanja očekujem brojne poteškoće vezano uz nedostatna znanja učenika za korištenje tehnologije, neposjedovanje dovoljnog broja potrebnih uređaja i nemogućnost podrške od strane pojedinih obitelji. Isto tako je potrebno već sada uzeti u obzir brojne prilagodbe na koje učenici s teškoćama imaju pravo npr. produljeno vrijeme za rješavanje zadatka i sl. Osim učenika s teškoćama tu su i učenici koji pripadaju ranjivim skupinama ili koji ne poznaju dovoljno hrvatski jezik. O svim navedenim skupinama učenika i njihovim specifičnim individualnim potrebama treba voditi posebnu pozornost. Očekujem izazovnim i ocjenjivanje stručne prakse i praktične nastave, pa ovim putem molim da se smjernice u Odluci ministrice usmjere i u ovom dijelu. Đana Baftiri Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
505 Daniela Mužić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u potpunosti podržavam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ i smatram da je u ovoj situaciji i više nego nužna. Mišljenja sam da je vrlo teško, ako ne i gotovo nemoguće online putem provesti objektivno sumativno vrednovanje s obzirom na različite digitalne alate kojima se služimo i tehničke poteškoće s kojima se susreću i nastavnici i učenici, a i samo okruženje u kojem bi učenici pisali i rješavali provjere znanja nikako ne garantira objektivan rezultat. Smatram da bismo se, govorim prije svega za srednju školu, trebali bazirati na dosadašnjim ocjenama i provoditi što je moguće više vrednovanja za učenje i kao učenje kako bismo na temelju tih elemenata i uz slobodnu procjenu predmetnog nastavnika došli do zaključne ocjene. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
506 BLAŽENKA VUKELIĆ PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani Podržavam Nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Mišljenja sam da je potrebno donijeti ovaj Pravilnik, zbog novog on - line okruženja. Profesorima će jasna uputstva olakšati rad. On - line nastava je novi način poučavanja za nas i naše učenike i potrebno je pristupiti vrednovanju sa puno razumijevanja.. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
507 Tamara Banović PRAVILNIK, „Članak 1.a Zbog ovakvih nepredviđenih situacija smatram da je dopuna pravilnika neophodna. Nadam se da će ministrica imati dovoljno stručnih suradnika iz svih područja obrazovanja i da će se u ovoj situaciji donijeti mudre odluke. 2/3 godine je odrađeno, ocjena ima dovoljno kako bi nastavnici mogli donijeti zaključnu ocjenu. Rad u virtualnim učionicama, predlažem, vrednovati formativno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
508 Snježana Matak PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, mislim da je dopuna pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u ovoj situaciji itekako nužna. Svima nama je ova situacija potpuno nova i još se nitko od nas nije susreo s nastavom od kuće. Govorim to i kao učiteljica i kao roditelj. Formativni način vrednovanja je moguć iako zahtijeva puno veću angažiranost nastavnika. Djeca su zbunjena , provode vrijeme u kući i što god mi mislili za njih je to veoma stresna situacija. Završna opisna ocjena i prelazak u više razrede je po meni prihvatljivo rješenje. Jednom, kada ova mučna situacija prođe ( nadamo se da će što prije proći) , bit će prilike za sumativno vrednovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
509 Margareta Gašparović PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, s izvanrednim mjerama svi se slažemo. Ono što je nepobitno je to da ocjene na kraju godine neće biti objektivne, ali da je u ovoj situaciji najvažnije da učenici pohađaju virtualne učionice i izvršavaju zadatke koje im profesori daju, odnosno da budu maksimalno uključeni. Predlažem ukidanje svih formalnih kriterija, kao i elemenata ocjenjivanja i prepuštanje svakom predmetnom profesoru da izradi i objavi (kao obvezu, ako treba) kriterije praćenja i vrednovanja svojih učenika u tjednima izolacije. Ocjena mora biti, one su najveća motivacija našim učenicima da odrađuju zadatke i trude se. Odlučiti unaprijed da ih neće biti ili da neće biti važne, nije dobro. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
510 Tatjana Bandera-Mrakovčić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Dopuna pravilnika je svakako neophodna. Obzirom na izvanrednu situaciju smatram da učenici od 1. do 4. razreda trebaju biti opisno ocijenjeni. Uistinu je teško procijeniti koliki je njihov samostalan rad. Većina uz pomoć roditelja prati nastavu i rješava zadatke, a roditelje ipak ne ocjenjujemo. Smatram da je teško ocijeniti i starije razrede, ali možda uz formativno praćenje ipak možemo na neki način i to učinirti. Postavlja se pitanje što s onim učenicima koji i nakon dva tjedna virtualne nastave nisu pristupili radu iako ih učitelji pozivaju, upozoravaju, kontaktiraju sa svojih osobnih mobitela. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
511 Željka Milošević Paro PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani/a u potpunosti se slažem sa dopunama Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, jer smo i sami svjedoci nepredvidivosti situacije u kojoj se mora hitno reagirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
512 Antonija Mijatović PRAVILNIK, „Članak 1.a Mislim da je ova izmjena nužna, a detalje o ocjenjivanju ćemo vidjeti nakon Odluke. Nadam se da će te ideje biti ostvarive u trenutnim uvjetima rada i da će biti usmjerene na dobrobit učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
