Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA, UČENIKA TE SASTAVU STRUČNIH POVJERENSTAVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivana Perišić Juzbašić   Poštovani, ukazala bih na pojedine članke i stavke Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (dalje u tekstu - Pravilnika) koji nisu obuhvaćeni nacrtom o izmjenama i dopunama, a mišljenja sam da su nejasni i kao takvi potrebni dorade. Prije svega sastav Povjerenstva koje vrši procjenu djece. Članak 2., stavak 4. Pravilnika navodi da „Stručno povjerenstvo škole provodi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitog upisa u prvi razred osnovne škole“. S obzirom da se škole razlikuju ovisno o tome koliko stručnih suradnika imaju i kakvog profila, postavlja se pitanje treba li u sklopu redovitog upisa svako pojedino dijete - školskog obveznika, svaki od članova Povjerenstva škole pregledati i napraviti testiranje i/ili procjenu u skladu sa zahtjevima svoje struke? Ukoliko bi škola imala više zaposlenih stručnih suradnika, to bi onda značilo da dijete osim školskog liječnika, učitelja razredne nastave i učitelja hrvatskog jezika, pregledava najmanje još jedna osoba, a najviše pet osoba (ukoliko govorimo o rijetkim, no mogućim slučajevima da škola raspolaže sa svim stručnim profilima: pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog). U praksi zasigurno rijetko koja škola provodi postupak na način da baš svi članovi Povjerenstva vrše pregled baš svakog djeteta pri redovitom upisu te se postupak najčešće provodi na temelju internog dogovora, organizacije i mogućnosti škole i članova Povjerenstva. Također, jasno je da je unutar Povjerenstva moguće dogovoriti da pojedini članovi obave detaljniji pregled, primjene određeni test i naprave procjenu, dok drugi usputno poprate dijete i obrate pozornost na one elemente spremnosti koji se tiču njihove struke, no svejedno bih sugerirala nadopunu ovog stavka te preciznije definiranje članova Povjerenstva koji vrše procjenu djeteta kada govorimo o redovitom upisu, kao i koja struka ima pravo prvenstva pri pregledu djeteta. Na posljetku, s obzirom da u kontekstu prevencije i mjera zaštite od COVID-19, učestalo čujemo preporuke o minimaliziranju kontakata, da li je uopće poželjno da u ovim i moguće sličnim budućim okolnostima, dijete u školi ima kontakt s više osoba/članova Povjerenstva? Nadalje, glede čl. 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (članak 18.a Pravilnika) koji propisuje mogućnost provedbe postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu; slažem se s brojnim komentarima koji dovode u pitanje opravdanost takve odredbe s obzirom na osjetljivost populacije čiju procjenu vršimo, kao i na kompleksnost koncepta spremnost za školu. Trenutni model procjene, testovi i drugi ispitni materijali koji se koriste od strane članova Povjerenstva nisu prilagođeni online korištenju, stoga je cjelokupnoj ideji online testiranja, kao alternativi u nepovoljnim okolnostima, potrebno pristupiti tek kada struka napravi procjenu da li je to moguće izvesti drugačije i na koji način, odnosno kroz precizno navedene i razrađene upute. Ovdje je prigodno zapitati se o valjanosti samog koncepta utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta koji se na kraju svede na jednokratan postupak provjere zadovoljava li dijete određene standarde i norme škole te različite dimenzije spremnosti, i to u jednoj vrlo umjetnoj situaciji. Primjerice, članovi Povjerenstva donose sud o djetetovoj socijalnoj i emocionalnoj zrelosti na temelju ponašanja djeteta u kontaktu s odraslom osobom (ispitivačem) koji je usto u poziciji moći, umjesto u živoj socijalnoj interakciji s drugom djecom, u nekom konkretnom kontekstu. Kako obuhvatiti tu tako bitnu dimenziju spremnosti, ključnu za uspješnu prilagodbu na školsku sredinu i nastavni proces, postupkom na daljinu? Nastavno na ovaj članak i potrebu da se o djetetu dobiju informacije i u moguće nepovoljnim epidemiološkim okolnostima, referiram se na članak 7. stavak 1. Pravilnika (koji nije u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama, a koji se na neki način dotiče suradnje predškolskog i osnovnoškolskog sustava). U spomenutom stavku stoji da se mišljenje o djetetu, između ostalog donosi i na temelju dostavljene dokumentacije iz predškolske ustanove ili programa predškole. Premda kurikulum ranog i predškolskog sustava, kao jednu od temeljnih zadaća ističe osiguravanje odgojno-obrazovnog kontinuiteta kroz njegovanje suradnje vrtića i škole, u praksi rijetko susrećemo primjere sustavne i osmišljene suradnje na cijeloj razini oba sustava. Osobno sam dojma da je na neki način neuvažavanjem mišljenja odgojitelja i izostankom većeg pritiska na suradnju dviju ustanova, jedan vrijedan resurs u procesu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i upoznavanja konteksta iz kojeg ono dolazi, doslovno zanemaren i neiskorišten. Zašto ne bi i jedan odgojitelj ispred ustanove ranog i predškolskog sustava bio vanjski suradnik Povjerenstva ili čak član, zadužen za koordinaciju suradnje dviju ustanova i po pitanju razmjene dokumentacije i kontakta s roditeljima budućih školaraca? Mišljenja sam da je u okviru ovih izmjena i dopuna, barem već spomenuti stavak koji navodi dostavljanje dokumentacije o djetetu iz predškolskog sustava potrebno nadopuniti. Prije svega, nejasno je što bi dokumentacija o djetetu trebala sadržavati (obrazac po principu check liste po razvojnim područjima, opisno zapažanje o djetetu, uvid u djetetovu razvojnu mapu?) kao i da li ju je potrebno/moguće tražiti za svu djecu ili samo za djecu za koju se prilikom procjene primijete odstupanja, poteškoće u nekom aspektu ili pak elementi darovitosti? Zbog nedorečenost oko razmjene pedagoške dokumentacije između dviju ustanova, čini se da u praksi zakonski akti postaju slabije obvezujući za one na koje se odnose. Samim time suradnja tih ustanova svodi se na dobru volju pojedinaca, što je pak nedostatno. Ivana Perišić Juzbašić, stručni suradnik psiholog u osnovnoj školi Primljeno na znanje Odredbe Pravilnika vezano uz sastav povjerenstava nisu mijenjane.
2 Ksenija Mihin   Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Drago mi je da se razmišljalo o novonastalim uvjetima za utvrđivanje psihofizičkog stanja i što je produžen rok za utvrđivanje. No, mislim da ovaj postupak nikako ne treba provoditi na daljinu jer roditelji nemaju iste informatičke mogućnosti. Teško je na taj način procijeniti stupanj socijalizacije djeteta. Mislim da škole mogu provesti kvalitetno utvrđivanje sposobnosti pazeći na razmak i vrijeme ispitivanja. Lijep pozdrav! Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
3 Mirjana Car Stojković   Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika s obzirom na situaciju pandemije. Smatram da je potrebno u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj produžiti provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Protiv sam postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Vjerujem da su škole, pogotovo u manjim sredinama gdje je jako malo upisnika, u mogućnosti kvalitetno obaviti testiranje djece bez stvaranja dodatnog pritiska. Srdačan pozdrav, Mirjana Car Stojković Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
4 DOMAGOJ KARIN   Poštovani, Povjerenstvo bi trebalo procijeniti može li odlučiti bez da dijete vidi uživo, a i konzultirati se s roditeljem. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
5 Vlatka Vukić   Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika. Neophodno je produžiti rok do kraja kolovoza kako bi se utvrđivanje psihofizičkog stanja svakoga djeteta moglo kvalitetno obaviti s obzirom na novonastalu situaciju. Smatram kako procjenu nikako ne bi trebalo izvršiti na daljinu. Više je čimbenika koji bi mogli dovesti do krivih zaključaka, a to su dodatni strah učenika zbog načina provođenja procjene, prisutnost i pomaganje roditelja i dr. Također postoji i problem nedovoljne informatičke pismenosti i opremljenosti svih roditelja te bi i to mogla biti otežavajuća okolnost. Smatram kako su škole u mogućnosti izvršiti procjene neposredno, potpuno u skladu s preporukama Stožera i trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Ukoliko ipak to ne bude odobreno, potrebno je dati konkretne i jasne smjernice kako će se procjena na daljinu izvršiti, kojim alatima i postupcima, što je vrlo bitno kako bi se i roditelji mogli pripremiti. Na kraju želim samo dodati kako sam već duže vrijeme član Povjerenstva, tomu pristupam stvarno s velikom odgovornošću i profesionalnošću, no žao mi je što Pravilnikom o napredovanju taj odgovoran i opsežan posao nije kao takav i prepoznat te nagrađen dodatnim bodom za napredovanje. Lijep pozdrav Vlatka Vukić, učiteljica savjetnica Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama. U slučaju potreba za utvrđivanjem psihofizičkog stanja djeteta na daljinu, MZO će pripremiti preporuke.
6 NADA RATKOVIĆ   Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. U potpunosti se slažem s Pravilnikom i smatram da je situacija doista sada drugačija, u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj i da treba prolongirati rok postupka utvrđivanja psiho-fizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
7 Dina Klarić   Poštovani, pozdravljam dopunu Pravilnika u svezi produljenja roka u kojem se može provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog epidemije bolesti COVID-19. Međutim, smatram da je teško izvedivo provođenje istog postupka na daljinu u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, zbog niza objektivnih razloga i sa stajališta struke. Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Ako neće biti nikakvih mogućnosti za provođenjem postupka u školi, MZO će pripremiti preporuke.
8 Hrvatska psihološka komora   Ovim Prijedlogom pravilnika ponovno nije jasno definiran status psihologa koji sudjeluju u radu Stručnog povjerenstva Upravnog odjela odnosno Gradskog ureda. Članak 3. predloženog Pravilnika predviđa imenovanje stručnog suradnika psihologa u Povjerenstvo Ureda, a Člankom 8. je za dijete koje se prijevremeno upisuje određeno obvezno psihološko testiranje u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnome području. Istim je člankom određeno da, u slučaju da u Stručnom povjerenstvu škole nema stručnog suradnika psihologa, psihološko testiranje provodi stručni suradnik psiholog imenovan u Stručno povjerenstvo Ureda. Prema Članku 3. Standarda rada psihologa u osnovnim i srednjim školama Hrvatske psihološke komore, psiholog može obavljati zadaće iz Godišnjeg plana i programa rada samo u školi s kojom ima sklopljen ugovor o radu. Ukoliko se od školskog psihologa traži da obavlja stručne poslove u školi s kojom nema sklopljen ugovor o radu ti mu se poslovi moraju iskazati kao sati iznad norme i posebno honorirati. Ako nisu ispunjeni ti uvjeti, psiholog nema obvezu takve poslove obavljati. Prijedlogom pravilnika nisu definirane situacije kad na području za koje je nadležno jedno Povjerenstvo Ureda nema psihologa. Iskustva iz prakse pokazuju da često psiholozi iz drugih ispostava volonterski i bez ikakve naknade rade za drugu ispostavu u Povjerenstvu Ureda. Nužno je u Prijedlog pravilnika uvrstiti odgovarajuće odredbe koji će jasno definirati uvjete rada psihologa u takvim slučajevima, kao i izvor honoriranja prekovremenog rada, kako bi se Prijedlog pravilnika uskladio sa općim propisima kojima su uređeni radni odnosi u Republici Hrvatskoj i Standardima rada psihologa u osnovnim i srednjim školama Hrvatske psihološke komore. Nadalje, prema mišljenju Stručnog razreda za predškolsku psihologiju Hrvatske psihološke komore realno je da rokove treba produžiti u skladu s epidemiološkom situacijom, no s obzirom na poznavanje osobina predškolske djece koja će biti obuhvaćena postupkom utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, smatramo da utvrđivanje ne bi trebalo provesti na daljinu. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 55/20) ustanove predškolskog obrazovanja i osnovne škole do IV. razreda rade od 11. svibnja 2020. godine u razredima/skupinama za 9 djece. Stoga smatramo da ukoliko je moguće realizirati izvođenje nastave i obavljanje redovnog rada na način predviđen Odlukom, tada je moguće realizirati i postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi. Stručni razred za predškolsku psihologiju Hrvatske psihološke komore i Stručni razred za školsku psihologiju Hrvatske psihološke komore Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
9 Sunčica Sabljak   Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika. Trebalo bi pritom svakako obratiti pozornost na novonastalu situaciju, kao i na neku potencijalno sličnu situaciju koja bi nas mogla zadesiti u budućnosti, te se pripremiti dodatno. Svakako bi trebalo dodatno vrednovati aktivnosti članova stručnih povjerenstava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlozima.
10 Miranda Jovanović   Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Međutim treba obratiti pažnju na to hoće li taj rad biti plaćen ili vrednovan kao bod kod napredovanja, a ne da bude dio redovite obveze jer u tom slučaju je teško ikoga motivirati s obzirom na opseg posla koji je pri tom potrebno odraditi. Nadalje, predlažete provođenje postupka na daljinu u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije međutim sva djeca i roditelji nisu informatički pismeni ili nemaju računalo ili Internet. Kako provesti testiranje na taj način s djetetom s teškoćama u razvoju? Potrebno je dati preciznije upute u tom slučaju. Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama. U slučaju potreba za utvrđivanjem psihofizičkog stanja djeteta na daljinu, MZO će pripremiti preporuke.
11 Slađana Gradski   U potpunosti se slažem s produljenjem rokova upisa zbog okolnosti u kojima se svi nalazimo. Svakako bi trebalo osigurati neposredan kontakt s djetetom koje se upisuje u 1.razred ako će to epidemiološka situacija dozvoljavati. lp Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
12 Alemka Lovnički   U potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjenamam i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizićkog satanja djeteta te smatram da treba produžiti rok postupka, ali se nikako ne slažem da procjenu psihofizičkog stanja djeteta treba provesti na daljinu. Neposredni kontakt s djetetom od velike je važnosti jer se određene psihifizičke karakteristike u takvom kontaktu puno lakše uočavaju i procjenjuju. Na taj se način mogu pravovremeno odrediti mjere i postupci u provođenju odgojno-obrazovnog procesa već na samom početku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 DRAGICA BORŠIĆ   U potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 svakako bi trebalo produžiti rok postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentatu.
14 Ančica Eđed   Poštovani! 1. Prema Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika te sastavu stručnih povjerenstava prolongiran je postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u prvi razred osnovne škole zbog specifične situacije u kojoj se nalazimo. Slažem se s tim. Međutim, smatram da utvrđivanje spremnosti djece za školu trebamo početi raditi što prije. U svakoj generaciji ima djece kojima će biti odgođen upis u prvi razred, djece koja se prijevremeno upisuju u prvi razred, djece koja trebaju zbog nekih specifičnosti dodatna ispitivanja stručnih suradnika profila kojih u školi nema. U tim situacijama često se dugo čeka na termine. Također imamo i djecu koja će trebati pomoćnike u nastavi ili stručno-komunikacijske posrednike. 2. HZJZ i Stožer civilne zaštite dali su preporuke za rad liječnicima školske medicine koji mogu obavljati liječničke preglede od 11. svibnja 2020. Liječnici školske medicine su članovi školskih povjerenstava i podliježemo istom Pravilniku. Znači oni mogu raditi, a mi ostali članovi ne možemo. Nije mi to baš jasno. Osim toga, od 11. svibnja otvoreni su vrtići i škole za učenike razredne nastave. Za njih su ,također, načinjene preporuke. Jedino nisu za članove povjerenstva iz škole. Mi moramo čekati izmjene Pravilnika dok liječnici ne moraju. Bar sada u školama imamo mjesta s obzirom na broj učenika koji polaze nastavu tako da su se mogli osigurati potrebni uvjeti. Mislim da je ovaj postupak dosta zbunjenosti unio među roditelje. Roditelji zovu školu s upitom što se to zbiva. 3. Provođenje postupka ispitivanja djece na daljinu navedeno je, ali nije konkretizirano. Ne znam kako bi to sve izgledalo. Ne poznamo djecu, ne poznamo roditelje, ne znamo situacije u pojedinim obiteljima. Ove godine ni vrtići nisu radili tako da dio djece koja inače ne idu vrtić, trebala su proći program predškole. Međutim, zbog nastale situacije nisu uspjeli. Prema tome, ni vrtići nam ne mogu biti izvor informacija. Ali, ni nemaju sva mjesta vrtiće. Treba brinuti i o tome da je to djeci prvi susret sa školom prije upisa u prvi razred. S poštovanjem! Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
15 Alta Pavin Banović   Prema čl. 1. svakako je važno formirati Stručno povjerenstvo osnovne škole radi utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na prijedlog ravnatelja, ali uz prihvaćanje Učiteljskog vijeća. Stručno povjerestvo škole svakako bi trebale biti osobe koje su prema svome profesionalnom i osobnom životu psihofizički stabilne i pouzdane osobe koje imaju razvijene komunikacijske vještine, ili rade na razvijanju svojih komunikacijskih vještina. Smatram da su dvije godine optimalne za rad članova Stručnoga povjerenstva osnovne škole. Prema čl. 2. smatram da se članove Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda, za utvrđivanje psihozičkog stanja djeteta treba uskladiti s trajanjem mandata Stručnoga povjerenstva osnovne škole, bez obzira dvije ili četiri ili pet godina. Oba Povjerenstva bi trebala imati jednako trajanje svoga imenovanja. U čl. 3. pohvalno je što se roditelje javno informira o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta u svim institucijama koje roditelji koriste. Pohvalno je što se datum postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prilagodio trenutnom stanju i što se roditeljima ipak izlazi u susret dogovaranja termina koji njima odgovora, ozbirom na obiteljske okolnosti te posebno utvrđivanje postupka na daljinu, ako bude bilo potrebno. Pohvalno je što su pripremljeni detaljno razrađeni Obrasci. Obrazac 4.b i 8.b (za srednju školu) su dobro razrađeni. Primljeno na znanje Izmjenama nisu mijenjanje odredbe vezano uz vrijeme na koje se povjerenstva imenuju. Upravni odjeli i škole dužni su informirati roditelje o upisu.
16 Helena Kudra   Poštovani, zbog izvanrednih okolnosti u kojima smo se svi našli, smatram opravdanim mijenjanje i produljenje rokova upisa. Testiranje na daljinu je opravdano samo u ovakvim situacijama,struci i svima je jasno da ono nikada ne može biti jednako kvalitetno kao testiranje u živo. Ako će se provoditi on line testiranje, treba propisati na koji način i s kojim alatima ćemo testirati, a treba i predvidjeti što s djecom koja ne mogu pristupiti ovakvom testiranju jer nemaju za to tehničke i druge uvjete. Hvala. Lp Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama. U slučaju potreba za utvrđivanjem psihofizičkog stanja djeteta na daljinu, MZO će pripremiti preporuke.
