Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o polaganju stručnog ispita iz rudarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Stručni poslovi iz rudarstva koji nisu navedeni ovim Pravilnikom, Članak 38. Nejasna formulacija stavka. Potrebno jednostavnije i preciznije objašnjenje. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se ne prihvaća. Predmetni članak sastoji se od dva stavka kojim je jasno propisano kada se traži mišljenje Ministarstva u svezi potrebe za polaganjem stručnog ispita, kao i provedbe drugih radnji koje su potrebne u svezi istoga, a u ovom trenutku isto (polaganje stručnog ispita) nije određeno odredbama predmetnog Pravilnika.
2 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Obveza stručnog usavršavanja, Članak 37. Nije propisano kako se provodi obavezno stručno usavršavanje i koje dokaze treba povremeno prilagati. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se ne prihvaća. Predmetnim člankom nigdje nije određena obveza obaveznog stručnog usavršavanja niti je propisano bilo kakvo dostavljanje dokaza.
3 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Zahtjev za priznavanje inozemnog stručnog ispita, Članak 35. Ako inozemni kandidati nisu dužni polagati Ustav RH, zašto ga onda polažu hrvatski državljani? Smatramo da je potrebno izjednačiti uvjete za strane državljane i za državljane RH. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se prihvaća. U naknadnoj analizi predmetna odredba je ispuštena iz Pravilnika, odnosno isti više ne sadrži odredu koja bi propisala priznavanje inozemnog stručnog ispita.
4 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Usmeni dio stručnog ispita, Članak 9. Nije jasno da li se priznaje pismeni rad kandidatu koji je odustao od polaganja usmenog dijela pa ponovno podnese prijavu? Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se prihvaća. Stavak 7. predmetnog članka je dopunjen i glasi: (7) Kandidat koji je odustao od polaganja usmenog dijela može ponovno podnijeti prijavu iz članka 3. ovoga Pravilnika, najranije protekom roka od šest mjeseci od dana kada je Ispitnom povjerenstvu dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja usmenog dijela.
5 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Pisana radnja stručnog ispita, Članak 6. Ne vidi se potreba za ovakvom formulacijom stavke 9 unutar članka 6 jer je kandidat mogao biti suradnik na projektnoj dokumentaciji i pri tome izrađivati grafičke priloge. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se ne prihvaća. Predmetnim člankom Pravilnika jasno je propisana obveza da pisana radnja iz rudarstva sadrži grafičke priloge, a iste (grafičke priloge) kandidat mora izraditi samostalno, odnosno isti se ne smiju preuzeti. Izrada rudarsko projektne-tehničke dokumentacije nema veze sa izradom pisane radnje u postupku polaganja stručnog ispita iz rudarstva.
6 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Uvjeti za polaganje stručnog ispita, Članak 20. Predlažemo dopunu novom točkom poslije t.2, pa bi tekst čl.20 onda glasio: Polaganju stručnog ispita može pristupiti osoba koja ima: 1. završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stečen akademski naziv magistar inženjer rudarstva ili diplomirani inženjer rudarstva, ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer rudarskog usmjerenja odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja rudarske struke i ima najmanje jednu godine radnog iskustva na stručnim rudarskim poslovima (u daljnjem tekstu: diplomirani inženjer rudarstva) 2. završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i stečen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer rudarstva odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja rudarske struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na stručnim rudarskim poslovima (u daljnjem tekstu: inženjer rudarstva). 3. završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stečen odgovarajući stupanj obrazovanja rudarske struke uz najmanje dvije godine radnog iskustva na stručnim rudarskim poslovima. Pod stručnom spremom rudarske struke smatra se sprema stečena na fakultetima koji prema svom nastavnom programu izučavaju rudarska istraživanja, podzemnu i površinsku eksploataciju, te oplemenjivanje mineralnih sirovina, kao osnovne stručne predmete. 4. stečenu strukovnu kvalifikaciju rudarski tehničar (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim rudarskim poslovima. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se ne prihvaća. Predmentim člankom jasno su propisani uvjeti koje mora ispuniti kandidat koji prijavljuje polaganje stručnog ispita iz rudarstva. Iz Vašeg komentara nije jasno o kojoj stručnoj spremi se radi, budući su jasno propisani uvjeti za magistre inženjere rudarstva ili diplomirane inženjere rudarstva, sveučilišne prvostupnike (baccalaureus) inženjere rudarstva i rudarske tehničare, odnosno sve one rudarske struke koje mogu polagati stručni ispit iz rudarstva.
