Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2020. - 2022.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Poljoprivredni fakultet u Osijeku PROGRAM POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022., NOSITELJ PROGRAMA Uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek dostavlja svoje prijedloge i primjedbe za Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2020. – 2022. kako slijedi: "Program potpore uzgojnim udruženjima u stočarstvu Republike Hrvatske" ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima. Ovom prilikom bismo pohvalili nadležno ministarstvo na pokretanju ovakve inicijative osnaživanja uzgojnih udruženja, kao nositelja provedbe uzgojnih programa. Ciljevi će se ostvariti sufinanciranjem mjera: 1. administrativni troškovi uvođenja i vođenja matičnih knjiga 2. troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka Istaknuli bismo ove dvije mjere kao najvažnije u provođenju uzgojno-selekcijskog rada, koji bi se trebali značajnije financirati. Osim toga, ministarstvo treba odlučiti treba li država provoditi uzgojne programe ili uzgoj životinja treba prepustiti uzgajivačima uz stroge mjere kontrole. Potpora opisana u ovom Programu dodjeljuje se uzgojnim udruženjima koja ispunjavaju uvjete prihvatljivog korisnika potpore navedenog u poglavlju 2.5. ovog Programa, a financirati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, stavka A650126 Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja, u iznosu od 1.900.000,00 kuna po godini provedbe Programa, sveukupno za trogodišnje razdoblje trajanja Programa potpora će iznositi 5.700.000,00 kuna. Gore navedeni iznosi su izuzetno niski za provođenje uzgojno-selekcijskog rada na razini RH, posebno ako razmotrimo stanje stočarske proizvodnje u RH zadnjih 10 godina. Uzgojno-selekcijski rad, odnosno uzgojni programi bi trebali biti dokumenti „prvu stepenicu“ ispod strategije poljoprivrede/stočarske proizvodnje. Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/ih programa kroz ovaj Program iznosi do 90 %, a najviše:  do 90.000,00 kuna za udruge  do 300.000,00 kuna za saveze udruga Predlažemo ukidanje ovakve klasifikacije dodjele sredstava prema kriteriju udruge i saveza, jer umjesto da se pridaje naglasak na kriterije provedbe uzgojno-selekcijskog rada (koji su vrlo dobro definirani), pretjerano se naglašavaju formalno-pravne razlike. Ako razmotrimo nositelje stočarske proizvodnje u RH - govedarstvo i svinjogojstvo (uz izuzetak peradarstva), logično je da bi njihovi vodeći savezi koji vode uzgojne programe (savezi uzgajivača holštajn i simentalskog goveda, savez uzgajivača svinja) trebali ostvarivati maksimalne iznose potpora koliko god oni iznosili. Međutim, ako neka udruga kao što su udruga Uzgajivača selekcioniranih matica, udruga Fajferica, savezi uzgajivača konja (hladnokrvnjak, posavac) ili ovaca i koza, koje okupljaju većinu populacije, također bi trebale ostvariti iznose koji su im neophodni za provođenje uzgojno selekcijskog rada. To su sve udruge koje okupljaju uzgajivače autohtonih vrsta odnosno pasmina strateški važnih za RH. Trošak zapošljavanja jednog djelatnika u udruzi ili savezu (npr. magistra inženjera agronomije) koji bi trebao voditi matično knjigovodstvo je na godišnjoj razini približno 75.000,00 - 80.000,00kn (bruto II. oko 6500kn), uz trošak provođenja terenskih fenotipskih testova/testova proizvodnosti (koji su uz vođenje matičnog knjigovodstva najosnovniji posao uzgojno-selekcijskog rada) približnog