Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA OPERATIVNOG PLANA PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2024. GODINE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Termin "njihove mrežne organizacije" promijeniti u "Hrvatski centar za razvoj volonterstva". Nije prihvaćen Pravo na udruživanje je jedna od temeljnih društvenih vrijednosti regulirana zakonima i Ustavom. Tako je, primjerice, Zakonom o udrugama propisana mogućnost udruživanja udruga u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svoga djelovanja te iste mogu slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja. Iako u ovom trenutku Hrvatski centar za razvoj volonterstva djeluje kao jedina organizacija civilnog društva koja okuplja volonterske centre na nacionalnoj razini, Nacionalnim planom za razvoj volonterstva i pripadajućim Operativnim planom nije moguće isključiti da će se tokom razdoblja njihove provedbe pojaviti novi i/ili dodatni oblici udruživanja na području volonterstva. Slijedom navedenog, formulacija „njihove mrežne organizacije“ uključuje Hrvatski centar za razvoj volonterstva, ali i sve potencijalne nove mrežne organizacije na području volonterstva, što je u skladu sa idejom uključenosti svih relevantnih dionika u procese koji doprinose razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj.
2 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Mjera 5. Aktivnost 5.2. u sunositelje aktivnosti potrebno dodati volonterske centre i njihove mrežne organizacije (HCRV) Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
3 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Mjera 4. komentar Kurikulum izobrazbe za koordinatore volontera i volontere postoje te regionalni volonterski centri i HCRV promoviraju ujednačeni pristup ovakvoj izobrazbi. Osim toga, HCRV je organizirao trening za trenere u području menadžmenta volontera usmjeren predstavnicima lokalnih volonterskih centara. Također, razvijeni su i kurikulumi za edukacije o Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volonterianje te za razvoj školskog volontiranjam odnosno izobrazbe koordinatora školskih volonterskih programa/klubova. Primljeno na znanje Kao što je i navedeno u polaznom stanju, smjernice će se temeljiti na međunarodnim standardima i dosadašnjim programima izobrazbe koje su provodila četiri regionalna volonterska centra, uz uvažavanje iskustva i povratnih informacija sudionika tih programa.
4 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Mjera 3. Polazno stanje Tekst treba glasiti: Članice Hrvatskog centra za razvoj volonterstva su u okviru projekata sufinanciranih od strane MDOMSP-a i drugih javnih izvora izradile su više priručnika o upravljanju volonterima za organizatore volontiranja različitih profila, kao i standarde kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja koji će biti sastavni dio smjernica za razvoj i provedbu kvalitetnih volonterskih programa. Cilj navedene mjere je osiguranje daljnje podrške organizatorima volontiranja u razvoju volonterskih programa i ujednačeno vrednovanje njihove kvalitete. Prihvaćen U postojećem tekstu u odnosu na predloženi tekst je nedostajala riječ „izradile“ te je isto ispravljeno.
5 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Komentar na Mjeru 2. Aktivnost 2.2. Navedeni pokazatelj uspješnosti "Broj volonterskih centara koji djeluju u skladu sa usvojenim standardima kvalitete za volonterske centre" povezan je s primjenom Standarda kvalitete za volonterske centre što bi trebalo izdvojiti kao zasebnu aktivnost. Nije prihvaćen Pokazatelji provedbe i uspješnosti za mjeru 2. upućuju na to da će se standardi nakon revidiranja i usvajanja primjenjivati i pratiti njihova primjena.
6 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Termin "udruge koje djeluju u području volonterstva" uskladiti sa Zakonom o volonterstvu i koristiti termin "organizatori volontiranja" Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst.
7 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA U jačanje infrastrukture za razvoj volonterstva potrebno uključiti i reviziju Zakona o volonterstvu Nije prihvaćen Praćenje provedbe Zakona o volonterstvu i procjena potrebe njegovih izmjena redovna je aktivnost ministarstva nadležnog za volonterstvo.