513 Jasmina Pavičić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Smatram da bi odluka o odabiru metoda, postupaka i elemenata vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika trebala biti donesena u dogovoru sa AZOO i ASOO, koji bi trebali prikupiti informacije s terena, preko MŽSV. Svaki predmet (strukovno obrazovanje) ima svojih specifičnosti i ne mogu se provesti vrednovanja na isti način. Stoga smatram da bi trebali donijeti odluke za svaki obrazovni sektor u dogovoru sa nastavnicima i višim savjetnicima. U svakom slučaju bi trebalo uzeti u obzir sve probleme koje nastavnici i učenici imaju u svakodnevnom radu na daljinu. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
514 Danijela Bartolovic Antić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam donesenu dopunu Pravilnika. U trenutnoj situaciji u kojoj se nastava održava na daljinu nužno je provoditi i različite oblike vrednovanja pri čemu bi učitelji trebali, uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima učenik radi, slobodno prilagoditi, a potom i primijeniti određeni oblik vrednovanja. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
515 Ika Pejanović PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Svjesna sam činjenice da je nužno regulirati prilagodbu gore navedenih odrednica. Smatram važnim ovdje naglasiti da je izuzetno važno imati u vidu činjenicu o tehničko-tehnološkoj raspoloživosti resursa, kako učenika tako i nastavnika, za provedbu ove ozbiljne radnje kao što je vrednovanje. Ispunjavajući anketu u Loomenu mogli smo dati prijedloge i svoju percepciju o područjima u kojima mi nastavnici trebamo dodatnu edukaciju. Iskustvo online nastave u prethodna dva tjedna govori da dobar dio učenika nije označio niti LIKE na isporučeni nastavni sadržaj; kontakt s roditeljem ukazuje da dostupnost signala ovisi o vremenskim uvjetima (npr. vjetru)...... Dakle, ovo je samo jedan mali dio sastavnice koje treba imati u vidu pri donošenju konkretne odluke o vrednovanju u uvjetima u kojima živimo, ali moj skromni doprinos. S poštovanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
516 Andreja Kakša PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je prijeko potrebno u ovakvim okolnostima kao što je pandemija i elementarna nepogoda koje su nas zadesile kao i ostala stanja, za koja se nadam da se neće desiti u budućnosti, napraviti dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Sve pohvale na brzoj organizaciji nastave te ostale dodatne mogućnosti u provedbi nastave. Što se tiče vrednovanja učenika u predmetu kemija smatram da bi se trebalo naglasiti na koji način će se usmeno vrednovati učenici, dali videopozivom ili na neki drugi način, posebno kada su u pitanju npr. pisanje jednadžbi kemijskih reakcija? Hoće li se tako nešto onda radije provesti kako pisana provjera znanja? Zanima me kako ćemo za osmaše koji još imaju krititerij - Usmena provjera znanja - kako ćemo to realizirati? Što se tiče drugih kriterija u predmetnoj nastavi kemije nemam dvojbi, jedino za usmeno vrednovanje. Unaprijed hvala, Andreja Kakša Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
517 Suzana Ribarić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, mislim da bi bilo bolje da su odmah ponuđene neke metode, postupci i elementi vrednovanja i da se konzultira struka. Metode i postupci trebaju biti jasni, konkretni i provedivi. Čini mi se da učenici sada puno više samostalno rade i istražuju. Treba uvažiti njihove mogućnosti vezane za dostupnost interneta, snalaženje on line, njihovu obiteljsku situaciju i psihičko stanje s obzirom na izvaredne okolnosti. Svakako treba uvažiti i nastavničke mogućnosti, jer se služimo vlastitim PC i nismo dobili informatičku opremu od Ministarstva. Nastavnici isto nisu dovoljno educirani o on line alatima. Pozdrav Suzana Ribarić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
518 Ismeta Čerkez PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Međutim, uz ove dopune trebali ste nam dati na raspravu metode, postupke i elemente koji će ovaj Pravilnik obuhvatiti. Nije dobro da je ostavljena mogućnost da ministar samostalno donosi ovakve nadopune u metodama,elementima i postupcima jer u obrazovanju je bilo jako puno ministara koji nisu proizašli iz struke. Kako i za sve drugo, tako se i za ovu situaciju moglo osnovati stručno povjerenstvo. Ipak se nadam, da će smjernice donijeti struka i da će se uvažiti situacija na terenu te mišljenja učitelja, profesora i roditelja. U situaciji kada nemamo adakvatan način poučavanja, kada nemamo izravan kontakt s učenicima, kada imamo različite socijalne, emotivne i druge prilike u obiteljima, moramo biti osjetljivi i prilagodljivi. Od učitelja se traži objektivnost u vrednovanju učenikovog rada. U ovakvom načinu poučavanja i interakcije s učenicima nemoguće je biti objektivan i temeljito vrednovati učenikov rad u nastavi na daljinu. Imamo već sad primjera da vrednujemo rad roditelja, a ne učenika. Učenicima u ovakvim situacijama trebamo biti obrazovna, odgojna, ali prvenstveno psihološka podrška. Vrednovanje može i mora biti samo poticajno. Treba ostaviti mogućnost sumativnog vrednovanja učenika koji su iz nekog razloga bili neocijenjeni, učenika kojima se treba pružiti prilika da isprave određeni dio gradiva koji je obrađen do 13.3., ali i učenika koji su u datim, izvanrednim okolnostima pokazali svoj trud i ažurnost u izvršavanju obveza. Teže je sumativno vrednovati učenike koji nisu u socijalnim i obiteljskim prilikama da aktivno i ažurno sudjeluju u nastavi na daljinu. Tu moramo biti osjetljivi. I kriteriji vrednovanja dolaze u pitanje jer bi se sve moglo svesti na plus/minus, odnosno sumativno nedovoljan/odličan. U metodama, postupcima i elementima vrednovanja trebala bi se uvažiti specifičnost svakog predmeta, ali voditi i brigu za učenike koji nastavu pohađaju po različitim oblicima školovanja. Srdačan pozdrav, Ismeta Čerkez OŠ Bogumila Tonija, Samobor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