17 Ivana Žagar   Poštovani, smatram da je potrebno produljiti rokove za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole zbog nastale situacije. Najbolje je provesti testiranje u školi, a ne na daljinu jer smatram da tako nije moguće ostvariti dobru stručnu procjenu socijalne i emocionalne zrelosti djeteta. S poštovanjem, Ivana Žagar Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
18 Melita Šimić   Poštovani, smatram da je nemoguće utvrditi psihofizičko stanje djeteta na daljinu i da ako je potrebno treba produljiti rokove, odraditi sporije, ali kako treba, jer bitno je znati kakvo je stanje djeteta kako bi bile zadovoljene njegove potrebe. lp Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
19 ZDRAVKA GUNJEVIĆ   Učiteljica sam razredne nastave trideset godina i svake sam godine u povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičke spremnosti djece za upis u prvi razred osnovne škole. S obzirom na novonastalu situaciju, važno je produljiti rokove za postupak utvrđivanja psihofizičke spremnosti djeteta i svakako omogućiti neposrednu komunikaciju s članovima povjerenstva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru.
20 Natalia Dujić   Kao stručna suradnica psihologinja zabrinuta sam na koji način bismo trebali obaviti procjenu spremnosti djeteta za upis u prvi razred na daljinu, budući su izostale konkretne i neophodne preporuke. Smatram da na taj način nije moguće ostvariti dobru stručnu procjenu socijalne i emocionalne zrelosti koja je iz perspektive psihologa ključna. Čini se da će na ovaj način ponder odluke biti puno veći za liječničku procjenu, koji jedini dijete vide uživo i u realnoj situaciji. Poštujem liječnike školske medicine i uvijek rado surađujemo i u međusobnoj suradnji donosimo odluke. Međutim, kao stručna suradnica psihologinja stava sam da procjena spremnosti za školu nije zdravstvena kategorija. Bez obzira na dijagnoze i medicinsku dokumentaciju (te eventualnu procjenu kolega psihologa iz kliničke prakse), smatram neophodnim da se primjeren način oblika školovanja pa i spremnosti za školu mora donositi isključivo kroz prizmu funkcionalnosti. Provodim procjenu spremnosti djeteta za upis u prvi razred na temelju Testa spremnosti za školu i to u manjoj skupini (4-5 djece) gdje svako dijete rješava svoj primjerak. Pritom mi je izrazito važno opažanje elemenata emocionalne i socijalne spremnosti, kao što mi je važno vidjeti kako se dijete odvaja od roditelja, kako reagira na drugu djecu iz skupine, kako prati upute i kako se koncentrira, okreće li se, traži li pomoć pogledom, dakle zaista velik broj faktora koji su bitni u toj „situaciji procjene“. Nakon uputa, objašnjenja i primjera, važno je vidjeti razumije li dijete što se od njega traži. U realnoj situaciji mogu procijeniti razumije li dijete i nakon što mu se ponovno pokaže i pojasni ili zaista ni tada ne razumije. Smatram kako kvalitetnu informaciju o djetetovom funkcioniranju i spremnosti za školu nije moguće dobiti procjenom na daljinu. Sama situacija procjene spremnosti za školu izazovna je ali može biti i stresna kako za dijete, tako i za roditelje. Upotreba IKTa i procjena na daljinu za dio djece i njihovih svakako će predstavljati dodatni stresor u toj za njih izrazito važnoj životnoj situaciji Važno je omogućiti stručnim suradnicima psiholozima (pedagozima i drugim stručnim suradnicima koji sudjeluju u postupku procjene psihofizičke spremnosti) kvalitetnu procjenu u realnoj situaciji kako bi dijete imalo potpunu podršku, razumijevanje i ohrabrenje te pokazalo sebe u pravom svjetlu a mi dobili jasnu sliku o spremnosti djeteta. Valja voditi računa i o korištenju i dostupnosti psihologijskih testova na daljinu. Kao stručnom suradniku psihologu krajnje mi je neprihvatljiva činjenica da je Krizni stožer izdao epidemiološke smjernice samo za liječnike školske medicine, ne i za ostale članove školskog povjerenstva. Time je praktički cijeli Pravilnik stavljen izvan snage. Kako je moguće da postoji propisani način provedbe koji zadovoljava higijenski minimum u skučenim ordinacijama školske medicine, a ne postoji u trenutno praznim školama? Aktualni Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta svakako je potrebno promijeniti jer ne odgovara potrebama niti interesima djece a u svojim odredbama, na više mjesta je neusklađen sa mnogim drugim važećim zakonima i pravilnicima. Bolnim nedostacima ovog Pravilnika svi u sustavu svjedočimo a potvrđuju ih brojne pritužbe roditelja i opterećenje drugostupanjskih tijela. Svakako želim istaknuti potrebu promjene čl 8. koji se odnosi na prijevremeni upis u 1. razred: Stavak 4. je u izravnoj koliziji sa važećim Zakonom o radu i standardom rada školskih psihologa, Hrvatske psihološke komore (čl. 3) koji propisuje uvjete rada psihologa u osnovnim i srednjim školama su: • Psiholog može obavljati zadaće iz Godišnjeg plana i programa rada samo u školi s kojom ima sklopljen ugovor o radu. • Ukoliko se od školskog psihologa traži da obavlja stručne poslove u školi s kojom nema sklopljen ugovor o radu, ti mu se poslovi moraju iskazati kao sati iznad norme i posebno honorirati. Ako nisu ispunjeni ti uvjeti, psiholog nema obveze takve poslove obavljati i u tom slučaju ne može ga se pozvati na odgovornost. Svakako je neophodno odredbu uskladiti sa važećim zakonskim propisima. Stručnim suradnicima psiholozima koji obavljaju dodatni posao procjene spremnosti za upis u 1. razred za škole s kojima nemaju sklopljen ugovor o radu honorirati dodatni angažman, osigurati putni nalog i troškove te nabavu odgovarajućih psiholoških mjernih instrumenata. Primljeno na znanje Izmjenama su mijenjanje samo odredbe kojima će se zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, djeci omogućiti upis u I. razred.
21 Renata Kolarec   Poštovani! Slažem sam da je potrebno produljiti rokove za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole zbog nastale situacije. Smatram da se testiranje ne može provesti na daljinu i da se to može primijeniti samo u izuzetnim i opravdanim situacijama. U realizaciju je potrebno krenuti odmah nakon donošenja Pravilnika što prije i u skladu s uputama i preporukama. Veliki problem je u školama koje imaju samo jednog stručnog suradnika i problem je što taj posao rade učitelji u okviru svog zaduženja uz svoje redovite radne obveze što zna biti prilično naporno i teško. Potrebno je surađivati s predškolskim ustanovama i voditeljima predškole koji svojim pisanim mišljenjem ili izvješćem mogu pomoći u detektiranju učenika s teškoćama. Iskoristit ću priliku za još jedan komentar iako sam svjesna da to nije tema. Član sam povjerenstva Škole i Ureda tj. Odjela već godinama i to je vrlo zahtjevan i odgovoran posao i žalosno je da se ne boduje pri napredovanju. Primljeno na znanje Izmjenama su mijenjanje samo odredbe kojima će se zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, djeci omogućiti upis u I. razred.
22 Dragica Miklošić   Poštovani, smatram da je potrebno produljiti rokove za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole zbog nastale situacije. Najbolje je provesti testiranje u školi, ako su škole u mogućnosti provesti testiranje, jer se ono temelji na neposrednom kontaktu s djetetom i roditeljima. S roditeljima je potrebno dogovoriti datum i točno vrijeme testiranja. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima.
23 Udruga Dar   Posebnu pozornost potrebno je posvetiti i prepoznavanju darovitih učenika s teškoćama ( učenici s dvostrukim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama ). Ovi učenici često ostanu neprepoznati jer darovitost može „zamaskirati” teškoću koju učenik ima. S druge strane, moguće je da se zbog opaženih teškoća ne prepozna učenikova darovitost i/ili da učenik ne može realizirati svoju darovitost u procesu usvajanja odgovarajućih odgojno-obrazovnih ishoda. . Ako sustav propisuje mjere za poteškoću , treba propisati mjere za jaču stranu, npr.mentora za darovitost. Nigdje se u obrazcima ne spominje mogućnost darovitosti i poteškoće, u svim obrazcima se stavlja naglasak na poteškoću. Naglasak se stavlja i na znanje poznavanje hrvatskog jezika tj. verbalnih vještina. Neverbalno i apstraktno područje je vezano uz učenike koji su jači u matematici, informatici, prirodnim predmetima. Ako ih u startu isključimo kao loše poznavaoce hrvatskog jezika, napravit ćemo im štetu. Moje je pitanje zašto u povjerenstva nisu uključeni nastavnici, profesori iz matematike, tj.prirodnih predmeta, ako govorimo o potrebi podržavanja učenika koji su jaki u STEM području, tj.znamo svi da nam je STEM područje jako bitno za razvoj društva u pravom smjeru. Prema iskustvu roditelja koji su članovi naše Udruge , darovitu djecu se nepotrebno stigmatizira i svrstava u kategoriju poremećaja u ponašanju već u vrtićkoj dobi. Darovitost sa sobom često nosi poteškoće prilagođavanja sustavu i poteškoće u socijalizaciji, ali naš sustav rada ne dozvoljava stručnoj službi da se pozabavi s djtetetom i utvrdi zašto je to tako , nego ih se kategorizira kao neprilagođene, nekoncentrirane, asocijalne osobe. Da li je tome tako zbog manjka vremena , profesionalne edukacije ili volje, nije niti važno. Ta djeca imaju puno toga za dati našem društvu kada bi im se netko posvetio na način koji oni to zaslužuju. Ovako roditelji sami lutaju i traže način da pruže svojoj djeci ono što im pripada. Smatramo da se mora veća pozornost posvetiti kod stručne službe još u vrtičkoj dobi te kod upisa u osnovnu školu. Ako se takvo dijete koje može ili ne mora imati uz darovitost i određene poteškoće u razvoju stigmatizira odmah na početku obrazovanja ili još u vrtičkoj dobi, ono neće imati šansu da se razvije u svojoj punoj snazi za koju znamo da ju ima. Ovaj problem je puno ćešći i puno veći nego mislite. Mi imamo uvid samo u životne borbe naših roditelja, članova Udruge, sa sustavom u školstvu i zdravstvu .A iskustva su rijetko pozitivna. A to su samo roditelji koji su uspjeli doći u kontakt s Udrugom. Teško je procijeniti takvo dijete i u normalnim uvjetima,a još će veća šteta biti ako će ih se procjenjivati on line uz eventualno mišljenje vrtičke službe. Primljeno na znanje Izmjenama su mijenjanje samo odredbe kojima će se zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, djeci omogućiti upis u I. razred.
24 Marija Barać   Marija Barać Poštovani, moje mišljenje je da se psihofizičko stanje djeteta koje upisuje 1.razred OŠ ne može kvalitetno procijeniti on- line metodom, te da se svakom djetetu treba osigurati neposredna komunikacija sa stručnom osobom, u skladu sa epidemiološkim mjerama Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
25 SANJA ŠKRABIĆ   Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta,učenika te sastavu stručnih povjerenstava,jer ova godina je po mnogočemu specifična,a s obzirom na to mišljenja sam da bi se trebao produžiti rok za provjeru psihofizičkog stanja djeteta,jer nije u redu provjeravati psihofizičko stanje djeteta na daljinu(online). Lijep pozdrav Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
26 Marina Šego   Poštovani, podržavam produljenje rokova za postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta ali nikako ne podržavam mogućnost provedbe postupka na daljinu. Mislim da se taj postupak mora provesti neposrednim kontaktom s djetetom, makar samo razgovorom. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
27 Dijana Toljanić   Poštovani, lijepi pozdrav. Razumijem i suglasna sam s izmjenama Pravilnika… u dijelu koji se tiče iznenadnih nastupa posebnih uvjeta (kao što je situacija pandemije) i produljenja rokova. Dugoročno, bi bilo dobro, kreirati sveobuhvatni naziv za ovu i njoj slične vanredne okolnosti. Budući da nam je situacija u kojoj živimo i radimo, već više od dva mjeseca, još uvijek dijelom nepoznata, predložila bih da se maksimalno produlje rokovi za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta (za svaki slučaj). Nadalje, povoljno i svakim danom sve povoljnije epidemiološko stanje u zemlji, te popuštanje zabrana i ograničenja uz pridržavanje mjera, sasvim je dovoljan razlog da se utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta obavi u ambulantama i školama. Predlažem da se postupku pristupi odmah nakon objave Pravilnika… u NN, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjeglo vrijeme vrućina i godišnjih odmora. Nisam sigurna da su nužna, kako se to predlaže u Pravilniku, nova terminologija i imenovanja članova povjerenstva. Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
28 VESNA ŠUKAN   Poštovani, mišljenja sam da se psihofizičko stanje djeteta koje se upisuje u 1. razred OŠ ne može objektivno i kvalitetno procijeniti online, već je za to neophodna neposredna interakcija koja uključuje verbalnu i neverbalnu komunikaciju djeteta sa stručnom osobom u školi. Ona nije samo važna za stručnu osobu već i za samo dijete, jer je to njegov prvi susret sa školom.Stoga smatram da bi to bilo potrebno osigurati svakom djetetu, naravno poštujući sigurnosne epidemiološke mjere za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije COVID -19 u Republici Hrvatskoj. Što se tiče produljenja roka za provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, treba uzeti u obzir da ono ne kolidira sa planiranim kalendarom godišnjih odmora zaposlenika u školama. Lp Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
29 Sanda Balić   Pozdrav, tko god je testirao djecu za upis u prvi razred osnovne škole zna da je izuzetno važno vidjeti dijete, uočiti način komunikacije, ponašanje i sve ono što se ne može izraziti rezultatom i brojčanom vrijednošću. Testiranje djeteta na daljinu uskraćuje nam mnoštvo neverbalnih informacija i gubi se taj suptilni dojam o djetetu. Protivim se ideji testiranja na daljinu, a vjerujem, i svatko s imalo iskustva. Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
30 Nina Stričević   Poštovani! Slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, ali mislim da bi se trebao produljiti rok postupka zbog novonastale izvanredne situacije i da bi se trebalo izbjeći utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu, odnosno ono bi se trebalo odgoditi do trenutka kada se osiguraju epidemiološki uvjeti za njegovu provedbu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
31 Dijana Šutak   Poštovani, slažem sam da je potrebno produljiti rokove za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole zbog nastale situacije. Smatram da se testiranje može provesti online, ali je ipak bolje to provesti u školi ako su škole u mogućnosti provesti testiranje. Pozdrav. Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
32 Jasmina Dželadinov Milošević   Poštovani, mišljenja sam da je neprimjereno postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provesti na daljinu jer se ono temelji na neposrednom kontaktu s djetetom i roditeljima. U dogovoru s roditeljima potrebno je dogovoriti datum jer se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodi jedan na jedan. Pozdrav. Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
33 Ankica Živić   Poštovani! Slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, ali mislim da bi se trebao o produljiti rok postupka da se izbjegne utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Srdačni pozdravi! Primljeno na znanje U skladu s izmjenama Pravilnika rokovi su produženi.
34 Biljana Kuhar   Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, međutim: potrebno je produljiti vrijeme utvrđivanja psihofizičkog stanja do kraja kolovoza, ne smije se raditi na daljinu zbog socijalizacije djeteta i upoznavanja s učitelj/icom/em. Lp. Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
35 JASMINA SUKALIĆ   Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Smatram da je potrebno u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj produžiti provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
36 Snežana Markan   Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Smatram ukoliko postoje svi preduvjeti te propisane mjere zaštite uz postojeću povoljnu epidemiološku situaciju da se pregledi djece trebaju dozvoliti, pogotovo ako su sa istim suglasni i roditelji da se izbjegne utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Lijep pozdrav! Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
37 Draženka Jančić   Poštovani, slažem se da je nužno izmijeniti i nadopuniti Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika. Mislim da treba produljiti vrijeme utvrđivanja psihofizičkog stanja do kraja kolovoza a nikako ne odobravam da se isto odradi na daljinu. Smatram da je jako važan prvi fizički kontakt djeteta sa školom i učiteljicom gdje se dobija uvid o djetetovoj socijalizaciji, reakciji na novu situaciju i nepoznate osobe koje nešto traže od njega u neposrednoj komunikaciji. U procjeni na daljinu nisam sigurna da se to može autentično odraditi naročito kad nisu razrađene upute za provođenje. Lijep pozdrav. Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
38 Suzana Mikulec   Poštovani, U Pravilniku bi trebalo stajati da se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može provesti do 31.kolovoza 2020. uzimajući u obzir odgovarajući epidemiološki okvir. Nije prihvaćen Rokovi su produženi do 20. kolovoza 2020. godine, a za djecu koja ne mogu pristupiti postupku do početka nastavne godine.
39 Irena Kiss   Poštovani, mislim da su izmjene navedenog Pravilnika prilika za povećanje protočnosti komunikacije između osnovnih i srednjih škola u smislu lakšeg pristupa dokumentaciji, kako bi se stručna služba i razrednici mogli na vrijeme pripremiti i olakšati učenicima prijelaz iz jedne sredine u drugu. Navedeno je potrebno jer je promjena prelaska uvijek ispunjena neizvjesnošću, koja je nerijetko, za osobe u osjetljivim godinama s poteškoćama, posebno teška. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Izmjenama Pravilnika mijenjane su samo odredbe vezane uz produljenje upisa u I. razred osnovne škole te mogućnost provođenja postupka te ćemo Vaš prijedlog razmotriti pri drugim izmjenama Pravilnika.
40 Sandra Podrug   Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama ovog Pravilnika, no s obzirom na trenutačne okolnosti predložila bih da se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može provesti do kraja kolovoza. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Rokovi su produženi do 20. kolovoza 2020. godine, a za djecu koja ne mogu pristupiti postupku do početka nastavne godine.
41 Esma Sarajčev   Poštovani! Slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, ali smatram da bi se trebao produljiti rok da se izbjegne utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Lijep pozdrav, Esma Sarajčev Primljeno na znanje Rokovi su produženi do 20. kolovoza 2020. godine, a za djecu koja ne mogu pristupiti postupku do početka nastavne godine.