8 Zaklada Sandra Stojić  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA 4.1.Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva Mjera1.: Jačati organizacijsku infrastrukturu za razvoj volonterstva 1.1 Sunositelj/i.: umjesto 'udruge u području volonterstva' treba stajati 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' jer davanje jednake šanse svim organizacijama civilnog društva stvara se poticajno okruženje za razvoj volonterstva i jača se organizacijska infrastruktura za razvoj volonterstva. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
9 Biserka Stojić  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Mjera 1.: Jačati organizacijsku infrastrukturu za razvoj volonterstva Sunositelj/i.: pod 1.1.Umjesto 'udruge u području volonterstva' treba stajati 'organizacije civilnog društva u području volonterstva'. Kako je Nacrt prijedloga operativnog plana provedbe nacionalnog programa za razvoj volonterstva temeljen na Nacrtu prijedloga nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020 do 2024 godine, time se ista greška ponavlja u mjerama provedbe. Volonterstvom se ne bave samo udruge, već i ostale organizacije civilnog društva, pa se ograničavanjem samo na udruge, diskriminiraju svi oni koji rade u području volonterstva, a nisu udruge. Isto se ponavlja pod stavkom 1.1.2. pa slijedom toga treba u tekstu promijeniti tekst 'udruge upodručju volonterstva' treba zamijeniti s 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' Mjera 5.: Provoditi i poticati istraživanja volonterstva na nacionalnoj razini Stavka 5.2. pod Pokazatelj provedbe - 'Provođenje prigodnih istraživanja o volonterstvu jedna je od prihvatljivih aktivnosti u natječaju za projekte udruga usmjerenih razvoju volonterstva' treba pisati 'Provođenje prigodnih istraživanja o volonterstvu jedna je od prihvatljivih aktivnosti u natječaju za projekte organizacija civilnog društva usmjerenih razvoju volonterstva' . time se daju jednake mogućnosti svim organizacijama civilnog društva, a ne preferiraju se samo udrugama. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga drustva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim. U odnosu na dio komentara koji se odnosi na pokazatelj provedbe za aktivnost 5.2., izmjena je prihvaćena kako je predloženo.
10 Meditta Hajdinac  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Pod mjerom 5. stavka 5.2 u stupcu "pokazatelj provedbe" ističe se "aktivnosti u natječaju za projekte udruga usmjerenih razvoju volonterstva", molim izmijeniti u "aktivnosti u natječaju za projekte organizacija civilnog društva usmjerenih razvoju volonterstva". Kao pokazatelj provedbe nekog projekta, aktivnosti treba da imaju jednaku mogućnost sve organizacije civilnog društva. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst Operativnog plana.
11 Suzana Fehlen  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Mjera 1.: Jačati organizacijsku infrastrukturu za razvoj volonterstva Stavka 1.1. i 1.2. Sunositelj/i - molim da se zamijeni udruge u području volonterstva u organizacije u području volonterstva kako bi se izbjegla diskriminacija svih ostalih organizacija koje po ustrojstvu nisu udruge. U detaljnoj analizi se navodi obuhvaćanje svih razina, pa samim time molimo da se ne isključuju drugi. Kvaliteta stvaranja poticajnog okruženja ogleda se u tome koliko smo spremni svima pružiti iste prilike. Mjera 5., stavka 5.2. Pokazatelj provedbe U pokazateljima se između ostalog navode udruge usmjerene razvoju volonterstva. Molim izmjenu teksta u organizacije civilnog društva usmjerene razvoju volonterstva. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim. U odnosu na dio komentara koji se odnosi na pokazatelj provedbe za aktivnost 5.2., izmjena je prihvaćena kako je predloženo.
12 Meditta Hajdinac  , 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA Pod mjerom 1, (1.1 i 1.2.) u stupcu "sunositelji" navode se "udruge u području volonterstva", molim za ispravak prijedloga novog teksta " organizacije civilnog društva u području volonterstva". Organizacije civilnog društva čine i druge organizacije kao što su zaklade, inicijative i drugo, pa s toga smatram da je ovakva izmjena neophodna kako u budućnosti ne bi dolazilo do odbijanja neki projekata radi "igre riječi" tj. značenja istih. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
13 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Mjera 6. Komentar Molimo pojasniti odvajanje aktivnosti 6.2 i 6.5. Primljeno na znanje Cilj, mjera i aktivnosti jasno su formulirane. Aktivnost 6.2. usmjerena je na nastavnike, dok je aktivnost 6.5. usmjerena na organizacije civilnog društva.
14 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Mjera 6. Aktivnost 6.3. Prijedlog novog teksta: Podupirati provođenje volonterskih programa koje organiziraju organizacije civilnoga društva u suradnji s obrazovnim ustanovama i/ili obrazovne ustanove samostalno Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i aktivnost je dopunjena kako je predloženo.