iznosa kao i plaće radniku (ovisno o području i rasprostranjenosti populacije), dođe se do iznosa od 150.000,00 kn, što je minimum minimuma za uzgojno-selekcijski rad na nekoj pasmini, i opet neovisno radi li se o savezu ili udruzi. Ovaj iznos ne uključuje ostale troškove, kao što su troškovi utvrđivanja genotipova (laboratorijskim tehnikama) elitnih jedinki, genomske selekcije koja postaje standard, unaprjeđenje reprodukcije, edukaciju uzgajivača, kupovinu računala itd., nego samo najosnovnije troškove. Iz ovoga se da zaključiti da s manjim iznosima (primjerice 50.000,00kn), udruge ili savezi ne mogu sudjelovati u provođenju uzgojnih programa, nego ih samo mogu utrošiti na reprezentaciju (jelo i piće), sitni inventar (laptopi, kompjuteri itd.) ili uredski materijal itd. Prema tome, smatramo da kriteriji za dodjelu sredstava trebaju biti glavni i jedini pristup u raspodjeli sredstava, umjesto podjele na udruge i saveze. Na taj bi se način postiglo da udruge ili savezi nositelja stočarske proizvodnje ostvare potporu oko 200.000,00 kn – 250.000,00 kn, dok bi udruge ili savezi manjih populacija autohtonih pasmina ostvarili iznose oko 100.000,00 - 150.000,00 kn što je minimalno dostatno za provođenje uzgojnog programa. Nadalje, u ovom je slučaju neophodno razmotriti i osiguravanje dodatnih sredstava (izvan okvira ovih potpora) za vođenje uzgojnih programa udrugama ili savezima nositelja stočarske proizvodnje (govedarstvo i svinjogojstvo), u vidu administrativnih pristojbi. Također, predlažemo za razmotriti i sistemski pristup u okupljanju manjih udruga npr. svih autohtonih pasmina goveda (buše, podolca i boškarina), da im jedna, svejedno da li udruga ili savez, provodi uzgojni program. Navedeni su i dodatni kriteriji za savez udruga: 1. geografska rasprostranjenost populacije domaćih životinja obuhvaćena uzgojnim programom/ima na: a. do 5 županija: 10.000,00 kn b. do 10 županija: 20.000,00 kn c. preko 10 županija: 30.000,00 kn 2. *broj zaposlenika angažirani na poslovima provedbe uzgojnog/ih programa: do 40.000,00 kn po jednom zaposleniku 3. veličina populacije domaćih životinja na koju se implicira provedba uzgojnog/ih programa izražena u broju uvjetnih grla (UG) a. do 30000 UG: do 20.000,00 kn b. od 30000 do 60000 UG: do 40.000,00 kn c. više od 60000 UG: do 60.000,00 kn Dodatni kriteriji za udruge su: 1. geografska rasprostranjenost populacije domaćih životinja obuhvaćena uzgojnim programom/ima na: a. do 3 županije: do 10.000,00 kn b. 4 i više županija: do 20.000,00 kn 2. *zaposlen djelatnik angažiran na poslovima provedbe uzgojnog/ih programa po udruzi: do 40.000,00 kn Smatramo ove kriterije vrlo dobro definiranim i oni bi trebali biti primarni u osiguravanju sredstava. Eventualno se treba razmotriti o njihovoj preraspodjeli ovisno o stanju svih populacija domaćih životinja u RH, kako bi sva vodeća udruženja dobila maksimalne iznose. INDIKATORI USPJEŠNOSTI PROGRAMA Pod točkom 4. neveden je broj zaposlenih djelatnika u priznatim uzgojnim udruženjima na poslovima provedbe uzgojnih programa Smatramo potrebnim da nadležno ministarstvo, ili neko drugo tijelo, osim ovih indikatora, kontrolira provode li se uzgojni programi u skladu sa znanstveno-stručnim spoznajama i u skladu s ekonomskim ciljevima, jer se takve stvari ne mogu prepustiti HAPIH-u ili uzgojnim udruženjima (koji ionako imaju previše posla, niti oni trebaju kontrolirati sami sebe), već bi trebalo uvesti nadzor nad provođenjem uzgojnih programa. Ovaj nadzor