42 Natalija Golovrški   Slažem se s nekim od prethodnih komentara da se u budućnosti mogu dogoditi i neke druge bolesti/pandemije pa bi u članku 3., stavku 7. i 8. možda trebalo ostaviti prostora i za to. Potrebno je točno propisati načine i postupke eventualne procjene na daljinu. Hoće li sva djeca imati iste uvjete procjene (kao što bi to imala u prostoru škole ili zdravstvene ustanove), hoće li svi roditelji znati omogućiti svome djetetu procjenu na daljinu? Hoće li takva procjena biti dobar pokazatelj stvarnog psihofizičkog stanja (osobito djeteta s teškoćama)? Kao roditelj u ovakvoj bih se situaciji sigurno slagala s produljenim rokovima procjene psihofizičkog stanja djeteta. No kako će se odgoda utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta ( do 20. kolovoza) uklopiti u vremenik ustroja razrednih odjela? Hoće li odluke o ustroju razrednih odjela biti školama na vrijeme potpisane i dostavljene? Primljeno na znanje Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama. O ustroju razrednih odjela škole će biti pravovremeno obaviještene.
43 Renata Mihaljević   Poštovani, slažem da je za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 u RH potrebno produljiti rok postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred, a istovremeno voditi računa da stručno povjerenstvo ima dovoljno vremena za usklađivanje svoje odluke. Međutim, vrlo je delikatna procjena nečije psihofizičke sposobnosti i dobro treba promisliti i detaljnije precizirati sljedeće: Članak 4. Iza članka 18. dodaje se novi članka 18.a koji glasi: „…isti se može provesti na daljinu sukladno prethodnom dogovoru roditelja i Povjerenstva, uvažavajući posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja. „ Nisam psiholog ni defektolog, ali imam trideset godina radnog iskustva i zaista sam vidjela svakakvih situacija kroz to razdoblje. Mislim da na daljinu nije lako dobiti stvarni uvid u nečije psihofizičko stanje. Nakon takve odluke i jednom kada se nekome stavi „etiketa“ nije lako natrag. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
44 Marija Istenić   Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, ali smatram da bi se trebao produžiti rok do kraja kolovoza, kako bi se izbjeglo utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Rokovi su produženi do 20. kolovoza 2020. godine, a za djecu koja ne mogu pristupiti postupku do početka nastavne godine.
45 Marija Čupić   Slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, uz odgovarajuće izmjene, a to su: produljenje roka do bar do 31.8.20., obzirom na specifične okolnosti Psihofizičko stanje djeteta ne bi trebalo utvrđivati na daljinu. Potrebno je organizirati rad povjerenstava sukladno zakonski okvirima zdravstvene zaštite. Povjerenstva moraju iamti uvid u dokumentaciju i potrebno je zakonski urediti bolju poveznicu službi osnovne škole i povjerenstava S poštovanjem ! Prihvaćen Rokovi su produženi do 20. kolovoza 2020. godine, a za djecu koja ne mogu pristupiti postupku do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
46 Lilijana Radobuljac   Poštovani, ukazala bih samo na nedosljednost poštivanja Pravilnika o postupku i utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Naime, pri upisu 1. razred srednje škole, učenik tj. roditelj ne mora, ako ne želi, priložiti niti jedno rješenje iz osnovne škole. Tako imamo slučajeva da učenici upisuju I. razred potpuno nepripremljeni za srednju školu i tek nakon prvih problema saznajemo da je učenik završio osnovnu školu po individualiziranom ili prilagođenom programu. Nedostaje dosljednost i veza između osnovne i srednje škole. I drugo, oduvijek mi nelogično zvuči da članove stručnog povjerenstva Upravnih odjela imenuje pročelnik. Kako? temeljem koji kompetencija? Mislim da bi za ovako osjetljivo pitanje trebao postojati javni poziv. S poštovanjem, Lilijana Radobuljac Nije prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu, ali izmjenama nisu mijenjane odredbe vezano uz upis u srednje škole te ćemo Vaš prijedlog razmotriti pri donošenju novoga Pravilnika.
47 Marina Pavičić   Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama u Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
48 Martina Sesar   Poštovani, u potpunosti se slažem sa izmjenama u navedenom pravilniku, jedino bih predložila,ako je to moguće da se u članku 5. stavcima (7) i (8) izostavi navođenje točno određene bolesti i virusa,jer se navedene situacije mogu događati u budućnosti,a da ne budu uzrokovane ovom bolešću već nekom drugom. Također bih u istom članku kod navođenja slučajeva roditelja koji ne mogu pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta zbog važenja Odluke o proglašenju epidemije također dozvoli utvrđivanje istog na daljinu,ali uz prilaganje potrebne dokumentacije o istom. Lp! Djelomično prihvaćen Oderdbe Pravilnika vezane su zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj te se ne mogu vezati i uz neke druge situacije. Priložena dokumentacija prospisana je Pravilnikom.
49 Vlatka Mihaljević   Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Isto tako smatram da bi u sastavu stručnog povjerenstva za upis u prvi razred osnovne škole bio nužan i neophodan stručni suradnik edukacijsko rehabilitacijskog profila. Lijep pozdrav, Vlatka Mihaljević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci. Stručni suradnik edukator-rehabilitator može biti član povjerenstva.
50 Ivana Sedlar   Poštovani, nakon temeljitog proučavanja nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta moram reći da se većim dijelom slažem s prijedlozima izmjena, ali da smatram kako bi s obzirom na trenutnu situaciju trebalo produžiti rok do kraja kolovoza. Isto tako, ne slažem se s idejom da se psihofizičko stanje djeteta provodi na daljinu no ako to trenutna epidemiološka situacija uistinu bude zahtjevala treba detaljno pripremiti odrednice takve vrste procijene. Lijep pozdrav, Ivana Sedlar Prihvaćen Rokovi su produženi do 20. kolovoza 2020. godine, a za djecu koja ne mogu pristupiti postupku do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
51 Fani Vidović   Poštovani, U potpunosti se slažem da je za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 u RH potrebno produljiti rok postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. čl.18.nije u potpunosti jasan , mišljenja sam da ga treba nadopuniti definiranjem postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. I sama sam bila članica stručnog povjerenstva do pošle godine. Takav rad iziskuje popriličan angažman učitelja u povjerenstvu. Obuhvaća procjene, rasprave, pisanje izvješća... a ne donosi niti jedan bod po novom pravilniku o napredovanju učitelja u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Odredbe čl. 18.a djelomično su mijenjane.
52 Slavka Vuletić Šagarjelo   Poštovani, Slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, uz odgovarajuće izmjene, a to su: produljenje roka do bar do 31.8.20. i psihofizičko stanje djeteta ne bi trebalo utvrđivati na daljinu. Sa štovanjem Slavka Vuletić-Šagarjelo Prihvaćen Izmenama Pravilnika rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako neće biti mogućnosti provođenja istoga u školama. Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera.
53 Anita Čupić   Poštovani, u potpunosti podržavam navedene dopune i izmjene Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastava stručnih povjerenstava. Lijep pozdrav, Anita Čupić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
54 Ana Depolo Kučić   Poštovani, kao stručni suradnik pedagog predsjednik sam Povjerenstva u svojoj školi te sam izravno uključena u postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i upisa djece u prvi razred. U Vašim izmjenama nekoliko predloženih stavki nije potpuno jasno: 1. Predlažete imenovanje članova školskih Povjerenstava. Znači li da je potrebno ponovno imenovanje i da ono prethodno imenovanje ne vrijedi? 2. Navodite da Upravni odjel treba obavijestiti roditelje o terminima testiranja. Dosadašnja praksa je bila da škole direktno dogovaraju termine s roditeljima što se pokazalo dobrim i nije potrebno mijenjati. 3. Navodite da se postupak može provesti do 20.8. – predlažem produljenje do kraja nastavne godine, tj. do 31.8. (stručni suradnici i učitelji imaju godišnje odmore koji uglavnom traju do 20.8. i produljenjem biste omogućili da se obave sve potrebne radnje ukoliko epidemiološka situacija bude nepovoljna u lipnju i srpnju). 4. Navodite da je Povjerenstvo dužno dati novi termin roditelju koji ne može dovesti dijete na testiranje do 1.8. Što u slučaju da dijete ne može obaviti testiranje ni do početka nastavne godine? Da li dijete svejedno upisuje prvi razred ili "pauzira" do sljedeće godine? 5. Predlažete provođenje postupka na daljinu u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije bez ikakvih uputa o tome kako ih provesti. Kako provesti testiranje na daljinu s djetetom s teškoćama u razvoju? Što napraviti u slučaju da roditelji nisu informatički pismeni, nemaju računala, interneta i sl.? Napominjem da HZJZ kao ni Stožer civilne zaštite nisu dali nikakve preporuke za testiranje djece u školama koje provode stručni suradnici kao što su dobili liječnici školske medicine. S poštovanjem, Ana Depolo Kučić, pedagog Prihvaćen Izmenama Pravilnika rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako neće biti mogućnosti provođenja istoga u školama. Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera.
55 ANTONIJA ĆOSIĆ   Poštovani, nakon proučavanja Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava imam nekoliko nedoumica i sugestija. Izmjena navedena u članku 1. i 2. Pravilnika: Ukoliko je povjerenstvo već imenovano, treba li stupanjem na snagu ovih izmjena Pravilnika ponovno imenovanje bez obzira što se ne mijenjaju imenovani članovi? Smatram da bi to trebalo jasno definirati. Izmjena navedena u članku 3. Pravilnika: U potpunosti se slažem da je za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj neophodno prolongirati rok postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Ipak me zabrinjava vjerojatnost da će se na terenu pojaviti problem korištenja godišnjih odmora, kako članova stručnih povjerenstava, tako i zdravstvenih djelatnika. Naime, brojne škole u RH nemaju stručne suradnike edukacijsko rehabilitacijskog profila i stručne suradnike psihologe pa Stručno povjerenstvo škole, da bi kvalitetno provelo postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred, treba pojedine nalaze i mišljenja za koje nisam sigurna hoće li roditelji moći pribaviti na vrijeme. Stoga smatram da bi se što prije trebali omogućiti uvjeti za provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djece, kako u ambulantama školske medicine, tako i u školi. I prije situacije s epidemijom bolesti COVID-19 susretali smo se s dugim listama čekanja za obavljanje pojedinih pregleda (psiholog, logoped, neuropedijatar). Nažalost, u praksi smo često mi, članovi Stručnog povjerenstva škole, prvi koji prepoznamo i ukažemo na određena odstupanja od razvojnih miljokaza, što je odraz manjkavosti rane intervencije u RH. Tu bih sad mogla povući problem nepostojanja sustavne suradnje predškolskog i osnovnoškolskog sustava, koja je izvrsno bila definirana u Okviru za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama (2016.) gdje se razlikuje rano praćenje i utvrđivanje teškoća od praćenja i utvrđivanja teškoća u školskom razdoblju te naglašava važnost i definira način protočnosti informacija i kontinuiranog praćenja. Žao mi je što izmjene Pravilnika ne obuhvaćaju i taj dio problematike. Izmjena navedena u članku 4. Pravilnika: Iz pozicije stručne suradnice edukacijske rehabilitatorice, a sigurna sam da bi se složile i ostale kolegice i kolege stručni suradnici drugih profila, smatram da je nemoguće provesti utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Naime, sukladno Pravilniku članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju i u pisanom obliku daju mišljenje o psihofizičkome stanju djeteta u skladu sa zahtjevima svoje struke. Smatram da edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu nije moguće provesti na daljinu i da mišljenje doneseno na taj način ne može biti u skladu sa zahtjevima struke. S obzirom da se od 11. svibnja 2020. provode liječnički pregledi djece u ambulantama školske medicine prema uputama HDŠSM i HZJZ, ne vidim razlog zašto se slične upute, uz određene prilagodbe, ne bi mogle propisati i za ostale članove Stručnog povjerenstva škole, koji prema Pravilniku, procjenjuju psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u prostoru škole. Možda mi je promaknulo, ali smatram da bi u skladu s ovim izmjenama Pravilnika, odnosno prolongiranju rokova za postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, trebalo napraviti i izmjene Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, konkretno članak 6. stavak 2. koji glasi: „Za učenike koji upisuju prvi razred osnovne škole, škola podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka do 15. lipnja tekuće godine...“ I na kraju, iako to nije bio predmet ovih izmjena Pravilnika, iskoristit ću priliku da iskažem žaljenje za vremenom kada je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta bilo samo na jednoj razini, onoj školskoj, jer je tada sam postupak određivanja primjerenih programa školovanja i oblika pomoći trajao puno kraće. Govorim iz perspektive male sredine gdje su često isti članovi i u povjerenstvu Škole kao i u povjerenstvu Ureda (ovim izmjenama Upravnog odjela) tako da se nepotrebno duplicira postupak, a samim time i prolongira ostvarivanje djetetovih prava. Smatram da članovi Stručnog povjerenstva škole mogu najkvalitetnije i najobjektivnije utvrditi psihofizičko stanje djeteta/učenika, a ukoliko Stručno povjerenstvo škole nema članove edukacijsko rehabilitacijskog profila i/ili psihologa, moguće ih je angažirati kroz vanjsku suradnju. S poštovanjem, Antonija Ćosić, stručna suradnica edukacijski rehabilitator Prihvaćen Izmenama Pravilnika rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako neće biti mogućnosti provođenja istoga u školama. Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera.
56 Pavica Iveković   Slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Potrebno je produžiti rokove. Mislim da uz produžene rokove i trenutnu situaciju ne će biti potrebno primijeniti utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. U slučaju doista nepovoljne epidemiološke situacije, treba ostaviti mogućnost provođenja postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu zbog organiziranja nove nastavne godine i nastavka procesa školovanja. Prihvaćen Rokovi su produženi do 20. kolovoza 2020. godine, a za djecu koja ne mogu pristupiti postupku do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako ne postoji mogućnost provođenja postupka u školi. Temeljem mišljenja HZJZ od 18. svibnja 2020. godine postupak je uz odgovarajuće mjere moguće provoditi i u školama.
57 Snježana Marić   Poštovani, u potpunosti se slažem sa navedenim dopunama i izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika se sastavu stručnih povjerenstava. Lijep pozdrav. S poštovanjem, Snježana Marić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
58 Tamara Sapanjoš   Poštovani, podržavam navedene dopune i izmjene Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika se sastavu stručnih povjerenstava. Koristim priliku da navedem da sam i sama bila članica stručnog povjerenstva u dva mandata, nakon čega sam zatražila razrješenje. Naime-za navedeni rad (koji traži procjene, komentare, rasprave te sadrži veliku količinu dokumentacije) nije postojala ni minimalna naknada, a rad u navedenom povjerenstvu ne donosi niti jedan jedini bod za napredovanje učitelja u mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika. U Rješenju je navedeno samo da je dio redovitih obveza nastavnika. Smatram da isto nije u redu jer ima puno posla i nezavidnog posla (posebno ako se nečiji zahtjev odbije). Lijepi pozdrav, Tamara Sapanjoš Primljeno na znanje Zaduženje učiljtelja i stručnih suradnika nije predmet ovoga Pravilnika.
59 Eva Jurčić   Slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Budući da sam nastavnik u srednjoj strukovnoj školi želim istaknuti problem s kojim se često susrećemo, a odnosi se na činjenicu da često iz osnovnih škola ne dobivamo cjelokupan uvid u psihofizičko stanje učenika što nam u velikoj mjeri otežava rad u prvom polugodištu prvog razreda dok sami ne shvatimo kakve poteškoće ima dijete. Možda bi se ovim izmjenama moglo na neki način olakšati pristup dokumentaciji stručnoj službi i razredniku kako bi lakše uspostavili komunikaciju i olakšali učeniku početak srednjoškolskog obrazovanja. Nije prihvaćen Kako su Izmjenama mijenjane samo odredbe vezano uz epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, Vaš prijedlog ne možemo prihvatiti, ali ćemo ga razmotriti pri izradi novoga Pravilnika.
60 Zdenka Brebrić   Pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika koje omogućuju članovima školskog povjerenstva procjenu djeteta na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
61 Edita Bosnar   Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Pravilnika s obzirom na situaciju pandemije. Međutim, čl.18a je nedovoljno jasan, tj. smatram da ga treba dopuniti u smislu da će MZO dati uputu u kojoj će točno definirati postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. To je vrlo osjetljivo pitanje i treba do kraja biti definirano postupanje kako ne bi došlo do pogrešaka na štetu djeteta. Srdačan pozdrav, Edita Bosnar Djelomično prihvaćen Odredba čl. 18. a. mijenjana je na odgovarajući način, a preporuke se ne mogu propisati Pravilnikom.
62 marijana trinajstić   Poštovani, slažem se s navedenim Izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika članica sam stručnog povjerenstava u svojoj županiji.( Primorsko-goranska) U dodanom stavku 7. Članka 3. predložila bih da se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može provesti do 31. kolovoza 2020. godine. Toliko je zahtjeva zaprimljeno da ne stižemo sve obraditi prema predviđenome roku, neki su obrasci pogrešno popunjeni i traže nadopunu, molila bih da se prijedlog produženja roka prihvati. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Djelomično prihvaćen Rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine.
63 Tatjana Tuđa   Poštovani. Smatram da je potrebno u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj produžiti provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Protiv sam postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Vjerujem da su škole, pogotovo u manjim sredinama gdje je jako malo upisnika, u mogućnosti kvalitetno obaviti testiranje djece bez stvaranja dodatnog pritiska. Prihvaćen Izmenama Pravilnika rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako neće biti mogućnosti provođenja istoga u školama.
64 Jagoda Đurović   Poštovani, epidemija bolesti COVID-19 nalaže potrebu Izmjena i dopuna raznih Pravilnika, pa tako i ovog Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastava stručnih povjerenstava. Podržavam produljenje rokova za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece koja se upisuju u I. razred osnovne škole. Međutim, postupak utvrđivanja se mora provesti kako treba a ne samo pro-forme radi. Čitam,, učenici olako dobivaju potvrdu o spremnosti, iako to često nije tako. Kasnije, takve odluke „dolaze na naplatu“. Apeliram da se ne donose dopune Pravilnika koji omogućavaju provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu! Nije primjereno dijete - predškolca izlagati video razgovorima s članovima stručne službe u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja. U situaciji kada se i zdravstveni sustav "otvorio" i prima pacijente na redovne kontrole, kad djeca od idućeg tjedna kreću na razne aktivnosti i treninge, bilo bi neprofesionalno uskratiti djeci jedini relevantni način procjene koji će odrediti način njihova školovanja. Prihvaćen Izmenama Pravilnika rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako neće biti mogućnosti provođenja istoga u školama.
