Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DAMIR ŽIC  , PRAVILNIK Moje je mišljenje da promjena datuma predavanja zahtjeva za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu nema nekog velikog smisla.Smatram da je sadašnji rok sasvim u redu,ali bih predložio, obzirom na specifičnu situaciju ove godine da se značajno ubrza rješavanje zahtjeva i naši ribari što prije dođu do tih sredstava koja su im ove godine potrebnija nego ikada. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva će nastojati u što kraćem mogućem roku riješiti zaprimljene zahtjeve, a kako bi se financijska potpora sektoru dodijelila čim prije.
2 Karla Katavić  , PRAVILNIK Obzirom na najavljene pakete mjera i povećanje sredstava potpore male vrijednosti, očekivala sam u ovim izmjenama i izmjenu Priloga I. tj. izmjenu izračuna državne potpore, koji je glavni prilog samog Pravilnika. Znači, nedostaje izmjena Priloga I. Nije prihvaćen Najavljene mjere i potpora koja će se dodjeljivati u svrhu ublažavanja posljedica pandemije virusa COVID-19 za sektor ribarstva i akvakulture će se provoditi kao zasebne mjere odnosno dodatne mjere uz postojeću potporu male vrijednosti koja je predmet ovoga Pravilnika. Naime, potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje na temelju ovoga Pravilnika predstavlja potporu koja se provodi na temelju postojećeg okvira i pravila Europske unije za dodjelu potpora male vrijednosti, uključujući i najviše iznose koji se mogu ostvariti. Slijedom navedenoga, potpora male vrijednosti može se ostvariti po jednakim uvjetima kao i do sada, ali je izmjenom Pravilnika produljen rok za podnošenje zahtjeva za potporu s obzirom na mjere ograničenja koje su proglašene u Republici Hrvatskoj u kontekstu pandemije.
3 Karla Katavić  , Članak 4. Dovoljno je uvjetovati da se dokumentacija dostavlja preporučenom poštom, obzirom da se i slanje i preuzimanje iste može provjeriti i dokazati kroz sustav HP-a po broju same pošiljke. Sa povratnicom ili bez, neka se ostavi na odluku pošiljatelju. Nije prihvaćen Predmet ove izmjene nije uvođenje povratnice kao obveznog načina dostave dokumentacije. Navedena odredba je već postojeća odredba koja se primjenjivala i do sada. Naime, izmjenom ovoga stavka je, uz dostavu preporučenom poštom i osobno, uvedena mogućnost dostave dokumentacije i putem elektroničke pošte, a uzimajući u obzir mjere ograničenja uvedene u Republici Hrvatskoj uslijed pandemije virusa COVID-19.
4 KATARINA MALENICA  , Članak 7. U PRILOGU I. IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE pod 2) Uzgoj hladnovodnih vrsta riba, je određeno da se potpora računa po obrascu: Potpora (kn) = Ukupna proizvodna površina (m2)* × 60,00 kn I pod * je pojašnjeno da „ * U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine za koje je dostavljen popis o akvakulturi u propisanom roku te točno ispunjen, za prethodnu kalendarsku godinu, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu“.Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Međutim, pri ispunjavanju elektronskog obrasca o popisu u akvakulturi, zahtjevano je da se popuni odnosno prijavi, 0 (nula) proizvodnih površina, za ribnjak koji se nalazi u rekonstrukciji, a ne stvarna proizvodna površina. Da takvi nebi ostali bez potpore koja životno znači, predlažemo da se ovdje doda novi stavak koji bi glasio: „Ukoliko je iz službenih evidencija vidljivo da je je korisnik uredno prijavio rekonstrukciju ribnjaka za godinu za koju traži potporu, u obračun će se uzeti zadnja prijavljena proizvodna površina prije rekonstrukcije“. Nije prihvaćen Izračun potpore male vrijednosti nije predmet izmjena i dopuna pravilnika te napominjemo kako se radi o postojećoj potpori koja se provodi na temelju postojećeg okvira i pravila i ne predstavlja dodatnu mjeru u svrhu ublažavanja posljedica COVID-19. Nadalje, izračun potpore se temelji na proizvodnim površinama koje su bile u funkciji u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za potporu te se slijedom toga u obzir uzimaju podaci o takvim površinama koje prikuplja i vodi u službenim evidencijama Uprava ribarstva na temelju relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja akvakulture.