15 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Mjera 7. Aktivnost 7.3. Ponavljamo komentar koji smo dali na e-savjetovanju za Nacionalno program Budući da su ECTS bodovi zapravo ocjena, prikazana kroz broj bodova, to bi otvorilo pitanje dobivaju li i učenici osnovnim i srednjim ocjene za svoje volontiranje kao izvannastavnu aktivnost. Vrednovanje volontiranja studenata trebalo bi ići u smjeru na primjer Sveučilišne nagrade za volonterski doprinos studenata (primjer UNIRI) odnosno Dodatka diplomi, s naglaskom na kompetencije stečene kroz volontiranje, kao i kroz promociju Povrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koja može biti temelj dobivanja Dodatka. Također, volontiranje se može vrednovati i kroz osiguravanje financijske potpore projektima studenata vezanima uz volonterstvo (na primjer natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci koja je pokrenula fond za podršku volonterskim inicijativama vezanim uz krizu uzrokovanu koronavirusom.). Stavljanjem prevelikog fokusa na priznavanje volontiranja kroz ocjene/bodove volontiranje gubi primarne vrijednosti zbog kojih ga je važno promovirati. Naravno, to ne isključuje da volontiranje treba adekvatno nagraditi i priznati. Nije prihvaćen Bodovima ECTS-a izražava se obujam učenja na temelju definiranih ishoda učenja i pripadajućega radnog opterećenja te ECTS bodovi ni na koji način nisu povezani s ocjenom.
16 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Mjera 7. komentar U polaznom stanju čini nam je važno naglasiti Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje kao alat podrške volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija (što uključuje znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost) stečenih kroz volonterska iskustva. Prihvaćen Iako je navedena Potvrda detaljnije obrađena u okviru područja 4.4., slažemo se da je važno naglasiti je i u ovom dijelu.
17 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Mjera 6. Aktivnost 6.2. Dodati volonterske centre i njihove mrežne organizacije kao sunositelje ove aktivnosti. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i volonterski centri i njihove mrežne organizacije dodani su kao sunositelji ove aktivnosti.
18 Hrvatski Crveni križ  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Hrvatski Crveni križ u Operativni plan kod Mjere 7. Dalje razvijati sustave prepoznavanja i vrednovanja volontiranja djece i mladih u aktivnosti 7.4. Promovirati primjere dobre prakse u priznavanju i vrednovanju volontiranja mladih u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu predlaže dodati Hrvatski Crveni križ kao sunositelja. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i Hrvatski Crveni križ dodan je kao sunositelj ove aktivnosti.
19 Hrvatski Crveni križ  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Hrvatski Crveni križ predlaže u Operativni plan kod Mjere 6.: Razvijati odgojno-obrazovne sadržaje i aktivnosti usmjerene na razvoj volontiranja u sklopu odgojno-obrazovnog sustava kod Aktivnosti 6.5. Nastaviti osiguravati podršku za provođenje izobrazbe za koordinatore volontera u području obrazovanja dodati kao sunositelja Hrvatski Crveni križ. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i Hrvatski Crveni križ dodan je kao sunositelj ove aktivnosti.
20 Zaklada Sandra Stojić  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH 4.2. Odgoj za volontiranje i kultura volontiranja mladih Mjera 6.: Razvijati odgojno - obrazovne sadržaje i aktivnosti usmjerene na razvoj volonterstva... 6.1. Potrebna sredstva - umjesto 'Poticaju udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih' treba stajati 'Poticaji organizacijama civilnog društva za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih' jer se ovim segmentom bave i organizacije civilnog društva koje po ustrojstvu nisu udruge, a svojim aktima imaju opredjeljenje za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje. Ponovno preferiranje udruga i diskriminacija svih ostalih organizacija civilnog društva. Nije prihvaćen Navedena primjedba ne odnosi se na sadržaj Operativnog plana već na naziv aktivnosti u Državnom proračunu u razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja - A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, a koja je uređena Zakonom o proračunu. Slijedom navedenog, navedeni prijedlog ne može biti predmetom izmjena Operativnog plana.
