Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LAG BILOGORA-PAPUK  , 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Visina potpore nam se čini izuzetno mala s obzirom da izrada bilo kakve studije vezano uz primjenu novih tehnologija ili sredstava te eventualna laboratorijska ispitivanja iznose najmanje 100.000,00kn.Mislimo da za ovako malu potporu neće biti dovoljno zainteresiranih . Nije prihvaćen Iznos potpore je propisan Programom ruralnog razvoja. Potpora u sklopu ovoga tipa operacije se dodjeljuje za troškove osnivanja operativne skupine i izradu projektne ideje. Troškovi provedbe projekta prihvatljivi su u sklopu tipa operacije 16.1.2 “Operativne skupine”.
2 KLARA BARIĆ 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.1. Izmjena i/ili ispravak otvorenog Natječaja 1.1. (1) - ovaj stavak izaziva nedoumicu kod prijavitelja jer nije naznačeno pod kojim uvjetima se poništava Natječaj Primljeno na znanje Izmjena i/ili ispravak otvorenog Natječaja propisana je člankom 20. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019 i 37/2020), dok je poništenje od strane Agencije za plaćanja, uz prethodno odobrenje Ministarstva kao Upravljačkog tijela moguće prije izdavanja odluka o rezultatu administrativne kontrole sukladno članku 21. navedenog Pravilnika. Stavak 1. navedenog članka propisuje slučajeve u kojima je moguće poništenje Natječaja.
3 KLARA BARIĆ 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori 1.3.(2) - smatram da je rok prekratak. U većini slučajeva kod prijave projekata pitanja se mogu postavljati i tijekom izrade prijave. Naime, tijekom prijave se javljaju nedoumice. Uostalom, zbog nedoumica i tako zovemo djelatnike Agencije koji vjerojatno odgovaraju na istovjetna pitanja više puta. Produljenjem roka za postavljanje pitanja, rasteretili bi djelatnike Agencije. Nije prihvaćen Pitanja u vezi objavljenog Natječaja postavljaju se do 10 dana prije početka roka za podnošenja zahtjeva za potporu
4 ante biško 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.1.De Minimis potpora - potpora male vrijednosti Buduće se potpora dodjeljuje kao "De Minimis"za odgovornu osobu Operativne skupine (=pravna osoba među partnerima operativne skupine), ovo bi mogao biti najveći problem za potencijalne korisnike idućeg natječaja kao i korisnike koji su u postupku prijave M16.1.2., (ukoliko se ista dodijeljuje kao "de minimis"), a koji su prošli prvi natječaj M. 16.1.1. U nastavku ću kratko obrazložiti: - u dosadašnjoj praksi nakon raspisivanja natječaja od strane pojedinih ministarstava (više njih) ili lokalne razine najveći je problem-pitanje što se ubraja u "de minimis" potpore? i tu nema jedinstvenog stava jer nemamo specifično knjiženje svake isplate, a korisnik mora dati izjavu da ne prelazi (i neće preći) "plafon" trogodišnjeg razdoblja, - postoje pismeni tragovi određenih tumačenja koji potvrđuju ovu nekonzistentnost što se ubraja u "de minimis" pa korisnici prijavljuju manje iznose, a sve s ciljem da ne probiju"plafon", što rezultira manjom iskoristivosti potencijalno raspoloživih sredstava, -također, Ag. fakultet Zgb i ABTF Osijek su fakulteti s velikim brojem znanstvenika, dodjeljene su im maksimalno 3 prijave po natječaju. Postavlja se pitanje nisu li već probili (ili će probiti sa iznosima svih svojih istraživača) gornji trogodišnji plafon "de minimis" potpore i hoće li doći u situaciju da neće moći dobiti sredstva, a da su ista Zavodi/fakulteti utrošili. Navedeno dodatno komplicira situacija što vi ne znate kad će vam projekt biti odobren, kad će biti isplata i u koje ćete trogodišnje razdoblje dospijeti, - uz naprijed navedeno, pojedini fakulteti prijavili su po 3 projekta i prošli M.16.1.1., te su u završnoj prijavi M.16.1.2. Ukoliko je fakultet odgovorna osoba operativne skupine, a po sadašnjem prijedlogu jest (vidjeti točku m, 12 pojmovi), tada bi svi pojedinačno trebali odlučiti idu li u prijave M.16.1.2. jer bi mogli jedni druge "odvući u crveno" i izgubiti pravo povrata sredstava (vidjeti. točku 12. pojmovi, pod m) Odgovorna osoba operativne skupine je PRAVNA osoba među partnerima operativne skupine, a definirana je ugovorom o poslovnoj suradnji. - Primljeno na znanje Programom ruralnog razvoja propisano je da se potpora u sklopu mjere 16 dodjeljuje kao de-minimis potpora. De minimis potpora - potpora male vrijednosti dodjeljuje se u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013 za odgovornu osobu operativne skupine. Odgovorna osoba mora voditi računa o visini dodjeljene de minimis potpore kako za sebe tako i za sve partnere operativne skupine s obzirom da se visina dodjeljene de minimis potpore u sklopu tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“ provjerava i za odgovornu osobu i za sve partnere operativne skupine.