519 Željka Milić Pešec PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se i podržavam nadopunu Pravilnika. Učenici se mogu vrednovati na temelju radova koje su predali u virtualnoj učionici. Do ovog izvanrednog trenutka učenici su već vrednovani iz mnogih područja i taj proces valja nastaviti u oblicima koji nam se nude. Svaki predmetni kurikulum ima svoje specifičnosti unutar kojih se trebaju pronaći elementi koji se mogu vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
520 Emina Mutabžija-Orešković PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Smatram da je nadopuna Pravilnika nužna kako bi se sukladno novonastaloj situaciji reguliralo sumativno vrednovanje koje će se i u nastavi na daljinu morati početi u nekoj formi primjenjivati. Bilo bi mi znatno draže vidjeti neki konkretan primjer prijedloga rješenja od prijedloga o povećanim ovlastima ministra - slično kako su i neki drugi kolege naveli. Naime, nemaju svi učitelji niti svi učenici jednake digitalne kompetencije, nemaju svi jednak pristup NOOR-u i nemaju svi jednako dobru suradnju s učenicima i roditeljima - u donošenju odluke i/ili preporuka upravo ta različitost mogla bi i morala bi predstavljati ključan čimbenik koji bi bio uzet u obzir kako bi se osigurala uspješna provedba vrednovanja na terenu. Uz srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
521 Anita Belančić PRAVILNIK, „Članak 1.a Slažem se da je potrebna nadopuna Pravilnika u smislu postupaka vrednovanja te prava i obveza svih dionika u slučaju učenja na daljinu, a bez obzira koji tomu bio razlog. Izvjesno je da će biti korištenja tehnologije i ovakvih postupaka, ne samo uslijed elementarne nepogode već i pojedinačnih opravdanih razloga za učenje, a i vrednovanje, na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
522 Vlatka Bosutić-Cvijić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, s obzirom na novonastalu situaciju podržavam ovu dopunu Pravilnika. Budući da su samo dva članka dana na raspravu, a vezana su uz ovlasti ministra nadležnog ministarstva, mišljenja sam da bi trebala biti omogućena i javna rasprava o drukčijim metodama, postupcima i elementima vrednovanja postignuća učenika, a koje ministar namjerava propisati. Rasprava bi mogla biti provedena u jednako kratkom roku kao što je i ova sada te bi sigurno pružila korisne informacije i prijedloge. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
523 Mario Klobučarić PRAVILNIK, „Članak 1.a Podržavam nadopunu pravilnika. Osobno smatram da u ovoj situaciji nemamo previše vremena za široku raspravu nego da ministrica treba urediti pitanja praćenja i ocjenjivanja učenika. U suprotnom neće ostati puno vremena za ocjenjivanje, nakon široke rasprave, te učenici neće učiti u dovoljnoj mjeri, tj. koliko bi mogli do kraja školske godine. Osobno imam dobra iskustva s on-line nastavnom. Učenici na ovaj način mogu i sami dosta istraživati i davati svoje povratne informacije u obliku bilješki na materijale, kritičkog osvrta te ih možemo i učiti kako pronalaziti korisne i provjerene informacije te da uče kako učiti u informacijskom dobu Interneta. Mislim da u srednjoj školi svakako treba ocjenjivati učenike jer će se u suprotnom opustiti i neće dati sve od sebe u online nastavi nego će je smatrati neobaveznom. U srednjoj školi bi svaki nastavnik trebao moći na kraju zaključiti ocjene na temelju rada učenika u sklopu online nastave i ocjenama koje su do sada dobili kroz redovnu nastavu u školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
524 Bozana Tenji PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, imam pozitivna iskustva s on-line nastavom i učenici srednjih škola bez problema mogu, ako to žele, raditi na ovaj način. Postoje načini za ocjenjivanje u ovakvom tipu nastave pa smatram da se može donijeti odluka o tome, ako se to želi, da svi pristupimo istom načinu (preko istoga sustava). Svaki nastavnik koji, npr. u OneNote- digitalnim bilježnicama, u realnom vremenu prati rad učenika, već i na temelju svakodnevnoga formativnog praćenja i vrednovanja za učenje, u ovakvoj situaciji može na kraju i sumativno vrednovati čak i bez klasičnog vrednovanja naučenog. Srdačan pozdrav, Božana Tenji Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
525 TOMISLAV LEČEK PRAVILNIK, „Članak 1.a Slažem se da je potrebno izvršiti promjene pravilnika, no nikako da se to svede na neku vrstu apsolutnog puštanja učenika u "sljedeće razrede". Vjerujem da dobar dio učitelja je dovoljno kompetentan i kreativ kako provjeriti i pravilno ocijeniti učenike u ovoj situaciji. Također, veći dio njih se online educirao i vidio primjere kako se može u takovim okolnostima raditi. Smjernice svakako treba dobro odmjeriti, ali ne dozvoliti da ih se mora "slijepo držati". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
526 Julija Dujić PRAVILNIK, „Članak 1.a Dakako da se slažem kako se trebaju unositi promjene u pravilnik upravo zbog ovakvih nepredvidivih sitacija kao što je sadašnja. Slažem se i sa odlukom da o tome ne treba previše polemizirati i neka tu odluku donosi ministar ali se isto tako nadam da će svoje odluke donositi na način da dobro promisli o raznolikosti predmeta i njihovoj specifičnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
527 IVICA BORIĆ PRAVILNIK, „Članak 1.a Smatram kako bi se Pravilnikom trebao regulirati i rad učitelja i nastavnika tijekom online nastave. Sad imamo situaciju da neki nastavnici rade 10 sati dnevno pripremajući nastavu a neki upute učenike da upale TV kako bi gledali video lekcije Škole za život. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