65 Jasna Pastuović   Poštovani, slažem sam da je potrebno produljiti rokove za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole. Mišljenja sam da ispitivanju spremnosti vještina i emocionalne zrelosti djeteta treba pristupiti puno ozbiljnije, temeljitije a to nije moguće ukoliko će se ono provesti na daljinu. Ako je liječnicima omogućen pregled djece, ne vidim razlog zašto se u školi ne bi moglo obaviti testiranje budućih prvoškolaca. Pozdrav, Jasna Pastuović Prihvaćen Izmenama Pravilnika rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako neće biti mogućnosti provođenja istoga u školama.
66 Đurđevka Pecikozić   Poštovani , smatram da je potrebno u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj produžiti provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred, ali uz pojašnjenje kako to uraditi na daljinu, Informatička pismenost i opremljenost svih roditelja budući učenika nije na istoj razini, što zahtjeva prethodnu prilagodbu roditelja, djece i imenovanoga povjerenstva. Pri odluci o načinu testiranja treba povesti računa i o dobi djeteta. Lijep pozdrav! Đurđevka Pecikozi Prihvaćen Izmenama Pravilnika rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako neće biti mogućnosti provođenja istoga u školama.
67 Jelena Varga   Poštovani, situacija u kojoj smo se našli, uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 dovodi do realnog slijeda aktivnosti, a to jesu Izmjene i dopune Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastava stručnih povjerenstava. S tim se svakako slažem. Također se slažem da je potrebno omogućiti produljenje rokova za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece koja se upisuju u I. razred osnovne škole jer se postupak nije mogao provoditi tijekom epidemije bolesti. Kao roditelj budućeg školarca, želim da se postupak provede kako i treba, a ne samo pro-forme radi. Kako je već napisala kolegica, učenici olako dobivaju potvrdu o spremnosti, iako to često nije tako. Kasnije, takve odluke koštaju. Mišljenja sam da se školsko testiranje ne treba provesti na daljinu. Upitna je takva procjene spremnosti djeteta za polazak u školu. Vjerujem da su škole, pogotovo u manjim sredinama gdje je jako malo upisnika, u mogućnosti kvalitetno obaviti testiranje djece bez stvaranja dodatnog pritiska i iskrivljene slike o školi. Djeca od idućeg tjedna kreću na razne aktivnosti i treninge,a nema ih u školi. Apsurd. S poštovanjem, Jelena Varga, učitelj RN Prihvaćen Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodit će se na daljinu samo ako neće biti mogućnosti provođenja istoga u školama.
68 LEA LIOVIĆ   Poštovani, kao član školskog i nadležnog Povjerenstva, slažem se da treba postojati produljenje roka za cjelokupno utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta no kontradiktornom smatram činjenicu da je liječnicima dozvoljen pregled djece od 11. svibnja, a stručnim suradnicima u školi nije? Liječnici školske medicine provjeravaju tjelesni i zdravstveni razvoj djeteta dok je ispitivanje spremnosti predškolskih vještina i emocionalne zrelosti djeteta - ključno za polazak u škole. Tom ispitivanju treba pristupiti cjelovito i temeljito - a ne na daljinu. Pregled na daljinu - dok su otvorena sva igrališta, igraonice, trgovački centri? Smatram ukoliko postoje svi preduvjeti te propisane mjere zaštite uz postojeću povoljnu epidemiološku situaciju da se pregledi u školi trebaju dozvoliti, pogotovo ako su sa istim suglasni i roditelji. Nejasan mi je kontekst u kojem su škole procijenjene kao "veći rizik" a trenutno su u potpunosti prazne. Cijeli postupak je potrebno pojednostaviti sažetim i jasnim informacijama koje će omogućiti jedinstvenu interpretaciju svima. Srdačan pozdrav! Lea Liović, mag. pedagogije Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine), zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupak će se provoditi na daljinu samo ako za tim bude potrebe.
69 EDITA POSZER   Poštovani… Očita je potreba dorade Pravilnika uvjetima pandemije. Potrebno je stvoriti baze podataka koje bi bile zajedničke za predškolski odgoj, osnovnu i srednju školu. Jednako kao što svako dijete ima svoj zdravstveni karton, trebalo bi imati i odgojno-obrazovni koji bi sadržao sve relevantne podatke z školski sustav. Tada bi se cijeli postupak pojednostavio i učinkovitije bi funkcionirao, ne samo upis u osnovnu, već i u srednju školu. To je posebno važno za djecu s teškoćama za koju je potrebno provesti postupak utvrđivanja primjerenog oblika školovanja. Sastav povjerenstva trebaju činiti stručni suradnici i liječnici, predmetni nastavnici iz čijih područja dijete ima poteškoće, te razrednik/ca. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlozima. Iste ćemo razmotriri pri izradi novoga Pravilnika.
70 Nensi Araminčić   Poštovani, slažem se s navedenim Izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. U dodanom stavku 7. Članka 3. predložila bih da se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može provesti do 31. kolovoza 2020. godine. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Primljeno na znanje Izmenama Pravilnika rokovi su mijenjani te se za dijete koje ne može pristupiti postupku isti može provesti do početka nastavne godine.
71 Božidar Altus   Poštovani slažem se s predloženim izmjenama i dopunama u Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Smatram da je potrebno u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj produžiti provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
72 Miljenka Bujas   Poštovani, izmjene se moraju donijeti vezano za situaciju s pandemijom. Smatram da nije dovoljno napisati članak, dva koji se odnose na to, a bez obrazaca koji bi to popratili. U ovim uvjetima cijeli postupak je potrebno pojednostaviti, a u ovoj situaciji dolazimo do toga da je još jače nego inače vidljiva nesuradnja predškolskih ustanova i osnovnih škola, odnosno tih dvaju sustava. Kad bi predškolske ustanove bile u službi obrazovanja djece, onda bi škole dobile mišljenja (dosje) o svakom predškolcu te bi škole na temelju toga djecu mogle i upisati i formirati odjele, te za djecu s teškoćama provesti postupak utvrđivanja primjerenog oblika školovanja. Moja su iskustva takva da i kad tražimo mišljenje, ono je vrlo nerealno, odnosno dosta ublaženo, pogotovo kad se radi o djeci s teškoćama u razvoju. Sastav povjerenstva - smatram da povjerenstvo u školi mora imati stalne članove, stručne suradnike i liječnika, a da za svako dijete u povjerenstvu, kad se određuje primjereni oblik školovanja, mora biti njegov razrednik. Ovako su u povjerenstvu učitelj i nastavnik koji u većini niti ne poznaju dijete, a potpisuju itekako bitne dokumente u kojima se radi o budućnosti djeteta. U sastavu povjerenstva za upis u školu može se odrediti da je njegov član učitelj 4. razreda razredne nastave u toj školskoj godini. U obrascima mora stajati da oba roditelja moraju potpisati potrebne dokumente, osobito ako roditelji ne žive zajedno. Iz iskustva, imali smo problema s osporavanjem čak i upisa u školu jer su roditelji u konfliktu i "njega nitko nije ništa pitao" (4.a, upisnica i sl. ) Obrazac 1. - Budući da još nisam doživjela da nam dosad Ured dostavlja popis djece dorasle za upis, ne znam kako bismo mogli imati podatke o obveznicima upisanima u druge škole. Istaknula bih, iako ovdje tome nije mjesto da se u ovoj situaciji svakako moraju izbjeći individualna testiranja jer se ona provode na način da dijete sjedi u neposrednoj blizini stručnog suradnika i uz nazočnost roditelja. S tim u vezi, ne mogu ni shvatiti da su liječnicima odobreni pregledi, a znamo kako izgledaju te ambulante i da je broj koju djece koju liječnik pregleda ogroman (dva liječnika na cijelu županiju). Srdačan pozdrav. Miljenka Bujas, prof. Primljeno na znanje Povjerenstva su imenovana na 4. godine, odnosno dvije godine i odredba vezano uz imenovanje članova nije se mijenjalaPrimljeno na znanje. Sukladno odredbi članka 7. stavka 1. podstavka 3. u postupku se koristi i dostavljena dokumentacije iz predškolske ustanove ako ju je dijete pohađalo ili programa predškole te je vidljivo da školske i predškolske ustanove trebaju surađivaiti. Izmjenama nisu mijenjane druge odredbe Pravilnika pa tako ni one vezano uz sastav povjerenstava. Nadalje, člankom 5. stavka 2. Pravilnika propisno je da Ured, a sada Upravni odjel, utvrđuje popis djece, školskih obveznika i dostavlja ga Stručnom povjerenstvu škole do 1. ožujka tekuće godine.
73 Davorka Gorek   Poštovani, navedene promjene imenovanja Upravnog odjela već su obavljene, članovi Školskih i Uredskih povjerenstva imenovani, te nema potrebe za istim ukoliko je to već odrađeno. Kronično nedostaje liječnika školske medicine na terenu, vidljivo i kod upisa u srednje škole, te u mnogim školama nedostaju pravovremeni sistematski pregledi i cijepljenja. Govorim konkretno o Zagrebačkoj županiji. Školska medicina će krenuti sa pregledima tek krajem 5. mj. u malenom uredu. Naša škola je otvorena, nema učenika, prazna, sa velikim učionicama, Nakon telefonskog upita prema MZO rečeno mi je da do 12.05.2020. će biti objavljena detaljna uputa na stranicama MZO, te ukoliko osnivač ocjeni povoljnu epidemiološku situaciju, škole mogu krenuti sa testiranjem. Naravno, to se nije dogodilo. Nedostaju pravovremene i točne informacije koje bi trebale biti objavljene na jednom mjestu, transparentno. Liječnik šk. medicine je usredotočen na tjelesni i zdravstveni razvoj, a stručna povjerenstva u školi ispituju spremnost djeteta i razvoj predvještina, emocionalni status, te smatram da ne postoji prepreka da se isto i učini. Pregled na daljinu??? Može li liječnik obaviti pregled na daljinu? Tko je kompetentniji za procjenu školskih obveznika, liječnik ili škola? Pruduljenje roka za upis je potrebno, ali isto tako što ako dijete bude upisano potpuno nespremno, ili ako nije za redovne uvjete školovanja, ako mu je potreban pomoćnik u nastavi??? Također, odluka roditelja i neprihvaćanje prijedloga o odgodi upisa umanjuje vrijednost Povjerenstva... Pregledi u školi se odvijaju individualno, jedan roditelj, dijete i član povjerenstva na preporučenoj udaljenosti. Grad Zagreb kreće sa upisima. Kao da živimo u različitim državama, svatko vozi svojim putem. Očigledno se primjećuje raspad sustava, na svim razinama. LP Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sukladno odredbi članka 7. stavka 1. podstavka 3. u postupku se koristi i dostavljena dokumentacije iz predškolske ustanove ako ju je dijete pohađalo ili programa predškole te je vidljivo da školske i predškolske ustanove trebaju surađivaita. Izmjenama nisu mijenjale druge odredbe Pravilnika pa tako ni one vezano uz sastav povjerenstava. Nadalje, člankom 5. stavka 2. Pravilnika propisno je da Ured, a sada Upravni odjel, utvrđuje popis djece, školskih obveznika i dostavlja ga Stručnom povjerenstvu škole do 1. ožujka tekuće godine.
74 Elvira Vučković   Poštovani, Razumijem da ste zakonski morali u Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine, broj: 67/14) unijeti izmjene temeljem drugih zakonodavnih akata (ukidanje Ureda državne uprave i preimenovanje u Pravilniku u upravno tijelo u županiji nadležno za poslove obrazovanja), međutim, smatram da predložene izmjene Pravilnika (pogotovo u trenutnoj situaciji) nisu dovoljne, podložne su različitim tumačenjima i škola i ureda. Izmjena navedena u članku 1. i 2. Pravilnika: - Znači li da je potrebno ponovno imenovanje samo radi promjena naziva Upravnog odjela ili vrijede imenovanja koja su na snazi? Čemu još papirologije za Upravni odjel i škole? Izmjene navedene u članku 3. Pravilnika: - Potrebno je detaljnije objasniti način objave rasporeda utvrđivanja psihofizičkog stanja djece. Na taj način ne bi bilo velikih razlika kakve su sada od županije do županije, od škole do škole i smanjila bi se mogućnost kršenja Zakona o zaštiti osobnih podataka. Predlažem ovaj tekst za članak 4.: Iza članka 18. dodaje se novi članka 18.a koji glasi: „Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije utvrđene od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske odnosno stožera civilne zaštite nadležnog za pojedino područje, Stožer je dužan izdati smjernice Stručnom povjerenstvu i povjerenstvima škola o načinu i postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta sukladno odredbama ovog Pravilnika. Iznimno, u slučaju da radi nepovoljne epidemiološke situacije nije moguće provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta sukladno odredbama ovoga Pravilnika, isti se može provesti na daljinu sukladno prethodnom dogovoru roditelja i Povjerenstva, uvažavajući posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja.“ Naime, Stožer je izdao smjernice samo za liječnike školske medicine, ne i za ostale članove školskog povjerenstva. Time je praktički cijeli Pravilnik stavljen izvan snage. Kako je moguće da postoji propisani način provedbe koji zadovoljava higijenski minimum u skučenim ordinacijama školske medicine, a ne postoji u trenutno praznim školama? Izmjena članka 6. - „Svi obrasci iz Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine, broj: 67/14) mijenjaju se i čine sastavni dio ovoga pravilnika.“ Ako ne bude izmijenjen članak 4., ispada, prema trenutnoj situaciji na terenu, da će ostali članovi povjerenstva škole i Povjerenstva ureda potpisivati rezultate testiranja školskih liječnika? Zaključak: Navedene izmjene Pravilnika su nedovoljne, ne odražavaju situaciju na terenu, ne udovoljavaju potrebama roditelja, djece i povjerenstva škole, ne rješavaju probleme što i kako u situacijama npr. prijevremenog upisa u kojim se zahtijeva izdvojeni nalaz psihologa, što u slučajevima odgode upisa, upisa uz utvrđivanje primjerenog oblika školovanja, kao i već započetih, a nedovršenih utvrđivanja primjerenog oblika školovanja i nije u u interesu djece. S poštovanjem, Elvira Vučković, stručni suradnik psiholog Primljeno na znanje Povjerenstva su imenovana na četiri, odnosno dvije godine te izmjenama nije propisana odredba temeljem koje se ista moraju ponovo imenovati. Dakle, povjerenstva nastavljaju s radom u skladu s odlukom temeljem koje su imenovana.
75 Sanja Ivanac   Poštovani, kao nastavnica i majka dvojice predškolaca u potpunosti se slažem s promjenom pravilnika. Samo molim detaljna objašnjenja vezana za članak 4. Lp Nije prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
76 Ivana Smolčić Padjen   Poštovani, slažem se s Izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastava stručnih povjerenstava. Predlažem pisati "sastava" umjesto "sastavu". Nije prihvaćen Odredba je usklađena s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te naziv Pravilnika nije moguće mijenjati.
77 Sanja Ramljak   Smatram da se rok mora produljiti za testiranja predškolaca i to je vrlo važan dio pred sam polazak u 1.razred! Primljeno na znanje Zahvaljujem na podršci.
78 Domagoj Matković   U potpunosti se slažem da se omogući produljenje rokova za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece koja se upisuju u I. razred osnovne škole jer se postupak nije mogao provoditi tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj. Učitelj mentor (katoličkog vjeronauka). Primljeno na znanje Rok je produljen, a utvrđivanje psihofizičkog stanja na daljinu provodit će se u slučaju da se procjena ne može ostvariti u školi zbog epidemiološke situacije. Sukladno mišljenju HZJZ od 18. svibnja 2020. godine moguće je provođenje postupka i u školama, ali uz uvažavanje odgovarajućih mjera zaštite.
79 Magdalena Černjul   Poštovani, u potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjenama i dopunama s obzirom na novonastalu situaciju. Također sam mišljenja da prilikom utvrđivanja psihofizičke spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole postupak utvrđivanja treba provesti temeljitije. Smatram da učenici olako dobivaju potvrdu o spremnosti, a često to nije tako. U praksi se vrlo često dešava da se odmah na početku prvog razreda utvrdi kako učenik nije spreman za pohađanje istog. Tijekom nastavne godine mu se određuje primjereni program, ukoliko na to roditelj pristane, kada već zaostaje u radu. Takav učenik kroz čitavo školovanje ima poteškoća. U nekim slučajevima bolja bi opcija bila privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sukladno propisima učeniku se primjereni program školovanja može odrediti tijekom njegova trajanja, a ne samo pri upisu u I. razred osnovne škole.
80 Mirjana Krpan   Poštovani, u potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. S obzirom na novonastalu situaciju, svakako bi trebalo prolongirati rok postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
81 SANDRA SAMOŠĆANEC   Suglasna sam s navedenim u svrhu Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
82 Danijel Mustafa   U potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, te da za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovne virudom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj treba prolongirati rok postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
83 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK   Poštovani,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, u potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Slažem se da je situacija doista sada drugačija, u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovne virudom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj i da treba prolongirati rok postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Silvana Kopajtić Zurak, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
84 Marina Krijan  , Članak 1. Poštovani, slažem se sa izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta,učenika te sastavu stručnih povjerenstava ,nastalih uslijed epidemije. Smatram da je produljenje roka u redu a postupak provođenja na daljinu provoditi samo u iznimnim slučajevima,jer valjana i stručna procjena temelji se na direktnom kontaktu što može uključiti fizičku distancu.Smatram nužnim uključiti i predškolske ustanove u dio ovog procesa tj. stručna mišljenja odgajatelja(koje bi priložili ili dostavili Stručnom povjerenstvu škole) ,koji su neposredno radili s djecom predškolske dobi posebice u pogledu socijalnih vještina i načina komunikacije u skupini.Također, kao učiteljica razredne nastave,smatram da je rad u ovom Povjerenstvu iznimno odgovoran i zahtjevan posao koji se radi u okviru norme , te smatram da bi se mogao vrednovati prilikom napredovanja u zvanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Pravilnikom je predviđeno korištenje dokumentacije iz predškolskih ustanova.
