Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Uputa za Prijavitelje Poziva "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama" KK.04.1.1.02

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva UPUTE ZA PRIJAVITELJE U točki 11.11 Neprihvatljivi troškovi predlaže se brisati Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ; sa popisa budući je u prihvatljive kategorije troškova uvršteno mnoštvo aktivnosti i mjera koje smanjuju potrošnju energije i povećavaju ennergetsku učinkovitost koje pripadaju u aktivnosti Priloga I. Direktive 2003/87/EZ i koje posljedično smanjuju emisiju stakleničkih plinova. Ne vidimo razloga zašto bi aktivnosti iz naprijede navedenog priloga bile izbačene iz sustava i samim time diskriminirane u odnosu na ostale industrije ako se njima povećava energetska učinkovitost procesa u proizvodnim industrijama. Nije prihvaćen Isto je navedeno u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN, br.115/18, 6/20, 20/20), kao neprihvatljiv izdatak za EFRR bez izuzetaka i/ili uvjeta.
2 HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlažemo dodatak u predmet poziva: "ili povećanjem udjela oporabe otpada" Cjelokupan tekst u tom bi slučaju glasio: "Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) ili povećanjem udjela oporabe otpada." Obrazloženje: Dio industrijskih procesa visoku temperaturu koja je potrebna za kemijski proces u peći ne može ostvariti obnovljivim izvorima energije. Međutim, moguće je smanjiti količinu upotrijebljenih fosilnih goriva kroz oporabu određenog dijela otpada - tako je prosjek zamjene fosilnih goriva kroz oporabu otpada u EU dosegnuo 41%. S obzirom na Europski Zeleni plan (Green Deal) koji stvara obavezu snažnijeg koraka prema kružnom gospodarstvu (a uvijek prema hijerarhiji postupanja s otpadom), važno je kroz programe poticanja energetske učinkovitosti, osim obnovljivih izvora energije, u obzir uzeti i druge materijale kojima se smanjuje korištenje fosilnih goriva s jedne strane i smanjuju emisije CO2 s druge strane. Nije prihvaćen Sukladno 7. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održanoj 5. studenoga 2016. godine, na kojoj je Odbor donio Kriterije i metodologiju za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4b / specifičnih ciljeva 4b1 i 4b2 u istima za 4b1 stoji „Specifični cilj ima za svrhu ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode industrije.“ Također, kao primjere aktivnosti koje će biti financirane radi postizanja specifičnog cilja 4b1 Odbor navodi „Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u industrijskoj proizvodnji, uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;“
3 Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlažemo da se tekst koji objašnjava PREDMET POZIVA izmijeni tako da stoji..."smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije ILI KORIŠTENJEM ALTERNATIVNIH GORIVA u sektoru proizvodnih industrija." OBRAZLOŽENJE: Dio industrijskih procesa koji imaju peć, obnovljivim izvorima energije ne mogu postići potrebnu temperaturu peći koja je potrebna za kemijski proces unutar peći, ali značajnu količinu fosilnih goriva mogu smanjiti / uštedjeti oporabom jednog dijela otpada. Zbog toga je u ovakve natječaje potrebno uključiti elemente kružnog gospodarstva, kako bi se ispunili ciljevi Europskog Zelenog plana što uključuje i uvođenje hijerarhije gospodarenja otpadom koja podrazumijeva i energetsku oporabu dijela otpada. Nije prihvaćen Sukladno 7. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održanoj 5. studenoga 2016. godine, na kojoj je Odbor donio Kriterije i metodologiju za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4b / specifičnih ciljeva 4b1 i 4b2 u istima za 4b1 stoji „Specifični cilj ima za svrhu ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode industrije.“ Također, kao primjere aktivnosti koje će biti financirane radi postizanja specifičnog cilja 4b1 Odbor navodi „Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u industrijskoj proizvodnji, uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;“
4 METIS d.d. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva "Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije: industriju željeza i čelika, industriju obojenih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilnu industriju, kožno prerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstva,..." Smatramo da je nužno uključiti i dio proizvodne industrije koji je po NKD zbog svoje specifičnosti u posebnoj grupi E 38 a izbačeno je iz mogućnosti prijave. NKD grupa E 38 je proizvodna industrija koja proizvodi: sirovine za daljnju proizvodnju u navedenim proizvodnim industrijama ( željezo, obojene metale, plastiku, staklo i papir ), poluproizvode ( ingote obojenih metala ili željezne grede za daljnju obradu i/ili gotovo proizvode od obrađenog otpada tj. sirovina. Pod navedenim NKD E38 je proizvodnja koja obuhvaća sve navedene industrije iz članka 5. pa smatramo da je grupu E38 zaista potrebno obuhvatiti kao mogućeg prijavitelja na ovaj Poziv. Nije prihvaćen Proizvodne industrije u Pozivu su definirane sukladno opisu istih u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama te doprinosu pokazateljima, 4b11 Udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama i 4b12 Ušteda energije u proizvodnim industrijama. Vezano uz proširenje definicije prihvatljivih prijavitelja na NKD grupu E38, isto nije moguće, međutim ukoliko je Prijavitelj registriran i za proizvodne djelatnosti u skladu s definicijom iz Poziva koja ne mora nužno biti i osnovna djelatnost Prijavitelja, moguće je nakon ocjenjivanja prihvatljivosti projektnog prijedloga ostvariti potporu za tu djelatnost (točka 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, 2. stavak „ Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta“).
5 CENTAR ZA OTPAD d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, u članku 5. navodite slijedeće: "Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije: industriju željeza i čelika, industriju obojenih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilnu industriju, kožno prerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstva,..." Dio proizvodne industrije koji je po NKD zbog svoje specifičnosti u posebnoj grupi E 38 ( Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala) izbacili ste iz mogućnosti prijave, a navedena NKD grupa E 38 je proizvodna industrija koja proizvodi: sirovine za daljnju proizvodnju u navedenim proizvodnim industrijama ( željezo, obojene metale, plastiku, staklo i papir ), poluproizvode ( ingote obojenih metala ili željezne grede za daljnju obradu i/ili gotovo proizvode od obrađenog otpada tj. sirovina. Pod navedenim NKD E38 je proizvodnja koja obuhvaća sve navedene industrije iz članka 5. pa smatramo da je grupu E38 potrebno obuhvatiti kao mogućeg prijavitelja na ovaj Poziv. Unaprijed zahvaljujem s poštovanjem, Nije prihvaćen Proizvodne industrije u Pozivu su definirane sukladno opisu istih u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama te doprinosu pokazateljima, 4b11 Udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama i 4b12 Ušteda energije u proizvodnim industrijama. Vezano uz proširenje definicije prihvatljivih prijavitelja na NKD grupu E38, isto nije moguće, međutim ukoliko je Prijavitelj registriran i za proizvodne djelatnosti u skladu s definicijom iz Poziva koja ne mora nužno biti i osnovna djelatnost Prijavitelja, moguće je nakon ocjenjivanja prihvatljivosti projektnog prijedloga ostvariti potporu za tu djelatnost (točka 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, 2. stavak „ Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta“).
6 MULL-TRANS d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, u članku 5. navodite slijedeće: "Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije: industriju željeza i čelika, industriju obojenih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilnu industriju, kožno prerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstva,..." Dio proizvodne industrije koji je po NKD zbog svoje specifičnosti u posebnoj grupi E 38 ( Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala) izbacili ste iz mogućnosti prijave, a navedena NKD grupa E 38 je proizvodna industrija koja proizvodi: sirovine za daljnju proizvodnju u navedenim proizvodnim industrijama ( željezo, obojene metale, plastiku, staklo i papir ), poluproizvode ( ingote obojenih metala ili željezne grede za daljnju obradu i/ili gotovo proizvode od obrađenog otpada tj. sirovina. Pod navedenim NKD E38 je proizvodnja koja obuhvaća sve navedene industrije iz članka 5. pa smatramo da je grupu E38 potrebno obuhvatiti kao mogućeg prijavitelja na ovaj Poziv. Unaprijed zahvaljujem s poštovanjem, Nije prihvaćen Proizvodne industrije u Pozivu su definirane sukladno opisu istih u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama te doprinosu pokazateljima, 4b11 Udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama i 4b12 Ušteda energije u proizvodnim industrijama. Vezano uz proširenje definicije prihvatljivih prijavitelja na NKD grupu E38, isto nije moguće, međutim ukoliko je Prijavitelj registriran i za proizvodne djelatnosti u skladu s definicijom iz Poziva koja ne mora nužno biti i osnovna djelatnost Prijavitelja, moguće je nakon ocjenjivanja prihvatljivosti projektnog prijedloga ostvariti potporu za tu djelatnost (točka 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, 2. stavak „ Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta“).
7 EKO-FLOR PLUS d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, u članku 5. navodite slijedeće: "Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije: industriju željeza i čelika, industriju obojenih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilnu industriju, kožno prerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstva,..." Dio proizvodne industrije koji je po NKD zbog svoje specifičnosti u posebnoj grupi E 38 ( Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala) izbacili ste iz mogućnosti prijave, a navedena NKD grupa E 38 je proizvodna industrija koja proizvodi: sirovine za daljnju proizvodnju u navedenim proizvodnim industrijama ( željezo, obojene metale, plastiku, staklo i papir ), poluproizvode ( ingote obojenih metala ili željezne grede za daljnju obradu i/ili gotovo proizvode od obrađenog otpada tj. sirovina. Pod navedenim NKD E38 je proizvodnja koja obuhvaća sve navedene industrije iz članka 5. pa smatramo da je grupu E38 potrebno obuhvatiti kao mogućeg prijavitelja na ovaj Poziv. Unaprijed zahvaljujem s poštovanjem, Nije prihvaćen Proizvodne industrije u Pozivu su definirane sukladno opisu istih u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama te doprinosu pokazateljima, 4b11 Udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama i 4b12 Ušteda energije u proizvodnim industrijama. Vezano uz proširenje definicije prihvatljivih prijavitelja na NKD grupu E38, isto nije moguće, međutim ukoliko je Prijavitelj registriran i za proizvodne djelatnosti u skladu s definicijom iz Poziva koja ne mora nužno biti i osnovna djelatnost Prijavitelja, moguće je nakon ocjenjivanja prihvatljivosti projektnog prijedloga ostvariti potporu za tu djelatnost (točka 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, 2. stavak „ Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta“).