528 Antea Rukavina Ivanjko PRAVILNIK, „Članak 1.a Mislim da svi podržavaju ovu dopunu. Sad se vidi da je i Pravilnik pun rupa i da se moglo prihvatiti još puno drugih stručnih komentara. Ukinite brojčano ocjenjivanje barem u 1. i 2.r OŠ jer u ovakvim okolnostima nepravedno i nije niti pedagoški, niti didaktički korektno. Učenici su u toj dobi još dosta nesamostalni i treba ih se još dosta voditi. Roditelji uglavnom nemaju metodicko-didaktičkih kompetencija da rade s učenicima, a svaki zadatak koji učitelji i traže za povratnu informaciju u nastavi na daljinu je upitan po pitanju samostalne rješenosti stoga niti ne može biti vrednovan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
529 Blaženka Slovenec PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštpvani, smatram s obzirom na specifičnosti predmeta u tom dijelu treba konzultirati prosvjetne savjetnike AZOOa za svaki predmet. Osim toga postoje i specifičnosti svake škole...gimnazije i strukovnih škola u kojima se ocjenjuje i praktični dio. U svakom slučaju u ovoj situaciji on-line nastave dobro se snalaze i učenici i profesori, situacija je specifična i trebalo bi bez puno kopliciranja nadopuniti elemente ocjenjivanja koji već postoje ili ih zamijeniti s jednim, najviše dva, a kriteriji ocjenjivanja trebali bi više ići ka ocjenjivanju za/kao učenje i pri ocjenjivanju naučenog, posebno za maturante kojima je ovo dopista komplicirana situacija. S poštovanjem, Blaženka Slovenec, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
530 Joško Ćurković PRAVILNIK, „Članak 1.a Podržavam dopunu pravilnika. Osobno imam pozitivna iskustva s on-line nastavom i moja ocjena je da učenici pristupaju ovom načinu nastave s većom odgovornošću nego inače. Postoje provjereni načini za ocjenjivanje u ovakvom tipu nastave, pa smatram da to nije problem izvesti. Mogu razumjeti da postoje "slabe karike" na oba kraja on-line nastave, ali to ne bi trebalo predstavljati prepreku uvođenju ocjenjivanja, a kriteriji ocjenjivanja bi trebali uvažiti specifičnosti ove nastave. Također, ovo je izvanredna situacija koja zahtijeva kreativan pristup i to bi dopuna pravilnika trebala uvažiti. "Cum grano salis", ne držati se pravilnika kao pijan plota. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
531 Jelena Varga PRAVILNIK, „Članak 1.a Kako se trenutno svi nalazimo u vrlo nezahvalnoj situaciji te smo zaista ugroženi svakako podržavam izmjenu postojećeg Pravilnika. Mi koji smo sudionici neposrednog odgojno-obrazovnog rada znamo s čim se sve suočavamo i u idealnim uvjetima. A sada… Bit ću emotivna i slikovita: bačeni smo u vodu i svi skupa plivamo. Sretna sam što nakon dva tjedna on-line učenja „moji roditelji“ i djeca ne posustaju. Šalju zadatke i izvršavaju zadano prema mojim uputama. Svaki novi dan iznova hrabrimo jedni druge. Namjerno sam napisala „moji roditelji“ i djeca jer u razrednoj nastavi ( pogotovo u 1.r) i u vrijeme kada je nužno znati što nam dijete radi na računalu, ne možemo nikako isključiti roditelje. Ipak, kada dođe vrijeme vrednovanja, želim biti sigurna da vrednujem učenike, a ne roditelje. Nadam se da će ministrica jasno precizirati obveze svih pojedinih sudionika odgojno-obrazovnog procesa te prava i obveze roditelja/skrbnika u novonastaloj situaciji. Ne slažem se kako bi samo ministrica trebala odrediti koje su to obveze (metode, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika), nego bi o tome trebali raspravljati i drugi sudionici u odgojnom-obrazovnom sustavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
532 Melita Šimić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u potpunosti se slažem da se u izvanrednim uvjetima trebaju promijeniti metode, postupci i elementi vrednovanja učenika, kao prava i obveze nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju istog. lp Melita Šimić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
533 Dijana Muškardin PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam i slažem se da je dopuna Pravilnika posebice na trenutnu situaciju nužna. Slažem se i s prethodnim komentarima kako je potrebno konzultirati i struku u svezi samog vrednovanja te Agenciju za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. Ocjenjivanje je najsloženiji i najzahtjevniji proces tako da bi konkretni dodatni naputci oko vrednovanja olakšali rad svakom nastavniku. Srdačan pozdrav, Dijana Muškardin Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
534 MATEJA ŠAFARIĆ NOVAK PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram kako se, s obzirom na trenutnu situaciju, treba izmijeniti Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Međutim, ne slažem se kako bi samo ministar trebao odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika, nego bi o tome trebali raspravljati i drugi sudionici u odgojnom-obrazovnom sustavu. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
535 Ingrid Sau PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s prijedlogom. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
536 IVAN DUŠAN PRAVILNIK, „Članak 1.a Ova situacija sa virusom spada u neposrednu ugrozu stanovništva, međutim ovo je jako loše rješenje. Pravilnik o vrednovanju učenika se treba promjeniti zbog ove situacije, međutim izmjene pravilnika bi trebale ići na javnu raspravu kako bi se prikupilo veći broj mišljenja građana i nastavnika, čime bi i konačno rješenje bilo bolje i kvalitetnije. Ovako se ministru (odnosno uskom zatvorenom krugu ljudi oko njega) daje mogućnost da donese odluku koja bi možda bila puno kvalitetnija kad bi prije toga prošla javnu raspravu. Javna rasprava je nužna kako bi odluka bila bolja i kvalitetnija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