85 Vesna Pavković-Dončević  , Članak 1. Poštovani, slažem se da je u novonastaloj situaciji proglašene epidemije virusom COVID-19 potrebno prilagoditi zadane rokove za procjenu psihofizičkog stanja djeteta, ali je pri tome važno voditi računa i o organizaciji rada u našim školama. Mislim da neće biti prevelik broj djece, odnosno roditelja koji neće moći pristupiti procjeni do početka srpnja, a za te iznimke može se organizirati procjena neposredno prije početka nastavne godine, krajem kolovoza. Procjena na daljinu ne bi trebala biti pravilo zamjene za procjenu kroz direktan kontakt s djetetom i roditeljima, koje bi se koristilo kao alternativa, već samo iznimno rijetki slučaj za koji treba postojati valjani razlog. Mislim da je uz međusobno uvažavanje i dijalog, te poštivanje preporuka epidemiologa moguće postići dogovor između povjerenstva i roditelja o procjeni. Možda bi bilo zgodno razraditi modele načina provedbe takvih procjena. Lijep pozdrav, Vesna Pavković-Dončević, dipl.ing. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
86 Rajka Šore  , Članak 1. Poštovani! Članak 1. st. 1. Pravilnika definira kako ravnatelj imenuje predsjednika i članove Povjerenstva škole. Mišljenja sam kako treba definirati kompetencije i kriterije pri imenovanju predsjednika. Temeljem mog iskustva, smatram kako potrebne kompetencije i stručna znanja ima pedagog. Imenovanje učitelja hrvatskog jezika (koji kao član procjenjuje razinu poznavanja hrvatskog jezika) ne smatram kvalitetnim izborom samim tim što ne sudjeluje u procjeni psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u 1. razred te nema iskustva u obavljanju specifičnih poslova i zadataka koji pedagog obnaša. Predlažem da predsjednika predlažu članovi povjerenstva. Čl. 4. koji se odnosi na testiranje spremnosti djece za školu na daljinu treba nadopunu u smislu krajnje opcije. Popuštanjem mjera, mislim da je moguće obaviti testiranje u grupi od 7 djece pridržavajući se sigurnosnih uputa. Osim testnog materijala, procjena uključuje i procjenu socijalnog i emocionalnog statusa djeteta koja je moguća jedino neposrednim opažanjem djetetova funkcioniranja u vršnjačkoj skupini. Procjena funkcioniranja djeteta u grupi (manjoj od razreda kojem će pripadati) značajnija je od samog rezultata postignutog na testu spremnosti za školu. Rezultati testa su orijentir kako bi razredi bili što ujednačeniji po kognitivnim sposobnostima. Kvalitetu razreda određuju i drugi parametri koje individualnim testiranjem u obiteljskom domu nije moguće dobiti. Formiranje razreda vrlo je odgovoran postupak jer razredi moraju opstati kroz cjelokupno osnovnoškolsko obrazovanje, "preživjeti" sve turbulencije koje odrastanje nosi. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Izmjenama nisu mijenjane odredbe vezano uz članove povjerenstava.
87 Javorka Milković  , Članak 1. U potpunosti razumijem praktičnu stranu ovakvog imenovanja, ali ono se vrši bez ikakve volje samog kandidata- člana, pogotovo u manjim školama gdje postoji tek jedan mogući izbor za većinu članova. Nakon niza godina rada u Povjerenstvu, za što članovi ne dobivaju niti novčani naknadu, niti bodove za napredovanje u zvanje niti im se povećava satnica, trebala bi uistinu postojati mogućnost samostalnog odlučivanja o tome želimo li nastaviti s radom u Povjerenstvu ili ne, odnosno uvjeti tog rada bi se trebali iz temelja promijeniti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Izmjenama nisu mijenjane odredbe vezano uz članove povjerenstava.
88 Melita Knežević  , Članak 1. Slažem se sa sadržajem ovog članka, osim u slučaju ako su već ranije imenovani predsjednik i članovi Stručnog povjerenstva škole. Imenovanje bi u tom slučaju trebalo ponovo obaviti samo ako postoji potreba za mijenjanjem predsjednika ili članova Stručnog povjerenstva škole. Prihvaćen Pravilnikom nije predviđeno novo imenovanje članova povjerenstava jer su imenovana na vrijeme od četiri, odnosno dvije godine.
89 Ivana Kujundžić  , Članak 2. Jasno mi je da netko od nas mora biti u Stručnom povjerenstvu Upravnog odjela, ali kada se radi o mjestima gdje izbor pada uvijek na istu osobu ( jer druge njezine struke jednostavno nema) onda bi bilo pravedno tj.pošteno da se rad u tim povjerenstvima honorira te da se isti barem nagradi bodovima za napredovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Izmjenama nisu mijenjane odredbe vezano uz imenovanje članova povjerenstava.
90 Kristina Kos  , Članak 2. Ovdje želimo upozoriti na ulogu i opseg posla stručnog suradnika psihologa u radu Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda u dijelu koji se odnosi na prijevremeni upis u 1. razred. Stručni suradnici psiholozi, uz opis i opseg posla koji imaju i ostali članovi stručnih povjerenstava, obavljaju i dodatni posao procjene spremnosti djece za prijevremeni upis za škole koje u sastavu školskih povjerenstava nemaju psihologa. Članak 3. Standarda rada psihologa u osnovnim i srednjim školama Hrvatske psihološke komore propisuje: • Psiholog može obavljati zadaće iz Godišnjeg plana i programa rada samo u školi s kojom ima sklopljen ugovor o radu. • Ukoliko se od školskog psihologa traži da obavlja stručne poslove u školi s kojom nema sklopljen ugovor o radu, ti mu se poslovi moraju iskazati kao sati iznad norme i posebno honorirati. Ako nisu ispunjeni ti uvjeti, psiholog nema obveze takve poslove obavljati i u tom slučaju ne može ga se pozvati na odgovornost. Članovi Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika psihologa Grada Zagreba-istok, Zagrebačke županije-istok i Sisačko-moslavačke županije upozoravaju na problem procjene djece za prijevremeni upis te davanja mišljenja za škole s kojima nisu u pravnom odnosu uz istovremeno preuzimanje profesionalne odgovornosti, problem financiranja psihologijskih mjernih instrumenata potrebnih za provođenje testiranja te dodatni obim posla u okviru rada stručnih povjerenstava koji nije ni na koji način iskazan niti honoriran. Stoga predlažu se u ovoj izmjeni Pravilnika usklade propisi naše strukovne Komore s odredbama ovog Pravilnika. Kristina Kos, voditeljica Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika psihologa osnovnih škola Grada Zagreba- istok, Zagrebačke županije-istok i Sisačko-moslavačke županije Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Izmjenama nisu mijenjane odredbe vezano uz imenovanje članova povjerenstava.
91 Ivana Lončarević  , Članak 2. • Ukoliko se od školskog psihologa traži da obavlja stručne poslove u školi s kojom nema sklopljen ugovor o radu, ti mu se poslovi moraju iskazati kao sati iznad norme i posebno honorirati Primljeno na znanje Izmjenama Pravilnika ne propisuju se radne obveze učitelja i stručnih suradnika.
92 Javorka Milković  , Članak 2. Kao i na razini školskih Povjerenstava, niti ovdje se ništa ne pita samog kandidata koji za to ne dobiva niti novčanu naknadu, niti povećanje satnice niti bodove za napredovanje. Prihvaćen Izmjenama Pravilnika ne propisuju se radne obveze učitelja i stručnih suradnika kao ni napredovanja.
93 Mišela Bačić Baronica  , Članak 3. Poštovani, niz godina sam član Povjerenstva pa znam da je tijek utvrđivanja primjerenog oblika školovanja pri upisu u prvi razred za djecu s teškoćama u razvoju bio je otežan i produljen i prijašnjih godina kada nije bilo pandemije i propisanih epidemioloških mjera. Roditelji djece s teškoćama u razvoju trebaju obaviti s djetetom razne specijalističke preglede i pribaviti mišljenja (neuropedijatar, psihijatar, ortoped, ORL, oftalomolog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator.....). Na termine pregleda potrebno je dulje čekati, a često i putovati izvan mjesta stanovanja. Svu potrebnu dokumentaciju roditelji djece s teškoćama često uspiju probaviti tek krajem kolovoza. S druge strane osnovne škole trebaju do 15. srpnja dostaviti broj razrednih odjela i planirati zaduženja učitelja. Pandemija će samo otežati i inače problematičan tijek. Predlažem da se djeca školski obveznici s većim teškoćama u razvoju evidentiraju ranije, da im se osigura prednost i prvi termini testiranja u matičnim školama i kod školskih liječnika uz poštivanje epidemioloških mjera. Za onu djecu koja ne budu imala sva potrebna mišljenja stučnjaka provesti postupak tzv. pedagoške opservacije ( ta opcija je postojala ranije) od rujna do početka prosinca za vrijeme kojeg će se utvrditi koji oblik školovanja je optimalan djetetu. Nakon proteklog vremena pedagoške opservacije mišljenje o primjerenom obliku školovanja trebaju dati učitelj, psiholog i obavezno edukacijski rehabilitator te logoped po potrebi. Primljeno na znanje Sukladno odredbama članka 4. stavka 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15), djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1. veljače do 15. travnja kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.
94 Lovorka Jurić Komljenović  , Članak 3. Poštovani, Stavak 7. i stavak 8.: Smatram potrebnim skratiti rok za obavještavanje škole o djeci koja ne mogu pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja do 1. srpnja 2020. te produljiti rok utvrđivanja psihofizičkog stanja do kraja školske godine 31.8.2020. radi organizacije posla i korištenja godišnjih odmora. Prihvaćen Rok za djecu koja ne mogu pristupšiti postupku produžen je do početka nastavne godine. Vidjeti izmjenu u čl. 3.
95 Hrvatska psihološka komora  , Članak 3. Prilikom određivanja rokova i provedbe postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika, nužno je obratiti pažnju da ne bude narušeno zakonsko pravo na godišnji odmor svih odgojno-obrazovnih djelatnika koji u njemu sudjeluju. Korištenje godišnjeg odmora određeno je Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 51/18) i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 51/18) i to na način da se u pravilu podudara s odmorom (praznicima) učenika. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama u čl. 38. st. 1. određuje da se godišnji odmor zaposlenika u pravilu podudara s odmorom učenika. Prema rokovima određenim predloženim Prijedlogom pravilnika, korištenje godišnjeg odmora na koje odgojno-obrazovni djelatnici imaju zakonsko pravo, čini se upitnim. Također, valjalo bi dodati da se navedeni rok može produljiti ako to epidemiološka situacija bude zahtijevala. Stručni razred za školsku psihologiju Hrvatske psihološke komore Primljeno na znanje U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava.
96 Ivana Kujundžić  , Članak 3. Čl.5.st.5. - nije jasno navedeno kako obavijest mora izgledati. Naime, ako se radi o rasporedu onda moramo objaviti imena djece s datumima rođ.i sl., a na to nemamo zakonsko pravo...ili odsad imamo? St.7. - predlažem "može se provesti do 31. kolovoza 2020. godine." zbog prava djelatnika na godišnje odmore koje jedino tada možemo iskoristiti ( čl.8. - ista primjedba). Primljeno na znanje U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava.
97 Kristina Kos  , Članak 3. Pri produljenju roka postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred, treba voditi računa o pravu zaposlenika na godišnji odmor (kolektivni godišnji) te organizacijskim aspektima rada Škola ( ustrojstvo razrednih odjela, ustrojstvo produženog boravka, narudžba udžbenika itd.). Kristina Kos, stručni suradnik psiholog Primljeno na znanje U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava.
98 Ivana Lončarević  , Članak 3. Nema razloga da se rok upisa ne produži do 31. kolovoza što ostavlja veću mogućnost prilagođavanja novonastaloj situaciji ili, još bolje, rok vezati uz početak školske godine - npr. pet dana prije početka školske godine. 1. kolovoza je vrijeme kada su stručni suradnici na godišnjem odmoru početak i kraj kojega su dužni prilagoditi školskom kalendaru. Primljeno na znanje U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava.
99 Ana Šamarija  , Članak 3. Budući da škole na kraju ovog članka može utvrditi drugo vrijeme utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, do početka nastavne godine, vidljivo je kako osobe odgovorne za izmjenu Pravilnika nisu upoznate s organizacijom rada u školama. organizacija rada u školama traje već od 15.7. kada se donosi prijadlog o broju djece u razrednim odjelima, kada ravnatelji naručuju udžbenike, za izborne predmete, za obavezne predmete, kada se mora organizirati satnica za nove učitelje- zapošljavanje ili otpuštanje ljudi - jer se moraju novi učenici škole izjasniti hoće li pohađati izborne predmete informatike, vjeronauka ili stranog jezika. Također, sva odgovornost ovakve organizacije rada je na ravnateljima, stoga bi prilikom ovakvog prijedloga izmjene Pravilnika, trebalo stupiti u kontakt s glavnim i odgovornim ljudima u školama - koji čine sustav obrazovanja, te dogovoriti s njima određene rokove, a tek zatim predložiti na internet stranici e-savjetovanje. Primljeno na znanje U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava. Pravilnikom se ne propisuju zaduženja učitelja ni ustroj razrednih odjela.
100 Ana Šamarija  , Članak 3. Poštovani, Poštovani, mišljenja sam da je nužno prolongirati rok Postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Slažem se kako je zbog navedene situacije radi virusa, potrebno produljiti rokove. Ipak, ne slažem se s dijelom članka u kojem se govori da: "...roditelj djeteta koje ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda dužan je najkasnije do 1. kolovoza 2020. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i to najkasnije do početka nastavne godine.“ Članovi Školskog povjerenstva su od srpnja na godišnjem odmoru, kako je utvđeno Zakonom o radu, Zakonom o odgoju o obrazovanju, pa sam mišljenja da ovo nije moguće izvesti na navedeni način ukoliko se planiraju poštivati prava zaposlenih. Stoga, ili produljite rokove, ili promijenite Zakone. Primljeno na znanje U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava.
101 Nives Miljuš  , Članak 3. Poštovani, predlažem da se u 7. stavku promijeni dio koji se odnosi na rok: ....postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može se provesti do 31. kolovoza 2020. godine. Primljeno na znanje Vidjeti odredbe članka 3. Izmjena.
102 Gordana Novković Poje  , Članak 3. Rok od 20.8. koji je postavljen nije u skladu sa poštivanjem prava članova stručnih povjerenstava na korištenje godišnjih odmora koji se u pravilu koriste od 15.7. do 20.8. Gordana Novković Poje, mag.psych.univ.spec.psih.sav., stručna suradnica mentorica u OŠ E.Kvaternika, Velika Gorica Primljeno na znanje U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava.
103 Tina Parać  , Članak 3. U potpunosti se slažem sa kolegicom Emirom Glavina Kozić da se trenutno u ovoj epidemiološkoj situaciji ne može definirati rok za postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
104 GRAD ZAGREB  , Članak 3. U članku 3. Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava iza riječi „te mrežnih stranica županije odnosno grada“ treba dodati riječ „Zagreba“. Nije prihvaćen U članku 2. skraćeni su nazivi te nema potrebe za izmenom teksta.
105 Tanja Dejanović Šagadin  , Članak 3. Rok koje ste naveli (20.8.) je nerealan jer su članovi povjerenstava na godišnjem odmoru od sredine srpnja do 20.8. te bi bilo bolje da stavite rok 31.8.2020. kako bi se postupci stigli provesti (godišnji se mora koristiti u vrijeme školskih praznika). Također, predlažem da stavite da se u slučaju izvanrednih okolnosti taj rok može i produljiti (jer nitko ne zna kakva nas epidemiološka ili seizmološka situacija očekuje tijekom ljeta). Obzirom da već radite izmjene i dopune Pravilnika predlažem da dodate članak koji obavezuje predsjednika školskog povjerenstva da (za učenike s teškoćama koje upućuju u neku posebne ustanovu) kontaktiraju posebnu ustanovu, provjere imaju li mjesta određenom programu te obavijeste o prijedlogu upisa. To je bitno kako bi posebne ustanove znale koliko učenika će upisati i mogle točno planirati broj razrednih odjela i skupina te potreban broj učitelja. Tanja Dejanović Šagadin, prof. psih. - sručna suradnica -psihologinja COO "Goljak" Nije prihvaćen U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava. Pravilnikom se ne mogu dodavati koje nisu bile na javnom savjetovanju.
106 Snježana Glučina  , Članak 3. Poštovani, slažem se s člankom 3. Pravilnika prema kojem se u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 …. postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može provesti do 20. kolovoza 2020. godine, odnosno smatram, ukoliko se procjeni potrebnim, da se provođenje postupka treba omogućiti i do 30. kolovoza 2020. godine. S poštovanjem, Snježana Glučina stručna suradnica psihologinja u Osnovnoj školi Tučepi Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
107 Hana Sinanović Miljić  , Članak 3. Poštovani, mišljenja sam da je nužno prolongirati rok Postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Ipak, ne slažem se s dijelom članka u kojem se govori da: "...roditelj djeteta koje ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda dužan je najkasnije do 1. kolovoza 2020. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i to najkasnije do početka nastavne godine.“ Naime, članovi Školskog povjerenstva su od srpnja na godišnjem odmoru, pa sam mišljenja da ovo nije moguće izvesti na navedeni način ukoliko se planiraju poštivati prava zaposlenih. Primljeno na znanje U skladu s propisima učitelji i stručni suradnici imaju pravo na godišnji odmor te izmjene odredaba ni na koji način neće utjecati na prava.
108 Katarina Miloloža  , Članak 3. U članku 7. je navedeno produženo vrijeme postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta do 20. kolovoza 2020. Mišljenja sam da zbog novonastale situacije i korištenja odmora članova povjerenstva bilo bi u interesu ostavili mogućnost prolongiranja roka za postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
109 Jagoda Gauta  , Članak 3. Ova praksa je , kada su u pitanju predupisi učenika, nepotrebna. Roditelje obavještavaju škole, odnosno Stručna povjerenstva koja s rdoiteljima dogovaraju termine utvrđivanja psihofizičkog stanja. Jasno je da Upravni odjel ne može definirati termine za sve škole nekog grada/županije. Zbog ove odredbe, škole dogovaraju termine s roditeljima, zatim podatke šalju gradu/županiji da bi onda (kao) Upravni odjeli još jednom obavijestili roditelje o onome što su već dogovorili sa školama. Nepotrebno! Primljeno na znanje Postupanja su različita te se odredba propisala u skladu s mogućnostima.