21 Biserka Stojić  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Mjera 6.: Razvijati odgojno - obrazovne sadržaje i aktivnosti usmjerene na razvoj volontiranja u sklopu odgojno-obrazovnog sustava točka 6.1. pod Potrebna sredstva treba umjesto ' Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih' treba pisati ' Poticaji organizacijama civilnog društva za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih' jer se i ostale organizacije bave izvaninstitucionalnim odgojem i obrazovanjem djece i mladih i za to im treba financijska potpora. Isto obrazloženje vrijedi i za stavku 6.3 pod Potrebna sredstva, tako da i tu također treba zamijeniti 'Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni i obrazovanje djece i mladih' sa 'Poticaji organizacijama civilnog društva za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih' Stavka 6.5. pod Pokazatelji provedbe treba tekst ' projekata i programa udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih' treba zamijeniti sa 'projekata i programa organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih' kako bi se ujednačilo s prethodnim stavkama. Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba koja se odnosi na pokazatelje provedbe. Preostali dio prijedloga odnosi se na naziv aktivnosti u Državnom proračunu u razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja - A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, a koja je uređena Zakonom o proračunu i ne može biti predmetom izmjena Operativnog plana.
22 Suzana Fehlen  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Mjera 6 točka 6.1., stavka Potrebna sredstva Ministarstvo znanosti i obrazovanja A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, račun 38, iznos od 350.000,00 kn za svaku godinu provedbe (2020.-2024.) Molim izmjenu teksta u Ministarstvo znanosti i obrazovanja A577130 Poticaji organizacijama civilnog društva za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, račun 38, iznos od 350.000,00 kn za svaku godinu provedbe (2020.-2024.) točka 6.3., stavka Potrebna sredstva Ministarstvo znanosti i obrazovanja A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, račun 38, iznos od 300.000,00 kn za svaku godinu provedbe (2020.-2024.) Molim izmjenu teksta u Ministarstvo znanosti i obrazovanja A577130 Poticaji organizacijama civilnog društva za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, račun 38, iznos od 300.000,00 kn za svaku godinu provedbe (2020.-2024.) točka 6.5., stavka Pokazatelj provedbe molim također kao i u predhodnim stavkama zamijeniti riječ udruga u organizacija civilnog društva. Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba koja se odnosi na pokazatelje provedbe. Preostali dio prijedloga odnosi se na naziv aktivnosti u Državnom proračunu u razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja - A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, a koja je uređena Zakonom o proračunu i ne može biti predmetom izmjena Operativnog plana.
23 Meditta Hajdinac  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Pod 4.2 Mjera 6 (6.5) stavka "pokazatelj provedbe" navodi se "programa udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih koje sufinancira MZO." potrebno ispraviti na "programa organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih koje sufinancira MZO". Prihvaćen Izmijenjen je pokazatelj provedbe kako je predloženo.
24 Meditta Hajdinac  , 4.2. ODGOJ ZA VOLONTIRANJE I KULTURA VOLONTIRANJA MLADIH Pod 4.2. Mjera 6 (6.1.i 6.3), stavka "potrebna sredstva", u tekstu stoji "Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih,", potrebno izmijeniti kao prijedlog novog teksta u "poticaji oraganizacijama civilnog društva za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih". Nije prihvaćen Navedena primjedba ne odnosi se na sadržaj Operativnog plana već na naziv aktivnosti u Državnom proračunu u razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja - A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, a koja je uređena Zakonom o proračunu. Slijedom navedenog, navedeni prijedlog ne može biti predmetom izmjena Operativnog plana.
25 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE Mjera 12. Aktivnost 2.2. Prijedlog novog teksta glasi: Osnaživati sposobnosti organizatora volontiranja za provođenje programa inkluzivnog volontiranja kroz nastavak podrške zapošljavanju koordinatora volontera u organizatorima volontiranja. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst Operativnog plana.
26 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE Mjera 9., aktivnost 9.3. Izmjena teksta. Prijelog novog teksta glasi: Poticati izradu planova za razvoj volonterstva i financiranje programa i projektata koji potiču i promoviranje volotiranje te uključuju volontere na razini svih jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst Operativnog plana.