537 Karmen Šimetić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam nadopunu ovog Pravilnika. S jedne strane jesam za to da se da sloboda učitelju pri vrednovanju učenika (formativnog i/ili sumativnog) i u ovim oklnostima, no s druge strane uvjeti kod kuće nisu isti kao u školi gdje učenici imaju jednake okolnosti, pomoć i smjernice učiteljice i sl. Osobito se to odnosi na učenike s teškoćama. Ne bi mi smetalo da učenike uopće ne vrednujemo dok traje ova situacija, no mislim da bi stariji, osobito oni manje odgovorni, popuštali s praćenjem gradiva. Ako idemo na sumativno vrednovanje - tada je vrlo teško ostvariti iste uvjete svima (pomoć roditelja, telefonska komunikacija s prijateljem, prepisivanje i sl.). No, svi ti učenici moraju se kad tad vratiti na klasičnu nastavu i zaista pokazati svoje pravo znanje. Tada će se sve razotkriti. Dakle, podržavam izmjenu Pravilnika, no vrlo oprezno s uputama o vrednovanju. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
538 Vesna Plenča PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam brzu reakciju MZO-a u vidu dopune Pravilnika. Nadam se da će nadležna ministrica odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika u novonastaloj situaciji tako da oni budu jasni i jednostavni za provođenje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
539 Anemarija Jurišić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam ovu dopunu Pravilnika no treba napomenuti kako bi bilo dobro konzultirati se sa strukom, nastavnicima koji izvode nastavu na daljinu i koji (nakon 2. tjedna nastave) mogu uočiti što može proći i funkcionirati u praksi, a što ne. Isto tako treba dati konkretne smjernice za vrednovanje da ono bude što objektivnije u ovakvoj izvanrednoj situaciji i ne dozvoliti da ima previše prostora za različita tumačenja. Trebali bi se također točno definirati prava i obveze nastavnika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava i obveze roditelja/skrbnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
540 Ana Lukačević PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je vrlo važno poslušati mišljenje struke i onih koji su neposredno uključeni u rad s učenicima kako bi se mogla donijeti pravovaljana odluka o načinima praćenja i ocjenjivanja učenika u izvanrednim okolnostima. Isto tako, odluke o o načinu ocjenjivanja treba donijeti žurno. Ulazimo u 3. tjedan nastave na daljinu, a još ništa nije konkretno doneseno! Budući da sam učiteljica u 1. razredu, mišljenja sam da ne trebamo brojčano ocjenjivati učenike jer je vrlo teško provesti sumativan način ocjenjivati. Dovoljno je pratiti bilješkama njihovu aktivnost, kreativnost, način rješavanja problema i davati formativne bilješke. Ako na kraju 1. polugodišta nema ocjena, ne vidim problem zašto, u ovakvoj izvanrednoj situaciji, ne bismo zaključili na isti način i 2. polugodište. Važnije su ipak bilješke, i nama i roditeljima. Nisam sigurna koliko bi brojčano ocjenjivanje bilo objektivno i svrsishodno. Zaključno, mišljenja učitelja trebala bih se uvažiti jer su oni ti koji su direktno suočeni s trenutnim problemom! Lijep pozdrav! Ana Lukačević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
541 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani Čitam sve ove komentare, prijedloge i mišljenja kolega o ocjenjivanju, elementima vrednovanja i sl., sve je ok ali na kraju svega tj. nakon bilo kakvog - opisnog ili brojčanog ocjenjivanja ili vrednovanja, pitamo se da li je to realno, tko je pisao materijale, eseje, bilo kakve odgovore, rasprave na forumu i sl. sa druge strane žice - da li sam učenik ili netko drugi. To je problem a ne kako ćemo ocjenjivati ili vrednovati, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
542 VLATKA BENKO PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, prvu rečenicu članka 1a po mojem mišljnju trebalo bi dopuniti da izgleda ovako: "U slučaju elementarne nepogode, ratnog stanja, BILO KAKVIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI ili druge neposredne ugroze stanovništva,(...)" I sami smo svjesni da je izvanrednih okolnosti ove školske godine i te kako bilo. Također, kao i u "glavnom" Pravilniku, elementi i načini vrednovanja i praćenja u iznimnim situacijama također bi trebali biti jasno defnirani i određeni kao i na koji način bi se provelo sumativno vrednovanje. S poštovanjem, Vlatka Benko, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
543 Danijela Šajtar PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u ovoj novonastaloj i nepoznatoj situaciji podržavam nadopunu Pravilnika i podupirem ideju da se u izvanrednim situacijama učenici u razrednoj nastavi ne ocjenjuju brojčano. Iako je ovo, nazovimo ,formalnost ovakav akt je prijeko potreban .Trenutno nije bitno tko donosi odluku o elementima vrednovanja jer pri MZO rade stotine mentora koji su stvarali reformu te im treba vjerovati i dalje. Iz tog razloga vjerujem da konačna odluka neće proizaći iz samo jednog mišljenja. Logičan slijed svega je članak 1.a/2 -o pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima odluku donosi ministar. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
544 TOMISLAV KUČINA PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, S obzirom na novonastalu situaciju i okolnosti u kojima još nitko od nas nije bio, te s obzirom na izvođenje online nastave, kao i što postoji vjerojatnost da će ova nastavna godina završiti na ovaj način rada podržavam izmjene odnosno dopune Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Smatram da upute i načini vrednovanja trebaju biti jasni i jednostavni za provođenje, naravno uz maksimalno moguću objektivnost vrednovanja rada učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