8 SOLEKUM d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U fusnoti 7 navodi se da je „Projektna cjelina je: 1) proizvodni pogon ili dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije i,...“ Projektna cjelina tvrtke je proizvodni pogon koji se sastoji od 3 dijela proizvodnog pogona, a svaki dio se nalazi na različitoj lokaciji tj. svaki pripada drugačijoj JLS. Je li tako definirana projektna cjelina ispravno definirana? Kako se u tom slučaju dodjeljuju bodovi prema kriteriju 7.1.1. – Indeks razvijenosti jedinice JLS u kojoj se provodi projekt? Primljeno na znanje Projektna cjelina je: 1) Proizvodni pogon ili dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, i (ali ne nužno) 2) zgrada proizvodnog pogona i/ili prateća zgrada proizvodnog pogona na kojoj se primjenjuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, a koja je zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju isporučene energije te parametre koji utječu na potrošnju sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada koja se primjenjuje od 30. rujna 2017. godine. Projektne cjeline predviđene za provedbu mjera određuje Prijavitelj u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda. Za svaku projektnu cjelinu, osim da se koristi u svrhu prihvatljive djelatnosti mora biti moguće jednoznačno mjeriti pripadajuću potrošnju električne energije te parametre koji utječu na potrošnju energije.
9 TICM 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, predlažemo da se prijavitelji koji posluju u djelatnostima povezanima uz proizvodnju hrane uvrste kao prihvatljvi budući da najveći dio istih nije prihvatljiv ni na pozivu Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), a ni na pozivima koji se financiraju iz Programa ruralnog razvoja poput Natječaja za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije. Smatramo da je zbog toga djelatnost proizvodnje hrane dovedena u nepravedan položaj u usporedbi s drugim djelatnostima. S poštovanjem, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. Nije prihvaćen Sukladno 7. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održanoj 5. studenoga 2016. godine, na kojoj je Odbor donio Kriterije i metodologiju za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4b / specifičnih ciljeva 4b1 i 4b2 u istima za 4b1 stoji „Prihvatljivi prijavitelji/korisnici su poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija.
10 Bjelin d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenzitet bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Poštovani, naša tvrtka pripada skupini MSP-a, ali budući da smo poduzetnik unutar grupe premašujemo kriterije MSP-a, klasificiramo se kao Veliko poduzeće? Nadalje, u natječaju se na više mjesta ističe kako velika poduzeća mogu maksimalno dobiti potporu od 45% za mjere energetske učinkovitosti - no međutim, postavljam konkretno pitanje: 1. mi bismo bili zainteresirani za ulaganje u izgradnju fotonaponskih kolektora za proizvodnju električne energije - troškovi sustava jesu "dodatna komponenta" koja je jasno definirana za objekt koji je postojeći (u postojećem objektu električna energija dobivena je iz javne mreže,te imamo kotlovnicu na drvnu biomasu u svrhu proizvodnje topline za potrebe sušara za sušenje furnira unutar proizvodnog objekta) -može li se ulaganje u fotonaponske pretvarače tretirati kao Mjera za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije uz 60% potpore? - napominjem da je investicija planirana na području koje se smatra Potpomognutim područjem prema indeksu razvijenosti JLS II grupe i Razvojne skupine regionalne samouprave skupine I, budući da u Dodatku 3 članak 10 točka (9) piše "intenzitet potpore može se povećati za 15 postotnih bodova za ulaganja koja se nalaze na potpomognutom području koja ispunjavaju uvjete iz članka 107.stavka 3.točke (a) UFEU i za 5 postotnih bodova za ulaganja koja se nalaze u potpomognutim područjima koja ispunjuju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU." Primljeno na znanje Sukladno Uputama, mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za velika poduzeća sufinanciraju se u intenzitetu od 60% ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta” za prethodno postojeći objekt, taj trošak povezan s obnovljivom energijom je prihvatljivi trošak ili ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova ulaganja odgovara troškovima povezanima s obnovljivom energijom i predstavlja prihvatljive troškove. Metodologija bodovanja razvijenosti je određena na Odboru za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i kao takva će se primjenjivati na ovaj poziv.
11 Ivana Bujas Rupić 1.OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Poštovani, hoće li se prag potpora male vrijednosti povećati sukladno dokumentu KOMUNIKACIJA KOMISIJE Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19? https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_hr.PDF Primljeno na znanje Prag potpora male vrijednosti neće se povećavati, odnosno ostaje 200.000,00 EUR u dvije protekle fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, a sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L352/1, 24.12.2013.).
12 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Predstavnici proizvođača i prerađivača hrane i pića, članice HGK, naglašavaju da su djelatnosti proizvodnje te prerade hrane i pića isključeni iz pogodnosti koje nude programi za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama kao i u priloženom Pozivu. Prema europskom i hrvatskom pravnom okviru nema razloga da se djelatnosti proizvodnje te prerade hrane i pića isključe iz pogodnosti koje nudi program za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama. Naprotiv, Europska Komisija je u dokumentu „Energy use in the EU food sector: State of play and opportunities for improvement“ iz 2015. posebno navela okolnosti u kojima bi sektor hrane i pića imao velike koristi od energetskih obnova u proizvodnom i prerađivačkom procesu. Zakonodavstvo Europske Unije ne isključuje industriju proizvodnje te prerade hrane i pića iz programa povećanja energetske učinkovitosti, već ističe da postoje konkretna istraživanja koja su pokazala kako bi energetska obnova u tim sektorima također bila značajna za zaštitu okoliša, odnosno uštedu energije na nacionalnoj i nadnacionalnoj (tj. europskoj) razini. Posebno ukazujemo da za industriju proizvodnje te prerade hrane i pića u Hrvatskoj nije primjenljiv neki od drugih programa u čijim bi se okvirima moglo sufinancirati projekte poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora. Predstavnici Grupacije za toplinarsku djelatnost HGK ukazuju na činjenicu da je program namijenjen toplinarstvu bio izuzetno restriktivan s vrlo ograničenim mogućnostima sudjelovanja. Velike mogućnosti koje su već dokazane kod pojedinih toplinarskih poduzeća otvaraju se u području korištenja Sunčeve toplinske energije i dizalica topline koje su vrlo teško isplative bez sufinanciranja ukazuju na potrebu sufinanciranja i proizvodnje toplinske energije, a s obzirom da drugi programi subvencioniranja nisu dostupni, predlažemo da se iznimno u poziv uključe i proizvođači toplinske energije kako barem ovoga puta bili ravnopravni prerađivačkoj industriji. Nije prihvaćen Sukladno 7. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održanoj 5. studenoga 2016. godine, na kojoj je Odbor donio Kriterije i metodologiju za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4b / specifičnih ciljeva 4b1 i 4b2 u istima za 4b1 stoji „Prihvatljivi prijavitelji/korisnici su poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija.
13 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovana/i, molimo vas odgovore na niže navedena pitanja. 1. Može li društvo koje ima registriranu glavnu djelatnost A, koja nije prihvatljiva prema uvjetima predmetnog poziva, prijaviti projekt u okviru registrirane djelatnosti B, koja je pak prihvatljiva prema uvjetima poziva? 2. Koliki postotak vlasništva, odnosno glasačkih ili upravljačkih prava može imati tijelo javne vlasti da bi se poduzeće još uvijek smatralo privatnim? Primljeno na znanje Ukoliko je Prijavitelj registriran i za proizvodne djelatnosti u skladu s definicijom iz Poziva koja ne mora nužno biti i osnovna djelatnost Prijavitelja, moguće je nakon ocjenjivanja prihvatljivosti projektnog prijedloga ostvariti potporu za tu djelatnost (točka 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, 2. stavak „ Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta“). Za potrebe ovog Poziva, privatno poduzeće je poduzeće koje se ne nalazi u situaciji da jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravljaju s 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću.
14 ŽELJKO TEUFEL 2.PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, u članku 5. navodite slijedeće: "Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije: industriju željeza i čelika, industriju obojenih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilnu industriju, kožno prerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstva,..." Dio proizvodne industrije koji je po NKD zbog svoje specifičnosti u posebnoj grupi E 38 ( Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala) izbacili ste iz mogućnosti prijave, a navedena NKD grupa E 38 je proizvodna industrija koja proizvodi: sirovine za daljnju proizvodnju u navedenim proizvodnim industrijama ( željezo, obojene metale, plastiku, staklo i papir ), poluproizvode ( ingote obojenih metala ili željezne grede za daljnju obradu i/ili gotovo proizvode od obrađenog otpada tj. sirovina. Pod navedenim NKD E38 je proizvodnja koja obuhvaća sve navedene industrije iz članka 5. pa smatramo da je grupu E38 potrebno obuhvatiti kao mogućeg prijavitelja na ovaj Poziv. Unaprijed zahvaljujem s poštovanjem, Nije prihvaćen Proizvodne industrije u Pozivu su definirane sukladno opisu istih u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama te doprinosu pokazateljima, 4b11 Udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama i 4b12 Ušteda energije u proizvodnim industrijama. Vezano uz proširenje definicije prihvatljivih prijavitelja na NKD grupu E38, isto nije moguće, međutim ukoliko je Prijavitelj registriran i za proizvodne djelatnosti u skladu s definicijom iz Poziva koja ne mora nužno biti i osnovna djelatnost Prijavitelja, moguće je nakon ocjenjivanja prihvatljivosti projektnog prijedloga ostvariti potporu za tu djelatnost (točka 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, 2. stavak „ Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta“).
15 Edo Cvrkalj 2.PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Molim Vas da uzmete u razmatranje prilikom kreiranje finalne verzije Poziva prihvatljivu djelatnost prema NKD 2007 - područje E odjeljak 38 - obrada posebno izdvojenih materijala, jer ista spada u vrstu proizvodne industrije (prerada). Hvala unaprijed na razmatranju. Srdačno! Nije prihvaćen Proizvodne industrije u Pozivu su definirane sukladno opisu istih u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama te doprinosu pokazateljima, 4b11 Udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama i 4b12 Ušteda energije u proizvodnim industrijama. Vezano uz proširenje definicije prihvatljivih prijavitelja na NKD grupu E38, isto nije moguće, međutim ukoliko je Prijavitelj registriran i za proizvodne djelatnosti u skladu s definicijom iz Poziva koja ne mora nužno biti i osnovna djelatnost Prijavitelja, moguće je nakon ocjenjivanja prihvatljivosti projektnog prijedloga ostvariti potporu za tu djelatnost (točka 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, 2. stavak „ Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta“).