27 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE Mjera 9., aktivnost 9.2. Prijedlog: Imenovati koordinacijsko tijelo koje uključuje i volonterske centre s područja pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave i sve ostale relevantne dionike. Prihvaćen U nacrt Nacionalnog plana i Operativnog plana dodana je dodana aktivnost “9.3. Poticati osnivanje koordinacijskih tijela za razvoj volonterstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave”, dok dosadašnje aktivnosti 9.3. i 9.4. postaju 9.4. i 9.5.
28 Hrvatski Crveni križ  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE Hrvatski Crveni križ kod Mjere 9.: Poticati razvoj volonterstva na lokalnoj/regionalnoj razini u aktivnosti 9.3. Poticati izradu planova za razvoj volonterstva i financiranje volonterskih projekata i programa na razini svih jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave predlaže kao sunositelja aktivnosti dodati Hrvatski Crveni križ i društva Crvenog križa. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
29 Zaklada Sandra Stojić  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE 4.3. Dostupnost volontiranja i Raznolikost mogućnosti za volontiranje Mjera 10.: Otklanjati prepreke u volontiranju i podržavati mobilnost u volontiranju ... 10.1.: Sunositelji/i.: umjesto 'udruge u području mladih i volonterstva' treba stajati 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' jer se upravo tima otkalnjaju prepreke u volontiranju i daje podrška mobilnosti u volontiranju. 10.2. Sunositelj/i: također treba 'udruge u području mladih i volonterstva' treba stajati 'organizacije civilnog društva u području volonterstva'. Sve organizacije koje se bave organizacijom volonterstva ne ograničavaju se samo na mlade ili samo na starije, već daju jednake mogućnosti volontiranja svima. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
30 Biserka Stojić  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE Mjera 10.:otklanjati prepreke u volontiranju i podržavati mobilnost u volontiranju u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu 10.1 Sunositelj/i.: treba umjesto udruge u području mladih i volonterstva' zamijeniti sa 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' jer mjeru ne treba ograničavati samo na mlade volontere i ponovo samo na udruge , već treba dati šansu svima. 10.2.Sunositelj/i.: isto obrazloženje vrijedi kao i za točku 10.1. Mjera 12. Unaprijediti sustav podrške inkluzivnom volontiranju 12.2. Pokazatelj provedbe, treba umjesto ' Pozivom za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih volonterskim centrima' pisati ' Pozivom za prijavu projekata i programa organizacija civilnog društva usmjerenih volonterskim centrima' . Inkluzivnim volontiranjem bave se i ostale organizacije civilnog društva, a ne samo udruge. Prihvaćen U odnosu na aktivnost 10.1. i 10.2.: Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim. U odnosu na aktivnost 12.2.: Riječ „udruga“ zamijenjena je riječima „organizacija civilnog društva“
31 Suzana Fehlen  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE Mjera 10., stavka 10.1. i 10.2., stupac Sunositelj/i potrebno je napraviti izmjenu teksta udruge u području mladih i volonterstva u organizacije civilnog društva u području volonterstva. Svakako je potrebno poticati mlade, ali navedena mjera ne smije ograničavati mobilnost svih volontera. Mjera 12, stavka 12.2., stupac Pokazatelj provedbe Molim riječ udruga izmjeniti u riječ organizacija civilnog društva. Prihvaćen U odnosu na aktivnost 10.1. i 10.2.: Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim. U odnosu na aktivnost 12.2.: Riječ „udruga“ zamijenjena je riječima „organizacija civilnog društva“
32 Meditta Hajdinac  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE Kod Mjera 12, stavka 12.2 pod stupcom "pokazatelj provedbe" navodi se slijedeće: "Pozivom za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih volonterskim centrima" potrebno izmjeniti prijedlog novog teksta u : " Pozivom za prijavu projekata i programa oraganizacija civilnog društva usmjerenih volonterskim centrima". Organizacije civilnog društva čine i druge organizacije a ne samo udruge. Prihvaćen Riječ „udruga“ zamijenjena je riječima „organizacija civilnog društva“