545 MARINELA BORAS PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika u slučaju elementarne nepogode i svih ostalih stanja koja ometaju odgojno-obrazovni proces. Smatram da ministar nadležan za obrazovanje treba u suradnji sa stručnim timom i samim odgojno-obrazovnim djelatnicima odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika te uzeti u obzir sve poteškoće s kojima se učenici susreću prilikom rada u virtualnim učionicama. Također treba točno definirati prava i obveze nastavnika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava i obveze roditelja/skrbnika. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
546 OLIVER HIP PRAVILNIK, „Članak 1.a Smatram da je potrebno čim prije donijeti odluku o ocjenjivanju u novim uvjetima kad se nastava odvija online i podržavam navedeni prijedlog izmjene pravilnika. Treba razmisliti kako da se vrednovanje učenika provede što objektivnije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
547 Goran Hajnal PRAVILNIK, „Članak 1.a Način praćenja i ocjenjivanja nastave na daljinu će biti teško kvalitetno napraviti u ovako kratkom vremenu. Svatko si je nastavu organizirao onako kako je mogao. Nema jasnih smjernica kako tražiti povratne informacije od učenika. Mi koji smo nastavu organizirali preko sustava Moodle (npr. Loomen) ili sl. imamo povratne informacije za svaki nastavni sat te lako pratimo aktivnosti učenika iako ih imamo više od dvjesto kojima predajemo. Smatram da bi većinu ocijene koju ćemo dati učenicima treba činiti njihova aktivnost, ažurnost u izvršavanju obveza, komunikacija, kreativnost a tek onda poznavanje sadržaja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
548 Dijana Stanić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, obzirom na malo informacija koje daje ovaj nacrt dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama i zapravo jedina dopuna se odnosi na davanje ovlasti ministru nadležnom za obrazovanje u navedenim slučajevima da odredi metode, postupke i elemente vrednovanja....(Čl.1.a(1)i(2) drukčije od sada propisanih. Ne razumijem zašto i u tom slučaju ne bi odluku donosilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i zašto o konkretnim prijedlozima tih drugačijih metoda, postupaka i elemenata vrednovanja od dosada propisanih - ne bi zainteresirana javnost mogla saznati detalje prije donošenja konačne odluke, te iskazati svoje mišljenje. Mišljenja sam da bi bilo bolje kad bi odluku donosilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i također bi bilo bolje kad bi imali uvid u konkretniji prijedlog tih drukčijih metoda, postupaka i elemenata vrednovanja od dosada propisanih, te onda mogli iskazati svoje mišljenje o istom. Rok trajanja e - Savjetovanja bi mogao isto biti kraći i odluka bi se mogla donijeti što prije. Ovako ostaje samo nada da će nadležna ministrica imati doista široku sliku različitih obiteljskih, ekonomskih i drugih uvjeta učenika diljem Republike Hrvatske u ovom trenutku i znati donijeti dobru odluku. Isto tako se nadam da ćemo dobiti i uputu i o praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama u razvoju u izvanrednim okolnostima iz stavka 1. Čl.1.a Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
549 Dubravka Namjesnik PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s dopunom, ali svakako bih kao učiteljica 1. razreda predložila da se za prvi razred osnovne škole razmisli treba li ih brojčano ocijeniti. Poznato je da u prvom polugodištu za njih nije bilo brojčanih ocjena. Povratne informacije roditeljima/učeniku su bile u obliku formativnog vrednovanja, tj. rečenica koje opisuju napredovanje učenika. U ovim izvanrednim okolnostima moji učenici ne mogu ništa napraviti sami iz jednostavnog razloga – premali su i nedovoljno samostalni. Bez pomoći roditelja i ostalih članova obitelji, mojim učenicima ništa ne znači web stranica našeg razreda, interaktivni materijali, igrice i virtualni razred – sve ono što sam osmislila za njih...Koga ću onda ocijeniti kada mu budu vraćali materijale: učenike ili angažman roditelja? Zato predlažem da se napiše dopuna članku za ocjenjivanje u prvom razredu. Lijep pozdrav! Dubravka Namjesnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
550 Jasmina Štefan PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam nadopune članka 1. Potrebno je definirati načine i metode vrednovanja na nacionalnoj razini kao preporuke učiteljima. U tom pogledu potrebno bi bilo uzeti u obzir otežane uvjete praćenja online nastave zbog tehničkih poteškoća. Za učenike razredne nastave smatram da bi formativno praćenje bilo sasvim dovoljno u slučaju kriznih situacija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
551 Vilma Lukanović PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika. Držim da bi svakako valjalo donijeti dodatne odredbe, bilo ovdje, bilo u posebnom dokumentu. Polazeći od iskustva svojih učenika, primjećujem da im se čini da su preopterećeni, a neki se žale na domaće zadaće iz izborne nastave. Možda bi valjalo donijeti kakav popis prioriteta - koji će nastavni predmetni raditi temeljitije (Hrvatski jezik, Matematika, strani jezik?), koji je obim obveza za ostale nastavne predmete, koji za odgojne predmete, koji za izborne... S naglaskom da svi učitelji/nastavnici odgojno-obrazovne ishode trebaju realizirati na razini "dobar" ili niže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
552 Davor Relja PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, Smatram da je bila vrlo brza i adekvatna reakcija nadležnog Ministarstva s obzirom na novonastalu situaciju. Slažem se da je dopuna Pravilnika iznimno nužna kako bi se na što bolji način provelo vrednovanje učenika. Trebalo bi voditi brigu i o učenicima u brdskim područjima i na otocima koji nemaju stalno pristup internetskoj vezi. Davor Relja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