16 Karolina d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovana/i, molimo vas razmotrite da kao prihvatljive prijavitelje iznimno prihvatite i privatna proizvodna poduzeća registrirana za proizvodnju dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača. Prema našem shvaćanju, naša djelatnost (razred 10.72 – NKD 2007) je prihvatljiva za dobivanje potpora za ulaganja u mjere energetske učinkovitosti i promicanje energije iz obnovljivih izvora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 te specifičnom cilju 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Nadalje, želimo prinijeti vašoj pažnji kako je naša konditorska djelatnost isključena i u okviru natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (npr. mjera 4), a što dodatno ukazuje na naš nepovoljan položaj i narušava tržišno natjecanje EU. U slučaju da ne prihvatite naš komentar i sugestiju, molimo vas da prilikom programiranja nove financijske perspektive 2021.-2027. omogućite konditorskoj industriji da bude prihvatljivi prijavitelj na buduće slične pozive za dodjelu bespovratnih sredstava. " Nije prihvaćen Sukladno 7. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održanoj 5. studenoga 2016. godine, na kojoj je Odbor donio Kriterije i metodologiju za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4b / specifičnih ciljeva 4b1 i 4b2 u istima za 4b1 stoji „Prihvatljivi prijavitelji/korisnici su poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija. Za pripremu financijske perspektive 2021.-2027 zaduženo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.
17 Kraš prehrambena industrija d.d. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovana/i, molimo vas razmotrite da kao prihvatljive prijavitelje iznimno prihvatite i privatna proizvodna poduzeća registrirana za industrijsku proizvodnju kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda. Prema našem shvaćanju, naša djelatnost (razred 10.82 – NKD 2007) je prihvatljiva za dobivanje potpora za ulaganja u mjere energetske učinkovitosti i promicanje energije iz obnovljivih izvora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 te specifičnom cilju 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Nadalje, želimo prinijeti vašoj pažnji kako je naša konditorska djelatnost isključena i u okviru natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (npr. mjera 4), a što dodatno ukazuje na naš nepovoljan položaj i narušava tržišno natjecanje EU. U slučaju da ne prihvatite naš komentar i sugestiju, molimo vas da prilikom programiranja nove financijske perspektive 2021.-2027. omogućite konditorskoj industriji da bude prihvatljivi prijavitelj na buduće slične pozive za dodjelu bespovratnih sredstava. Nije prihvaćen Sukladno 7. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održanoj 5. studenoga 2016. godine, na kojoj je Odbor donio Kriterije i metodologiju za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4b / specifičnih ciljeva 4b1 i 4b2 u istima za 4b1 stoji „Prihvatljivi prijavitelji/korisnici su poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija. Za pripremu financijske perspektive 2021.-2027 zaduženo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.
18 Maksima savjetovanje d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Prema odredbama ovog prijedloga proizlazi da prihvatljivi prijavitelji ne mogu biti tvrtke koje su u većinskom privatnom vlasništvu i kojima u potpunosti upravljaju privatni vlasnici, ali u kojima tijelo javne vlasti izravno ili neizravno drži preko 25% udjela u kapitalu (kao naslijeđe privatizacijskog procesa). Time su te tvrtke općenito uskraćene za prijavu za potpore za povećanje energ. učink. i korištenje OIE, jer se ne mogu prijaviti na ovaj natječaj (zbog manjinskog suvlasništva od strane države - manje od 50%, ali više od 25%), niti se ne mogu prijaviti na natječaje koji se odnose na javni sektor (jer su u većinskom privatnom vlasništvu). Stoga, u cilju poštivanja temeljnog EU načela izbjegavanja diskriminacije i nejednakog postupanja prema privatnim poduzećima predlažemo da se prag izravnog ili neizravnog sudjelovanja javne vlasti (države) podigne s predloženih 25% na 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima. Smatramo da je ovaj prijedlog utemeljen, jer se i nadalje poštiva načelo da su prihvatljivi prijavitelji samo privatna poduzeća, tj. poduzeća u većinskom privatnom vlasništvu. Nije prihvaćen U skladu s tekstom Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ ulaganja u okviru Specifičnog cilja 4b1 namijenjena su privatnim poduzećima. Privatno poduzeće u smislu ovog Poziva je poduzeće koje se ne nalazi u situaciji da jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravljaju s 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću. Navedeni udio od 25% nećemo povećavati jer smatramo da smo i povećanjem na 25% doprinijeli da npr. dionička društva koja su nastala privatizacijom i jedan, bitno manji, dio udjela je zadržala RH, su prihvatljivi Prijavitelji. Tako se i dalje najveći broj prihvatljivih prijavitelja odnosi na poduzeća u stopostotnom privatnom vlasništvu, kako je i namjera iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
19 PETRA VLAHEK 2.PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Dal je potrebna građevinska dozvola za prostor gdje će biti ugrađena oprema ako se taj prostor nalazi pokraj proizvodne zgrade? znači oprema bi bila postavljena na zemljište pokraj proizvodnog pogona. Primljeno na znanje Prijavitelj, odnosno projektant Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda, tijekom izrade projektnog prijedloga, a obzirom na svojstva građevine i njenu namjenu utvrđuje da li je za istu potrebna građevinska dozvola, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi, prije svega Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18, 110/19) i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN, br. 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20).
20 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Poštovana/i, molimo vas odgovore na niže navedena pitanja. 1. Je li moguće da dva povezana društva (dio grupe) prijave dva zasebna projektna prijedloga s obzirom da su odvojene pravne osobe? U slučaju da jest, molimo potvrdu da maksimalno mogu dobiti 20 milijuna kuna kumulativno zbog zbrajanja potpora? 2. U slučaju da je prijavitelj društvo koje posluje unutar grupe, je li se za dokazivanje prihvatljivosti prijavitelja u smislu financijskih pokazatelja (npr. EBITDA) u sklopu projektnog prijedloga dostavljaju konsolidirana ili nekonsolidirana financijska izvješća? Primljeno na znanje Prijavitelj je dužan poštovati odredbe iz Programa dodjele potpora male vrijednosti (Dodatak 4. Uputa za prijavitelje, prvenstveno članak 6. koji se odnosi na definiciju „Jednog poduzetnika“ te članak 12. koji se odnosi na zbrajanje potpora) i Programa dodjele državnih potpora (Dodatak 3. Uputa za prijavitelje, prvenstveno članak 14. koji se odnosi na Zbrajanje (kumulaciju) potpora) Vezano uz navedeno Prijavitelj je dužan pružiti podatke o subjektima koje kontrolira na pravnoj ili de facto osnovi i koji se smatraju jednim poduzetnikom, odnosno o povezanim društvima ili o grupi koja ispunjava jedan od sljedećih međusobnih odnosa: a) Jedno društvo ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom društvu; b) Jedno društvo ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog društva; c) Jedno društvo ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo društvo prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzetnika; d) Jedno društvo koje je dioničar ili član u drugom društvu, kontrolira samo, sukladno dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog društva, većinu glasačkih prava dioničara ili članova tog društva. Društva koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u točkama a) do d) preko jednog ili više drugih društava isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. Za potrebe ovog Poziva dostavljaju se konsolidirana financijska izvješća, sukladno zakonskim obvezama.
21 Krešimir Kovač 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Poštovani, obzirom na novonastalu situaciju epidemije COVIDA 19 i otežanu likvidnost tvrtki koju je epidemija uzrokovala, molim vas da ublažite i promjenite zahtjev iz kriterija za isključenje prijavitelja: "koji je bio u blokadi ukupno više od 15 (petnaest) dana, od toga više od 5 (pet) dana u kontinuitetu, u proteklih 6 (šest) mjeseci prije dana predaje projektne prijave" na način da se promijenu u "koji je bio u blokadi ukupno više od 15 (petnaest) dana u proteklih 6 (šest) mjeseci prije dana predaje projektne prijave" Prihvaćen Isto je već izmijenjeno i više nije sastavni dio Uputa, točke 2.3 Kriteriji za isključenje.
22 JASMINA SEGETLIJA 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje TVRTKA OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O. ČLANICA BENETTON GRUPE Ograničenje koje nam predstavlja problem je pokazatelj poslovne uspješnosti EBITDA, za koga se u ovim natječajima traži da bude pozitivan. Dakle, ako je EBITDA negativan, zahtjev će biti odbijen. Konzulanti su nam napomenli da se navedeni uvjet nije tražio za turistička društva koja su mogla imati negativan EBITDA, i sudjelovati u natječajima. Svakako je ovo pokazatelj da postoji fleksibilnost u uvjetima natječaja. Ograničen uvjet - negativan EBITDA je sugerirala EU zbog zaštite nepovratno dodijeljenih sredstava; za sigurnost da tvrtke ne odu u stečaj i da nestane novac, ili da postoje odgovarajuće garancije za povrat novca, ako se stvari ne odvijaju prema planu. Smatramo da se na ovom ograničenju može intervenirati. Postoje slučajevi da tvrtka ima negativan EBITDA, ali je tvrtka unatoč tome zdrava i likvidna. Normalno je da u jednom razdoblju života tvrtke budu lošiji rezultati od očekivanja. Prijedlog koji se po nama može napraviti je taj da se “omekša” ovo ograničenje, slijedećim načinima: - ukoliko je pokazatelj EBITDA dvije ili tri godine negativan, treba uzeti u obzir da rezerve kapitala i neto imovina pokriva ovu negativnost, te da se prihvaća sudjelovanje društva u natječaju; - da se osim (ili alternativno) neto imovine uzme u obzir i kapital investiran u nekretnine, te da se i u ovom slučaju ako vrijednost imovine i kapitala prelazi negativnost EBITDA, prihvaća sudjelovanje društva na natječaju; - da se, ako su financijski izvještaji subjekti knjgovodstvene revizije, ne sumnja u deklariranu vrijednost imovine ili nekretnina; - da alternativno (ili na zahtjev ministarstva), bude prihvaćeno na ime garancije primljenih sredstava izdavanje bankovne garancije, kako je bilo u zakonu o poreznim olakšicama. Ovdje je riječ i o principu koherentnosti, odnosno ako je EU stavila ovu odredbu u zakone o poreznim olakšicama, zašto je ne bi prihvatila u drugim zakonima; - da ukoliko je društvo dio međunarodne grupacije, bude prhvaćeno da se EBITDA ocjenjuje na nivou konsolidirane bilance; - da ukoliko je društvo dio međunarodne grupacije, bude prihvaćena i garancija izdana od društva majke pogotovo kada je likvidnost dokaziva i ukoliko su udjeli u htvatskoj tvrtki 100% u vlasništvu matične kuće na čije ime bi glasila garancija. Nije prihvaćen Kako bi u tijeku provjere prihvatljivosti Prijavitelja bilo jasno da je Prijavitelj poduzetnik koji je poslovno uspješan potrebno je između ostaloga da Prijavitelj može iskazati pozitivan EBITDA (temeljem godišnjih financijskim izvješća u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave, 2019. godini).
