Izvješće o provedenom savjetovanju - ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK prijedlog, I. Članice Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK - proizvođači namještaja NKD razred C31, s potrošnjom preko 1 GWh godišnje koji imaju u električnoj energiji i troškovima učešće u BDV-u od 13 do 15%, predlažu iskoristiti mogućnost iz sljedećih alineja Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020. Europske komisije: (187) Unutar prihvatljivog sektora države članice moraju osigurati da se odabir korisnika potpora zasniva na objektivnim, nediskriminirajućim i transparentnim kriterijima, a potpore se u načelu moraju dodjeljivati na isti način svim tržišnim natjecateljima koji djeluju u istom sektoru ako se nalaze u sličnom činjeničnom stanju. (188) Komisija će potporu smatrati razmjernom ako korisnici potpore plaćaju najmanje 15 % dodatnih troškova bez smanjenja. (189) Međutim s obzirom na znatno povećanje dodatnih pristojbi za obnovljivu energiju tijekom proteklih godina, vlastiti doprinos od 15 % pune dodatne pristojbe za obnovljivu energiju može biti veći od iznosa koji posebno opterećeni poduzetnici mogu snositi. Stoga, prema potrebi, države članice mogu dodatno ograničiti iznos troškova koji proizlaze iz financiranja potpore za obnovljivu energiju koje treba platiti na razini poduzetnika na 4 % bruto dodane vrijednosti (87) dotičnog poduzetnika. Za poduzetnike s električnim intenzitetom od najmanje 20 %, države članice mogu ograničiti ukupni iznos koji treba platiti na 0,5 % bruto dodane vrijednosti dotičnog poduzetnika. (190) Kad države članice odluče donijeti ograničenja od 4 % odnosno 0,5 % bruto dodane vrijednosti, ta se ograničenja moraju primjenjivati na sve prihvatljive poduzetnike. Nije prihvaćen Nije primjenjivo - Program državnih potpora je komuniciran s EK te je temeljem konzultacija te je prihvatljiva potpora na način predložen Odlukom.
2 HGK prijedlog, I. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je na kraju trećeg paragrafa, koji govori o cijeni za krajnje kupce koji su obveznici ishođenja dozvole za emisije stkleničkih plinova, potrebno dodati sljedeći tekst: 'odnosno iznosi 0,015 kn/Kwh, temeljem točke (188) Smjernica, ovisno o prihvatljivosti u odjeljku 3.7.2 Smjernica.' Nije prihvaćen Nije primjenjivo - Program državnih potpora je komuniciran s EK te je temeljem konzultacija te je prihvatljiva potpora na način predložen Odlukom.
3 HGK prijedlog, I. Članice Udruženja poljoprivrede HGK, posebno one koje imaju instalirane elektrane koje koriste obnovljive izvore energije a ne nalaze se u sustavu poticaja za OIE, predlažu ukidanje plaćanja naknada za obnovljive izvore energije s obzirom da sami doprinose povećanju udjela obnovljive energije u ukupnoj potrošnji za što ne dobivaju nikakvu drugu naknadu Nije prihvaćen Takva mogućnost nije predviđena Smjernicama o državnim potporama.
4 DEAN DEREANI prijedlog, I. Iznimno od stavka 1. ove točke, visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije za krajnje kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, iznosi 0,021 kn/kWh, temeljem točke (197) Smjernica ili 0,015 kn/Kwh, temeljem točke (188) Smjernica, ovisno o prihvatljivosti u odjelku 3.7.2 Smjernica. Nije prihvaćen Nije primjenjivo - Program državnih potpora je komuniciran s EK te je temeljem konzultacija te je prihvatljiva potpora na način predložen Odlukom.
5 HGK prijedlog, II. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je točku II potrebno nadopuniti na način da glasi: 'Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u NN, a za krajnje kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, odredbe iz točke I. ove odluke počinju se primjenjivati od 01. siječnja 2021. godine. Nije prihvaćen Odluka stupa na snagui po odobrenju Programa državnih potpora koji je usklađen s EK.
6 DEAN DEREANI prijedlog, II. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a za krajnje kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, počinje se primjenjivati od 01. rujna 2020. godine ( time bi se dalo vremena za ishođenje rješenja za pravo na umanjenje naknada od strana HROTE-a) Nije prihvaćen Odluka stupa na snagui po odobrenju Programa državnih potpora koji je usklađen s EK.
7 DEAN DEREANI OBRAZLOŽENJE, PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU Izmjenama Odluke također se prilagođava visina naknade za krajnje kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, te ona sada iznosi 0,021 kn/kWh, što je iznos koji je jednak naknadi uz maksimalno dopušteno umanjenje od 80% temeljem točke (197), tj. 0,015 kn/kWh što je iznos koji je jednak naknadi uz maksimalno dopušteno umanjenje od 85% temeljem točke (188) Smjernica, ovisno o prihvatljivosti uvjeta iz odjeljka 3.7.2 za pojedinu industriju. Nije prihvaćen Nije primjenjivo - Program državnih potpora je komuniciran s EK te je temeljem konzultacija te je prihvatljiva potpora na način predložen Odlukom.