Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radio frekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. (HT) pozdravlja predloženo 50%-tno smanjenje visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra, koja čini sastavni dio godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj mreži pokretnih komunikacija, a što će pozitivno utjecati na stvaranje poticajnog investicijskog okruženja. Kako bi efekti predloženog rasterećenja investicijskog potencijala operatora javnih mreža pokretnih komunikacija bili u značajnijoj mjeri vidljivi već u 2020. godini, te u cilju ravnomjernije primjene tog rasterećenja na sve operatore javnih mreža pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj dosljedno ranijim izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, HT predlaže sljedeće dopune ovog Pravilnika: - u članku 3. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: „(1) Nositelj dozvole, koji je platio godišnju naknadu za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija za zadnje obračunsko razdoblje prema Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17. i 55/18., 99/18. i 64/19), ima pravo na povrat razmjernog dijela razlike između iznosa te naknade uplaćene za zadnje obračunsko razdoblje i iznosa te naknade utvrđene ovim Pravilnikom, a koji se izračunava uzimajući u obzir preostalo razdoblje trajanja obračunskog razdoblja koje je u tijeku u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika.“ - u članku 3. predloženi stavak 1. postaje stavak 2. te se na početku prve rečenice dodaju riječi: „Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog članka“ - u članku 3. predloženi stavak 2. postaje stavak 3. te se riječi „Razlika u iznosu naknade iz stavka 1. ovoga članka smatra“ mijenjaju i glase: „Razmjerni dio razlike u iznosu naknade iz stavka 1. ovoga članka, te razlika u iznosu naknade iz stavka 2. ovoga članka smatraju“ - u članku 3. predloženi stavak 3. postaje stavak 4. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d. Prihvaćen Primjedbe su prihvaćene na odgovarajući način. Odredba članka 3. stavka 1. Prijedloga pravilnika izmijenjena je na odgovarajući način.
2 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, A1 Hrvatska d.o.o drži pozitivnim daljnje inicijative Vlade Republike Hrvatske kojima se potiču dodatne investicije operatora u Republici Hrvatskoj u razvoj širokopojasnog pristupa internetu i digitalizaciju. Posebno s obzirom na to da se u posljednjih par mjeseci infrastruktura pokretnih mreža pokazala nužnom i vitalnom za osiguravanje normalnog funkcioniranje građana, školstva i poslovne zajednice. Također, razvoj gospodarstva i digitalnog društva su na prekretnici i ovise o masovnoj dostupnosti kvalitetnog širokopojasnog pristupa. S poštovanjem, A1 Hrvatska d.o.o. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
3 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK Prije svega pozdravljamo prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje: Pravilnik) kojim se smanjuje iznos godišnje naknade za korištenje RF spektra za javnu pokretnu komunikacijsku mrežu umanjuje za 50% te se u članku 10. stavku 2. izraz u zagradama: "(20 × a × b × c)" zamjenjuje izrazom u zagradama: "(10 × a × b × c)" te se tako operatorima omogućuju investicije u razvoj mreža i uvođenje novih tehnologija. Međutim, smatramo da se predloženom odredbom članka 3. stavka 1 Pravilnika cilj poticanja investicija ne postiže u cijelosti jer su za dio dozvola izdanih operatorima obračunska razdoblja prema kojima im je obračunata naknada prema Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18. i 64/19.) započela teći već u 2019. godini pa se povratom naknade samo za obračunska razdoblja započeta u 2020. godine ne postiže odgovarajući financijski učinak koji bi dao zamah potrebnim investicijama. Podsjećamo da je prilikom posljednje dvije izmjene Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra kojima je bila umanjena godišnja naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra već bilo primijenjeno rješenje koje se može primijeniti i prilikom ovih izmjena. Međutim, ukoliko iz objektivnih razloga nije moguće primijeniti ranije rješenje, predlažemo izmijeniti odredbu članka 3. stavka 1. Pravilnika na način da ista glasi: "(1) Nositelj dozvole s godišnjom naknadom za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija za zadnje obračunsko razdoblje za koje je naknada dospjela i plaćena u 2020. godini, obračunanom prema Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18. i 64/19.), ima pravo na povrat razlike između iznosa te naknade uplaćene za zadnje obračunsko razdoblje i iznosa te naknade utvrđene ovim Pravilnikom." Smatramo kako je gore navedeno rješenje minimum koji mora biti zadovoljen kako bi se postiglo da se učinak ovoga smanjenja visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra ravnomjerno primijeni na sve operatore javnih mreža pokretnih komunikacija, a što predlagatelj, kako navodi u obrazloženju, želi postići. Naime, usvajanjem rješenja kako je sada predloženo umanjenje (odnosno povrat) se ne bi odnosilo na većinu spektra koji je dodijeljen Tele2 jer je za isti obračunsko razdoblje počelo teći 22.12.2019. godine, dakle svega 10 dana prije obračunskih razdoblja koja bi trebala biti obuhvaćena povratom. Međutim, usprkos tome što je obračunsko razdoblje za Tele2 započelo krajem 2019. godine, Tele2 je u državni proračun početkom 2020. godine uplatio iznos naknade koja se odnosi na obračunsko razdoblje započeto u 2019. te na taj način osigurao priljev državnom proračunu za 2020. godinu u kojoj se i donosi ova Izmjena i dopuna Pravilnika. Naime, Tele2 svake godine prvi od sva tri operatora prvi puni državni proračun već u siječnju značajnim iznosima s osnova naknade za uporabu spektra i bilo bi krajnje nepravedno i nelogično da sada upravo zbog toga bude kažnjen i zakinut. Niti jedan drugi operator koji puni proračun s iste osnove ove godine neće biti u istom položaju. Štoviše, oni kojima tek predstoji obveza za uplatu će istu izvršiti u već umanjenom iznosu (dakle neće morati čekati povrat sredstava kroz naredne godine). U takvom scenariju dolazimo do paradoksalne situacije gdje je cilj mjere osloboditi sredstva operatora za investicije, a ekonomski najslabiji od tri igrača na tržištu bi bio dvostruko zakinut jer niti bi imao pravo na povrat sredstava uplaćenih u proračun u ovoj godini (paradoksalna kazna što prvi puni državni proračun u prvim danima siječnja svake godine), a još k tome u odnosu na druge operatore ne može osloboditi sredstva potrebna za investicije. Na taj način bi se Tele2 ponovno našao u neravnopravnom položaju u odnosu na druge operatore, kao mnogo puta do sada od samog dolaska na tržište (problem izgradnje mreže zbog nerazumijevanja lokalne zajednice, nametanje poreza samo na prihode od usluge mobilnih, a ne i fiksnih komunikacijskih usluga, visoke cijene terminacije uz manju korisničku bazu…). Zapravo bi predloženim načinom povrata za Tele2 u cijelosti izostao efekt koji se želi postići smanjenjem naknade jer isto za Tele2 kao najmanjeg operatora na tržištu mobilnih komunikacija ne bi bilo dostatno za sve potrebne nadolazeće investicije u razvoj svoje mreže i uvođenje novih tehnologija. To bi imalo za posljedicu i narušavanje tržišnog natjecanja na području elektroničkih komunikacija, a Zakon o elektroničkim komunikacijama upravo sprječavanje takvog narušavanja prepoznaje kao jedan od osnovnih regulatornih zadataka nadležnih tijela. Prihvaćen Primjedbe su prihvaćene na odgovarajući način. Odredba članka 3. stavka 1. Prijedloga pravilnika izmijenjena je na odgovarajući način.