treba biti objektivan, stimulativan i u skladu sa strateškim smjernicama (ne samo usmjeren na način trošenja novčanih sredstava). Ako hipotetski, neka udruga ili savez ostvari iznos sredstava kroz ove potpore i još neke druge izvore, koji je dovoljan za učinkovito provođenje uzgojnog programa, a ona ga iz nekog razloga ne provodi učinkovito, odnosno populacija ne ostvaruje pozitivne genetske trendove ili ne održava poželjne razine genetske raznolikosti, onda nešto ne valja, a razloge mora biti moguće utvrditi i za to netko mora preuzeti odgovornost. U Republici Hrvatskoj je, nažalost, trenutno takva situacija, osim što su potpore za uzgojna udruženja izuzetno niska, nitko ne preuzima odgovornost zašto brojnost populacija godinama opada. Je li problem uzgojni programi, stanje na tržištu ili nešto treće. Tome se mora stati na kraj strogim kontrolama odnosno provođenjem strogih i jasnih zacrtanih strateških ciljeva. Nije prihvaćen Nadležnosti za provedbu uzgojnih programa je regulirana Zakonom o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“, 115/2018) odnosno Uredbom (EU) br. 2016/1012. Ministarstvo poljoprivrede u točno propisanim okolnostima preuzima provedbu uzgojnih programa sukladno zakonskoj regulativi. Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u odobrenim uzgojnim programima i time im od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske povjereni na provedbu kao nositeljima uzgojnih programa. Osigurana sredstva za provedbu Programa u Državnom proračunu Republike Hrvatske na stavci A650126 u iznosu od 1.900.000,00 kn predstavlja uvećanje skoro trostruko uvećanje u odnosu na 2018. godinu kada je za istu namjenu bilo osigurano 679.000,00 kn. Treba napomenuti da se kroz Program žele osigurati sredstava za sufinanciranje uzgojih udruženja u trogodišnjem razdoblju (2020.-2022.). Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva kako mu je u samom naslovu istaknuto, predstavlja pomoć u radu uzgojnim udruženjima kao nositeljima uzgojnih programa u vidu sufinanciranju rada. Uzgojna udruženja sukladno statutima financiraju se i iz drugih izvora pri čemu je samostalni rad (stručne usluge u provedbi mjera uzgojnih programa) kao jedan od najznačajnijih. Podjela uzgojnih udruženja na saveze i udruge proizlazi iz Pravilnika o sadržaju vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", 4/2015). Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske podržava osnivanje uzgojnih udruženja kao i ujedinjavanje uzgojnih udruženja, a koja su uvijek temeljena na inicijativama samih uzgajivača ili udruga uzgajivača. Indikatori uspješnosti navedeni u Programu proizlaze iz njegovih ciljeva, a koji će omogućiti evaluaciju uspješnosti.
2 Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske PROGRAM POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022., OČEKIVANI REZULTAT Želimo izraziti pohvalu da je u poglavlju Očekivani rezultati prepoznat i istaknut rad uzgojnih udruženja koja se bave selekcijom, a time i očuvanjem naših, hrvatskih izvornih i ugroženih pasmina. Ova aktivnost je stručno i tehnički zahtjevna u očuvanju biološke raznolikosti, a istovremeno mora unaprijediti gospodarske vrijednosti. Očuvanje kroz korištenje je najbolja garancija za budućnost izvornih pasmina. U vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena važno je očuvati i istaknuti njihovu prilagođenost lokalnim klimatskim, zdravstvenim, pašnim i tehnološkim uvjetima. Primljeno na znanje Komentar ne zahtjeva odgovor.