553 Lidija Čilić Burušić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, s obzirom na situaciju u kojoj smo se našli svakako se slažem da treba doći do promjena u načinu vrednovanja postignuća učenika. Također smatram da se zaključne ocjene nikako ne bi smjele donijeti samo na temelju već unesenih ocjena u e-dnevnik kako predlažu neke kolege. Svi bismo trebali imati na umu da ne smijemo stvarati dodatne frustracije i napetosti ni učenicima ni roditeljima. Školska godina se može završiti i bez zaključivanja ocjena. Kad se oporavimo od trauma koje trenutno proživljavamo, lako ćemo nadoknaditi propušteno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
554 Nada Kegalj PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika. Predlažem da razmislite o tome da se ove godine učenike u razrednoj nastavi ne ocijeni brojčano. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
555 Valentina Jugović PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Bitno je da mi kao učitelji, što brže dobijemo smjernice za ocjenjivanje jer ovaj način rada kod nekih učenika ne djeluje motivirajuće. Pošto se novonastaloj situaciji ne vidi kraja, bitno je učenicima dati osnove, a nastavno gradivo lako ćemo proširiti tijekom slijedeće školske godine. I sama sam dijete ratnih godina u kojima sam 5. razred završila u vrlo kratkom roku, te ne mogu reći da imam nekakve propuste vezano za nastavno gradivu koje smo možda tada, vrlo sažeto obradili. Mislim da je u cijeloj ovoj situaciji, bitno, što bezbolnije i za učenike, za učitelje, ali i za roditelje privesti ovu školsku godinu kraju. S poštovanjem, Valentina Jugović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
556 Miodrag Maričić PRAVILNIK, „Članak 1.a Iako je jasno da je nastavna pa i cijela školska godina ugrožena pandemijom, ima više razloga zašto bi ovo bilo u najmanju ruku kontraproduktivno. Kao prvo, nije proglašeno izvanredno, ratno ili stanje elementarne nepogode, osim za Zagreb. Kao drugo, u sustavu imamo više raznih oblika škola i usmjerenja i potpuno različitih načina vrednovanja u klasičnom obliku. Tu je i početak reforme koji se temelji na praćenju, a koje je sada otežano. Zatim u pojedinim predmetima je bilo kakvo ocjenjivanje na daljinu bez osiguranja usmenog dijela odgovaranja potpuno neprofesionalno. Sumnjam da se oprema može osigurati za takvo vrednovanja u kratkom roku. Tu je, pored svega ovoga, i činjenica da se godinama na razinama aktiva brusio modus praćenja i ocjenjivanja i da su učenici naviknuti na to, a sada sve to pada u vodu i za očekivati je da bi realno ocjenjivanje moglo dovesti do žalbi i dodatne nepotrebne zbrke. Mišljenja sam da nitko ne spori kako školsku godinu treba završiti kako bi svi mogli prijeći u sljedeće razrede i na miru nastaviti sa školovanjem, zato predlažem da se ovakva dodatak zamjeni sa: Vrednovanje na daljinu će se provoditi za školsku godinu 2019,/2020. sukladno naputcima koje će izraditi MZO. Stavak drugi: Zaključne ocjene će se donijeti na temelju već unesenih ocjena u e-dnevnik, praćenju i formativnom vrednovanju ostvarenima tijekom redovne nastave te vrednovanjem rada i ostvarenja učenika tijekom nastave na daljinu. Stavak treći: Ovaj dodatak Pravilniku prestaje važiti najkasnije tjedan dana nakon prestanka razloga za njegovim aktiviranjem Odlukom ministra. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
557 Natalija Mihelin PRAVILNIK, „Članak 1.a U potpunosti se slažem s dopunom pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
558 Alka Mirna Ančić Igrec PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani! Apsolutno se slažem s potrebom promjene Pravilnika s obzirom na novonastalu situaciju. Međutim, mislim da čl.1.a, stavak 2. daje prevelike ovlasti ministrici. Što ako se donesena odluka pokaže neprovedivom, krivom, a i pitanje je koliko su njezini savjetnici upućeni u rad na terenu. Iako, sve pohvale za do sada učinjeno. Dakle, smatram da je potrebno: 1. Točno definirati elemente vrednovanja prema uzrastu učenika, te ih, s obzirom na situaciju, malo „spustiti“. 2. Vrednovati učeničku aktivnost i uključenost u nov način nastave, a ne samo ono što će se ocjenjivati (osobito kod srednjoškolaca) te omogućiti dulji rok slanja povratnih informacija profesorima jer, zbog različitih okolnosti (potres, pucanje internetske veze) to nije uvijek moguće. 3. Predvidjeti različite načine vrednovanja jer nemaju svi učenici iste tehničko - tehnološke mogućnosti. 4. Obvezno konzultirati učitelje s terena, praktičare, jer su do sada već vidjeli što se i kako može ostvariti online nastavom. 5. Voditi brigu o specifičnostima svih predmeta te se konzultirati s predmetnim učiteljima. Srdačan pozdrav, Alka Mirna Ančić Igrec! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
559 Irena Katinić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je u redu vrednovati učenike brojčanim ocjenama, čak i u situaciji koja nas je sve snašla (iako su se u ovih nekoliko mjeseci navikli da i opisne ocjene imaju svoju vrijednost i težinu), ali mislim da je potrebno jako temeljito, prilagođeno situaciji online nastave, donijeti nove članke Pravilnika, te ne zahtijevati mnogo brojčanih ocjena, jer to trenutno nije moguće ostvariti. Potrebno je dobro promisliti o načinima vrednovanja, jer oni trenutno ne moraju (i vjerojatno niti neće) biti stvarno mjerilo učeničkog znanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
560 Danijel Mustafa PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, s obzirom na trenutne izvanredne okolnosti u potpunosti se slažem sa izmjenom i dopunom pravilnika o načinu , postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama uz uvjet, kao što većina kolega koji su do sada komentirali izmjenu pravilnika sugerira, savjetovanja sa relevantnim dionicima (učiteljima i nastavnicima). Srdačan pozdrav, Danijel Mustafa Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