33 Meditta Hajdinac  , 4.3. DOSTUPNOST VOLONTIRANJA I RAZNOLIKOST MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE Pod 4.3 Mjera 10 (10.1.i 10.2.) stavka "sunositelji" navodi se "udruge u području mladih i volonterstvu", potrebno izmijeniti kao prijedlog novog teksta u "organizacije civilnog društva u području volonterstva". Udruge nisu same u skupini organizacija civilnog društva. Civilno društvo obuhvaća i zaklade, inicijative vjerske organiacije i drugo. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
34 Zaklada Sandra Stojić  , 4.4. VOLONTIRANJE KAO DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJU 4.4. Volontiranje kao doprinos zapošljavanju Mjera 14.: Osigurati vidljivost relevantnih potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje... 14.1. Sunositelj/i 'udruge u području volonterstva i mladih' treba zamijeniti sa 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' 14.2.Sunositelj/i: također treba udruge u području volonterstva i mladih' treba zamijeniti sa 'organizacije civilnog društva u području volonterstva'- obrazloženje je isto za obje točke jer su priznavanje kompetencija stečenih kroz volontiranje važni i prilikom zapošljavanja mladih i svih drugih. Kod drugih skupina osoba koje ne pripadaju mladima česeto je priznavanje kompetencija kroz volontiranje značajnije nego kod mladih. Mjera 15.Unaprijediti informiranosti o sadržaju i načinu primjene kompetencija... 15.1. i 15.2. treba tekst 'udruge u području volonterstva i mladih' zamijeniti s 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' jer se time daje mogućnost da potvrde koje izdaju druge organizacije civilnog društva , a koje nisu udruge, imaju jednakopravno priznavanje Potvrda o stečenim kompetencijama kroz volontiranje prilikom zapošljavanja. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
35 Biserka Stojić  , 4.4. VOLONTIRANJE KAO DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJU Mjera 14.: stavke 14.1. i 14.2. treba tekst ' udruge u području volonterstva i mladih' zamijeniti sa ' organizacije civilnog društva u području volonterstva' kako bi se svima koji se bave volontiranjem dala mogućnost da svim svojim volonterima omoguće doprinos zapošljavanju. Mjera 15.: 15.1. i 15.2. pod Sunositelj/i.: treba 'udruge u području volonterstva i mladih' zamijeniti sa 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' kako bi se svima dala mogućnost primjene njihovih potvrda o stečenim kompetencijama kroz volontiranje. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
36 Suzana Fehlen  , 4.4. VOLONTIRANJE KAO DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJU Mjera 14., stavka 14.1. i 14.2., stavka Sunositelj/i Molim izmjenu teksta udruge u području mladih i volonterstva potrebno je zamijeniti sa organizacije civilnog društva u području volonterstva. Kompetencije stečene kroz volontiranje i potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje mogu se pozitivno odraziti i na zapošljavanje teže zapošljivih skupina kao što su npr. žene, osobe s invaliditetom, marginalizirane skupine. S tim u vezi bitno je svim Sunositeljima pružiti istu priliku i ne ograničavati samo na mlade. Mjera 15., stavka 15.1 i 15.2., stavka Sunositelj/i, molim izmjenu teksta udruge u području volonterstva i mladih, u organizacije civilnog društva u području volonterstva. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
37 Meditta Hajdinac  , 4.4. VOLONTIRANJE KAO DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJU Pod mjerom 15 (15.1.i15.2.) stavka "sunositelji" također se navodi : "udruge u području volonterstva i mladih", potrebno ispraviti prijedlog novog teksta u : organizacije civilnog društva u području volonterstva". Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim
38 Meditta Hajdinac  , 4.4. VOLONTIRANJE KAO DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJU Pod 4.4. Mjera 14 (14.1.i14.2.) pod stavkom "sunositelji"napisano je: "udruge u području volonterstva i mladih", molim za ispavak prijedloga novog teksta u : " organizacije civilnog društva u području volonterstva". Osobe za volontiranje nisu samo mladi već sve dobne skupine. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
39 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.5. VOLONTIRANJE U IZVANREDNIM DOGAĐAJIMA, KATASTROFAMA I VELIKIM NESREĆAMA Mjera 16. Dopuna aktivnosti Uspostaviti koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika različitih sunositelja, kako bi se djelovalo sinergijski i kako bi bila jasna podjela uloga i odgovornosti pojedinih sunositelja. Na taj način osiguralo bi se adekvatno korištenje resursa svih uključenih u infrastrukturu volonterstva, sa svojim specifičnim kompetencijama. Prihvaćen Predložena aktivnost dodana je kao nova aktivnost 16.1. te glasi: Uspostaviti koordinacijsko tijelo za usmjereni razvoj volontiranja u kriznim situacijama
40 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.5. VOLONTIRANJE U IZVANREDNIM DOGAĐAJIMA, KATASTROFAMA I VELIKIM NESREĆAMA Tekst "Volontiranje u izvanrednim događajima, katastrofama i velikim nesrećama" zamijeniti s "Volontiranje u kriznim situacijama". Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
41 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.6.PROMOCIJA VOLONTIRANJA I MODELI VREDNOVANJA Mjera 19. Polazno stanje. Kometar "Osim kroz takve organizirane inicijative, volonterstvo se promiče i kroz razne stručne skupove i konferencije, javne istupe svih dionika koji sudjeluju u kreiranju politike volonterstva i organizaciji i provedbi volonterskih programa, a uočena je i potreba organizacije nacionalne kampanje usmjerene promociji vrijednosti volonterstva. " Molimo pojašnjenje navedenog teksta s obzirom da je nacionalna manifestacija Hrvatska volontira usmjerena promociji vrijednosti volontiranja i provodi se od 2011. godine u organizaciji HCRV-a i lokalnih i regionalnih volonterskih centara. Nastavno na ovaj komentar, nejasno je misli se u aktivnosti 19.2. na manifestaciju Hrvatska volontira ili na neku drugu. Primljeno na znanje Manifestacija Hrvatska volontira navedena je u polaznom stanju u mjeri 19, a potreba organizacije nacionalne kampanje usmjerene promociji volonterstva razrađena je u aktivnosti 19.2. te se ne odnosi na navedenu manifestaciju.
42 Hrvatski centar za razvoj volonterstva  , 4.6.PROMOCIJA VOLONTIRANJA I MODELI VREDNOVANJA Mjera 19. Polazno stanje. Dopuna Manifestaciju Hrvatska volontira organizira HCRV u suradnji s regionalnim i lokalnim volontrskim centrima u RH. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i tekst je dopunjen.
43 Zaklada Sandra Stojić  , 4.6.PROMOCIJA VOLONTIRANJA I MODELI VREDNOVANJA 4.6.Promocija volontiranja i modeli vrednovanja Mjera19.: Nastaviti razvijati mehanizme i procese promocije volonterstva u RH 19.3. Sunositelji/i.: ponovo treba 'udruge u području mladih i volonterstva' zamijeniti sa 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' . Promocijom volontiranja i modelima vrednovanja ne bave se samo udruge već i ostale organizacije civilnog društva koje se bave organizacijom volontera. Ponovo se preferiraju udruge spram ostalih organizacija civilnog društva. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
44 Suzana Fehlen  , 4.6.PROMOCIJA VOLONTIRANJA I MODELI VREDNOVANJA Mjera 19., stavka 19.3., stupac Sunositelj/i potrebno je napraviti izmjenu teksta udruge u području mladih i volonterstva i zamijeniti tekstom organizacije civilnog društva u području volonterstva. U prvom stupcu se navodi razvijanje inovativnih mehanizama poticanja volonterskog angažmana građana svih dobnih skupinama. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
45 Biserka Stojić  , 4.6.PROMOCIJA VOLONTIRANJA I MODELI VREDNOVANJA Mjera 19.: Nastaviti razvijati mehanizme i procese i promocije volonterstva u repuglici Hrvatskoj 19.3.: Sunositelj/i u tekstu treba zamijeniti ' udruge u području mladih i volonterstva' sa 'organizacije civilnog društva u području volonterstva' , jer treba uvažiti sve inovativne mehanizme i porgrame poticanja volonterskog angažmana građana svih dobnih skupina i to ne samo u udrugama već u svim organizacijama civilnog društva koje se bave volonterstvom. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
46 Meditta Hajdinac  , 4.6.PROMOCIJA VOLONTIRANJA I MODELI VREDNOVANJA Pod mjera 19. (19.3.) stavka "sunositelji" navodi se : "udruge u području mladih i volonterstva", molim za ispravak prijedloga novog teksta u : "organizacije civilnog društva u području volonterstva". Sve dobne skupine spadaju pod volonterstvo ne samo mladi. Prihvaćen Riječi “udruge u području volonterstva” zamijenjene su riječima “organizatori volontiranja”, što obuhvaća i organizacije civilnoga društva u području volonterstva, ali i šire od toga, a sukladno Zakonu o volonterstvu. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.