3 Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske PROGRAM POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022., FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA Za ovaj Program predviđeno je 1.900.000,00 kuna godišnje za provođenje poslova propisanih Zakonom o uzgoju domaćih životinja (NN 115/18) u cjelokupnom stočarstvu Republike Hrvatske s više od 20 uzgojnih udruga i saveza priznatih od Ministarstva poljoprivrede. Od ovih udruženja se očekuje da provode selekciju i da se u tim poslovima osamostale i profesionaliziraju. Ovaj posao je zahtijevan vremenski i stručno. Vrlo teško se može volonterski provoditi, pa i u slučajevima kada jedan dio svojih poslova povjere trećoj strani. Nije dobro propisane mjere selekcije staviti na teret i prebaciti na leđa uzgajivača, koji uz sve pomoći i potpore jedva uspijevaju održati svoju proizvodnju. Kako bi se postigao očekivani rezultat iz prethodnog poglavlja, nužno je osigurati i primjerena sredstva, što ovaj Program ne osigurava. Ovaj Program sa sredstvima od 1.900.000 kuna godišnje, predviđen za cjelokupni uzgoj i sve vrste i pasmine domaćih životinja koje se uzgajaju u Hrvatskoj, uključujući i izvorne pasmine je nedostatan. Nije prihvaćen Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u odobrenim uzgojnim programima i time im od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske povjereni na provedbu kao nositeljima uzgojnih programa. Osigurana sredstva za provedbu Programa u Državnom proračunu Republike Hrvatske na stavci A650126 u iznosu od 1.900.000,00 kn predstavlja uvećanje skoro trostruko uvećanje u odnosu na 2018. godinu kada je za istu namjenu bilo osigurano 679.000,00 kn. Treba napomenuti da se kroz Program žele osigurati sredstava za sufinanciranje uzgojih udruženja u trogodišnjem razdoblju (2020.-2022.). Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva kako mu je u samom naslovu istaknuto, predstavlja pomoć u radu uzgojnim udruženjima kao nositeljima uzgojnih programa u vidu sufinanciranju rada. Uzgojna udruženja sukladno statutima financiraju se i iz drugih izvora pri čemu je samostalni rad (stručne usluge u provedbi mjera uzgojnih programa) kao jedan od najznačajnijih.
4 Zlatko Elveđi FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA, IZNOS SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U potpunosti podržavam,kao pčelar i uzgajivač selekcioniranih matica,komentare Poljoprivrednog fakulteta Osijek, te Udruge uzgajivača selekcioniranih matica, kako su sredstva od 1 900 000,00 kn nedostatna.Nadalje, nepotrebno se pravi razlika između saveza udruga i udruga uzgajivača, pa time i raspodjela sredstava, jer na kraju imamo iste troškove, a koji su znatno veći od predloženih poticaja. Nije prihvaćen Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u odobrenim uzgojnim programima i time im od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske povjereni na provedbu kao nositeljima uzgojnih programa. Osigurana sredstva za provedbu Programa u Državnom proračunu Republike Hrvatske na stavci A650126 u iznosu od 1.900.000,00 kn predstavlja uvećanje skoro trostruko uvećanje u odnosu na 2018. godinu kada je za istu namjenu bilo osigurano 679.000,00 kn. Treba napomenuti da se kroz Program žele osigurati sredstava za sufinanciranje uzgojih udruženja u trogodišnjem razdoblju (2020.-2022.). Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva kako mu je u samom naslovu istaknuto, predstavlja pomoć u radu uzgojnim udruženjima kao nositeljima uzgojnih programa u vidu sufinanciranju rada. Uzgojna udruženja sukladno statutima financiraju se i iz drugih izvora pri čemu je samostalni rad (stručne usluge u provedbi mjera uzgojnih programa) kao jedan od najznačajnijih.