23 SOLEKUM d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje U kriterijima za isključenje između ostalog se navodi da se potpora ne može dodijeliti prijavitelju „koji je veliko poduzeće, a nije proveo energetski pregled poduzeća sukladno članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br.127/14, 116/18, 25/20 ) ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat“ U navedenoj formulaciji za pojam „veliko poduzeće“ nejasno je misli li se na: a) definiciju velikog poduzeća prema Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014. ili na b) definiciju velikog poduzeća prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 – čl.3, st.8 i NN 5/20) Ukoliko se misli na b), predlažemo da gore navedeni kriterij isključenja potpunije opišete na sljedeći način: Potpora se ne može dodijeliti prijavitelju „koji je veliko poduzeće sukladno Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 i NN 5/20), a nije proveo energetski pregled poduzeća sukladno članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br.127/14, 116/18, 25/20 ) ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat“ NEKOLIKO PITANJA koje se nadovezuju na energetski pregled poduzeća: Situacija: Prijavitelj je veliko poduzeće prema Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014. Prijavitelj nije obveznik provođenja energetskog pregleda prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 i NN 5/20). 100%-tni vlasnik prijavitelja je velika tvrtka iz inozemstva. Pitanja: 1. Mora li prijavitelj provesti energetski pregled kako bi bio prihvatljiv za prijavu na ovaj Poziv? 2. Mora li vlasnik prijavitelja (veliko poduzeće iz inozemstva) imati proveden energetski pregled kako bi prijavitelj bio prihvatljiv za ovaj Poziv? Ako da, koji dokument je u tom slučaju potrebno dostaviti kao dokaz u sklopu projektne prijave? 3. Ukoliko prijavitelj (veliko poduzeće prema Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014., koje nije obveznik provođenja energetskog pregleda prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 i NN 5/20) ) provede energetski pregled, jesu li troškovi energetskog pregleda za njega u kategoriji prihvatljivih troškova po ovom Pozivu? Primljeno na znanje Definicija poduzeća za potrebe ovog Poziva (mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće) je sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora. Sukladno točki 2.3 Kriterija za isključenje; U okviru ovog Poziva potpora se ne može dodijeliti:  koji je veliko poduzeće, a nije provelo energetski pregled poduzeća sukladno članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br.127/14, 116/18, 25/20 ) ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat, uvjet se dokazuje dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu za veliko poduzeće ili uvidom u dostavljeni sken ISO 50001 Certifikata, ne može se dodijeliti potpora.
24 Krešimir Ižaković 2.PRAVILA POZIVA, 4.4Broj projektnih prijedloga i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Prijavitelju Tvrtka Dilj d.o.o. Poštovani, pitanje je slično prethodnima. Je li moguća prijava jednog projektnog prijedloga u smislu ugradnja fotonapona na proizvodne pogone, a da se u stvarnosti radi o tri razdvojene proizvodne lokacije? Primljeno na znanje Projektna cjelina je: 1) Proizvodni pogon ili dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, i (ali ne nužno) 2) zgrada proizvodnog pogona i/ili prateća zgrada proizvodnog pogona na kojoj se primjenjuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, a koja je zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju isporučene energije te parametre koji utječu na potrošnju sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada koja se primjenjuje od 30. rujna 2017. godine. Projektne cjeline predviđene za provedbu mjera određuje prijavitelj u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda. Za svaku projektnu cjelinu, osim da se koristi u svrhu prihvatljive djelatnosti mora biti moguće jednoznačno mjeriti pripadajuću potrošnju električne energije te parametre koji utječu na potrošnju energije. Obzirom na to da za potrošnju energije na više adresa nije moguće na jednoznačan način definirati isporučenu energiju (jer nema metode provjere je li isporučena energije stvarna i jesu li svi obavezni elementi uzeti u obzir, jednako nema načina da se na jednoznačan način provjeri uvjet čuvanja rezultata projekta) projektni prijedlozi koji predviđaju aktivnosti na više lokacija nisu prihvatljivi projektni prijedlozi. Također, obzirom na navedeni uvjet, za više obračunskih mjernih mjesta (bilo za jedan ili više energenata) na jednoj lokaciji je moguće definirati isporučenu energiju, ali i provjeravati učinke projekata na jednoznačan način, te broj obračunskih mjerenih mjesta nije kriterij za prihvatljivost projektnog prijedloga).
25 Ljubomir Majdandžić 2.PRAVILA POZIVA, 4.4Broj projektnih prijedloga i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Prijavitelju Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju (HSUSE) Obzirom da se s jednim prijaviteljem može sklopiti jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, da li je prihvatljivo postavljanje Sunčanih elektrana istom prijavitelju za njegove tri različite lokacije prerade metalnih i drvnih proizvoda na kojima može za svaku dokazati uštede preko 20% iz OIE, dakle, može li prijavitelj sa sjedištem u Zagrebu osim za proizvodnu građevinu u Zagrebu prijaviti i ostale dvije građevine, u drugim gradovima RH, na kojima bi postavio Sunčane elektrane a koje bi na svakoj lokaciji smanjile potrošnju električne energije i preko 50%. Primljeno na znanje Projektna cjelina je: 1) Proizvodni pogon ili dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, i (ali ne nužno) 2) zgrada proizvodnog pogona i/ili prateća zgrada proizvodnog pogona na kojoj se primjenjuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, a koja je zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju isporučene energije te parametre koji utječu na potrošnju sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada koja se primjenjuje od 30. rujna 2017. godine. Projektne cjeline predviđene za provedbu mjera određuje prijavitelj u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda. Za svaku projektnu cjelinu, osim da se koristi u svrhu prihvatljive djelatnosti mora biti moguće jednoznačno mjeriti pripadajuću potrošnju električne energije te parametre koji utječu na potrošnju energije. Obzirom na to da za potrošnju energije na više adresa nije moguće na jednoznačan način definirati isporučenu energiju (jer nema metode provjere je li isporučena energije stvarna i jesu li svi obavezni elementi uzeti u obzir, jednako nema načina da se na jednoznačan način provjeri uvjet čuvanja rezultata projekta) projektni prijedlozi koji predviđaju aktivnosti na više lokacija nisu prihvatljivi projektni prijedlozi. Također, obzirom na navedeni uvjet, za više obračunskih mjernih mjesta (bilo za jedan ili više energenata) na jednoj lokaciji je moguće definirati isporučenu energiju, ali i provjeravati učinke projekata na jednoznačan način, te broj obračunskih mjerenih mjesta nije kriterij za prihvatljivost projektnog prijedloga).
26 Klimaoprema d.d. 2.PRAVILA POZIVA, 4.4Broj projektnih prijedloga i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Prijavitelju Poštovani Tvrtka ima 450 zaposlenih u proizvodnom sektoru i ima 2 proizvodna pogona/zgrade smještena na različitim lokacijama u 2 županije u Hrvatskoj. Planiramo na obje zgrade, koje su na različitim lokacijama izgraditi fotonaponske sunčane elektrane veličine svaka po cca 400 kW . Nije jasno iz ovoga članka da li se ove 2 planirane elektrane , s obzirom da je riječ o jednom investitoru , a 2 različite lokacije zbog dislociranosti proizvodnih pogona - mogu smatrati kao jedan projektni prijedlog - i kao takve obadvije prijaviti preko ovoga budućeg natječaja. Primljeno na znanje Projektna cjelina je: 1) Proizvodni pogon ili dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, i (ali ne nužno) 2) zgrada proizvodnog pogona i/ili prateća zgrada proizvodnog pogona na kojoj se primjenjuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, a koja je zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguće mjeriti Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada koja se primjenjuje od 30. rujna 2017. godine. Projektne cjeline predviđene za provedbu mjera određuje prijavitelj u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda. Za svaku projektnu cjelinu, osim da se koristi u svrhu prihvatljive djelatnosti mora biti moguće jednoznačno mjeriti pripadajuću potrošnju električne energije te parametre koji utječu na potrošnju energije.
27 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja/Partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Predlažemo isključiti odredbu "ima pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom kao dokaz da će prijavitelj osigurati vanjsku pomoć" budući da su projekti tek u pripremi te nema potrebe da u ovako ranoj fazi poduzeća plaćaju usluge pripreme dokumentacije za nadmetanje. Izbjegavati nametanje nepotrebnih ili preuranjenih troškova poduzećima. Nije prihvaćen U točki 2.5 Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta, navedeno je da Prijavitelj mora provesti projekt pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uputama, na način da Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta. Ukoliko Prijavitelj u trenutku predaje projektnog prijedloga nema utvrđen/imenovan projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata, ostavljaju mu se u točki 2.5 Uputa više mogućnosti kako dokazati isto te se pripremljena dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom kao dokaz da će prijavitelj osigurati vanjsku pomoć ne smatra obvezujućom, odnosno isključivom.
28 SOLEKUM d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja/Partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta U tekstu ovog poglavlja se navodi: „Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga prijavitelj nema imenovani projektni tim, kao dokaz sposobnosti za provedbu projekta mora dostaviti dokaz da je u postupku zapošljavanja osobe koja će raditi na tim poslovima ili će ju imenovati naknadno, ili pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom kao dokaz da će prijavitelj osigurati vanjsku pomoć. U svakom slučaju, odgovornosti članova projektnog tima za upravljanje i provedbu projekta moraju biti definirane i raspoređene, što prijavitelj opisuje u Prijavnom obrascu.“ Pitanje: Ukoliko prijavitelj planira angažirati vanjske konzultante za upravljanje projektom i pripremu dokumentacije za provedbu postupaka nabave, znači li gore navedeno da u sklopu projektnog prijedloga mora dostaviti pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom kao dokaz da će prijavitelj osigurati vanjsku pomoć? Ukoliko se radi o postupku nabave s jednim ponuditeljem, koju dokumentaciju treba dostaviti? Utječe li dostava navedene dokumentacije na ocjenu kvalitete projektnog prijedloga? Primljeno na znanje U točki 2.5 Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta, navedeno je da Prijavitelj mora provesti projekt pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uputama, na način da Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta. Ukoliko Prijavitelj u trenutku predaje projektnog prijedloga nema utvrđen/imenovan projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata, ostavljaju mu se u točki 2.5 Uputa više mogućnosti kako dokazati isto. Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija je prihvatljiv trošak u okviru ovoga Poziva ukoliko je obavljana sukladno pravilima za neobveznike javne nabave. Predviđeni adekvatni ljuski resursi za upravljanje projektom se boduju prilikom ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga i to na način za 1 bod dobiva Prijavitelj koji je opisao kapacitete za provedbu projekta: imenovani su članovi projektnog tima i opisano je njihovo prijašnje iskustvo u provedbi projekata ili je opisano minimalno iskustvo u provedbi projekata koje će biti traženo prilikom odabira članova; prisutan je opis i podjela odgovornosti članova projektnog tima.