110 Javorka Milković  , Članak 3. Potpuno je nejasno koji je sadržaj obavijesti o kojoj govori članak 3. Radi li se samo o tome da se pozivaju roditelji koji imaju djecu rođenu između dva navedena datuma određene godine, navodi li se imenom, prezimenom, adresom prebivališta, OIB-om...iznad svega, period nastave na daljinu je pokazao da postoji velik broj roditelja koji ne barataju niti osnovama informatičke pismenosti te je stoga potpuno nejasno kako će se dobiti povratna informacija o tome je li informacija došla do roditelja. Nadalje, nejasno je kako su određeni datumi- krajnji rokovi utvrđivanja psihofizičkog stanja, kao i krajnji rokovi u kojima bi roditelji trebali izvršiti ovdje navedenu obvezu ako ne znamo i ne možemo znati kakva će biti epidemiološka situacija 1., odnosno 20 kolovoza 2020. Primljeno na znanje Krajnji rok je početak nastavne godine.
111 Bojan Lazić  , Članak 3. Poštovani, priznajuži nužnost mijenjanja situacije i pravnih akata u trenutačnoj epidemiološkoj situaciji, ipak smatram kako je članak 3., posebice dio koji se odnosi na dodavanje novih stavaka 7. i 8. Naime, u navedenim se stavcima spominje blest COVID-19 i virus SARS-CoV-2 kao i nadnevak koji datira u 2020. godini. Kako se ne bi pojavljivala poreba za novim izmjenama ovog pravilnika ubuduće, zbog eventualnog ponavljanja ove ili pojave neke nove epidemije, predlažem da se tekst ovih stavaka uredi na način da bude univerzalno važeći za sve eventualne buduće pojave epidemije(a). Primljeno na znanje Pravilnikom se ne mogu dodavati koje nisu bile na javnom savjetovanju.
112 Emira Glavina Kozić  , Članak 3. Poštovani, Ako se već u izmjenama Pravilnika spominje epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom, ... onda se ne mogu definirati nikakvi fiksni termini (najkasnije do...). Svakako je potrebno prolongirati postupak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
113 Ana Marinić  , Članak 3. Poštovani, pozdravljam produljenje rokova ua utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, no mislim da bi testiranje djece za upis u prvi razred, uz odgovarajuće mjere opreza i zdravstvene zaštite, trebalo provesti uživo, a ne na daljinu. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera.
114 Maša Pešec  , Članak 3. Poštovani, ne krši li se objavljivanjem rasporeda pregleda psihofičkog stanja djece na mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili putem medija Zakon o zaštiti osobnih podataka? Svaka takva objava morala bi se sastojati od punog imena i roditelja i djeteta, za što naravno nemamo potrebitu suglasnost. Mišljenja sam da je ovaj članak potrebno jasnije definirati te da bi Zavodi za javno zdravstvo trebali pisanim putem obavijestiti svakog pojedinog roditelja o vremenu pregleda njihovog roditelja od strane liječnika školske medicine, kao i škole o vremenu pregleda od strane članova Povjerenstva koji su djelatnici škole. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Upravni odjeli i Gradski ured objavještavaju roditelje o nastavku provođenja postupka u školama, a škole izravno s roditeljima dogovaraju vrijeme provođenja postupka te se imena ne objavljuju ni u medijima ni na mrežnim stranicama škola kao ni na oglasnim pločama. Odredba nije mijenjana već samo nadležnost.
115 Melita Knežević  , Članak 3. Slažem se sa izmjenom stavka 5. članka 5. Također, slažem se da se produlji postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta (što je navedeno u dodanom stavku 7.), ali ne do 20. kolovoza, jer u tom slučaju nismo u mogućnosti iskoristiti svoj godišnji odmor do početka nove školske godine. Mišljenja sam da je točan datum nemoguće navoditi u situaciji koja je neizvjesna, osim da je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta potrebno provesti do početka nastavne godine i na način koji bude omogućavala zdravstvena situacija s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Neda Križanović  , Članak 3. Poštovani, u potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. Slažem se da je situacija doista sada drugačija, u vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovne virudom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj i da treba prolongirati rok postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
117 Mišela Bačić Baronica  , Članak 4. Poštovani, utvrđivanje primjerenog oblika školovanja za djecu s teškoćama u razvoju uključuje primjenu objektivnih standardiziranih testova (psihologijskih, logopedskih...) koji se ne mogu provoditi na daljinu.Svaka procjena sposobnosti i vještina djece s teškoćama u razvoju testiranjem na daljinu nije cjelovita niti objektivna i kao takva nije u interesu njihove dobrobiti u pogledu odabira primjerenog oblika školovanja. Problematična je i informatička pismenost i dostupnost tehnologije nekim roditeljima pred koje bi bila stavljena zadaća koju ne mogu ispuniti. Slabljenjem epidemioloških mjera trebalo bi organizirati najprije testiranja za djecu s teškoćama u razvoju poštujući sve preporuke HZJJ. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupak na daljunu provodit će se samo u slučaju potrebe.
118 Dora Akšamović  , Članak 4. Poštovani, s obzirom na prijedloge izmjena i dopune Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sasatavu stručnih povjerenstava smatram da bi se rok za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika u školama trebao produljiti do 31. kolovoza s obzirom na specifičnost situacije te godišnje odmore članova Stručnih povjerenstava. Istaknula bih da je vrlo nejasno provođenje utvrđivanja psihofizičkog stanja na daljinu te bi se trebale razraditi detaljnije upute na koji način bi se provodilo isto. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
119 Dubravka Periša  , Članak 4. Višegodišnje iskustvo koje imam kao članica Povjerenstva Upravnog odjela (prije Ureda državne uprave) mi dokazuje da je ponekad i u redovnim uvjetima nedovoljno informacija o djetetu te je samo Povjerenstvo tražilo dodatne podatke i procjene radi donošenja kvalitetnog mišljenja. Stoga smatram da, u situaciji epidemije, neka će djeca biti u neravnopravnom položaju ako se postupak provodi na daljinu. Predlažem da se u slučajevima posebnih okolnosti omogući produljenje roka provođenja postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja i nakon 20. kolovoza. Pri tome se dijete može upisati u redovni prvi razred a postupak provesti u razumom periodu. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
120 IVANA DRAGŠIĆ  , Članak 4. Poštovani, godinama sam članica školskog Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, a bila sam i članica Stručnog povjerenstva pri Upravnom uredu. Lako je utvrditi stanje kada je dijete emocionalno zrelo, komunikativno, puno predznanja i iz idealnih obiteljskih uvjeta, a sve ostalo nije lako i zahtjeva više vremena za procjenu i izravan kontakt s djetetom. Postoje djeca koja ne pohađaju predškolski program usprkos zakonskoj obvezi, djeca s različitim poteškoćama, zanemarena djeca u odgojno-obrazovnom smislu,.. Puno toga vidimo i iz cjelokupnog ponašanja djeteta i roditelja prije i poslije samog "testiranja" (npr. odvajanje od roditelja, ponašanje u skupini, (ne)pridržavanje pravila, (ne)strpljivost, ...), a što nam je jako bitno kada formiranje razrednih odjela dođe na red. Ipak je potrebno kvalitetno i pošteno sastaviti razredne odjele, a kada se to jednom učini, rijetki su slučajevi naknadnih izmjena u osmogodišnjem školovanju. Stoga mislim kako postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta nije moguće provesti na daljinu. Naravno, ima tu još puno razloga - nejednakost roditelja u poznavanju tehnologije, ekonomske razlike u obiteljima, nemogućnost samostalnog sudjelovanja djeteta, nedostatak preciznih uputa za sve članove Povjerenstva i roditelje,... Bolje bi bilo produljiti taj rok do samog početka nastavne godine ili omogućiti rad školskim povjerenstvima uz pridržavanje epidemioloških mjera kao što je to slučaj sa školskim liječnicima. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
121 Sonja Geci  , Članak 4. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. S obzirom na epidemiološku situaciju nužno je prilagoditi rokove tj. produljiti rokove utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Ne podržavam prijedlog da se psihofizičko stanje djeteta može provesti i adekvatno utvrditi na daljinu. Kao pedagoginja s dugim radnim stažom (35 godina) svjesna sam činjenice koliko je važno s djetetom ostvariti neposredni kontakt kako bi se što preciznije i točnije moglo procijeniti njegovo psihofizičko stanje. Naročito je važno procijeniti emocionalnu i socijalnu zrelost djeteta što bi se vrlo teško moglo objektivno procijeniti na daljinu putem digitalnih tehnologija. Također je potrebno voditi računa o djeci i roditeljima koji su manje ili nedovoljno informatički pismeni pa bi se u takvim uvjetima još teže snašli. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
122 Danijela Strmotić  , Članak 4. Poštovani, poslažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjeranstava što se tiče produljenja roka. Ne slažem se s člankom 4. Pravilnika kako se isti se može provesti na daljinu sukladno prethodnom dogovoru roditelja i Povjerenstva, uvažavajući posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja. Dokumentacija se može proslijediti na daljinu, ali neposredan kontakt s djetetom ne može. Utvrđivanje psihofizičkog stanja/ spremnosti djeteta za školu uključuje niz različitih događanja, aktivnosti, testova, djetetovu ne/suradnju, reakcije, emocionalni i socijalni kontakt s djelatnicima škole, prvi dolazak u školu kao važnu ustanovu/ instituciju u kojoj će zakoračiti na stepenicu više u svome životu, koje nije moguće provesti niti s najsofisticiranijim testovima i najboljim stručnjacima na daljinu. Važno je, ukoliko epidemiološke mjere budu dopuštale, dozvoliti neposredan kontakt stručne službe škole i budućeg učenika jer je to jedini način na koji se može na relevantan način procijeniti je li dijete psihofizički zrelo za redovni/ prijevremeni upis. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
123 Hrvatska psihološka komora  , Članak 4. Upitno je koliko je uopće moguće kvalitetno provesti procjenu psihofizičkog stanja djeteta na daljinu, i potrebno je jasnije definirati što točno takav postupak uključuje. Kod procjene psihofizičkog stanja djeteta, nužan je vizualni i direktni kontakt članova školskog povjerenstva s djetetom kako bi se moglo procijeniti njegovo psihofizičko stanje, te je navedeno potrebno definirati člankom, ili dodati napomenu da o načinima provedbe postupka na daljinu odlučuje povjerenstvo škole. Stručni razred za školsku psihologiju Hrvatske psihološke komore Djelomično prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potreb i to temeljem mišljenja nadležnog stožera civilne zaštite.
124 Mirjana Jurica  , Članak 4. Poštovani, kao član Povjerenstva u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u 1. razred, mišljenja sam kako je vrlo važno s djetetom stupiti u direktni kontakt prilikom utvrđivanja psihofizičkog stanja. Također, dolazak u školu na testiranje prvi je važni korak u novom životnom ciklusu, iako ponekad stvara dozu nelagode, u očima djeteta predstavlja važnost i samim time utječe na njegovo samopouzdanje. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, provedba testa spremnosti za školu je provediva i moguće je ispoštovati epidemiološke mjere. Što se tiče utvrđivanje psihoifizičkog stanja na daljinu, definitivno ne, iznimno u situacijama ponavljanja nedavnog scenarija vezanoga za covid 19 kada je svako kretanje ograničeno. No valja naglasiti da u tom slučaju ne možemo govoriti o testiranju spremnosti za školu, već jednoj općenitoj procjeni i upoznavanju s djetetom u neprirodnim "plastičnim" uvjetima. Također, mišljenja sam kako bi trebalo što skorije dozvoliti provedbu testiranja u školi, kako se upisni postupak završio do kraja lipnja . Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
125 Magdalena Srdarević  , Članak 4. Poštovani, kao majka djeteta koje se treba upisati u 1.razred smatram da je nužno da se testiranje provede uživo kako bi dijete prvi puta stupilo u prostore škole i upoznalo se sa sredinom u kojoj će provoditi idućih nekoliko godina. Također, u školama se nalazi vrlo mali broj učenika razredne nastave tako da bi kontakt bio sveden na minimum uz odgovarajuće epidemiološke mjere. Smatram da se sve to već moglo početi odrađivati kroz ovaj tjedan, a ne ostavljati za neke ljetne dane kada svi planiramo godišnje odmore, kao i povjerenstva u školama. Srdačan pozdrav Magdalena Srdarević Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
126 Jasmina Štefan  , Članak 4. Poštovani, vezano uz promjene važećeg pravilnika podržavam produljenje rokova s obzirom na novonastalu situaciju. Smatram da utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta nije moguće kvalitetno obaviti radom na daljinu. Ako je smisao procijeniti stanje djeteta, a to rade stručne osobe koje prate parametre pri fizičkom kontaktu, od kojih su bitne smjernice i socijalno i emotivno ponašanje djeteta u novoj situaciji smatram da procjena istih na daljinu nije vjerodostojna za kvalitetnu sliku o djetetu. Roditelj može i ne mora biti objektivan u svojoj procjeni stanja djeteta. Odstupanja koja bi povjerenstvo uočilo procjenom na daljinu također mogu biti kriva. U poštivanju prava djece na jednake uvjete i jednaku stručnu procjenu smatram da se svakom budućem prvašiću procjena mora obaviti fizičkim kontaktom , a ne nikako na daljinu. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
127 Ivana Kujundžić  , Članak 4. Čl.4. -uz dužno poštovanje, obzirom na sadašnju situaciju s novozaraženim osobama, u školama koje zjape prazne,već su se sva testiranja mogla završiti! Vodeći računa o preporukama Stožera, škole su mogle, i još uvijek mogu ( osim nekih zagrebačkih koje bi, vjerujem, jednostavno pronašle rješenje ) do početka srpnja testirati djecu na najsigurniji mogući način i na miru do godišnjih odmora pripremiti svu dokumentaciju za učenike s teškoćama te formirati razredne odjele. Za djecu koja do tada zbog opravdanoog razloga nisu mogla pristupiti testiranju roditelj će dobiti termin od 20.8. do 31.8. Nadalje, postupak i elementi procjene djeteta na daljinu nisu donešeni, a niti predloženi, a neću ni spominjati kako svima nisu jednako dostupni ( loš ekonomscki status, roditelji koji ne barataju tehnologijom i sl.). Takav način testiranja djece ne bi bio učinkovit niti bi njime dobili realne rezultate, a upravo nam takvi trebaju. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
128 Kristina Kos  , Članak 4. Iako razumijemo potrebu za alternativnim načinom provedbe postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, smatramo da je ova odredba nedorečena i diskriminatorna. Upitna je mogućnost procjene socijalne i emotivne zrelosti djece na daljinu, posebno procjena djece s teškoćama u razvoju, ne znamo kakve su mogućnosti roditelja za ostvarivanjem kontakata na daljinu putem kojih bi bila moguća neka vrsta procjene, kako će reagirati djeca u slučaju testiranja putem IKT tehnologija. U slučaju da se ova odredba uključi u izmjene pravilnika, definitivno je potrebno dodati jasnije i konkretnije upute. Kristina Kos, voditeljica Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika psihologa osnovnih škola Grada Zagreba-istok, zagrebačke županije-istok i Sisačko-moslavačke županije Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
129 Ivana Lončarević  , Članak 4. Pravilnik može predviđati procjenu na daljinu tek nakon što struka razradi i definira proceduru i način procjene na daljinu. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
130 Ivona Šakić  , Članak 4. Poštovani, smatram da nije dobro provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u prvi razred na daljinu. Mora se voditi računa kako je to veliki dan za buduće učenike i taj prvi dojam i susret sa školom im je jako važan, te ih ne treba izlagati dodatnom stresu online postupka. Ako sadašnja epidemiološka situacija ne dopušta klasični način, koji smo imali do sada, može se rok prolongirati. Mislim i kako je izvedivo obaviti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta u živo u školi uz poštovanje svih epidemioloških mjera (obzirom da se razgovor obavlja s jednim djetetom u nekom trenutku). Lijep pozdrav, Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
131 Nives Miljuš  , Članak 4. Poštovani, pridružujem se mišljenju većine kolegica i kolega o procjeni psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Takva procjena nema smisla i provela bi se samo "pro forma" i to s onom djecom i njihovim roditeljima koji imaju za to mogućnosti. Uostalom i nastava na daljinu, iako jedini mogući način u sadašnjoj situaciji, ne provodi se sa svim učenicima pod jednakim uvjetima i mogućnostima. Čl. 18.a treba ili posve izbaciti ili predlažem: .....isti se može provesti kad se za to steknu povoljni zdravstveni uvjeti. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
132 Ivna Grbavac  , Članak 4. Poštovani, pravilan postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta se ne može provesti na daljinu. Potrebno je razlikovati procjenu djetetove spremnosti za školu, utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i sam upis djeteta u školu. Upis djeteta u školu, dostava dokumentacije se može provesti na daljinu, mailom, ako je to potrebno zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava kaže da Stručno povjerenstvo škole donosi mišljenje na temelju neposrednog pregleda djeteta, razgovora s roditeljima, pojedinačnih mišljenja članova Povjerenstva, dostavljene dokumentacije. Mišljenja članova Povjerenstva se temelje na neposrednom kontaktu, razgovoru s djetetom, razgovoru s roditeljima, opažanju funkcioniranja, primjeni psihologijskih mjernih instrumenata, procjeni emocionalne i socijalne zrelosti... prema pravilima struke svakog člana Stručnog povjerenstva škole. Donošenje odluka o prijevremenom upisu u prvi razred, odgodi upisa u školu, kao i primjerenom programu osnovnog obrazovanja također zahtijeva pažljivo promišljanje i uvažavanje svih specifičnosti funkcioniranja djeteta, uvažavajući prava i interese svakog djeteta. U ovakvim situacijama potrebne su jasne upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, Upravnog tijela u županiji nadležnog za poslove obrazovanja u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo. Lijep pozdrav! Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
133 RUŽICA SOLDO  , Članak 4. Poštovani, smatram da nije prihvatljivo provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis na daljinu. Ako se taj postupak ne može zbog novonastale situacije na drugi način provesti, onda bi bilo poželjno detaljno ga opisati da se dijete upozna i prilagodi takvom načinu provedbe. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
134 BARBARA GLAVINA  , Članak 4. Poštovani, ja također ne podržavam provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja na daljinu. Naime, pedagoška testiranja odvijaju se jedan na jedan s djetetom te ne vidim prepreku da se uz određene mjere opreza održi testiranje u samoj školi. Uz određene prilagodbe može se provesti i psihološko testiranje koje je od iznimne važnosti za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. Mišljenja sam da u ovim trenucima trebamo misliti na samu djecu te pronaći način na koji im možemo olakšati prvi susret sa školskom ustanovom. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
135 Gordana Novković Poje  , Članak 4. Poštovani, kao stručna suradnica psihologinja zbog svih pravila struke koji su u interesu djeteta ( kao što su ostvarivanje kvalitetnog odnosa/kontakta s djetetom, upotreba odgovarajućih instrumenata za procjenu, multidimenzionalnost procjene zrelosti za školu) smatram da procjena na daljinu ni u kojem slučaju nije izbor. Također se slažem s kolegicom Snježanom Glučina, da bi u iznimnom slučaju kada bi se "procjena na daljinu" provodila bilo obavezno zatražiti mišljenja predškolskih ustanova. "Procjena na daljinu" od strane školskih povjerenstava obuhvaćala bi u tom slučaju uvid u stručnu dokumentaciju (mišljenje predškolske ustanove i ostalih specijalista koji su u predškolskoj dobi pratili dijete (logoped, psiholog, ostali liječnici ovisno o poteškoći)), upitnik za roditelje (koji bi roditelji mogli popuniti i online) i mišljenje liječnika školske medicine. Gordana Novković Poje, mag.psych.univ.spec.psih.sav., stručna suradnica mentorica, OŠ E. Kvaternika, Velika Gorica Prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu.
