Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Milojka Rataić PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU U raskidu ugovora (Prilog 3.) moguće je odabrati na čiji se zahtjev raskida ugovor. Predlažem da se ubaci i razlog zbog kojeg se traži raskid. U Ugovoru o naukovanju, Prilog 1., članak 5., stavak 1. Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se…. Zamijeniti sa: Obrtnik ili pravna osoba sa kojim učenik i/ili roditelj (skrbnik) ima sklopljen Ugovor o naukovanju obvezuju se…. U Ugovoru o suradnji mislim da bi trebalo urediti tko će i u kojem obimu snositi dio učenikove nagrade. Djelomično prihvaćen Notorno je da se sve odredbe Ugovora o naukovanju odnose na obrtnika ili pravnu osobu koja sklapa s učenikom i/ili roditeljem (skrbnikom) isti te tu okolnost nije potrebno posebno isticati u okviru pojedinih članaka.
2 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1., Članak 10. U članku 10. stavku 3. Ugovora o naukovanju, smatramo potrebnim propisati mogućnost raskida tog ugovora od strane ustanove za strukovno obrazovanje, učenika ili roditelja/skrbnika i u slučajevima da obrtnik odnosno pravna osoba ne ispunjava obveze iz članka 7. tog ugovora i ostale obveze koje proizlaze iz propisa koji se odnose na organizaciju i provedbu naukovanja. Također, smatramo potrebnim ovdje uvrstiti mogućnost raskida tog ugovora i u slučaju da obrtnik, odnosno pravna osoba ili mentor učenika ne udovoljavaju uvjetima iz članka 56.a Zakona o obrtu (uvjetima u pogledu stručnih kvalifikacija za izvedbu naukovanja)i članka 58. Zakona o obrtu (prostornim i materijalim uvjetima za izvedbu naukovanja, uvjetu u pogledu prava primanja naučnika na naukovanje, uvjetu neosuđivanosti za kaznena djela navedena Zakonom o obrtu). Tijekom provedbe naukovanja može doći do promjene uvjeta koji nisu samo „nemogućnost ispunjavanja ugovornih obveza“ od strane obrtnika odnosno pravne osobe, može se naime raditi i o, primjerice, skrivljenom ponašanju obrtnika odnosno pravne osobe, pa smatramo ove razloge za raskid ugovora posebno navesti na način da se u članku 10. stavku 3. Ugovora o naukovanju iza 3. alineje dodaju nove alineje, primjerice: „- obrtnik ili pravna osoba ne ispunjava obveze iz članka 7. ovog ugovora i ostale obveze koje proizlaze iz propisa koji se odnose na organizaciju i provedbu naukovanja -obrtnik, odnosno pravna osoba ili mentor ne udovoljava uvjetima iz članaka 56.a i 58. Zakona o obrtu.“ Navedeno predlažemo i stoga što je člankom 32. stavkom 3. Zakona o strukovnom obrazovanju(Narodne novine, broj 30/90, 24/10, 22/13, 25/18) propisana mogućnost raskida ugovora u slučaju da poslodavac ne ispunjava ugovorne obveze te ako više ne ispunjava uvjete za provedbu praktičnog dijela obrazovanja. U članku 10. stavku 4. Ugovora o naukovanju predlažemo,u slučaju da se ugovor o naukovanju raskida na zahtjev obrtnika odnosno pravne osobe, propisati da suroditelj/skrbnik učenika i učenik dužni su pronaći drugog poslodavca za provedbu naukovanju, uz pomoć i posredovanje ustanove za strukovno obrazovanje te, po potrebi, i područne obrtničke komore. Kako bi se u takvoj situaciji pomoglo učeniku da što brže i bezbolnije, sa što manje neizvjesnosti i poteškoća nastavi naukovanje, smatramo važnim pomoći učeniku i postupiti u njegovu najboljem interesu, te uključiti u rješavanje ove situacije i ustanovu za strukovno obrazovanje koja je dužna brinuti za učenikov daljnji neometani nastavak praktičnog dijela obrazovanja, te područnu obrtničku komoru po