Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE NAUKOVANJA, I. OPĆE ODREDBE Poštovani, Sukladno članku 9. i 11. Zakona o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 73/17) dostavljamo mišljenje i prijedloge na Nacrt Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja u postupku e-savjetovanja koji su utemeljeni na našem dosadašnjem praćenju zaštite prava djece na praktičnoj nastavi i naukovanju kod poslodavca. Prema članku 58. stavku 2. Zakona o obrtu (Narodne novine, broj 143/13, 127/19, 41/20) mentor ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela navedenih stavkom 2. te osoba kojoj je oduzeto pravo primanja učenika na naukovanje. Nadalje, člankom 59. Zakona o obrtu propisani su slučajevi u kojima Hrvatska obrtnička komora može oduzeti obrtniku ili pravnoj osobi pravo primanja učenika na naukovanje. Primjećujemo da je u tom članku propušteno propisati obvezno oduzimanje (privremeno ili trajno) prava primanja učenika na naukovanje obrtniku i pravnoj osobi u slučaju da je pravomoćno osuđen za kaznena djela koja su zapreka za mentorstvo učeniku ili da kao poslodavac zapošljava mentora koji je pravomoćno osuđen za kaznena djela koja su zapreka za mentorstvo. S obzirom na navedene odredbe Zakona o obrtu, predlažemo da se u predmetnom Nacrtu Pravilnika posebnom odredbom jasno propiše obveza da obrtnici i pravne osobe iz čl. 2. st. 2. Zakona o obrtu (poslodavci) koji izvode naukovanje prethodno, prije traženja dozvole za izvođenje naukovanja, te periodično provjeravaju pravomoćnu osuđivanost mentora i osoba koje s učenikom na naukovanju dolaze u kontakt. Naime, smatramo da učenici na naukovanju za vezane obrte moraju uživati istu razinu zaštite kao i učenici koji pohađaju stručnu praksu za zanimanja koja nisu u sustavu vezanih obrta. Obrazovne ustanove koje izvode strukovno obrazovanje obavještavaju nas, primjerice, o slučajevima u kojima su njihovi učenici tijekom praktične nastave bili izloženi seksualnom nasilju. Također, saznajemo da škole i poslodavci ne provjeravaju prethodnu osuđivanost osoba koje će doći s djecom u kontakt za vrijeme praktične nastave i naukovanja, a sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12, 105/15, 32/17), koji u članku 14. stavku 2. pruža takvu mogućnost. Prema odredbama spomenutog zakona poslodavci mogu, uz suglasnost osobe za koju se ti podaci traže, tu činjenicu provjeriti u Kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa. Ovdje podsjećamo da je zaštita djece od seksualnog nasilja obveza države preuzeta potpisivanjem Konvencije o pravima djeteta i Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te su, sukladno tome, država i njezine javne ustanove dužne poduzeti mjere za zaštitu djece. Radi zaštite djece od seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na praktičnoj nastavi/stručnoj praksi, Ministarstvu znanosti i obrazovanja smo u 2019. godini uputili preporuku da upozori školske ustanove na potrebu provjere osuđivanosti osoba koje rade s djecom te je Ministarstvo upozorilo školske ustanove koje provode strukovno obrazovanje da, prije sklapanja ugovora o praktičnoj nastavi s poslodavcem, dogovore provjeru prethodne osuđivanosti osoba koje s učenikom dolaze u kontakt na praktičnoj nastavi/stručnoj praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Pravobranitelj za djecu RH I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Nastavno na navedeno, u članku 3. stavku 2. Nacrta Pravilnika smatramo potrebnim pod materijalno-kadrovske uvjete za izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja uvrstiti i pravomoćnu neosuđivanost podnositelja zahtjeva, mentora i drugih osoba koje s učenikom dolaze u kontakt prilikom naukovanja. Predlažemo iza riječi: „uvjeta iz članka 56.a stavka 2. i 3 . Zakona o obrtu vezanih uz stručnu spremu mentora“ dodati riječi „te uvjeta iz članka 58. stavaka 1. i 2. Zakona o obrtu“. Ovdje posebno imamo u vidu uvjete koji se odnose na pravomoćnu neosuđivanost podnositelja zahtjeva, mentora i drugih osoba koje s učenicima dolaze u kontakt prilikom izvođenja naukovanja i uvjeta vezanih uz pravo na primanje učenika na naukovanje.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Slavka Vuletić Šagarjelo II. IMENOVANJE I SASTAV KOMISIJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA , Članak 6. Članak 6. stavak 3. trebalo bi pisati Hrvatska obrtnička komora......... Prihvaćen Prihvaća se.