5 Miroslav Kobra FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA, IZNOS SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA Podržavam prijedlog Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske. Predlažem da se doda tekst: "Ako su ukupan iznos zahtijeva manji od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo će jedinstvenom Odlukom proporcionalno uvećati jedinične iznose sredstava sufinanciranja iz ovog Programa." Nije prihvaćen Navedeni prijedlog uvećanja sredstava sufinanciranja nije moguće uvrstiti zbog suprotnosti s odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
6 Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA, IZNOS SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA Predlažemo da se udruge koje se bave selekcijom i uzgojem naših, hrvatskih izvornih i ugroženih pasminama, čiji obuhvat pokriva cijelo područje RH, a nemaju mogućnost se udružiti u savez, izjednače u financijskoj potpori sa savezima kroz doradu kriterija i dodatne bodove. Ove udruge obavljaju jednaku ulogu i imaju iste troškove i obaveze u selekciji kao i savezi. Ovo bi se posebno trebalo odnositi na udruge koje organiziraju, uvode i provode selekciju izvornih i zaštićenih te ugroženih pasmina. Po analogiji dijela pravilnika: Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za sufinanciranje utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo će jedinstvenom Odlukom proporcionalno umanjiti jedinične iznose sredstava sufinanciranja iz ovog Programa. predlažem dopunu ovog stavka s: Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za sufinanciranje utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva manji od iznosa osiguranoga u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo će jedinstvenom Odlukom proporcionalno uvećati jedinične iznose sredstava sufinanciranja iz ovog Programa, za ona Udruženja koja su u svom zahtjevu iskazala potrebu za većim sredstvima. Prihvaćen Geografska rasprostranjenost populacije uzgojnog programa uključena je u Program kao dodatni kriterij za ostvarivanje sredstva sufinanciranja rada uzgojnih udruženja. Cilj Programa je pomoć u radu svim uzgojnim udruženjima nositeljima uzgojnih programa i izvornih i konvencionalnih pasmina, bez obzira na vrstu. Navedeni prijedlog uvećanja sredstava sufinanciranja nije moguće uvrstiti zbog suprotnosti s odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
7 Miroslav Kobra FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA, KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA Predlažem da se: a) iza teksta - udruga: do 50.00,00 kn - doda tekst: "- sa savezima su izjednačene udruge koje se bave uzgojem izvornih i ugroženih pasmina, a čiji obuhvat pokriva cijelo područje RH, a nemaju mogućnost se udružiti u savez" b) iza teksta c. više od 60000 UG: do 60.000,00 kn doda tekst: "d. više od 5.000 pčelinjih zajednica: do 60.000,00 kuna" Kao uzgajivač matica pčela podržavam prijedlog Udruge Uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske. Nije prihvaćen Cilj Programa je pomoć u radu svim uzgojnim udruženjima nositeljima uzgojnih programa i izvornih i konvencionalnih pasmina, bez obzira na vrstu. Povjerenstvo za izradu Programa potpore uzgojnim udruženjima u području stočarstva za razdoblje 2020.-2022. i Pravilnika o provedbi mjera Programa potpore uzgojnim udruženjima u području stočarstva za razdoblje 2020.-2022. usuglasilo je kriterije za ostvarivanje sredstava sufinanciranja uzgojnih udruženja. Broj uvjetnih grla usvojen je od strane Povjerenstva kao dodatni kriterij ostvarivanja prava na sufinanciranje za saveze udruga. Dodatni kriterij broja pčelinjih zajednica nije usporediv s parametrom broja uvjetnih grla, te isti nije moguće uključiti u klasifikaciju. Nadalje, obzirom da je u Republici Hrvatskoj priznato od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske samo jedno uzgojno udruženje u sektoru pčelarstva (Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske), isti kriterij bio bi primjenjiv samo na to jedno uzgojno udruženje i predstavljalo bi pogodovanje.
8 Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA, KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA Predlažem da se udruge koje se bave selekcijom i uzgojem naših, hrvatskih izvornih i ugroženih pasminama, čiji obuhvat pokriva cijelo područje RH, a nemaju mogućnost se udružiti u savez, izjednače u financijskoj potpori sa savezima kroz doradu kriterija i dodatne bodove. Ove udruge obavljaju jednaku ulogu i imaju iste troškove i obaveze u selekciji kao i savezi. Ovo bi se posebno trebalo odnositi na udruge koje organiziraju, uvode i provode selekciju izvornih i zaštićenih te ugroženih pasmina. Nije prihvaćen Cilj Programa je pomoć u radu svim uzgojnim udruženjima nositeljima uzgojnih programa i izvornih i konvencionalnih pasmina, bez obzira na vrstu.