7 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ RUDARSTVA, Prava koja stječu inženjeri rudarstva s položenim ili priznatim stručnim ispitom Predlažemo dodavanje potpuno novog članka nakon Članka 32. (sadašnji Članak 33. će onda biti Članak 34., itd.) pa bi Članak 33. onda glasio: Članak 33. (1) Osobe s odgovarajućim stupnjem obrazovanja rudarske struke koje su položile stručni ispit iz rudarstva ili im je priznat stručni ispit sukladno odredbama ovoga Pravilnika, mogu: -obavljati stručni nadzor nad izvođenjem rudarskih radova na istraživanju mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih istražnih radova u svojstvu odgovorne osobe -obavljati stručni nadzor nad izvođenjem rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova u svojstvu odgovorne osobe -sudjelovati u izradi pojedenih dijelova rudarsko-geološke studije (npr. utjecaj zahvata na okoliš), ako ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva -sudjelovati u izradi pojedinih dijelova rudarskih projekata (npr. utjecaj zahvata na okoliš) kao suradnik, ako ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva. (2) Osobe s odgovarajućim stupnjem obrazovanja rudarske struke koje su položile stručni ispit iz rudarstva sukladno odredbama ovoga Pravilnika, mogu obavljati i stručni nadzor nad izvođenjem rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina na više eksploatacijskih polja istoga rudarskog gospodarskog subjekta, odnosno koncesionara, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova u svojstvu odgovorne osobe, ako ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva i dobivanja suglasnosti Ministarstva. (3) U slučaju iz stavka 2. prilikom traženje suglasnosti Ministarstva, rudarski gospodarski subjekt, odnosno koncesionar obvezno treba navesti: -opis radnog iskustva odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova nakon položenog stručnog ispita -nazive i lokacije eksploatacijskih polja -vrste mineralnih sirovina koje se eksploatiraju na eksploatacijskim poljima -popis svih provjerenih rudarskih projekata osnovom kojih se eksploatira mineralna sirovina i -opis tehničko-tehnoloških rješenja izvođenja rudarskih radova iz provjerenih rudarskih projekata. (4) U slučaju nedoumice glede prava koja stječu osobe s odgovarajućim stupnjem obrazovanja rudarske struke koje su položile stručni ispit iz rudarstva ili im je priznat stručni ispit mjerodavno je tumačenje Ministarstva. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se ne prihvaća. Predmentim člankom jasno su propisani uvjeti koje mora ispuniti kandidat koji prijavljuje polaganje stručnog ispita iz rudarstva. Iz Vašeg komentara nije jasno o kojoj stručnoj spremi se radi, budući su jasno propisani uvjeti za magistre inženjere rudarstva ili diplomirane inženjere rudarstva, sveučilišne prvostupnike (baccalaureus) inženjere rudarstva i rudarske tehničare, odnosno sve one rudarske struke koje mogu polagati stručni ispit iz rudarstva.
8 Hrvatsko društvo inženjera geotehnike Uvjeti za polaganje stručnog ispita, Članak 20. Iza postojećeg teksta u članak dodati novi stavak: (2) U smislu ovoga Pravilnika, dijelom rudarske struke smatraju se i inženjeri geotehničke (geoinženjerske) struke, koji su završili studijski smjer geotehnike i tijekom studija položili odgovarajuće predmete u području rudarskih istraživanja, podzemne i površinske eksploatacije te oplemenjivanja mineralnih sirovina. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se ne prihvaća. Predmentim člankom jasno su propisani uvjeti koje mora ispuniti kandidat koji prijavljuje polaganje stručnog ispita iz rudarstva. Iz Vašeg komentara nije jasno o kojoj stručnoj spremi se radi, budući su jasno propisani uvjeti za magistre inženjere rudarstva ili diplomirane inženjere rudarstva, sveučilišne prvostupnike (baccalaureus) inženjere rudarstva i rudarske tehničare, odnosno sve one rudarske struke koje mogu polagati stručni ispit iz rudarstva.
9 Hrvatsko društvo inženjera geotehnike Uvjeti za polaganje stručnog ispita, Članak 20. Predlažemo da se u Članak 20. doda novi stavak koji glasi: (2) U smislu ovoga Pravilnika, dijelom rudarske struke smatraju se i inženjeri geotehničke (geoinženjerske) struke, koji su završili studijski smjer geotehnike i tijekom studija položili odgovarajuće predmete u području rudarskih istraživanja, podzemne i površinske eksploatacije te oplemenjivanja mineralnih sirovina. Obrazloženje: Članak 12. važećeg Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 09/2000) definira kao stručnu spremu rudarske struke onu spremu koja je stečena u srednjim školama, višim školama i fakultetima, koji prema svom nastavnom programu izučavaju rudarska istraživanja, podzemnu i površinsku eksploataciju, te oplemenjivanje mineralnih sirovina, kao osnovne stručne predmete. Isti članak nadalje propisuje da je za određivanje odgovarajuće stručne spreme u slučaju spora mjerodavno tumačenje Ministarstva gospodarstva. Na temelju odredbi tog članka, inženjeri geotehničke/geoinženjerske struke do sada su mogli polagati stručni ispit iz rudarstva. Budući da slične odredbe koja bi preciznije definirala pojam rudarske struke u ovom prijedlogu novog pravilnika više nema, predlažemo dopunu članka 20. na gore opisan način. Ovim se prijedlogom želi definirati normativni okvir koji će inženjerima i diplomiranim inženjerima geotehnike (geoinženjerstva) dati mogućnost da i nadalje polažu stručni ispit iz rudarstva, sukladno uvjetima pravilnika. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti se ne prihvaća. Predmentim člankom jasno su propisani uvjeti koje mora ispuniti kandidat koji prijavljuje polaganje stručnog ispita iz rudarstva. Iz Vašeg komentara nije jasno o kojoj stručnoj spremi se radi, budući su jasno propisani uvjeti za magistre inženjere rudarstva ili diplomirane inženjere rudarstva, sveučilišne prvostupnike (baccalaureus) inženjere rudarstva i rudarske tehničare, odnosno sve one rudarske struke koje mogu polagati stručni ispit iz rudarstva.