4 Pravobranitelj za djecu RH III. POSTUPAK IZDAVANJA I PRESTANKA VAŽENJA DOZVOLE , Članak 7. U članku 7. stavku 2. točki 4. Nacrta Pravilnika predlažemo iza riječi: „- suglasnost za traženje podataka“ dodati riječi: „iz Kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa o neosuđivanosti podnositelja zahtjeva, mentora i druge osobe koja dolazi u kontakt s učenicima na naukovanju“. Iz navedene točke nije jasno je li namjera da se davanje suglasnosti za traženje podataka odnosi na podatke iz Kaznene evidencije ili još i neke druge podatke, no smatramo da bi isto bilo svrsishodno dopuniti na predloženi način. Prihvaćen Prihvaća se
5 Slavka Vuletić Šagarjelo III. POSTUPAK IZDAVANJA I PRESTANKA VAŽENJA DOZVOLE , Članak 7. Članak 7. stavak 3. trebalo bi pisati Hrvatska obrtnička komora .......... Prihvaćen Prihvaća se.
6 Pravobranitelj za djecu RH III. POSTUPAK IZDAVANJA I PRESTANKA VAŽENJA DOZVOLE , Članak 8. U članku 8. stavku 2. podstavku 1. Nacrta Pravilnika iza riječi: „...o pravomoćnoj osuđivanosti podnositelja zahtjeva“ smatramo potrebnim dodati riječi: “i osobe koja će biti mentor učenicima te drugih osoba koje dolaze u kontakt s učenicima pri izvođenju naukovanja“. Naime, podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole za naukovanje može biti pravna osoba, pa u tom slučaju je potrebno predvidjeti pribavljanje podataka o neosuđivanosti onih fizičkih osoba koje će izvoditi naukovanje i s učenicima biti u kontaktu. Prihvaćen Prihvaća se.
7 Pravobranitelj za djecu RH III. POSTUPAK IZDAVANJA I PRESTANKA VAŽENJA DOZVOLE , Članak 9. U članku 9. stavku 2. Nacrta Pravilnika smatramo potrebnim iza riječi: „...Komisija po potrebi provodi postupak sukladno odredbama članka 8. stavka 1.“ dodati riječi: „i stavka 2. ovog Pravilnika“. Smatramo, naime, da je i u postupku promjene ili dopune dozvole za naukovanje potrebno ispuniti uvjet pravomoćne neosuđivanosti te provesti postupak provjere ispunjavanja tog uvjeta, kao i uvjeta koji se odnosi na pravo primanja učenika na naukovanje. Predlažemo, nadalje, da se u predmetnom Nacrtu Pravilnika propiše nemogućnost izdavanja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja za obrtnike i pravne osobe iz čl. 2. st. 2. Zakona o obrtu (poslodavce) koji su, ili kod kojih rade mentori i druge osobe u kontaktu s učenicima, pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz čl. 58. st. 2. Zakona o obrtu. Osim toga, smatramo da se nemogućnost izdavanja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja treba odnositi i na slučajeve u kojima je poslodavac osoba iz sljedećih kategorija ili kod kojeg je mentor ili druga osoba u kontaktu s učenicima: - osuđena za nasilničko ponašanje u obitelji; - osuđena za prekršaje iz Zakona o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, broj 85/08, 112/12; u daljnjem tekstu: ZSD); - kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u kojima se dolazi u redoviti kontakt s djecom. Stoga u Nacrtu Pravilnika predlažemo predvidjeti odredbe kojima se onemogućava izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja poslodavcu i u ovim navedenim slučajevima. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Pravobranitelj za djecu RH III. POSTUPAK IZDAVANJA I PRESTANKA VAŽENJA DOZVOLE , Članak 11. U članku 11. stavku 1. Nacrta Pravilnika smatramo potrebnim propisati obvezu, a ne mogućnost Odbora za strukovnu izobrazbu da pokrene postupak ispitivanja važenja dozvole pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore zbog nastupa okolnosti iz članaka 58. i 59. Zakona o obrtu, između ostalog i u slučaju pravomoćne osuđivanosti za neko od navedenih kaznenih djela, oduzetog prava primanja učenika na naukovanje, povrede ugovorom preuzetih obveza prema učeniku, onemogućavanja učeniku redovitog pohađanja nastave. S obzirom na okolnosti o kojima je riječ, smatramo potrebnim spomenuti Odbor obvezati na pokretanja postupka, a ne propisati to kao mogućnost, odnosno diskrecijsku procjenu Odbora. U članku 11. stavku 1. podstavku 4. Nacrta Pravilnika riječ: „staratelja“ je potrebno zamijeniti rječju: „skrbnika“, sukladno terminologiji Obiteljskog zakona. Predlažemo u obrascima koji su prilog Nacrta Pravilnika, izvršiti odgovarajuće izmjene, odnosno dopune u skladu s naprijed iznesenim prijedlozima. Prihvaćen Prihvaća se.