136 ELVISA SEKULIĆ  , Članak 4. Poštovani, kao učiteljica i kao majka budućeg prvašića slažem se s odlukom da rokovi za upis učenika budu prolongirani. Također smatram da je način provođenja postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu i u trenutnoj situaciji nedorečen i nejasan, te da bi taj dio trebalo dodatno pojasniti i precizirati kako bi se postupak olakšao i za roditelje i za članove Povjerenstva. Ako je postupak izrade određene platforme tek u izradi, onda je takva formulacija trebala biti uključena ili barem detaljnije pojašnjeno na koji način se to može provesti. Lijep pozdrav, učiteljica matematike Elvisa Sekulić Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
137 MIRJANA MAMIĆ  , Članak 4. Poštovani, mišljenja sam kako je teško provoditi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Sve više imamo djece s različitim teškoćama, od kojih neki školovanje nastavljaju uz neki od primjerenih oblika školovanja te je za te učenike jako teško provesti testiranje na daljinu. Ako u Pravilniku ostane tekst o utvrđivanju spremnosti za školu na daljinu, trebalo bi ga dodatno doraditi i objasniti kako bi se odvijao ukoliko za to bude potrebe. Također, smatram da se isto mora provoditi prema PRIJEDLOGU Povjerenstva, a ne dogovoru roditelja i Povjerenstva. LP! Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
138 Tina Parać  , Članak 4. Poštovani, mišljenja sam da nikako nije dobro provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u OŠ na daljinu, pogotovo ne izlagati dijete video pozivima. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
139 Ivančica Grubišić  , Članak 4. U potpunosti je nejasan i vrlo neprecizan navod da se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može provesti na daljinu sukladno prethodnom dogovoru roditelja i Povjerenstva. Psihologijsko testiranje se u ovoj dobnoj skupini u kojoj je djeci nužna pomoć odrasle osobe za pristupanje i rješavanje bilo kakvih testnih materijala, a pogotovo standardiziranim psihologijskim testovima, ne može provesti na daljinu uvažavajući pravila struke i zakonski okvir koji uređuje postupanje sa psihodijagnostičkim instrumentima. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
140 Andreja Plantarić Balić  , Članak 4. Poštovani, smatram da bi izmjena ovog Pravilnika, kojom se u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može provesti na daljinu, trebala propisati detaljni postupak i način testiranja djeteta. Također, smatram da bi bilo dobro, ukoliko se utvrdi da dijete nije u mogućnosti nastaviti započeto školovanje, da izmjena pravilnika propiše uvjete za mogućnost privremenog oslobađanja djeteta od već započetog školovanja. S poštovanjem, Andreja Plantarić Balić, učiteljica razredne nastave Djelomično prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke. Dijete koje je upisano u školu ne može ju prestati pohađati, jer naveeno nije u skladu s propisima.
141 Jelenka Mendeš Han  , Članak 4. Poštovani, nisam suglasna s navedenim u članku 4. da se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može provesti na daljinu budući se psihologijsko ispitivanje provodi STANDARDIZIRANIM testovima, a trenutno ni jedan test nije prilagođen niti standardiziran za provođenje "na daljinu". Jelenka Mendeš Han, psihologinja, OŠ oca Petra Perice Makarska Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera.
142 Snježana Glučina  , Članak 4. Poštovani, ne slažem se sa člankom 4. Pravilnika da se u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije … a zbog koje nije moguće provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta sukladno odredbama ovog Pravilnika isti može provesti na daljinu. Postupak procjene spremnosti djeteta za upis u 1. razred osnovne škole se, u slučaju da škola ima zaposlenog školskog psihologa, sastoji između ostalog i od testiranja djece – školskih obveznika standardiziranim testovima (psihodijagnostičkim instrumentima) koji se moraju primjenjivati prema pravilima struke (Zakon o psihološkoj djelatnosti i Pravilnik o psihodijagnostičkim sredstvima ). Navedeni testovi nisu i mislim da ne mogu biti prilagođeni testiranju na daljinu, a da se pri tom poštuju prethodno navedeni Zakon o psihološkoj djelatnosti i Pravilnik o psihodijagnostičkim sredstvima. Također smatram da nije moguće kod ovog osjetljivog postupka donošenja odluke o zrelosti za upis u 1. razred donijeti kvalitetnu odluku za svako dijete niti na osnovu nekih nestandardiziranih instrumenata koji se uobičajeno koriste u našim školama na način da se oni primjene na daljinu. Smatram da nije moguće na daljinu kvalitetno procijeniti emocionalnu zrelost djeteta za upis u 1. razred. Mišljenja sam da bi u tom slučaju , ako nepovoljna epidemiološka situacija onemogućava provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta bilo korisno zatražiti mišljenje stručnog tima predškolskih ustanova o spremnosti djeteta za upisu u 1. razred, jer su to stručnjaci koji su nabolje upoznati sa emocionalnim razvojem i nivoom razvoja vještina bitnih za uspješni polazak u 1. razred OŠ za svako pojedino dijete obuhvaćeno predškolskim odgojem i obrazovanjem. S poštovanjem, stručna suradnica psihologinja u Osnovnoj školi Tučepi Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
143 DINKA ŽULIĆ  , Članak 4. Poštovani, prijedlog da se omogući provedbu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu, NE PODRŽAVAM. Iznimka bi mogla biti u slučaju (trajne) odgode za onu djecu koja imaju nepromjenjivo stanje (primjerice teški oblici cerebralne paralize) uz ažuriranu opsežnu dokumentaciju. Donošenje odluke o polasku/ne polasku u školu, određivanje primjerenog oblika školovanja je previše osjetljiv postupak sa značajnim posljedicama za dijete i kao takav treba provesti svakako u neposrednom kontaktu s djetetom na koje se odluka odnosi. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
144 Hana Sinanović Miljić  , Članak 4. Poštovani, iako razumijem da je nužno poštivati epidemiološke preporuke u ovakvim situacijama, mišljenja sam da postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u prvi razred nije moguće izvoditi na daljinu. Ukoliko govorimo o psihološkom testiranju, po mojim saznanjima takva vrsta testiranja mora se provoditi u točno određenim uvjetima da bi rezultati bili valjani i pouzdani. S druge strane, nije mi sasvim jasno zašto se drugi dio testiranja, koji se odnosi na pedagoško testiranje i koje se provodi individualno s djetetom i roditeljem (barem u školama u kojim radim), ne može provoditi kao i do sada, s obzirom da liječnici školske medicine slično organiziraju svoje testiranje. Nadalje, ono što me osobno najviše zanima jest na koji način smatrate da bi se trebala testirati djeca s poteškoćama u razvoju? Naime, kao stručni suradnik edukacijski rehabilitator zaista sam uvjerena da je navedenu skupinu djece nemoguće testirati na daljinu. Za testirati dijete s teškoćama u razvoju nužan je kontakt i objektivna opservacija cjelokupne situacije i ponašanja tijekom testiranja. Također sam mišljenja da članak 4., nije potpuno razrađen jer ukoliko ćemo biti primorani utvrđivati psihofizičko stanje djeteta na daljinu, nužno je da znamo sve aspekte tog postupka - preko koje platforme, s kojim instrumentima i slično. Naposljetku, muči me i posljednji dio spomenutog članka koji kaže da se testiranje MOŽE izvesti na daljinu u dogovoru između roditelja i Školskog povjerenstva. To bi onda, pretpostavljam, značilo da testiranje djece možemo, a i ne moramo izvoditi na ovaj način i da je cjelokupna odgovornost za tu odluku na nama i roditeljima? Primljeno na znanje Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke. Odluku o načinu provođenja postupka na daljinu ne donosi roditelj već se ista može provesti temeljem mišljenja nadježnoga stožera civilne zaštite.
145 Ljubica Leko  , Članak 4. Što znači testiranje na daljinu (putem videokonferencijskog poziva)? Koja bi bila alternativa za one obitelji koje nemaju osnovne uvjete testiranje na daljinu (struja, internet i sl.)? Primljeno na znanje Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
146 Zdenka Brebrić  , Članak 4. Kao članica povjerenstva i osoba koja je ovaj postupak obavljala na razne načine u svojih gotovo 30 god. staža svakako podržavam da se utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u ovoj situaciji, obavi na daljinu. Naime, postupak utvrđivanja "u živo" također ima mnogo ograničenja ako se žele poštivati sve epidemiološke preporuke. Odabir između "krnjeg" procjenjivanja "u živo" i "krnjeg" procjenjivanja na daljinu u kojem ipak ne izlažemo članove povjerenstva iz rizičnih skupina i u kojem ne izlažemo djecu mogućem prijenosu virusa, a ujedno i poštujemo preporuke za učenike koji su u školi, meni nije sporan u korist onog na daljinu.. Ne smije se zaboraviti da po preporukama HZJZ nema ulaska roditelja niti stranih osoba u školu, a budući prvašići i njihovi roditelji se po tim uputama svrstavaju u strane osobe. Također, u školama s velikim upisnim područjem je to doslovno 10 dana ili 120-130 djece i njihovih roditelja. koji će dolaziti u školske prostore istovremeno kad su u njoj redoviti učenici. Pročitavši upute za školsku medicinu svjesna sam da mi u školi nikako ne bi mogli slijediti iste (od mjerenja temperature do telefonske najave roditelja ispred samih vrata ustanove). Zaključno, zbog specifične situacije naša procjena će biti manje kvalitetna u oba scenarija, ali kao što artikulacioni test neću uspješno moći provesti u živo jer mora postojati fizička distanca tako ju možda neću moći provesti ni on line, ali bar ćemo biti sigurni da će taj bazen od 120-130 učenika biti siguran od eventualne zaraze. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
147 Melita Krstić  , Članak 4. Poštovani, razumijem trenutnu situaciju, no zabrinuta sam za kvalitetu procjene spremnosti djeteta za polazak u prvi razred na daljinu. Najvrijedniji dio utvrđivanja psihofizičkog stanja djece je upravo vidjeti dijete uživo u grupnoj situaciji koja je najsličnija budućoj situaciji u razrednom odjelu. To je neprocjenjivo i za formiranje razrednih odjela. Isto tako smatram da bi se provjera psihofizičkog stanja djece mogla sigurno provesti u prostoru škole uvažavajući sve epidemiološke mjere. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
148 Marica Brzica  , Članak 4. Poštovani! Smatram da u trenutnim uvjetima nije potrebno utvrđivati psihofizičko stanje djeteta na daljinu. Nemaju sve obitelji jednake uvjete za provođenje testiranja na daljinu i mislim da takva procjena nije mjerodavna. Škole su gotovo prazne i smatram da bi se, poštivajući epidemiološke mjere vezane za prevenciju protiv bolesti COVID-19, testiranje vrlo jednostavno moglo provesti i u školskoj zgradi. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
149 Javorka Milković  , Članak 4. U ovom članku nedostaje detaljno razrađen protokol po kojem bi tko od članova Povjerenstva trebao postupati utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Pomoću kojih postupaka i mjernih instrumenata? Kojih alata? Postoje li i za to aplikacije o kojima još ne znamo ništa? Jesu li u pripremi? U kojem prostoru bi dijete trebalo biti za vrijeme takve procjene? Kako utvrditi ponašanje i funkcioniranje djeteta u skupini vršnjaka? Koliko se najdulje smije promatrati tko od djece? Tko to smije činiti? Smije li se promatrati ponašanje djeteta (na daljinu) u njegovom domu? Smije li se to činiti bez pristanka roditelja/skrbnika? Ako je potrebna suglasnost, koji obrazac roditelji/ skrbnici potpisuju? Smije li se, u svrhu naknadne procjene ponašanja, napraviti i zadržati snimka kao dio pedagoške dokumentacije? Kako se točno štiti zadržana snimka? Kada bi sve to, uz uvjet da moderna tehnologija uistinu to i omogući te zakonske pretpostavke budu ispunjene i bilo moguće, tko će i u kojem roku roditelje budućih učenika prvih razreda, kao i članove Povjerenstava, pravovremeno opskrbiti svim tehnološkim pretpostavkama koje omogućavaju takav rad. Iznad svega, ako grupne procjene uopće nema, te ako se na taj način utvrđuje stanje svakog pojedinog djeteta, u ranije navedenom roku (do 20. kolovoza) neće biti moguće utvrditi psihofizičko stanje niti jednog razreda, a kamoli svih budućih učenika prvih razreda. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
150 Nataša Baić Peteh  , Članak 4. Poštovani, nadovezala bih se na sljedece (kao vjerujem i većina mojih kolega/kolegica) - "isti se može provesti na daljinu" - na koji god način bilo zamišljeno (ako i je zamišljeno, a ne samo u razradi) provođenje ičega na daljinu u slučaju kada se utvrđuje PSIHO FIZIČKO stanje djeteta je neizvedivo! PSIHO stanje se ne može provjeravati na daljinu jer : kada želite vidjeti kako dijete reagira u prostoriji sa strancem (osobom koja testira, drugom nepoznatom djecom, tuđim roditeljima) - neizvedivo je na daljinu, kada pokusate uvidjeti kako dijete reagira na odvajanje od roditelja - to ne možete na daljinu, kada pokusate primijeti kako dijete drži olovku, kako shvaća upute, kako postuje te iste upute, kako funcionira pod pritiskom (stopanje vremena za odredene zadatke), kako se ponaša na upite, zna li analizu i sintezu pred drugom djecom i kako opcenito prihvaca novu sitaciju - to nije izvedivo na daljinu! Nadalje...kako 60+ ucenika bez testiranja i osobnog upoznavanja posloziti (a da bude podjednako, fer i uz sve ostale parametre koji se uzimaju u obzir) u 3 razreda...kako ne napraviti gresku koja ce se provlaciti kroz 8 godina skolovanja i imati podjednako dobre/lose sredine i ne zakinuti djecu? Kako se mogu otvarati igralista, teretane, treninzi, soping centri, HZZZ koji testira grupe od 10 ucenika radi provjere sposobnosti za srednju skolu, a ne dopustiti testiranje koje bi moglo odrediti tijek skolovanja jednog 6.-7. godisnjaka? Mislim da je "na daljinu" prilicno daleko i na daljinu od odnoga što je realno i za sto je strucna sluzba zaista tu u ovom periodu polaska u skolu! Gdje su jos ucenici kojima treba na osnovu necega procijeniti jesi li dorasli prijevremenom upisu u 1. razred, ucenici koji iako jesu dorasli, nisu psihofizicki spremni za polazak u skolu te oni koji ce krenuti u skolu, ali nemaju istu startnu poziciju s ostatkom redovne djece...kako na daljinu odraditi/procijeniti/pomoci s njihovim problemima i situacijama s kojima se dnevno nose i ocekuju od nas punu podrsku i strucnost?! Jos je tu puno detalja koja su neizvediva na daljinu ... Lijep pozdrav! Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
151 Sanja Majkić  , Članak 4. Poštovani, kao član Stručnog povjerenstva apeliram da se ne donosi Pravilnik koji omogućava provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu! U situaciji kada se i zdravstveni sustav "otvorio" i prima pacijente na redovne kontrole, bilo bi neprofesionalno uskratiti djeci jedini relevantni način procjene koji će odrediti način njihova školovanja. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
152 Zvjezdana Atlaga  , Članak 4. Dio postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta koji se odnosi na školsko testiranje ne može se provesti na daljinu uobičajenim načinom, u slučaju pandemije. Nije primjereno dijete - predškolca izlagati video razgovorima s članovima stručne službe u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja. U situaciji epidemije, stručno povjerenstvo škole može koristiti mišljenja predškolske ustanove i školskog liječnika, člana stručnog povjerenstva škole (nakon sistematskog pregleda, ukoliko se obavi u skladu sa epidemiološkom situacijom), može prikupljati dokumentaciju, organizirati online sastanke s predškolskom ustanovom i razgovarati s roditeljem putem telefona ili video vezom radi prikupljanja pojedinosti vezanih za svako pojedinačno dijete. Nadam se povoljnijem razvoju epidemiološke situacije jer je najvrijedniji dio testiranja upravo vidjeti dijete uživo u grupnoj sitaciji najsličnijoj budućoj u razrednom odjelu. Neopisivo je to dragocjeno i za formiranje razrednih odjela. Predlažem u članak 4. uvrstiti: "Iza članka 18. dodaje se novi članka 18.a koji glasi: ...isti se može provesti na daljinu sukladno trenutnim mjerama Stožera civilne zaštite upućenim roditeljima i Povjerenstvu, uvažavajući posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja." Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu. Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
153 Ivana Vidović  , Članak 4. Poštovani, mišljenja sam kao i većina kolega, kako je jako teško provoditi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na daljinu. Sve više imamo djece s različitim teškoćama, od kojih neki školovanje nastavljaju u posebnim razrednim odjelima, te je za te učenike jako teško provesti testiranje na daljinu. Ako u Pravilniku ostane tekst o utvrđivanju spremnosti za školu na daljinu, trebalo bi ga dodatno doraditi i objasniti kako bi se odvijao ukoliko za to bude potrebe. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
154 Vanja Markovic  , Članak 4. Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika s teškoćama u razvoju neće biti moguće provesti na daljinu a da same procjene budu provedene profesionalno. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