561 IVICA OPAČAK PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, u potpunosti se slažem sa izmjenom i dopunom pravilnika o načinu , postupcima i elementima vrednovanja učenika s obzirom na izvanredne okolnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
562 Dragana Plosnić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, mislim da je potrebno dopuniti Pravilnik, no ne slažem se s 2. točkom članka 1.a jer mislim da nije dobro da ministar/ministrica samostalno donosi odluku. Mislim da je vrlo važno s kime se ministar/ministrica savjetuje prilikom donošenja odluke, stoga bi to trebalo pisati u Pravilniku. Razumijem da izvanredne okolnosti zahtijevaju brzo donošenje odluka, no da bi odluka bila dobra trebalo bi razgovarati sa stručnjacima, barem onima iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Agencije za odgoj i obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
563 Suzana Piacun PRAVILNIK, „Članak 1.a Nikako ne podržavam predloženi Pravilnik koji omogućava ministru/ministrici da sam/sama provodi metode, postupke i elemente vrednovanja tj. sam/sama ocjenjuje i zaključuje ocjene što smatram centralističkim, totalitarističkim i nedemokratskim načinom upravljanja obrazovnim sustavom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
564 Miljenka Bujas PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, ovaj članak mora zauvijek ostati dio ovog Pravilnika. Apsolutno da će se postupci i elementi vrednovanja morati prilagoditi novonastaloj situaciji. Ono što je bitno jest da oni moraju biti jasni i provedivi, a neophodno je ispitati mišljenje učitelja na svim razinama jer nema nitko kompetentniji od njih da o tome raspravljaju. Budu li se i zaključivale ocjene u ovim, virtualnim uvjetima, svakako se mora voditi računa da se učenicima zaključi najbolji mogući rezultat. Vezano za nastavno gradivo, već se dosad moralo reducirati i da se za svaki predmet odrede znanja neophodna za prelazak u viši razred i/ili praktična, životna znanja. Gradivo koje se ne može ili ne stigne obraditi može se dati učenicima da naprave istraživački rad i rezultate u obliku sastavka ili PP prezentacije šalju svojim nastavnicima na pregled. Srdačan pozdrav. Miljenka Bujas Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
565 Zdenka Marton PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama jer trenutna situacija otežava njegovo provođenje. Učenicima, nastavnicima i roditeljima nove metode, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća trebaju biti jasni i ostvarivi u nastavi na daljinu. Svjedoci smo da ima učenika koji se još uvijek s teškoćom privikavaju na rad u digitalnom okruženju ali njihova aktivnost, uz pomoć nastavnika, sve je redovitija. Srdačan pozdrav, Zdenka Marton Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
566 Ana Graša PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, slažem se s odlukom jer u ovakvim okolnostima rada klasični način vrednovanja nije moguć. Srdačan pozdrav, Ana Graša Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
567 Mira Čuvidić PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, smatram da je potrebno u Pravilnik dodati ovaj članak zbog situacije u kojoj se nalazimo. Bilo bi dobro da se pitanja vezana uz praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima također stave na javnu raspravu. Nakon prijedloga i javne rasprave, mogli bi načini praćenja i ocjenjivanja učenika u izvanrednim okolnostima uvrstiti u Pravilnik. Srdačan pozdrav, Mira Čuvidić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
568 Tomislav Kakša PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani Obzirom na prilike koje su nas zadesile, u potpunosti se slažem s potrebom dopune gore navedenog pravilnika. Predložio bih da metode, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika budu standardizirani za strukovne predmete prema sektorima odnosno podsektorima (ako ih ima unutar sektora) te godinama trajanja obrazovanja.U odnosu na prava i obaveze svih dionika procesa odgoja i obrazovanja da budu izrađeni u cilju ostvarenja funkcioniranja istog, a da se ne optereti niti jednog dionika, što može biti dodatni stres na stresnu situaciju koja nas okružuje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
569 Nives Vadlja Šimunić PRAVILNIK, „Članak 1.a Članak je dobar u ovoj situaciji. Molim ministricu da ne zaboravi na glazbene i plesne škole, koje su ovim načinom poučavanja potisnute u drugi plan na svim razinama. S poštovanjem, Nives Vadlja Šimunić, prof.mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
570 Irena Bilić PRAVILNIK, „Članak 1.a Apsolutno je neophodno uvrstiti članak s obzirom na nepredviđene okolnosti koje su nas zadesile. Slažem se s prethodnim komentarima kako je potrebno konzultirati i struku u svezi samog vrednovanja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
571 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK, „Članak 1.a Ovaj pravilnik uređuje, između ostalog, i prava učenika te se oni s njime upoznaju na početku školske godine. Predlažem izbristi izraz "ratno stanje" (kao što nemamo ministarstvo rata, već ministarstvo obrane) te da u članku 1.a stoji: "U slučaju elementarne nepogode ili druge neposredne ugroze stanovništva, ministar nadležan za obrazovanje može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
572 Silvana Vulas PRAVILNIK, „Članak 1.a Poštovani, podržavam ovu dopunu Pravilnika u novonastaloj situaciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.