29 Krešimir Ižaković 2.PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja/Partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Poštovani, Dozvoljava li se u okviru projekta ESCO model financiranja? Primljeno na znanje Korisnik je obavezan osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projekta te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koja će biti dodijeljena temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva, kao i ukupnog iznosa neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga. Navedeno je odgovornost Korisnika te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije u mogućnosti odgovarati na pitanja vezano za odabir načina osiguravanja sredstava koja nisu predmet Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Napomena da osiguravanje sredstava mora biti u skladu sa svim uvjetima navedenim u Pozivu i njegovim prilozima Ugovoru i Općim uvjetima.
30 PETRA VLAHEK 2.PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja/Partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Dal je potrebna građevinska dozvola za prostor (zemljište) na kojem bi bila ugrađena oprema a koji je pokraj proizvodnog pogona? Primljeno na znanje Prijavitelj, odnosno projektant Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda, tijekom izrade projektnog prijedloga, a obzirom na svojstva građevine i njenu namjenu utvrđuje da li je za istu potrebna građevinska dozvola, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi, prije svega Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18, 110/19) i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN, br. 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20).
31 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Poštovana/i, molimo vas odgovore na niže navedena pitanja. 1. Može li jedan projektni prijedlog obuhvaćati više OMM-a (obračunskih mjernih mjesta) na istoj lokaciji (na istoj i/ili različitoj katastarskoj čestici u istoj jedinici lokalne samouprave)? 2. Može li jedan projektni prijedlog obuhvaćati ulaganje u proizvodni pogon (projektna cjelina) koji se nalazi na dvije različite katastarske čestice u; (a) istoj jedinici lokalne samouprave ili (b) različitim jedinicama lokalne samouprave. 3. Društvo A je vlasnik nekretnine i obračunskog mjernog mjesta (brojila) preko kojeg se nekretnina opskrbljuje električnom energijom. Djelatnost društva A je iznajmljivanje nekretnina. Društvo B se bavi prihvatljivom proizvodnom djelatnošću , a posluje u objektu društva A temeljem ugovora o najmu. Društvo B je jedini potrošač električne energije na brojilu u toj istoj nekretnini. Društvo B želi graditi sunčanu elektranu koja bi proizvodila električnu energiju za vlastite potrebe te se planira javiti i na predmetni poziv, ali temeljem postojećih zakonskih propisa i mrežnih pravila, HEP ODS d.o.o. će elektroenergetsku suglasnost izdati isključivo društvu A koje je vlasnik objekta odnosno vlasnik obračunskog mjernog mjesta. Na koji način društvo B može dokazati svoj pravni interes prijave za bespovratna sredstva u ovom slučaju kada zbog pravne regulative ne može na svoje ime ishoditi elektroenergetsku suglasnost, a u slučajevima kada su: 1.) društva A i B povezana poduzeća, 2.) društva A i B nepovezana poduzeća? 4. Može li društvo prijaviti projektni prijedlog, ako je u posljednjih par godina dobila bespovratna sredstava za istu svrhu (npr. ulaganje u sunčanu elektranu)? Napominjemo, da bi se u ovom slučaju radilo o novom ulaganju te ne bi bilo dvostrukog financiranja troškova. 5. Je li za prijavu na predmetni poziv potrebna građevinska dozvola za sunčane elektrane na zemlji ili je dovoljno ishoditi posebne uvjete za gradnju? 6. Kolika je maksimalna veličina priključne snage elektrane u odnosu na potrebe kupca (potrošnja, snaga na OMM)? 7. Na koji se način mogu pravdati buduće potrebe za električnom energijom koje su višestruko veće od aktualnih/povijesnih potreba na OMM-u? Primljeno na znanje Za više obračunskih mjernih mjesta (bilo za jedan ili više energenata) na jednoj lokaciji je moguće definirati isporučenu energiju, ali i provjeravati učinke projekata na jednoznačan način, te broj obračunskih mjerenih mjesta nije kriterij za prihvatljivost projektnog prijedloga. Projektna cjelina je: 1) Proizvodni pogon ili dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, i (ali ne nužno) 2) zgrada proizvodnog pogona i/ili prateća zgrada proizvodnog pogona na kojoj se primjenjuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, a koja je zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju isporučene energije te parametre koji utječu na potrošnju sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada koja se primjenjuje od 30. rujna 2017. godine. Projektne cjeline predviđene za provedbu mjera određuje prijavitelj u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda. Za svaku projektnu cjelinu, osim da se koristi u svrhu prihvatljive djelatnosti mora biti moguće jednoznačno mjeriti pripadajuću potrošnju električne energije te parametre koji utječu na potrošnju energije. Obzirom na to da za potrošnju energije na više adresa nije moguće na jednoznačan način definirati isporučenu energiju (jer nema metode provjere je li isporučena energije stvarna i jesu li svi obavezni elementi uzeti u obzir, jednako nema načina da se na jednoznačan način provjeri uvjet čuvanja rezultata projekta) projektni prijedlozi koji predviđaju aktivnosti na više lokacija nisu prihvatljivi projektni prijedlozi. Prijavitelj u provjeri prihvatljivosti Prijavitelja mora priložiti dokaz da ima pravo provesti planirane zahvate na građevini i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline i upravljati građevinom i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline tijekom razdoblja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga; zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni Projektni prijedlog, prije svega u dokumente koji su dokaz prava provedbe planiranih zahvata i prava upravljanja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga i koji su istovjetni dokazu pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole iz članka 109. Zakona o gradnji (NN br. 125/19). U okviru ovog Poziva Prijavitelji ne smiju tražiti/primiti sredstva iz drugih javnih izvora za troškove koji će im biti nadoknađeni u okviru prijavljenog i za financiranje odabranog projekta. Prijavitelj, odnosno projektant Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda, tijekom izrade projektnog prijedloga, a obzirom na svojstva građevine i njenu namjenu utvrđuje da li je za istu potrebna građevinska dozvola, i ili ishoditi odobrenja/mišljenja/rješenja/suglasnosti/posebne uvjete građenja za izvođenje radova, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi, prije svega Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18, 110/19) i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN, br. 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20). Glavni projektant i projektanti mapa Glavnog projekta koji sadrži proračun ušteda utvrđuju parametre vezane uz izgradnju sunčane elektrane, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Za potrebe ovog poziva Isporučena energija [kWh] je količina energije potrebne za rad proizvodnog pogona i/ili za potrebe korištenja zgrade u okviru projektne cjeline projektnog prijedloga, a koja je isporučena iz distribucijskih mreža i/ili iz konvencionalnih izvora energije te je prihvatljiv projektni prijedlog koji kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene. U tom slučaju, prihvatljiv jer projektni prijedlog koji uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, provedbom i mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
32 SPECULUM D.O.O. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta U točki 6.6 Prihvatljivost projekta se navodi: "- Prijavitelj je priložio akt za građenje i/ili odobrenja i/ili, suglasnosti ..." te "- Prijavitelj je priložio dokaz da ima pravo provesti planirane zahvate na građevini i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline i upravljati građevinom i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline tijekom razdoblja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti ...". Postoje potencijalni prijavitelji koji ne mogu osigurati suglasnosti koje će glasiti na njihovo ime (konkretno, EES – elektroenergetsku suglasnost koju izdaje HEP ODS koja je potrebna za izgradnju fotonaponske elektrane) budući da se nalaze unutar poslovnih zona u kojima elektroenergetski priključci glase na tvrtke koje su vlasnici elektroenergetske mreže unutar poslovne zone i samo one mogu dobiti EES koje u tom slučaju glase na njihovo ime, a ne na ime prijavitelja. Međutim, tvrtke koje mogu ishoditi EES na svoje ime su voljne urediti pravne odnose (potpisati ugovor i sl.) kako bi se potencijalnim prijaviteljima omogućila prijava na Javni poziv. Molimo Vas da EES koja će glasiti na ime druge tvrtke (a ne na ime prijavitelja) te ugovor između nositelja EES-a i prijavitelja kojim će se urediti odnosi na način da isključivo prijavitelj ima pravo koristiti sve rezultate provedbe projekta uvažite kao „dokaz da ima pravo provesti planirane zahvate na građevini …“ te takav projekt uvažite kao prihvatljiv projekt. Primljeno na znanje Sukladno Uputama, točki 2.6 Prihvatljivost projekta, kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljiti svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti (između navedenog i ):  Prijavitelj je vlasnik proizvodnog pogona ili dijela/dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje su prihvatljive sukladno točki 2.7. ovih Uputa; zahtjev se provjerava uvidom u Izjava prijavitelja (Obrazac 3.);  Prijavitelj je vlasnik zgrada proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona kada projektni prijedlog predviđa aktivnosti obnove ovojnice zgrade proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona; zahtjev se provjerava uvidom u zemljišnoknjižni izvadak (uključujući u e-izvadak zemljišne knjige za predmetnu nekretninu/prostor) i/ili uvidom u dokaz pravnog slijeda vanknjižnog vlasništva (npr. ugovorom o kupoprodaji i/ili drugim dokumentom kojim se stječe vlasništvo nekretnine).  Prijavitelj je priložio dokaz da ima pravo provesti planirane zahvate na građevini i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline i upravljati građevinom i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline tijekom razdoblja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga; zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni Projektni prijedlog, prije svega u dokumente koji su dokaz prava provedbe planiranih zahvata i prava upravljanja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga i koji su istovjetni dokazu pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole iz članka 109. Zakona o gradnji (NN br. 125/19), Obrazac s dodatnim podacima o projektnom prijedlogu (Obrazac 2.) te u Izjava Prijavitelja (Obrazac 3.).
33 Valzor d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Poduzeća iz prerađivačke industrije u fazi rasta prelaze iz proizvodnog pogona u zakupu u vlastite proizvodne pogone. Smatramo da projekti takvih poduzeća koja trenutno rade u zakupljenom proizvodnom pogonu, a kupili su vlastiti proizvodni pogon prije objave natječaja, trebaju biti prihvatljivi. Pri tome bi se prihvatljivim smatrala energetska obnova vlastitog kupljenog proizvodnog pogona i zgrada u koji poduzeće premješta svoju proizvodnju. dr.sc. Valentina Salaj Ćetković, Valzor d.o.o. Prihvaćen Prijavitelj u provjeri prihvatljivosti Prijavitelja mora priložiti dokaz da ima pravo provesti planirane zahvate na građevini i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline i upravljati građevinom i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline tijekom razdoblja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga; zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni Projektni prijedlog, prije svega u dokumente koji su dokaz prava provedbe planiranih zahvata i prava upravljanja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga i koji su istovjetni dokazu pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole iz članka 109. Zakona o gradnji (NN br. 125/19).
34 SOLEKUM d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta U poglavlju „Prihvatljivost projekta“ se navodi: „Kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljiti svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti, kako slijedi: ...... - Prijavitelj je vlasnik proizvodnog pogona ili dijela / dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje su prihvatljive sukladno točki 2.7. ovih Uputa - Prijavitelj je vlasnik zgrada proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona kada projektni prijedlog predviđa aktivnosti obnove ovojnice zgrade proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona; zahtjev se provjerava uvidom u zemljišnoknjižni izvadak (uključujući u e-izvadak zemljišne knjige za predmetnu nekretninu/prostor) i/ili uvidom u dokaz pravnog slijeda vanknjižnog vlasništva (npr. ugovorom o kupoprodaji i/ili drugim dokumentom kojim se stječe vlasništvo nekretnine).“ Istovremeno, u poglavlju „1.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga“, u tablici je navedeno pod točkom: „10. Dokumenti koji su dokaz prava provedbe planiranih zahvata i prava upravljanja na proizvodnom pogonu i zgradi za koje je predviđena energetska obnova NAPOMENA: Prijavitelj koji nije vlasnik proizvodnog pogona i zgrade na kojima predviđa provedbu aktivnosti energetske obnove mora dokazati pravo upravljanja u trajanju od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga.“ Pitanja: 1. Obzirom na gore navedene proturječne informacije navedene u poglavljima „Prihvatljivost projekta“ i „Izgled i sadržaj projektnog prijedloga“, a vezano na vlasništvo nad proizvodnim pogonom i zgradom proizvodnog pogona, molim Vas koja je informacija točna? 2. Je li prihvatljiv projekt ukoliko prijavitelj nije vlasnik proizvodnog pogona i zgrade na kojima predviđa provedbu aktivnosti energetske obnove, ali u projektnoj prijavi prijavitelj dokaže pravo upravljanja u trajanju od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga? Primljeno na znanje Sukladno Uputama, točki 2.6 Prihvatljivost projekta, kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljiti svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti (između navedenog i ):  Prijavitelj je vlasnik proizvodnog pogona ili dijela/dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje su prihvatljive sukladno točki 2.7. ovih Uputa; zahtjev se provjerava uvidom u Izjava prijavitelja (Obrazac 3.);  Prijavitelj je vlasnik zgrada proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona kada projektni prijedlog predviđa aktivnosti obnove ovojnice zgrade proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona; zahtjev se provjerava uvidom u zemljišnoknjižni izvadak (uključujući u e-izvadak zemljišne knjige za predmetnu nekretninu/prostor) i/ili uvidom u dokaz pravnog slijeda vanknjižnog vlasništva (npr. ugovorom o kupoprodaji i/ili drugim dokumentom kojim se stječe vlasništvo nekretnine).  Prijavitelj je priložio dokaz da ima pravo provesti planirane zahvate na građevini i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline i upravljati građevinom i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline tijekom razdoblja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga; zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni Projektni prijedlog, prije svega u dokumente koji su dokaz prava provedbe planiranih zahvata i prava upravljanja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga i koji su istovjetni dokazu pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole iz članka 109. Zakona o gradnji (NN br. 125/19), Obrazac s dodatnim podacima o projektnom prijedlogu (Obrazac 2.) te u Izjava Prijavitelja (Obrazac 3.). Kako je ovim Pozivom dozvoljeno da projektne cjeline predviđene za provedbu mjera određuje Prijavitelj u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda, a sukladno definiciji što je projektna cjelina, moguća je situacija da je Prijavitelj vlasnik Projektne cjeline, ali ne i vlasnik preostalog proizvodnog pogona i/ili preostalog dijela zgrade proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona, odnosno dijelova koji nisu definirani kao Projektna cjelina. Tada se sukladno Uputama, točki 3.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga, Prijavitelj koji nije vlasnik cijele zgrade/a u kojoj se nalazi Projektna cjelina mora također dokazati pravo upravljanja u trajanju od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga.
35 ITRS d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Poštovani, Predlažemo da se u dijelu 6.6 Prihavtljivost projekta, pod točkom 15, tekst iz: „Projekt ne uključuje izgradnju novih proizvodnih pogona 19 . Projekt može uključivati aktivnosti izgradnje u svrhu ugradnje (stavljanje u funkciju) obnovljivih izvora energije; zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni Projektni prijedlog, prije svega Prijavni obrazac (Obrazac 1.) i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda ;“ promjeni u: „Projekt ne uključuje izgradnju novih proizvodnih pogona 19 . Projekt može uključivati premještanje pogona na novu lokaciju u već izgrađenu (postojeću) halu, pri čemu nisu prihvatljivi troškovi premještanja pogona, ali se kao projektna cjelina za provođenje mjera mogu definirati pogon koji se premješta i objekt u koji se premješta. Projekt može uključivati aktivnosti izgradnje u svrhu ugradnje (stavljanje u funkciju) obnovljivih izvora energije; zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni Projektni prijedlog, prije svega Prijavni obrazac (Obrazac 1.) i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda ;“ Nije prihvaćen Za potrebe ovog poziva Isporučena energija [kWh] je količina energije potrebne za rad proizvodnog pogona i/ili za potrebe korištenja zgrade u okviru projektne cjeline projektnog prijedloga, a koja je isporučena iz distribucijskih mreža i/ili iz konvencionalnih izvora energije te je prihvatljiv projektni prijedlog koji kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Prihvaćanjem ovog teksta Prijavitelj uopće ni pod kojim uvjetima ne bi bio u mogućnosti dokazati smanjenje potrošnje isporučene energije.
36 HGK 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, 7.1.1Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije Za projekte koji će koristiti proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora potrebno je u Glavni projekt uključiti EOTRP. Rok za izdavanje i dostavu EOTRP-a za priključenje postrojenja i instalacija investitora, odnosno vlasnika građevine je minimalno 30 dana za priključnu snagu 500 kW, a za objekte većeg kapaciteta i više. Uzevši u obzir da će se, upravo zbog potreba ovoga natječaja, HEP-u javiti više prijavitelja, može se očekivati dodatno produljenje rokova. Prema iskustvu, realno je očekivati da se za izdavanje potrebnog rješenja za priključenje postrojenja treba čekati oko 4 mjeseca. Takav rok nije prihvatljiv za pravovremeno podnošenje prijave na natječaj. Dodatno, radi se o postrojenju za vlastitu potrošnju tako da priključni kapacitet proizvodnog postrojenja neće prelaziti trenutni priključni kapacitet potrošača. Stoga predlažemo da se iz obvezne dokumentacije izuzme EOTRP kao dio koji je potrebno priložiti uz prijavu na natječaj. U suprotnom nije za očekivati da će cjelovita projektna dokumentacija biti raspoloživa za prijavu na natječaj. Primljeno na znanje Glavni projektant i projektanti mapa Glavnog projekt koji sadrži proračun ušteda utvrđuju parametre vezane uz izgradnju sunčane elektrane, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Također, ovlašteni projektant Glavnog projekta koji sadrži proračun ušteda potpisuje izjavu da li je potrebno/nije potrebno ishoditi odobrenja/mišljenja/rješenja/suglasnosti/posebne uvjete građenja za izvođenje radova. Ukoliko je potrebno ishoditi odobrenja/mišljenja/rješenja/suglasnosti/posebne uvjete građenja za izvođenje radova iste je obvezno ishoditi i priložiti projektnoj prijavi.
37 Bjelin d.o.o. 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, 7.1.1Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije Poštovani, prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti NN 127/4, 116/18, 25/20 naše poduzeće se ne smatra "velikim poduzećem", stoga nismo obvezni izvršiti energetski pregled poduzeća. S druge strane, obzirom da smo povezano poduzeće, odnosno, poduzetnik unutar grupe, na natječajima nas se smatra "velikim poduzećem" za koje je potrebno obaviti energetski pregled poduzeća koji nije prihvatljiv trošak. Naime, mi nismo obvezni prema gore navedenom Zakonu i Pravilniku imati Izvještaj o energetskom pregledu poduzeća te nas se smatra MSP-om, a sukladno tome bi nam se energetski pregled poduzeća koji je potrebno obaviti za potrebe ovog natječaja priznavao kao prihvatljiv trošak, ali kako smo poduzetnici unutar grupe (i samim tim nas tretirate na natječaju kao veliko poduzeće), nama je taj trošak neprihvatljiv trošak. Bilo bi korektno da i nama (kao i svim ostalim MSP-ovima koji nisu unutar neke grupe, i samim time ne ulaze u kategoriju velikih poduzeća, nego su neovisna poduzeća) taj trošak bude prihvatljiv trošak jer naše poduzeće se ne smatra velikim prema gore navedenom Zakonu i Pravilniku. U očekivanju vašega odgovora, srdačan pozdrav Nije prihvaćen Definicija poduzeća za potrebe ovog Poziva (mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće) je sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora. Sukladno točki 2.3 Kriterija za isključenje; poduzeću koje je veliko poduzeće, a nije provelo energetski pregled poduzeća sukladno članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br.127/14, 116/18, 25/20 ) ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat, uvjet se dokazuje dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu za veliko poduzeće ili uvidom u dostavljeni sken ISO 50001 Certifikata, ne može se dodijeliti potpora.
38 SOLEKUM d.o.o. 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, 7.1.1Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije Kao jedna od prihvatljivih aktivnosti navodi se: „Provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN, br. 123/15, 5/20), izuzev za prijavitelje koji su velika poduzeća 21.... 21 (fusnota) Provedba energetskog pregleda i vezani troškovi za prijavitelje koja su velika poduzeća nisu prihvatljivi u sklopu ovog Poziva jer su isti obvezni sukladno članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20).“ Iz gore navedenog zaključujemo da je aktivnost „Provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN, br. 123/15, 5/20)“ prihvatljiva za sva poduzeća osim za velika poduzeća koja su obveznici provođenja energetskog pregleda prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 i NN 5/20). Molim Vas da navedeno uskladite s poglavljem: 10.10 Prihvatljive kategorije troškova, gdje je navedeno da su prihvatljivi troškovi: „- troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);“, odnosno da se u tekst u zagradi: “(ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća)“ jasno navede misli li se ovdje na definiciju MSP-ova prema Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014. ili se misli na poduzeća koja nisu velika prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 – čl.3, st.8 i NN 5/20). Drugim riječima, iz točke 10.10. proizlazi da troškovi energetskog pregleda poduzeća nisu prihvatljivi za poduzeća koja su velika prema Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014., a koja nisu velika prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 – čl.3, st.8 i NN 5/20), a što je u suprotnosti s pojašnjenjem u točki 7.1.1. Nije prihvaćen Iz Uputa, točke 2.10 Prihvatljive kategorije troškova jasno je vidljivo da je prihvatljiva sljedeća kategorija troška: troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća) i to nije u nesuglasju s navedenim u točki 2.7.1 Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije: Provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN, br. 123/15, 5/20), izuzev za prijavitelje koji su velika poduzeća. Definicija poduzeća za potrebe ovog Poziva (mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće) je sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.
39 Krešimir Ižaković 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, Energetska obnova Prijavitelj bi na krov proizvodnog pogona postavio fotonaponsku elektranu. Kako bi zadovoljio statičke proračune, potrebno je izvršiti zamjenu nosača krova. Smatra li se zamjena nosača krova prihvatljivim troškom? Primljeno na znanje Sukladno Uputama, točki 2.7.2 Aktivnosti energetske obnove u kojoj je kao prihvatljivo utvrđeno postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti su prihvatljivi trošak, pa nastavno i pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju potrebne opreme.
40 SPECULUM D.O.O. 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, Energetska obnova Potencijalni prijavitelj bi želio zamijeniti jedan oblik obnovljivog izvora energije za drugi (kotao na drvnu sječku s dizalicom topline) budući da mu je dizalica topline prihvatljivija i po pitanju ekološke prihvatljivosti (nema dimnih plinova i pepela, ne mora skladištiti drvnu sječku i sl.). S obzirom da će se kod izračuna energetskih ušteda pokazati da se ovom zamjenom ne ostvaruje smanjenje isporučene energije nego i određeno povećanje (dizalica topline za svoj pogon koristi električnu energiju), molimo Vas da uvažite ovakvu zamjenu tj. da se ona smatra prihvatljivom. Međutim, s obzirom da je dizalica topline i ekološki prihvatljivije rješenje od kotla na drvnu sječku, može li se ovakvu mjeru u izračunu energetskih ušteda iskazati kao neutralnu tj. da nema povećanja isporučene energije? Primljeno na znanje U Uputama, točki 2.7.2 Aktivnosti energetske obnove prihvatljivim je utvrđeno postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa dizalicama topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem u sekundarnom krugu (ventilokonvektora, radijatora i sl.), koja zadovoljavaju važeću uredbu Komisije 2016/2281 od 30. studenog 2016. Za potrebe ovog poziva Isporučena energija [kWh] je količina energije potrebne za rad proizvodnog pogona i/ili za potrebe korištenja zgrade u okviru projektne cjeline projektnog prijedloga, a koja je isporučena iz distribucijskih mreža i/ili iz konvencionalnih izvora energije. Sukladno navedenom, zamjena opreme na obnovljive izvore energije nije neprihvatljiva aktivnost po ovom Pozivu, ali upozoravamo na definiciju Isporučena energija i da se uštede na energiji iz obnovljivih izvora energije ne ulaze u bilancu isporučene energije prije provedbe mjera.
41 SPECULUM D.O.O. 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, Energetska obnova U „Dodatku 5. Metodologija izračuna …“ se u poglavlju 3. Ključni pojmovi pod „Isporučena energija“ u napomeni navodi „Iskaz isporučene energije prije provedbe mjera na projektnoj cjelini mora obuhvatiti svu energiju isporučenu projektnoj cjelini iz distribucijskih mreža i konvencionalnih izvora energije, uključujući i energiju koja je vezana za energente na kojima se ne postižu uštede.“ Molimo da se navedeni uvjet za iskazom isporučene energije za energente na kojima se ne postižu uštede izbriše iz Dodatka 5. Vjerujemo da je ova formulacija preostala iz Javnog poziva koji je bio namijenjen uslužnom sektoru te smatramo da u sektoru proizvodne industrije ovakav uvjet nije primjenjiv. Naime, na samom početku poglavlja 3. Ključni pojmovi se navodi da je dozvoljeno kreiranje projektnih cjelina koje prijavitelj određuje u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta. Ukoliko prijavitelj primjerice ima potrošnju 2 energenta u svom proizvodnom pogonu (npr. električna energija i plin) te projektom planira provesti mjere kojima će se obuhvatiti samo one strojeve i opremu koji za svoj pogon troše električnu energiju i nakon provedenog projekta će se povećati učinkovitost korištenja električne energije smatramo da nikako ne bi trebalo zahtijevati da se u sklopu projekta mora prijaviti i postojeću potrošnja plina budući da se radi o energentu na kojemu se ne postižu uštede. Ukoliko se zahtijeva dostava podataka i za energente na kojima se ne postižu uštede postoji mogućnost da mnogi prijavitelji neće uspjeti zadovoljiti uvjet od 20% ostvarene uštede na projektnoj cjelini „proizvodni pogon“. Nije prihvaćen Tekst je ispravan i odnosi se na ovaj Poziv. Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
42 Vesna Vrga Perović 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti Osim Dodatka 5. Metodologija izračuna, objavite i Dodatak 1. „Proračun ušteda“ pod ostalim dokumentima, kako bi bili jasniji postupci kojima će se bodovati projektni prijedlozi, te kako bismo ih mogli komentirati u ovom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nije prihvaćen Proračun ušteda koji će biti potrebno ispuniti kao Dodatak 1. u cijelosti slijedi definicije iskazane u Uputama i Dodatku 5. METODOLOGIJA IZRAČUNA I ISKAZIVANJA UŠTEDA I OSTALIH SASTAVNICA PROJEKTA.
43 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 10.10Prihvatljive kategorije troškova Poštovana/i, molimo vas odgovore na niže navedena pitanja. 1. Je li ulaganje u rekonstrukciju krova u svrhu postavljanja sunčane elektrane prihvatljiv trošak (npr. neprimjerena podloga, dotrajali azbest, oštećeni lim-prokišnjavanje…)? 2. Je li prihvatljiv trošak provedba energetskog pregleda poduzeća prijavitelju koji je veliko poduzeće prema Uredbi 651/14 , ali nije veliko poduzeće prema kriterijima Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)? Također, može li se potpora dodijeliti prijavitelju koji je veliko poduzeće prema Uredbi 651/14 i nema proveden energetski pregled jer isto nije obvezan prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti? Primljeno na znanje Sukladno Uputama, točki 2.7.2 Aktivnosti energetske obnove u kojoj je kao prihvatljivo utvrđeno postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti su prihvatljivi trošak, pa nastavno i pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju potrebne opreme. Definicija poduzeća za potrebe ovog Poziva (mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće) je sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora. Sukladno točki 2.3 Kriterija za isključenje; poduzeće koje je veliko poduzeće, a nije provelo energetski pregled poduzeća sukladno članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br.127/14, 116/18, 25/20 ) ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat, uvjet se dokazuje dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu za veliko poduzeće ili uvidom u dostavljeni sken ISO 50001 Certifikata, ne može se dodijeliti potpora.
44 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 10.10Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo isključiti dostavu "akt/i o unutarnjem ustrojstvu i organizacijsku shemu institucije s posebno označenim organizacijskim jedinicama i radnim mjestima za obavljanje prihvatljivih aktivnosti (ako je primjenjivo)". Nije jasna svrha navedenog dokumenta te uloga u postupku vrednovanja. Budući da je natječaj namijenjen poduzećima te da ista u poslovanju na koriste navedeni dokument niti dokumente usporedive prirode, predlažemo isključiti jer nije primjenjivo. Prihvaćen Sukladno Uputama, točki 2.10 Prihvatljive kategorije troškova, Prijavitelj koji potražuje troškove plaće osoblja zaposlenog kod Prijavitelja mora dokazati da su radna mjesta za koja se potražuju troškovi plaća osoblja zaposlenog kod Prijavitelja postojeća i služe za obavljanje prihvatljive djelatnosti u okviru ovog Poziva.
45 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 10.10Prihvatljive kategorije troškova Točka 10.10 (d): sugeriramo da se primjeni praksa koja se koristi na drugim Pozivima za podizetnike te da se dostave dostupne platne liste (neovisno o broju mjeseci), umjesto platnih lista za druge zaposlenike. Djelomično prihvaćen Upute su modificirane u točki 2.10 i novi tekst sadrži odredbu o dostavi dostupnih zabilježenih bruto iznosa, koji se propisno prilagođavaju za razdoblje od 12 mjeseci.
46 SOLEKUM d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 10.10Prihvatljive kategorije troškova Kao jedan od prihvatljivih troškova navode se: „- troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);“ Iz navedenog slijedi da su troškovi energetskog pregleda prihvatljivi samo za mikro, mala ili srednja poduzeća, a ne i za velika poduzeća koja nisu obveznici provođenja energetskog pregleda prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 i NN 5/20). Molim uskladiti s točkom 7.1.1. i pojašnjenjem u fusnoti 21. Primljeno na znanje Iz Uputa, točke 2.10 Prihvatljive kategorije troškova jasno je vidljivo da je prihvatljiva sljedeća kategorija troška: troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća) i to nije u nesuglasju s navedenim u točki 2.7.1 Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije: Provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN, br. 123/15, 5/20), izuzev za prijavitelje koji su velika poduzeća. Definicija poduzeća za potrebe ovog Poziva (mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće) je sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.
