Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Obveze subjekata, Članak 38. Ovim člankom propisuju se dodatne obveze samo za subjekte u RH, uz obveze propisane člankom 15. Uredbe (EU) 2017/625. Udruženje prehrambeno-prerađivačke industrije HGK predlaže brisati drugu i treću alineju iz razloga što se činjenično stanje utvrđuje zapisnikom o kojem se usuglašavaju obje strane. Nadalje, Udruženje smatra kako je navedeno u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka (fotografiranje i snimanje osoblja, pristup videonadzoru), kao i sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka, NN 108/96, budući da je navedeni zahtjev postavljen bez ikakvih ograničenja vezano za primjerenost, relevantnost i ograničenost na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se podaci prikupljaju i obrađuju. Također, u četvrtoj alineji Udruženje predlaže brisati sljedeće: „na način kako to nadležno tijelo i/ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu traži“. Navedeno je u suprotnosti sa čl. 9. st. 5. Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama, kojim se propisuje: „Službene kontrole provode se što je moguće više tako da se administrativno opterećenje i ometanje poslovanja subjekata svedu na nužnu najmanju moguću mjeru, a da to ne utječe negativno na učinkovitost tih kontrola.“ Nadalje, nije definirano koja se dokumentacija i na kakav način se treba dostaviti što ostavlja mogućnost subjektivnog određivanja drakonskih kazni iz članka 75., točke 1. prijedloga Zakona. Nije prihvaćen Obrazloženje: Odredbe da prilikom obavljanja službene kontrole subjekti moraju omogućiti fotografiranje i snimanje svih radnih i pomoćnih prostora, predmeta rada i poslovanja, opreme, hrane i hrane za životinje, životinja i osoblja, radi dokazivanja činjeničnog stanja, pristup video nadzoru radnih i proizvodnih prostora, dostavu tražene dokumentacije na način kako to nadležno tijelo i/ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu traži, usklađene su s odredbama Uredbe EU 625/2017 i Zakona o državnom inspektoratu nastavno na obveze subjekta tijekom provedbe službenih kontrola s jedne strane i obvezama i granicama ovlasti inspektora s druge strane te kao takve ne dovode u pitanje odredbe propisa o zaštiti i tajnosti podataka, budući je propisano, između ostalog, da se činjenice utvrđene službenom kontrolom ne mogu objavljivati niti koristiti u druge svrhe čime je osigurana zaštita i tajnost podataka sukladno člancima 56. i 57. Zakona o državnom inspektoratu (NN 115/18). Komentar HGK-a koji se odnosi na odredbu članka 9. st. 5. Uredbe (EU) 625/2017, je u ovom smislu neosnovan jer omogućavanje fotografiranja i pristupa video nadzoru ne može se smatrati administrativnim opterećenjem i/ili ometanjem subjekata u njihovom poslovanju. Ovlasti inspektora koje uključuju i slučajeve opisane u drugoj i trećoj alineji članka 38. već su propisane člankom 61. Zakona o državnom inspektoratu NN 115/18. Također, člancima 56. i 57. Zakona o državnom inspektoratu propisana je i obveza inspektora po pitanju zaštite podataka, tajnosti podataka i informacijske sigurnosti. Navedene odredbe su potrebne poradi mogućnosti utvrđivanja svih činjenica vezanih za provedbu službenih kontrola hrane.
2 HGK Uzorkovanje, analiza, ispitivanje, dijagnosticiranje i drugo stručno mišljenje, Članak 39. Udruženje prehrambeno-perađivačke industrije HGK predlaže u stavku 11. izmijeniti rok na pet radnih dana. Ndalje, stavak 20. Udruženje predlaže izmijeniti stavak 20. tako da glasi: "Sve troškove za drugo mišljenje snosi stranka, a troškove uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij i analize referentnog uzorka podmiruju se iz sredstava državnog proračuna. " Djelomično prihvaćen Prihvaća se predložena izmjena za rok od 5 dana sukladno stavku 11. Ne prihvaća se dio komentara vezan uz financiranje. Obrazloženje: Analiza referentnog uzorka provodi se isključivo na zahtjev stranke/subjekta sukladno stavku 8. ovoga članka te je stoga i predviđeno financiranje od strane podnositelja predmetnog zahtjeva.
3 HGK Uzorkovanje uzoraka naručenih putem sredstava za komuniciranje na daljinu, Članak 42. U odnosu na stavak 6. Udruženje prehrambeno-prerađivačke industrije HGK postavlja pitanje iz kojeg razloga je potrebno naručiti dva istovjetna uzorka ako je za daljnji postupak mjerodavan samo službeni uzorak. Nije prihvaćen Obrazloženje: Odredba članka 42. a posebice stavak 3. osigurava provedbu odredbi Uredbe (EU) 625/2017, članaka 35. i 36. u kojima je određeno pravo stranke na drugo mišljenje. Radi se o uzorku za drugo mišljenje za potrebe stranke sukladno odredbama 42. st.1. i 2. Nacrta ovoga Zakona. Prema čl. 42. st.1. Jedan od prispjelih uzoraka osoba ovlaštena za službenu kontrolu dostavlja na analizu u ovlašteni službeni laboratorij i smatra se službenim uzorkom, a drugi se uzorak čuva za potrebe stranke. Prema čl. 42. st.1. Nakon prispijeća uzoraka, inspektor obaviještava osobu odgovornu za proizvod da je naručena roba predmet službene kontrole te da ima pravo preuzeti svoj uzorak za potrebe dodatnog stručnog mišljenja.
4 HGK Odredbe vezane uz pravne osobe, Članak 75. Sukladno ranije navedenim primjedbama datim na odnosne odredbe, Udruženje prehrambeno-prerađivačke industrije HGK predlaže brisati prekršajne odredbe koje se odnose na članak 38. alineja 2. i na članak 38. alineja 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se sukladno prethodnim obrazloženjima. Obrazloženje: Neprihvaćanje prijedloga HGK pod rednim brojem 1. direktno implicira neprihvaćanje i ovog prijedloga HGK o ukidanju novčanih kazni za prekršaje u svezi s čl. 38. alinejama 2. i 4. Radi se onemogućavanju utvrđivanja svih činjenica vezanih za provedbu službenih kontrola hrane, te je za navedene prekršaje nužno propisati sankcije. (- ne omogući fotografiranje svih radnih i pomoćnih prostora, predmeta rada i poslovanja, opreme, hrane, životinja i osoblja radi dokazivanja činjeničnog stanja (članak 38. stavak 1. podstavak 2.) - ne omogući dostavu tražene dokumentacije na način kako to nadležno tijelo i/ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu traži (članak 38.stavak 1. podstavak 4.))