155 Marija Jurić  , Članak 4. Poštovani, razumijem trenutnu situaciju, no kao stručni suradnik psiholog zabrinuta sam za kvalitetu procjene spremnosti djeteta za polazak u prvi razred na daljinu iz pozicije školskog psihologa. Naime, provodim procjenu spremnosti djeteta za upis u prvi razred na temelju Testa spremnosti za školu i to u manjoj skupini (4-5 djece) gdje svako dijete ima svoj primjerak. Izrazito mi je važna emocionalna i socijalna spremnost, ali isto mi je važno vidjeti kako se dijete odvaja od roditelja, kako reagira na drugu djecu iz skupine, kako prati upute i kako se koncentrira, okreće li se, traži li pomoć pogledom, dakle zaista velik broj faktora koji su bitni u toj „situaciji procjene“. I nakon mojih uputa, objašnjenja i primjera, važno mi je vidjeti razumije li dijete, svakoga od njih obilazim i pružam podršku. Uživo mogu vidjeti razumije li dijete i nakon što mu se ponovno pokaže i pojasni ili zaista ni tada ne razumije. Smatram da ovo ne mogu dobiti kvalitetno na daljinu. Također, tek ne razumijem na koji način i kako na daljinu kvalitetno procijeniti učenike s eventualnim teškoćama. Mišljenja sam kako davanjem mogućnosti procjene na daljinu istu ne možemo kvalitetno obaviti. Važno je uvažiti preporuke Stožera, no smatram kako bi se rok za utvrđivanje spremnosti za školu trebao produžiti iz tog razloga ili, s obzirom na preporuku okupljanja do 40 ljudi, istu omogućiti budući da je riječ o malom broju. Također, trebalo bi jasno definirati na koji način provesti procjenu uživo kako bi se uvažile sve preporuke s obzirom da roditelji/skrbnici dovode dijete, ostavljaju ga za vrijeme procjene te dolaze po njega nakon iste. Također, uvažavam mišljenje liječnika i odlično surađujemo, no smatram kako izdvojena liječnička procjena nije dovoljna jer upravo psihološka spremnost nam je izvrstan pokazatelj i prediktor za kasnije. Sama situacija procjene spremnosti za polazak u prvi razred stresna je kako za dijete, tako i za roditelje, i mišljenja sam kako dodatne komplikacije oko istoga zaista nisu potrebne u trenutnoj situaciji. Važno je omogućiti stručnim suradnicima psiholozima (pedagozima i drugim stručnim suradnicima koji sudjeluju u postupku procjene psihofizičke spremnosti) kvalitetnu procjenu uživo kako bi dijete imalo potpunu podršku, razumijevanje i ohrabrenje te pokazalo sebe u pravom svjetlu a mi dobili jasnu sliku o spremnosti djeteta. Valja voditi računa i o korištenju i dostupnosti psihologijskih testova na daljinu. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
156 Emira Glavina Kozić  , Članak 4. Poštovani, svako testiranje u psihologiji provodi se po određenim uvjetima (da bi rezultati bili valjani, pouzdani, objektivni...). Takve uvjete nemoguće je osigurati provodeći ga na daljinu. Ne radi se samo o"tehničkim" uvjetima nego i dobi djeteta. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
157 Tamara Dubrović  , Članak 4. Poštovani, slažem se s potrebom izmjena Pravilnika u skladu s trenutnom epidemiološkom situaciom, no smatram da je vrlo teško provesti pravu stručnu procjenu spremnosti djeteta za upis u 1.razred na daljinu. Posebno se to odnosi na učenike s teškoćama koji zbog određivanja primjerenog oblika školovanja i podrške koja mu je potrebna, osim liječničke procjene zdravstvenog statusa treba i procjene drugih stručnjaka. Teško da se one mogu obaviti na daljinu. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
158 Alen Hasikić  , Članak 4. Poštovani, Shodno predloženom u Članku 4 „postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta sukladno odredbama ovoga Pravilnika, isti se može provesti na daljinu sukladno prethodnom dogovoru roditelja i Povjerenstva, uvažavajući posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja“, mišljenja sam da bi se postupak trebao unificirati na županijskoj ili državnoj razini. Dakle, jasno utvrđene metode i način utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu na županijskoj/državnoj razini. Nadalje, „isti se može provesti na daljinu sukladno prethodnom dogovoru roditelja i Povjerenstva, uvažavajući posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja“ predlažem: „isti se može provesti na daljinu sukladno prijedlogu Povjerenstva, uvažavajući posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja“. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
159 Marija Mikulić  , Članak 4. Poštovani, uvažavam i razumijem epidemiološke upute i preporuke i smatram da su u ovakvim situacijama prioritetne. Međutim, iz pozicije stručnog suradnika psihologa koji radi u Školskom povjerenstvu i Povjerenstvu Ureda, zabrinuta sam kako ću kvalitetno obaviti procjenu spremnosti djeteta za upis u prvi razred na daljinu. Smatram da na taj način nije moguće ostvariti dobru stručnu procjenu socijalne i emocionalne zrelosti koja je iz moje perspektive ključna. Čini se da će na ovaj način ponder odluke biti puno veći za liječničku procjenu, koji jedini dijete vide uživo. Poštujem školske liječnike i uvijek rado surađujmo i zajedno donosimo odluke. I isto tako smatram da procjena spremnosti za školu nije zdravstvena kategorija. Bez obzira na dijagnoze i medicinsku dokumnetaciju (pa i procjenu kolega kliničkih psihologa), smatram da se primjeren način oblika školovanja pa i spremnosti za školu mora donositi kroz prizmu funkcionalnosti. Govorim naime iz perspektive školksog psihologa škole koja ima veliki broj učenika sa teškoćama (više od 70 različitih rješenja na 400 učenika, 2 posebna razredna odjela sa djelomičnom integracijom za učenike sa intelektualnim teškoćama). Veliki broj djeca s teškoćama nama gravitira i relativno često već pri procjeni spremnosti za školu donosimo i odluke o primjerenim oblicima školovanja. Konkretno, svoju procjenu i mišljenje donosim na temelju Testa spremnosti za školu kojeg provodim u maloj skupini (4-5). Osim rezultata u testu ono što promatram i procjenjujem je i način na koji se dijete odvaja od roditelja, pristupa testnoj situaciji, prati i razumije uputu, kao i različite dimenzije djetetove pažnje i koncentracije. Pitam se kako, na koji način, kojim sredstvima ćemo takve procjene donositi na daljinu. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
160 Maša Pešec  , Članak 4. Poštovani, iz pričitanog se da zaključiti da će odluka o načinu provođenja postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta biti prepuštena Stožerima za civilnu zaštitu. Neophodno je propisati kada će stožer propisati način tj odlučiti o povoljnosti epidemiološke situacije. Budući da Pravilnik stupa na snagu danom izlaska u Narodnim novinama, Povjerenstva škole su teoretski u mogućnosti započeti s pregledima odmah nakon toga. Hoće li svaka škola kontaktirati Stožer, ili će to činiti grad ili županija? Nejasno je, potrebno je razjasniti, kao i naravno načine pregleda na daljinu. To ne može biti odluka svakog pojedinog Povjerenstva škole, moramo imati smjernice i pravila, zato se i cijeli dokument zove Pravilnik. Lijep pozdrav! Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
161 Melita Knežević  , Članak 4. Poštovani, mišljenja sam da bi trebalo pojasniti na koji način bi se provodio postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu, a pogotovo u školama koje imaju 160 ili više prijavljene djece za upis u 1. razred. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
162 Marija Garić  , Članak 4. Poštovani, izmjene su svakako potrebne, ali mislim da se hitno trebaju donijeti detaljnije upute oko testiranja učenika na daljinu (preko koje pltaforme, na kojim materijalima, tko ih izrađuje, i slično). Također, pozdravljam pomicanje rokova testiranja, a samim time i rokove upisa u prvi razred. Lijep pozdrav! Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
163 Ljerka Iharoš  , Članak 4. Poštovani, slažem se da treba pronaći način utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta na daljinu kako bi se izbjegla mogućnost zaraze, ali članak ne treba ostati tako nedorečen. Ako se već unose izmjene, one trebaju biti detaljne kako bi se izbjegle dopune i daljnje izmjene postojećih pravilnika. Način provjere mora podrazumijevati sastanak u vizualnom i slušnom obliku kako bi se komunikacija između članova Povjerenstva i djeteta nesmetano odvijala. Platformu ili aplikaciju sastanka treba imenovati kako bi se roditelji unaprijed pripremili. Srdačan pozdrav Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
164 Jasna Vidmar  , Članak 4. Poštovani, smatram da bi trebalo detaljnije objasniti što se podrazumijeva pod "provesti na daljinu". Srdačan pozdrav Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
165 Nada Kegalj  , Članak 4. Poštovani, slažem se s produljenjem rokova. Dok čekamo upute Stožera nejasno je "isti se može provesti na daljinu sukladno prethodnom dogovoru roditelja i Povjerenstva" (misli se na utvrđivanje psihofizičkog stanja) . Kad su već izmjene Pravilnika, možda ne bi bilo loše dodati u obrazac 4a i mogućnost IZMJENE RJEŠENJA. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
166 SILVANA VULAS  , Članak 4. Poštovani, mišljenja sam da se treba pojasniti način provođenja postupka na daljinu zbog utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Povjerenstva trebaju objaviti na kojoj platformi će se postupak odvijati da se svi roditelji neovisno o stupnju tehnološkog predznanja imaju vremena prilagoditi i pripremiti, a time i dijete naviknuti na takav postupak. Lijep pozdrav Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe te će u tom slučaju MZO pripremiti o preporuke.
167 Ivana Mašić  , Članak 7. Smatram da se ispitivanje psihofizičkog stanja djeteta (u školi) ne može kvalitetno odraditi na daljinu. Uz popuštanje mjera, smtram da se može početi odrađivati i taj dio u školama, uz propisane mjere. Prihvaćen Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. svibnja 2020. godine, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera. Postupaku na daljunu provodit će se u školama samo u slučaju potrebe.
168 Aleksandra Krampač-Grljušić Članak 7., Obrazac 1. Za člana Stručnog povjerenstva za upis u prvi razred predlažemo obvezno imenovanje člana iz redova stručnih suradnika edukacijskg rehabilitatora U članku 4. se navodi privremeno oslobađanje od već započetog školovanja što je u suglasju s Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14) , mišljenja sam da isto nije u interesu djeteta nego je primjerenije odrediti mogućnosti provedbe privremenih oblika nastave suladno Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 24/2015) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
169 ROMANA kUTLAČA Članak 7., Obrazac 1. Poštovani, kako dugi iz godina radim u RN nekada sam bila prisutna na testiranjima budućih prvašića. Čitajući novi pravilnik drago mi je da tim ima toliko članova koji zajedno promišljajući mogu donijeti pravilnu odluku o školovanju prvašića. Srdačan pozdrav Romana Kutlača, učiteljica savjetnica Primljeno na znanje Sastav povjerenstava kao i sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
170 Zdravko Katalinić Članak 7., Obrazac 2. Pozdravljam uključenje učitelja razredne nastave i njemu treba dati veću funkciju. Nime, buduću učenik upravo će doći kod tog učitelja, a on je već svojim iskustvom i znanjem sposoban procijeniti psihičko i fizičko stanje djeteta. Konačno se učiteljima razredne nastave daje značaj, a ne da uvijek drugi odlučuju za njih i umjesto njih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
171 Rajka Šore Članak 7., Obrazac 3. Poštovani! Mislim da bi bilo dobro razmisliti o izmjeni sastava Povjerenstva škole. Temeljem iskustva, mišljenja sam da bi razredni učitelj/razrednik bio primjereniji član od učitelja koji je stalni član. Razredni učitelj/razrednik kao pedagoško/psihološki rukovoditelj razreda je osoba koja raspolaže svim relevantnim informacijama o učeniku, njegovim obiteljskim prilikama i cjelokupnom funkcioniranju i to neposrednim opažanjem kroz duži vremenski period za razliku od učitelja koji najčešće (ukoliko se ne radi o učeniku njegovog razreda) ne poznaje dijete/učenika za kojeg tako važnu odluku kao što je primjereni program školovanja i primjereni oblik pomoći predlaže. Naime, on nema čvrstinu stava jer se njegovo mišljenje temelji na saznanjima drugih a to je osobito vidljivo u situacijama kada roditelj/staratelj nije suglasan s prijedlogom Povjerenstva. Razredni učitelj/razrednik ostvaruje odnos povjerenja s roditeljima/starateljima pa je i komunikacija djelotvornija. Nadalje, mislim da Pravilnikom treba definirati način postupanja u slučajevima kada ne postoji ujednačen stav među članovima Povjerenstva. Događa se da učitelj nije suglasan s prijedlogom ostalih članova unatoč provedenoj dijagnostici i prezentiranim nalazima. Dijete može imati teškoće koje nisu jasno izražene u nastavnom procesu, ali to ne znači da one ne postoje (najčešće su dijagnosticirane od logopeda). Moguće je da učenik ulaže dodatan napor ili slabosti kompenzira zahvaljujući visokim intelektualnim sposobnostima koje su mjerljive (testom intelektualnih sposobnosti od strane psihologa). Prolongiranje postupka ne smatram dobrim kao ni pokušaj "nametanja" mišljenja (ukoliko koncenzus nije moguće postići). Situacija se dodatno komplicira jer se roditelja "dovodi" u psihološki tešku situaciju. Uvjerenja sam kako bi sporne situacije trebalo razmotriti i, ukoliko je moguće, Pravilnikom definirati. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
172 Mišela Bačić Baronica Članak 7., Obrazac 4.a (za osnovnu školu) U obrascu 4a kod rubrike Škola koju učenik pohađa staviti i razred koji učenik pohađa, dosadašnji tijek školovanja i trenutni oblik školovanja jer je to važan početni podatak za nas u Povjerenstvu županijskog ureda kada proučavamo cijelu dokumentaciju, a te važne podatke moramo tražiti u ostaloj dokumentaciji jer nisu pregledno naznačeni. Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
173 GRAD ZAGREB Članak 7., Obrazac 4.a (za osnovnu školu) U obrascu 4.a, predvidjeti mjesto/ rubriku za upis OIB-a djeteta/učenika, budući da u postojećim Obrascima Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava iz (NN 67/14) isti ne postoji, a u Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) u članku 4. stavku 4. predviđeno je da rješenje o primjerenome programu obrazovanja u izreci obavezno treba sadržavati, između ostalog i OIB učenika. Nije prihvaćen Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
174 Aleksandra Krampač-Grljušić Članak 7., Obrazac 4.a (za osnovnu školu) Mišljenja sam da je potrebono predložiti profesionalnu i programsku podrške te pedagoško didaktičku prilagodbu, a sve u skladu s Pravilnikom (NN, 24/2015) koji je na snazi Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
175 GRAD ZAGREB Članak 7., Obrazac 4.b (za srednju školu) U obrascu 4.b predvidjeti mjesto/ rubriku za upis OIB-a djeteta/učenika, budući da u postojećem Obrascu 4.b Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava iz (NN 67/14) isti ne postoji, a u Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) u članku 4. stavku 4. predviđeno je da rješenje o primjerenome programu obrazovanja u izreci obavezno treba sadržavati, između ostalog i OIB učenika. Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
176 Aleksandra Krampač-Grljušić Članak 7., Obrazac 4.b (za srednju školu) Mišljenja sam da je potrebono predložiti profesionalnu i programsku podrške te pedagoško didaktičku prilagodbu, a sve u skladu s Pravilnikom (NN, 24/2015) koji je na snazi Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
177 Aleksandra Krampač-Grljušić Članak 7., Obrazac 5. Staviti napomenu da je roditelj upoznat s odlukom Stručnog povjerenstva Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
178 Ivana Bukvić Belac Članak 7., Obrazac 6. Na obrascu 6. - Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika svakako bi bilo nužno dodati i Stručno povjerensvo škole kao podnositelja jer rijetko je uistinu da će roditelj samoinicijativno podnijeti Zahtjev u kojem će tražiti npr. određivanje primjerenog programa. Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
179 GRAD ZAGREB Članak 7., Obrazac 6. U obrascu 6. predvidjeti mjesto/ rubriku za upis OIB-a djeteta/učenika, budući da u postojećem Obrascu 6. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava iz (NN 67/14) isti ne postoji, a u Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) u članku 4. stavku 4. predviđeno je da rješenje o primjerenome programu obrazovanja u izreci obavezno treba sadržavati, između ostalog i OIB učenika. Također, U prijedlogu obrasca 6. u uvodu istog navedeno je „ime i prezime roditelja/skrbnika“ dok je u postojećem obrascu 6. navedeno „podnositelj zahtjeva“. Uputno bi bilo zadržati postojeći tekst i dodati predloženi, tako da bi tekst bio: „ime i prezime roditelja/skrbnika – podnositelja zahtjeva“. Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
180 Aleksandra Krampač-Grljušić Članak 7., Obrazac 6. Mišljenja sam da Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika može podnijeti i Stručno povjerenstvo škole temeljem članka 12. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN, 67/2024) Primljeno na znanje Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti.
181 Darko Marčinković Članak 7., Obrazac 7. U predloženoj izmjeni u obrascu 7 izostavljen je dio u kojem članovi Stručnog povjerenstva Upravnog odjela izražavaju "Pojedinačno mišljenje … … ". Smatram da taj dio ne bi trebao biti izostavljen jer je važan i potreban posebno u situacijama kada svi članovi Stručnog povjerenstva nemaju isto mišljenje o primjerenom programu koji se predlaže za učenika i nisu suglasni s predloženim. U radu Stručnog povjerenstva se događaju takve situacije i upravo u tom dijelu obrasca članovi Stručnog povjerenstva imaju mogućnost izdvojiti svoje mišljenje i izraziti neslaganje s predloženim. I zato je važno da taj dio ostane u obrascu. S poštovanjem, Darko Marčinković, koordinator županijskog Stručnog povjerenstva Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen jer je navedeno bilo u postojećim obrascima.
182 MARIJANA SMOLČEC Članak 7., Obrazac 8. b (za srednju školu) Odnosi li se ovo mišljenje samo na učenike koji su strani državljani, ili to može podrazumijevati i učenike hrvatskog podrijetla koji zbog nekih drugih poteškoća imaju problema u komunikaciji i razumijevanju sadržaja na hrvatskom jeziku? Postoji li mogućnost da se i takvi učenici šalju na "dopunsku nastavu" koja bi se u nastavniku ubrajala u satnicu? Prihvaćen Sadržaj obrazaca nije mijenjan izuzev dijela koji se odnosi na nadležnosti. Obrazac se odnosi na svako dijete/učenika.