Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku za prijavu bolesti životinja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Damir Agičić MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Obično pri izradi novih propisa, autori se koriste predloškom bivšeg propisa. to je dobro, ali treba ipak biti malo pažljiviji pa pri tome ne prepisati i broj podzakonskog akta, u ovom slučaju 2573 jer je to broj važećeg propisa, a novi Pravilnik će dobiti svoj broj u nomenklaturi Narodnih novina kada bude izašao. Nije velika greška, ali nužno je malo više pažnje pa i poznavanja značenja određenih sastavnih dielova nekog propisa. Prihvaćen Komentar prihvaćen.
2 Damir Agičić Značenje pojmova, Članak 2. U članku 2. stavak 1. točka "b", "h" nepotrebno je i jezično nekorektno stavljati engleski termin za jasnu hrvatsku sintagmu "slučaj bolesti". Zbog dosljednosti, zašto prijevod na engleskom samo za ta dva termina, a ne i za ostale? A ne treba ni za ta dva. Nije dobro robovati lošem zakonodavom ozračju koje je vladalo značajem pojedinih osoba u vrijeme pisanja prošlog (a sada važećeg) Pravilnika o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (NN RH 135/14) te nepotrebno uvoditi anglizme za stručne, razumljive i lijepe hrvatske riječi. Prihvaćen Prihvaćeno.
3 Damir Agičić Obveza veterinara, Članak 4. U stavku 2. člana 4. treba se izmijeniti da glasi: "Ukoliko veterinar iz veterinarske organizacije koja nema javnu ovlast na određenom području, postavi sumnju na bolest životinja iz Priloga I. ovog Pravilnika o istome je dužan obavijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju koja ima javnu ovlast na području gdje se životinja nalazi. OBRAZLOŽENJE: Ovo i je bio smisao stavka 2, ali je bio nespretno sročen. Na ovaj način su pokriveni slučajevi kad veterinari koji rade u ambulantama bez javnih ovlasti na određenom terenu, postave sumnju ili utvrde zaraznu bolest koja se prijavljuje po Zakonu, da je jasna procedura tko koga obavještava. Posve je utemeljeno da veterinarska organizacija koja ima javnu ovlast na određenom terenu dobije obavijest i provodi mjere za suzbijanje bolesti na području za koji je dobila javnu ovlast jer je ispunjavala uvjete. Tim više jer se i u uvodom članku Pravilnika jasno razlikuju obveze veterinara i ovlaštenih veterinara i ostalih u ovom ciklusu! Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Predmetna formulacija stavka u potpunosti osigurava transparentnost sustava prijave bolesti.
4 Damir Agičić Obveze veterinarskog inspektora, Članak 6. U članku 6. stavak 2. briše se! OBRAZLOŽENJE: Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane nije stručno ni stvarno nadležna Veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata. Niti u starom (važećem) Pravilniku nije bila propisana dostava zapisnika jer nije zakonita. Zapisnik se uručuje strankama u postupku, a UVSH to u trenutku pisanja zapisnika nije. Može se propisati izvještaj o epidemiološkom istraživanju, ali kopija zapisnika se nema što slati u UVSH. Inspektor je u radu samostalan, a uz svo poštovanje, UVSH nije supervizor postupanju veterinarskim inspektorima. Suradnja mora biti i poželjna je, ali mora biti korektna. Prihvaćen Prihvaćen komentar. Umjesto obveze dostave zapisnika, veterinarski inspektor dužan je dostaviti izvješće.
5 Damir Agičić Izvješćivanje- obveze službenog i referentnog laboratorija i ovlaštenih veterinarskih organizacija, Članak 7. Članak 7. stavak 1. mijenja se slijedećim tekstom: "O rezultatu dijagnostičke pretrage na bilo koju bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika, službeni i referentni laboratorij (u daljnjem tekstu: laboratorij) mora odmah, bez odgađanja, izvijestiti Upravu, nadležnu ispostavu veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i pošiljatelja." OBRAZLOŽENJE: Veterinarska inspekcija jedinapostupa po dobivanju pozitivnog/sumnjivog nalaza te je posve logično i djelotvorno obavijestiti i veterinarsku inspekciju sa posebnim prioritetom. Dakle, veterinarska inspekcija postupa jedina na temelju toga nalaza pa ima smisla da se inspekciju i obavijesti. Nije dobro napisati da se pošiljatelj determinira kao ovlaštena veterinarska organizacija. pošiljatelj može biti i veterinarska organizacija bez javnih ovlasti, veterinarska služba na farmi, može poslati uzorak i tehnolog iz nekog objekta i slično. Stoga je dovoljno reći "pošiljatelja" - svakoga tko pošalje uzorak! Prihvaćen Prihvaćen komentar.
6 Damir Agičić Obrasci, Članak 9. U članku 9. stavak 2. riječi "i veterinarski inspektor" brišu se! OBRAZLOŽENJE: ovako napisana odredba može se odnositi samo na ovlaštene veterinarske organizacije. Nakon što su poslani izvještaji i epidemiološka istraživanja te odjava bolesti, veterinarska inspekcija svu dokumentaciju vodi u predmetu - pisanom obliku, ali i u elektronskom očevidniku. Sve to je jasno i detaljno propisano člankom 37. stavak 2. Uredbe o uredskom poslovanju te podzakonski akt nižeg ranga nema prostora za izmjenu postupanja po navedenoj Uredbi. Oni se prema propisu, trebaju čuvati u omotu spisa – predmeta! Ovako kako je predloženo je ili bespotrebno dupliranje ili nezakonito izdvajanje dokumenata iz predmeta! Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen.