Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2024. GODINE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Kod Mjere 7.3. Poticati visoka učilišta na izradu propisa za priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti studenata, uključujući i aktivnosti volontiranja - osigurati da model ne bude u kontradikciji sa ZOV, čl.3 st. (1) Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Dakle dobrovoljnost osim što je unešena u definiciju naglašena je i kroz Načelo solidarnosti i dobrovoljnosti volontiranja (čl.16 ZOV) i stoga volonterska aktvnost ne bi smjela biti uvjet za dobivanje ECTS - nikako obavezna. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja potiče visoka učilišta na priznavanje ishoda učenja stečenih izvan studijskog programa, putem volontiranja ili na druge načine, te iz aktivnosti Ministarstva ni na koji način ne može proizaći propisivanje volontiranja kao obveze unutar studijskog programa. Primljeni komentar stoga nije primjenjiv
2 Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai VLADA REPUBLIKE HRVATSKE U "Mjera 12.: Unaprijediti sustav podrške inkluzivnom volontiranju " predlažemo dodati aktivnost 12.3. Omogućiti ciljano stvaranje prilika za razvoj inkluzivnog volontiranja. (Sukladno tome dodati mjeru 12.3. i u Operativnom planu koja predviđa konkretan poziv za financiranje projekata usmjerenh inkluzivnog volontiranju) Iako podržavamo u potpunosti navedenu Mjeru 12, držimo da je za kreiranje kvalitetnih, održivih prilika za inkluzivno volontiranje potrebna i preciznije fokusirana mjera osim toga da koncept bude obuhvaćen natječajima za razvoj volonterskih programa i projekata. Zašto? Zato što inkluzivno volontiranje ima dozu složenosti i intersekcije (znanja o upravljanju volonterskim programima i relativno širok spektar posebnosti društvenih skupina koje želimo uključiti kao volontere kroz inkluzivno volontiranje i sukladno tome načina rada sa njima ). U inkluzivno volontiranje možemo obuhvatiti npr. osobe iz društvenih grupa beskućnika, osoba sa potpunim ili djelomičnim oštećenjem vida, osobe sa potpunim ili djelomičnim oštećenjem sluha, osobe žrtve nasilja, osobe s raznim vrstama tjelesnog invaliditeta, osobe sa poremećajima iz autističnog spektra, osobe sa Downovim sindromom, osobe smanjenih mentalnih sposobnosti, osobe na odvikvanju od ili bivši ovisnosti , osobe u post penalnom prihvatu..... Ova vrsta volontiranja je dodatno vrijedna (iako složenija) jer uz klasičnu win, win, win situaciju u kojoj dobiva i volonter i organizator i korisnik (a koja je prisutna uvijek kada je volontiranje dobro organizirano) ova vrsta volontiranja dodatno doprinosi spriječavanju i ublažavanju raznih posljedica (direktnih i indirektnih) za zdravlje i dobrobit tih skupina što - osim što je vrijedno sa humanističkog aspekta predstavlja i uštedu zdravstvenom i socijalnom sustavu u kontekstu prevencije. Zbog sveg navedenog držimo kako jedan dio u natječajima za razvoj volonterskih programa i projekata bi se mogao dodati (uz osiguranje dodatnih financijskih sredstva) za programe i projekte ciljanog razvoja inkluzivnog volontiranja. Nije prihvaćen Mjera 12. Unaprijediti sustav podrške inkluzivnom volontiranju sa pripadajućim aktivnostima programski je temelj za intenziviranje daljnjeg razvoja inkluzivnog volontiranja, što uključuje i raspisivanje poziva za prijavu projekata usmjerenih poticanju razvoja inkluzivnog volontiranja, bilo kao jedan od elemenata u okviru šireg natječaja u području volonterstva i/ili socijalnog uključivanja, bilo kao ciljanog natječaja za razvoj inkluzivnog volontiranja. Primjerice, U Pozivu za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini prednost u financiranju projekta za prioritetno područje 1. Lokalni volonterski centri mogu ostvariti udruge (prijavitelji) koje osim obavljanja primarne uloge volonterskih centara, u okviru provedbe projekta predviđaju i jasno definiraju barem tri specifična volonterska programa u lokalnoj zajednici, s naglaskom na inkluzivno volontiranje i inovativne oblike volontiranja. Također, prednost u financiranju projekta za prioritetno područje 2. Regionalni volonterski centri i mrežne organizacije volonterskih centara na nacionalnoj razini mogu ostvariti udruge (prijavitelji) koje u planirane projektne aktivnosti planiraju uključiti više od 50 volontera kroz barem tri specifična volonterska programa, s naglaskom na inkluzivno volontiranje i inovativne oblike volontiranja. U Pozivu za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2022. godinu, na popisu obaveznih aktivnosti nalazi se i organizacija aktivnosti inkluzivnog volontiranja. Također, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske planira u natječaje uključiti teme vezane uz jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje volonterima koje uključuju i potrebu razvoja inkluzivnog volontiranja tijekom novog financijskog razdoblja ESF+ 2021.- 2027.
3 JASNA VUJČIĆ VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Poštovani, u potpunosti se slažem s nacrtom prijedloga nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020. do 2024. godine. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
4 Zaklada Sandra Stojić VLADA REPUBLIKE HRVATSKE U uvodnom dijelu Nacionalni program za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020 do 2024 godine, govori da se donosi u svrhu poticanja i podržavanja volonterstva kako važnog elementa razvoja ukupnog socijalnog kapitala temeljenog na društvu koje vrednuje doprinos volontiranja i otvara jednake mogućnosti za sudjelovanje svih grašana na načelima dobrovoljnosti, inkluzivnosti i aktivizma. U daljnjem se tekstu navodi podatak da najmanje kao volonterski centri pojavljuju uz državna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave, vjerske zajednice, zaklade i turističke zajednice. Međutim u natječajima koje raspisuje Ministarstvo za demografiju redovito se preferiraju udruge, a isključuju se dionici za koje se navodi da bi ih trebalo poticati na volontiranje. Načelom zabrane diskriminacije i poticanja jednakosti, potrebno je dati jednake mogućnosti svim organizacijama civilnog društva kako u razvoju volonterstva tako i u mogućnostima prijave na natječajue koji se raspisuju. Na razini cijelog dokumenta je zato neophodno svuda 'udruge' zamijeniti sa 'organizacije civilnog društva'. Djelomično prihvaćen Tekst na koji se referira navedeni komentar u nacrtu Nacionalnog programa glasi: “Struktura organizatora volontiranja u promatranom razdoblju u najvećem broju obuhvaća udruge (preko 80%), zatim slijede ustanove s oko 10% i druge neprofitne pravne osobe (oko 5%). U najmanjem se broju kao organizatori volontiranja pojavljuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice, zaklade i turističke zajednice”. Dakle, tekst se odnosi na strukturu organizatora volontiranja, a ne strukturu volonterskih centara, što su dva različita pojma te stoga predložena izmjena u ovom dijelu teksta nije prihvatljiva. Slijedom navedenog, riječ “udruge” zamijenjene su sa riječima “organizacije civilnoga društva” ili “organizatori volontiranja” tamo gdje je to primjereno kontekstu.
5 Suzana Fehlen VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Struktura organizatora volontiranja pokazuje da su u najmanjem broju kao organizatori volontiranja pojavljuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice, zaklade i turističke zajednice. Prateći natječaje koje godinama raspisuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku redovito se u svim natječajima isključuju svi gore navedeni dionici, te se na natječaje mogu javljati isključivo udruge. Praksa pokazuje da su udruge najčešća struktura organizatora volontiranja i to nije sporno. Međutim ista prilika mora se dati svim dionicima kako se ne bi dolazilo do daljnje diskriminacije ostalih dionika. U Nacrtu prijedloga potrebno je na svim mjestima na kojima se navode udruge napraviti izmjenu teksta u organizacije civilnog društva koje u svom statutu imaju volonterstvo. Djelomično prihvaćen Mogući prijavitelji na natječaje ministarstvo nadležnog za volonterstvo određuju se ovisno o specifičnosti svakog pojedinog područja za koji se natječaj raspisuje i izvora financiranja. U području volonterstva, Ministarstvo je u prethodnom razdoblju raspisivalo natječaje za projekte volonterskih centara, pri čemu je potrebno naglasiti da je pojam organizatora volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu puno širi te nisu svi organizatori volontiranja ujedno i prihvatljivi prijavitelji projekta volonterskog centra. Slijedom navedenog, riječ “udruge” zamijenjene su sa riječima “organizacije civilnoga društva” ili “organizatori volontiranja” tamo gdje je to primjereno kontekstu i cilju pojedine mjere.
6 Biserka Stojić VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Generalno smatram da na svim mjestima u cijelom tekstu gdje se spominju udruge u području volonterstva ili u području volonterstva i mladih treba stajati organizacije civilnog društva u podriučju volonterstva ili u području volonterstva i mladih. Preferiranje udruga je svojevrsna diskriminacija spram drugih organizacija civilnog društva koje se bave volonterstvom. Time se automatski isključuju ostale organizacije civilnog društva iz mogućnosti javljanja na natječaje i ostvarivanje potpora i financiranja. Djelomično prihvaćen Odgovor kao na prethodna dva uzastopna komentara.
7 Meditta Hajdinac VLADA REPUBLIKE HRVATSKE U nacrtu prijedloga u svim mjerama dokumenta spominju se samo udruge kao organizacije civilnog društva. Konkretni tekstovi iz jedne od mjera: " natječaj za projekte udruga", "uduge u području volonterstva", "udruge u području volonterstva i mladih",..Dakle, ne odnose se na sve organizacije civilnog društva, već isključivo na udruge u volonterstvu. Potrebno je izmijeniti u cijelome tekstu ove izraze u "organizacije civilnog društva" jer tu spadaju i udruge i zaklade i inicijative i drugi. Prihvaćen Tekst na koji se referira navedeni komentar u nacrtu Nacionalnog programa glasi: “Struktura organizatora volontiranja u promatranom razdoblju u najvećem broju obuhvaća udruge (preko 80%), zatim slijede ustanove s oko 10% i druge neprofitne pravne osobe (oko 5%). U najmanjem se broju kao organizatori volontiranja pojavljuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice, zaklade i turističke zajednice”. Dakle, tekst se odnosi na strukturu organizatora volontiranja, a ne strukturu volonterskih centara, što su dva različita pojma te stoga predložena izmjena u ovom dijelu teksta nije prihvatljiva. Slijedom navedenog, riječ “udruge” zamijenjene su sa riječima “organizacije civilnoga društva” ili “organizatori volontiranja” tamo gdje je to primjereno kontekstu. Mogući prijavitelji na natječaje ministarstvo nadležnog za volonterstvo određuju se ovisno o specifičnosti svakog pojedinog područja za koji se natječaj raspisuje i izvora financiranja. U području volonterstva, Ministarstvo je u prethodnom razdoblju raspisivalo natječaje za projekte volonterskih centara, pri čemu je potrebno naglasiti da je pojam organizatora volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu puno širi te nisu svi organizatori volontiranja ujedno i prihvatljivi prijavitelji projekta volonterskog centra. Slijedom navedenog, riječ “udruge” zamijenjene su sa riječima “organizacije civilnoga društva” ili “organizatori volontiranja” tamo gdje je to primjereno kontekstu i cilju pojedine mjere. Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
8 Hrvatski centar za razvoj volonterstva VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, UVOD „...na načelima dobrovoljnosti, inkluzivnosti i aktivizma.“ - predlažemo pozvati se na načela volontiranja iz Zakona o volonterstvu i Etičkog kodeksa. Aktivizam ima drugačiju definiciju: "Uobičajeno, kad govorimo o razlici između aktivista i volontera naglašavamo da su jedni, aktivisti, usmjereni prema strukturama i politikama (npr. vlada različitih država), dok su drugi, volonteri, usmjereni prema ljudima – pojedincima i/ili manjim grupama ljudi.. U svojim nastojanjima da ostvare društvenu promjenu, aktivisti se najčešće koriste lobiranjem, zagovaranjem, pregovaranjem, dok volonteri vrlo često pružaju direktnu podršku i pomoć u ekološkim akcijama, brizi za životinje i ljude." (http://www.volonterski-centar-ri.org/wp-content/uploads/Generacija_za_V_e-publikacija_zadnja.pdf) Djelomično prihvaćen U navedenu rečenicu umetnuta je referenca na načela iz Zakona i Etičkog kodeksa, no ističemo da su načela Etičkog kodeksa već navedena na str. 4. dokumenta
9 Hrvatski centar za razvoj volonterstva UVOD, Istraživanja o volonterstvu Udruga „MI“ - Split (program Regionalnog volonterskog centra Split) provela je 2019. godine istraživanje o stavovima mladih o volontiranju (u istraživanje su uključeni mladi koji imaju volontersko iskustvo i oni koji nemaju, na području Splita i uže okolice) - poveznica na istraživanje: https://vcst.info/images/documents/Volontiranje_mladih_na_podru%C4%8Dju_Splita_-_stavovi_iskustva_i_preporuke_web.pdf) Primljeno na znanje U tekst je umetnut kratak osvrt na rezultate provedenog istraživanja.
10 Hrvatski centar za razvoj volonterstva UVOD, Istraživanja o volonterstvu "S obzirom na to da reprezentativna istraživanja pokazuju niže udjele volontiranja, vjerojatniji je zaključak da je volontiranje u Republici Hrvatskoj vrlo nisko, kao i da je učestalost volontiranja na vrlo niskoj razini." - Isto pokazuje i CAF World Giving Index, Hrvatska je među 10 zemalja koje imaju niski indeks davanja. Prema tom indeksu, u Hrvatskoj oko 30% građana i građanki je pomoglo strancu, 22% građana/ki je doniralo novac u neku dobrotvornu svrhu,a 9% njih volontira u nekoj organizaciji. Izvor: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
11 Hrvatski centar za razvoj volonterstva UVOD, Istraživanja o volonterstvu Poveznica u fusnoti pod brojem 5 ne odgovara tekstu. Odnosno, poveznica ne vodi na UN Agendu 2030 za održivi razvoj. Točna poveznica je: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld Prihvaćen Komentar je prihvaćen i uočena greška je ispravljena.
12 Hrvatski centar za razvoj volonterstva OPIS STANJA, Opći podaci o volonterstvu U dijelu koji se odnosi na ukupne troškove volontiranja potrebno je dodati informaciju za 2019.godinu, a predlažemo da se uključi i informacija o najučestalijim troškovima volontiranja. Primljeno na znanje U trenutku upućivanja dokumenata u proces javnog savjetovanja, podaci o organiziranom volontiranju za 2019. godinu još nisu bili dostupni. Dokument je upotpunjen ažuriranim podacima iz prikupljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 2019. godinu, neovisno o ovom komentaru.
13 Hrvatski Crveni križ OPIS STANJA, Opći podaci o volonterstvu U dijelu teksta 2.2. Struktura organizacija u području volonterstva Hrvatski Crveni križ predlaže dodati: Hrvatski Crveni križ predstavlja primjer dobre prakse kada govorimo o infrastrukturi za razvoj volonterstva. Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi. Jedan od osnovnih ciljeva Hrvatskog Crvenog križa upravo je poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja, što i činimo upravo kroz jasno postavljenu infrastrukturu kroz koju možemo djelovati na području cijele Republike Hrvatske. Djelujemo kroz: 111 općinskih i gradskih društava Crvenog križa i 20 županijskih društava Crvenog križa s pravnom osobnošću. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb ima i status županijskog društva. Društva Crvenog križa provode volonterske programe namijenjen različitim skupinama i u svoj rad uključuju volontere. 14 929 je ukupan broj volontera tijekom 2019. godine uključenih u programe Crvenog križa. Navedeno čini gotovo četvrtinu od ukupnog broja volontera u RH. Hrvatski Crveni križ ima Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu kojim je definiran sustav volontiranja u Hrvatskom Crvenom križu. Pravilnikom se uređuju način organizacije volonterskih aktivnosti, evidencija i edukacija volontera, početak, tijek i prestanak volontiranja, prava i obveze volontera i organizatora volontiranja te postupak nagrađivanja volontera. Prihvaćen Komentar je prihvaćen i predloženi tekst je u odgovarajućem obliku dodan u dokument
14 Hrvatski Crveni križ OPIS STANJA, Opći podaci o volonterstvu Komentari Hrvatskog Crvenog križa uneseni na nacrt prijedloga Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020. do 2024. godine odnose se i na nacrt prijedloga Operativnog plana provedbe Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020. do 2024. godine obzirom da dokumenti trebaju biti međusobno povezani. Prihvaćen Uvaženi komentari su, tamo gdje je to odgovarajuće, preneseni i u nacrt Operativnog plana provedbe Nacionalnog plana.
15 Hrvatski centar za razvoj volonterstva OPIS STANJA, Opći podaci o volonterstvu Grafikon 1: Struktura organizatora volontiranja u razdoblju od 2010. do 2018. godine - dopuniti s podacima za 2019. godinu Grafikon 2: Struktura organizatora volontiranja u 2018. godini - dopuniti s podacima za 2019. godinu Grafikon 3: Struktura volontera u razdoblju od 2010. do 2018. godine - dopuniti s podacima za 2019. godinu Grafikon 4: Struktura volontera prema spolu u razdoblju od 2010. do 2018. godine - dopuniti s podacima za 2019. godinu Grafikon 6: Struktura volontera prema dobi prikazana u postocima u razdoblju od 2015. do 2018. godine - dopuniti s podacima za 2019. godinu Grafikon 7: Ukupni troškovi volontiranja (u HRK) u razdoblju od 2010. do 2018. godine - dopuniti s podacima za 2019. godinu Primljeno na znanje U trenutku upućivanja dokumenata u proces javnog savjetovanja, podaci o organiziranom volontiranju za 2019. godinu još nisu bili dostupni. Dokument je upotpunjen ažuriranim podacima iz prikupljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 2019. godinu, neovisno o ovom komentaru.
16 Hrvatski centar za razvoj volonterstva OPIS STANJA, Opći podaci o volonterstvu Predlažemo odjeljak: "...ali dijelom i kao rezultat informiranja organizatora volontiranja o postojanju zakonske obveze dostave izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja" zamijeniti s: "...ali dijelom i kao rezultat aktivnosti volonterskih centara u informiranju organizatora volontiranja o postojanju zakonske obveze dostave izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja" Nije prihvaćen Iako volonterski centri imaju važnu ulogu u informiranju organizatora volontiranja o postojanju zakonske obveze dostave izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatorima volontiranja, ovu aktivnost ne rade isključivo volonterski centri, kao što proizlazi iz predloženog teksta. Podsjećamo da Ministarstvo nadležno za volonterstvo informira organizatore volontiranja o obvezi podnošenja izvješća na više načina i kroz razne oblike komunikacije s organizatorima volontiranja, uključujući i objavu za podnošenje izvješća na web stranici Ministarstva te obavijestima i podsjetnicima organizatorima registriranima u aplikaciji za podnošenje izvješća.
17 Hrvatski centar za razvoj volonterstva OPIS STANJA, Opći podaci o volonterstvu Tablica 1: Podaci o broju volontera, sati volontiranja i organizatora volontiranja u razdoblju od 2010. do 2018. godine - predlažemo dodati podatke za 2019. godinu. (https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/mladi-i-volonterstvo/volonterstvo-9017/izvjesca-o-obavljenim-uslugama-ili-aktivnostima-organizatora-volontiranja-9038/9038) Primljeno na znanje U trenutku upućivanja dokumenata u proces javnog savjetovanja, podaci o organiziranom volontiranju za 2019. godinu još nisu bili dostupni, što je vidljivo i iz datuma objave podataka o organiziranom volontiranju na koje se komentar referira. Dokument je upotpunjen ažuriranim podacima iz prikupljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 2019. godinu, čim su isti prikupljeni.
18 Hrvatski centar za razvoj volonterstva OPIS STANJA, Financiranje volonterskih centara i volonterskih programa "...izrađena aplikacija putem koje učenici objavljuju vijesti o aktivnostima svojih volonterskih klubova." - nije jasno naznačeno o kojoj se aplikaciji radi te je li javno dostupna za korištenje. Primljeno na znanje Navedeni tekst sadrži informacije iz dostupnih i javno objavljenih rezultata provedbe natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz navedenog natječaja. https://udruge.gov.hr/potpora-naporima-ocd-a-za-prevenciju-nasilja-medju-mladima-i-djecom-te-za-njegovanje-volonterstva-medju-mladima/3297
19 Hrvatski centar za razvoj volonterstva OPIS STANJA, Financiranje volonterskih centara i volonterskih programa Predlažemo da se tekst "Tablica 2.: Pregled odobrenih financijskih potpora za projekte lokalnih i regionalnih volonterskih centara za razdoblje 2009. – 2018." izmijeni s: "Tablica 2.: Pregled odobrenih financijskih potpora za projekte lokalnih i regionalnih volonterskih centara za razdoblje 2009. – 2019." Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
20 Hrvatski centar za razvoj volonterstva VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, PRIORITETI RAZVOJA VOLONTERSTVA Dodati prioritet Poticati razvoj kriznog volontiranja Nije prihvaćen Područje kriznog volontiranja već je obuhvaćeno prioritetom “Doprinijeti stvaranju poticajnog i sigurnog okruženja za volontiranje u kriznim situacijama”
21 Hrvatski centar za razvoj volonterstva VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, PRIORITETI RAZVOJA VOLONTERSTVA Prioritet "Unaprijeđivati normativni okvir za razvoj volonterstva" nije ni naveden ni razrađen u Operativnom planu Nije prihvaćen Radi se o horizontalnom prioritetu koji je sadržan u više područja djelovanja i stoga ga nije moguće eksplicitno vezati uz jednu mjeru/aktivnost ili područje. (primjerice mjera 10, mjera 11, mjera 17 itd.)
22 Hrvatski centar za razvoj volonterstva VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, PRIORITETI RAZVOJA VOLONTERSTVA Predlažemo tekst "Poticati odgoj za volontiranje i razvijati kulturu volontiranja mladih" zamijeniti s "Poticati odgoj i obrazovanje za volontiranje i razvijati kulturu volontiranja mladih" Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
23 Hrvatski centar za razvoj volonterstva VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, PRIORITETI RAZVOJA VOLONTERSTVA Predlažemo tekst: "Povećati djelotvornost sustava financiranja volonterskih projekata i programa" zamijeniti s "Povećati djelotvornost sustava financiranja projekata i programa koji uključuju volontere" Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
24 Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva U sklopu "Mjere 5: Provoditi i poticati istraživanja volonterstva na nacionalnoj razini " predlažemo dodati Aktivnost: 5.4. Kreirati okvir za mjerenje društvenog doprinosa volonterstva Obrazloženje: U sadašnjoj metodologiji prikupljanja podataka imamo kanal kroz koji doznajemo sate, troškove broj ljudi , strukturu volontera itd...no postoje ljudski resursi i u EU i u HR (ACT Čakovec ili ENSOCO npr) i metodologija kako se može slojevitije i preciznije procjeniti društveni doprinos volonterstva (pandan takozvanom SROI - Social Return On Investment) . Zašto? Iako je ovo na prvi pogled dodatni zahvat na sustav i način prikupljanja podataka ovakav jedan okvir i primjena metodologije za izračun društvenog doprinosa značajno bi pomogla ekonometrijski i sociometrijski sagledati vrijednost i važnost organiziranog volontiranja što je vrlo važno za lobiranje, zagovaranja, izvještavanje o razvoju volonterstva - svim dionicima koji su uključeni / doprinose razvoju volonterstva. Nije prihvaćen Unaprjeđivanje modela vrednovanja volonterskog rada predviđeno je u području 4.6.
25 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Hrvatski Crveni križ predlaže kod Mjere 4. Izraditi smjernice za programe edukacije volontera i koordinatora volontera kod Aktivnosti 4.2. Provoditi edukacije za koordinatore volontera usklađene sa smjernicama u okviru projekata/programa volonterskih centara dodati: „i projekata/programa organizacija civilnog društva“ pa bi aktivnost 4.2. glasila „Provoditi edukacije za koordinatore volontera usklađene sa smjernicama u okviru projekata/programa volonterskih centara i projekata/programa organizacija civilnog društva“ Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
26 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Hrvatski Crveni križ kod Mjere 4. Izraditi smjernice za programe edukacije volontera i koordinatora volontera predlaže tekst koji treba dodati u Operativni plan u polazno stanje ili ugraditi kao primjer dobre prakse u Nacionalni program. Hrvatski Crveni križ ima postavljen sustav edukacije volontera. Svim volonterima omogućeno je sudjelovanje na Osnovnom stupnju edukacije volontera, a u skladu s njihovim interesima sudjelovanje i na specijalističkim stupnjevima edukacije. Osnovni stupanj edukacije se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća stjecanje znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njegovim načelima, međunarodnom humanitarnom pravu i Hrvatskom Crvenom križu. Obveza je upoznati volontere/ke sa Zakonom o volonterstvu, Etičkim kodeksom volontera i Etičkim kodeksom Hrvatskog Crvenog križa. Praktični dio uključuje svladavanje znanja i vještina pružanja prve pomoći tj. sudjelovanje na tečaju osnovnih postupaka održavanja života (MODUL A). Specijalističkom stupnju edukacije pristupaju volonteri/ke koji imaju interes za pojedina područja rada. Ovim stupnjem stječu se specifična znanja iz pojedinih područja (djelovanje u kriznim situacijama, spašavanje života iz vode, prva pomoć i druge), čime se ostvaruje pravo volontiranja na područjima koja su tim edukacijama definirana kao i pravo sudjelovanja u aktivnostima koje su predviđene osnovnim stupnjem edukacije. Zbog hitnosti situacije, rad spontanih volontera/ki ne uključuje nikakav prethodni stupanj edukacije. Obveza je upoznati spontane volontere/ke s ovim Pravilnikom, Etičkim kodeksom Hrvatskog Crvenog križa, Etičkim kodeksom volontera i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, čim se za to ukaže prilika. Edukaciju volontera/ki provode edukatori/ce koji/e su za to osposobljeni/e pri Hrvatskom Crvenom križu ili vanjski/e suradnici/ce s potrebnim znanjima i vještinama. Sadržaj, trajanje, postupak organiziranja i provedbe edukacija, način vođenja evidencije i izdavanja potvrda propisano je Pravilnikom o edukacijama Hrvatskog Crvenog križa. Volonterima/kama, osim navedenih potvrda, mogu se dodijeliti značke, bedževi ili drugi oblici oznaka o završenoj edukaciji. Volonterima/kama u volontersku knjižicu upisuje se završeni stupanj i vrsta edukacije. Volonteri/ke na osnovu potvrda ostvaruju pravo volontiranja u aktivnostima za koje su educirani/ne. Djelomično prihvaćen Tekst je u odgovarajućem obliku unesen u polazno stanje u Operativnom planu.
27 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva U Mjeri 2. Unaprijediti kvalitetu rada volonterskih centara, kod Aktivnosti 2.3. Uspostaviti metodologiju praćenja kvalitete rada volonterskih centara Hrvatski Crveni križ predlaže uključivanje neovisnih evaluatora. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog razmotrit će se u okviru provedbe mjere 2.
28 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva U naslovu odjeljka "Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva" dodati oznaku "4.1. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva" Primljeno na znanje Dokument u izvorniku sadrži navedenu oznaku, no ista se uslijed tehničke greške ne prikazuje u verziji objavljenoj na portalu e-savjetovanje.
29 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva U tekstu Mjere 4, predlažemo uskladiti nazive koordinator volontera umjesto koordinator volontiranja Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst.
30 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Komentar na Mjeru 4.: - Hrvatski centar za razvoj volonterstva izradio je kurikulum za edukaciju iz upravljanja volonterskim programima Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
31 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Mjera 3.: Donošenje zajedničkih smjernica provedbe volonterskih programa za sve organizatore volontiranja u Republici Hrvatskoj Komentar na aktivnost 3.1. - Hrvatski centar za razvoj volonterstva izradio je Standarde kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja. Primljeno na znanje Navedena informacija je već istaknuta u Operativnom plan u okviru polaznog stanja za mjeru 3.
32 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva U aktivnostima koje su naznačene u Mjeri 1: Jačati organizacijsku infrastrukturu za razvoj volonterstva, dodati i sljedeću aktivnost: Izraditi plan podrške razvoju infrastrukture u području volonterstva Nije prihvaćen Utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora utvrđuje se na godišnjoj razini kroz Sektorsku analizu od strane svakog davatelja financijske potpore.
33 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Predlažemo tekst koji je naznačen u odjeljku Mjera 1. : Jačati organizacijsku infrastrukturu za razvoj volonterstva- "udruge u području volonterstva" zamijeniti s "organizatori volontiranja" Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst.
34 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Predlažemo odjeljak teksta: "Odgovarajući stupanj razvijenosti i kvaliteta volonterske infrastrukture preduvjet je za uspješno povođenje nacionalnih politika i programa u području razvoja volonterstva." zamijeniti s: "Odgovarajuće i pravovremene nacionalne politike i programi, njihovo sustavno provođenje te u usklađena, kontinuirana i dugoročna (financijska) podrška preduvjet su za uspješni razvoj i kvalitetu volonterske infrastukture koja postiže svoj puni potencijal društvenog razvoja." Nije prihvaćen Citirani odjeljak teksta u skladu je s ciljem i mjerama koje slijede unutar područja.
35 Zaklada Sandra Stojić PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Mjera1.: Jačati organizacijsku strukturu za razvoj volonterstva Sunositelj/i : u tekstu umjesto 'udruge u području volonterstva' treba stajati 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' - pozivajući se na generalni komentar nacrta treba napraviti izmjene i dati svima jednake mogućnosti jer to je onda ječanje organizacijske infrastrukture za razvoj volonterstva Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
36 Suzana Fehlen PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Mjera 1.: Sunositelj/i: udruge u području volonterstva potrebno je izmjeniti u organizacije civilnog društva iz područja volonterstva. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
37 Meditta Hajdinac PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Po mjeri 1 ovog prijedloga, pod "sunositelji" molim izmijenu tog teksta koji glasi: "udruge u području volonterstva" izmijeniti kao prijedlog novog teksta u "organizacije civilnog društva u području volonterstva". Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
38 Biserka Stojić PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Mjera 1. : Jačati organizacijsku infrastrukturu za razvoj volonterstva Sunositelj/i : umjesto udruge u području volonterstva treba stajati organizacije civilnog društva u području volonterszva Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
39 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Komentar na Mjeru 7, Aktivnost 7.3 - Budući da su ECTS bodovi zapravo ocjena, prikazana kroz broj bodova, to bi otvorilo pitanje trebaju li i učenici osnovnih i srednjih škola dobivati ocjene za svoje volontiranje kao izvannastavnu aktivnost. Vrednovanje volontiranja studenata trebalo bi ići u smjeru na primjer Sveučilišne nagrade za volonterski doprinos studenata (primjer UNIRI) odnosno Dodatka diplomi, s naglaskom na kompetencije stečene kroz volontiranje. Također, volontiranje se može vrednovati i kroz osiguravanje financijske potpore projektima studenata vezanima uz volonterstvo (na primjer natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci koja je pokrenula fond za podršku volonterskim inicijativama vezanim uz krizu uzrokovanu koronavirusom.). Stavljanjem prevelikog fokusa na priznavanje volontiranja kroz ocjene/bodove volontiranje gubi primarne vrijednosti zbog kojih ga je važno promovirati. Naravno, to ne isključuje da volontiranje treba adekvatno nagraditi i priznati. Nije prihvaćen Bodovima ECTS-a izražava se obujam učenja na temelju definiranih ishoda učenja i pripadajućega radnog opterećenja te ECTS bodovi ni na koji način nisu povezani s ocjenom.
40 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Komentar na Mjeru 6 - u dijelu sunositelji tekst "regionalni volonterski centri" zamijeniti s "volonterski centri" Prihvaćen Kao sunositelji su već navedeni volonterski centri i njihove mrežne organizacije te je stoga tekst “regionalni volonterski centri” obrisan.
41 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Predlažemo tekst "Model 2 – organiziranje kolegija po principu "academic service learning" zamijeniti s "Model 2 – organiziranje kolegija po principu učenja zalaganjem u zajednici (ili društveno korisnog učenja)" Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
42 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Hrvatski Crveni križ u Operativni plan kod Mjere 7. Dalje razvijati sustave prepoznavanja i vrednovanja volontiranja djece i mladih u aktivnosti 7.4. Promovirati primjere dobre prakse u priznavanju i vrednovanju volontiranja mladih u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu predlaže dodati Hrvatski Crveni križ kao sunositelja. Hrvatski Crveni križ poduzeo je korake kako bi ukazao na važnost prepoznavanja i vrednovanja volontiranja djece i mladih te je uputio dopis Agenciji za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu znanosti i obrazovanja u svrhu razmatranja mogućih načina za vrednovanje volontiranja u formalnom sustavu obrazovanja, a sukladno zaključcima Povjerenstva za razvoj volonterstva Hrvatskog Crvenog križa. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
43 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Hrvatski Crveni križ predlaže u Operativni plan kod Mjere 6.: Razvijati odgojno-obrazovne sadržaje i aktivnosti usmjerene na razvoj volontiranja u sklopu odgojno-obrazovnog sustava kod Aktivnosti 6.5. Nastaviti osiguravati podršku za provođenje izobrazbe za koordinatore volontera u području obrazovanja dodati kao sunositelja Hrvatski Crveni križ sukladno objašnjenju o ulozi Hrvatskog Crvenog križa unutar formalnog odgojno obrazovnog sustava. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
44 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih U dijelu teksta 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Hrvatski Crveni križ predlaže dodati: Hrvatski Crveni križ sustavno provodi edukacije na temu „Humanih vrednota“ od 2001. godine uz suglasnost nadležnog Ministarstva. Program se temelji na poimanju važnosti humanih osjećaja uključujući volonterstvo, te ohrabrivanje takvih osjećaja i volonterskog djelovanja: njegovanju suosjećanja, tolerancije i odgovornosti za sebe i zajednicu. Hrvatski Crveni križ je 2017. godine dobio suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za program i priručnik „Odgoj za humanost od malih nogu“ . U suradnji i uz pristanak odgojno-obrazovnih institucija za djecu rane i predškolske dobi osim odgojitelja, program provode i volonteri te time doprinose naporima institucija u odgoju i obrazovanju djece za humaniji, zdraviji i sigurniji život pružajući im podršku u njihovom radu. Program „Odgoj za humanost od malih nogu“ omogućava djeci rane i predškolske dobi stjecanje odgoja za humaniji, zdraviji i sigurniji život. Program se sastoji od četiri dijela: Humane vrednote, Prevencija trgovanja ljudima, Zaštita zdravlja i Priprema za izvanredne situacije. U dijelu Humane vrednote jedna od važnih tema upravo je upoznavanje sa konceptom volontiranja. Program pruža pomoć u obrazovanju djece u socio-emocionalnom i spoznajnom području te potiče na sustavno razvijanje važnih vrijednosti i kompetencija kod djece od najranije dobi. Na stručnim skupovima za odgojitelje, nastavnike i stručne suradnike organiziranima u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje samo tijekom 2019. godine sudjelovalo je više od 500 stručnjaka. Također, većina škola u Hrvatskoj među svojim nastavnim osobljem ima i po jednog povjerenika Crvenog križa zaduženog za provedbu programa Crvenog križa pri školama. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i tekst je u odgovarajućem obliku unesen u dokument.
45 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Predlažemo tekst "4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih" zamijeniti s "4.2. Odgoj i obrazovanje za volontiranje i kultura volontiranja mladih" Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
46 Tena Kovač PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Poštovani, kada govorimo o afirmaciji volonterstva u okviru građanskog odgoja i obrazovanja (Mjera 6., Aktivnost 6.1.), smatram da uz poticanje i nagrađivanje volontiranja mladih, treba prije svega uzeti u obzir njihovu informiranost o mogućnostima volontiranja. Vjerujem da bi se mnogi i okušali u volontiranju, ali nisu upućeni gdje i na koji način sve mogu pomoći. U suradnji sa organizacijama civilnog društva, obrazovne bi ustanove trebale formirati popis organizacija koje traže volontere, koje aktivnosti volontiranje uključuje i kome se obratiti ukoliko su zainteresirani. Taj bi se popis potom mogao prezentirati učenicima u sklopu predavanja na kojemu bi ujedno promovirali važnost volonterskog rada, a iza toga bi se mogao postaviti na vidljivo mjesto u obrazovnoj ustanovi te na njezinim web stranicama gdje bi bio trajno dostupan. Primljeno na znanje Informacije o otvorenim volonterskim pozicijama odnosno o mogućnostima volontiranja u pojedinim lokalnim zajednicama moguće je dobiti u lokalnim i regionalnim volonterskim centrima, čije djelovanje (su)financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Volonterski centri okupljaju zainteresirane volontere i usmjeravaju ih na organizatore volontiranja sukladno izraženim interesima, dok istodobno pružaju edukaciju, pomoć i podršku organizatorima volontiranja kako bi što lakše i uspješnije organizirali i koordinirali volonterske aktivnosti. Također, volonterski centri osiguravaju kvalitetu volonterskih programa i usluga, promiču vrijednosti volontiranja, promoviraju primjere dobre prakse te poduzimaju druge aktivnosti s ciljem jačanja volonterstva u zajednici u kojoj djeluju. U 2020. godini Ministarstvo je u svrhu financiranja rada lokalnih i regionalnih volonterskih centara osiguralo iznos od 3.600.000,00 kuna čime je (su)financiran rad 28 lokalnih volonterskih centara, 4 regionalna te jedne mrežne organizacije volonterskih centara. Popis financiranih volonterskih centar te poveznice na njihove mrežne stranice moguće je pronaći na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: http://iis2.globaldizajn.hr/mrosp.gov.hr/o-ministarstvu/socijalna-skrb/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo/volonterstvo/11753
47 Philipp Tomaš PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Poštovani, smatram da bi se u Mjeri 7 u Aktivnosti 7.3. uz poticanje izrade propisa za priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti volontiranja na visokim učilištima trebalo dodati i poticanje volontiranja u sklopu kolegija koje se provode na visokim učilištima. Mislim da je važno profesore motivirati da u svoje kolegije uključuju volontiranje kao obavezan dio kolegija. Na taj način se osigurava da se volontiranjem ispunjavaju nastavni ciljevi, usvajaju vještine i znanja relevantne za studijski smjer i razvija volonterstvo kod mladih. Također, ako profesor dogovoara oblike volontiranja s organizacijama civilnog društva (ili ga organizira samostalno unutar svoje institucije) on može bolje izraditi propise za vrednovanje studenta s obzirom na volontiranje i uskladiti broj ECTS bodova koje student dobiva volontirajući s ECTS bodovima koje dobiva za druge aktivnosti na visokom učilištu. Općenito, poticanje volontiranja u sklopu nastavnih aktivnosti usmjerava visoka učilišta k korištenju volontiranja u obrazovanju kao mehanizma kojim studenti usvajaju znanje u praksi. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o volonterstvu, volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Slijedom navedenog, volontiranje ne može biti obavezno, ni u kojoj fazi ni obliku odgoja i obrazovanja.
48 Nataša Boj PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Poštovani, podržavam razvoj volonterstva od najranije dobi. Bila sam voditeljica volonterskog projekta u školi gdje radim, i za isti sam dobila novčanu potporu Veleposlanstva SAD-a u RH, u vrijeme kad još nije ni bilo naznaka za postojanje volonterskih aktivnosti u školi. S obzirom na zahtjevnost posla, od motiviranja i animiranja djece, prikupljanja dozvola za volontiranje za djecu mlađu od 15 godina, projektne ideje, pisanja projektnog plana, realizacije, vrednovanja i diseminacije, smatram da bi trebalo u normi definirati zaduženje „Voditelja volonterskog kluba“ ili slično, i dodijeliti minimalno 2 sata tjedno. Nadalje, predlažem na nivou države godišnju Smotru odrađenih volonterskih projekata, čime ni se dala dodatna važnost volontiranju i onima koji ga provode. Nataša Boj, III. OŠ Čakovec Nije prihvaćen Prema članku 4. Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010) poslovi u okviru tjedne norme utvrđene člankom 3. ovog pravilnika vrednuju se: a. razredniku – 2 sata b. voditelju stručnog vijeća (aktiva) na županijskoj ili međužupanijskoj razini – 1 sat c. voditelju stručnog vijeća (aktiva) na državnoj razini – 1 sat d. nastavniku koji izvodi nastavu iz 3 i više predmeta – 1 sat, pod uvjetom da škola iste te predmete nije rasporedila na 2 i više nastavnika e. nastavniku do položenog stručnog ispita – 2 sata f. voditelju odgojne skupine u učeničkom domu – 2 sata. Nadalje, ukupne tjedne obveze učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskim ustanovama utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu godišnjim planom i programom rada u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom, o čemu se učitelju, nastavniku, odgajatelju i stručnom suradniku izdaje odluka o tjednom i godišnjem zaduženju na poslovima neposrednog nastavnog rada i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada i iz izvršenja aktivnosti i poslova iz nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma. Naime, dužni smo napomenuti da se ostali poslovi nastavnika odnose na: stručno-metodičku pripremu, razredničko administrativne poslove, poslove voditelja stručnog vijeća (aktiva nastavnika istih ili srodnih predmeta) koji ima najmanje 5 članova u školi, stručno usavršavanje, planiranje i vođenje ekskurzija, suradnju s roditeljima, rad u stručnim tijelima škole i izvan škole, unos podataka u e-maticu, popravni, razredni i razlikovni ispiti, poslove u okviru provođenja nacionalnih ispita, državne mature ili ispita državne mature u školskoj ustanovi, poslove vezane uz izradu i obranu završnog rada, rad u stručnim povjerenstvima, organizaciju natjecanja i susreta, poslove sindikalnog povjerenika, kulturne i športske aktivnosti škole te izvannastavne aktivnosti. Slijedom navedenog, Pravilnik o normi nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi ne predviđa vrednovanje 2 sata za vođenje volonterskog kluba, međutim, učiteljima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim suradnicima u školskim ustanovama, izdaje se odluka o tjednom i godišnjem zaduženju na poslovima neposrednog nastavnog rada, ali i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada pri čemu su ostali poslovi nastavnika, između ostalog, kulturne i športske aktivnosti škole te izvannastavne aktivnosti.
49 Aleksandra Dužević PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Poštovani, u svojoj školi vodim Volonterski klub i znam koliko je to posla i napora oko edukacije i motiviranja, pa tek onda organiziranja i aktivnosti volontiranja. Smatram da bi voditelji školskih volonterskih klubova trebali za taj posao dobiti na satnici 2 sata tjedno kao npr. voditelji školskog zbora. Mislim da bi to bilo dovoljno za vrednovanje voditelja. Što se tiče poticanja i odgoja mladih na volontiranje, osim intrizične treba biti i poticajna vrijednost volontiranja kroz: - jednoobrazna potvrda o volontiranju, broju sati, za cijelu RH - vrijednost te potvrde kao prednost pri upisu na fakultet ili zapošljavanje ukoliko kandidati imaju jednak broj bodova. Što se tiče financiranja volonterstva u školama, najveći problem predstavlja financiranje prevoza volontera do mjesta volontiranja i mislim da bi škole trebale na godišnjoj razini dobivati financije koje bi poslije u izvješću trebale opravdati, a za sve ostalo po predstavljenom programu na početku školske godine. Mislim da bi školski volonterski klubovi trebali biti umreženi međusobno, ali i s lokalnim volonterskim centrima kako bi se međusobno nadopunjavali i razmjenjivali iskustva, projekte...U tu svrhu trebalo bi organizirati godišnje seminare za voditelje i predstavnike volonterskih klubova na kojima bi oni osim edukacije mogli predstaviti svoje projekte, na lokalnoj i državnoj razini. Na taj način bi se, osim edukacije i razmjene dobre prakse, volonterima dao značaj i medijski prostor. Primljeno na znanje Vezano uz pitanje vrednovanja voditelja, odgovor kao na prethodni komentar. Vezano uz napomenu za jednoobraznost potvrde, ističemo da je čl. 34. Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) propisan obavezan sadržaj potvrde o volontiranju. Također, pozdravljamo naglašenu potrebu za umrežavanjem volonterskih klubova međusobno i s volonterskim centrima te pozivamo da se u tu svrhu javite najbližem lokalnom volonterskom centru i/ili pripadajućem regionalnom volonterskom centru koje (su)financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a čiji popis možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva http://iis2.globaldizajn.hr/mrosp.gov.hr/o-ministarstvu/socijalna-skrb/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo/volonterstvo/11753
50 Liga za prevenciju ovisnosti PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Mjera 12. Aktivnost 12.2. je formulirana na način da izgleda kako će se inkluzivno volonterstvo poticati osnaživanjem organizatora volontiranja putem podrške koordinatora volontera u volonterskim centrima. Mi iz pozicije organizatora volontiranja za socijalno isključene pojedince i skupine nemamo potrebu za podrškom koordinatora iz Volonterskog centra jer smo u doticaju sa ciljnim skupinama i samostalno ih uključujemo. Dakle potrebna nam je drugačija vrsta podrške i poticaja, a koja može biti kroz: 1. posebno vrednovanje programa i projekata koji uključuju najmanje (određeni postotak, npr. 20%) inkluzivnih volontera u ukupnom broju volontera na projektu/programu; 2. praćenje broja inkluzivnih volontera kroz godišnje izvještaje o volontiranju; 3. razvoj novih metoda i praksi inkluzivnog volontiranja. Kao što vjerovatno znate i sami, inkluzivno volontiranje je vrlo moćan alat za socijalno uključivanje i smatramo kako bi bilo potrebno razviti posebnu edukaciju za koordinatora inkluzivnog volontiranja jer sve ono što je inače u managementu volontera potrebno provoditi, sa inkluzivnim volonterima je potrebno intenzivnije i sa izraženijim senzibilitetom i visoko razvijenim socijalnim vještinama. Stoga predlažemo planirati i takvu vrstu edukacije te superviziju za koordinatore inkluzivnih volontera. Prihvaćen Prijedlozi su ugrađeni u Nacionalni plan te Operativni plan provedbe te navedena aktivnost sada glasi: “Osnaživati sposobnosti organizatora volontiranja za provođenje programa inkluzivnog volontiranja kroz nastavak podrške zapošljavanju koordinatora volontera u organizatorima volontiranja.” Također, ističemo da Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske planira u natječaje uključiti teme vezane uz jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje volonterima koje uključuju i potrebu razvoja inkluzivnog volontiranja tijekom novog financijskog razdoblja ESF+ 2021.- 2027.
51 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje U kontekstu raznolikih mogućnosti za volontiranje, a imajući na umu razvoj i važnost turizma kao gospodarske grane, smatramo bitnim spomenuti i volonturizam (https://volonturizam.info/hr/) Prihvaćen Postojećim nacrtom Nacionalnog programa i Operativnog plana je upravo radi volonturizma ministarstvo nadležno za turizam već bilo uvršteno u nositelje mjera i aktivnosti u području 4.3., no dodan je kratak tekst o ovom obliku volontiranja u oba dokumenta.
52 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Mjera 12., aktivnost 12.2. Prijedlog novog teksta glasi: Osnaživati sposobnosti organizatora volontiranja za provođenje programa inkluzivnog volontiranja kroz nastavak podrške zapošljavanju koordinatora volontera u organizatorima volontiranja. Prihvaćen Prijedlozi su ugrađeni u Nacionalni plan te Operativni plan provedbe te navedena aktivnost sada glasi: “Osnaživati sposobnosti organizatora volontiranja za provođenje programa inkluzivnog volontiranja kroz nastavak podrške zapošljavanju koordinatora volontera u organizatorima volontiranja.”
53 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Mjera 12. Dopuna aktivnosti: Predlaže se osmisliti i razviti sustav podrške razviju inkluzivnog volontiranja Prihvaćen U nacrtu prijedloga Operativnog plana dopunjeni su pokazatelji provedbe i pokazatelji uspješnosti za ovu mjeru.
54 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Mjera 9., Aktivnost 9.3. Prijedlog novog teksta glasi: Poticati izradu planova za razvoj volonterstva i financiranje projekata i programa koji potiču i promoviraju volontiranje te uključuju volontere na razini svih jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave Prihvaćen Aktivnost izmijenjena sukladno prijedlogu.
55 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Komentar na Mjeru 9., aktivnost 9.1. - razmisliti o imenovanju koordinacijskog tijela koje uključuje i volonterske centre s područja pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave i sve ostale relevantne dionike Prihvaćen U nacrt Nacionalnog plana i Operativnog plana dodana je dodana aktivnost “9.3. Poticati osnivanje koordinacijskih tijela za razvoj volonterstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave”, dok dosadašnje aktivnosti 9.3. i 9.4. postaju 9.4. i 9.5.
56 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Dopuna teksta u Mjeri 8., Aktivnost 8.3. Prijedlog novog teksta glasi: Utvrditi i otkloniti administrativne i druge moguće prepreke za volontiranje u ustanovama i drugim pravnim osobama koje mogu uključivati volontere, u svim sustavima Prihvaćen Aktivnost dopunjena sukladno prijedlogu.
57 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Hrvatski Crveni križ u Mjeri 12. Unaprijediti sustav podrške inkluzivnom volontiranju, u Aktivnost 12.2. predlaže dodati: „i drugim organizacijama civilnog društva koje provode programe inkluzivnog volontiranja“ pa bi Aktivnost 12.2. glasila: „Osnaživati sposobnosti organizatora volontiranja za provođenje programa inkluzivnog volontiranja kroz nastavak podrške zapošljavanju koordinatora volontera u volonterskim centrima i drugim organizacijama civilnog društva koje provode programe inkluzivnog volontiranja.“ Prihvaćen Prijedlozi su ugrađeni u Nacionalni plan te Operativni plan provedbe te navedena aktivnost sada glasi: “Osnaživati sposobnosti organizatora volontiranja za provođenje programa inkluzivnog volontiranja kroz nastavak podrške zapošljavanju koordinatora volontera u organizatorima volontiranja.”
58 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Hrvatski Crveni križ kod Mjere 9.: Poticati razvoj volonterstva na lokalnoj/regionalnoj razini u aktivnosti 9.3. Poticati izradu planova za razvoj volonterstva i financiranje volonterskih projekata i programa na razini svih jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave predlaže kao sunositelja aktivnosti u Operativni plan dodati Hrvatski Crveni križ i društva Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ, županijska, gradska i općinska društva, temeljem iskustva u provođenju volonterskih programa, trebali bi sudjelovati u izradi planova na lokalnoj/regionalnoj razini kao i u zagovaranju izrade planova za razvoj volonterstva i financiranje volonterskih projekata i programa na razini svih jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Prihvaćen Hrvatski Crveni križ te društva Crvenog križa navedena su kao sunositelji aktivnosti dosadašnje aktivnosti 9.3. koja je postala aktivnost 9.4. te novopredložene aktivnosti 9.3. U nacrt Nacionalnog plana i Operativnog plana dodana je dodana aktivnost “9.3. Poticati osnivanje koordinacijskih tijela za razvoj volonterstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave”, dok dosadašnje aktivnosti 9.3. i 9.4. postaju 9.4. i 9.5.
59 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje U dijelu teksta 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Hrvatski Crveni križ na stranici 24. nakon rečenice „Iznimno je važno i povećavati mogućnosti za volontiranje različitih profila građana u različitim društvenim područjima“ predlaže dodati: Hrvatski Crveni križ kroz veliki broj djelatnosti i programa djeluje u rješavanju humanitarnih, zdravstvenih i socijalnih problema, kao i u pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i kriznim situacijama, ali i u smanjenju i uklanjanju njihovih posljedica. Volonterski su programi osmišljeni na način da su dostupni volonterima različitih profila, interesa, znanja i vještina, ali i različitih mogućnosti obavljanja volonterskih aktivnosti. Društva Crvenog križa u skladu s potrebama zajednice osmišljavaju različite vrste volonterskih programa kao odgovor na potrebe lokalne zajednice unutar zajedničkih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Prihvaćen S obzirom na prirodu teksta u okviru podnaslova 4.3. predloženi tekst više odgovara polaznom stanju za mjeru 9. u Operativnom planu, gdje je i dodan.
60 Zaklada Sandra Stojić PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Mjera 10.: Otklanjati prepreke u volontiranju i podržavati mobilnost Sunositelj/i: umjesto 'udruge u području volonterstva' treba zamijeniti s 'organizacije civilnog društva' što je davanje mogućnosti svim organizacijama civilnog društva , a to upravo znači otklanjanje prepreka u volontiranju i podržavanje mobilnosti u volontiranju svih organizatora volontera i volontera. Prihvaćen Riječi “Udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
61 Suzana Fehlen PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Mjera 10. Sunositelj/i: Molim izmjenu teksta udruge u području mladih i volonterstva u organizacije civilnog društva u području volonterstva. Molim ne navoditi samo mlade obzirom da ne volontiraju samo mlade osobe. Ukoliko se ostavi riječ mladi u natječajima bi moglo doći do isključenja svih onih koji ne spadaju u dobnu skupinu mladih, što bi ponovo dovelo do diskriminacije ostalih. Iskustvo pokazuje da često dolazi to različitih tumačenja natječaja i isključenja iz natječaja ukoliko nedostaje jedna riječ u statutima organizacija. Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim. Međutim, napominjemo da se ova mjera ne odnosi na provedbu natječaja te u tom dijelu komentar nije relevantan.
62 Meditta Hajdinac PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje U mjeri 10 također se spominju "udruge u području mladih i volonterstva", molim izmjenu takvog teksta u prijedlog novog teksta " organizacije civilnog društva u području volonterstva". Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
63 Biserka Stojić PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.3. Dostupnost volontiranja i raznolikost mogućnosti za volontiranje Mjera 10: Otklanjati prepreke u volontiranju i podržavati mobilnost u volontiranju u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu Sunositelj/i umjesto 'udruge u području mladih i volonterstva' treba stajati 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
64 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.4.  Volontiranje kao doprinos zapošljavanju Mjera 15. Dopuna aktivnosti Dodatna aktivnost: Informirati učenike, studente i ostale građane, potencijalne volontere o postupku izdavanja i primjeni potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Djelomično prihvaćen Izvršena je predložena dopuna u okviru aktivnosti 15.1.
65 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.4.  Volontiranje kao doprinos zapošljavanju Inicijativa potpisivanja Povelje o priznavanju kompentencija stečenim volontiranjem nastala je kroz projekt kojeg su provodile navedene organizacije. Projekt više nije u provedbi, a iz teksta se zaključuje da provedba još uvijek traje. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i tekst je prilagođen.
66 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.4.  Volontiranje kao doprinos zapošljavanju Iz uvodnog teksta kao i cilja vidljivo je da se naglasak stavlja na mlade osobe, no smatramo da bi navedenim mehanizmima prepoznavanja i vrednovanja volonterskog angažmana trebalo obuhvatiti veći broj ciljanih skupina Nije prihvaćen Naglasak u tekstualnom dijelu je stavljen na mlade osobe kao skupinu koja je u specifičnom položaju na tržištu rada, no podrazumijeva se da će se aktivnosti u okviru mjere 14. i 15. provoditi i u odnosu na druge dobne skupine.
67 Zaklada Sandra Stojić PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.4.  Volontiranje kao doprinos zapošljavanju Mjera 14.: Sunositelj/i.: umjesto 'udruge u području volonterstva i mladih' trebe pisati 'organizacije civilnog društva u području volonterstva'. Vrednovanje volonterskog angažmana nije samo doprinos kod zapošljavanja mladih, već je to doprinos zapošljavanju svih dobnih skupina, a posebno onih teško zapošljivih kao što su žene srednje do starije životne dobi, dugo nezaposlene osobe i slično. upravo su tekve osobe često volonteri. Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
68 Biserka Stojić PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.4.  Volontiranje kao doprinos zapošljavanju Mjera 14: Osigurati vidljivost relevantnih potvrda o kompetencijama stačanim kroz volontiranj u Republici Hrvatskoj Sunositelj/i : umjesto ' udruge u području volonterstva i mladih' treba stajati ' organizacije civilnog društva u području volonterstva' jer treba poticati i vrednovati volonterstvo kod svih generacija. Mjera 15: unapređivati informiranost o sadržaju i načinu primjene Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te međunarodnih potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje Sunositelj/i: umjesto 'udruge u području volonterstva i mladih' treba stajati ' organizacije civilnog društva u području volonterstva' Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
69 Meditta Hajdinac PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.4.  Volontiranje kao doprinos zapošljavanju U mjeri 14 i 15, pod "sunositelji" također se govori o "udruge u području volonterstva i mladih", te molim izmjenu prijedloga u novi tekst koji glasi:" organizacije civilnog društva u području volonterstva". U volonterstvu smatram jednim načinom diskriminacije ako ostavimo naziv "mladi" jer volonteri su raznih dobnih skupina pa samim time nisu samo mladi volonteri. Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
70 Suzana Fehlen PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.4.  Volontiranje kao doprinos zapošljavanju Mjera 14. i Mjera 15. Sunositelj/i: udruge u području volonterstva i mladih potrebno je izmjeniti tekst u organizacije civilnog društva u području volonterstva. Volonterstvo je potrebno razvijati na svim razinama društva i u svakoj životnoj dobi. Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
71 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama Mjera 16. dopuna aktivnosti: Uspostaviti koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika sunositelja, kako bi se djelovalo sinergijski i kako bi se jasno podijelile uloge i odgovornosti. Na taj način osiguralo bi se adekvatno korištenje resursa svih onih koji su dio infrastrukture volonterstva, sa svojim specifičnim kompetencijama. Prihvaćen Predložena aktivnost dodana je kao nova aktivnost 16.1.
72 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama Mjera 16. dopune aktivnosti: Osigurati fond za krizne situacije, namijenjen pokrivanju troškova uključivanja i koordinacije volontera u kriznoj situaciji. Da bi se moglo adekvatno reagirati na kriznu situaciju, pronaći i educirati volontere, osigurati im opremu ili drugi materijal za provedbu aktivnosti i sva ostala prava koja im pripadaju prema Zakonu o volonterstvu, nužno je osigirati i adekvatna financijska sredstva. Također, nužno je da su ta financijska sredstva lako dostupna, bez suvišne administracije koja usporava proces. Prihvaćen Predložena aktivnost dodana je kao nova aktivnost 16.3.
73 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama Tekst koji se odnosi na oblike volontiranja u krizi, zapravo više naglašava tipove volontera, a ne oblike volontiranja. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i izvršena je korekcija teksta.
74 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama Tekst koji glasi: "Postoje dva oblika volontiranja u kriznim situacijama: volonteri koji su prošli edukaciju za djelovanje u kriznim situacijama i spontani volonteri." zamijeniti s tekstom: "Postoje dva tipa volontera u kriznim situacijama volonteri koji djeluju unutar neke organizacije i prošli su edukaciju za djelovanje u kriznoj situaciji i spontani volonteri, odnosno oni koji djeluju unutar ad hoc inicijative i nisu educirani za djelovanje u kriznim situacijama. " Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i izvršena je korekcija teksta.
75 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama Tekst koji glasi "Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama" promijeniti u: "Volontiranje u kriznim situacijama" Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i tekst je izmijenjen kako je predloženo.
76 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama Radi različitosti uvjeta i okolnosti u svakoj pojedinoj kriznoj situaciji, biti će teško usvojiti standarde odabira i obuke volontera jer će se oni razlikovati u ovisnosti o području djelovanja svakog pojedinačnog organizatora volontiranja stoga Hrvatski Crveni križ kod Mjere 16.: Promovirati volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama i uspostaviti sustav uključivanja volontera u izvanredne događaje, katastrofe i velike nesreće, Aktivnosti 16.1. Razviti standarde odabira i obuke volontera za volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama predlaže da se Aktivnost 16.1. nazove „Razviti smjernice za razvoj standarda odabira i obuke volontera za volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama.“ Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i tekst je izmijenjen kako je predloženo.
77 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama U dijelu teksta 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama na stranici 30. nakon rečenice „U takvim trenucima solidarnost, kao jedno od temeljnih načela na kojima počiva volonterstvo, postaje najvažnijom društvenom vrijednosti, a oživotvoruje se najvećim dijelom upravo kroz volonterske aktivnosti brojnih građana koji daju dio sebe onome tko je u potrebi“ Hrvatski Crveni križ predlaže dodati: „Posebice je to izraženo u Hrvatskom Crvenom križu kojemu su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim nesrećama, katastrofama, kao i promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja građana jedni od osnovnih, zakonom i statutom definiranih ciljeva. Zakonom propisane obveze i ovlasti u području pripreme i odgovora na krizne događaje, kao i načelo dobrovoljnosti kao jedno od njegovih sedam temeljnih načela, svrstavaju Hrvatski Crveni križ u vodećeg organizatora volontiranja u kriznim situacijama na području Republike Hrvatske.“ Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i tekst je dopunjen kako je predloženo.
78 Zaklada Sandra Stojić PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama Mjera 19.Nastaviti razvijati mehanizme i procese promocije volonterstva u RH Sunositelj/i.: umjesto 'udruge u području volonterstva i mladih' treba stajati ' organizacije civilnog društva u području volonterstva' jer se procesima promocije volonterstva ne bave samo udruge već i ostale organizacije civilnog društva. Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
79 Suzana Fehlen PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.5. Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama Mjera 19. U razvijanju mehanizma i procesa volonterstva u Republici Hrvatskoj ne sudjeluju samo udruge u području mladih i volonterstva. S tim u vezi tražim izmjenu teksta umjesto udruge u području mladih i volonterstva u organizacije civilnog društva u području volonterstva. Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
80 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.6. Promocija volontiranja i modeli vrednovanja Mjera 19. Aktivnost 19.2. Molimo razjasniti misli li se ovdje na postojeću manifestaciju Hrvatska volontira. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer je aktivnost jasno definirana.
81 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.6. Promocija volontiranja i modeli vrednovanja Htjeli bismo dodatno naglasiti da se manifestacija Hrvatska volontira kontinuirano provodi od 2011.godine. Organizator je Hrvatski centar za razvoj volonterstva u suradnji s volonterskim centrima. U 2019.godini, manifestacija Hrvatska volontira u 4 dana provedbe okupila je 157 organizatora volontiranja iz 66 gradova u kojima se provelo 227 volonterskih aktivnosti. Ukupno 3747 volontera uložilo je 14 510 volonterskih sati za izgradnju zajednice koja može i želi više. Primljeno na znanje Radi se o manifestaciji koja je jedna od aktivnosti lokalnih i regionalnih volonterskih centara te mrežne organizacije volonterskih centara, a za koje se sredstva osiguravaju u okviru natječaja za projekte volonterskih centara koje raspisuje Ministarstvo nadležno za volonterstvo te je isto dodatno naglašeno u tekstu područja 4.6.
82 Hrvatski centar za razvoj volonterstva PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.6. Promocija volontiranja i modeli vrednovanja Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osim nagrade "Otisak srca" (za osnovne škole) uspostavila je i nagradu "Dobrota nas veže i spaja" (za srednje škole) Prihvaćen Tekst je nadopunjen informacijom o navedenoj nagradi.
83 Hrvatski Crveni križ PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.6. Promocija volontiranja i modeli vrednovanja U dijelu teksta 4.6. Promocija volontiranja i modeli vrednovanja Hrvatski Crveni križ predlaže kao primjer dobre prakse dodati opis sustava nagrađivanja u Hrvatskom Crvenom križu. Hrvatski Crveni križ, nacionalno društvo, dodjeljuje godišnja priznanja «VOLONTER/KA GODINE» i «VOLONTERSKI TIM GODINE» te „POSEBNO VOLONTERSKO PRIZNANJE“. Voditelj/ica volonterskih aktivnosti pokreće postupak dodjele svih volonterskih priznanja i predlaže aktivnosti za koje će se dodjeljivati „POSEBNO VOLONTERSKO PRIZNANJE“. Priznanje «VOLONTER/KA GODINE» dodjeljuje se volonteru/ki pojedincu koji/a je aktivno sudjelovao/la u provedbi programa Crvenog križa najmanje godinu dana. Priznanje «VOLONTERSKI TIM GODINE» dodjeljuje se grupi volontera/ki okupljenih u klubovima mladih ili drugim oblicima zajedničkog djelovanja koji/e su aktivno sudjelovali u provedbi programa najmanje godinu dana. «POSEBNO VOLONTERSKO PRIZNANJE» dodjeljuje se volonteru/ki pojedincu ili grupi volontera/ki za najznačajnije volonterske aktivnosti, specifične volonterske aktivnosti, volonterske aktivnosti u izvanrednim uvjetima i kriznim situacijama i slično, ovisno o godišnjima aktivnostima. Posebno volontersko priznanje dodjeljuje se prigodno. Priznanja «VOLONTER/KA GODINE» i «VOLONTERSKI TIM GODINE» se dodjeljuju jedanput godišnje na prigodnoj proslavi. Nacionalno društvo i njegovi ustrojstveni oblici županijska, gradska i općinska društva Crvenog križa s pravnom osobnošću mogu predložiti jednog kandidata/kinju, jedan volonterski tim za godišnje priznanje i posebno volontersko priznanje. Predlaganje kandidata/kinje i volonterskog tima vrši se na obrascu koji se nalazi na službenim web stranicama Hrvatskog Crvenog križa, a dostavlja se Službi za rad s mladima i volonterima do datuma utvrđenog na obrascu. Za priznanje se može predlagati isti kandidat/kinja više puta neovisno o tome je li već dobio priznanje u prethodnim godinama. Za dodjelu priznanja ne postoji dobno ograničenje. Povjerenstvo razmatra pristigle prijave i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa predlaže kandidate/kinje za priznanje. Priznanja dodjeljuje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa, a uručuje nacionalno društvo. Priznanja volonterima/kama dodjeljuju se i sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa. Također, Hrvatski Crveni križ, nacionalno društvo, nakon pravednog natječaja, nominira po jedno društvo Crvenog križa za Državnu nagradu za volontiranje u kategoriji organizator volontiranja. Prihvaćen Tekst je nadopunjen informacijom o navedenim nagradama, u odgovarajućem obliku.
84 Biserka Stojić PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.6. Promocija volontiranja i modeli vrednovanja Mjera 19.: Nastaviti razvijati mehanizme i procese promocije volonterstva u Republici Hrvatskoj Sunositelj/i.: umjesto 'udruge u području mladih i volonterstva' treba stajati ' organizacije civilnog društva u području volonterstva' jer razvoj mehanizama i procese promocije volonterstva rade sve organizacije civilnog društva bez dobnih granica. Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
85 Meditta Hajdinac PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.6. Promocija volontiranja i modeli vrednovanja U mjeri 19 pod "sunositelji" također se javlja tekst "udruge u području mladih i volonterstva", molim izmjenu prijedloga novog teksta u : " organizacije civilnog društva u području volonterstva". Promicanje volonterstva ne treba ograničavati samo na mlade u volontiranju već u svim dobnim skupinama. Prihvaćen Riječi “Udruge u području mladih i volonterstva” zamijenjene su riječima su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.