47 Ivana Bujas Rupić 3.KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga U poglavlju 2. u točki 6.6. se jasno traži da je prijavitelj vlasnik proizvodnog pogona dok se u poglavlju 3. točki 1.1. navodi : Prijavitelj koji nije vlasnik proizvodnog pogona i zgrade na kojima predviđa provedbu aktivnosti energetske obnove mora dokazati pravo upravljanja u trajanju od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga. Molimo pojasniti treba li prijavitelj biti vlasnik ili može imati i dugoročni ugovor kojim dokazuje pravo upravljanja u trajanju od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga. 6.6 Prihvatljivost projekta se traži da je prijavitelj vlasnik:  Prijavitelj je vlasnik proizvodnog pogona ili dijela / dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje su prihvatljive sukladno točki 2.7. ovih Uputa; zahtjev se provjerava uvidom u Izjava prijavitelja (Obrazac 3.) ;  Prijavitelj je vlasnik zgrada proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona kada projektni prijedlog predviđa aktivnosti obnove ovojnice zgrade proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona; zahtjev se provjerava uvidom u zemljišnoknjižni izvadak (uključujući u e-izvadak zemljišne knjige za predmetnu nekretninu/prostor) i/ili uvidom u dokaz pravnog slijeda vanknjižnog vlasništva (npr. ugovorom o kupoprodaji i/ili drugim dokumentom kojim se stječe vlasništvo nekretnine). 1.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga 10. Dokumenti koji su dokaz prava provedbe planiranih zahvata i prava upravljanja na proizvodnom pogonu i zgradi za koje je predviđena energetska obnova Dokumenti koji su istovjetni Dokazu pravnog interesa sukladno članku 109. Zakona o gradnji (u .pdf formatu) NAPOMENA: Prijavitelj koji nije vlasnik proizvodnog pogona i zgrade na kojima predviđa provedbu aktivnosti energetske obnove mora dokazati pravo upravljanja u trajanju od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga. Primljeno na znanje Sukladno Uputama, točki 2.6 Prihvatljivost projekta, kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljiti svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti (između navedenog i ):  Prijavitelj je vlasnik proizvodnog pogona ili dijela / dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje su prihvatljive sukladno točki 2.7. ovih Uputa; zahtjev se provjerava uvidom u Izjava prijavitelja (Obrazac 3.);  Prijavitelj je vlasnik zgrada proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona kada projektni prijedlog predviđa aktivnosti obnove ovojnice zgrade proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona; zahtjev se provjerava uvidom u zemljišnoknjižni izvadak (uključujući u e-izvadak zemljišne knjige za predmetnu nekretninu/prostor) i/ili uvidom u dokaz pravnog slijeda vanknjižnog vlasništva (npr. ugovorom o kupoprodaji i/ili drugim dokumentom kojim se stječe vlasništvo nekretnine).  Prijavitelj je priložio dokaz da ima pravo provesti planirane zahvate na građevini i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline i upravljati građevinom i namjenom povezanim građevinama projektne cjeline tijekom razdoblja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga; zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni Projektni prijedlog, prije svega u dokumente koji su dokaz prava provedbe planiranih zahvata i prava upravljanja od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga i koji su istovjetni dokazu pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole iz članka 109. Zakona o gradnji (NN br. 125/19), Obrazac s dodatnim podacima o projektnom prijedlogu (Obrazac 2.) te u Izjava Prijavitelja (Obrazac 3.). Kako je ovim Pozivom dozvoljeno da projektne cjeline predviđene za provedbu mjera određuje Prijavitelj u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda, a sukladno definiciji što je projektna cjelina, moguća je situacija da je Prijavitelj vlasnik Projektne cjeline, ali ne i vlasnik preostalog proizvodnog pogona i/ili preostalog dijela zgrade proizvodnog pogona i/ili pratećih zgrada proizvodnog pogona, odnosno dijelova koji nisu definirani kao Projektna cjelina. Tada se sukladno Uputama, točki 3.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga, Prijavitelj koji nije vlasnik cijele zgrade/a u kojoj se nalazi Projektna cjelina mora također dokazati pravo upravljanja u trajanju od minimalno 5 godina nakon završetka aktivnosti iz projektnog prijedloga.
48 Metal Tech 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Molimo vas da produljite razdoblje podnošenja projekata na minimalno 60 dana. Vremensko razdoblje od objave natječaja do zatvaranja nije dovoljno za ugovaranje izvođača, izradu glavnih projekata i ukupne projektne dokumentacije te ishođenje elektroenergetske suglasnosti HEP-a. Broj pouzdanih izvođača na tržištu je vrlo malen te se zbog velikog broja ugovorenih projekata ne pristaju obvezati na ovako kratke rokove. Primljeno na znanje Razdoblje za podnošenje projektnih prijedloga je dulje od 60 kalendarskih dana.
49 SOLEKUM d.o.o. 4.POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele Ocjena kvalitete U tablici s kriterijima odabira za kvalitativnu procjenu, točka 4.2.1., navodi se tekst: „(primjenjivo za prijavitelje koji nisu velika poduzeća)“, a za točku 4.2.2. navodi se tekst: „(primjenjivo za prijavitelje koji su velika poduzeća )“. U navedenoj formulaciji za pojam „veliko poduzeće“ nejasno je misli li se na: a) definiciju velikog poduzeća prema Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014. ili na b) definiciju velikog poduzeća prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN123/15 – čl.3, st.8 i NN 5/20) Primljeno na znanje Definicija poduzeća za potrebe ovog Poziva (mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće) je sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.
50 Vesna Vrga Perović 4.POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele Molim pojasniti definiciju ukupne isporučene energije. Prilikom izračuna energetskih učinaka svih predviđenih mjera projektne cijeline u skladu sa uputama u Dodatku 5 potrebno je postotak uštede prikazati kroz uštedu ukupne isporučene energije. Je li pritom ukupna isporučena energija zbroj moduliranih energija sustava na kojima se vrši intervencija? Primljeno na znanje Ukupna isporučena energija: ukupna količina energije isporučene iz distribucijskih mreža i/ili iz konvencionalnih izvora energije projektnoj cjelini. Izvor podataka za utvrđivanje ukupne isporučene energije je analiza računa za energente u referentnim razdoblju (referentna godina ili prosjek više godina koje prethode predaji projektnog prijedloga). Isporučena energija za pojedinu mjeru: količina energije isporučene iz distribucijskih mreža i/ili iz konvencionalnih izvora energije dijelu projektne cjeline na kojem se provode mjere energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije. Isporučena energija za pojedinu mjeru je modelirani dio ukupne isporučene energije jer se utvrđivanje isporučene energije za pojedinu mjeru provodi modeliranjem ukupne isporučene energije. Isporučena energija za pojedinu mjeru ja modelirani dio ukupne isporučene energije. Glavni projektant Glavnog projekta koji sadrži proračun ušteda odlučuje kako će kod prikaza ušteda po pojedinoj mjeri prikazati isporučenu energiju, odnosno da li je potrebno modelirati istu.
51 Obnovljivi izvori energije Hrvatske 4.POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele KOMENTAR 1) Kriterij odabira broj 4.3., koji se odnosi na ukupno ostvarene uštede isporučene energije (kWh) koji se primjenjuje na mjere ulaganja u proizvodne pogone, stavlja u nepovoljniji položaj mala i srednja poduzeća kao i sva druga poduzeća koja, u svojim proizvodnim procesima, koriste manje količine energije. Takva poduzeća nisu u mogućnosti ostvariti količinu ušteda koja bi im omogućila da se rangiraju u više razrede bodovanja po ovom kriteriju. Molimo da se ovaj kriterij zamjeni ili izbaci iz ove tablice, a vezani bodovi podijele na druge kriterije. KOMENTAR 2) Kriterij odabira broj 6.1.2. koji se odnosi na smanjenje emisija CO2 (t/god) stavlja u nepovoljniji položaj mala i srednja poduzeća kao i sva druga poduzeća koja, u svojim proizvodnim procesima, koriste manje količine energije. Takva poduzeća nisu u mogućnosti ostvariti količinu ušteda koja bi im omogućila da se rangiraju u više razrede bodovanja po ovom kriteriju. Molimo da se ovaj kriterij preformulira na način da se projekti rangiraju prema postotku smanjena CO2 u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U slučaju da više projektnih prijedloga ostvari isti broj bodova, a raspoloživa financijska sredstva su dostatna za donošenje Odluke o financiranju za samo jedan ili neke od tih projektnih prijedloga, redoslijed istih na popisu (rang listi) može svejedno biti utvrđen prema većem ukupnom smanjenju definirane deklarirane emisije CO2 (t/god) – ali molimo da se projekti rangiraju prema postotcima. Nije prihvaćen Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene, u daljnjem tekstu: zgrade. U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
52 PricewaterhouseCoopers d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7.POJMOVNIK I POPIS KRATICA Kao zadnji važeći dokaz da je zgrada koja je predmet projektnog prijedloga postojeća društvo planira priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu. Hoće li društvo morati dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu tijekom provedbe ili nakon provedbe projekta u slučaju da potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava? Prihvaćen Sukladno Uputama, točka 2.6 Prihvatljivost projekta, kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljiti svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti te između ostalima i „Projekt ne uključuje izgradnju novih proizvodnih pogona . Projekt može uključivati aktivnosti izgradnje u svrhu ugradnje (stavljanje u funkciju) obnovljivih izvora energije; zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni Projektni prijedlog, prije svega Prijavni obrazac (Obrazac 1.) i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda;“ Prijavitelj mora priložiti zadnji važeći dokaz da je zgrada koja je predmet projektnog prijedloga postojeća: Akt za građenje ili Akt za uporabu ili Akt za ozakonjenje (legalizaciju) ili Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom.
53 SOLEKUM d.o.o. 7.POJMOVNIK I POPIS KRATICA, 1.1POJMOVNIK Prema Pojmovniku „Projektna cjelina je: 1) proizvodni pogon ili dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije i,...“ Projektna cjelina tvrtke je proizvodni pogon koji se sastoji od 3 dijela proizvodnog pogona, a svaki dio se nalazi na različitoj lokaciji tj. svaki pripada drugačijoj JLS. Je li tako definirana projektna cjelina ispravno definirana? Kako se u tom slučaju dodjeljuju bodovi prema kriteriju 7.1.1. – Indeks razvijenosti jedinice JLS u kojoj se provodi projekt? Primljeno na znanje Projektna cjelina je: 1) Proizvodni pogon ili dio proizvodnog pogona ili više dijelova proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, i (ali ne nužno) 2) zgrada proizvodnog pogona i/ili prateća zgrada proizvodnog pogona na kojoj se primjenjuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, a koja je zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju isporučene energije te parametre koji utječu na potrošnju sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada koja se primjenjuje od 30. rujna 2017. godine. Projektne cjeline predviđene za provedbu mjera određuje prijavitelj u suradnji s ovlaštenim projektantom Glavnog projekta koji uključuje proračun ušteda. Za svaku projektnu cjelinu, osim da se koristi u svrhu prihvatljive djelatnosti mora biti moguće jednoznačno mjeriti pripadajuću potrošnju električne energije te parametre koji utječu na potrošnju energije.
54 Ljubomir Majdandžić 7.POJMOVNIK I POPIS KRATICA, 1.1POJMOVNIK Ljubomir Majdandžić Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju (HSUSE) Na što se konkretno misli kada ste napisali u Pojmovniku pod Pojmom Zgrada ...- da dio zgrade koji se ne obnavlja ima energetski razred C ili viši, Molim Vas da ovo izbrišete jer je zbunjujuće obzirom da Glavni projektant definira zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće napraviti s jednom ili više mjera uštedu od 40% i 20% sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda građevina. Prihvaćen Isto će biti uklonjeno iz Uputa, točke 7.1 POJMOVNIK iz dijela koji se odnosi na „Zgrada“ i Dodatka 5. METODOLOGIJA IZRAČUNA I ISKAZIVANJA UŠTEDA I OSTALIH SASTAVNICA PROJEKTA.