5 ante biško 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 2.2.Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Molim Vas da razmotrite mogućnost da u Prilogu 1, Uvjeti prihvatljivosti projektne ideje/projekta, točka 23, dodate podtočku d), "d) unapređenje dosadašnjih te uvođenje inovativnih aktivnosti vezanih uz proizvodnju hrane i zaštitu okoliša" Primljeno na znanje Predložena tema razmotriti će se prilikom objave sljedećeg Natječaja.
6 LAG BILOGORA-PAPUK 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 2.2.Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Može li se prihvatljivost korisnika područje djelovanja- tehničko dodatno pojasniti.Da li bi se u tu skupinu mogle svrstati udruge koje se bave ruralnim razvojem(npr.lag-ovi) ili udruge koje se bave zaštitom okoliša i slično.Pored toga javne ustanove u poljoprivredi kao područje djelovanja stručno takođe bolje pojasniti.Do nedavno je Savjetodavna služba bila jedina javna ustanova u poljoprivredi ,misli li se na ustanove za očuvanje prirode i okoliša koje osnivaju gradovi i županije jer privatnih savjetodavnih službi u poljoprivredi nema. Nije prihvaćen Programom ruralnog razvoja i ovim Natječajem propisano je da LAG-ovi nisu prihvatljivi partneri operativne skupine. Iako LAG-ovi nisu prihvatljivi partneri operativne skupine, to ne sprečava neke njihove članove da kao samostalni subjekti budu partneri neke operativne skupine. Što se tiče područja djelovanja, ista su popisana u dodatnim pojašnjenjima kriterija odabira. Kao stručno područje djelovanja smatraju se javne ustanove u poljoprivredi, a pod njima se smatraju HAPIH, HPK, HGK, Hrvatska agronomska komora, Hrvatske vode i slično.
7 LAG BILOGORA-PAPUK 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 3.3.Uvjeti prihvatljivost projektne ideje, sadržaj projektne ideje i ugovor o poslovnoj suradnji S obzirom na kategorije koje se planiraju financirati vjerojatno je da će znanstvene ili istraživačke ustanove imati interes da sudjeluju u više manjih projekata stoga predlažemo da znanstvene institucije mogu sudjelovati u 5 projekata. Nije prihvaćen Začetnici osnivanja operativnih skupina su poljoprivrednici koji će kroz operativnu skupinu pokušati riješiti zajednički problem. Poljoprivrednici odlučuju tko će im osim drugih poljoprivrednika biti partneri u operativnoj skupini. U sklopu ovoga Natječaja, znanstveno stručne institucije mogu biti odgovorne osobe ili partneri u 3 operativne skupine.
8 KLARA BARIĆ 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 5.5.Uvjeti i način podnošenja zahtjeva za potporu 5.5.(4) - osim ovoga treba definirati koliko prijava može podnijeti jedan Korisnik. Pri tome treba uvažiti znanstveni potencijal Korisnika. Sada jedan Korisnik, neovisno o potencijalu, može podnijeti tri prijave. Djelomično prihvaćen Korisnik je operativna skupina, a za operativnu skupinu je već propisan broj zahtjeva za potporu koje operativna skupina može podnijeti (uključujući izuzeće za stručno/znanstveno/istraživačke institucije). U Prilog 1 će se dodati novi uvjet prihvatljivosti koji se odnosi na poljoprivredna gospodarstva.
9 KLARA BARIĆ 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 8.8.Administrativna kontrola zahtjeva za potporu 8.8. - predlažem određenu prihvatljivu fleksibilnost administrativne provjere. Naime, šteta je da dobra projektna ideja "propadne" na administrativnoj provjeri. Nije prihvaćen Svi zahtjevi za potporu moraju ispuniti uvjete prihvatljivosti iz Priloga 1 ovoga Natječaja. Isto tako, operativne skupine u obvezi su dostaviti dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za potporu u skladu s Prilogom 3 ovoga Natječaja. Kvalitetu projektne ideje ocjenjuje Ocjenjivački odbor, a za projektne ideje koje budu ocijenjene kao nedovoljno jasno opisane i smisleno razvijene, iako je korisnik prešao prag prolaznosti po kriterijima odabira biti će mu izdana odluka o odbijanju.
10 KLARA BARIĆ 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 10.10.Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore 10.10.(4) - treba uvažiti da je izrada prijave vrlo zahtjevna. Stoga treba smanjiti odbacivanje prijave zbog nedostatnosti sredstava.sredstava. Nije prihvaćen Alokacija za svaki Natječaj određuje se u skladu s raspoloživim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja. Ministarstvo poljoprivrede kao ni Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prilikom objave Natječaja ne mogu znati koliko će u konačnici biti zaprimljenih zahtjeva za potporu. Kriteriji odabira, a za ovaj tip operacije i Ocjenjivački odbor koji ocjenjuje projektne ideje, određuju kvalitetu projektne ideje i rang samog zahtjeva za potporu na konačnoj rang listi.