potrebi. Navedeno predlažemo propisati tako da se u članku 10. stavku 4. Ugovora o naukovanju iza riječi: „roditelj odnosno skrbnik učenika dužan je“, dodati riječi: „uz pomoć i posredovanje ustanove za strukovno obrazovanje te, po potrebi, i područne obrtničke komore“. Nadalje, predlažemo ovdje uvrstiti odredbu članka 32. stavka 2. Zakona o strukovnom obrazovanju da poslodavac mora pisano obrazložiti svoju odluku o raskidu ugovora učeniku i roditelju/skrbniku, kako bi o ovoj obvezi poslodavca već prilikom zaključenja ugovora o naukovanju bili informirani i sam obrtnik, odnosno pravna osoba te učenik i njegov roditelj/skrbnik. U članku 10. stavku 5. Ugovora o naukovanju predlažemo umjesto riječi: “zbog nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obveza obrtnika ili pravne osobe“, uvrstiti riječi: „zbog razloga na strani obrtnika ili pravne osobe. Smatramo da se obveza ustanove za strukovno obrazovanje da pronađe novog poslodavca za izvođenje naukovanja ili omogući naukovanje u radionici ustanove za strukovno obrazovanje, mora odnositi na sve slučajeve raskida Ugovora o naukovanju do kojih je došlo zbog razloga koji se javljaju na strani poslodavca, ne samo u slučaju da poslodavac nije u mogućnosti ispunjavati obveze iz ugovora o naukovanju. Primjećujemo da je u ovom stavku dodana obveza ustanove za strukovno obrazovanje da osigura ostvarivanje naukovanja u radionici ustanove iako Zakon o strukovnom obrazovanju propisuje samo obvezu škole da omogući učeniku zaključivanje novog ugovora o naukovanju s drugim poslodavcem. No, ako je moguće da se u praksi dogodi da nema drugog poslodavca s kojim bi učenik zaključio novi ugovor o naukovanju te bi time bio doveden u pitanje daljnji nastavak obrazovanja za stjecanje određene kvalifikacije, smatramo da bi u takvom slučaju ipak radi zaštite najboljeg interesa učenika, trebalo zadržati obvezu ustanove za strukovno obrazovanje da osigura ostvarivanje naukovanja u radionici ustanove. Naprijed navedeno predlažemo na odgovarajući način uvrstiti i u Ugovor naukovanju koji zaključuje više poslodavaca s učenikom, odnosno roditeljem/skrbnikom, koji je Prilog 2. i sastavni dio Nacrta Pravilnika. U odnosu na obrasce raskida ugovora o naukovanju koji su Prilog 3. i Prilog 4. Nacrta Pravilnika i njegov sastavni dio, čni se da nema razlike u njihovom sadržaju, pa predlažemo iste provjeriti, odnosno preispitati. Nadalje, u obrascima raskida ugovora o naukovanju koji su Prilog 3. i Prilog 4. Nacrta Pravilnika smatramo potrebnim brisati odredbu kojom se utvrđuje da obje strane svojim potpisom potvrđuju da nemaju potraživanja prema drugoj ugovornoj strani po osnovi tog ugovora. Naime, do raskida ugovora o naukovanju može doći i iz razloga koji su na strani obrtnika, odnosno pravne osobe te potraživanja prema obrtniku odnosno pravnoj osobi mogu postojati i nakon raskida ugovora, primjerice potraživanje koje se odnosi na isplatu nagrade učeniku ili naknadu kakve štete koju je učenik pretrpio, a što obrtnik odnosno pravna osoba možda neće htjeti ili biti u mogućnosti podmiriti do trenutka raskida ugovora o naukovanju. Stoga uvjetovati raskid ugovora o naukovanju potpisom učenika, odnosno roditelja/skrbnika kojim potvrđuje da nema nikakvog potraživanja prema obrtniku odnosno pravnoj osobi smatramo neprimjerenim i nepoštenim imajući u vidu obvezno pravnu odgovornost poslodavca koja može proisteći iz ugovornog odnosa, kao i zaštitu najboljeg djetetovog interesa. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1., Članak 6. S obzirom na navedene odredbe Zakona o obrtu smatramo potrebnim u članku 6. stavku 3.Ugovora o naukovanju koji je Prilog 1. i sastavni dio Nacrta Pravilnika propisati da mentor mora, osim uvjeta u pogledu stručnih kvalifikacija, udovoljavati i uvjetu neosuđivanosti za kaznena djela navedena člankom 58. stavkom 2. Zakona o obrtu, kao i uvjetu da ima pravo primanja učenika na naukovanje, odnosno da mu to pravo nije oduzeto. Navedeno predlažemo uvrstiti tako da se u članku 6. stavku 3. Ugovora o naukovanju iza riječi: „članka 56.a Zakona o obrtu“ dodaju riječi „i članka 58. Zakona o obrtu“. Naime, smatramo da učenici na naukovanju za vezane obrte moraju uživati istu razinu zaštite kao i učenici koji pohađaju stručnu praksu za zanimanja koja nisu u sustavu vezanih obrta. Obrazovne ustanove koje izvode strukovno obrazovanje obavještavaju nas, primjerice, o slučajevima u kojima su njihovi učenici tijekom praktične nastave bili izloženi seksualnom nasilju. Također, saznajemo da škole i poslodavci ne provjeravaju prethodnu osuđivanost osoba koje će doći s djecom u kontakt za vrijeme praktične nastave i naukovanja, a sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12, 105/15, 32/17), koji u članku 14. stavku 2. pruža takvu mogućnost. Prema odredbama spomenutog zakona poslodavci mogu, uz suglasnost osobe za koju se ti podaci traže, tu činjenicu provjeriti u Kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa. Ovdje podsjećamo da je zaštita djece od seksualnog nasilja obveza države preuzeta potpisivanjem Konvencije o pravima djeteta i Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te su, sukladno tome, država i njezine javne ustanove dužne poduzeti mjere za zaštitu djece. Radi zaštite djece od seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na praktičnoj nastavi/stručnoj praksi, Ministarstvu znanosti i obrazovanja smo u 2019. godini uputili preporuku da upozori školske ustanove na potrebu provjere osuđivanosti osoba koje rade s djecom te je Ministarstvo upozorilo školske ustanove koje provode strukovno obrazovanje da, prije sklapanja ugovora o praktičnoj nastavi s poslodavcem, dogovore provjeru prethodne osuđivanosti osoba koje s učenikom dolaze u kontakt na praktičnoj nastavi/stručnoj praksi. Slijedom navedenog, smatramo važnim istaknuti ovaj uvjet koji mentor mora ispunjavati, a obrtnik i pravna osoba osigurati, i u odredbama ugovora o naukovanju te na taj način pojačati obvezu poslodavca da brine za sigurnost i zaštitu učenika na naukovanju, a istodobno na taj način informirati učenike i roditelje o obvezama poslodavca u odnosu na osobe koje poučavaju učenika na naukovanju. Prihvaćen Prihvaća se.
4 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU Poštovani, Sukladno članku 9. i 11. Zakona o pravobranitelju za djecu(Narodne novine, broj 73/17) dostavljamo mišljenje i prijedloge na Nacrt Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju u postupku e-savjetovanja koji su utemeljeni na našem dosadašnjem praćenju zaštite prava djece na praktičnoj nastavi i naukovanju kod poslodavca. Prema članku 58. stavku 2. Zakona o obrtu (Narodne novine, broj 143/13, 127/19, 41/20)mentor ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela navedenih stavkom 2.te osoba kojoj je oduzeto pravo primanja učenika na naukovanje. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Slavka Vuletić Šagarjelo PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU Slažem se s Nacrtom pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.