Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI , Članak 3.  Grupacija akvakulture HGK predlaže izmijeniti čl. 3. st. 1. toč. 12. na način da glasi: „12. uzgajalište je tehnološka cjelina koja se može sastojati od mrijestilišta, ribnjaka, uzgojnih instalacija unutar koncesioniranog pomorskog dobra i drugih objekata koji se koriste za uzgoj vodenih organizama“. Obrazloženje: Vanjske koordinate koncesijskog polja osnova su za plaćanje koncesijske naknade. Uzgojne instalacije – kavezi, sustavi za hranjenje, sidreni sustavi, barže, hodne staze i dr. ne smiju izlaziti iz koncesioniranog pomorskog dobra. U praksi se koncesionirano pomorsko dobro smatra uzgajalištem. Nije prihvaćen Dozvola za akvakulturu izdaje se za lokaciju, odnosno pomorsko dobro unutar koordinata utvrđenih u postupku pred drugim tijelom koje je nadležno za dodjelu koncesija na pomorskom dobru za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Navedene koordinate upisuju se u izreku rješenja kojim se izdaje dozvola za akvakulturu, čime se dozvoljava obavljanje djelatnosti unutar navedenih koordinata. Slijedom navedenog smatramo da izmjena nije potrebna.
2 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI , Članak 4.  Grupacija akvakulture HGK predlaže u članku 9. stavku 1. iza riječi „uvjete“ dodati „koji se odgovarajuće mogu primijeniti“. Obrazloženje: Od uvjeta navedenih u točkama 1. do 5., stavka 1., članka 9., pojedini uvjeti odnose se na marikulturu, pojedini na šaranski uzgoj, pojedini na pastrvski uzgoj, a pojedini su zajednički za sve sektore. Kako ne bi bilo dvojbeno je li za ishođenje dozvole potrebno ispuniti sve uvjete ili samo one koji se na pojedini sektor mogu primijeniti, predlaže se dopuniti stavak 1. kao i prijdlogu. Nije prihvaćen Uvjeti propisani u članku 9. stavku 1. usklađeni su sa nomotehničkim pravilima i jasno su definirani dodavanjem riječi "i", "ili", i/ili", na kraju pojedinih uvjeta, kao i isticanjem da li se radi o uzgoju na pomorskom dobru ili o uzgoju na kopnu uz korištenje kopnenih voda. Temeljem ovog članka izdano je oko 300 dozvola za akvakulturu i niti u jednom postupku nije došlo do pogrešnog tumačenja. Slijedom navedenog smatramo da izmjena nije potrebna.
3 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI , Članak 5.  Grupacija akvakulture HGK predlaže izmijeniti i dopuniti čl. 10. st. 3. važećega Zakona na način da glasi: „(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za više dijelova koncesioniranog pomorskog dobra izdat će se jedna dozvola pod uvjetom da predstavljaju jedinstvenu tehnološku cjelinu. Ukoliko dolazi do promjene tehnološke cjeline zbog promjena tehnološkog procesa, dozvoljava se izmjena uzgojnih instalacija , ukoliko se ostaje unutar istih koordinata i istog uzgojnog kapaciteta koncesioniranog pomorskog dobra.“ Obrazloženje: Napretkom tehnike i tehnologije dolazi do uvođenja moderne tehnologije u proizvodni tehnološki proces. Gospodarstveniku treba omogućiti bržu prilagodbu izmjenama smanjenjem administrativnog ograničenja, davanjem fleksibilnosti u dokumentima koje je potrebno imati kao osnovi za uzgoj. Nije prihvaćen Položaj uzgojnih instalacija unutar područja na kojem je izdana dozvola za akvakulturu utvrđuje se u prethodnom postupku pred drugim nadležnim tijelom (postupak ishodovanja lokacijske dozvole u slučaju uzgoja na moru ili građevinske/uporabne dozvole u slučaju uzgoja na kopnu), pa je i potrebne izmjene potrebno rješavati pred istim nadležnim tijelom koje je izdalo te dokumente. Navedena problematika nije u nadležnosti ovog zakona.
4 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI , Članak 10.  Grupacija akvakulture HGK članku 16. predlaže brisati stavak 11. Obrazloženje: Savjetodavni odbor iz članka 16. stavka 6. osnovalo je Ministarstvo poljoprivrede te su za njihov rad osigurana sredstva u državnom proračunu, stoga je nejasan razlog prebacivanja troškova na podnositelje zahtjeva. Ovo se posebno naglašava u slučaju da će podnositelji biti mikro ili male tvrtke ili OPG što je dodatno administrativno opterećenje tih tvrtki. Osim toga, ne može se zakonom propisati obveza korisnika na plaćanje bez detaljnih uvjeta, koji bi definirali koji su to prihvatljivi troškovi, na koji način ih podnositelj zahtjeva plaća, fakturiraju li članovi Savjetodavnog odbora troškove Ministarstvu poljoprivrede nakon čega Ministarstvo isto prefakturira podnositelju zahtjeva ili svatko svoj trošak fakturira podnositelju zahtjeva, koja je prihvatljiva cijena za određeni trošak koju podnositelj mora platiti, što u slučaju da ih podnositelj zahtjeva ne plati i sl. Navedeno je potrebno propisati Pravilnikom. Nije prihvaćen Temeljem odredbi članka 16. podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi ne sudjeluje u troškovima postupka, uključujući i izradu procjene rizika. Trošak koji se predviđa uvođenjem ovog stavka je vrlo mali i pojaviti će se samo u nekim slučajevima. Nije za očekivati da će se mikro tvrtke upuštati u ovaj postupak s obzirom na visoku zahtjevnost u provedbi uzgoja stranih vrsta, kako u smislu dodatnih ulaganja, tako i u provedbi potrebnih monitoringa. Zakon ne omogućava uvođenje stranih vrsta na OPG, tako da se ovaj stavak, kao niti čitavi članak ne odnosi na OPG. Detalji provedbe ovog stavka urediti će se odlukom koja uređuje isplatu naknade za rad u povjerenstvima koju donosi Ministarstvo poljoprivrede.